Referat fra mødet i UNIVERSITETSLEDELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i UNIVERSITETSLEDELSEN"

Transkript

1 REFERAT Deltagere Dekaner/DMU-direktør, rektorat, Ole Olsen, Kirsten Jensen, Anders Correll Gæster Søren Trangbæk, under punkt Karl Christensen, under punkt 4 Grith Thagaard Loft og Jette Røgild, under punkt 5 Rebekka Sylvest og Bo Bjerre Jakobsen, under punkt 6 Louise Gade under punkt Referat Kirsten Jensen Dato Mandag den 7. december 2009 kl Sted Frandsensalen Dato:1.december 2009 Ref: Referat fra mødet i UNIVERSITETSLEDELSEN Side 1/16 Punkter til drøftelse Punkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 16. november 2009 Punkt 2 Bestyrelsesmøde den 17. december 2009 Referatet blev godkendt incl. de udsendte kommentarerne fra BO. LHN henviste til den udsendte dagsorden. SEF gav en kort status vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening. For DJF er udkast til kontrakten ved at være forhandlet på plads med Fødevareministeriet. For DMU udvikler sagen sig dag for dag. Fredag den 4. december var der møde med Miljøministeriet, der havde oplyst, at opgaven vedr. 1. fase (ca. 5 mio. kr.) var sendt i udbud. På mødet blev der opnået enighed om at arbejde for en forhandlingsløsning. Referatet fra mødet afventes. HS supplerede med, at det er vanskeligt, når aftaler fra møder ikke holdes af ministeriet. Det tyder på, at der er støtte til AU s linje fra de øvrige universiteter. LHN oplyste, at SEF udarbejder og fremsender det aftalte brev til Videnskabsministeriet om budgetsituationen mv. på området. JJe spurgte til, om Rigsrevisionsrapporten fra deres besøg på AU okt. også indeholder et afsnit om budgettering og kontering på området for forskningsbaseret myndighedsbetjening. ST svarede, at AU endnu ikke kender rapportens indhold. Rektoratsstaben Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus C Tlf.:

2 Side 2 af 16 Punkt 3 Økonomirapport 3 /2009 og budget 2010 samt opfølgning på novembermøderne Økonomirapport 3 JJø redegjorde kort for det udsendte materiale, hvilket ikke gav anledning til spørgsmål eller yderligere drøftelse. Budget 2010 JJø indledte punktet og henledte opmærksomheden på, at det vigtigste står på side 4. Der fremlægges et budgetforslag på bestyrelsesmødet, der opererer med et træk på egenkapitalen på knap 50 millioner kr. og en budgetreguleringskonto på 28,5 millioner kr. Planen er at forholde sig til budgettet igen efter 1. kvartal 2010 især m.h.p. en vurdering af budgetreguleringskontoen. Udsvingsbåndet for hovedområderne er nævnt. Udgiften til Rådgivnings- og Støttecentret er indarbejdet i budgettet, så DPU har midler til opgaven. Vedrørende fællesadministrationen er det besluttet, at e-læringsenheden ikke opretholdes, men visse funktioner videreføres i fællesadministrationen og på hovedområderne, hvilket vil blive drøftet med hovedområderne. Det drejer sig om forholdsvis få medarbejdere, men beslutningen har givet anledning til mange reaktioner. SM spurgte til definitionen på en budgetreguleringskonto. ST svarede, at der mangler kr. 28,5 millioner for at nå det resultat, der fremgår af budgettet. Budgetreguleringskontoen er en form for lånekonto, og AU har dermed en forpligtelse til inden udgangen af 1. kvartal at sikre dette beløb indhentes. SH spurgte, hvorfor rektoratet ikke beder bestyrelsen om også at trække yderligere kr. 28,5 millioner af egenkapitalen. Eller skyldes valget af model, at rektoratet tror, der kommer midler et andet sted fra. Vedrørende beslutningen om e- læringsenheden tilkendegav SH, at det er afgørende vigtigt, at AULA fortsætter, da der ellers bliver kaos omkring undervisningen. SH tilkendegav også, at udsvingsmargin er meget lille i forhold til AU s

3 Side 3 af 16 størrelse. LHN svarede, at resultatet for 2009 forventes at være langt bedre end det budgetterede, og det er usandsynligt, at der ikke også i 2010 vil være et bedre samlet resultat end her budgetteret, da AU traditionelt budgetterer konservativt, undervurderer eksterne indtægter mm. LHN nævnte det store antal omkonteringer i december, som fremover bør begrænses og spredes over flere måneder samtidig med, at fleksibiliteten naturligvis skal fastholdes. JJø svarede, at det er aftalt, at AULA videreføres. EMS gentog sit synspunkt fra sidste år om, at universitetsledelsen ikke bliver klogere efter 1. kvartal. I stedet må man i efteråret 2010 være klar til at finde besparelser, hvis det imod forventning viser sig nødvendigt. HS og BO bakkede op om den foreslåede model. BO tilkendegav, at omkostningerne er til at styre, men stå-indtægten kendes først sent på året og er vanskeligere at budgettere korrekt. LQ supplerede med, at det er umuligt at sige noget kvalificeret efter 1. kvartal, da blandt andet optaget først kendes senere. LQ supplerede med, at DPU sætter ståproduktionen og forskningsindtægterne i vejret samtidig med, at der skal ske tilpasninger, hvilket er en vanskelig kommunikationsopgave i forhold til medarbejderne. LHN roste materialet og gjorde opmærksom på, at væksten i fællesadministrationen er forholdsvis begrænset, selvom rygterne fortæller det modsatte. LHN anerkendte, at det er en udfordring, at AU samlet set er i vækst samtidig med, at man på visse områder skal foretage tilpasninger. Det er kompliceret at kommunikere dette på en klar måde, så det bør overvejes fremadrettet, om der skal bruges ressourcer på at lave en særlig pædagogisk udgave til medarbejdere mv., som gør det lettere at forstå det samlede billede. JJe efterspurgte større klarhed omkring costdrivere mm., da det er vanskeligt i materialet at gennemskue helheden på dette område. Større gennemsku-

4 Side 4 af 16 elighed vedr. intern handel vil lette kommunikationsopgaven. SM spurgte til italesættelsen om globaliseringsmidlerne. Der bevilges nye midler samtidig med, at midler fra tidligere år falder væk, og dette bør der klargøres mere præcist om fremover. SH fortalte om sin rundtur på institutterne på SAM, hvor SH havde medbragt tidsserier, der var gode til at fortælle om økonomiens sammenhæng. SH opfordrede til, at man fra centralt hold fremover udarbejder noget tilsvarende, som kan bruges i kommunikationen med medarbejderne. EMS havde gjort noget tilsvarende på sit store medarbejdermøde, hvor han fremlagde 2009 budgetsituationen for medarbejdere på NAT med samme gode erfaring. EMS spurgte til budgetoverslagsårene, og om optimismen kommer fra globaliseringsmidlerne og fik det svar, at de forhøjede taxametre også er indbygget her. EMS gjorde opmærksom på, at NAT opererer med fuld overheadprocent til fakultetet i overslagsårene. LHN henviste den drøftelse til et andet tidspunkt, da der i situationen måtte focuseres på budgettets videre færd frem imod bestyrelsesmødet. LHN nævnte, at der i 2010 kun er kr. 12 millioner ledige midler i ledelsespuljen. LHN og SEF opfordrede kredsen til at fremme en positiv omtale af situationen frem for negative signaler om urimelig dyr fællesadministration mv. JJe spurgte, om præmieordningen på Finansloven for at indgå i EU-projekter er indeholdt i budgettet. ST svarede benægtende, og dermed kan det nok trække budgettet i positiv retning. LQ gentog synspunktet om, at det er vanskeligt i hvert fald for de nye hovedområder at forklare besparelser samtidig med, at der skal ske betaling til fællesadministrationen, som selvfølgelig er nødvendigt for at få en effektiv administration. Der er behov for soleklare beskrivelser, så det er muligt at

5 Side 5 af 16 forklare den komplekse sammenhæng. BO tilkendegav, at budgetproceduren var udmærket, men at det er en hård opgave for blandt andet ASB at reducere mange steder for at lave den endelige tilpasning til costdrivere mm., hvilket rektoratet også bør have respekt for. LHN gav udtryk for anerkendelse af denne udfordring, men at der har været en indkøringsfase siden fusionerne, og dertil kom så, at Folketinget besluttede anderledes end forventet omkring fordelingen mellem basis- og konkurrenceudsatte midler. SH og EMS roste også proceduren. EMS foreslog, at man fremover tydeliggør de steder i budgetlægningen, hvor der er tale om kvalificerede gæt, som kan gå anderledes via finansloven mv. EMS foreslog, at bestyrelsen kunne præsenteres for et mere optimistisk resultat med henvisning til, at det plejer at gå bedre end budgetteret, og hvis det ikke realiseres i 2010, må budgetreguleringskontoen forhøjes. JJø henviste til rapporten fra PWC, hvor egenkapitalens størrelse anbefales til at være på 15% med en risiko baseret udsvingsmargin på 7,5%, hvilket passer med situationen på AU. SH opfordrede rektoratet til at fortsætte optimismen. I private virksomheder ville man mere forudgående have taget højde for, at fusioner koster på mange parametre, sådan som det har vist sig også at forholde sig på AU/universiteter. BO støttede op om optimismen og opfordrede universitetsledelsen til i fællesskab at håndtere de udfordringer, der er på forskellige niveauer og i forskelligt omfang på de forskellige hovedområder, herunder at minimere usikkerheden hos medarbejderne. BD gav udtryk for, at det er vanskeligt at få udbredt den optimistiske tænkning på trods af et meget godt resultat af APV-undersøgelsen, meget gode forhold for sektoren mm. Det er ret uforståeligt, at der er en udpræget stemning af utilfredshed blandt medarbejderne. LQ supplerede med, at der også er

6 Side 6 af 16 usikkerhed hos de medarbejdere, der bliver ramt af nedskæringerne, og som fejlagtigt kan fortolkes som surhed. SH supplerede med, at der nok er tale om et generationsproblem. BO gav også udtryk for, at en del medarbejdere er frustrerede, hvilket er en ledelsesudfordring, også selvom medarbejderne godt kan se, at vilkårene på AU er betydeligt bedre end på universiteter i andre lande. LHN tilføjede, at budgetudfordringen i 2011 bliver særlig stor, da der vil være egenudgifter i forbindelse med unilabarbejdet, og det skal der findes en model for uden, at det går udover driftsbudgettet. BO spurgte til, om UBST må indgå med medfinansiering, der hvor UBST er husejer/udlejer. ST svarede, at man kan indgå en aftale, hvor UBST påtager sig udgiften og lægger den oveni huslejen. LQ nævnte, at der i lyset af lukning af e- læringsenheden engang bør findes et fælles e- læringssystem, da området bør kunne effektiviseres ved at have et fælles velfungerende system. LHN opsummerede at - der ville blive arbejdet videre med endnu klarere budgetoplæg mv. - budgetreguleringskontoens størrelse vil blive fastlagt på bestyrelsesmødet - der kigges på situationen efter 1. kvartal og igen i forbindelse med majmøderne, hvorefter situationen vil blive vurderet vedr. ekstraordinære tiltag mv. - universitetsledelsen siger til, hvis noget udvikler sig anderledes end forventet. Vedligeholdelsesbudget ST opridsede kort det udsendte materiale, som var en opfølgning på aftalen fra tidligere på året om, at dette kom til drøftelse i december. Der havde desværre ikke af tidsmæssige årsager været muligt forud at have drøftet sagen i administrationschefkredsen. Der var opbakning fra kredsen til, at materialet drøftes med administrationschefkredsen i januar hvorefter emnet kommer til drøftelse i universitetsledelsen.

7 Side 7 af 16 Punkt 4 Det videre arbejde med den fysiske planlægning frem mod bestyrelsesmøde den 17. december Punktet blev indledt med, at et notat blev runddelt med efterfølgende læsepause. LHN opridsede i store træk den udfordring, som AU står over for i årene frem til 2028 og henviste til rapporten Preparing Europe for a New Renaissance. Renaissance A Strategic View of the European Research Area - First Report of the European Research Area Board 2009, der peger på en endnu kraftigere udbygning af sektoren i de kommende år og dels til statsministerens udtalelse om, at mindst et dansk universitet skal være i den europæiske top-10. Skemaet på side 4 viser dels hovedområdernes planer og dels udviklingstendenser i forhold til ovennævnte eksterne forhold. Notatet behandles på bestyrelsesmødet og er en sammenskrivning af input fra hovedområderne og et kig ind i krystalkuglen. JJø supplerede med, at der bliver pladsproblemer i de første år, indtil der begynder at komme effekt af unilab, byggeri på Lille Barnow grunden, Kommunehospital - grunden mv. SH gjorde opmærksom på, at der måske kan rykkes rundt ved i større udstrækning at anvende lejemål. Det blev besluttet, at udbygge notatet med en beskrivelse af formål og processen omkring udarbejdelsen af notatet. JJe gjorde opmærksom på, at AU muligvis kan indgå kortsigtede lejemål, mens man venter på den permanente løsning. Der blev spurgt til notatets status, og svaret fra rektoratet var, at notatet nu er omdelt og er fortroligt, indtil der kommer besked fra rektoratet om andet. HS nævnte, at DMU gerne vil bidrage til fællesskabet via at være et strategisk brohoved på Sjælland. I notatet ser DMU ud til at ville fastholde status quo, men i praksis er DMU indstillet på omflytninger, hvis det kan indgå i en større kabale omkring unilab, behov for kvadratmeter i campus, Århus mm. HS opfordrede til, at notatet ikke forelægges for bestyrelsen i den nuværende form, da det ser for ukoordineret ud, hovedområderne imellem. EMS stillede spørgsmålstegn ved, hvor meget der kan realiseres i Århus, og at der i givet fald bør fore-

8 Side 8 af 16 ligge en plan for, hvordan differencen kan realiseres. LHN svarede med henvisning til den nværende visionsplan for AU i Århus, at det vil være muligt at realisere behovet i Århus. JJø svarede, at der er tale om en modningsproces i forhold til bestyrelsen, forud for mødet i juni 2010 hvor udkast til en samlet visionsplan for den fysiske udvikling af det samlede universitet skal forelægges og være konkretiseret. LQ nævnte, at DPU s input er en vision og form for højttænkning på nuværende tidspunkt. BD nævnte, at inputtet fra HUM er kendt på fakultetet. Dog er HUM s ønske om fortsat at bevare aktiviteterne på Katrinebjerg faldet ud af sammenskrivningen. BO nævnte, at ASB hidtil har haft den plan at ville samle aktiviteterne. Samtidig har man haft en stor vækst i studentertallet, som i øvrigt også har et mindre frafald end tidligere. SEF skitserede det dilemma, at rektoratet på den ene side skal præsentere bestyrelsen for de første løse tanker, og på den anden side ikke er klar med helt konkrete tal, indstillinger mm. JJø supplerede med, at det er nødvendigt med et notat til bestyrelsen, som på samme møde skal forholde sig til planerne om byggeri på Lille Barnow - grunden. SM nævnte, at 2/3 af Kommunehospitalet forventes udflyttet på én gang i JJe opfordrede til at holde sig til de overordnede rammer og først senere gå ind i helt konkrete overvejelser. HS og SH bakkede op om dette og foreslog, at man indleder med at ridse udfordringen op for bestyrelsen og skitsere mulighederne i store træk. SM spurgte, om der kan bygges i højden i universitetsparken. LHN svarede, at det ikke er muligt, da det sandsynligvis vil medføre fredning af hele bebyggelsen, derimod er det nok muligt at bygge i højden på Kommunehospitalet.

9 Side 9 af 16 ST nævnte, at han og OO sammen med andre medarbejdere i ugens løb bruger en dag på både at tænke først visionært og derefter konkret vedr. udbygning af AU s fysiske faciliteter. LHN takkede for de konstruktive kommentarer og understregede, at notatet pt. er internt/fortroligt, og at forelæggelsen på bestyrelsesmødet nok sker via powerpoint. SEF gav udtryk for, at der bør arbejdes videre med udarbejdelsen af notatet, men ikke med ambition om at færdiggøre notatet inden bestyrelsesmødet. Konklusionen blev, at rektoratet overvejer og beslutter, hvordan emnet præsenteres for bestyrelsen. Punkt 5 Professionshøjskolernes politik for professionsmasteruddannelser LHN gav et kort oprids af det udsendte materiale. BO nævnte, at et par af ASB s uddannelser mangler i oplistningen, og at det bør overvejes, om nye private tiltag (f.eks. på CBS) også skal nævnes. LQ supplerede med, at der er mange gråzoner på området f.eks. udbyder visse professionshøjskoler masteruddannelser via udenlandske universiteter. LQ uddelte stor ros til GTL for under stort tidspres at have udarbejdet et godt og læsbart notat og tilføjede, at det er vigtigt med et gensidigt højt informationsniveau i kredsen og nævnte det overraskende i NAT s udmelding i JP om samarbejde med VIA på lærerområdet. Til det sidstnævnte tilføjede LHN, at departementchef Uffe Toudahl allerede om formiddagen havde bedt om en briefing om emnet. LHN nævnte, at der i øvrigt stod i regeringsgrundlaget, at der skulle oprettes en universitetsbaseret læreruddannelse, hvilket endnu ikke er realiseret. LHN bad om at udarbejde og rundsende en kort briefing om emnet. EMS beklagede, at han tilsyneladende ikke havde fået orienteret tilstrækkeligt om samarbejdet på lærerområdet. Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvordan en læreruddannet person kan gå videre på universitetet og blive gymnasielærer, og EMS har accepteret at gå ind i gruppen. BD gav udtryk for utilfredshed med, at EMS ikke havde

10 Side 10 af 16 informeret grundigt om emnet, da det har betydning for flere hovedområder. EMS nævnte, at en kandidatuddannelse i it - produktudvikling er blevet godkendt af ACE Denmark. SM supplerede med, at SUN i spænding venter på, hvad konklusionen er blevet vedrørende en potentiel lægeuddannelse i Ålborg. EMS nævnte, at der holdes møde med gymnasierektorerne i Midtjylland omkring rekruttering af undervisningskræfter til naturvidenskabelige fag i gymnasiesektoren. SM spurgte, om akkrediteringssystemets synspunkt omkring geografisk sammenfald mellem undervisning og forskning kan udelukke udvikling af tilbud til professionsbachelorer. LQ og LHN svarede, at det kunne man muligvis godt forudse. BD nævnte, at den påtænkte master kun er på ca. 30 ects-points, fordi der er krav om stort praktikindhold. Det bør pointeres i notatet. LHN erindrede om, at markedsmekanismen virker, og dermed vil de studerende og de uddannede søge hen, hvor kvaliteten er størst. BO nævnte, at det også konstateres i praksis, hvor ASB får studerende fra Købmandsskole mm, der vil læse videre. LHN konkluderede, at der er behov for en drøftelse af emnet, og det er muligt, at andre universiteter har samme holdning. Vedrørende det konkrete oplæg skriver GTL udkast til et brev, som rektoratet sender til DU. Konkrete kommentarer fremsendes til GTL/JER. I øvrigt opfordrede LHN AU s bestyrelsesmedlemmer i gymnasier mm. til at fremføre AU s synspunkter. LHN gav udtryk for utilfredshed med, at rektoratet havde holdt møde med VIA s ledelse uden, at VIA havde nævnt professionshøjskolernes planer på masterområdet. Punkt 6 Offentliggørelsen af 2009-evalueringen på universitetsområdet LHN henviste til den rundsendte rapport, som drøftes på bestyrelsesmødet. Rektoratet forventer, at bestyrelsesformanden får mandat til at på baggrund af input fra hovedområderne og drøftelsen i

11 Side 11 af 16 bestyrelsen at færdiggøre og fremsendelse et høringssvar til VTU inden den 19. januar. Det er en god rapport, skrevet af personer med forstand på både universitetsområdet og danske forhold, med gode anbefalinger, hvoraf en del blev berørt i drøftelsen. JJe nævnte, at det ikke er muligt at indgå kontrakter på myndighedsområdet, hvis ledelsen ikke har en instruktionsbeføjelse. JJe vil nævne dette i høringsinputtet. JJe foreslog at gøre samarbejdssystemet mere funktionsdygtigt og dermed højne medarbejdernes indflydelse. LHN erindrede om, at samarbejdssystemet på universiteterne er suppleret af akademiske råd mv. BD fandt det befriende dejligt med den klar tale i rapporten omkring akkrediteringsråd og ministerium. CR tilkendegav, at AU bør gøre meget omkring opfølgning på formuleringen vedrørende universitetslovens 17 stk. 2. Hovedområderne har frist til den 5. januar kl. 12 til at komme med kommentarer. For sent afleverede input kommer ikke med. Hovedområderne skal selv tilrettelægge en intern høringsproces, hvor akademisk råd, studienævn, samarbejdsudvalg mm inddrages. HSU drøfter evalueringen på sit møde den 17. dec., og opfordres til at afgive input til AU s høringssvar. Studerende og medarbejdere opfordres til at svare via de centrale studenterorganisationer og faglige organisationer, som også er høringsberettiget. Bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at indgive individuelle kommentarer. Punkt 7 HR - strategien JJø introducerede punktet og nævnte, at dokumentet efter dagens møde vil blive todelt i henholdsvis en strategidel og en handlingsplandel. Der er tale om mange ideer og planer, men der er fortaget en prioritering, så man starter med det vigtigste først. JJø gav ordet videre til LG. LG redegjorde for, at indsatsområderne er udvalgt ud fra resultatet i APV-undersøgelsen og ud fra en besøgsrunde til hovedområderne. Hensigten er at arbejde projektorienteret med opgaverne. På lederudviklingsområdet har KU lige færdiggjort institutlederområdet og går nu videre med de øvrige ledere.

12 Side 12 af 16 JJe roste oplægget og nævnte, at DJF har meget af det skitserede i forvejen. Det er vigtigt at kende hvilket ressourceforbrug, der er ved de forskellige projekter. Vedrørende kvantitativ HR bør man passe på med ikke at udvikle målinger udover det nødvendige. BD efterlyste også ressourceoverslag, og de nævnte funktioner bør beskrives nærmere, f.eks. er det ikke klart, hvad der ligger i tanken om AU academy. Ligeledes bør sprogbrugen overvejes til at være mindre bundlinje. EMS nævnte, at NAT lige har centraliseret på HRområdet, og det bør overvejes, hvor HR-opgaverne skal ligge (institut, fakultet, fælles). Det er heller ikke sikkert, det er fornuftigt med ens grænseflade mellem fællesområdet og de enkelte hovedområder, og fladen bør beskrives mere konkret. LQ nævnte, at DPU også har mange af de nævnte aktiviteter i forvejen og gik ud fra, at ressourceforbruget ligger inden for det budget, der i forvejen er afsat på HR-området, men der er behov for viden om træk på hovedområdernes medarbejdere. Desuden bør der huskes på, at der er gang i meget i forvejen, og det brugbare skal indbygges. SH ser AU HR-afdelingen som spidskompetencekonsulent og organisator, som de decentrale HRenheder kan trække på. SH var utryg ved, hvad det kommer til at koste, og selvom det er skåret ned til 3 handleplaner, bør der måske prioriteres også mellem disse. SH og BO nævnte de udenlandske rekrutteringsmarkeder for forskellige fagområder, som der skal kendes til, og som rigide procedurer ikke må forhindre. HS roste oplægget, selvom der ligger et stort arbejde forude. HS opfordrede til at kigge på samarbejdsudvalgsarbejdet for at gøre dette konstruktivt og dynamisk. LHN tilføjede, at der også skal arbejdes med, at de akademiske råd kommer til at spille en mere aktiv rolle. LG svarede - ressourceforbrug, inden start af enkeltprojekter vil der blive udarbejdet et anslået ressourceforbrug - obligatoriske lederforløb, tanken er, at AU skal have sit eget lederforløb, der kan

13 Side 13 af 16 give fælles forståelse, men som kan suppleres af andre former for lederuddannelse. AU-forløbet er tænkt med en varighed på få dage - kvantitativ HR, består ikke i en masse nye målinger, derimod skal det defineres hvilke nøgletal, der er brug for som ledelsesinformationer, der så trækkes automatisk som rapporter. Tanken om AU academy er at forankre en ansvarlighed for at samle en pakke af kompetenceudviklingstilbud til medarbejderne - sproget vil blive gennemgået inden næste version - grænseflader, den rene drift skal ske på fakulteterne, det overordnede/strategiske /konsultative og myndighedskontakten skal ligge centralt - fælles systemløsninger, der er truffet overordnet beslutning om fælles effektive systemer, men via dialog kan man aftale at gøre anderledes på enkelte hovedområder, der har anderledes behov - årets leder, er et forsøg på at sætte focus på, at ledelse er en selvstændig disciplin. På samme vis, som staten i øvrigt gør det. JJø bad om klare svar på de vigtigste spørgsmål, inden drøftelsen lukkes. EMS tilkendegav opbakning til de prioriterede områder, men bad om indretning af systemet, så hovedområderne kan lave egne tilpasninger mm., hvis ikke det generer det øvrige AU. JJe supplerede med, at det er nødvendigt med fælles standarder, hvis effektiviseringer skal realiseres. JJø tilkendegav, at lokale initiativer bør bringes op til drøftelse i det tværgående HR-netværk, inden særordninger besluttes. SH erindrede om, at AU for få år tilbage havde udviklet sig til at have så stift et administrativt system, at det meste var umuligt, og det frygter man selvfølgelig vil gentage sig. JJe var glad for at høre, at lederforløbet kun er på få dage. SM erindrede om, at hele hensigten med den administrative forandringsproces har været at skabe et effektivt system. BD bakkede op om dette og nævnte, at blandt andet institutlederne efterspørger et fælles grundlag på tværs af AU. BD bad om, at der fremover prioriteres ud fra, hvad der er plads til i budgettet samt bringer nye emner op til drøftelse i

14 Side 14 af 16 universitetsledelsen. EMS opridsede, at mange af de fælles tiltag opfattes som kontraproduktive. Dertil svarede LHN, at løsningen ikke er adskilte systemer, men bedre processer, og at hovedområderne har haft medarbejdere med i alle processer omkring de administrative forandringer. LHN opridsede, at der naturligvis skal være hensyntagen til, at der f.eks. er forskellige rekrutteringsmodeller, men det skal ske inden for en fælles personalepolitik, og AU er én organisation, som skal kunne trække data på tværs mm. SEF opfordrede til at fastholde visionen om at opbygge en servicefunktion på HR-området, som vil være til gavn for AU, og ikke mindst medarbejderne. Der skal fastholdes effektive systemer, som selvfølgelig ikke skal spænde ben for rekruttering mm., men det kan betyde, at man ikke har den fulde frihed på alle områder. LHN bad JJø konkludere, hvilket skete i form af følgende - der etableres et obligatorisk lederforløb med et vist fælleselement - der bakkes op om de prioriterede indsatsområder i form af fælles lederudvikling, personalepolitik samt centrale personalejuridiske spidskompetencer - pilotprojektmodellen med inddragelse af hovedområdernes medarbejdere bringes i anvendelse. LHN afsluttede med, at dokumentet opdeles i strategi og handlingsplan incl. en redaktionsproces, hvor deltagerkredsen er velkomne til at komme med input til LG. JJe bad om et oprids vedrørende personalepolitik ved tilpasninger i forbindelse med den administrative forandringsproces, så hovedområderne ved, hvordan det tackles. Der har tidligere i kredsen været drøftet, at der bør kigges på kompetencer, når der skal ske personalereduktioner. JJø svarede, at det naturligvis er problematisk, at AU endnu ikke har udarbejdet en fælles personalepolitik, og dertil kommer de geografiske udfordringer. Det forventes, at der foreligger et udkast til personalepolitik til universitetsledelsesmødet i januar, hvorefter emnet skal drøftes i HSU. SH fortalte om den proces, der har været på SAM omkring ændringer i den administrative organisering, EMS og JJe havde tilsvarende erfaringer. SEF

15 Side 15 af 16 nævnte den anvendte proces på TechTransområdet, hvor man samlede medarbejderne i én afdeling, inden besparelser blev effektueret, men det er en vanskelig model at bruge, når man er stillet over for umiddelbare besparelseskrav. Punkt 8 Beredskabsplaner m.m. LHN gav ordet til LG, der gav en status på området, der dækker over skoleskyderier, terrror, samt forebyggende og reddende indsats, evakuering mv. i forbindelse med brand, eksplosioner mv. Der har den 30. november været et møde på politiets initiativ, hvor uddannelsesinstitutionerne blev opfordret til at udarbejde forebyggelsesplaner. HR har fået kontaktpersoner hos Østjyllands Politi, og der skal opbygges tilsvarende i øvrige dele af landet, hvor AU har enheder, men indtil dette er sket, kan politiet i Østjylland kontaktes, så vil de guide videre. Politiet tilkendegiver at ville opprioritere området og vil hellere kontaktes en gang for meget end for lidt. HR arbejder hurtigst muligt videre med udarbejdelse af beredskabsplaner. BD udtrykte tilfredshed med, at der arbejdes med emnet, da det hidtil ikke har fungeret effektivt, heller ikke fra politiets side, ligeledes var indsatsen fra AU s aftale vedr. psykologberedskab heller ikke optimal i et konkret tilfælde. SM påpegede, at der vil blive tale om at indmelde mange gange uden, at det viser sig begrundet. SH advarede imod at opbygge et system, der får det til at gå inflation i emnet. EMS foreslog, at arbejdet koordineres med koordinationsudvalget for sikkerhed, hvilket LG nikkede til. BO gav udtryk for behov for sådanne regler/politikker, hvilket også gælder, hvis studerende dør f.eks. i forbindelse med trafikuheld o.a.. Indtil der foreligger en plan, kan LG kontaktes. Punkt 9 Nyt fra dekaner/dmudirektør og rektorat På grund af det fremskredne tidspunkt blev der ikke tid til en runde. LHN orienterede kort om følgende - Dialogforum d. 4. marts. Pt har AU fået 4 pladser som benyttes af bestyrelsesformand og rektorat. Der arbejdes på at skaffe pladser til dekankredsen - ledelsesseminaret den 3-4. marts er for universitetledelsen og med Quentin og Sachi, og der er mødepligt - der forsøges arrangeret et døgnseminar for

16 Side 16 af 16 universitetsledelsen og alle institutledere på Sandbjerg maj - der var fastlagt dekanmiddag til juni, men det er nødvendigt at flytte aftalen, og det er ikke muligt at flytte aftalen til senere i juni pga ferie mv. Det blev aftalt, at middagen flyttes til fredag d. 7. maj med overnatning til 8. maj. JJe meldte på forhånd afbud på grund af møde på Island. Samme dato er der årsfest på DTU, som det dermed ikke bliver muligt at deltage i - mødet med DI gik fint. Der satses på et årligt møde og datoen udsendes, når den er fastlagt. - erindring om de udsendte ansøgningsfrister på forskningsområdet - det første møde i kaffeklub for topforskere gik fint. Universitetsledelsen skal afklare, hvordan opbygningen skal være fremover herunder, hvilken rolle forskningsudvalget skal spille. Punkter til orientering Punkt 10 Møde i Ph.d. skolelederkredsen Punkt 11 Quentin Thompson og Sachi Hatakenaka, kalenderplan Punkt 12 APV-status Referat fra mødet var udsendt med materialet Planen var udsendt med materialet Input fra hovedområderne og fællesadministrationen blev runddelt. Emnet kommer til drøftelse på næste HSU-møde.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Møde den: 1. juni 2015, kl. 12-13.30 Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30

SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30 SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november 2009 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr.

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde SBH

Referat bestyrelsesmøde SBH Referat bestyrelsesmøde SBH Dato: 13. jan. 2015 Til stede: John Eriksen, Jakob May, Gitte Jacobsen, Sus Rask, Søren Romar, Lone Hermansen, Kelly Berg og Peter Godvin Afbud: Dan Røn og Esben Andresen Referent:

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var: Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Side 1 af 5 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Møde: EASJ Bestyrelsesmøde nr.21 Indkaldt af: Formand Tim Christensen Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, tirsdag den 12. juni 2012 kl.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor VOR FRUE SKOLE Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00 Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor Vor Frue Skole 2. juni 2015 Tilstede: Søren, Maria, Lene, Lars, Leif S, Mette,

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 19. juni 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 19. juni 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 2. JULI 2014 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 19. juni 2014 Sted: Universitetsparken 5 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (CS), Hanne Olesen

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR). Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2014. Til stede: Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget

Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget SAGSNOTAT 27. OKTOBER 2009 Vedr.: Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Mødedato 20. oktober

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere