Referat fra mødet i UNIVERSITETSLEDELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i UNIVERSITETSLEDELSEN"

Transkript

1 REFERAT Deltagere Dekaner/DMU-direktør, rektorat, Ole Olsen, Kirsten Jensen, Anders Correll Gæster Søren Trangbæk, under punkt Karl Christensen, under punkt 4 Grith Thagaard Loft og Jette Røgild, under punkt 5 Rebekka Sylvest og Bo Bjerre Jakobsen, under punkt 6 Louise Gade under punkt Referat Kirsten Jensen Dato Mandag den 7. december 2009 kl Sted Frandsensalen Dato:1.december 2009 Ref: Referat fra mødet i UNIVERSITETSLEDELSEN Side 1/16 Punkter til drøftelse Punkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 16. november 2009 Punkt 2 Bestyrelsesmøde den 17. december 2009 Referatet blev godkendt incl. de udsendte kommentarerne fra BO. LHN henviste til den udsendte dagsorden. SEF gav en kort status vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening. For DJF er udkast til kontrakten ved at være forhandlet på plads med Fødevareministeriet. For DMU udvikler sagen sig dag for dag. Fredag den 4. december var der møde med Miljøministeriet, der havde oplyst, at opgaven vedr. 1. fase (ca. 5 mio. kr.) var sendt i udbud. På mødet blev der opnået enighed om at arbejde for en forhandlingsløsning. Referatet fra mødet afventes. HS supplerede med, at det er vanskeligt, når aftaler fra møder ikke holdes af ministeriet. Det tyder på, at der er støtte til AU s linje fra de øvrige universiteter. LHN oplyste, at SEF udarbejder og fremsender det aftalte brev til Videnskabsministeriet om budgetsituationen mv. på området. JJe spurgte til, om Rigsrevisionsrapporten fra deres besøg på AU okt. også indeholder et afsnit om budgettering og kontering på området for forskningsbaseret myndighedsbetjening. ST svarede, at AU endnu ikke kender rapportens indhold. Rektoratsstaben Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus C Tlf.:

2 Side 2 af 16 Punkt 3 Økonomirapport 3 /2009 og budget 2010 samt opfølgning på novembermøderne Økonomirapport 3 JJø redegjorde kort for det udsendte materiale, hvilket ikke gav anledning til spørgsmål eller yderligere drøftelse. Budget 2010 JJø indledte punktet og henledte opmærksomheden på, at det vigtigste står på side 4. Der fremlægges et budgetforslag på bestyrelsesmødet, der opererer med et træk på egenkapitalen på knap 50 millioner kr. og en budgetreguleringskonto på 28,5 millioner kr. Planen er at forholde sig til budgettet igen efter 1. kvartal 2010 især m.h.p. en vurdering af budgetreguleringskontoen. Udsvingsbåndet for hovedområderne er nævnt. Udgiften til Rådgivnings- og Støttecentret er indarbejdet i budgettet, så DPU har midler til opgaven. Vedrørende fællesadministrationen er det besluttet, at e-læringsenheden ikke opretholdes, men visse funktioner videreføres i fællesadministrationen og på hovedområderne, hvilket vil blive drøftet med hovedområderne. Det drejer sig om forholdsvis få medarbejdere, men beslutningen har givet anledning til mange reaktioner. SM spurgte til definitionen på en budgetreguleringskonto. ST svarede, at der mangler kr. 28,5 millioner for at nå det resultat, der fremgår af budgettet. Budgetreguleringskontoen er en form for lånekonto, og AU har dermed en forpligtelse til inden udgangen af 1. kvartal at sikre dette beløb indhentes. SH spurgte, hvorfor rektoratet ikke beder bestyrelsen om også at trække yderligere kr. 28,5 millioner af egenkapitalen. Eller skyldes valget af model, at rektoratet tror, der kommer midler et andet sted fra. Vedrørende beslutningen om e- læringsenheden tilkendegav SH, at det er afgørende vigtigt, at AULA fortsætter, da der ellers bliver kaos omkring undervisningen. SH tilkendegav også, at udsvingsmargin er meget lille i forhold til AU s

3 Side 3 af 16 størrelse. LHN svarede, at resultatet for 2009 forventes at være langt bedre end det budgetterede, og det er usandsynligt, at der ikke også i 2010 vil være et bedre samlet resultat end her budgetteret, da AU traditionelt budgetterer konservativt, undervurderer eksterne indtægter mm. LHN nævnte det store antal omkonteringer i december, som fremover bør begrænses og spredes over flere måneder samtidig med, at fleksibiliteten naturligvis skal fastholdes. JJø svarede, at det er aftalt, at AULA videreføres. EMS gentog sit synspunkt fra sidste år om, at universitetsledelsen ikke bliver klogere efter 1. kvartal. I stedet må man i efteråret 2010 være klar til at finde besparelser, hvis det imod forventning viser sig nødvendigt. HS og BO bakkede op om den foreslåede model. BO tilkendegav, at omkostningerne er til at styre, men stå-indtægten kendes først sent på året og er vanskeligere at budgettere korrekt. LQ supplerede med, at det er umuligt at sige noget kvalificeret efter 1. kvartal, da blandt andet optaget først kendes senere. LQ supplerede med, at DPU sætter ståproduktionen og forskningsindtægterne i vejret samtidig med, at der skal ske tilpasninger, hvilket er en vanskelig kommunikationsopgave i forhold til medarbejderne. LHN roste materialet og gjorde opmærksom på, at væksten i fællesadministrationen er forholdsvis begrænset, selvom rygterne fortæller det modsatte. LHN anerkendte, at det er en udfordring, at AU samlet set er i vækst samtidig med, at man på visse områder skal foretage tilpasninger. Det er kompliceret at kommunikere dette på en klar måde, så det bør overvejes fremadrettet, om der skal bruges ressourcer på at lave en særlig pædagogisk udgave til medarbejdere mv., som gør det lettere at forstå det samlede billede. JJe efterspurgte større klarhed omkring costdrivere mm., da det er vanskeligt i materialet at gennemskue helheden på dette område. Større gennemsku-

4 Side 4 af 16 elighed vedr. intern handel vil lette kommunikationsopgaven. SM spurgte til italesættelsen om globaliseringsmidlerne. Der bevilges nye midler samtidig med, at midler fra tidligere år falder væk, og dette bør der klargøres mere præcist om fremover. SH fortalte om sin rundtur på institutterne på SAM, hvor SH havde medbragt tidsserier, der var gode til at fortælle om økonomiens sammenhæng. SH opfordrede til, at man fra centralt hold fremover udarbejder noget tilsvarende, som kan bruges i kommunikationen med medarbejderne. EMS havde gjort noget tilsvarende på sit store medarbejdermøde, hvor han fremlagde 2009 budgetsituationen for medarbejdere på NAT med samme gode erfaring. EMS spurgte til budgetoverslagsårene, og om optimismen kommer fra globaliseringsmidlerne og fik det svar, at de forhøjede taxametre også er indbygget her. EMS gjorde opmærksom på, at NAT opererer med fuld overheadprocent til fakultetet i overslagsårene. LHN henviste den drøftelse til et andet tidspunkt, da der i situationen måtte focuseres på budgettets videre færd frem imod bestyrelsesmødet. LHN nævnte, at der i 2010 kun er kr. 12 millioner ledige midler i ledelsespuljen. LHN og SEF opfordrede kredsen til at fremme en positiv omtale af situationen frem for negative signaler om urimelig dyr fællesadministration mv. JJe spurgte, om præmieordningen på Finansloven for at indgå i EU-projekter er indeholdt i budgettet. ST svarede benægtende, og dermed kan det nok trække budgettet i positiv retning. LQ gentog synspunktet om, at det er vanskeligt i hvert fald for de nye hovedområder at forklare besparelser samtidig med, at der skal ske betaling til fællesadministrationen, som selvfølgelig er nødvendigt for at få en effektiv administration. Der er behov for soleklare beskrivelser, så det er muligt at

5 Side 5 af 16 forklare den komplekse sammenhæng. BO tilkendegav, at budgetproceduren var udmærket, men at det er en hård opgave for blandt andet ASB at reducere mange steder for at lave den endelige tilpasning til costdrivere mm., hvilket rektoratet også bør have respekt for. LHN gav udtryk for anerkendelse af denne udfordring, men at der har været en indkøringsfase siden fusionerne, og dertil kom så, at Folketinget besluttede anderledes end forventet omkring fordelingen mellem basis- og konkurrenceudsatte midler. SH og EMS roste også proceduren. EMS foreslog, at man fremover tydeliggør de steder i budgetlægningen, hvor der er tale om kvalificerede gæt, som kan gå anderledes via finansloven mv. EMS foreslog, at bestyrelsen kunne præsenteres for et mere optimistisk resultat med henvisning til, at det plejer at gå bedre end budgetteret, og hvis det ikke realiseres i 2010, må budgetreguleringskontoen forhøjes. JJø henviste til rapporten fra PWC, hvor egenkapitalens størrelse anbefales til at være på 15% med en risiko baseret udsvingsmargin på 7,5%, hvilket passer med situationen på AU. SH opfordrede rektoratet til at fortsætte optimismen. I private virksomheder ville man mere forudgående have taget højde for, at fusioner koster på mange parametre, sådan som det har vist sig også at forholde sig på AU/universiteter. BO støttede op om optimismen og opfordrede universitetsledelsen til i fællesskab at håndtere de udfordringer, der er på forskellige niveauer og i forskelligt omfang på de forskellige hovedområder, herunder at minimere usikkerheden hos medarbejderne. BD gav udtryk for, at det er vanskeligt at få udbredt den optimistiske tænkning på trods af et meget godt resultat af APV-undersøgelsen, meget gode forhold for sektoren mm. Det er ret uforståeligt, at der er en udpræget stemning af utilfredshed blandt medarbejderne. LQ supplerede med, at der også er

6 Side 6 af 16 usikkerhed hos de medarbejdere, der bliver ramt af nedskæringerne, og som fejlagtigt kan fortolkes som surhed. SH supplerede med, at der nok er tale om et generationsproblem. BO gav også udtryk for, at en del medarbejdere er frustrerede, hvilket er en ledelsesudfordring, også selvom medarbejderne godt kan se, at vilkårene på AU er betydeligt bedre end på universiteter i andre lande. LHN tilføjede, at budgetudfordringen i 2011 bliver særlig stor, da der vil være egenudgifter i forbindelse med unilabarbejdet, og det skal der findes en model for uden, at det går udover driftsbudgettet. BO spurgte til, om UBST må indgå med medfinansiering, der hvor UBST er husejer/udlejer. ST svarede, at man kan indgå en aftale, hvor UBST påtager sig udgiften og lægger den oveni huslejen. LQ nævnte, at der i lyset af lukning af e- læringsenheden engang bør findes et fælles e- læringssystem, da området bør kunne effektiviseres ved at have et fælles velfungerende system. LHN opsummerede at - der ville blive arbejdet videre med endnu klarere budgetoplæg mv. - budgetreguleringskontoens størrelse vil blive fastlagt på bestyrelsesmødet - der kigges på situationen efter 1. kvartal og igen i forbindelse med majmøderne, hvorefter situationen vil blive vurderet vedr. ekstraordinære tiltag mv. - universitetsledelsen siger til, hvis noget udvikler sig anderledes end forventet. Vedligeholdelsesbudget ST opridsede kort det udsendte materiale, som var en opfølgning på aftalen fra tidligere på året om, at dette kom til drøftelse i december. Der havde desværre ikke af tidsmæssige årsager været muligt forud at have drøftet sagen i administrationschefkredsen. Der var opbakning fra kredsen til, at materialet drøftes med administrationschefkredsen i januar hvorefter emnet kommer til drøftelse i universitetsledelsen.

7 Side 7 af 16 Punkt 4 Det videre arbejde med den fysiske planlægning frem mod bestyrelsesmøde den 17. december Punktet blev indledt med, at et notat blev runddelt med efterfølgende læsepause. LHN opridsede i store træk den udfordring, som AU står over for i årene frem til 2028 og henviste til rapporten Preparing Europe for a New Renaissance. Renaissance A Strategic View of the European Research Area - First Report of the European Research Area Board 2009, der peger på en endnu kraftigere udbygning af sektoren i de kommende år og dels til statsministerens udtalelse om, at mindst et dansk universitet skal være i den europæiske top-10. Skemaet på side 4 viser dels hovedområdernes planer og dels udviklingstendenser i forhold til ovennævnte eksterne forhold. Notatet behandles på bestyrelsesmødet og er en sammenskrivning af input fra hovedområderne og et kig ind i krystalkuglen. JJø supplerede med, at der bliver pladsproblemer i de første år, indtil der begynder at komme effekt af unilab, byggeri på Lille Barnow grunden, Kommunehospital - grunden mv. SH gjorde opmærksom på, at der måske kan rykkes rundt ved i større udstrækning at anvende lejemål. Det blev besluttet, at udbygge notatet med en beskrivelse af formål og processen omkring udarbejdelsen af notatet. JJe gjorde opmærksom på, at AU muligvis kan indgå kortsigtede lejemål, mens man venter på den permanente løsning. Der blev spurgt til notatets status, og svaret fra rektoratet var, at notatet nu er omdelt og er fortroligt, indtil der kommer besked fra rektoratet om andet. HS nævnte, at DMU gerne vil bidrage til fællesskabet via at være et strategisk brohoved på Sjælland. I notatet ser DMU ud til at ville fastholde status quo, men i praksis er DMU indstillet på omflytninger, hvis det kan indgå i en større kabale omkring unilab, behov for kvadratmeter i campus, Århus mm. HS opfordrede til, at notatet ikke forelægges for bestyrelsen i den nuværende form, da det ser for ukoordineret ud, hovedområderne imellem. EMS stillede spørgsmålstegn ved, hvor meget der kan realiseres i Århus, og at der i givet fald bør fore-

8 Side 8 af 16 ligge en plan for, hvordan differencen kan realiseres. LHN svarede med henvisning til den nværende visionsplan for AU i Århus, at det vil være muligt at realisere behovet i Århus. JJø svarede, at der er tale om en modningsproces i forhold til bestyrelsen, forud for mødet i juni 2010 hvor udkast til en samlet visionsplan for den fysiske udvikling af det samlede universitet skal forelægges og være konkretiseret. LQ nævnte, at DPU s input er en vision og form for højttænkning på nuværende tidspunkt. BD nævnte, at inputtet fra HUM er kendt på fakultetet. Dog er HUM s ønske om fortsat at bevare aktiviteterne på Katrinebjerg faldet ud af sammenskrivningen. BO nævnte, at ASB hidtil har haft den plan at ville samle aktiviteterne. Samtidig har man haft en stor vækst i studentertallet, som i øvrigt også har et mindre frafald end tidligere. SEF skitserede det dilemma, at rektoratet på den ene side skal præsentere bestyrelsen for de første løse tanker, og på den anden side ikke er klar med helt konkrete tal, indstillinger mm. JJø supplerede med, at det er nødvendigt med et notat til bestyrelsen, som på samme møde skal forholde sig til planerne om byggeri på Lille Barnow - grunden. SM nævnte, at 2/3 af Kommunehospitalet forventes udflyttet på én gang i JJe opfordrede til at holde sig til de overordnede rammer og først senere gå ind i helt konkrete overvejelser. HS og SH bakkede op om dette og foreslog, at man indleder med at ridse udfordringen op for bestyrelsen og skitsere mulighederne i store træk. SM spurgte, om der kan bygges i højden i universitetsparken. LHN svarede, at det ikke er muligt, da det sandsynligvis vil medføre fredning af hele bebyggelsen, derimod er det nok muligt at bygge i højden på Kommunehospitalet.

9 Side 9 af 16 ST nævnte, at han og OO sammen med andre medarbejdere i ugens løb bruger en dag på både at tænke først visionært og derefter konkret vedr. udbygning af AU s fysiske faciliteter. LHN takkede for de konstruktive kommentarer og understregede, at notatet pt. er internt/fortroligt, og at forelæggelsen på bestyrelsesmødet nok sker via powerpoint. SEF gav udtryk for, at der bør arbejdes videre med udarbejdelsen af notatet, men ikke med ambition om at færdiggøre notatet inden bestyrelsesmødet. Konklusionen blev, at rektoratet overvejer og beslutter, hvordan emnet præsenteres for bestyrelsen. Punkt 5 Professionshøjskolernes politik for professionsmasteruddannelser LHN gav et kort oprids af det udsendte materiale. BO nævnte, at et par af ASB s uddannelser mangler i oplistningen, og at det bør overvejes, om nye private tiltag (f.eks. på CBS) også skal nævnes. LQ supplerede med, at der er mange gråzoner på området f.eks. udbyder visse professionshøjskoler masteruddannelser via udenlandske universiteter. LQ uddelte stor ros til GTL for under stort tidspres at have udarbejdet et godt og læsbart notat og tilføjede, at det er vigtigt med et gensidigt højt informationsniveau i kredsen og nævnte det overraskende i NAT s udmelding i JP om samarbejde med VIA på lærerområdet. Til det sidstnævnte tilføjede LHN, at departementchef Uffe Toudahl allerede om formiddagen havde bedt om en briefing om emnet. LHN nævnte, at der i øvrigt stod i regeringsgrundlaget, at der skulle oprettes en universitetsbaseret læreruddannelse, hvilket endnu ikke er realiseret. LHN bad om at udarbejde og rundsende en kort briefing om emnet. EMS beklagede, at han tilsyneladende ikke havde fået orienteret tilstrækkeligt om samarbejdet på lærerområdet. Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvordan en læreruddannet person kan gå videre på universitetet og blive gymnasielærer, og EMS har accepteret at gå ind i gruppen. BD gav udtryk for utilfredshed med, at EMS ikke havde

10 Side 10 af 16 informeret grundigt om emnet, da det har betydning for flere hovedområder. EMS nævnte, at en kandidatuddannelse i it - produktudvikling er blevet godkendt af ACE Denmark. SM supplerede med, at SUN i spænding venter på, hvad konklusionen er blevet vedrørende en potentiel lægeuddannelse i Ålborg. EMS nævnte, at der holdes møde med gymnasierektorerne i Midtjylland omkring rekruttering af undervisningskræfter til naturvidenskabelige fag i gymnasiesektoren. SM spurgte, om akkrediteringssystemets synspunkt omkring geografisk sammenfald mellem undervisning og forskning kan udelukke udvikling af tilbud til professionsbachelorer. LQ og LHN svarede, at det kunne man muligvis godt forudse. BD nævnte, at den påtænkte master kun er på ca. 30 ects-points, fordi der er krav om stort praktikindhold. Det bør pointeres i notatet. LHN erindrede om, at markedsmekanismen virker, og dermed vil de studerende og de uddannede søge hen, hvor kvaliteten er størst. BO nævnte, at det også konstateres i praksis, hvor ASB får studerende fra Købmandsskole mm, der vil læse videre. LHN konkluderede, at der er behov for en drøftelse af emnet, og det er muligt, at andre universiteter har samme holdning. Vedrørende det konkrete oplæg skriver GTL udkast til et brev, som rektoratet sender til DU. Konkrete kommentarer fremsendes til GTL/JER. I øvrigt opfordrede LHN AU s bestyrelsesmedlemmer i gymnasier mm. til at fremføre AU s synspunkter. LHN gav udtryk for utilfredshed med, at rektoratet havde holdt møde med VIA s ledelse uden, at VIA havde nævnt professionshøjskolernes planer på masterområdet. Punkt 6 Offentliggørelsen af 2009-evalueringen på universitetsområdet LHN henviste til den rundsendte rapport, som drøftes på bestyrelsesmødet. Rektoratet forventer, at bestyrelsesformanden får mandat til at på baggrund af input fra hovedområderne og drøftelsen i

11 Side 11 af 16 bestyrelsen at færdiggøre og fremsendelse et høringssvar til VTU inden den 19. januar. Det er en god rapport, skrevet af personer med forstand på både universitetsområdet og danske forhold, med gode anbefalinger, hvoraf en del blev berørt i drøftelsen. JJe nævnte, at det ikke er muligt at indgå kontrakter på myndighedsområdet, hvis ledelsen ikke har en instruktionsbeføjelse. JJe vil nævne dette i høringsinputtet. JJe foreslog at gøre samarbejdssystemet mere funktionsdygtigt og dermed højne medarbejdernes indflydelse. LHN erindrede om, at samarbejdssystemet på universiteterne er suppleret af akademiske råd mv. BD fandt det befriende dejligt med den klar tale i rapporten omkring akkrediteringsråd og ministerium. CR tilkendegav, at AU bør gøre meget omkring opfølgning på formuleringen vedrørende universitetslovens 17 stk. 2. Hovedområderne har frist til den 5. januar kl. 12 til at komme med kommentarer. For sent afleverede input kommer ikke med. Hovedområderne skal selv tilrettelægge en intern høringsproces, hvor akademisk råd, studienævn, samarbejdsudvalg mm inddrages. HSU drøfter evalueringen på sit møde den 17. dec., og opfordres til at afgive input til AU s høringssvar. Studerende og medarbejdere opfordres til at svare via de centrale studenterorganisationer og faglige organisationer, som også er høringsberettiget. Bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at indgive individuelle kommentarer. Punkt 7 HR - strategien JJø introducerede punktet og nævnte, at dokumentet efter dagens møde vil blive todelt i henholdsvis en strategidel og en handlingsplandel. Der er tale om mange ideer og planer, men der er fortaget en prioritering, så man starter med det vigtigste først. JJø gav ordet videre til LG. LG redegjorde for, at indsatsområderne er udvalgt ud fra resultatet i APV-undersøgelsen og ud fra en besøgsrunde til hovedområderne. Hensigten er at arbejde projektorienteret med opgaverne. På lederudviklingsområdet har KU lige færdiggjort institutlederområdet og går nu videre med de øvrige ledere.

12 Side 12 af 16 JJe roste oplægget og nævnte, at DJF har meget af det skitserede i forvejen. Det er vigtigt at kende hvilket ressourceforbrug, der er ved de forskellige projekter. Vedrørende kvantitativ HR bør man passe på med ikke at udvikle målinger udover det nødvendige. BD efterlyste også ressourceoverslag, og de nævnte funktioner bør beskrives nærmere, f.eks. er det ikke klart, hvad der ligger i tanken om AU academy. Ligeledes bør sprogbrugen overvejes til at være mindre bundlinje. EMS nævnte, at NAT lige har centraliseret på HRområdet, og det bør overvejes, hvor HR-opgaverne skal ligge (institut, fakultet, fælles). Det er heller ikke sikkert, det er fornuftigt med ens grænseflade mellem fællesområdet og de enkelte hovedområder, og fladen bør beskrives mere konkret. LQ nævnte, at DPU også har mange af de nævnte aktiviteter i forvejen og gik ud fra, at ressourceforbruget ligger inden for det budget, der i forvejen er afsat på HR-området, men der er behov for viden om træk på hovedområdernes medarbejdere. Desuden bør der huskes på, at der er gang i meget i forvejen, og det brugbare skal indbygges. SH ser AU HR-afdelingen som spidskompetencekonsulent og organisator, som de decentrale HRenheder kan trække på. SH var utryg ved, hvad det kommer til at koste, og selvom det er skåret ned til 3 handleplaner, bør der måske prioriteres også mellem disse. SH og BO nævnte de udenlandske rekrutteringsmarkeder for forskellige fagområder, som der skal kendes til, og som rigide procedurer ikke må forhindre. HS roste oplægget, selvom der ligger et stort arbejde forude. HS opfordrede til at kigge på samarbejdsudvalgsarbejdet for at gøre dette konstruktivt og dynamisk. LHN tilføjede, at der også skal arbejdes med, at de akademiske råd kommer til at spille en mere aktiv rolle. LG svarede - ressourceforbrug, inden start af enkeltprojekter vil der blive udarbejdet et anslået ressourceforbrug - obligatoriske lederforløb, tanken er, at AU skal have sit eget lederforløb, der kan

13 Side 13 af 16 give fælles forståelse, men som kan suppleres af andre former for lederuddannelse. AU-forløbet er tænkt med en varighed på få dage - kvantitativ HR, består ikke i en masse nye målinger, derimod skal det defineres hvilke nøgletal, der er brug for som ledelsesinformationer, der så trækkes automatisk som rapporter. Tanken om AU academy er at forankre en ansvarlighed for at samle en pakke af kompetenceudviklingstilbud til medarbejderne - sproget vil blive gennemgået inden næste version - grænseflader, den rene drift skal ske på fakulteterne, det overordnede/strategiske /konsultative og myndighedskontakten skal ligge centralt - fælles systemløsninger, der er truffet overordnet beslutning om fælles effektive systemer, men via dialog kan man aftale at gøre anderledes på enkelte hovedområder, der har anderledes behov - årets leder, er et forsøg på at sætte focus på, at ledelse er en selvstændig disciplin. På samme vis, som staten i øvrigt gør det. JJø bad om klare svar på de vigtigste spørgsmål, inden drøftelsen lukkes. EMS tilkendegav opbakning til de prioriterede områder, men bad om indretning af systemet, så hovedområderne kan lave egne tilpasninger mm., hvis ikke det generer det øvrige AU. JJe supplerede med, at det er nødvendigt med fælles standarder, hvis effektiviseringer skal realiseres. JJø tilkendegav, at lokale initiativer bør bringes op til drøftelse i det tværgående HR-netværk, inden særordninger besluttes. SH erindrede om, at AU for få år tilbage havde udviklet sig til at have så stift et administrativt system, at det meste var umuligt, og det frygter man selvfølgelig vil gentage sig. JJe var glad for at høre, at lederforløbet kun er på få dage. SM erindrede om, at hele hensigten med den administrative forandringsproces har været at skabe et effektivt system. BD bakkede op om dette og nævnte, at blandt andet institutlederne efterspørger et fælles grundlag på tværs af AU. BD bad om, at der fremover prioriteres ud fra, hvad der er plads til i budgettet samt bringer nye emner op til drøftelse i

14 Side 14 af 16 universitetsledelsen. EMS opridsede, at mange af de fælles tiltag opfattes som kontraproduktive. Dertil svarede LHN, at løsningen ikke er adskilte systemer, men bedre processer, og at hovedområderne har haft medarbejdere med i alle processer omkring de administrative forandringer. LHN opridsede, at der naturligvis skal være hensyntagen til, at der f.eks. er forskellige rekrutteringsmodeller, men det skal ske inden for en fælles personalepolitik, og AU er én organisation, som skal kunne trække data på tværs mm. SEF opfordrede til at fastholde visionen om at opbygge en servicefunktion på HR-området, som vil være til gavn for AU, og ikke mindst medarbejderne. Der skal fastholdes effektive systemer, som selvfølgelig ikke skal spænde ben for rekruttering mm., men det kan betyde, at man ikke har den fulde frihed på alle områder. LHN bad JJø konkludere, hvilket skete i form af følgende - der etableres et obligatorisk lederforløb med et vist fælleselement - der bakkes op om de prioriterede indsatsområder i form af fælles lederudvikling, personalepolitik samt centrale personalejuridiske spidskompetencer - pilotprojektmodellen med inddragelse af hovedområdernes medarbejdere bringes i anvendelse. LHN afsluttede med, at dokumentet opdeles i strategi og handlingsplan incl. en redaktionsproces, hvor deltagerkredsen er velkomne til at komme med input til LG. JJe bad om et oprids vedrørende personalepolitik ved tilpasninger i forbindelse med den administrative forandringsproces, så hovedområderne ved, hvordan det tackles. Der har tidligere i kredsen været drøftet, at der bør kigges på kompetencer, når der skal ske personalereduktioner. JJø svarede, at det naturligvis er problematisk, at AU endnu ikke har udarbejdet en fælles personalepolitik, og dertil kommer de geografiske udfordringer. Det forventes, at der foreligger et udkast til personalepolitik til universitetsledelsesmødet i januar, hvorefter emnet skal drøftes i HSU. SH fortalte om den proces, der har været på SAM omkring ændringer i den administrative organisering, EMS og JJe havde tilsvarende erfaringer. SEF

15 Side 15 af 16 nævnte den anvendte proces på TechTransområdet, hvor man samlede medarbejderne i én afdeling, inden besparelser blev effektueret, men det er en vanskelig model at bruge, når man er stillet over for umiddelbare besparelseskrav. Punkt 8 Beredskabsplaner m.m. LHN gav ordet til LG, der gav en status på området, der dækker over skoleskyderier, terrror, samt forebyggende og reddende indsats, evakuering mv. i forbindelse med brand, eksplosioner mv. Der har den 30. november været et møde på politiets initiativ, hvor uddannelsesinstitutionerne blev opfordret til at udarbejde forebyggelsesplaner. HR har fået kontaktpersoner hos Østjyllands Politi, og der skal opbygges tilsvarende i øvrige dele af landet, hvor AU har enheder, men indtil dette er sket, kan politiet i Østjylland kontaktes, så vil de guide videre. Politiet tilkendegiver at ville opprioritere området og vil hellere kontaktes en gang for meget end for lidt. HR arbejder hurtigst muligt videre med udarbejdelse af beredskabsplaner. BD udtrykte tilfredshed med, at der arbejdes med emnet, da det hidtil ikke har fungeret effektivt, heller ikke fra politiets side, ligeledes var indsatsen fra AU s aftale vedr. psykologberedskab heller ikke optimal i et konkret tilfælde. SM påpegede, at der vil blive tale om at indmelde mange gange uden, at det viser sig begrundet. SH advarede imod at opbygge et system, der får det til at gå inflation i emnet. EMS foreslog, at arbejdet koordineres med koordinationsudvalget for sikkerhed, hvilket LG nikkede til. BO gav udtryk for behov for sådanne regler/politikker, hvilket også gælder, hvis studerende dør f.eks. i forbindelse med trafikuheld o.a.. Indtil der foreligger en plan, kan LG kontaktes. Punkt 9 Nyt fra dekaner/dmudirektør og rektorat På grund af det fremskredne tidspunkt blev der ikke tid til en runde. LHN orienterede kort om følgende - Dialogforum d. 4. marts. Pt har AU fået 4 pladser som benyttes af bestyrelsesformand og rektorat. Der arbejdes på at skaffe pladser til dekankredsen - ledelsesseminaret den 3-4. marts er for universitetledelsen og med Quentin og Sachi, og der er mødepligt - der forsøges arrangeret et døgnseminar for

16 Side 16 af 16 universitetsledelsen og alle institutledere på Sandbjerg maj - der var fastlagt dekanmiddag til juni, men det er nødvendigt at flytte aftalen, og det er ikke muligt at flytte aftalen til senere i juni pga ferie mv. Det blev aftalt, at middagen flyttes til fredag d. 7. maj med overnatning til 8. maj. JJe meldte på forhånd afbud på grund af møde på Island. Samme dato er der årsfest på DTU, som det dermed ikke bliver muligt at deltage i - mødet med DI gik fint. Der satses på et årligt møde og datoen udsendes, når den er fastlagt. - erindring om de udsendte ansøgningsfrister på forskningsområdet - det første møde i kaffeklub for topforskere gik fint. Universitetsledelsen skal afklare, hvordan opbygningen skal være fremover herunder, hvilken rolle forskningsudvalget skal spille. Punkter til orientering Punkt 10 Møde i Ph.d. skolelederkredsen Punkt 11 Quentin Thompson og Sachi Hatakenaka, kalenderplan Punkt 12 APV-status Referat fra mødet var udsendt med materialet Planen var udsendt med materialet Input fra hovedområderne og fællesadministrationen blev runddelt. Emnet kommer til drøftelse på næste HSU-møde.

Dekaner/DMU-direktør, rektorat, Ole Olsen, Kirsten Jensen, Anders Correll Carsten Riis kommer ca. kl. 15.15. Dagsorden til møde i UNIVERSITETSLEDELSEN

Dekaner/DMU-direktør, rektorat, Ole Olsen, Kirsten Jensen, Anders Correll Carsten Riis kommer ca. kl. 15.15. Dagsorden til møde i UNIVERSITETSLEDELSEN AARHUS UNIVERSITET REKTORATET DAGSORDEN Deltagere: Ankomst senere: Gæster: Referat: Dekaner/DMU-direktør, rektorat, Ole Olsen, Kirsten Jensen, Anders Correll Carsten Riis kommer ca. kl. 15.15 Punkt 3 -

Læs mere

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 Aarhus Universitet Aarhus Universitet i fortsat udvikling med vækst på helt centrale områder Rekordoptag i 2009 Større forskningsbevillinger Betydelig

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Referat. NH indledte mødet med orientering om, at Søren E. Frandsen samme dag havde første arbejdsdag som prorektor.

Referat. NH indledte mødet med orientering om, at Søren E. Frandsen samme dag havde første arbejdsdag som prorektor. Deltagere: Niels Højberg, Ingelise Hosszu, Kirsten Skjødt, Per Møller Madsen, Svend Larsen. Poul Bonde, Torben Jensen, Orla Hoppe, Anders Frølund, Kirsten Jensen, Ole Olsen, Afbud: Eva Teilmann, Søren

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Bemærkninger til referat fra administrationschefmøde nr. 3. mellem mødedeltagerne. Godkendelse af ny energi- og miljøpolitik

Bemærkninger til referat fra administrationschefmøde nr. 3. mellem mødedeltagerne. Godkendelse af ny energi- og miljøpolitik Møde den: 12. januar 2010 Frandsensalen Administrationschefmøde nr. 4 Kl. 12-15 REFERAT Deltagere: ARO, FLA, JJ, JS, LKJ, NDH, CB, OBH, OJ, PH, PLJ, SEF, STKJ FALK: ET, FB, KJ, LG, MHG, OO, ST Afbud: KJ,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU Møde den: 14.01.2013 1510-410 Ekstraordinært LSU REFERAT Til stede: Frank Jensens (FRJ), Ib Johannsen (IBJ), Jeanette Dandanell (JDA) Niels Pind (PIND), Jens W. Clausen (JWC), Bente Olsen (BEO), Charlotte

Læs mere

Møde om informationssikkerhed. Bemærkninger til referat fra administrationschefmøde nr. 7 (bilag 8.1) Den faglige udviklingsproces

Møde om informationssikkerhed. Bemærkninger til referat fra administrationschefmøde nr. 7 (bilag 8.1) Den faglige udviklingsproces Møde den: 21. maj 2010 ML 011 Administrationschefmøde nr. 8 Kl. (11/)12-15 REFERAT Deltagere: ARO, FLA, JJ, JS, LKJ, NDH, CB, OBH, OJ, PH, PLJ, SEF, STKJ FALK: ET, FB, KJ, LG, MHG, OO, ST, FKF Afbud: SEF,

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG BUDGETPROCES PÅ BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG BUDGETPROCES PÅ BYGNINGSOMRÅDET BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG BUDGETPROCES PÅ BYGNINGSOMRÅDET Den administrative forandringsproces Beslutningsoplæg 1 Beslutningsoplæg for Budgetprocessen 1. Indledning Ansvaret for at bygninger drives

Læs mere

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES Møde for Fællesadministrationens medarbejdere den 31. august 2010 Ved universitetsdirektør Jørgen Jørgensen Formålet med AU s faglige udviklingsproces Fagligt mål: Udvikle

Læs mere

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv Informationsmøde 3. November Den faglige udviklingsproces - Set fra en institutleders perspektiv Dias 2 Dagsorden Hvor er vi? Analysearbejdet Institutstruktur, overordnet struktur Det nye institut Nye

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget Aarhus Universitet Deltagere: Prorektor Nina Smith (formand) Prodekan Johnny Laursen (HUM) Prodekan Troels Nørager Prodekan Else Tønnesen (SUN)

Læs mere

Aarhus Universitet 2007

Aarhus Universitet 2007 Aarhus Universitet 2007 Hotte emner ved årsskiftet Aarhus Universitet efter 1.1.2007 Strategi for Aarhus Universitet Budget 2007, herunder Globaliseringspuljen Tre superuniversiteter Nyt universitet Københavns

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

2. Godkendelse af mødets dagsorden samt referatet af mødet 23. maj 2008 Begge dele blev godkendt.

2. Godkendelse af mødets dagsorden samt referatet af mødet 23. maj 2008 Begge dele blev godkendt. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Den 26-11-2008 J. nr. AUrsy/ Professor Mogens Nielsen (NAT) Dekan Svend Hylleberg (SAM) Prodekan Johnny Laursen (HUM) Prodekan Troels Nørager (TEO) Professor Michael

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. februar 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. februar 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde onsdag den 25. februar 2015, kl. 13.30 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Steen

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

Godkendt referat af FSU-seminar.

Godkendt referat af FSU-seminar. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg (FSU) Godkendt referat af FSU-seminar. Dato: Fredag den 28. oktober 2005

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

NOTAT. Modtager(e): Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet

NOTAT. Modtager(e): Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet Modtager(e): NOTAT Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet Dato: 10.09.2009 Ref: saa Side 1/7 Udgangspunktet for nedenstående er indstillingen fra PADS styregruppen

Læs mere

Møde den: 13. januar 2015 Referat HR LSU Til stede: Fraværende: Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden Louise

Møde den: 13. januar 2015 Referat HR LSU Til stede: Fraværende: Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden Louise Møde den: 13. januar 2015 HR LSU Referat Til stede: Louise, Lene, Alev, Sarah og Lizzi Fraværende: Gertrud og Ina Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden Louise meddelte, at hun og Lone havde haft den årlige

Læs mere

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. Organisering af HR på Aarhus Universitet

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. Der tilføjes et nyt fast punkt: Opfølgning fra sidste møde

1. Godkendelse af dagsorden. Der tilføjes et nyt fast punkt: Opfølgning fra sidste møde Møde den: 30.11.2011 AU,Teknisk Forvaltning bygning 5128-215 UNI-lab projektgruppe REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK Anders Roed (AR) SUN, Lars Mitens (LM) SUN, Christina Breddam (CB) DJF, Bjarne

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Rektor orienterede om nyansættelser Anders Christensen, dansk og psykologi og Diana Døssing, engelsk på HF.

Rektor orienterede om nyansættelser Anders Christensen, dansk og psykologi og Diana Døssing, engelsk på HF. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC torsdag den 28. januar 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Torben Henriksen, Mads Ekstrøm, Camilla Bruun, Erik

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt.

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt. Møde den: 4. november Rektoratets mødelokale Møde i udvalget for Uddannelse Referat Til stede: Berit Eika, Peder Østergaard, Tom Vindbæk Madsen, Aske Dahl Sløk, Liza Strandgaard, Kristian Thorn, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Ole Have Jørgensen. Helle Lindkvist Kjeldsen kom kl. ca. 17.00; Anne Marie Illum gik efter aftale

Læs mere

Glædelig Jul og tak for i år

Glædelig Jul og tak for i år Glædelig Jul og tak for i år 2007 et godt år for AU Fine forskningsresultater Kortet over universitet blev tegnet - med DPU Ledelsen er - eller var på plads! Åbning af nye forskningscentre God ranking

Læs mere

Noter fra 2. faglige strategimøde om samfundsvidenskab, 18. marts Mødeleder professor Peter Munk Christiansen

Noter fra 2. faglige strategimøde om samfundsvidenskab, 18. marts Mødeleder professor Peter Munk Christiansen Rektoratsmøde den 12. april 2010 Punkt 1, bilag 1b: Den faglige udviklingsproces Noter fra 2. faglige strategimøde i den samfundsvidenskabelige familie. AARHUS UNIVERSITET NOTAT Noter fra 2. faglige strategimøde

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. september 2013, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. september 2013, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde onsdag den 25. september 2013, kl. 9.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2013) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen, bestyrelsesformand, Mariann Fischer Boel, Margareta

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012 Til stede: Frans Gregersen, Bjarne Lundager, Lars Qvortrup, Søren Barlebo Rasmussen, Astrid Læssø Christensen, Iben Hansen, Cecilie Lonning, Anita Olsen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Kl Frandsensalen FALK-møde nr. 137 Faste deltagere: JJ, SEF, KJ, LG, ST, FB, FLA, KRTH, LM, MVL, NDH, OJ, SHJ, CBR, NIHD

Kl Frandsensalen FALK-møde nr. 137 Faste deltagere: JJ, SEF, KJ, LG, ST, FB, FLA, KRTH, LM, MVL, NDH, OJ, SHJ, CBR, NIHD Den 7. januar 2013 Dagsorden Kl. 13.30-15 Frandsensalen FALK-møde nr. 137 Faste deltagere: JJ, SEF, KJ, LG, ST, FB, FLA, KRTH, LM, MVL, NDH, OJ, SHJ, CBR, NIHD Afbud: SEF, MVL, FLA Gæst: Mødeleder: JJ

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Rektorsekretariatet

ROSKILDE UNIVERSITET Rektorsekretariatet ROSKILDE UNIVERSITET Rektorsekretariatet DATO/REFERENCE 20. december 2011 JOURNALNUMMER REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 6/2011 onsdag den 16. november 2011 kl. 12.30-15.30 Referatet blev godkendt på møde 7/2011,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 9B. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 3. OKTOBER 2013 Vedr.: APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab Møde torsdag den 23. februar 2017, kl. 13.00-17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2017) Udkast til referat Mødet blev holdt i Frandsensalen Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SDC, 1. juni 2010, kl. 17.15-19.30 på Aarhus Universitet. Nils O. Andersen (KU) havde meldt afbud.

Referat af bestyrelsesmøde i SDC, 1. juni 2010, kl. 17.15-19.30 på Aarhus Universitet. Nils O. Andersen (KU) havde meldt afbud. REFERAT Referat af bestyrelsesmøde i SDC, 1. juni 2010, kl. 17.15-19.30 på Aarhus Universitet Morten Laugesen Specialkonsulent Dato: 07. juni 2010 Side 1/5 Til stede: Lauritz B. Holm-Nielsen (fmd.), Martin

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2010-021-0018 18. november 2010 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug.

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget MØDEREFERAT 6. JUNI 2011 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 5. maj 2011 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/10-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: U159 Hanne Fischer Møller (HF), Kenneth Ladefoged (KL),

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 Forslag til AAU s budget for 2016 Præsentation

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant),

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Til stede: Afbud: Andre deltagere: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Jonas Reinwald Sørensen (kursistrådsrepræsentant) Niels Humble (medarbejderrepræsentant),

Læs mere

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale Møde den: 6. februar 2013 kl. 09.00-12.00 Mødelokale 130 LSU Økonomi og Planlægning - Temadag Referat Deltagere: Gitte Bak Ditlefsen, Lene Bødskov, Malene Loft Sørensen, Henriette Jaquet, Lene Stensig,

Læs mere

Referat fra styregruppemøde 6

Referat fra styregruppemøde 6 Projekt Den administrative forandringsproces Emne Styregruppemøde Dato og sted Aarhus Universitet, bygning 1430 lokale 231 Tidspunkt Onsdag den 5. november 2008, kl. 10.00 til 12.00 Møde nr. 6 Referent

Læs mere

Gæster: Kirsten Andersen (STUF), Lars Qvortrup (DPU) Afbud: Eva Teilmann (STUF), Kristian Thorn (IC) 1. Godkendelse af dagsorden

Gæster: Kirsten Andersen (STUF), Lars Qvortrup (DPU) Afbud: Eva Teilmann (STUF), Kristian Thorn (IC) 1. Godkendelse af dagsorden Studieudvalgets møde den 27. april 2010, kl. 10.00 til 14.00 Frandsen Salen REFERAT UDKAST 1 Dato: 21.05.2010 Ref: trs Side 1/6 Deltagende medlemmer: Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Arne Kjær (HUM),

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Orientering om konsekvenserne for AU indkøb efter SKI udmelding

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Orientering om konsekvenserne for AU indkøb efter SKI udmelding Møde den 20. januar 2011 ML 011, kl. 12-15 Administrationschefmøde nr. 16 Deltagere: ARO, FLA, JJ, JS, LKJ, NDH, CB, OBH, OJ, PH, PLJ, SEF, STKJ FALK: FB, KJ, LG, MHG, OO, ST, SS, FKF, KRTH Afbud: FKF,

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 6. april 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved Jørn

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1 Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi 2018-2023 Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt. 2017 Pkt. 4. Bilag 1 13-10-2017 2 Et samlet og fokuseret KU, der arbejder i samme retning Ny

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 1. JUNI 2011 Forum Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi Møde

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Ekstraordinært møde den 28. november 2013 Administrationens samarbejdsudvalg HR-huset, Jens Baggesensvej, Aarhus Videolink til Emdrup REFERAT Til stede: Jørgen Jørgensen, Søren Trangbæk, Louise Gade, Maria

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

DIKUs undervisningsudvalg

DIKUs undervisningsudvalg DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs undervisningsudvalg SAGSNOTAT 30.11.2010 Vedr.: Referat af 30. møde i undervisningsudvalget DATALOGISK INSTITUT Mødedato 26. 11 2010 Sagsbehandler: Lisa

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat fra HSU møde den 24. maj 2012

Referat fra HSU møde den 24. maj 2012 Referat fra HSU møde den 24. maj 2012 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Lars Vesløv Søs Haugaard Signe Saabye Ottosen Henrik

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet

Referat. Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet Referat Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet 26.10.2010 Deltagere: Kurt Pedersen Allan Nielsen Karen Schur Alis Jensen, Lise Rask Elsebeth

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Referat af møde mellem bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Tilstede: Hans Beksgaard, Helle Waagner, Thomas Vils Pedersen, Olav W. Bertelsen

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere