September Faktaark: Kommunalpolitikernes arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2013. Faktaark: Kommunalpolitikernes arbejde"

Transkript

1 September 2013 Faktaark: Kommunalpolitikernes arbejde Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra en survey blandt kommunalpolitikere gennemført i august Resultaterne offentliggøres i Djøfs analysebrev DeFacto 25. september Indhold Arbejdsomfang ugentligt timeforbrug... 2 Arbejdsbelastning... 3 Arbejdsindkomst... 6 Arbejdsopgaver... 7 Kommunestørrelse... 9 Genopstilling Grundoplysninger om respondenterne Om DeFactos undersøgelse Der refereres en række steder i undersøgelsen til nogle grundoplysninger vedr. respondenterne. Disse grundoplysninger fremgår af side 11 vedr. politisk placering, uddannelse, anciennitet, kommunestørrelse og alder. Spørgsmål vedrørende indhold kan rettes til: Kommitteret i Djøf Pia Gjellerup på Spørgsmål vedrørende metode kan rettes til: Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på

2 Arbejdsomfang ugentligt timeforbrug Borgmesterhvervet regnes som fuldtidsbeskæftigelse, udvalgsformandshvervet som større bibeskæftigelse og hvervet som menigt kommunalbestyrelsesmedlem som fritidsbeskæftigelse. Undersøgelsens definition af det kommunalpolitiske arbejde omfatter arbejdet i selve kommunalbestyrelsen og dennes udvalg, arbejdet med hverv, hvortil man er udpeget af kommunalbestyrelsen og det arbejde, arbejdet i parti og organisationer, hvor man forventes at deltage som kommunalbestyrelsesmedlem samt forberedelse og presse. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne er spurgt om deres bedste bud på det gennemsnitlige timeforbrug om ugen. Besvarelserne fordeler sig således: Tabel 1 Gennemsnitligt ugentligt timeforbrug Alle Borgmestre* Udvalgsformænd Menige Før Kommunalbestyrelsen og dennes udvalg, inkl. forberedelse og presse Hverv, som du er udpeget til af kommunalbestyrelsen, inkl. forberedelse og presse Møder og opgaver i organisationer og parti, som forventes varetaget af medlemmer af kommunalbestyrelsen, inkl. forberedelse og presse ^ 13 4,6 12,1 5,2 3,9 5,1^ 3,6 4,6 7,1 4,8 4,4 4,7 4,5 I alt for samlet opgave 24,2 64, ,3 26,8 21,1 * Herunder alle Københavns borgmestre samt rådmænd i Aarhus, Aalborg og Odense ^Forskellen er signifikant Det er karakteristisk, at det gennemsnitlige timeforbrug om ugen for medlemmer uden for kredsen af borgmestre er næsten identisk, uanset om medlemmerne er fra borgmesterens parti, fra valgforbund eller konstitueringsaftale med borgmesterens parti eller helt uden for. Det er således ikke den politiske placering i kommunalbestyrelsen, der er afgørende for arbejdsomfanget. Det gennemsnitlige timeforbrug er signifikant større for medlemmer, der har været medlemmer før

3 Arbejdsbelastning Heroverfor står udsagnet, der refereres i tabel 2, om oplevelsen af den samlede arbejdsbelastning, hvor gruppen af medlemmer, der har været med igennem længere tid og altså fra før strukturreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 trods det større timeforbrug udviser en lidt, men signifikant mindre kritisk holdning til den samlede arbejdsbelastning. Tabel 2 Hvilket udsagn passer bedst til din oplevelse af den Alle Før samlede arbejdsbelastning? Den er alt for høj * Den er for høj Den er passende Den er i underkanten Den er absolut i underkanten *Forskellen er signifikant Der er en klar tendens til at opleve den samlede arbejdsbelastning som for høj eller sågar alt for høj. Men der er ikke fundet signifikante forskelle mellem grupper med forskellig uddannelsesbaggrund. Kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager meget læsestof, og det er ofte forholdsvis komplekse sager, der skal afdækkes, analyseres og tages stilling til. I undersøgelsen er der sat et særligt fokus på de sager, som ligger inden for de udvalgsområder, det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem varetager. Tabel 3 Hvad mener du om mængden af læsestof, du forventes at være orienteret i forud for et møde? For stor 62 Passende 38 For lille 0 Gruppen af medlemmer, der alene har været medlemmer fra 2007 eller senere er signifikant mere tilbøjelige til at opleve mængden af læsestof som for stor. Men der er derimod ikke fundet signifikante forskelle mellem grupper med forskellig uddannelsesbaggrund. Tabel 4 Hvordan oplever du kompleksiteten i det læsestof, du forventes at være orienteret i forud for et møde? For høj 39 Passende 59 For lav 2 Her er der ikke overraskende forskel på opfattelsen heraf mellem grupper med forskellig uddannelsesbaggrund. I gruppen med mellemlange og lange videregående uddannelser er det omkring hver tredje, der finder, at kompleksiteten er for høj, mens det er hver anden i gruppen med anden eller ingen uddannelsesbaggrund. Forskellen er således signifikant, men trods alt forholdsvis mindre. Til gengæld spores der ikke forskelle mellem grupperne af medlemmer valgt før 2007 og gruppen. 3

4 Tabel 5 I hvilken grad når du at sætte dig ind i materialet vedr. konkrete sager fra det eller de udvalg, du selv sidder i? I høj grad 67 I nogen grad 31 I mindre grad 2 Slet ikke 0 Der er ikke fundet signifikante forskelle mellem grupper med forskellig uddannelsesbaggrund. Gruppen af medlemmer valgt før 2007 når i betydeligt højere grad (74 procent) at sætte sig ind i materialet end gruppen (55 procent). Tabel 6 Mener du, at du alt i alt har de vilkår, der skal til for, at du kan yde et kvalificeret stykke arbejde som kommunalpolitiker? I høj grad 25 I nogen grad 51 I mindre grad 18 Slet ikke 6 Der er den signifikante, om end forholdsvis beskedne forskel mellem grupper med forskellig uddannelsesbaggrund, at gruppen med mellemlange videregående uddannelser er lidt mindre repræsenteret i svarkategorien i høj grad sammenlignet med bachelor/lang videregående uddannelse. Her kan det muligvis spille ind, at der i denne gruppe er repræsenteret større grupper af kommunale medarbejdere fra de store serviceområder. Placeringen i kommunalbestyrelsen i forhold til borgmesteren er af større betydning for vurderingen af mulighederne for at yde et kvalificeret stykke arbejde. For borgmesterpartiets medlemmer er der en dobbelt så stor andel af svar i kategorien i høj grad i forhold til medlemmer, der ikke er omfattet af hverken valgforbund eller konstitueringsaftale. Ligeledes er der en signifikant forskel på valgte før 2007 og gruppen i den samlede opfattelse af deres mulighed for at yde et kvalificeret stykke arbejde som kommunalpolitiker, hvor de nyere valgte ikke i så høj grad oplever at have de vilkår, der skal til. Tabel 7 I hvilken grad føler du dig alt i alt rustet til at træffe kvalificerede beslutninger i dit kommunalpolitiske arbejde? I høj grad 50 I nogen grad 47 I mindre grad 3 Slet ikke 0 Der er ikke fundet signifikante forskelle mellem grupper med forskellig uddannelsesbaggrund. Placeringen i kommunalbestyrelsen i forhold til borgmesteren er af større betydning for vurderingen af, om man alt i alt føler sig rustet til at træffe kvalificerede beslutninger. For borgmesterpartiets medlemmer er 4

5 der ca. 60 procent større andel af svar i kategorien i høj grad i forhold til medlemmer, der ikke er omfattet af hverken valgforbund eller konstitueringsaftale. I denne gruppe er der til gengæld ca. 60 procent større andel af svar i kategorien i nogen grad. Svarfordelingen rummer en konkluderende besvarelse på denne del af undersøgelsen. Omkring hvert andet kommunalbestyrelsesmedlem oplever en vis afstand mellem kravene til udførelsen af arbejdet, sådan som de selv oplever det, og deres samlede muligheder for at løfte arbejdsopgaverne. Spredningen i opfattelsen af, om de alt i alt føler sig rustede til at træffe kvalificerede beslutninger er signifikant mellem de valgte før 2007, hvor der er 57 procent, der svarer i høj grad, mens dette svar kun vælges af 39 procent af de senere valgte. 5

6 Arbejdsindkomst Borgmestre og udvalgsformænd er honoreret særskilt for deres opgaver ud over vederlaget som kommunalbestyrelsesmedlem med tilhørende udvalgspositioner. Honoreringen afspejler principielt fordelingen på fuldtidsbeskæftigelse, større bibeskæftigelse hhv. fritidsbeskæftigelse. I undersøgelsen er der spurgt til den årlige indkomst som kommunalbestyrelsesmedlem, inkl. evt. honorarer for hverv som udvalgsformand samt for hverv, som man er udpeget til af kommunalbestyrelsen. Tabel 8 Årsindkomst (før skat) Ugentligt tidsforbrug Samlet hele kommunalbestyrelsen ,2 Borgmestre* ,2 Øvrige medlemmer af borgmesterpartiet Medlemmer i valgforbund Medlemmer i konstitueringsaftale Medlemmer uden for aftaler Udvalgsformænd ,0 Øvrige medlemmer (menige) ,3 * Herunder alle Københavns borgmestre samt rådmænd i Aarhus, Aalborg og Odense Der er signifikante forskelle på medlemmernes indkomster afhængigt af deres aftalemæssige relationer til borgmesteren. Medlemmer i de egentlige oppositionsgrupper, der hverken er i valgforbund eller konstitueringsaftale med borgmesterens parti tjener kun godt 70 procent af den gennemsnitlige årsindkomst for medlemmer, der indgår i aftaler bag borgmesteren. Når man sammenholder angivelsen af gennemsnitlig ugentlig arbejdstid med de opgivne årsindkomster knyttet til de samme opgaver, kan der opgøres en gennemsnitlig timeløn før skat for de tre hovedgrupper af kommunalbestyrelsen: Tabel 9 Regneteknisk gennemsnitsmedlem Borgmestre Udvalgsformænd Øvrige medlemmer (menige) Timeløn 141 kr. 197 kr. 179 kr. 109 kr. Timelønnen for de menige medlemmer ligger således på niveau med mindstelønnen for ufaglærte i dagtimer og i underkanten af timelønnen i studiejob i det offentlige. 6

7 Arbejdsopgaver Undersøgelsen arbejder med en opdeling af arbejdet i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg i et hierarki betinget af opgavernes faglige rækkevidde. Tabel 10 Giv et bedste bud på fordelingen af tidsforbruget i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg og de tilknyttede borgermøder samt forberedelse og presse fordelt på følgende kategorier af sager Overordnede og principielle sager (fx budget, kommuneplan, udligningsordninger, ansættelse af direktører osv.) Større sager inden for et fagområde (fx fastlæggelse af skoledistrikter, lokalplaner, udviklingsstrategi for specialiseret socialområde osv.) Mindre sager inden for et fagområde (fx etablering af rundkørsel, udbygning af legeplads, renovering af et dagcenter osv.) Konkrete sager (fx forslag eller klager fra borgere, spørgsmål om betjening eller behandling af konkrete borgere, vilkår for en konkret virksomhed osv.) Gennemsnit 32 % 34 % 19 % 15 % Der er knapt nok signifikante forskelle på vurderingen af dette hierarki af arbejdsopgaver mellem grupper af medlemmer med forskellig uddannelsesbaggrund. Der spores en beskeden forskel i retning af, at tidsforbruget på de overordnede sager vurderes en anelse mindre med stigende uddannelsesniveau. Tabel 11 Oplever du, at denne fordeling er tilfredsstillende for dig og dit arbejde som kommunalbestyrelsesmedlem? Ja 81 Nej 19 Der er ikke fundet signifikante forskelle mellem grupper med forskellig uddannelsesbaggrund. Men der er en signifikant forskel mellem gruppen af medlemmer valgt før 2007 og senere valgte. Hele 25 procent i den sidste gruppe finder fordelingen utilfredsstillende. De kommunalbestyrelsesmedlemmer, der oplever fordelingen som utilfredsstillende, er blevet spurgt om den fordeling, som de ville finde tilfredsstillende. Denne gruppe (19 procent), peger på en ønsket fordeling, der fremgår af tabel 12. I tabellen er der angivet den forskel, der er fra de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmers opfattelse af den nuværende faktiske fordeling til en ønsket fordeling. Tabel 12 Hvorledes ville du ønske dig fordelingen af tidsforbruget på de samme kategorier af sager som i foregående spørgsmål? (spørgsmål stillet til de 19 %, der ikke var tilfredse) Snit i % Faktisk Snit i % ønske Ønske om ændring Overordnede og principielle sager % Større sager inden for et fagområde % Mindre sager inden for et fagområde % Konkrete sager % 7

8 Der udtrykkes et ønske om en forskydning af arbejdsindsatsen fra især de mindre sager inden for et fagområde, men også fra de konkrete sager til fordel for de overordnede og principielle sager. I den gruppe af medlemmer, der ikke er tilfredse med fordelingen af arbejdsindsats et ønske om, at der ville kunne reserveres mere end en tredjedel mere af den samlede tid til de overordnede og principielle sager. Ønsket understreges i undersøgelsens fritekster. Forskellen mellem den oplevede og den ønskede fordeling er signifikant større hos de valgte fra gruppen. Det er karakteristisk, at ønsket om mere fokus på de overordnede sager i særlig høj grad kommer fra grupper af medlemmer uden uddannelse og grupper af medlemmer med lang videregående uddannelse. Der er også en større overensstemmelse fra disse grupper i deres ønske om at nedtone ressourceforbruget på såvel de mindre som de helt konkrete sager. Arbejdet som kommunalbestyrelsesmedlem kan også opdeles på egne og eget partis initiativer over for kommunalbestyrelsens generelle arbejde og andres initiativer. Tabel 13 Giv et bedste bud på fordelingen af tidsforbruget mellem den tid du bruger på dine/dit partis initiativer og den tid du bruger på at Gennemsnit forholde dig til spørgsmål og sager, der præsenteres af andre Egne/eget partis initiativer 37 % Andres initiativer og generelle kommunale sager 63 % Tabel 14 Oplever du, at denne fordeling er tilfredsstillende for dig og dit arbejde som kommunalbestyrelsesmedlem? Ja 70 Nej 30 Tabel 15 Hvorledes vil du ønske dig fordelingen af tidsforbruget? (spørgsmål stillet til de 30 procent, der ikke var tilfredse) Snit i % faktisk Snit i % ønske Ønske om ændring Egne/ eget partis initiativer % Andres initiativer og generelle kommunale sager % Der er en vis utilfredshed med denne fordeling af tidsforbruget. Ønskerne går i retning af en mere ligelig fordeling på opgaver initieret af andre over for egne opgaver, hvilket vil indebære en forøgelse af tidsforbruget på egne sager til mere end det dobbelte af det oplevede. Der kan på dette felt ikke spores signifikante forskelle af nogen betydning relateret til uddannelsesbaggrund, placering i kommunalbestyrelsen eller valgtidspunkt. 8

9 Kommunestørrelse Det har på grundlag af besvarelserne været muligt at vurdere, hvordan kommunens nuværende størrelse har betydning for respondenternes opfattelser. Ud over, at der er en tendens til, 1) at den samlede arbejdsbelastning opleves på et endnu højere niveau i de helt store kommuner (over indbyggere), samt 2) at opfattelsen af, om der i høj grad er de vilkår, der alt i alt skal til for at kunne yde et kvalificeret stykke arbejde og 3) at opfattelsen af alt i alt at være rustet til at træffe kvalificerede beslutninger er faldende med stigende kommunestørrelse med en signifikant forskel mellem kommuner med under indbyggere og kommuner med over indbyggere. I betragtning af, at megen debat i årene efter kommunalreformen har kredset om den betydning, som de færre kommunalbestyrelsesmedlemmer og dermed den større afstand til borgerne kunne have, sammen med den øgede kompleksitet og dermed behov for professionalisering, der følger denne udvikling, må det forholdsvis entydige resultat betegnes som overraskende. På ét område er der dog en signifikant forskel timeforbrug. Tidsforbruget er endog betydeligt større for medlemmerne af de helt store kommuner (over indbyggere), hvor det gennemsnitlige ugentlige timeforbrug ligger tæt på 30 timer over for det samlede for alle kommuner på 24. Her kan man sige, at rammerne for et fritidsjob på enhver måde er sprængt. 9

10 Genopstilling 15 procent af respondenterne har tilkendegivet, at de ikke genopstiller ved det forestående kommunevalg. En nærmere analyse af deres besvarelser giver det overordnede resultat, at deres opfattelser ikke adskiller sig væsentligt fra de medlemmer, der genopstiller. Der er dog en gennemgående tendens, som peger på, at de er mindre kritiske over for arbejdsbelastningen, hvilket også kan læses i deres vurdering af såvel mængde som kompleksitet af læsestof. Respondenterne har haft mulighed for at angive op til tre grunde til, at de har valgt at genopstille, henholdsvis at undlade dette. Tabel 16 Hvorfor genopstiller du? Jeg vil gerne gøre en indsats for min by/lokalområde 82 Det er spændende og udviklende 63 Det giver mit parti størst muligt gennemslag 44 Det giver mig selv indflydelse 43 Jeg føler mig forpligtet over for mit politiske bagland 22 Det giver et supplement til økonomien 3 Det giver mig prestige i min omgangskreds 1 Andet 3 Tabel 17 Hvorfor genopstiller du ikke? Jeg har brug for mere tid til mit almindelige arbejde og/eller til familien 37 Jeg vil gerne lade andre komme til 35 En kommunalbestyrelse har for lidt indflydelse/alt for meget er bestemt centralt 17 Det er ikke kommunalbestyrelsens medlemmer, men embedsmændene, der bestemmer 15 Der er for store personlige omkostninger 12 Jeg har ikke lyst til at fortsætte inden for lokalpolitik 11 Det er ikke arbejdsindsatsen værd 8 Jeg er ikke blevet genopstillet af mit parti/min liste 3 Jeg har ikke en tilstrækkelig indflydelse i mit parti 2 Mit parti har ikke tilstrækkelig indflydelse i kommunalbestyrelsen 1 Andet 30 Der er en større forskellighed i begrundelserne for at holde op, men der kan hverken på baggrund af andelen af nuværende medlemmer, der søger genvalg, eller i begrundelserne for ikke at gøre det, spores noget, der kan kaldes en flugt fra det kommunalpolitiske arbejde, selv om det er krævende, omfattende og behersket aflønnet. Til gengæld vil disse forhold kunne vise sig at have en stor betydning for den fremtidige rekruttering. 10

11 Grundoplysninger om respondenterne Respondenternes hovederhverv er fordelt med 37 procent i offentlig sektor, 38 procent i privat sektor, herunder landmænd, selvstændige m.fl., 16 procent på efterløn, førtidspension eller efterløn og de resterende knap 10 procent i andre placeringer, herunder studerende, hjemmegående, ledige m.fl. Flere steder i undersøgelsen refereres der til forskellige forhold, der vedrører respondenterne. Disse forhold kan opregnes således: Tabel A Den politiske placering i kommunalbestyrelsen Antal Borgmester (herunder alle Københavns borgmestre og rådmænd i Aarhus, Aalborg og Odense) 40 5 Medlem af borgmesterens parti Medlem af parti i valgforbund med borgmesterens parti Medlem af parti uden for valgforbund med borgmesterens parti, men med i konstitueringsaftale Medlem af parti uden for både valgforbund med borgmesterens parti og uden for konstitueringsaftale Heraf udvalgsformænd Tabel B Den højeste gennemførte uddannelse Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) 6 Gymnasium, HF, studenterkursus 4 Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 2 Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) 20 Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant) 6 Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer) 34 Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse) 7 Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) 22 Tabel C Medlemskab før eller efter strukturreformen Medlem før Medlem fra 2007 eller senere 33 11

12 Tabel D Nuværende kommunestørrelse (antal indbyggere) Under eller derover 9 Tabel E Medlemmernes alder (september 2013) Under 40 år år år år eller derover 39 Om DeFactos undersøgelse Djøf har gennemført en undersøgelse til brug for DeFacto blandt nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer. Elektronisk spørgeskema er udsendt til kommunalbestyrelsesmedlemmer på de mailadresser, der fremgår af kommunernes hjemmesider. 814 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 33. Besvarelserne er repræsentative for hele gruppen af kommunalbestyrelsesmedlemmer herunder vedr. partipolitisk tilhørsforhold, alder og køn. 12

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag September 2013 Faktaark Forbedringsforslag Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra en survey blandt kommunalpolitikere gennemført i august 2013. Resultaterne offentliggøres i Djøfs analysebrev DeFacto

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Budgettet balancerer men tandlægen må vente

Budgettet balancerer men tandlægen må vente Budgettet balancerer men tandlægen må vente Dette faktaark handler om de studerendes indtægter og udgifter, herunder hvor meget de - efter låntagning - har i underskud eller overskud ved månedens udgang,

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Dette faktaark omhandler undervisningsomfang og kvalitet blandt Djøf Studerendes medlemmer. De studerende efterspørger mere undervisning og ikke mindst tættere

Læs mere

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18 Summary Den typiske kommunale leder er en mand, ca. 52 år, der arbejder godt 48 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for forvaltningens strategi og økonomi, men ikke direkte ansvar for kommunens strategi.

Læs mere

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Penge- og pensionspanelet Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Resultaterne og spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Juni 2015 Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE?

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 15. maj 2006 af Niels Glavind Resumé: VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 10. klassernes fremtid er et af de mange elementer, som er i spil i forbindelse med diskussionerne om velfærdsreformer.

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Advokaters syn på. Offentlig retshjælp ved advokat. Fri proces. Retshjælpsforsikring

Advokaters syn på. Offentlig retshjælp ved advokat. Fri proces. Retshjælpsforsikring Danske Advokater og Advokatsamfundets undersøgelse af Advokaters syn på Offentlig retshjælp ved advokat Fri proces Retshjælpsforsikring Gennemført af SFI Survey December 2010 januar 2011 1 Indhold Figuroversigt...

Læs mere

Analyse af genoptræningsområdet ( 140)

Analyse af genoptræningsområdet ( 140) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til FL Kopi til Myndighedssekretariatet og Økonomiafsnittet Fra Rasmus Henius Thomasen Sagsnr./Dok.nr. 2015-060057 / 2015-060057-2 Myndighedssekretariat

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige

Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige Frivilligindsats, Kræftens Bekæmpelse De frivilliges trivsel Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige Indhold Forord 3 Del 1: Konklusioner Undersøgelsens hovedresultater kort fortalt 4 Hvilke overordnede

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Åboulevarden 80 Telefon 8732 3334 Postboks

Læs mere

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015 Juni 2015 Tillykke med huen her er dit liv Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb medudgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk og

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information September 2015 RAPPORT Familiepleje-undersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information Udgivet af Socialpædagogerne, September

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

B. Bilag 2: Spørgeskema

B. Bilag 2: Spørgeskema B. Bilag 2: Spørgeskema Introduktion INTRO: Goddag. Du taler med... Jeg ringer fra analyseinstituttet Capacent Epinion. Jeg skal høre om jeg kan tale med én i husstanden, der er mellem 18 og 70 år? INTRO

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Udgifterne til bolig sluger SU en

Udgifterne til bolig sluger SU en Udgifterne til bolig sluger SU en Dette faktaark handler om de studerendes boligvilkår, herunder hvor mange der har oplevet at stå uden bolig, hvor vanskeligt de mener, det er at finde en bolig, de har

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 317 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere