Referat fra mødet i UNIVERSITETSLEDELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i UNIVERSITETSLEDELSEN"

Transkript

1 REFERAT Deltagere Dekaner/DMU-direktør, rektorat, Ole Olsen, Kirsten Jensen, Anders Correll Gæster Søren Trangbæk, under punkt Karl Christensen, under punkt 4 Grith Thagaard Loft og Jette Røgild, under punkt 5 Rebekka Sylvest og Bo Bjerre Jakobsen, under punkt 6 Louise Gade under punkt Referat Kirsten Jensen Dato Mandag den 7. december 2009 kl Sted Frandsensalen Dato:1.december 2009 Ref: Referat fra mødet i UNIVERSITETSLEDELSEN Side 1/16 Punkter til drøftelse Punkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 16. november 2009 Punkt 2 Bestyrelsesmøde den 17. december 2009 Referatet blev godkendt incl. de udsendte kommentarerne fra BO. LHN henviste til den udsendte dagsorden. SEF gav en kort status vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening. For DJF er udkast til kontrakten ved at være forhandlet på plads med Fødevareministeriet. For DMU udvikler sagen sig dag for dag. Fredag den 4. december var der møde med Miljøministeriet, der havde oplyst, at opgaven vedr. 1. fase (ca. 5 mio. kr.) var sendt i udbud. På mødet blev der opnået enighed om at arbejde for en forhandlingsløsning. Referatet fra mødet afventes. HS supplerede med, at det er vanskeligt, når aftaler fra møder ikke holdes af ministeriet. Det tyder på, at der er støtte til AU s linje fra de øvrige universiteter. LHN oplyste, at SEF udarbejder og fremsender det aftalte brev til Videnskabsministeriet om budgetsituationen mv. på området. JJe spurgte til, om Rigsrevisionsrapporten fra deres besøg på AU okt. også indeholder et afsnit om budgettering og kontering på området for forskningsbaseret myndighedsbetjening. ST svarede, at AU endnu ikke kender rapportens indhold. Rektoratsstaben Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus C Tlf.:

2 Side 2 af 16 Punkt 3 Økonomirapport 3 /2009 og budget 2010 samt opfølgning på novembermøderne Økonomirapport 3 JJø redegjorde kort for det udsendte materiale, hvilket ikke gav anledning til spørgsmål eller yderligere drøftelse. Budget 2010 JJø indledte punktet og henledte opmærksomheden på, at det vigtigste står på side 4. Der fremlægges et budgetforslag på bestyrelsesmødet, der opererer med et træk på egenkapitalen på knap 50 millioner kr. og en budgetreguleringskonto på 28,5 millioner kr. Planen er at forholde sig til budgettet igen efter 1. kvartal 2010 især m.h.p. en vurdering af budgetreguleringskontoen. Udsvingsbåndet for hovedområderne er nævnt. Udgiften til Rådgivnings- og Støttecentret er indarbejdet i budgettet, så DPU har midler til opgaven. Vedrørende fællesadministrationen er det besluttet, at e-læringsenheden ikke opretholdes, men visse funktioner videreføres i fællesadministrationen og på hovedområderne, hvilket vil blive drøftet med hovedområderne. Det drejer sig om forholdsvis få medarbejdere, men beslutningen har givet anledning til mange reaktioner. SM spurgte til definitionen på en budgetreguleringskonto. ST svarede, at der mangler kr. 28,5 millioner for at nå det resultat, der fremgår af budgettet. Budgetreguleringskontoen er en form for lånekonto, og AU har dermed en forpligtelse til inden udgangen af 1. kvartal at sikre dette beløb indhentes. SH spurgte, hvorfor rektoratet ikke beder bestyrelsen om også at trække yderligere kr. 28,5 millioner af egenkapitalen. Eller skyldes valget af model, at rektoratet tror, der kommer midler et andet sted fra. Vedrørende beslutningen om e- læringsenheden tilkendegav SH, at det er afgørende vigtigt, at AULA fortsætter, da der ellers bliver kaos omkring undervisningen. SH tilkendegav også, at udsvingsmargin er meget lille i forhold til AU s

3 Side 3 af 16 størrelse. LHN svarede, at resultatet for 2009 forventes at være langt bedre end det budgetterede, og det er usandsynligt, at der ikke også i 2010 vil være et bedre samlet resultat end her budgetteret, da AU traditionelt budgetterer konservativt, undervurderer eksterne indtægter mm. LHN nævnte det store antal omkonteringer i december, som fremover bør begrænses og spredes over flere måneder samtidig med, at fleksibiliteten naturligvis skal fastholdes. JJø svarede, at det er aftalt, at AULA videreføres. EMS gentog sit synspunkt fra sidste år om, at universitetsledelsen ikke bliver klogere efter 1. kvartal. I stedet må man i efteråret 2010 være klar til at finde besparelser, hvis det imod forventning viser sig nødvendigt. HS og BO bakkede op om den foreslåede model. BO tilkendegav, at omkostningerne er til at styre, men stå-indtægten kendes først sent på året og er vanskeligere at budgettere korrekt. LQ supplerede med, at det er umuligt at sige noget kvalificeret efter 1. kvartal, da blandt andet optaget først kendes senere. LQ supplerede med, at DPU sætter ståproduktionen og forskningsindtægterne i vejret samtidig med, at der skal ske tilpasninger, hvilket er en vanskelig kommunikationsopgave i forhold til medarbejderne. LHN roste materialet og gjorde opmærksom på, at væksten i fællesadministrationen er forholdsvis begrænset, selvom rygterne fortæller det modsatte. LHN anerkendte, at det er en udfordring, at AU samlet set er i vækst samtidig med, at man på visse områder skal foretage tilpasninger. Det er kompliceret at kommunikere dette på en klar måde, så det bør overvejes fremadrettet, om der skal bruges ressourcer på at lave en særlig pædagogisk udgave til medarbejdere mv., som gør det lettere at forstå det samlede billede. JJe efterspurgte større klarhed omkring costdrivere mm., da det er vanskeligt i materialet at gennemskue helheden på dette område. Større gennemsku-

4 Side 4 af 16 elighed vedr. intern handel vil lette kommunikationsopgaven. SM spurgte til italesættelsen om globaliseringsmidlerne. Der bevilges nye midler samtidig med, at midler fra tidligere år falder væk, og dette bør der klargøres mere præcist om fremover. SH fortalte om sin rundtur på institutterne på SAM, hvor SH havde medbragt tidsserier, der var gode til at fortælle om økonomiens sammenhæng. SH opfordrede til, at man fra centralt hold fremover udarbejder noget tilsvarende, som kan bruges i kommunikationen med medarbejderne. EMS havde gjort noget tilsvarende på sit store medarbejdermøde, hvor han fremlagde 2009 budgetsituationen for medarbejdere på NAT med samme gode erfaring. EMS spurgte til budgetoverslagsårene, og om optimismen kommer fra globaliseringsmidlerne og fik det svar, at de forhøjede taxametre også er indbygget her. EMS gjorde opmærksom på, at NAT opererer med fuld overheadprocent til fakultetet i overslagsårene. LHN henviste den drøftelse til et andet tidspunkt, da der i situationen måtte focuseres på budgettets videre færd frem imod bestyrelsesmødet. LHN nævnte, at der i 2010 kun er kr. 12 millioner ledige midler i ledelsespuljen. LHN og SEF opfordrede kredsen til at fremme en positiv omtale af situationen frem for negative signaler om urimelig dyr fællesadministration mv. JJe spurgte, om præmieordningen på Finansloven for at indgå i EU-projekter er indeholdt i budgettet. ST svarede benægtende, og dermed kan det nok trække budgettet i positiv retning. LQ gentog synspunktet om, at det er vanskeligt i hvert fald for de nye hovedområder at forklare besparelser samtidig med, at der skal ske betaling til fællesadministrationen, som selvfølgelig er nødvendigt for at få en effektiv administration. Der er behov for soleklare beskrivelser, så det er muligt at

5 Side 5 af 16 forklare den komplekse sammenhæng. BO tilkendegav, at budgetproceduren var udmærket, men at det er en hård opgave for blandt andet ASB at reducere mange steder for at lave den endelige tilpasning til costdrivere mm., hvilket rektoratet også bør have respekt for. LHN gav udtryk for anerkendelse af denne udfordring, men at der har været en indkøringsfase siden fusionerne, og dertil kom så, at Folketinget besluttede anderledes end forventet omkring fordelingen mellem basis- og konkurrenceudsatte midler. SH og EMS roste også proceduren. EMS foreslog, at man fremover tydeliggør de steder i budgetlægningen, hvor der er tale om kvalificerede gæt, som kan gå anderledes via finansloven mv. EMS foreslog, at bestyrelsen kunne præsenteres for et mere optimistisk resultat med henvisning til, at det plejer at gå bedre end budgetteret, og hvis det ikke realiseres i 2010, må budgetreguleringskontoen forhøjes. JJø henviste til rapporten fra PWC, hvor egenkapitalens størrelse anbefales til at være på 15% med en risiko baseret udsvingsmargin på 7,5%, hvilket passer med situationen på AU. SH opfordrede rektoratet til at fortsætte optimismen. I private virksomheder ville man mere forudgående have taget højde for, at fusioner koster på mange parametre, sådan som det har vist sig også at forholde sig på AU/universiteter. BO støttede op om optimismen og opfordrede universitetsledelsen til i fællesskab at håndtere de udfordringer, der er på forskellige niveauer og i forskelligt omfang på de forskellige hovedområder, herunder at minimere usikkerheden hos medarbejderne. BD gav udtryk for, at det er vanskeligt at få udbredt den optimistiske tænkning på trods af et meget godt resultat af APV-undersøgelsen, meget gode forhold for sektoren mm. Det er ret uforståeligt, at der er en udpræget stemning af utilfredshed blandt medarbejderne. LQ supplerede med, at der også er

6 Side 6 af 16 usikkerhed hos de medarbejdere, der bliver ramt af nedskæringerne, og som fejlagtigt kan fortolkes som surhed. SH supplerede med, at der nok er tale om et generationsproblem. BO gav også udtryk for, at en del medarbejdere er frustrerede, hvilket er en ledelsesudfordring, også selvom medarbejderne godt kan se, at vilkårene på AU er betydeligt bedre end på universiteter i andre lande. LHN tilføjede, at budgetudfordringen i 2011 bliver særlig stor, da der vil være egenudgifter i forbindelse med unilabarbejdet, og det skal der findes en model for uden, at det går udover driftsbudgettet. BO spurgte til, om UBST må indgå med medfinansiering, der hvor UBST er husejer/udlejer. ST svarede, at man kan indgå en aftale, hvor UBST påtager sig udgiften og lægger den oveni huslejen. LQ nævnte, at der i lyset af lukning af e- læringsenheden engang bør findes et fælles e- læringssystem, da området bør kunne effektiviseres ved at have et fælles velfungerende system. LHN opsummerede at - der ville blive arbejdet videre med endnu klarere budgetoplæg mv. - budgetreguleringskontoens størrelse vil blive fastlagt på bestyrelsesmødet - der kigges på situationen efter 1. kvartal og igen i forbindelse med majmøderne, hvorefter situationen vil blive vurderet vedr. ekstraordinære tiltag mv. - universitetsledelsen siger til, hvis noget udvikler sig anderledes end forventet. Vedligeholdelsesbudget ST opridsede kort det udsendte materiale, som var en opfølgning på aftalen fra tidligere på året om, at dette kom til drøftelse i december. Der havde desværre ikke af tidsmæssige årsager været muligt forud at have drøftet sagen i administrationschefkredsen. Der var opbakning fra kredsen til, at materialet drøftes med administrationschefkredsen i januar hvorefter emnet kommer til drøftelse i universitetsledelsen.

7 Side 7 af 16 Punkt 4 Det videre arbejde med den fysiske planlægning frem mod bestyrelsesmøde den 17. december Punktet blev indledt med, at et notat blev runddelt med efterfølgende læsepause. LHN opridsede i store træk den udfordring, som AU står over for i årene frem til 2028 og henviste til rapporten Preparing Europe for a New Renaissance. Renaissance A Strategic View of the European Research Area - First Report of the European Research Area Board 2009, der peger på en endnu kraftigere udbygning af sektoren i de kommende år og dels til statsministerens udtalelse om, at mindst et dansk universitet skal være i den europæiske top-10. Skemaet på side 4 viser dels hovedområdernes planer og dels udviklingstendenser i forhold til ovennævnte eksterne forhold. Notatet behandles på bestyrelsesmødet og er en sammenskrivning af input fra hovedområderne og et kig ind i krystalkuglen. JJø supplerede med, at der bliver pladsproblemer i de første år, indtil der begynder at komme effekt af unilab, byggeri på Lille Barnow grunden, Kommunehospital - grunden mv. SH gjorde opmærksom på, at der måske kan rykkes rundt ved i større udstrækning at anvende lejemål. Det blev besluttet, at udbygge notatet med en beskrivelse af formål og processen omkring udarbejdelsen af notatet. JJe gjorde opmærksom på, at AU muligvis kan indgå kortsigtede lejemål, mens man venter på den permanente løsning. Der blev spurgt til notatets status, og svaret fra rektoratet var, at notatet nu er omdelt og er fortroligt, indtil der kommer besked fra rektoratet om andet. HS nævnte, at DMU gerne vil bidrage til fællesskabet via at være et strategisk brohoved på Sjælland. I notatet ser DMU ud til at ville fastholde status quo, men i praksis er DMU indstillet på omflytninger, hvis det kan indgå i en større kabale omkring unilab, behov for kvadratmeter i campus, Århus mm. HS opfordrede til, at notatet ikke forelægges for bestyrelsen i den nuværende form, da det ser for ukoordineret ud, hovedområderne imellem. EMS stillede spørgsmålstegn ved, hvor meget der kan realiseres i Århus, og at der i givet fald bør fore-

8 Side 8 af 16 ligge en plan for, hvordan differencen kan realiseres. LHN svarede med henvisning til den nværende visionsplan for AU i Århus, at det vil være muligt at realisere behovet i Århus. JJø svarede, at der er tale om en modningsproces i forhold til bestyrelsen, forud for mødet i juni 2010 hvor udkast til en samlet visionsplan for den fysiske udvikling af det samlede universitet skal forelægges og være konkretiseret. LQ nævnte, at DPU s input er en vision og form for højttænkning på nuværende tidspunkt. BD nævnte, at inputtet fra HUM er kendt på fakultetet. Dog er HUM s ønske om fortsat at bevare aktiviteterne på Katrinebjerg faldet ud af sammenskrivningen. BO nævnte, at ASB hidtil har haft den plan at ville samle aktiviteterne. Samtidig har man haft en stor vækst i studentertallet, som i øvrigt også har et mindre frafald end tidligere. SEF skitserede det dilemma, at rektoratet på den ene side skal præsentere bestyrelsen for de første løse tanker, og på den anden side ikke er klar med helt konkrete tal, indstillinger mm. JJø supplerede med, at det er nødvendigt med et notat til bestyrelsen, som på samme møde skal forholde sig til planerne om byggeri på Lille Barnow - grunden. SM nævnte, at 2/3 af Kommunehospitalet forventes udflyttet på én gang i JJe opfordrede til at holde sig til de overordnede rammer og først senere gå ind i helt konkrete overvejelser. HS og SH bakkede op om dette og foreslog, at man indleder med at ridse udfordringen op for bestyrelsen og skitsere mulighederne i store træk. SM spurgte, om der kan bygges i højden i universitetsparken. LHN svarede, at det ikke er muligt, da det sandsynligvis vil medføre fredning af hele bebyggelsen, derimod er det nok muligt at bygge i højden på Kommunehospitalet.

9 Side 9 af 16 ST nævnte, at han og OO sammen med andre medarbejdere i ugens løb bruger en dag på både at tænke først visionært og derefter konkret vedr. udbygning af AU s fysiske faciliteter. LHN takkede for de konstruktive kommentarer og understregede, at notatet pt. er internt/fortroligt, og at forelæggelsen på bestyrelsesmødet nok sker via powerpoint. SEF gav udtryk for, at der bør arbejdes videre med udarbejdelsen af notatet, men ikke med ambition om at færdiggøre notatet inden bestyrelsesmødet. Konklusionen blev, at rektoratet overvejer og beslutter, hvordan emnet præsenteres for bestyrelsen. Punkt 5 Professionshøjskolernes politik for professionsmasteruddannelser LHN gav et kort oprids af det udsendte materiale. BO nævnte, at et par af ASB s uddannelser mangler i oplistningen, og at det bør overvejes, om nye private tiltag (f.eks. på CBS) også skal nævnes. LQ supplerede med, at der er mange gråzoner på området f.eks. udbyder visse professionshøjskoler masteruddannelser via udenlandske universiteter. LQ uddelte stor ros til GTL for under stort tidspres at have udarbejdet et godt og læsbart notat og tilføjede, at det er vigtigt med et gensidigt højt informationsniveau i kredsen og nævnte det overraskende i NAT s udmelding i JP om samarbejde med VIA på lærerområdet. Til det sidstnævnte tilføjede LHN, at departementchef Uffe Toudahl allerede om formiddagen havde bedt om en briefing om emnet. LHN nævnte, at der i øvrigt stod i regeringsgrundlaget, at der skulle oprettes en universitetsbaseret læreruddannelse, hvilket endnu ikke er realiseret. LHN bad om at udarbejde og rundsende en kort briefing om emnet. EMS beklagede, at han tilsyneladende ikke havde fået orienteret tilstrækkeligt om samarbejdet på lærerområdet. Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvordan en læreruddannet person kan gå videre på universitetet og blive gymnasielærer, og EMS har accepteret at gå ind i gruppen. BD gav udtryk for utilfredshed med, at EMS ikke havde

10 Side 10 af 16 informeret grundigt om emnet, da det har betydning for flere hovedområder. EMS nævnte, at en kandidatuddannelse i it - produktudvikling er blevet godkendt af ACE Denmark. SM supplerede med, at SUN i spænding venter på, hvad konklusionen er blevet vedrørende en potentiel lægeuddannelse i Ålborg. EMS nævnte, at der holdes møde med gymnasierektorerne i Midtjylland omkring rekruttering af undervisningskræfter til naturvidenskabelige fag i gymnasiesektoren. SM spurgte, om akkrediteringssystemets synspunkt omkring geografisk sammenfald mellem undervisning og forskning kan udelukke udvikling af tilbud til professionsbachelorer. LQ og LHN svarede, at det kunne man muligvis godt forudse. BD nævnte, at den påtænkte master kun er på ca. 30 ects-points, fordi der er krav om stort praktikindhold. Det bør pointeres i notatet. LHN erindrede om, at markedsmekanismen virker, og dermed vil de studerende og de uddannede søge hen, hvor kvaliteten er størst. BO nævnte, at det også konstateres i praksis, hvor ASB får studerende fra Købmandsskole mm, der vil læse videre. LHN konkluderede, at der er behov for en drøftelse af emnet, og det er muligt, at andre universiteter har samme holdning. Vedrørende det konkrete oplæg skriver GTL udkast til et brev, som rektoratet sender til DU. Konkrete kommentarer fremsendes til GTL/JER. I øvrigt opfordrede LHN AU s bestyrelsesmedlemmer i gymnasier mm. til at fremføre AU s synspunkter. LHN gav udtryk for utilfredshed med, at rektoratet havde holdt møde med VIA s ledelse uden, at VIA havde nævnt professionshøjskolernes planer på masterområdet. Punkt 6 Offentliggørelsen af 2009-evalueringen på universitetsområdet LHN henviste til den rundsendte rapport, som drøftes på bestyrelsesmødet. Rektoratet forventer, at bestyrelsesformanden får mandat til at på baggrund af input fra hovedområderne og drøftelsen i

11 Side 11 af 16 bestyrelsen at færdiggøre og fremsendelse et høringssvar til VTU inden den 19. januar. Det er en god rapport, skrevet af personer med forstand på både universitetsområdet og danske forhold, med gode anbefalinger, hvoraf en del blev berørt i drøftelsen. JJe nævnte, at det ikke er muligt at indgå kontrakter på myndighedsområdet, hvis ledelsen ikke har en instruktionsbeføjelse. JJe vil nævne dette i høringsinputtet. JJe foreslog at gøre samarbejdssystemet mere funktionsdygtigt og dermed højne medarbejdernes indflydelse. LHN erindrede om, at samarbejdssystemet på universiteterne er suppleret af akademiske råd mv. BD fandt det befriende dejligt med den klar tale i rapporten omkring akkrediteringsråd og ministerium. CR tilkendegav, at AU bør gøre meget omkring opfølgning på formuleringen vedrørende universitetslovens 17 stk. 2. Hovedområderne har frist til den 5. januar kl. 12 til at komme med kommentarer. For sent afleverede input kommer ikke med. Hovedområderne skal selv tilrettelægge en intern høringsproces, hvor akademisk råd, studienævn, samarbejdsudvalg mm inddrages. HSU drøfter evalueringen på sit møde den 17. dec., og opfordres til at afgive input til AU s høringssvar. Studerende og medarbejdere opfordres til at svare via de centrale studenterorganisationer og faglige organisationer, som også er høringsberettiget. Bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at indgive individuelle kommentarer. Punkt 7 HR - strategien JJø introducerede punktet og nævnte, at dokumentet efter dagens møde vil blive todelt i henholdsvis en strategidel og en handlingsplandel. Der er tale om mange ideer og planer, men der er fortaget en prioritering, så man starter med det vigtigste først. JJø gav ordet videre til LG. LG redegjorde for, at indsatsområderne er udvalgt ud fra resultatet i APV-undersøgelsen og ud fra en besøgsrunde til hovedområderne. Hensigten er at arbejde projektorienteret med opgaverne. På lederudviklingsområdet har KU lige færdiggjort institutlederområdet og går nu videre med de øvrige ledere.

12 Side 12 af 16 JJe roste oplægget og nævnte, at DJF har meget af det skitserede i forvejen. Det er vigtigt at kende hvilket ressourceforbrug, der er ved de forskellige projekter. Vedrørende kvantitativ HR bør man passe på med ikke at udvikle målinger udover det nødvendige. BD efterlyste også ressourceoverslag, og de nævnte funktioner bør beskrives nærmere, f.eks. er det ikke klart, hvad der ligger i tanken om AU academy. Ligeledes bør sprogbrugen overvejes til at være mindre bundlinje. EMS nævnte, at NAT lige har centraliseret på HRområdet, og det bør overvejes, hvor HR-opgaverne skal ligge (institut, fakultet, fælles). Det er heller ikke sikkert, det er fornuftigt med ens grænseflade mellem fællesområdet og de enkelte hovedområder, og fladen bør beskrives mere konkret. LQ nævnte, at DPU også har mange af de nævnte aktiviteter i forvejen og gik ud fra, at ressourceforbruget ligger inden for det budget, der i forvejen er afsat på HR-området, men der er behov for viden om træk på hovedområdernes medarbejdere. Desuden bør der huskes på, at der er gang i meget i forvejen, og det brugbare skal indbygges. SH ser AU HR-afdelingen som spidskompetencekonsulent og organisator, som de decentrale HRenheder kan trække på. SH var utryg ved, hvad det kommer til at koste, og selvom det er skåret ned til 3 handleplaner, bør der måske prioriteres også mellem disse. SH og BO nævnte de udenlandske rekrutteringsmarkeder for forskellige fagområder, som der skal kendes til, og som rigide procedurer ikke må forhindre. HS roste oplægget, selvom der ligger et stort arbejde forude. HS opfordrede til at kigge på samarbejdsudvalgsarbejdet for at gøre dette konstruktivt og dynamisk. LHN tilføjede, at der også skal arbejdes med, at de akademiske råd kommer til at spille en mere aktiv rolle. LG svarede - ressourceforbrug, inden start af enkeltprojekter vil der blive udarbejdet et anslået ressourceforbrug - obligatoriske lederforløb, tanken er, at AU skal have sit eget lederforløb, der kan

13 Side 13 af 16 give fælles forståelse, men som kan suppleres af andre former for lederuddannelse. AU-forløbet er tænkt med en varighed på få dage - kvantitativ HR, består ikke i en masse nye målinger, derimod skal det defineres hvilke nøgletal, der er brug for som ledelsesinformationer, der så trækkes automatisk som rapporter. Tanken om AU academy er at forankre en ansvarlighed for at samle en pakke af kompetenceudviklingstilbud til medarbejderne - sproget vil blive gennemgået inden næste version - grænseflader, den rene drift skal ske på fakulteterne, det overordnede/strategiske /konsultative og myndighedskontakten skal ligge centralt - fælles systemløsninger, der er truffet overordnet beslutning om fælles effektive systemer, men via dialog kan man aftale at gøre anderledes på enkelte hovedområder, der har anderledes behov - årets leder, er et forsøg på at sætte focus på, at ledelse er en selvstændig disciplin. På samme vis, som staten i øvrigt gør det. JJø bad om klare svar på de vigtigste spørgsmål, inden drøftelsen lukkes. EMS tilkendegav opbakning til de prioriterede områder, men bad om indretning af systemet, så hovedområderne kan lave egne tilpasninger mm., hvis ikke det generer det øvrige AU. JJe supplerede med, at det er nødvendigt med fælles standarder, hvis effektiviseringer skal realiseres. JJø tilkendegav, at lokale initiativer bør bringes op til drøftelse i det tværgående HR-netværk, inden særordninger besluttes. SH erindrede om, at AU for få år tilbage havde udviklet sig til at have så stift et administrativt system, at det meste var umuligt, og det frygter man selvfølgelig vil gentage sig. JJe var glad for at høre, at lederforløbet kun er på få dage. SM erindrede om, at hele hensigten med den administrative forandringsproces har været at skabe et effektivt system. BD bakkede op om dette og nævnte, at blandt andet institutlederne efterspørger et fælles grundlag på tværs af AU. BD bad om, at der fremover prioriteres ud fra, hvad der er plads til i budgettet samt bringer nye emner op til drøftelse i

14 Side 14 af 16 universitetsledelsen. EMS opridsede, at mange af de fælles tiltag opfattes som kontraproduktive. Dertil svarede LHN, at løsningen ikke er adskilte systemer, men bedre processer, og at hovedområderne har haft medarbejdere med i alle processer omkring de administrative forandringer. LHN opridsede, at der naturligvis skal være hensyntagen til, at der f.eks. er forskellige rekrutteringsmodeller, men det skal ske inden for en fælles personalepolitik, og AU er én organisation, som skal kunne trække data på tværs mm. SEF opfordrede til at fastholde visionen om at opbygge en servicefunktion på HR-området, som vil være til gavn for AU, og ikke mindst medarbejderne. Der skal fastholdes effektive systemer, som selvfølgelig ikke skal spænde ben for rekruttering mm., men det kan betyde, at man ikke har den fulde frihed på alle områder. LHN bad JJø konkludere, hvilket skete i form af følgende - der etableres et obligatorisk lederforløb med et vist fælleselement - der bakkes op om de prioriterede indsatsområder i form af fælles lederudvikling, personalepolitik samt centrale personalejuridiske spidskompetencer - pilotprojektmodellen med inddragelse af hovedområdernes medarbejdere bringes i anvendelse. LHN afsluttede med, at dokumentet opdeles i strategi og handlingsplan incl. en redaktionsproces, hvor deltagerkredsen er velkomne til at komme med input til LG. JJe bad om et oprids vedrørende personalepolitik ved tilpasninger i forbindelse med den administrative forandringsproces, så hovedområderne ved, hvordan det tackles. Der har tidligere i kredsen været drøftet, at der bør kigges på kompetencer, når der skal ske personalereduktioner. JJø svarede, at det naturligvis er problematisk, at AU endnu ikke har udarbejdet en fælles personalepolitik, og dertil kommer de geografiske udfordringer. Det forventes, at der foreligger et udkast til personalepolitik til universitetsledelsesmødet i januar, hvorefter emnet skal drøftes i HSU. SH fortalte om den proces, der har været på SAM omkring ændringer i den administrative organisering, EMS og JJe havde tilsvarende erfaringer. SEF

15 Side 15 af 16 nævnte den anvendte proces på TechTransområdet, hvor man samlede medarbejderne i én afdeling, inden besparelser blev effektueret, men det er en vanskelig model at bruge, når man er stillet over for umiddelbare besparelseskrav. Punkt 8 Beredskabsplaner m.m. LHN gav ordet til LG, der gav en status på området, der dækker over skoleskyderier, terrror, samt forebyggende og reddende indsats, evakuering mv. i forbindelse med brand, eksplosioner mv. Der har den 30. november været et møde på politiets initiativ, hvor uddannelsesinstitutionerne blev opfordret til at udarbejde forebyggelsesplaner. HR har fået kontaktpersoner hos Østjyllands Politi, og der skal opbygges tilsvarende i øvrige dele af landet, hvor AU har enheder, men indtil dette er sket, kan politiet i Østjylland kontaktes, så vil de guide videre. Politiet tilkendegiver at ville opprioritere området og vil hellere kontaktes en gang for meget end for lidt. HR arbejder hurtigst muligt videre med udarbejdelse af beredskabsplaner. BD udtrykte tilfredshed med, at der arbejdes med emnet, da det hidtil ikke har fungeret effektivt, heller ikke fra politiets side, ligeledes var indsatsen fra AU s aftale vedr. psykologberedskab heller ikke optimal i et konkret tilfælde. SM påpegede, at der vil blive tale om at indmelde mange gange uden, at det viser sig begrundet. SH advarede imod at opbygge et system, der får det til at gå inflation i emnet. EMS foreslog, at arbejdet koordineres med koordinationsudvalget for sikkerhed, hvilket LG nikkede til. BO gav udtryk for behov for sådanne regler/politikker, hvilket også gælder, hvis studerende dør f.eks. i forbindelse med trafikuheld o.a.. Indtil der foreligger en plan, kan LG kontaktes. Punkt 9 Nyt fra dekaner/dmudirektør og rektorat På grund af det fremskredne tidspunkt blev der ikke tid til en runde. LHN orienterede kort om følgende - Dialogforum d. 4. marts. Pt har AU fået 4 pladser som benyttes af bestyrelsesformand og rektorat. Der arbejdes på at skaffe pladser til dekankredsen - ledelsesseminaret den 3-4. marts er for universitetledelsen og med Quentin og Sachi, og der er mødepligt - der forsøges arrangeret et døgnseminar for

16 Side 16 af 16 universitetsledelsen og alle institutledere på Sandbjerg maj - der var fastlagt dekanmiddag til juni, men det er nødvendigt at flytte aftalen, og det er ikke muligt at flytte aftalen til senere i juni pga ferie mv. Det blev aftalt, at middagen flyttes til fredag d. 7. maj med overnatning til 8. maj. JJe meldte på forhånd afbud på grund af møde på Island. Samme dato er der årsfest på DTU, som det dermed ikke bliver muligt at deltage i - mødet med DI gik fint. Der satses på et årligt møde og datoen udsendes, når den er fastlagt. - erindring om de udsendte ansøgningsfrister på forskningsområdet - det første møde i kaffeklub for topforskere gik fint. Universitetsledelsen skal afklare, hvordan opbygningen skal være fremover herunder, hvilken rolle forskningsudvalget skal spille. Punkter til orientering Punkt 10 Møde i Ph.d. skolelederkredsen Punkt 11 Quentin Thompson og Sachi Hatakenaka, kalenderplan Punkt 12 APV-status Referat fra mødet var udsendt med materialet Planen var udsendt med materialet Input fra hovedområderne og fællesadministrationen blev runddelt. Emnet kommer til drøftelse på næste HSU-møde.

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK

Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Bruno Clematide Per Bruhn Heidi Lindtoft Christiansen

Læs mere

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering.

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering og -evaluering i Norge og Holland TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark ACE Denmarks SOMMERMAGASIN ACE Denmarks Sommermagasin

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere