BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD"

Transkript

1 BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD 2004

2 Styrelsens sammensætning 2004 Formand Søren Bloch Borgerlige Unge Unions Skeptikeres Klub, BUUSK Næstformand Mads Fløe Holm Århus Diplomacy Club, ÅDC Kasserer Kenneth Bøjler Andersen, Konservative Studenter i Århus Børne- & Ungdomskorps Lasse Hougaard Voss Det Danske Spejderkorps, DDS Politiske Ungdomsforeninger Niels-Jakob Harbo ( 28/6) Hans Peder Pedersen Udengaard (28/6 ) Radikal Ungdom, RU Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU Religiøse ungdomsforeninger Frank Christensen Helligåndskirkens Børne- & Ungdomsarbejde Mellemfolkelige og internationalt arbejdende organisationer Louise Quorning Borgerlige Unge Unions Skeptikeres Klub, BUUSK Øvrige foreninger Nikolaj Hawaleschka Stenberg Århus Diplomacy Club 2 Skriftlig beretning 2004

3 Styrelsens arbejde 2004 ÅUFs Styrelse har i 2004 været sammensat af 2 nye medlemmer og 6 gamle. Sammensætningen har sikret kontinuitet samtidig med, at der kom et friskt pust ind. Styrelsen har derefter med en enkel undtagelse været uændret i hele Et medlem valgte at trække sig, hvorefter suppleanten fortsatte arbejdet. Vi valgte i starten af året at afholde et styrelsesseminar på baggrund af tidligere års frugtbare oplevelser. Seminaret bliver brugt til for det første at give en grundig introduktion og instruktion til ÅUF-arbejdet, og for det andet for at gennemgå og prioritere arbejdsprogrammet og lægge planer for årets gang. Det er naturligvis også en god lejlighed for styrelsen til at komme lidt tættere på hinanden, finde ud af hvilke personer vi er, hvilke holdninger vi bærer til arbejdet og hvilke personlige ressourcer, vi kan bibringe gruppen. Det er en god måde at starte et hvert bestyrelsesarbejde op på og kan kun anbefales. I den forgangne periode har vi beskæftiget os med en række forskellige projekter og tiltag. Det vil dog ikke være formålstjenstligt at nævne dem alle, men jeg vil i det følgende drage nogle af dem frem. Det vil dels være projekter, som er i gang, og dels projekter som er i støbeskeen, og som vi forventer at ville være på plads inden for en kortere periode. I år har vi for første gang kunnet præsentere vores nyeste tilbud til medlemsforeningerne. Som de fleste her vil vide, er der tale om foreningslederuddannelsen, som er opstået gennem et samarbejde med Idrætssamvirket, DGI Århusegnen og Århus kommune. Formålet med arbejdet er at give et tilbud om hjælp til at ruste de foreningsaktive til deres fremtidige virke i deres lokalforeninger. Det første kuld er blevet kørt igennem med fin evaluering af produktet til følge. Deraf følger ikke, at vi hviler på laurbærrene, men vi vil arbejde på fortsat at forbedre det. Under de skiftende omstændigheder vi arbejder under, vil der altid være behov for en løbende tilpasning af uddannelsen. ÅUF samarbejder med Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning om at udmønte fritids- og idrætspolitikken i praksis. I den forbindelse har ÅUF foretaget en lokaleundersøgelse af de idébestemte børne- og ungdomsforeningers udnyttelse af deres egne eller lejede lokaler, hvortil der gives kommunalt tilskud. Dette er blevet gjort for at få et overblik over antallet og brugen af lokalerne og desuden finde et mål for udnyttelsesgraden. Af andre ting, vi arbejder på, kan nævnes, at vi i samarbejde med Idrætssamvirket er i færd med at søsætte et projekt omkring foreningsdemokrati. Formålet er her at tage nogle tiltag for at starte eller udbygge en udvikling i projektforeningerne omkring demokrati og medlemsindflydelse. Det foregår med støtte fra den lokale udviklingspulje. Det er ønsket at give nogle økonomiske muligheder for at kunne iværksætte og fuldføre sådanne projekter. Men det kommer I til at høre mere om, når vi starter det op. I den forgangene periode har vi også begyndt arbejdet med at udarbejde et notat omkring en katalogisering af grønne områder i Århus Kommune. Formålet er at samle oplysningerne i en database, så evt. brugere og andre nemmere kan få overblik over, hvilket muligheder der er, når en forening skal lave udendørs aktiviteter og gerne vil anvende et af de grønne områder, som stilles til rådighed. Økonomien har i år, som de andre år, været under stram styring. Årsresultatet er blevet tilfredsstillende. Vi har fået et mindre plus på bundlinien efter henlæggelser. Vi er en interesseforening med det formål at skabe liv og virke blandt børn og unge og ikke blot at skabe det størst mulige overskud. Det har været Styrelsens politik at holde igen med investeringer til sidst på året, når vi kan overskue det. Vi har jo ingen muligheder for at få ekstra bevillinger. I overensstemmelse med tidligere år noteres investeringsønskerne i en budgetbog, som vi så prioriterer ud fra. Denne procedure har haft en god effekt og har sikret, at vi ikke har investeret tilfældigt, men haft tid til Skriftlig beretning

4 overvejelser og prioriteringer i forbindelse med større indkøb af f.eks. nyt edb-udstyr til sekretariatet. En anden investering er gjort i én avprojekter, da den, vi har, er meget udlånt. Vi har ønsket at øge kapaciteten og således sikre, at alle medlemmerne kan låne, når behovet opstår. Vi har også opgraderet vores frankeringsmaskine, således at det nu er blevet nemmere og hurtigere at få frankeret. Det er selvfølgelig i første omgang til fordel for sekretariatet men dermed også for de foreninger, som vælger at få udsendt via ÅUF. ÅUF har igen i år været i gang med at ansætte ny studentermedhjælp. Det er nu den sjette af slagsen, og overordnet set kan man godt være lidt utilfreds over den hurtige udskiftning. På den anden side kan man kun være tilfreds med det engagement og interesse, som de forskellige har lagt i ÅUF. Det er absolut noget af det der er med til at styrke os, og videreudvikle os som forening og i vores tilbud. Grupperingerne Børne- og Ungdomskorps Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger Øvrige foreninger Folkeoplysningsudvalget ÅUF har i 2004 været repræsenteret i Århus Kommunes Folkeoplysningsudvalg (FOU) ved Benita Clemmensen, Kristian Storgaard (orlov: august-januar) og Elsebeth Pii Svane (suppleant: august-januar). Vi har bemandet pladserne som repræsentanter for det idébetonede ungdomsarbejde. Udvalget består af 17 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer udpeges af Århus Byråd og 11 medlemmer (brugergruppen) vælges af brugerne. Folketinget vedtog i december 2003 et lovforslag om frivilliggørelse af folkeoplysningsudvalgene. I Århus Kommune er der bred enighed om, at folkeoplysningsudvalget, som behandler alle sager med relation til Folkeoplysningsloven, skal bevares. Det har været et spændende år, og i det følgende er hovedpunkterne i nogle af de for ÅUF mest interessante sager skitseret. Den lokale Udviklingspulje Den lokale Udviklingspulje giver tilskud til igangsætning af nye foreninger for børn og unge, ældreidræt samt nye aftenskoler, den giver støtte til de frivillige foreningers indsats over for udsatte børn og unge samt giver tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde på fritidsområdet. Den lokale Udviklingspulje minder om den tidligere start- og udviklingspulje (5 % - puljen). Der er dog færre midler til rådighed, og FOU har besluttet at støtte mange små projekter frem for få store. ÅUF har fået bevilliget penge til et projekt med det formål, at sætte fokus på inddragelse af børn og unge i foreningernes beslutningsprocesser. ÅUF skal fungere som overordnet koordinator for projektet og varetage udvælgelsen af de deltagende foreninger, tildeling af tilskud, opfølgning og påse evaluering. De ansøgende foreninger formulerer selv deres respektive projekters indhold. Det er FOU s ønske, at foreninger, der ikke tidligere har benyttet sig af muligheden for at søge udviklingsmidler, vil benytte sig af denne chance. Temadrøftelser I FOU er der tradition for at invitere aktører til at orientere udvalgets medlemmer om, hvad der rør sig indenfor området. I december havde vi besøg af Søren Bloch og Mads Fløe Holm, som orienterede udvalget om aktiviteterne i ÅUF. Et andet tema, der har været drøftet, er den ny magistratsstruktur i Århus Kommune. FOU har været meget opmærksom på, hvilken indflydelse omlægningen den 1. januar 2006 får på det folkeoplysende arbejde. Tilskud Der er vedtaget nye principper for tilskud til foreninger med hjemmested i flere kommu- 4 Skriftlig beretning 2004

5 ner. Vær endvidere opmærksom på at der i 2005 er afsat penge til tværgående forsøgog udviklingsarbejde inden for temaet Sundhed set i et folkeoplysende perspektiv. Inddragelse af aktivitetsarealer i Åbyhøj Der er planer om byggeri i det område af Thorsvej, hvor bl.a. spejderne hidtil har kunnet gøre brug af Fritids- og Kulturforvaltningens fritidshus. Byggeriet vil berøre et areal uden for selve fritidshusets grund, som spejderne også har benyttet til deres udendørs aktiviteter. Brugergruppen er opmærksom på problemerne og har stillet Fritids- og Kulturforvaltningen spørgsmål i sagen. Foreningernes sociale ansvar FO-klubberne er det seneste år blevet pålagt flere sociale opgaver, og i enkelte tilfælde er der tale om regulære omlægninger til sociale klubber, hvormed den frie adgang ændres til adgang efter kommunal anvisning/venteliste. Denne udvikling bør vi være opmærksomme på, da lignende krav om social ansvarlighed i fremtiden kan få indflydelse på medlemstilgangen i vores medlemsforeninger og måske være forudsætningen for bestemte tilskud. Sidste Skoledag I samarbejde med Ungdomsringen gennemførte ÅUF den 23. maj 2004 for ottende år i træk arrangementet Sidste Skoledag i Mindeparken. I lighed med tidligere år var formålet med arrangementet at skabe gode ordnede rammer omkring afgangselevernes sidste skoledag et tilbud som ca unge benyttede sig af. Som i de foregående år blev arrangementet gennemført i et velfungerende samarbejde med bl.a. politiet, klubmedarbejdere, samaritter og Fædregruppen. Under arrangementet blev der i samarbejde med en spejdergruppe solgt diverse drikke- og madvarer. Efter arrangementet forestod andre spejdere en pletfri oprydning i Mindeparken. Sekretariatet I det forgangne år har følgende personer været ansat på ÅUFs Sekretariat: Lars Brix (forretningsfører) Michael Stidsen (sekretær, deltid) Ole Nielsen (sekretær, deltid) Kristian Storgaard (stud.medhj. 20/8) Anders Kühnau Hansen (stud.medhj. 20/8 ) Arbejdsopgaverne har, udover den almindelige sekretariatsbetjening af Styrelsen og grupperingerne, været følgende: Lederuddannelse: ÅUFs sekretariat har haft det praktiske ansvar for følgende lederarrangementer: Informationsmøde om kommunale tilskudsordninger. Århus Foreningslederuddannelse, med 45 foreningsledere. (læs mere under afsnittet Styrelsens arbejde 2004 ). Hyttefortegnelsen: Sekretariatet har ligeledes i 2004 haft opgaven at producere ÅUFs fortegnelse over hytter, lejrskoler og sommerlejre. Siden sidste udgave er 15 hytter gledet ud, mens 11 nye er kommet til. Dermed indeholder Den Store Danske Hyttefortegnelse 662 enheder - og samtlige landets 101 vandrerhjem - og er fortsat den absolut største samlede oversigt over hytter og lejrskoler i Danmark. Informationsvirksomhed: Udover de nævnte opgaver forestår sekretariatet også den overvejende del af ÅUFs informationsvirksomhed. I den forbindelse har sekretariatet bl.a. udsendt informationsbreve og mails. Sekretariatet har også stået for opdateringen af ÅUFs hjemmeside med nyheder og relevant information. Andre opgaver: Sekretariatet har også i år haft opgaven med at forestået salg af institutionsklippekort. Sekretariatet har endvidere i betydelig ud- Skriftlig beretning

6 strækning ydet medlemsforeninger og nye foreninger bistand i diverse organisatoriske og administrative spørgsmål. Blandet andet på baggrund af de henvendelser sekretariatet modtager, arbejder ÅUF fortsat med idéen om oprettelse af en hjemmeside med juridisk og foreningsteknisk hjælp til foreninger. 6 Skriftlig beretning 2004

7 ÅUFs medlemsforeninger Børne- og Ungdomskorps Dansk Baptisters Spejderkorps, DBS Dansk Vandrelaug, DVL De grønne pigespejdere Det Danske Spejderkorps, DDS DUI-LEG og VIRKE Forlev Spejdercenter Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF KFUM-Spejderne i Danmark Politiske Ungdomsforeninger Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU Konservativ Ungdom i Stor-Århus, KU Kristendemokratisk Ungdom, KDU Radikal Ungdom, RU Rød Ungdom, RØU Socialistisk Folkepartis Ungdom, SFU Socialistisk UngdomsFront Århus, SUF Venstres Ungdom i Århus, VU Religiøse foreninger Helligåndskirkens Børne- & Ungdomsarbejde Indre Missions Ungdom, IMU KFUM og KFUK Luthersk Mission Ungdom, LMU Metodistkirkens Ungdomsforbund Århus Baptistmenigheds Ungdoms Forening, ÅBUF Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger Borgerlige Unge Unions Skeptikeres Klub, BUUSK Dansk CISV, Childrens International Summer Villages Dansk ICYE, International Cultural Youth Exchange Dansk-Venezuelansk Forening, DVF Erasmus Student Network Århus, ESN Europæisk Ungdom i Århus Kristlige Assyrisk Børne- & Ungdomsforening, KABU O.3.V., Oplysningscenter om den 3. verden Ungdommens Røde Kors, URK Øvrige Foreninger Alea Eidolon Århus Einherjerne Konservative Studenter i Århus Århus Diplomacy Club, ÅDC Skriftlig beretning

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

DUF Fokus. foreningslivet betaler sig. Kommuners støtte til. TEMA Særudgave til KV2013- kandidater. maj 2013

DUF Fokus. foreningslivet betaler sig. Kommuners støtte til. TEMA Særudgave til KV2013- kandidater. maj 2013 DUF Fokus maj 2013 Kommuners støtte til foreningslivet betaler sig Når du støtter de lokale børne- og ungdomsorganisationer, investerer du samtidig i aktive medborgere, større sammenhængskraft og mere

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Danmark mangler en ungdomspolitik

Danmark mangler en ungdomspolitik Side 1 2007 November DUF Fokus Danmark mangler en ungdomspolitik Som et af de få lande i EU har Danmark ingen overordnet ungdomspolitik. DUF ønsker, at en ungdomskommission skal bane vejen for en helhedsorienteret

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kommunal idrætspolitik

Kommunal idrætspolitik Kommunal idrætspolitik Mellem folkeoplysning og velfærd Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Bjarne Ibsen Titel Kommunal idrætspolitik

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretning fra Friluftsrådet v. Merete Boe Daglidagen Kredsbestyrelsen har i perioden afholdt 10 kreds bestyrelsesmøder og 1 friluftspolitisk sommermøde

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere