Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune"

Transkript

1 Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Helsinge/Ramløse skole, skoleområdet og Gribskov Kommune Forventningerne 3. Skolelederens opgaver på kortere sigt 4. Skolelederens ansvarsfelt 5. Skolelederens baggrund og bagage Ansættelsen 6. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen 7. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 8. Tidsplan for ansættelsen 9. Efter ansættelsen

2 Vilkårene 1. Stillingen Gribskov Kommune søger skoleleder til den nye Helsinge/Ramløse Skole. Helsinge Skole og Ramløse Skole sammenlægges pr. 1. august 2012 til en ny skole med to afdelinger. Det er forventningen, at den nye skoleleder kan tiltræde 1. november Den nye skoleleder skal fra starten varetage samlet ledelse af de nuværende to skoler, idet den nuværende skoleleder på Ramløse Skole ved den nye skoleleders ansættelse overflyttes som ny leder af Sankt Helene Skole. Lønnen aftales med vægt på kvalifikationer og resultater. De særlige ambitioner for skolen og de udfordringer, der kan aftales herom, muliggør en attraktiv lønaftale. Udgangspunktet er kr. for løn, incl. resultatløn. Dertil kommer pension. En mulighed er at aftale mere skræddersyede vilkår for stillingen. 2. Helsinge/Ramløse Skole, skoleområdet og Gribskov Kommune Helsinge/Ramløse skole Ambitionerne for den nye skole er store. Den nye Helsinge/Ramløse Skole skal blive mere end blot en skolesammenlægning. Det bliver også en helt ny skole i Helsinge, en nybygget skole, der vil give unikke rammer for udviklingen af den nye skole. En Helsinge/ Ramløse Skole, der mødes af forventninger om at blive et fyrtårn for kommunens skoleudvikling og en skole, der er et aktiv for lokalsamfundene. Det gælder i Ramløse, hvor samspillet til de mange lokale kræfter danner et stærkt afsæt for den videre udvikling, og det gælder i Helsinge, hvor den nye skole bygges i sammenhæng til bibliotek, kulturhus, nye idræts- og svømmefaciliteter mv. Helsinge Skoles gamle bygninger kommer herefter til bl.a. at rumme kommunens Ungecenter. Der er muligheder for og forventninger om, at skolen aktivt udvikler og udnytter de muligheder, som disse unikke rammer vil give. I Ramløse bevares Ramløse Skole med skoletilbud fra 0-6. klasse, og i Helsinge bliver der skoletilbud fra klasse. Den nye skole i Helsinge, der opføres i forbindelse med gl. Helsinge Skole, bygges efter principperne om offentligt-privat samarbejde (OPS), hvilket bl.a. vil indebære, at den private partner stiller bygningerne til rådighed, incl. ud- og indvendig vedligeholdelse, rengøring, pedeldrift mv. Byggeriet vil stå færdig i efteråret Materiale, der beskriver det nye skolebyggeri, er vedlagt som bilag, og der henvises i øvrigt til temahjemme- side 2

3 siden om ny skole, som findes på Gribskov Kommunes hjemmeside via skolebørn og unge. Afsættet for den nye skole kan beskrives ad flere spor: Først nøgletallene, der i kort form er: Antal elever: Helsinge Skole: 570, Ramløse Skole: 360, i alt 930 elever Antal ansatte: Helsinge Skole: 65, Ramløse Skole: 55, i alt 120 ansatte Budgettet for Helsinge Skole: 33,5 mio. kr., Ramløse Skole 24,5 mio. kr., i alt 58 mio. kr. Et fint billede af de eksisterende skoler Helsinge og Ramløse findes på henholdsvis og på hvor skolernes hverdag, forældre- og elevsamspil, værdier mv. kan ses. Der er generelt en god stemning omkring den forestående sammenlægning - både på skolerne og i bestyrelserne man forventer sig meget af de processer og muligheder, som skolerne står overfor. Det gælder uanset det forhold, at man omkring Ramløse Skole har kæmpet for at bevare den som en selvstændig skole. Der er i bestyrelserne og blandt ledere og medarbejdere positive forventninger til de muligheder, som skolesammenlægningen og de nye rammer vil give. Skolernes forældre er engagerede og involverede, og bestyrelserne tilbyder solid og engageret god opbakning og aktivt medspil i forhold til de opgaver, som skolerne står overfor. Samarbejdsklimaet mellem medarbejdere og ledere er godt på begge skoler, og det samme gælder generelt samspillene mellem skole- og FO-delen. Det er endvidere et fælles billede, at der på begge skoler leveres en solid faglig og pædagogisk indsats. De pædagogiske og samarbejdsmæssige kulturer på de to skoler er noget forskellige, men mere væsentligt er det nok at pege på det forhold, at Helsinge Skole forment pr. 1. august 2009, fysisk i praksis i februar 2011 blev sammenlagt af Tofteskolen og den gamle Helsinge Skole, og at der dermed vil være tale om en sammenlægning af mere end to faglige, pædagogiske og kulturelle miljøer og en samling af børn og forældre, der tegner et meget bredt spekter af kommunens borgere. Samtidig er et vigtigt element i den kommende skoles udfordringer, at der er en del familier, der vælger at sende deres børn på privatskole en problemstilling, der i dag især mærkes på Helsinge Skole - og som er og vil være en udfordring for den nye skole. side 3

4 Skoleområdet i Gribskov Den politiske vision for arbejdet med børn og unge i Gribskov Kommune er, at børn og unge - alene og gennem samspil med andre børn, unge og voksne - opmuntres og udfordres til at udvikle bevidstheden om egen identitet, roller og selvværd samt gode sociale og faglige færdigheder. Og at de herigennem udvikler evnen til at træffe beslutninger, der betyder, at de kan begå sig godt i livet og i samfundet. Børneudvalget har siden begyndelsen af 2010 arbejdet med en fælles skolestrategi. De overordnede mål er: at sikre alle børn og unges faglige, personlige og alsidige udvikling inden for fællesskabets rammer med det sigte at højne de faglige resultater for alle at sikre, at de unge har de bedst mulige sociale, alsidige og faglige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse skal være 95% i 2015 langsigtede politiske beslutninger om skolestruktur og pædagogiske fokuseringer, der sikrer, at resurserne udnyttes optimalt i forhold til folkeskolens kerneopgave. Skolestrukturen er en hjørnesten i den fælles skolestrategi. Skolestrukturen blev på byrådets møde i juni 2011 ændret fra nuværende 8 skoler til fremtidig 5 skoler med virkning fra den 1. august Denne beslutning indebærer bl.a., at Ramløse Skole og Helsinge Skole slås sammen til én skole. I Ramløse opretholdes undervisningstilbud for de yngste elever i lokalområdet. For så vidt angår denne sammenlægning - herunder overflytning af elever - skal den i dialog med skolen konkret tilrettelægges, så der tages hensyn til, at ibrugtagningen af den ny skole formodentlig først kan ske i forbindelse med efterårsferien Da der i Ramløse er et stærkt fundament, som udgøres af skole, hal, kirke og borgerforening m.fl. indledes der under overskriften "Skolen som lokalt kulturcenter" dialog om udformning af et projekt, som bl.a. har til hensigt at styrke lokalsamfundet med afsæt i disse parter. Strukturbeslutningen betyder for de øvrige skoler, at Gilleleje Skole og Blistrup Skole slås sammen til én skole, idet der i Blistrup opretholdes skoletilbud til de yngste elever i lokalområdet Græsted Skole og Tingbakkeskolen slås sammen til én skole, idet der på Tingbakken opretholdes skoletilbud til de yngste elever i lokalområdet Sankt Helene Skole bevares som selvstændig skole med kl. (med afdelinger i henholdsvis Tisvilde og Vejby) side 4

5 Bjørnehøjskolen bevares som selvstændig skole kl. Endvidere arbejder Børneudvalget med en inklusionsstrategi, der forventes vedtaget omkring årsskiftet. Skoleåret 2011/2012 vil være kendetegnet ved, at de 8 skoler skal driftes på normal vis samtidig med, at de nye skoler gøres klar. Der arbejdes derfor i to spor: 1) Et spor, hvor medarbejderne, bestyrelserne og ledelserne drifter skolerne i skoleåret 2011/2012. Dette spor rummes i de nuværende 8 skoler. 2) Et spor, hvor de nye skoler med de nye medarbejdergrupper, fælles lokaludvalg og bestyrelser og de nye ledelser tilrettelægger grundlag for opstart af skolerne den 1. august Der afsættes økonomiske midler til dette arbejde, og arbejdet støttes bl.a. med konsulentbistand fra forvaltningen. Den nye skoleleders opgave som leder af sammenlægningsarbejdet vil dermed blive støttet heraf. Skoleområdet styres gennem mål og 2-årige resultataftaler, der sikrer en fælles ramme for skolevæsenets indsats og skaber tydelighed omkring de forventninger, som byrådet stiller til skolerne. Mål og resultataftaler er dermed et kommunikationsværktøj, der beskriver skolernes råderum. Den enkelte skoles kontrakt er et resultat af en dialog, hvis rammer sættes af de politiske beslutninger, men hvis indhold tager afsæt i behov, muligheder og ønsker på den enkelte skole. Arbejdet med den kommende kontrakt for perioden er igangsat bl.a. gennem de ovenfor beskrevne initiativer, og vil dermed udgøre et samlet og fælles afsæt for den nye skole. Børneudvalget lægger vægt på, at ledelsesstrukturen på skolerne skal give mulighed for at fortsætte en udvikling og styrkelse af skolernes ledelser, herunder i sammenhæng til ønsket om fagligt løft af skolerne. Det betyder bl.a.: at der skal være en entydig og gennemskuelig ledelse på skolerne. Der skal være skoleledelse synligt og nærværende til stede i alle afdelinger for at varetage daglig pædagogisk og administrativ ledelse; herunder også den direkte personaleledelse samt kontakt til børn og forældre at ledelsen såvel internt som eksternt skal fremstå som et team med skolelederen som virksomhedsleder i spidsen at der fortsat vægtes fælles ledelse af skolevæsenet samt at det prioriteres, at den enkelte leder ud over ledelse af egen skole eller afdeling kan have tværgående ledelsesopgaver internt eller på tværs af skolerne side 5

6 Gribskov Kommune vision og værdier Gribskov Kommune har skabt en fælles fortælling, der samler kommunens overordnede vision og værdier, og dermed også danner indgang til kommunens virksomhed og samspil til borgerne. Heraf fremgår bl.a.: Gribskov Kommune vil være kendt som et sted med en enestående natur og kulturarv og levedygtige lokale miljøer, hvor bl.a. børnehaver, skoler, kultur, idræt, natur og erhverv sammen skaber rammen for lokale fællesskaber. Gribskov Kommune vil være kendt som en nytænkende kommune, der arbejder målrettet for at give borgerne mest mulig kvalitet for pengene. Vi ønsker at tilbyde fleksible løsninger, der i vid udstrækning tager udgangspunkt i den enkelte borger og det enkelte lokalmiljø, og som derfor afspejler den mangfoldighed, der kendetegner kommunens borgere og egnen. Der sker meget i kommunen. Her er et rigt kultur- og fritidsliv ikke i form af store slotte, operahuse og museer men i form af lokale foreninger, arrangementer, fester og kultur- og idrætstilbud. Lokalsamfundene spiller en væsentlig rolle i kommunen. Gribskov er ikke præget af én stor by, men af mange levende lokalsamfund, som er rammen for en travl hverdag for mange borgere. Der er et rigt foreningsliv og mange butikker har lokale afsæt. Lokalsamfundene er også udgangspunktet for en række af kommunens tilbud inden for børnepasning, skole, ældrepleje og kulturtilbud. Kommunen er nytænkende og går gerne nye veje for at forbedre kvaliteten i ydelserne og i samspillet med borgere og andre samarbejdspartnere. For organisationen Gribskov Kommune indebærer dette afsæt, at åbenhed og inddragelse er nøgleværdier i Gribskov Kommunes politiske og administrative arbejde. De er omdrejningspunkt for såvel den løbende ideudvikling, forventningsafstemning og kvalitetsudvikling. Pejlemærker er bl.a. at bevare og videreudvikle det liv og de tilbud, der er i lokalsamfundene, og støtte op om det lokale handels- og erhvervsliv at drive kommunen som en moderne virksomhed med vedvarende fokus på kvalitet og effektivitet og med borgeren i centrum for den daglige opgaveløsning at arbejde for at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder, som vil have højt til loftet, når det gælder natur og udfoldelsesmuligheder at støtte op om aktive borgere i alle aldre, virksomheder og kommunens egne medarbejdere, som vil gøre en indsats til det fælles bedste samt at værne om egnens natur og kulturarv side 6

7 En stor del af borgerne i Gribskov Kommune har valgt at bo her for at blive inspireret og være i tæt kontakt til kultur og natur. Gribskov Kommunes borgere har meninger og holdninger og er engagerede i deres kommune og dens udvikling. Der er ca virksomheder i kommunen, hvoraf en fjerdedel er kreative virksomheder. Helsinge er en uddannelsesby med et godt skolemiljø med gymnasium, erhvervsskoleaktiviteter, kommende 10.-klasse og ungecenter på gl. Helsinge Skole, planer om produktionsskoler mv. Ramløse er et meget aktivt bysamfund med et stærkt forenings- og fritidsliv, fine idrætsfaciliteter omkring Ramløsehallen mv., ligesom der er en stærk og positivt engageret forældrekreds omkring Ramløse Skole og dermed også vægtige samarbejdspartnere i arbejdet med samlingen af den nye skole. Se videre f.eks. Gribskov Kommunes organisering er beskrevet på Her er det muligt at finde bl.a.: Organisationsdiagram for Gribskov Kommune Børne- og ungepolitikken mv. Notater, dagsordener og høringssvar fra den netop gennemførte skolestrukturproces Skolernes resultatkontrakter Kvalitetsrapporter for skolerne Budget 2011 Forventningerne 3. Skolelederens opgaver på kortere sigt Det er forventningen, at skolelederen inden for de første 1-1½ år tager initiativ og opnår resultater ved som skoleleder at følge driften af Helsinge og Ramløse skoler til dørs og samtidig står tydeligt i spidsen for den nye Helsinge/Ramløse Skole i den kommende intense planlægningsfase, i indflytningen og i skabelsen af den nye fælles hverdag; for medarbejdere som for elever og forældre at stå i spidsen for udviklingen af en innovativ skole, sætte tydelig retning og skabe rammer for skolens faglige og pædagogiske udvikling mod en position som spydspids for kommunens skolevæsen at udvikle skolens nye ledelsesteam og organisation med blik for de udfordringer og muligheder, som gives af de 2 matrikler side 7

8 at varetage en tydelig og tryghedsskabende personaleledelse, der i god dialog med ledere, medarbejdere og bestyrelse skaber en ny fælles identitet, samling om bærende værdier og støtter medarbejderne i at udvikle sig fagligt og pædagogisk/didaktisk at arbejde innovativt, nysgerrigt og åbent med de nye fysiske rammer i Helsinge, så der skabes en skole med et højt fagligt og innovativt læringsmiljø, men også med tæt og lydhørt samspil til elever, forældre og potentielle sådanne at indgå aktivt i udviklingen af det fremtidige Ungecenter, 10. klasse, Ungdommens Uddannelsesvejledning, mv. på Gl. Helsinge Skole at være i offensiv og engageret dialog og samarbejde med bl.a. kultur, idræt, erhvervsliv, frivillige foreninger og ungeaktiviteter at lede og udvikle en ny Helsinge/Ramløse Skole i tæt dialog og samspil med det øvrige skolevæsen, den kommunale organisation og Børneudvalget 4. Skolelederens ansvarsfelt Med udgangspunkt i Gribskov Kommunes politikker, værdier og strategier varetager skolelederen den overordnede ledelse af skolen, hvilket bl.a. indebærer at sikre synlige mål og klare pædagogiske principper og værdier på alle skolens områder. Samtidig skal skolelederen sikre planlægning, gennemførelse og opfølgning på sammenlægningsprocessen, på nye tiltag i øvrigt, politiske mål og på skolens resultataftale og sørge for, at trufne beslutninger bliver omsat i engageret handling at skolen arbejder bevidst med pædagogik, kvalitet og ressourcer, og er åben og nysgerrig overfor nye måder at gøre tingene på relevant faglig og pædagogisk dialog og tydelig kommunikation, såvel på skolen som i dialogen med forældre og andre samarbejdspartnere omkring skolen at skolen arbejder resultat- og udviklingsorienteret og medvirker i udviklingstiltag på tværs af kommunen at der overalt på skolen er fokus på og dialog og resultater omkring ledelses- og medarbejderudvikling, der sætter ledelse og medarbejdere i stand til at matche de opgaver og forventninger, som skolen møder, og samtidig skaber attraktive og engagerende arbejdspladser fokus på solid økonomi- og administrationsstyring et godt samarbejde i MED-organisationen fremme trivsel blandt elever og personale 5. Skolelederens baggrund og bagage Ansøgerne til stillingen vil blive vurderet på faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. side 8

9 Vi leder efter en skoleleder, der er et voksent, erfarent menneske med en rigtig stærk faglig og pædagogisk ballast og solid ledelseserfaring fra pædagogiske miljøer, måske endda fra sammenlægningsprocesser. Den nye skoleleder har givetvis også en formel lederuddannelse. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at den nye skoleleder fagligt og pædagogisk/didaktisk har indsigt og engagement i folkeskolen, er velorienteret og engageret i udviklingen af skole og FO og i skolens betydning som en levende del af lokalsamfundet har et skole- og børnesyn, der bygger på åbenhed og samtale og vægter både faglighed, sociale kompetencer og børns selvværd højt er tydelig, klar og sætter retning, men også involverende, eksperimenterende og den, der skaber plads til den enkelte og det anderledes indenfor fælles rammer er dygtig til at skabe gode fælles pædagogiske udviklingsprocesser på tværs af afdelingerne har indsigt i og interesse også for den administrative/driftsmæssige side af skolevæsenet og kan navigere i de udfordringer, som skolen står i Vi lægger videre vægt på, at den nye skoleleder besidder ledelsesmæssige kompetencer, der indebærer, at skolelederen evner både overordnet og nærværende ledelse kan lægge de lange linjer og strategier, gå i dialog om principper og værdier men samtidig også holder af det konkrete samspil med medarbejdere, børn og forældre, både på de gode dage, og når det bliver svært er tydeligt og systematisk delegerende og involverende i sin ledelsestilgang og evner at sætte rammerne for og være i den gode proces, men også at holde blik på resultatet evner og har interesse for at indgå i en udviklende ledelsesmæssig dialog, såvel på skolen som på tværs af skoleområdet i Gribskov Kommune og i tæt dialog til kulturog fritidsliv og til de lokale ildsjæle er rigtig god til og har glæde ved at være i dialog, både den lille gruppe og den større forsamling og evner at se mulighederne i det, der gror evner at indgå relevant i udviklings- og dialogprocesser, og at navigere i den komplekse kommunale organisation og i samspillet til det politiske miljø er tydelig og formuleret omkring sine ledelsesmæssige værdier og handler efter dem, også når det bliver svært side 9

10 Som skoleleder i dagligt samspil med mange mennesker er de personlige kompetencer meget centrale, og skolelederen skal derfor udstråle et positivt livssyn og vise andre mennesker tillid og respekt - også i vanskelige sager og sammenhænge være åben, gerne ligefrem og uhøjtidelig kunne sætte en god stemning og have glæde ved den daglige dialog med medarbejdere, børn og forældre være en dygtig procesmager og et menneske, der er ambitiøs på organisationens vegne og som involverer sig formidle ro og overblik og har greb om de lange og komplekse processer, som en sammenlægning indebærer fremtræde ordentlig og tydelig og være i stand til både at repræsentere og involvere sin organisation i samspillene udadtil Ansættelsen 6. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Chefkonsulent Malene Hansen, Lundgaard Konsulenterne, tlf eller eller Skolechef Kim Kristiansen, tlf Under de to samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med Skolechefen for at få mulighed for at hilse på og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. På kan findes yderligere relevante oplysninger om kommunen. 7. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af medlemmer af Børneudvalget, et medlem af direktionen, skolechefen samt repræsentanter for skolebestyrelser, ledere og medarbejdere. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til første samtalerunde. Herefter gennemføres første og anden samtalerunde med ansættelsesudvalget. Ansættelsesud- side 10

11 valget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Økonomiudvalget har ansættelseskompetencen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. tre ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra første samtalerunde Et skriftligt resumé af en dialogtest hos en anden af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved anden samtalerunde) Et skriftligt resumé af ca. fire referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. (Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren) Det personlige indtryk fra anden samtalerunde Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på 8. Tidsplan for ansættelsen Ansøgning sendes elektronisk til Den skal være fremme senest den 2. september 2011 kl Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, ansøgningen er sendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 8. september træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til første samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag. Første samtalerunde afvikles med op til seks ansøgere tirsdag den 13. september. Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til anden samtalerunde, afvikles den 20. september af chefkonsulent Peter Steen Jensen. Anden samtalerunde afvikles med op til tre ansøgere mandag den 26. september fra kl. 13. side 11

12 Økonomiudvalgets beslutning om ansættelse forventes at ske inden månedens udgang. 9. Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye skoleleder kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye skoleleders tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med skolelederne og skolechefen for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. August 2011 Malene Hansen Konsulent på ansættelsessagen side 12

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere