Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark. En rapport udarbejdet af Dansk Metal, Danske Maritime og Danmarks Rederiforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark. En rapport udarbejdet af Dansk Metal, Danske Maritime og Danmarks Rederiforening"

Transkript

1 Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark En rapport udarbejdet af Dansk Metal, Danske Maritime og Danmarks Rederiforening

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OPSUMMERING Den direkte beskæftigelse i Det Blå Danmark Produktion i Det Blå Danmark METODE OG AFGRÆNSNING AF DET BLÅ DANMARK DEN DIREKTE BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK Udvikling i beskæftigelsen i Det Blå Danmark Uddannelsesniveau for Det Blå Danmark Specifikke uddannelser i Det Blå Danmark Kønsfordeling Herkomst Socioøkonomisk gruppe Bopæl for Det Blå Danmark Aldersfordeling i Det Blå Danmark Indkomst og skat Metal industriens beskæftigelse PRODUKTION OG EKSPORT I DET BLÅ DANMARK Produktion i Det Blå Danmark Eksport Produktivitet Omsætning AFSLUTNING... 40

3 7. EXECUTIVE SUMMARY Employment in the Blue Denmark Production in the Blue Denmark BILAG A: BETEGNELSESOVERSIGT FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT:

4 1. Indledning Det Blå Danmark består af mange meget forskellige virksomheder rederier, der sejler mellem kontinenterne; danske havne, der betjener et regionalt opland; reparations- og nybygningsværfter; industrivirksomheder, som leverer udstyr og komponenter til værfter i Fjernøsten mv. Fællestrækket er, at virksomhederne har hovedkontor og/eller aktiviteter i Danmark, og deres aktivitet er relateret til transport eller anden virksomhed til søs. Økonomi- og Erhvervsministeriet og Copenhagen Business School har gennemført undersøgelser, der dokumenterer, at Det Blå Danmark er blandt den mest globaliserede del af dansk erhvervsliv, og at denne maritime klynge leverer et vigtigt økonomisk bidrag til Danmark 1. Disse undersøgelser har afdækket Det Blå Danmarks størrelse fordelt på de forskellige dele af den maritime klynge. Denne rapport er foranlediget af drøftelser i en projektgruppe bestående af direktør Jenny Braat, Danske Maritime; sekretariatschef Mikael Bay Hansen, Dansk Metal; vicedirektør Jan Fritz Hansen, Danmarks Rederiforening, samt rapportens forfattere. I gruppen var der enighed om, at det ville være nyttigt at kende sammensætningen af medarbejdere i de enkelte brancher bedre, ligesom det i mange sammenhænge er nyttigt at kende tallene for aflønning, produktivitet mv. Dansk Metal, Danske Maritime og Danmarks Rederiforening ønsker derfor med denne rapport at afdække beskæftigelsen og den økonomiske effekt af Det Blå Danmark for centrale nøgletal i dansk økonomi nærmere. De økonomiske data, der benyttes i rapporten er leveret af AE-Rådet. Denne del af arbejdet er finansieret af Den Danske Maritime Fond. I rapporten analyseres, på baggrund af tal leveret af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Det Blå Danmarks produktion, eksport, produktivitet og sammensætningen af den direkte beskæftigelse. Rapporten har som sådan til hensigt at kortlægge statistiske sammenhænge og udviklinger. Det er ikke hensigten med denne rapport at fastslå, hvorfor de forskellige nøgletal har udviklet sig på den ene eller anden måde. Det overlades til fremtidige mere kvalitative analyser. 3 For at kunne analysere de enkelte dele nærmere og for sammenlignelighedens skyld benytter vi den underopdeling i enkeltbrancher, som Søfartsstyrelsen tidligere har benyttet i analyser af den maritime klynge. Det Blå Danmark er defineret ud fra Danmarks Statistiks nationalregnskabsbrancheopdeling, hvilket inkluderer Udvinding af olie og naturgas, Maritimt 1 Se for undersøgelser af Det Blå Danmarks størrelse.

5 udstyr, Bygning af skibe og både, Skibsfart, Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport og Anden transportformidling. Rapportens nyeste tal er fra Afviklingen af Lindøværftet påvirker beskæftigelsen i negativ retning, men derudover er det forfatternes vurdering, at de konstaterede tendenser og størrelsesforhold ikke er ændret markant. Rapporten indledes med en opsummering af hovedresultater vedrørende beskæftigelse og produktion, hvorefter disse to emner analyseres nærmere i det følgende. I nedenstående figur ses rapportens hovedresultater, hvad angår produktivitet og beskæftigelse i Det Blå Danmark. 4 Ca ansatte Gennemsnitsløn på kr. hvilket er 25 % mere end en dansk gennemsnitsløn. Yderliger e er gennemsnitlige skattebetalinger over niveauet for alle beskæftigede. Produktionsværdien udgør 10% af den samlede produktion i Danmark Beskæftigelsen og produktionen i Det Blå Danmark Produktiviteten (BVT/beskæftigelsen) ligger med 7% markant højere end totalen for dansk økonomi Det Blå Danmarks bruttoværditilvækst (BVT) svarer til 7,5% af den samlede BVT i Danmark Eksportandelen udgør 70% svarende til 24% af Danmarks totale eksport Dansk Metal Danske Maritime Danmarks Rederiforening

6 2. Opsummering 2.1 Den direkte beskæftigelse i Det Blå Danmark Samlet er der knap personer direkte beskæftiget i Det Blå Danmark, svarende til 2,8 pct. af alle beskæftigede i Danmark. Beskæftigelsen har været voksende siden 2004, hvor den var under Hovedresultater af undersøgelsen: Den gennemsnitlige lønindkomst er på kr., hvilket er ca kr. mere end gennemsnittet for alle beskæftigede i Danmark. Efter skat er den gennemsnitlige lønindkomst på kr., hvilket er knap kr. mere end gennemsnittet. Den højeste indkomst findes blandt ansatte i Udvinding af olie og naturgas, mens den næsthøjeste gennemsnitsindkomst findes blandt de beskæftigede inden for Skibsfarten. Beskæftigede inden for Skibsfarten har haft størst vækst i indkomsten siden Skattebetalingen pr. medarbejder er 15 pct. højere i Det Blå Danmark end gennemsnittet for alle danske beskæftigede, og alle enkeltsektorer i Det Blå Danmark ligger over det nationale gennemsnit. Brancherne med det største andel beskæftigede i Det Blå Danmark er Maritimt udstyr og Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport, der hver udgør over ¼ af den samlede beskæftigelse i Det Blå Danmark. 40 pct. af de beskæftigede i Det Blå Danmark har en erhvervsfaglig håndværksmæssig uddannelse, hvilket er den største uddannelsesgruppe. Herefter kommer de ufaglærte med 27 pct., og 4,8 pct. er personer med en lang videregående uddannelse. Smede udgør 10,5 pct. og elektrikere knap 9 pct. i Udvinding af olie og naturgas - begge er erhvervsfaglige uddannelser. Inden for brancherne maritimt udstyr og Bygning af skibe og både er maskinarbejdere, mekanikere og smede de tre største uddannelser, og smede udgør hele 25 pct. af branchen Bygning af skibe og både. Derudover er diplomingeniører i top fem over mest typiske uddannelser i begge brancher. Lønmodtagere på grundniveau målt på indkomst udgør omkring 2 / 3 af Det Blå Danmark, og lønmodtagere på mellemniveau udgør over 20 pct. Beskæftigelsen i Det Blå Danmark er jævnt fordelt over det meste af landet. Godt 20 pct. af Det Blå Danmarks beskæftigelse findes i Sydjylland, som er den beskæftigelsesmæssigt største region. En tilsvarende del bor i København og omegn. 5

7 2.2 Produktion i Det Blå Danmark Produktionen i Det blå Danmark havde i alt en værdi på godt 287 mia. kr. i Det svarer til omkring 10 pct. af den samlede produktion i Danmark. Den største produktion sker inden for Skibsfart, som står for omkring halvdelen af produktionen i Det Blå Danmark, mens den næststørste produktion er inden for Udvinding af olie og naturgas. 6 Hovedresultater af undersøgelsen: I løbet af perioden er Det Blå Danmarks andel af den samlede produktion i Danmark vokset fra under 6 pct. til 10 pct. i Skibsfart er steget fra 2,5 pct. af den samlede produktion til godt 5 pct. Udvinding af olie og naturgas er steget fra ½ pct. i 1995 til 2,2 pct. i Bruttoværditilvæksten i Det Blå Danmark er i perioden steget fra ca. 4,5 pct. til 7,5 pct. af den samlede bruttoværditilvækst. En meget stor andel af produktionen i Det Blå Danmark går til eksport. Eksporten udgør 70 pct. af den samlede produktion. Det skal sammenlignes med, at omtrent 30 pct. af den samlede danske produktion eksporteres til udlandet. Samlet set står Det Blå Danmark for omtrent 24 pct. af den totale danske eksport. Den højeste eksportandel er inden for Skibsfart, hvor knap 95 pct. af produktionen er eksporteret, og alene denne branche står for 16 pct. af den totale danske eksport. Bortset fra Hjælpevirksomhed har alle dele af Det Blå Danmark fokuseret på eksport. Eksempelvis eksporteres også 70 pct. af den maritime udstyrsproduktion.. Produktiviteten målt som bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget - ligger på et markant højere niveau i Det Blå Danmark end for økonomien som helhed. Det er særligt kapitalintensive brancher som Udvinding af olie og naturgas samt Skibsfart, der trækker gennemsnittet op. Ses der på udviklingen i produktiviteten, er det de samme to brancher, der er med til at sikre, at Det Blå Danmark med en gennemsnitlig vækst i produktiviteten på 4,5 pct. siden 1995 ligger pænt over den samlede vækst i produktiviteten for økonomien som helhed. Målt på omsætning udgør Det Blå Danmark 12 pct. af den samlede omsætning i danske virksomheder, hvoraf Skibsfart alene udgør 5,7 pct.

8 3. Metode og afgrænsning af Det Blå Danmark Beskæftigelsesanalysen baserer sig på oplysninger fra Den Registerbaserede Arbejdsstyrke Statistik (RAS), som er en opgørelse over arbejdsstyrkens status pr. november i året. Opgørelsen for 2009 er antallet af personer registreret i Det Blå Danmark pr. november 2008, hvilket svarer til Danmarks statistiks benævnelse af årene i RAS. De relevante brancher i Det Blå Danmark er opgjort ud fra nationalregnskabsbrancher. De brancher, der er benyttet af Søfartsstyrelsen i tidligere rapporter, og som også benyttes i denne, er: Tabel A1. Definition af Det Blå Danmark, nationalregnskabsbrancher Kode Beskrivelse Udvinding af olie og naturgas Maritimt udstyr Bygning af skibe og både Skibsfart Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Anden transportformidling Data for perioden er sammenlignelige og bygger på samme definitioner og kilder. I 2009 er der imidlertid et databrud, da både kilden til data og branchekoderne ændres i Danmarks Statistiks registre. Skiftet i kilden giver i sig selv et databrud, men også skiftet i branchekoder (fra DB03 til DB07) giver et databrud, da man ikke entydigt kan koble de to branchekoder. For Det Blå Danmark vurderes det dog samlet, at skiftet i branchekoderne ikke giver årsag til et markant brud. Når man opdeler på de 6 underbrancher, er der dog ikke en entydig kobling fra DB03 til DB07, hvilket medfører et mindre databrud mellem de seks brancher. Man skal derfor tolke udviklingen fra 2008 til 2009 varsomt, når der er underopdelt på de seks brancher. Det Blå Danmark opdeles i disse seks brancher: Udvinding af olie og naturgas virksomhederne, der er beskæftiget med udvinding af olie og naturgas i Nordsøen eller globalt, eksempelvis virksomheder som Mærsk Oil & Gas A/S. Maritimt udstyr underleverandører til bygning og udrustning af skibe, eksempelvis MAN Diesel. Bygning af skibe og både nybygnings- og reparationsværfter, eksempelvis Karstensen Skibsværft A/S. 7

9 Skibsfart rederier, som er baseret i Danmark, og som udfører transport af varer eller passagerer til søs. Det kan være til og fra Danmark eller typisk mellem kontinenterne, eksempelvis Norden A/S, DFDS, A.P. Møller - Mærsk mv. Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport omfatter havne, stevedorer mv. eksempelvis Aarhus Havn. Anden transportformidling skibsmæglere, som eksempelvis Frederikshavn Shipping A/S. Ydermere skal der gøres opmærksom på, at denne undersøgelse kun omfatter danske beskæftigede. 8 For nærmere specifikation af betegnelser brugt i denne rapport se bilag A. Vi er bevidste om, at når man benytter nationalregnskabets brancheopdeling, er disse betegnelser så generiske, at der kan være undtagelser for enkelte virksomheder, som ikke eller kun i meget lille omfang kan siges, at være del af Det Blå Danmark. Omvendt kan der være relevante virksomheder, der står under andre branchekoder. Der er igangsat et arbejde forankret i Søfartsstyrelsen og Danmarks Statistik for at undersøge, om Det Blå Danmark kan afgrænses mere præcist, men på nuværende tidspunkt er denne opdeling den bedst tilgængelige. Under alle omstændigheder vil det formentlig vare år, inden man kan lave analyser over flere år med en eventuel ny afgrænsning.

10 4. Den direkte beskæftigelse i Det Blå Danmark I denne del beskrives de beskæftigede personer i Det Blå Danmark ud fra uddannelse, socioøkonomisk status, indkomst, skattebetaling, køn, alder, herkomst og bopæl. På baggrund af detaljerede registerdata fra Danmarks Statistik analyseres den direkte beskæftigelse i Det Blå Danmark. Samlet er der knap personer beskæftiget i Det Blå Danmark, svarende til 2,8 pct. af alle beskæftigede i Danmark. De største brancher i Det Blå Danmark er Maritimt udstyr og Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport, der hver udgør over ¼ af den samlede beskæftigelse i Det Blå Danmark. Fordelingen af beskæftigelsen er vist i tabel 1. Det bemærkes, at der kun er medregnet danske beskæftigede 2. Tabel 1. Direkte beskæftigelse i Det Blå Danmark, 2009 Antal Andel af Det Blå Danmark Andel af alle beskæftigede Personer Pct. Pct. Udvinding af olie og naturgas ,8 0,1 Maritimt udstyr ,4 0,9 Bygning af skibe og både ,0 0,2 Skibsfart ,5 0,4 Hjælpevirksomhed ,3 0,7 Anden transportformidling ,9 0,5 I alt ,0 2,8 Anm: Definition af Det Blå Danmark er angivet i afsnittet Metode og afgrænsning Udvikling i beskæftigelsen i Det Blå Danmark Antallet af beskæftigede i Det Blå Danmark er faldet fra midten af 1990 erne, hvor der var over beskæftigede, og frem til 2004, hvor under personer var beskæftigede i Det Blå Danmark. Herefter er beskæftigelsen steget igen frem mod 2009, hvor den kommer op omkring de personer. Dette er vist i figur 1, hvor også udviklingen i den samlede beskæftigelse er vist. Som det fremgår af figuren, har udviklingen i Det Blå Danmark fulgt den generelle beskæftigelse op fra Ifølge Danmarks Statistiks nationalregnskab er den samlede beskæftigelse i dansk skibsfart på knap

11 Anm: Definition af Det Blå Danmark er angivet i boks 1. Bemærk der er et mindre databrud i 2009, jf. boks I figur 2 er Det Blå Danmarks andel af den samlede beskæftigelse vist. Som det fremgår af figuren, udgjorde beskæftigelsen i Det Blå Danmark 3,1 pct. i midt-90 erne, hvorefter andelen faldt til knap 2,6 pct. i Herefter er andelen igen steget til godt 2,8 pct. i Anm: Som figur 1. I figur 3 er udviklingen i beskæftigelsen underopdelt på de seks brancher. Som det fremgår af figuren, er beskæftigelsen steget inden for brancherne Udvinding af olie og naturgas, Hjælpevirksomhed inden for transport, og sidst er det branchen Anden transportformidling, (for yderligere oplysninger om brancherne se Bilag A). Omvendt er beskæftigelsen faldet inden for

12 brancherne Bygning af skibe og både samt Skibsfart. Endelig har beskæftigelsesomfanget inden for Maritimt udstyr ligget nogenlunde konstant over perioden. Anm: Som figur Uddannelsesniveau for Det Blå Danmark I tabel 2 er uddannelsesniveauet for Det Blå Danmark vist. Af tabellen fremgår det, at godt 40 pct. af de beskæftigede i Det Blå Danmark har en erhvervsfaglig uddannelse (EUD), såsom elektriker, kontoruddannelse, havne- og terminaluddannelse osv. Dette er den største uddannelsesgruppe. Herefter kommer de ufaglærte, som udgør 27 pct. af Det Blå Danmark. Den mindste gruppe er personer med en lang videregående uddannelse (LVU), fx kandidatuddannelse, som udgør 4,8 pct. af Det Blå Danmark. I tabellen er andelen af alle beskæftigede inden for uddannelsesgruppen også vist. Ud fra denne andel kan man se, om den enkelte uddannelsesgruppe er over- eller underrepræsenteret i Det Blå Danmark. Det ses, at ud af alle beskæftigede personer med en erhvervsfaglig uddannelse er de 3,4 pct. ansat i Det Blå Danmark. Det vil sige de erhvervsfaglige er relativt overrepræsenteret i Det Blå Danmark, da andelen er over de 2,8 pct., som Det Blå Danmark samlet udgør af beskæftigelsen. Omvendt er personer med en lang videregående uddannelse underrepræsenteret i Det Blå Danmark, hvor blot 1,7 pct. af alle beskæftigede med en lang videregående uddannelse er ansat. Tilsvarende er personer med en mellemlang videregående uddannelse (MVU) - dette kunne være en

13 diplomingeniør - underrepræsenteret, mens personer med en gymnasial uddannelse og kort videregående uddannelse (KVU) er overrepræsenteret; sidstnævnte omfatter 2 års uddannelse efter en gymnasial afgang såsom shippinguddannede. Endelig svarer andelen af ufaglærte til niveauet for alle beskæftigede. Tabel 2. Uddannelsesniveau for Det Blå Danmark, 2009 Antal Andel af Det Blå Danmark Andel af alle beskæftigede inden for uddannelsesgruppen Personer Pct. Pct. Grundskole ,7 2,7 Gymnasiel uddannelse ,8 3,1 Erhvervsfaglig uddannelse ,8 3,4 Kort videregående uddannelse ,3 3,1 Mellemlang videregående uddannelse ,7 2,1 Lang videregående uddannelse ,8 1,7 I alt ,0 2,8 Anm: Som figur I perioden har uddannelsesniveauet i Det Blå Danmark været stigende. Således er andelen af ufaglærte aftaget fra at udgøre knap 35 pct. af Det Blå Danmark til at udgøre 27 pct. I samme periode er andelen af personer med en lang videregående uddannelse mere end tredoblet fra at udgøre 1,5 pct. i 1994 til 4,8 pct. i Også andelen af personer med en gymnasial uddannelse eller kort videregående uddannelse er steget. Andelen med en erhvervsfaglig uddannelse eller mellemlang videregående uddannelse har ligget nogenlunde konstant i perioden. Dette er vist i figur 4. Anm: Som figur 1.

14 Blandt alle beskæftigede har der generelt også været en stigning i uddannelsesniveauet i perioden Det er derfor også relevant at se på udviklingen i andelen af alle beskæftigede inden for hver uddannelsesgruppe, der er ansat i Det Blå Danmark. Det er illustreret i figur 5. Af figuren fremgår det, at en lidt større andel af personer med en kort eller lang videregående uddannelse er ansat i Det Blå Danmark i 2009 end i Omvendt er andelen med en mellemlang videregående uddannelse i Det Blå Danmark faldet i perioden. 13 Anm: Som figur 1. Opdeler man på de 6 brancher inden for Det Blå Danmark, ses det, at der er forskelle i uddannelsesniveauet mellem hver branche. Det er vist i figur 6. Ud fra figuren er der flere ting, der kan bemærkes, bl.a.: At de ufaglærte udgør omkring pct. af brancherne Maritimt udstyr, Bygning af skibe og både, Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport og Anden transportformidling. I brancherne Udvinding af olie og naturgas samt Skibsfart udgør ufaglærte omkring 20 pct. af de beskæftigede. At personer med en gymnasial uddannelse, som højest fuldførte, hovedsagelig er i brancherne Skibsfart, Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport og Anden transportformidling. At erhvervsuddannede, såsom smede og elektrikere, udgør en meget stor andel på over 56 pct. af de ansatte inden for Bygning af skibe og både, mens de kun udgør 26 pct. af de ansatte inden for Skibsfart.

15 At personer med en mellemlang videregående uddannelse først og fremmest er inden for Skibsfart og Udvinding af olie og naturgas. At Udvinding af olie og naturgas har den største andel af personer med en lang videregående uddannelse, mens Bygning af skibe og både har den mindste andel. 14 Anm: Som figur Specifikke uddannelser i Det Blå Danmark Ovenstående uddannelsesfordeling er vist på hovedgrupper. Dykker man lidt mere ned i data, kan man mere detaljeret se de typiske uddannelser i Det Blå Danmark. I tabellerne 3, 3A og 3B er der vist de ti uddannelsestyper, som fylder mest i hver branche i Det Blå Danmark. Tabel 3 viser top 10-uddannelser inden for Udvinding af olie og naturgas og Maritimt udstyr. I branchen Udvinding af olie og naturgas udgør smede 10,5 pct. af de beskæftigede og elektrikere knap 9 pct., begge er erhvervsfaglige uddannelser (EUD). Det ses også, at diplomingeniører og civilingeniører (mellemlange videregående uddannelse, MVU) er på top 10-listen. Inden for branchen Maritimt udstyr er maskinarbejdere, mekanikere og smede de tre største uddannelser, og ligeledes er diplomingeniører i toppen over mest typiske uddannelser i branchen Maritimt udstyr.

16 Tabel 3. Top 10-uddannelser for Det Blå Danmark, 2009 Udvinding af olie og naturgas Pct. Maritimt udstyr Pct. Smed, EUD 10,5 Maskinarbejder, EUD 12,2 Elektriker, EUD 8,9 Mekaniker, EUD 8,3 Transport, MVU 7,1 Smed, EUD 6,2 Mekaniker, EUD 6,1 Diplomingeniør, MVU 5,7 Diplomingeniør, MVU 5,8 Kontor, EUD 4,6 Tekniker, KVU 4,6 Handel, EUD 4,4 Civil ingenør, LVU 3,5 Tekniker, KVU 4,4 Maskinarbejder, EUD 3,1 Grafisk/teknisk, EUD 2,6 Kontor, EUD 2,9 Transport, MVU 2,0 Naturvidenskabelig, LVU 2,7 Civil ingeniør, LVU 2,0 Anm: Kun uddannelser ud over grundskolen er vist i tabellen. Uddannelserne er grupperet på Danmarks Statistiks 5-cifrede uddannelseskode, som i alt svarer til ca. 70 forskellige uddannelser. Tabel 3A viser oversigt over Skibsfart og Bygning af skibe og både. Her ses det, at over 20 pct. af de ansatte i Skibsfart har en mellemlang videregående transportuddannelse. Ligeledes ligger de gymnasiale uddannelser højt på top 10-listen i branchen Skibsfart. Tabel 3A. Top 10-uddannelser for Det Blå Danmark, 2009 Bygning af skibe Pct. Skibsfart Pct Smed, EUD 25,1 Transport, MVU 21,6 Maskinarbejder, EUD 6,8 Kontor. EUD 6,6 Mekaniker, EUD 5,8 STX, ufaglært 5,9 Tømrer/snedker, EUD 3,9 HHX, ufaglært 3,8 Diplomingeniør, MVU 3,4 EUD øvrige 3,2 Handel, EUD 3,3 Kok, EUD 2,8 Kontor, EUD 2,6 KVU øvrige 2,6 Byggefag i øvr., EUD 2,1 Jordbrug/fiskeri, KVU 2,5 Tekniker, KVU 2,1 Handel, EUD 2,5 Grafisk/teknisk, EUD 1,8 Mekaniker, EUD 2,5 Anm: Som tabel 3 15 Inden for branchen Bygning af skibe og både er maskinarbejdere, mekanikere og smede i top 3, hvor smede udgør hele 25 pct. af denne branche. Derudover er diplomingeniører, ligesom i branchen Maritimt udstyr, i top fem over mest typiske uddannelse.

17 Tabel 3B. Top 10-uddannelser for Det Blå Danmark, 2009 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Pct. Anden transportformidling Pct. Kontor, EUD 11,8 Kontor, EUD 28,8 STX, ufaglært 7,7 HHX, ufaglært 8,0 Handel, EUD 6,6 Handel, EUD 4,5 HHX, ufaglært 4,5 STX, ufaglært 4,2 Mekaniker, EUD 3,9 Mekaniker, EUD 2,3 HF, ufaglært 2,3 Mægler/økonomi, KVU 1,5 Smed, EUD 1,9 EUD øvrige 1,4 Mægler/økonomi, KVU 1,9 Humaniora/teologi, LVU 1,3 Transport, MVU 1,7 Økonomi, LVU 1,2 EUD øvrige 1,4 HF, ufaglært 1,2 Anm.: Som tabel 3. Sidst viser tabel 3B, at i brancherne Hjælpevirksomhed inden for transport og Anden transportformidling er uddannelser inden for kontor og handel de mest hyppige (erhvervsfaglige og korte videregående uddannelser). De gymnasiale uddannelser ligger ligeledes højt på top 10-listen i de to brancher Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport og Anden transportformidling. Dette er også illustreret i figur 6 ovenfor Kønsfordeling Hovedparten af de ansatte i Det Blå Danmark er mænd. Andelen af mænd i Det Blå Danmark er dog faldet en smule fra omkring 75 pct. i 1994 til godt 70 pct. i Dette ligger væsentlig over andelen af mænd blandt alle beskæftigede, hvor knap 53 pct. er mænd. Udviklingen i andelen af mænd i hhv. Det Blå Danmark og alle beskæftigede er vist i figur 7. Anm: Som figur 1.

18 I figur 8 er kønsfordelingen underopdelt på de 6 brancher. Af figuren ses det, at andelen af mænd er størst i Bygning af skibe og både, hvor 90 pct. af de beskæftigede er mænd. Omvendt er andelen af kvinder højest i Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport, hvor kvinderne udgør knap 40 pct. af de beskæftigede. 17 Anm: Som figur Herkomst Knap 92 pct. af de beskæftigede i Det Blå Danmark er danskere, mens de resterende fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande. Efterkommere er i denne rapport defineret ud fra Danmarks Statistiks betegnelser, som værende personer født i Danmark, hvoraf ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Yderligere forstås indvandrere som værende personer født i udlandet, hvoraf ingen af forældrene er danske statsborgere ej heller født i Danmark (se Bilag A). Andelen af danskere i Det Blå Danmark svarer til andelen for alle beskæftigede. Derimod er andelen af indvandrere og efterkommere fra vestlige lande overrepræsenterede i Det Blå Danmark, mens indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er underrepræsenterede. Det er vist i tabel 4.

19 Tabel 4. Herkomstfordeling for Det Blå Danmark, 2009 Antal Andel af det Blå Andel af alle beskæftigede Danmark inden for gruppen Personer Pct. Pct. Danskere ,9 2,8 Indvandrere og efterkommere vestlige lande ,9 3,5 Indvandrere og efterkommere ikke-vestlige lande ,2 2,4 I alt ,0 2,8 Anm: Som tabel 1. I figur 9 er udviklingen i herkomstfordelingen vist. Figuren viser hvor stor en andel af den enkelte herkomstgruppe, der er ansat i Det Blå Danmark. Fra denne illustration er det tydeligt at se et generelt fald fra situationen i 1994 til Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande har vist en opadgående tendens siden 2004, hvorimod indvandrere og efterkommere fra vestlige lande har svag fremgang fra 2004 til I 2008 sker der dog et større opsving for indvandrere og efterkommere fra vestlige lande. Det samme kan dog ikke siges om personer med dansk oprindelse, som siden 2004 stagnerer. 18 Anm: Som figur 1. I figur 10 er herkomstfordelingen vist på de seks underbrancher. Af figuren ses det for det første, at alle brancher har over 90 pct. danskere blandt de beskæftigede. For det andet ses det, at Udvinding af olie og naturgas har den største andel af indvandrere og efterkommere fra vestlige lande blandt de beskæftigede, hvor andelen udgør 7,3 pct. For det tredje ses det, at Bygning af skibe og både

20 samt Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport har de største andele af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, hvor andelen er på næsten 5 pct. Anm: Som figur Socioøkonomisk gruppe I tabel 5 er den socioøkonomiske gruppe for beskæftigede i Det Blå Danmark vist. Af tabellen ses det, at lønmodtagere på grundniveau målt på indkomst udgør omkring 2 / 3 af Det Blå Danmark, og lønmodtagere på mellemniveau udgør over 20 pct. Sammenlignet med alle beskæftigede er disse to grupper overrepræsenteret i Det Blå Danmark. For yderligere specifikation af klassifikationerne se Bilag A. Tabel 5. Socioøkonomisk gruppe for Det Blå Danmark, 2009 Anm: Som tabel 1. Antal Andel af Det Blå Andel af alle beskæftigede Danmark inden for gruppen Personer Pct. Pct. Lønmodtager på grundniveau ,8 3,2 Lønmodtager på mellem niveau ,1 3,3 Lønmodtager på højeste niveau ,9 1,7 Selvstændig eller medhjælper ,2 0,9 Topleder ,0 2,7 Total ,0 2,8

21 20 Udviklingen i den socioøkonomiske gruppe er ikke vist, da der er en række databrud i 1996, 2003 og 2009, som gør det svært at tolke udviklingen. I figur 11 er den socioøkonomiske fordeling opdelt på de seks underbrancher. Af figuren ses det bl.a., at: Anden transportformidling har den laveste andel af lønmodtagere på grundniveau, hvor gruppen udgør halvdelen af de beskæftigede. I branchen Bygning af skibe og både findes den højeste andel af lønmodtagere på grundniveau, hvor de udgør næsten 80 pct. Lønmodtagere på mellemniveau udgør næsten 40 pct. af branchen Anden transportformidling og 30 pct. af branchen Skibsfart. Lønmodtagere på højeste niveau udgør næsten ¼ af de beskæftigede i branchen Udvinding af olie og naturgas. Selvstændige er en relativ lille gruppe i alle brancher i Det Blå Danmark, men er dog med 3,6 pct. størst inden for Bygning af skibe og både, som omfatter bygning såvel som reparation af færger, fragtskibe, fiskerbåde etc. samt bygning af boreplatforme, landingsbroer, flydekraner osv. Topledere udgør 2,5-4 pct. af de beskæftigede i brancherne i Det Blå Danmark. Anm: Som figur 1.

22 4.7 Bopæl for Det Blå Danmark I tabel 6 er bopælen for Det Blå Danmark vist på landsdele. Af tabellen ses det bl.a., at den største andel af Det Blå Danmark er bosat i Sydjylland, hvor godt 20 pct. af Det Blå Danmark bor. Samtidig er Sydjylland også det område, hvor Det Blå Danmark er mest overrepræsenteret med 4,5 pct. af de beskæftigede i Sydjylland arbejdende i Det Blå Danmark. Sydjylland omfatter bl.a. Esbjerg. Samtidig viser tabellen, at ansatte i Det Blå Danmark er mest underrepræsenteret i Nordsjælland og Vest- og Sydsjælland, hvor under 2 pct. af de beskæftigede i disse områder arbejder i Det Blå Danmark. Tabel 6. Bopælslandsdel for Det Blå Danmark, 2009 Antal Andel af Det Blå Andel af alle beskæftigede Danmark inden for gruppen Personer Pct. Pct. København by ,2 3,2 Københavns omegn ,2 2,2 Nordsjælland ,9 1,7 Østsjælland ,1 2,0 Vest- og Sydsjælland ,8 1,9 Bornhom 794 1,0 4,1 Fyn ,8 3,6 Sydjylland ,8 4,5 Østjylland ,9 2,6 Vestjylland ,5 2,7 Nordjylland ,9 2,7 I alt ,0 2,8 Anm: Som tabel I tabel 7 er bopælene for de beskæftigede i Det Blå Danmark vist i 1994 og Af tabellen ses det, at der bor relativt flere fra Det Blå Danmark i København og omegn, Østsjælland og Vestjylland i 2009 end i I Syd- og Østjylland er andelen stort set uændret, mens andelen af Det Blå Danmark er faldet i de resterende landsdele i perioden.

23 Tabel 7. Udvikling i bopæl for Det Blå Danmark, Andel af Det Blå Danmark Andel af alle beskæftigede inden for gruppen Pct. Pct. København by 11,4 14,2 3,1 3,2 Københavns omegn 6,1 7,2 1,9 2,2 Nordsjælland 5,5 4,9 1,9 1,7 Østsjælland 2,7 3,1 1,7 2,0 Vest- og Sydsjælland 7,4 6,8 2,1 1,9 Bornholm 1,4 1,0 5,3 4,1 Fyn 12,9 10,8 4,4 3,6 Sydjylland 21,0 20,8 4,7 4,5 Østjylland 13,4 13,9 2,8 2,6 Vestjylland 6,9 7,5 2,5 2,7 Nordjylland 11,4 9,9 3,2 2,7 I alt 100,0 100,0 3,0 2,8 Anm: Som figur Der er stor forskel på, hvor i landet de forskellige underbrancher i Det Blå Danmark er overrepræsenteret. For eksempel er de fleste inden for Bygning af skibe og både bosat på Fyn, og mange inden for Udvinding af olie og naturgas er bosat i Sydjylland. Det er illustreret i figur 12, hvor bopælslandsdelene for de enkelte underbrancher i Det Blå Danmark er vist. Af figuren ses det bl.a., at: Over halvdelen af de beskæftigede inden for Udvinding af olie og naturgas er bosat i Sydjylland. Omkring ¾ af de beskæftigede inden for Maritimt udstyr er bosat i Jylland. Knap 55 pct. af de beskæftigede inden for Bygning af skibe og både er bosat på Fyn. Omkring 20 pct. af de beskæftigede inden for Skibsfart er bosat i København, og i alt er godt halvdelen bosat på Sjælland. Næsten 30 pct. af de ansatte inden for Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport er bosat i København.

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Danmarks Kvalifikationsbalance

Danmarks Kvalifikationsbalance Danmarks Kvalifikationsbalance Danmarks Kvalifikationsbalance Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen GYLDENDAL Danmarks Kvalifikationsbalance Rockwool Fondens Forskningsenhed og

Læs mere

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet Resume Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet OM UNDERSØGELSEN Analysen følger uddannelsesadfærden i perioden fra 2000 til 2010

Læs mere

Jordbruget i Danmark

Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark TemaPubl 2014:1 Titel Jordbruget i Danmark Udgivet af Danmarks Statistik Februar 2014 Foto: Imageselect Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/jordbdk

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN ARBEJDE I PENSIONSALDEREN Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. nr. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. Tidligere undersøgelser...

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark WOLIWEB www.wageindicator.org The socio-economic determinants of citizens work life attitudes, preferences and perceptions, using data from the continuous web-based European Wage Indicator Survey Project

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor - En analyse på baggrund af en detaljeret uddannelsesopdeling juni 2013 Udført i samarbejde mellem og CEBR Centre for

Læs mere

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Oxford Research A/S, februar 2013 Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning Forfatter: IMS Sidst gemt: 03-04-2013 21:32:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere