ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger... 2 Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Præsentation af institutionen... 8 Hoved- og nøgletal... 9 Målrapportering Målrapportering Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance 31. december Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december Noter Særlige specifikationer Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 INSTITUTIONSOPLYSNINGER Institutionen Asmildkloster Landbrugsskole Asmildklostervej Viborg Telefon CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Viborg Bestyrelsen Søren Rasmussen (formand) Søren Thun Kristiansen (næstformand) Bjarke S. Andersen Jacob Gade Niels Kragh Ulrik Langballe Hans Peter Jokumsen Dorthe Kristensen Karsten Højgaard Olav Nørgaard Stanley Bach Mortensen Rasmus Boudigaard Nielsen Jens Frølund Kristensen Anne Marie Christophersen Daglig ledelse Lars Møgelbjerg Andersen Institutionens formål Skolens formål er ifølge dens vedtægter ( 1): Skolens formål er at tilbyde undervisning indenfor landbrugsuddannelse, erhvervsuddannelse og tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Skolen udbyder endvidere rådgivning og andre ydelser med tilknytning til undervisnings- og kursusvirksomheden. Bankforbindelse Jyske Bank Sct. Mathias Gade Viborg Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark Herning

4 3 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER Evalueringer Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle offentlige og private uddannelsesinstitutioner udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst hvert tredje år. Eleverne og de studerende er sikret ret til at blive inddraget i arbejdet. I 2013 har Asmildkloster Landbrugsskole anvendt DCUM s værktøj Termometer til at gennemføre Undervisnings Miljø Vurdering og dermed elevevaluering. Undersøgelsens resultater og anbefalinger anvendes i det fortsatte arbejde med at øge trivsel og gennemførelsen hos Asmildkloster Landbrugsskoles elever. Gennemførelse Asmildkloster Landbrugsskoles gennemførelsesprocent opgøres i handlingsplan for øget gennemførelse for grundforløb og hovedforløb. I 2013 har 3,9 % af de optagne elever på grundforløb afbrudt uddannelsen uden omvalg 6 måneder efter start. Hvilket svarer til en gennemførelsesprocent på 96,1 % for grundforløb (AGRO10, EUX, Studenterforløb, Grundforløb dyr, planter og natur). I forhold til 2012 er gennemførelsen steget på grundforløb fra 94,1 % til 96,1 %. 6,3 % af de optagne elever på hovedforløb 1 og 2 har afbrudt uddannelsen uden omvalg efter 6 måneder. Dette svarer til en gennemførelsesprocent på 93,7 %. I forhold til 2012 er gennemførelsen faldet fra 96,3 % til 93,7. For at give et mere nuanceret billede af skolens gennemførelsesprocent og indsatsområder, har vi valgt at supplere den officielle statistik fra handlingsplan for øget gennemførelse. Dette er gjort ved at opgøre skolens gennemførelsesprocent som antallet af elever optaget i 2013 på 1. tælledag set ift. antal elever, der er stoppet på skolen. Denne metode oplever vi giver et mere nuanceret billede af skolens resultat og indsatsområder i forhold til at øge gennemførelsen. Det skal bemærkes at elever, der er fortsat i anden uddannelse, ikke er indeholdt i skolens opgørelsesmetode. I 2013 er der optaget 324 forskellige elever på skolens forskellige forløb, og som var tilstede på 1. tælledag. 1. tælledag er typisk 14 dage efter 1. uddannelsesdag. Heraf er totalt set 18 elever stoppet på skolen. Dette giver en gennemførelsesprocent totalt på 94,5 %. Fordelt på forløb er gennemførelsesprocenterne: Forløb Antal elever Gennemførelsesprocent Grundforløb Jan / Aug 74 86,5 AGRO10* 32 93,7 EUX-Grundforløb Studenterforløb HF ,2 HF ,7 Lederuddannelserne Total ,5 * 4 elever er skiftet til grundforløb og EUX Andelen af elever med lav uddannelsesparathed, sociale og personlige udfordringer og behov for Social Pædagogiske Støtte foranstaltninger er stigende. Henset til dette er gennemførelsesprocenterne meget tilfredsstillende.

5 4 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER Uddannelsesaftaler I 2013 havde ministeriet fastsat vores måltal for indgåede uddannelsesaftaler til 161. Vi nåede 187 aftaler. I 2014 er skolens mål for uddannelsesaftaler af Undervisningsministeriet fastsat til 170. IT-Drift Samarbejdet med Skive Handelsskole om drift af skolens software og serversystemer, netværk mv. blev igangsat. Samarbejdet har givet et velfungerende netværk med større driftssikkerhed, backup og brugerstyring. Netværkets funktion optimeres løbende, og der er et godt samarbejde mellem Skive Handelsskoles IT-afdeling og skolens IT-service. Der arbejdes fortsat på at implementere de sidste funktionaliteter fra de indkøbte softwaresystemer samt idriftsætte disse.

6 5 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT 175,2 årselever I skoleåret 2013 har Asmildkloster Landbrugsskole haft 175,2 årselever mod budgetteret 155,0 årselever. Det er en stigning på 24,5 årselever i forhold til 2012, svarende til en stigning på 16,25%. Stigningen er primært sket via øget elevantal på EUX-Landbrug, AGRO10 og Grundforløb. Skolen havde i foråret også en stor årgang på Hovedforløb 1 med hele 4 klasser. Det skal bemærkes, at den øgede aktivitet på EUX-Landbrug sker i samarbejde med Viborg Gymnasium & HF. Ca. halvdelen af taxameterindtægterne fra de 35 årselever på EUX-Landbrug Skolen tilgår således Viborg Gymnasium og HF. De mange elever på skolen bevirker en fortsat god økonomi med deraf hørende muligheder for udvikling, modernisering og udbygning af institutionen. Antallet af elever udfordrer skolens faciliteter til idræt, fritid, mv. En fortsat vækst i elevantallet vil nødvendiggøre investeringer i studiemiljø og fritidsfaciliteter. Skolens organisation vil også løbende skulle udvikles og tilpasses den positive vækst. Uddannelsesparathed Uddannelsesparatheden hos elever til skolens grundforløb er fortsat en voksende udfordring for Asmildkloster Landbrugsskole, såvel som for andre uddannelsesinstitutioner. Flere elever har ikke på forhånd kendskab til landbruget, ligesom antallet af elever, der skal inkluderes med forskellige sociale, faglige og personlige udfordringer, er voksende. Der skal således fortløbende arbejdes med elevernes motivation, personlige afklaring og pædagogiske tiltag. Vi arbejder til stadighed på at følge eleven via besøg, praktikmappe, elevplaner osv. - alt sammen forhold, der ikke alene dygtiggør eleven, men også motiverer læremesteren mht. interesse for arbejdspladsen, erhvervet mv. Dette kombineret med læseindsats, lektiecafe og social pædagogisk støtte via eksempelvis it-rygsæk og mentorordning medvirker til, at vi fortsat kan fastholde målet om en gennemførelsesprocent på over 95. Skolen har i 2013 selv investeret i supplerende software til brug for elever med læse- og staveudfordringer. Medarbejdernes gode relationer til eleverne og kostskolemiljøets muligheder er også betydelige i indsatsen for øget trivsel og gennemførelse hos skolens elever. Undervisning Fra august 2012 etableredes et samarbejde med Viborg Gymnasium og HF omkring EUX-landbrug. Der er fortsat 26 studerende på dette forløb. Disse elever kommer på skolen i august 2014 på hovedforløb 1. I august 2013 startede 44 elever på EUX-Landbrug, alle eleverne er fortsat i gang med uddannelsen. Vi har p.t. 47 tilmeldte elever til EUX-Landbrug med uddannelsesstart august 2014, hvilket tydeliggør aktualiteten for kombinationsuddannelsen i den grønne sektor. Denne kombinationsuddannelse, der strækker sig over godt 4 år inkl. praktik, giver yderligere tilskyndelse til udbygning af skolens udbud i relation til godkendelse. EUX-landbrug udbydes i 2014 også af andre landbrugsskoler i Jylland. Dette vil betyde øget konkurrence skolerne imellem, og vil kunne udfordre væksten indenfor EUX-Landbrug for Asmildkloster Landbrugsskole. Personale På kostafdelingen er antallet af årselever steget fra 124,2 til 160,1 i forhold til Medarbejderne i skolens kostafdeling arbejder effektivt og med stort engagement og leverer god kvalitet indenfor de givne rammer. En fortsat elevtilvækst vil nødvendiggøre en tilpasning af antallet af årsværk beskæftiget i kostafdelingen. Herudover vil investering i produktionsfaciliteter og en omlægning af middagspausen til flydende spisning blive nødvendig.

7 6 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT Den store vækst af elever i kostafdelingen skal følges nøje, idet dette udfordrer både køkken og serviceapparatet på skolen. Herudover stille det store antal elever øgede krav til fritidsfaciliteter og tilsyn uden for skolens undervisningstid. Totalt er antallet af årsværk på skolen steget med 2,8 fra 30,8 til 33,6 medarbejdere. Stigningen i årsværk omfatter en fratrædelsesordning for skolens tidligere forstander, samt ansættelse inden for undervisning og køkken. Den procentvise andel af medarbejdere, der er ansat på sociale vilkår, udgør i ,9 procent eller 0,7 procent mere end i Rengøringen på skolen er udliciteret på kontrakt, med mulighed for opsigelse med 3 måneders varsel. IDV Indtægtsdækket virksomhed er stadig et attraktivt område for skolen. I 2013 havde skolen et resultat på IDV på kr. mod kr. i Denne virksomhed søges fastholdt og udviklet. Resultat Skolen har i 2013 et overskud på kr. mod kr. i Dette må betragtes som et særdeles tilfredsstillende resultat. Resultatet i 2013 er positivt påvirket af salget af ejerlejlighed til Boligselskabet Sct. Jørgen, med i alt kr. Stigningen i årselevantallet har opvejet de forøgede omkostninger til den daglige drift, el, lønninger, varme, kost osv. Omsætningen har været kr. højere i 2013 end budgetteret. Af meromsætningen udgør salg ef ejerlejlighed til Boligselskabet Sct. Jørgen kr. Renteindtægterne er fortsat lave. Renteindtægterne følger markedsniveauet set ift. til skolens dispositionsbehov og ønske om sikkerhed. Skolen har valgt at placere sine likvide beholdninger primært i 3 pengeinstitutter vel vidende, at staten garanterer for kr. ved konkurs. Pengeinstitutterne er Andelskassen, Jyske Bank og Østjydsk Bank. Herudover er der placeret mindre beløb (op til kr.) i 7 andre pengeinstitutter og arbejde i gang med aftaler i yderligere 4 pengeinstitutter. Vi har fravalgt at placere midler i obligationer, når midlerne skal anvendes til skoleudvikling på den korte bane ( ). Afskrivningerne var på kr. mod kr. i 2012 og dagsværdien af renteswapaftalen indgår med minus kr. De materielle anlægsaktiver udgør tkr. mod tkr. i Skolens samlede aktiver udgør nu kr., mens egenkapitalen andrager kr. Skolen har oplevet en styrkelse i likviditetsgraden fra 134,9% til 165,4%. Skolens positive drift medvirker til en fortsat styrkelse af skolens likviditet. Skolens soliditetsgrad er 51,6 mod 47,4% i Finansieringsgraden er 42,7%.

8 7 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT Tilsynssag - AGRO10 Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har i brev af 8. maj 2013 meddelt skolen om et tilbagebetalingskrav for forløbet AGRO10 for årene 2010/11, 2011/12 og 2012/13. Tilbagebetalingskravet svarer til en del af årselevtallet for fuldtidsårselever på 42,695 samt et samlet årselevtal for skolehjemsårselever på 44,20. Tilbagebetalingskravet omfatter uberettiget udbetalt taxameter for 18 af de 40 uger som AGRO10 forløbet varer, idet styrelsen vurderer, at forløbets 20 ugers obligatorisk fastsatte varighed samt praktikperioderne på 2 uger ligger inden for erhvervsuddannelsernes rammer. Beregningen af uberettiget udbetalt taxameter, vil derfor blive foretaget i forholdet 18/40. Tilbagebetalingskravet omfatter såvel tilskud til forløbet, som tilskud til skolehjem, idet skolen kun kan opnå tilskud til elevers skolehjemsophold, hvor elever gennemfører undervisning inden for rammerne af erhvervsuddannelserne. Skolen har i regnskabet for 2012 hensat tkr. til imødekommelse af tilbagebetalingskravet. Styrelsen har pålagt Asmildkloster Landbrugsskole at foretage en korrigerende indberetning, hvor årselevtal er reduceret med 18/40 i ovennævnte perioder. Økonomisk Administrativ Center vil kontakte skolen med nærmere anvisninger herom, dette er pt. ikke sket. Disponering og forventninger Budget Skolens budget for 2014 er lagt ud fra en forventning om 183,1 årselever. Dette er en vækst på 7,9 årselever eller 4,5%. Forventningen til skolens IDV aktiviteter er samme niveau som i Kollegiebygning, garageanlæg & renoveringsarbejder på skolen I foråret 2014 igangsættes den planlagte renovering af kollegiebygningen med nyt tag, kviste, efterisolering og vinduer. Der arbejdes på licitation af garageanlæg til erstatning for nogle af de mistede depotrum under de 32 ungdomsboliger. Skolens laboratorie, mandskabskælder og Blå gang på 1. sal i hovedbygningen vil også blive renoveret. Indkøbsfællesskaber Skolens medlemsskab af Indkøbsfællesskabet (IFIRS) og brug af SKI og SI indkøbsaftaler vil gavne skolens generelle omkostningsniveau. Skolen følger løbende udviklingen, og tilslutter sig løbende relevante aftaler. Fokus på omkostningsniveauet, især indenfor energi, følges løbende med henblik på fremtidige indsatser på området.

9 8 PRÆSENTATION AF INSTITUTIONEN Mission Asmildkloster Landbrugsskole er en landbrugsskole, oprettet i 1908 og, som lige siden sin begyndelse har beskæftiget sig med uddannelse af medarbejdere og ledere til landbruget. Skolen tilbyder hele landmandsuddannelsen samt landbrugets lederuddannelser til aktive, fagligt dygtige og udviklingsorienterede elever, der ønsker at blive landbrugsassistenter, faglærte landmænd eller leder i landbruget, som lønmodtager eller som ejer af egen virksomhed. Med uddannelserne ønsker Asmildkloster Landbrugsskole at give eleven viden, færdigheder og holdninger, som udvikler den enkelte til en dynamisk, innovativ og selvstændig medarbejder og leder i dansk og internationalt landbrug. Skolen vil via sine lederuddannelser styrke den enkeltes selvstændighed og muligheder som leder eller selvstændig landmand. Mål Målet er, at uddannelsen kvalificerer eleven til arbejde i landbruget med vægt på ansvar og respekt for såvel dyr som natur. Samtidig er målet at give eleven forudsætninger til at fortsætte i en kompetencegivende videreuddannelse, eksempelvis via kombinationsforløb EUX-landbrug, som skolen har etableret i samarbejde med Viborg Gymnasium og HF. I løbet af de næste 2 år vil vi satse på at øge antallet af EUX-elever fra 30 til 50 elever pr. årgang som basis ud over de ordinære elever således, at skolen udvikler sig med ca. 8% flere elever pr år. Totalt forventer vi ca. 190 årselever i Hovedopgaverne vil således koncentrere sig om implementering og udvikling af EUX-forløbet på hovedforløbsniveau sammen med Viborg Gymnasium og HF. Dette omfatter arbejde med lærersamarbejde, uddannelseskoordinering og studiemiljø på begge skoler. Skolens vækst er positiv grundet nye uddannelsesinitiativer og øget søgning fra elever, der er på vej ind i den grønne sektor og elever, der ønsker at videreføre deres uddannelse på Asmildkloster Landbrugsskole.

10 9 HOVED- OG NØGLETAL (i mio. kr.) Resultatopgørelse Omsætning... 30,0 24,8 23,6 21,5 21,2 Omkostninger... 24,4 23,8 19,1 17,2 17,1 Resultat før finansielle poster... 5,6 1,0 4,5 4,3 4,1 Finansielle poster... -0,7-0,6-0,8-0,7-0,8 Årets resultat... 4,9 0,4 3,7 3,6 3,3 Balance Anlægsaktiver... 46,9 45,4 45,8 38,7 38,8 Omsætningsaktiver... 22,1 17,8 14,9 17,2 13,9 Balancesum... 69,0 63,2 60,7 55,9 52,7 Egenkapital... 35,6 30,0 29,9 27,5 24,2 Langfristede gældsforpligtelser... 20,1 20,1 20,1 20,2 20,2 Kortfristede gældsforpligtelser... 13,3 13,1 10,7 8,2 8,3 Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet... 3,3 4,5 4,0 4,2 7,3 Investeringsaktivitet... 0,0-0,5-7,8-0,7-0,2 Finansieringsaktivitet... 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 Pengestrøm, netto... 3,4 4,0-3,9 3,5 7,1 Nøgletal Overskudsgrad (%)... 16,2 1,7 15,5 16,8 15,3 (driftsresultat før ekstraordinære poster i % af omsætning) Likviditetsgrad (%) ,4 134,9 138,5 208,1 168,1 (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld) Soliditetsgrad (%)... 51,6 47,4 49,3 49,2 46,0 (egenkapital i % af aktiver ultimo) Finansieringsgrad (%)... 42,7 44,1 43,8 52,1 52,0 (langfristet gæld i % af anlægsaktiver) Årselevtal Årselever ,2 150,7 144,6 135,0 133,4 Årselever, kostafdeling ,1 124,2 111,2 110,2 109,5

11 10 MÅLRAPPORTERING Tilgang og frafald Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 94,10 65,83 53,26 50,24 37,03 Frafald efter 6 måneder Uddannelse Hovedforløb Tilgang Antal årselever i året 65,48 58,10 57,72 55,33 23,22 Frafald efter 6 måneder Anden aktivitet opgjort på uddannelser Lederuddannelsen 12,58 23,375 29,75 27,025 18,575 Intro/brobygning 3,06 3,41 3,845 2,475 2,73 Anden aktivitet 51,66 Optagne, indgåede og afbrudte aftaler Antal optagne på hovedforløb i året Antal indgåede aftaler Afbrudte aftaler Antal elever med uddannelsesaftale ultimo året Antal elever med uddannelsesaftaler ultimo

12 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Asmildkloster Landbrugsskole for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapporten 2013 med tilhørende vejledning. Årsrapporten for 2013 er aflagt i danske kroner. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår, tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Leasing Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operativ leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtelsen oplyses i en note. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

13 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: Indtægtsdækket virksomhed IDV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter. RESULTATOPGØRELSEN Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jf. dog afsnittet Generelt om indregning og måling. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: - Undervisningens gennemførelse - Ledelse og administration - Bygningsdrift - Kostafdeling Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger erhvervet før 1. januar Bygninger erhvervet efter 1. januar Bygningsinstallationer mv. iht. ØAV... Udstyr og inventar iht. ØAV... På bygninger anvendes en scrapværdi på max 50% år 50 år år 3-5 år Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter.

14 13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Finansielle gældsforpligtelser For fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger.

15 14 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget Resultat Note Årselever ,2 155,0 183,1 150,7 Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter OMSÆTNING Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift Kostafdeling For meget modtaget tilskud OMKOSTNINGER RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle udgifter ÅRETS RESULTAT

16 15 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note Grunde og bygninger Igangværende byggeri Udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Egenkapital pr. 31. december Opskrivningshenlæggelser Egenkapital i øvrigt EGENKAPITAL Kreditforeningsgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser GÆLD PASSIVER Andre forpligtelser 20

17 16 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER Årets resultat Regulering af ikke kontante poster: Af- og nedskrivninger Realisationsavancer, anlægsaktiver Ændring i driftskapital vedrørende: Varebeholdninger Tilgodehavender Leverandører Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Køb af materielle anlægsaktiver Modtaget fra salg af anlægsaktiver PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Tilbagebetaling af lån PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET ÆNDRINGER I LIKVIDER Likvider primo Likvider ultimo Består af: Likvide beholdninger, jf. note Kassekredit, jf. note

18 17 NOTER Note Statstilskud 1 Undervisningstaxameter: Grund- og hovedforløb Landbrugsleder Introduktion/brobygning Fællesudgiftstilskud: Grundtilskud Fællestilskud Bygningstaxameter: Bygningstaxameter Kostafdeling: Kost og logi Bygningstaxameter Særlige tilskud: Kvalitetsudviklingspulje Dispositionsbegrænsning

19 18 NOTER Note Deltagerbetaling og andre indtægter 2 Kostafdeling: Grund- og hovedforløb Landbrugsleder Øvrige kurser Indvundne skolepenge/tab skolepenge Anden ekstern rekvirentbetaling: Aktiverede elever Andre indtægter: Huslejeindtægt, boliger Lejeindtægt, lokaler Specialpædagogiske foranstaltninger Tilskud opstart ny uddannelse, regionen Indtægter, projekt, IV mv Ansattes betaling for kost Betaling kaffe/mad/værelser Bogsalg og øvrige indtægter Automatsalg Gevinst ved salg af anlægsaktiver AER, præmierede uddannelsesaftaler Landbrugsstøtte

20 19 NOTER Note Undervisningens gennemførelse 3 Løn og lønafhængige omkostninger: Lønninger Pensionsbidrag Befordringsgodtgørelse ATP-bidrag AER mv Gruppeliv Foredragsholdere, censorer og køreundervisning Feriepengeforpligtelse Lønrefusioner og øvrige refusioner Øvrige omkostninger: Materialeudgifter, værksteder og undervisning Fotokopiering Edb-udgifter Fremmede tjenesteydelser Ekskursioner Befordring af elever Gaver til besøgsværter Efteruddannelse af personale Småanskaffelser Reparation og vedligeholdelse Leje og leasing, kopimaskine mv Mødeudgifter Køb af bøger og elevmaterialer Afskrivninger: Undervisningsinventar

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår)

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår) Årsrapport 2013 Svendborg International Maritime Academy (13. regnskabsår) CVR-nr. 25 78 70 72 1 Indhold 1. Ledelsespåtegning... 3 2. Revisionspåtegning... 4 3. Generelle oplysninger... 6 4. Ledelsens

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere