Guld, sølv og. arbejdsmiljøet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guld, sølv og. arbejdsmiljøet"

Transkript

1 Guld, sølv og arbejdsmiljøet

2 Denne pjece er et bidrag til debatten om arbejdsmiljøet i guld- og sølvbranchen. Vi har udvalgt de mest omtalte emner og sat fokus på de hovedregler og principper, der gælder på området. Det er vores ønske, at pjecen bruges som oversigt og appetitvækker. Har du lyst til at gå mere i dybden med specifikke problemstillinger, opfordrer vi dig til at rette henvendelse til din fagforening Dansk Metal, som kan hjælpe dig videre. Læs mere på God fornøjelse med arbejdet.

3 Indhold Arbejdsstillinger side 5 Belysning side 5 Støv side 6 Støj side 8 Kemikalier side 10 Stress side 12 Lærlinge side 13 Graviditet side 14 Ulykker side 15 3

4

5 Arbejsstillinger Stillesiddende eller fastlåst arbejde, såsom save- file- og loddearbejde, giver smerter i skuldre, nakke, arme og hænder. Gode arbejdsstillinger opnås ved at: indstille bordhøjden og stolen så det passer til medarbejderen sørge for god plads på og omkring bordet veksle mellem arbejdsopgaver Belysning Kunstigt lys på faste arbejdssteder skal sættes op, så arbejde og færdsel kan foregå forsvarligt. Der skal tages hensyn til: hvor lyset tændes kvaliteten af lyset lysstyrken lysets fordeling blænding og reflekser Læs mere At-vejledning A.1.5 5

6 Støv Støv er skadeligt og kan give alvorlige lungesygdomme. Derfor giver det problemer på mange guld- og sølvarbejdspladser og særligt der, hvor der poleres, slibes eller skæres i metal. Hvor farligt støvet er, afhænger af mængden der indåndes samt støvpartiklernes indhold og størrelse. Oplysninger derom fremgår af leverandørens brugsanvisninger. Mindre støvpartikler er dog oftest mest skadelige, fordi de kommer helt ned i lungerne, mens større støvpartikler sætter sig i næse og svælg. Det støver i forbindelse med rengøring af maskiner, redskaber, anlæg og lokaler. Derfor er det vigtigt at undgå rengøringsmetoder, der hvirvler støvet op. Støvsugning, spuling eller befugtning, hvis det er muligt, giver som regel mindre støv. Det kan være nødvendigt at bruge en maske under rengøringen. Det anbefales at: anvende udsugning tæt på støvkilden bruge personlige værnemidler fx. maske adskille støvende arbejdsprocesser fra andet arbejde fx. foretage dem i seperate rum og på steder, som er lette at holde rene. Udsugning Der skal være både procesudsugning og rumventilation, når arbejdet støver. Udsugningen skal have afkast til det fri, som regel gennem filter. Luften skal erstattes med frisk luft af passende temperatur. Der må ikke være trækgener. Udsugnings- og ventilationsanlæg skal holdes rene og være udstyret med kontrolanordning, hvor effektiviteten jævnligt kontrolleres. Kravene til ventilation findes i At-meddelelse nr Læs også Sikkert Nyt nr. 2/2001 om ventilation. 6

7 Masker Masker kan være filtrerende eller luftforsynede. Filtrerende masker skal, for at give effektiv beskyttelse, passe til medarbejderen og holde støvet tilbage. Alle medarbejdere skal have omhyggelig instruktion i, hvordan masken bruges og renholdes. Man må højst arbejde 3 timer med filtermaske per arbejdsdag. Kravene til anvendelse af masker findes i At-meddelelse nr om åndedrætsværn. Støvskader Lungesygdomme er de mest almindelige skader efter indånding af støv. Eksempler på lungesygdomme: asbestose, som skyldes at man har været udsat for asbest kronisk bronkitis efter mange års arbejde med nikkel, kobolt og forbindelser heraf lungekræft efter mange års massiv udsættelse for nikkel og kobolt og visse forbindelser heraf lungeødem (væske i lungerne) allergi astma støv eller dampe fra zink samt støv fra hårde metaller kan også udløse lungelidelser. Læs mere Når man kender det støv, der er på arbejdspladsen, kan man læse om de skadelige virkninger i opslagsbogen Arbejdsmiljø fra A til Ø fra Forlaget Fremad.

8 Støj De mest støjende arbejdsprocesser i guld- og sølvbranchen er ved brug af: slibemaskine polermaskine hammerslag manuel håndtering Der er risiko for at få en høreskade, hvis man udsættes for støj på over 85 db(a) i gennemsnit over en 8 timers arbejdsdag. Støjmålinger er komplicerede, men hovedreglen er, at den tid man må opholde sig i støjen halveres hver gang støjen hæves med 3 db(a). Støjbelastning Max opholdstid 88 db(a) 4 timer 91 db(a) 2 timer 94 db(a) 1 time 97 db(a) 30 min 100 db(a) 15 min Ovenstående er et udtryk for den maksimale støjbelastning, man må udsættes for. Ikke ensbetydende med, at man ikke må arbejde videre i et lavt støjniveau under 85 db(a). Støjniveauet skal være så lavt som muligt. Det er altså ikke tilstrækkeligt at dæmpe støjen til de 85 db(a), hvis det er teknisk muligt at dæmpe den yderligere. Arbejdsgivere skal stille høreværn til rådighed for ansatte når støjbelastningen er 80 db(a) 8

9 Støj medfører høreskader og hovedpine stress og træthed søvnbesvær og sygefravær koncentrationsbesvær og større ulykkesrate Støj mindskes ved indkøb af støjsvage maskiner. Støjniveau skal fremgå af brugsanvisningen. isolering eller indkapsling af støjende maskiner vedligeholdelse af maskinerne. Dårligt vedligeholdte maskiner støjer mere. adskillelse af støjende og ikke-støjende arbejde, så medarbejdere med andre arbejdsopgaver ikke ud sættes for unødig støj. lydabsorberende materiale i loft og på vægge. anvendelse af løse støjskærme omkring støjende arbejdsprocesser. Høreskader Høreskader kan ikke helbredes. Med en høreskade følger ofte tinitus, som er ringen eller susen for ørerne. Tinitus kan være periodisk eller kronisk og fører ofte psykologiske og sociale konsekvenser med sig. Læs mere Støj i arbejdsmiljøet udgivet af Arbejdsmiljøfondet. Lyd, støj og hørelse udgivet af Arbejdsmiljøfondet. Støjdæmpning i jern- og metalindustrien udgivet af Arbejdsmiljørådets Service Center. Branchearbejdsmiljørådene for Industri Branchearbejdsmiljørådene for Bygge og Anlæg

10 Kemikalier I guld- og sølvbranchen bruges mange farlige kemikalier, når der smeltes, renses, støbes, loddes og arbejdes med overfladebehandling. Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader samt påvirke evnen til at få børn. De farlige kemikalier går under fællesbetegnelsen: KRAN Kræftfremkaldende Reproduktionsskadende Allergifremkaldende Nerveskadende Brugen af farlige kemikalier skal derfor nedbringes mest muligt og arbejdet med dem foregå under effektiv beskyttelse. Tynd ud i kemikalierne, så der ikke er flere, end der er brug for. Reglerne er at: der skal udarbejdes en særlig arbejdspladsvurdering (APV) der skal udarbejdes brugsanvisninger på arbejdspladsen der skal udarbejdes beredskabsplaner personalet skal sikres instruktion og oplæring myndighederne skal godkende planerne sikkerhedsorganisationen skal inddrages i alle beslutninger Cyankalium (Kaliumcyanid) Anvendes ved forsølvning og forgylding og er en af de farligste gifte med en dødelig dosis på 0,05 g. Når cyankalium kommer i forbindelse med almindelig atmosfærisk luft udvikles blåsyre, og selv ganske små mængder medfører et ildebefindende. Cyankalium skal derfor opbevares og anvendes efter særlige anvisninger, instruktion og vejledning. 10

11 Cadmium Bruges til overfladebehandling og findes i loddemidler/tilsatsmaterialer. Cadmium er et meget giftigt metal som oplagres i organismen, frem for alt i nyrer og lever, og som med tiden giver anledning til alvorlige nyreskader. Cadmiumforbindelser indgår desuden i mange gule og røde farver, ofte i form af cadmiumcelenid og cadmiumsulfid. Visse cadmiumforbindelser anvendes også som stabilisatorer i plast. Saltsyre Er en farveløs eller gullig, stærkt ætsende væske, som afgiver dampe bestående af hydrogenchlorid. Væsken og dampene forårsager kraftige rustangreb på metaller. Ved kontakt med saltsyre opstår hydrogen, som i blanding med luften, kan antændes og eksplodere. Stænk af saltsyre giver ætsningsskader på øjne og hud. Hudskader viser sig som svien, rødmen, blærer og sår. Dampene virker irriterende og ætsende på luftveje, øjne og hud. Salpetersyre Er en gullig, stærkt ætsende væske som i koncentreret form afgiver gule eller rødbrune dampe som består af nitrøse gasser. Spild skal øjeblikkelig skylles væk med vand og må absolut ikke opsuges med savsmuld, da dette kan antændes og udgøre risiko for brand. Syredampene virker irriterende og ætsende på luftveje, øjne, hud og tænder. Ved længere tids indånding opstår der risiko for kronisk luftrørskatar. Stænk på huden og i øjnene kan medføre alvorlige ætsningsskader. Svovlsyre Svovlsyre reagerer heftigt i forbindelse med vand under stærk varmeudvikling. Fortynding skal ske ved, at syren hældes i vand og aldrig omvendt. Hvis vand hældes i syre, dannes der tåger og stænk af varm syre. Svovlsyre kan i kontakt med metaller danne giftige og brandfarlige produkter. Svovlsyre virker stærkt irriterende på luftveje, øjne og hud. Meget høje koncentrationer kan føre til livsfarlige væskeudsivninger og væskeansamlinger i lungerne. Stænk skal hurtigt fjernes med rigelige mængder vand. Ellers opstår der dybe sår, der vanskeligt heles, og som giver forkulning af huden. Stænk i øjnene kan give alvorlige øjenskader, undertiden med blindhed til følge.

12 Stress Stress opstår, når vi udsættes for en belastning, som vi ikke har ressourcer eller evner til at klare. Virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) skal sikre, at stress forebygges allerede i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet. Stress opstår ved: højt arbejdstempo og tidspres stor arbejdsmængde, lange arbejdsdage og overarbejde manglende inddragelse i og indflydelse på arbejdet misforhold mellem ansvar og kompetence Stress forebygges ved at: planlægge arbejdet i god tid. sørge for tilstrækkelig bemanding til arbejdsopgaverne udarbejde klare jobbeskrivelser give den enkelte medarbejder indflydelse på tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet 12

13 Lærlingee unge er igennem de sidste 10 år kommet til skade, mens de udførte arbejde i forbindelse med deres uddannelse. Som lærling skal man derfor være særlig opmærksom på nye sikkerhedsprocedurer og rutiner i forbindelse med arbejdsmiljøet. I praktik Langt de fleste af arbejdsmiljølovens regler gælder også for lærlinge, uanset om praktikken foregår på skolen eller hos en arbejdsgiver. Generelt gælder samme regler for lærlinge, lærere og kollegaer, dog er lærlingereglerne strammere på enkelte områder. På skolen Når der udføres praktiske øvelser på skolen, er man som lærling omfattet af en lang række regler i den almindelige arbejdsmiljølov. Især regler om arbejdets udførelse, arbejdet med kemikalier, maskiner og andre tekniske hjælpemidler inklusiv IT- udstyr, er vigtige for lærlinge. Ravstedhus 10

14 Graviditet Arbejdsgiveren skal sørge for, at det i arbejdspladsvurderingen (APV) tydeligt fremgår, hvis der er særlige risici ved arbejdet, som den gravide eller ammende skal tage hensyn til eller eventuelt fritages for. stød og vibrationer udgør en fare for gravide, da moderkagen kan løsrive sig og der kan opstå blødninger i livmoderen alle former for stråling bør undgås temperaturer på mere end 35 grader C. kan være til skade for fosterets udvikling mens arbejde i kulde ikke giver anledning til særlige foranstaltninger for gravide det anses ikke for skadeligt for fosteret at den gravide løfter byrder under 4 5 kg fysisk anstrengende arbejde (træk og skub) kan øge risikoen for abort eller for tidlig fødsel Kemiske påvirkninger Kemikalier, der er særligt skadelige for gravide, er klassificeret og mærket efter Miljøministeriets regler. Gravide bedes være opmærksomme på disse risikosætninger. Tungmetallerne bly og kviksølv kan begge være fosterskadende ved lav eksponering. Flygtige stoffer og organiske opløsningsmider kan overføres fra moder til foster. Derfor udgør disse en fare for fosteret selv ved eksponeringer, der ikke er skadelige for moderen. Der vil i denne forbindelse være behov for at træffe særlige foranstaltninger for at beskytte graviditeten. 14

15 Ulykker Arbejdsulykker kan have alvorlige omkostninger for både medarbejderen og virksomheden. For medarbejderen kan en ulykke give varige skader, som går ud over erhvervsevnen og for virksomheden kan en arbejdsulykke koste mange penge. Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde enhver arbejdsulykke, der har ført til arbejdsudygtighed i én dag eller mere. Anmeldelsen skal ske til både Arbejdstilsynet og til arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen. Læs mere Ravstedhus

16 Nyropsgade 38 postboks København V Telefon Marts Bestillingsnr. AS057

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

I n d u s t r i b ag e r i e r Katalog med gode løsninger på arbejdsmiljøproblemer i industribag eri- og møllerbranchen

I n d u s t r i b ag e r i e r Katalog med gode løsninger på arbejdsmiljøproblemer i industribag eri- og møllerbranchen I n d u s t r i b ag e r i e r Katalog med gode løsninger på arbejdsmiljøproblemer i industribag eri- og møllerbranchen Gode løsninger Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljø ved svejsning

Arbejdsmiljø ved svejsning Arbejdsmiljø ved svejsning Gode løsninger Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere