Juni De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er:"

Transkript

1 på Udviklings- og Planstrategi 2011 Juni 2013 Indledning Byrådet vedtog den 21. september 2011 Udviklings- og Planstrategi Med Udviklings- og Planstrategi 2011 blev det som noget nyt besluttet, at byrådet vil følge op på strategien én gang årligt, ligesom strategiens årshjul integreres i budgetfasen, så det sikres at mål og økonomi hænger sammen, jævnfør kodeks for godt budgetarbejde. Hermed fremlægges den anden og afsluttende opfølgning på Udviklings- og Planstrategi 2011 (UPS11). Første opfølgning på UPS11 fandt sted på byrådets strategi- og budgetseminar den 19. juni Udviklings- og Planstrategi 2011 indeholder i alt 7 temaer med tilhørende målsætninger. I dette opfølgningsdokument præsenteres alene status på strategiens tema 1-6. Tema 7, der rummer den lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune følges op i en særskilt Agenda 21 handlingsplan der er udarbejdet som bilag til Kommuneplan 2013, og tema 7 er derfor ikke medtaget i denne statusoversigt. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er: Tema 1: Sorø som skolernes kommune Underopdelt i 3 deltemaer med i alt 5 målsætninger Tema 2: Sorø som familiernes kommune Underopdelt i 5 deltemaer med i alt 30 målsætninger Tema 3: Sorø som det samarbejdende demokrati og fællesskabernes kommune Underopdelt i 2 deltemaer med i alt 6 målsætninger Tema 4: Sorø som naturens kommune Underopdelt i 2 deltemaer med i alt 6 målsætninger Tema 5: Sorø som kulturens kommune Underopdelt i 3 deltemaer med i alt 7 målsætninger Tema 6: Sorø som økonomisk bæredygtig kommune Underopdelt i 4 deltemaer med i alt 16 målsætninger Tema 1-6 rummer således i alt: 70 målsætninger. Præsentation af status Som optakt til byrådets opfølgning på UPS11 på strategi- og budgetseminaret den 18. juni 2013 behandlede alle fagudvalg i maj måned egne målsætninger fra UPS11. Det vil sige målsætninger fra UPS11, som er forankret i de fagcentre, udvalgene dækker. Til brug for opfølgningen havde alle fagcentre udarbejdet en opdateret status på målsætningerne fra UPS11, hvor farverne har følgende betydning. = Opfyldt: Det samlede antal handlinger der er iværksat, er planlagt iværksat, og/eller ønskes iværksat(budgetønske) vurderes at være tilstrækkelige til at målsætnin-

2 gen er opfyldt. Det er således ikke en forudsætning at handlingen og/eller handlingerne er afsluttede for at opnå farven grøn på målsætningsniveau. = Igangsat: De igangsatte handlinger, planlagte handlinger og/eller fremsatte ønsker til handling(er) (budgetønske) vurderes ikke at være tilstrækkelige for at opfylde den pågældende målsætning. Rød = Ikke igangsat: Der er endnu ikke iværksat handlinger, planlagt handlinger og/eller fremsat ønske om handlinger(budgetønske). Alle fagudvalg har tilkendegivet, at de er enige i administrationens vurdering af målopfyldelsen. Den eneste bemærkning der er anført fra fagudvalgenes behandling er fra TMU, som tilkendegiver, at TMU ikke finder det nødvendigt at arbejde med en selvstændig politik for bæredygtigt, energirigtigt byggeri. Det skal løses konkret i den enkelte planproces. Opgjort juni 2013, er status på de i alt 70 målsætninger der er indeholdt i tema 1-6 i Udviklingsog Planstrategi 2011 følgende: Antal grønne målsætninger: 55 Antal gule målsætninger: 12 Antal røde målsætninger: 2 Hertil kommer én målsætning der ikke er gjort status på, da den er byrådets egen, nemlig målsætningen: Som byrådsmedlemmer vil vi overalt hvor vi færdes, arbejde for at formidle billedet af kommunen som et afgørende lokalt fællesskab, som vi alle har medansvar for og alle nyder godt af, fra Tema 3. Der er hermed sket en væsentlig udvikling siden sidste status på UPS11 i juni 2012, hvor status var følgende: Antal grønne målsætninger: 38 Antal gule målsætninger: 28 Antal røde målsætninger: 3 Indholdsfortegnelse: Tema 1: Sorø som skolernes kommune s. 3 Tema 2: Sorø som familiernes kommune.. s. 5 Tema 3: Sorø som det samarbejdende demokrati og fællesskabernes kommune. s.12 Tema 4: Sorø som naturens kommune. s.15 Tema 5: Sorø som kulturens kommune. s. 17 Tema 6: Sorø som økonomisk bæredygtig kommune. s.19 2

3 Tema 1: Sorø som skolernes kommune Deltema: Skolestruktur Byrådet vil: Lægge vægt på, at skolernes opgave først og fremmest er at sikre børnene den bedst mulige undervisning. Derfor lægger vi vægt på en skolestruktur med læringsmæssigt optimale skolestørrelser suppleret med gode transportforhold, så skolerne er tilgængelige for alle. Pr er skolestrukturen ændret med nedlæggelse af tre skoler, således at der i alt er 6 folkeskoler i Sorø Kommune. Evaluering af skolestruktur- og dagtilbudsprocessen i form af en evalueringsdag tilrettelagt af fagcenter Skole og Daginstitution i samarbejde med en ekstern konsulent (2012). Deltema: Udvikling af skolerne Byrådet vil: Arbejde med en strategi for udvikling af skolerne i Sorø Kommune. Vedtagelse af en flerårig strategi for en kvalitetsudvikling af folkeskolerne med øgede midler til drift og midler til implementering af en ambitiøs IT-strategi. KMD er købt til opgaven med udarbejdelse af en IT-strategi for skolerne ( ). Implementering med overgang til I-pads fremfor tidligere fokus på PC ere er gennemført inden sommerferien Indførelse af I-pads har samtidig medført et andet læringssyn og læringstilgang som der forventes meget af, og som ligeledes forventes inddraget i den kommende skolereform. Børneprojektet: Fokus på mest mulig inklusion, en styrkelse af det forebyggende arbejde, en tidlig, målrettet, hurtig og effektiv indsats, samt sammenhæng og helhed i opgaveløsningen ( ). Projektperioden er tilendebragt og der foreligger pt. evaluering af projektet. Det forventes at en fremtidig børneprojektorganisering inddrages i den politiske beslutning om budget Evalueringen udviser dog ikke en mulig besparelse. Folkeskolen en fokuseret og effektiv anvendelse af lærernes tid, mhp at understøtte og styrke den tidlige og forebyggende indsats i kommunens dagtilbud og i indskolingen (bl.a. med reference til børneprojektet) (2012). KL var medvirkende til at der i foråret 2011 blev gennemført en undersøgelse om lærernes arbejdstid. Undersøgelsen medførte en optimering og en politisk beslutning om besparelse på 2 mio. kr. Besparelsen blev udmøntet fra skoleåret 2012/2013. Anlæg: Tilbygning til Stenlille Skole ( ). Byggeriet blev igangsat marts Indvielse d. 13. maj Anlæg: Frederiksberg Skole, etablering af ny 2-sporet skole opført i etaper (2012- feb. 2017). Projektet er i fuld gang og kører efter planen. Pt. projektforslagsfasen. 3

4 Byrådet vil: Lægge vægt på, at den enkelte skole får lov at udvikle sin egen særlige profil, sådan at vores skoler alle ligger på et højt niveau i de obligatoriske fag og laver fælles udviklingstiltag, men derudover har sin egen profil. Profilering vil foregå på den enkelte skole og vil fremgå af de kommende udviklingsaftaler og/eller kvalitetsrapporter. Skolernes selvstændige tiltag: Skolerne arbejder på hver deres læringsstile/læringsindgange. Ovenstående er fortsat i gang da flere skoler arbejder med en integration af profileringsværktøjer. Tre skoler arbejder målrettet med LP-modellen, og en af skolerne satser målrettet på læringsstile. Alle har dog ikke nået målet endnu. Byrådet vil: Gøre sundhed og ikke mindst motion til et særkende for alle kommunens skoler for bedre indlæring og for sunde livsvaner. Fælles tiltag på skolerne: I samarbejde med Rockwool-fonden gennemføres et sundhedsprojekt i kommunens folkeskoler, hvor der foretages 5 sundhedsmålinger på hver elev (2009- og frem). Skolerne arbejder fortsat med SundSkole, bl.a. fokus på bevægelse og mental sundhed. Indsatser er dokumenteret i kvalitetsrapporten. Er nu i driftsfasen. Deltema: Ungdomsuddannelserne Byrådet vil: Lægge en strategi for, hvordan vi som kommune kan mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. Etablering af filial i Sorø så rådgivningen er kommet tættere på/ledelsen er stadig samlet i Slagelse (2011). Kompetenceparat 2020: Fælles initiativ ml. kommunerne i Region Sjælland med fokus på kompetenceløft bl.a. blandt unge. Det politiske fokus skal sætte ekstra fart og fokus på igangværende initiativer i kommunerne, regionen og i erhvervslivet. Tiltaget er gennemført. Ungeledighed: Nedsættelse af "Ungerådets samordningsudvalg" der har fokus på en samlet strategi og koordineret indsats ift sammenhængende sociale, kompetencemæssige og jobmæssige problemer blandt unge (2012). Udviklingsarbejder på ungeområdet under Innovationsgruppe vedr. Ungeledighed, nedsat i regi Lederforum herunder fem spor:/ Der arbejdes videre i de fem spor mod handlekatalog og budgetseminar 2012 o Unge med psykiske problemer o Frivillig mentorordning o Produktionsskole /EGU - STU i Sorø Kommune o Forældrearv - uddannelsesarv o Klar til Job/fritidsjobbank Er politisk tilkendegivet godkendt

5 Tema 2: Sorø som familiernes kommune Deltema: Byudvikling Byrådet vil: Markerer Sorø Bys rolle i regional sammenhæng med særligt fokus på Sorø som kultur-, natur- og vidensby, og med dette afsæt tilvejebringe plangrundlag for et helhedsorienteret byudviklingsprojekt for Sorø-området med udgangspunkt i området omkring Alléhuset. Med afsæt i udviklingsprojektet Erhvervs- og byudvikling, er gennemført et byudviklingsprojektet for Sorø-området med konsulentfirmaet Niras som rådgiver. Projektet har et stærkt fokus på erhverv og en finansiel bæredygtig byudvikling, og resulterede i 2. kvartal af 2012 i en Masterplan for Sorø (vedtaget april 2012), som kan danne afsæt for lokalplanlægning og realisering af konkrete projekter. Projektet omfatter desuden udarbejdelse af en konkret Udviklingsplan for området omkring Alléhuset og Rådhusvej (vedtaget april 2012). Med afsæt i udviklingsprojektet Erhvervs- og byudvikling igangsættes i samarbejde med Realdania en forundersøgelse/byrumsanalyse af Kulturfirkanten i Sorø med konsulentfirmaet Cowi som rådgiver. Et initiativ, som har til formål, at gøre Sorø bymidte endnu mere attraktiv ( ). Foranalysen er afsluttet (vedtaget december 2012). Der arbejdes fortsat med afledte handlinger. Byrådet vil: Gøre en særlig indsats for byplanlægning/helhedsplan i Stenlille. Med afsæt i erfaringerne fra Masterplan for Sorø, tilrettelægges en proces for Stenlille, der munder ud i en samlet udviklingsplan (2013), og samtidig målrettes ansøgning om puljemidler til medfinansiering af et eller flere konkret anlægsprojekter. (Arbejdet med en helhedsplan for Stenlille udgør en udviklingsaftale for fagcenter Teknik og Miljø) Byrådet vil: Gøre en særlig indsats for byplanlægning/helhedsplan i Ruds Vedby. Med afsæt i erfaringerne fra Masterplan for Sorø, samt helhedsplan for Stenlille, tilrettelægges en proces for Ruds Vedby, der munder ud i en samlet udviklingsplan og samtidig målrettes ansøgning om puljemidler til medfinansiering af et eller flere konkret anlægsprojekter. Igangsættes Byrådet vil: Arbejde med en fortætning og omdannelse af de nuværende byer, så inddragelse af nye arealer i det åbne land kan begrænses. Indgår i arbejdet med kommuneplanrevision Byrådet vil: Formindske transportbehovet via større bytæthed og bedre tilgængelighed for kollektiv trafik, cykler og gående. Indgår i arbejdet med kommuneplanrevision Byrådet vil: Indrette byerne, så de bedre kan modstå ændringer i klimaet. Indgår i arbejdet med kommuneplanrevision Indgår i arbejdet med realisering af klimahandlingsplanen, specifikt indsatsområdet Byer og bygninger. Dialog med forsyningen om undersøgelse af risikoområder og betaling heraf. 5

6 Klimatilpasningsplan udarbejdes som tillæg til Kommuneplan Byrådet vil: Udarbejde en politik for bæredygtigt, energirigtigt byggeri, således at miljø og energi fremover bliver vigtige punkter, når nye lokalplaner skal udarbejdes og godkendes, herunder kombinere hensynet til klimaet med hensynet til bevarelse af kommunens værdier, når kommunens bygninger renoveres (TMU har på møde d tilkendegivet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en selvstændig politik for bæredygtigt, energirigtigt byggeri). I kommende lokalplaner udlægges boligområder efter bæredygtighedsprincipper - herunder afstemmes hvor langt man politisk ønsker at gå på området. Del af kommuneplanens generelle rammbestemmelser Indgår i arbejdet med realisering af Klimahandlingsplanen, specifikt indsatområdet Byer og bygninger via informationsindsats (eksisterende boligmasse). ESCO-projektet: Energioptimering/besparelser indgår som et væsentligt element i renovering af kommunens egne bygninger ( ). Projektet forløber planmæssigt med forventet færdigimplementering ved udgangen af Første fase er i 2013 overgået til driftsfase/garantiperiode. Deltema: Bosætning Byrådet vil: Fremme bosætningen ved at udarbejde en langsigtet bosætningsstrategi, der har tæt sammenhæng med vores erhvervsstrategi. Ny bosætningsstrategi for Sorø Kommune blev vedtaget marts 2012 Byrådet vil: Markedsfører Sorø Kommune som en attraktiv bosætningskommune som en del af en helhedsorienteret og koordineret markedsføring. Der henvises til den vedtagne bosætningsstrategi for Sorø Kommune (marts 2012) samt den toårige resultatkontrakt for Sorø Erhvervs- og Turistråd (SET) på området. Byrådet vil: Konsolidere og udbygge Sorøs image som attraktiv bosætningskommune, herunder øge kendskabet til de bosætningsmuligheder, der er uden for selve Sorø By. Der henvises til den vedtagne bosætningsstrategi for Sorø Kommune (Marts 2012) Gå i dialog med Sorø Erhvervs- og Turistråd om fornyelse af partnerskabsaftalen med henblik på en endnu stærkere indsats for at fastholde og tiltrække borgere til Sorø Kommune. Der er indgået en toårig resultatkontrakt / samarbejdsaftale med SET. 6

7 Deltema: Infrastruktur Byrådet vil: Arbejde for en god sammenhæng mellem byerne, bydelene og Sorø station, både i forhold til vej- og stinet samt gennem den kollektive trafik. Gennemført analyse af behovet for den fremtidige kollektive trafik, mhp en ny busstruktur gældende fra køreplanskift december Anlægsarbejdet vedr. cykelsti langs Kalundborgvej fra Lange Løng til Bromme opstartes i første halvår Denne strækning er første etape af det samlede cykelstianlæg mellem Dianalund og Sorø. Næste step er strækningen Dianalund/Tersløse ( ). Indgår i arbejdet med kommuneplanrevision Indgår i Stiplanen. Byrådet vil: Arbejde målrettet for at fremme bæredygtige transportformer, især ved styrkelse af den kollektive trafik - herunder fokus på vigtigheden af at fastholde Høng-Tølløse-banen. Dialog med MOVIA om god sammenhæng i den kollektive trafik. Afhænger af kommunale og regionale politiske initiativer. Byrådet vil: Arbejde for et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt kollektivt trafiknet, herunder ved optimering af den behovsstyrede kollektive trafik. TMU har forholdt sig til flextrafik. Byrådet vil: Arbejde for en ekstra motorvejsafkørsel ml. Fjenneslev og Ringsted som forudsætning for udvikling af et nyt stærkt erhvervsområde for transporttungt erhverv nord for Fjenneslev. Fælleskommunalt projekt hvor Sorø og Ringsted kommuner i 2012 i fællesskab rettede henvendelse til Vejdirektoratet med ønsket om, at der planlægges for en ny motorvejsafkørsel mellem Fjenneslev og Ringsted. Afventer tilbagemelding fra Vejdirektoratet inden sommerferien Byrådet vil: Arbejde for udbygning af cykelstinettet, med udgangspunkt i Cykelstiprioritetsplanen fra Anlægsarbejdet vedr. cykelsti langs Kalundborgvej fra Lange Løng til Bromme opstartes i første halvår Denne strækning er første etape af det samlede cykelstianlæg mellem Dianalund og Sorø. Næste step er strækningen Dianalund/Tersløse ( ). Byrådet vil: Arbejde målrettet med trafiksikkerhed for alle trafikantgrupper. Trafiksikkerhedsplanen revideres i Arbejde målrettet med implementering af initiativer fra trafiksikkerhedsplanen. 7

8 Deltema: Service Udarbejde trafikpolitik for Sorø Kommune som virksomhed, samt for alle kommunes skoler (2013). Byrådet vil: Gøre det til en del af Sorø Kommunes særkende, at kommunen stiller høje uddannelses- og kompetencekrav til sine ansatte det giver attraktive arbejdspladser og et godt serviceniveau for nuværende og tilflyttende borgere. Rekrutteringen sker decentralt, idet det altid vægtes, at Sorø Kommune ansætter de bedst mulige kandidater. Byrådet vil: Sikre en fortsat udvikling og tilpasning af servicestrukturen på dagtilbudsområdet. 4 institutioner er sammenlagt til 2 institutioner (2011). Der er løbende fokus på tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet,og BUU har behandlet forslag om lukning af yderligere 2 institutioner. Der er konstant politisk og administrativt fokus på området (2013) Med baggrund i det faldende børnetal tilpasses kontinuerligt. Evaluering af skolestruktur og dagtilbuds-processen i form af en evalueringsdag tilrettelagt af fagcenter Skole og Daginstitution i samarbejde med en ekstern konsulent (2012)./Sammen med EVA er en evaluering på tværs af fagcentre og stabscentre gennemført. Byrådet vil: Sikre og fremme en tidlig indsats over for børn og unge med særlige behov gennem en målrettet indsats, således at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel sikres. Vedtagelse af "Den sammenhængende børne- og ungepolitik" - med fokus på forebyggelse, inklusion og tidlig indsats (politisk vedtaget primo 2012). Udviklingsprojekt/Børneprojektet: Inklusion - styrkelse af det tværfaglige sundhedsfremmende og forebyggende arbejde gennem tidlig målrettet og helhedsorienteret indsatsindsats. Projektperioden er tilendebragt og der foreligger pt. evaluering af projektet. Det forventes at en fremtidig børneprojektorganisering inddrages i den politiske beslutning om budget Evalueringen udviser dog ikke en mulig besparelse. Projekt forældreuddannelse med 16 undervisningsgange v/ sundhedsplejerske over 2,5 år. Udvidet mødregruppetilbud og hjemmebesøg i 2,5 års alderen ( ). Byrådet vil: Sikre en forsat videreudvikling af handicapområdet, herunder skal boligstandarden i tilbuddene løftes. Fagcenter Handicap og Ældre har udarbejdet et strategipapir vedr. udviklingsperspektiverne for voksenhandicapområdet. Strategipapirets anbefalinger omfatter en allerede igangværende omstillings- og udviklingsproces, som i hovedtræk omhandler: 1. Fra længerevarende botilbud til midlertidige botilbud, bofællesskaber, opgangs- 8

9 fællesskaber eller egen bolig med støtte. 2. Udvikling af integrerede støtte og dagtilbud samt udvikling af værestederne til brugerstyrede aktivitetshuse. 3. Øget fokus på inklusion på det ordinære arbejdsmarked. 4. Øget brug af mentor-ordninger til matchgruppe Boligstandarden løftes via udflytning til bofællesskaber etc. jf. ovenstående, via renovering af Lundebo og via gennemført nybyggeri på Brommeparken. Byrådet vil: Arbejde for at forbedre tilgængeligheden for handicappede til alle offentlige bygninger, kultur- og sportsarrangementer, også udendørs. Dialogmøde og borgermøde i samarbejde med Handicaprådet omkring 3 nye fokuspunkter, hvoraf tilgængelighed er det ene fokuspunkt ( ) Dialogmøde ml. Handicaprådet, de erhvervsdrivende og TMU Projekt Fritidsguider ( ). Handicaprådet: Byvandringer i Sorø og Stenlille med SBI konsulent, 13. september Handicaprådet: Borgermøde om tilgængelighed 4. okt Dialogmøde den ml. Handicaprådet og repræsentanter fra Sorø Kommune vedr. det fortsatte tilgængelighedsarbejde samt gæsteoplæg fra Holbæk Kommune. I muligt omfang implementeres tilgængelighedsforanstaltninger. 1 mio. kr. afsat i årene , indgår i kommende budgetproces. Byrådet vil: Være i front med en aktiv beskæftigelsesindsats, der sikrer, at flest mulige borgere opnår eller bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Byrådet vægter indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked højt, så også borgere med nedsat arbejdsevne gives mulighed for et aktivt arbejdsliv. Ungeledighed/Nedsættelse af "Ungeområdets samordningsudvalg" med repr. fra politiske udvalg og den adm. ledelse. Udvalget arbejder for en samlet strategi, der både på kort og langt sigt imødegår udfordringerne ift social, kompetencemæssige og jobmæssige problemer blandt unge (2012). Udviklingsarbejder på ungeområdet under Innovationsgruppe vedr. Ungeledighed, nedsat i regi Lederforum herunder fem spor: o Unge med psykiske problemer o Frivillig mentorordning o Produktionsskole /EGU - STU i Sorø Kommune o Forældrearv - uddannelsesarv o Klar til Job/fritidsjobbank Der arbejdes videre i de fem spor. 9

10 Diverse aktiviteter og tiltag i Jobcenter Sorø (jvf. Beskæftigelsesplan 2012): o Øget fokus på samarbejde med fagbevægelser og virksomheder. o Den gode samtale, udvikling af fælles viden om den gode samtale. o Samarbejde med Sundhedscentret om bevægeapparetslidelser. o Øget fokus på brug af social mentorer. o Indsats for fælles aktiv holdning til borgere med psykiske lidelser. o Test af læringsstile - flere i uddannelse. o Projekt - Bryd arven, samarbejde under BRHS. o Større jobrotationsprojekt "styrk kompetencerne". LBR-projekt. Kompetenceparat 2020: Fælles initiativ ml. kommunerne i Region Sjælland med fokus på kompetenceløft bl.a. blandt unge. Det politiske fokus skal sætte ekstra fart og fokus på igangværende initiativer i kommunerne, regionen og i erhvervslivet. Et mål er ligeledes erhvervsudveksling og samarbejde mellem KKR-kommunerne. Byrådet vil: Sikre tilstrækkelige ressourcer til at yde en nødvendig pleje og omsorg for kommunens ældste. Samtidig fokuseres der på en stadig udvikling af ældreområdet, således at der fastholdes en høj kvalitet i plejen af kommunens ældste borgere. Igangsættelse af projekt "Aktiv hele livet" ( ). Vedtagelse af ældrepolitik for Sorø Kommune ( ). Arbejde for en øget anvendelse af velfærdsteknologi i Sorø Kommune. Det skal ske med inddragelse af borgere og medarbejdere, så der sikres viden om, og tryghed omkring, indførelse af velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet ( ). Deltema: Sundhed Byrådet vil: Inspirere og støtte borgerne i at leve et sundere liv, f.eks. ved særlig indsats vedr. KRAM (kost, rygning, alkohol og motion). Sundhedscentrets tilbud har siden 2007 været rettet mod KRAM-faktorerne Byrådet vil: Udvikle skolernes og institutionernes udendørs aktivitetsområder, så de kan åbnes for alle børn uden for skoletiden/institutionernes åbningstid. Intentionerne med tiltaget er optimalt, men det er påkrævet, at legepladsen hver morgen inden modtagelse af børn gennemgås for kanyler, smadrede flasker, glasskår m.m. Skolernes efterhånden meget udviklede legepladser anvendes i stor udstrækning af distriktets borgere. Enkelte institutioner har ligeledes åbnet for offentligheden. Byrådet vil: Lægge vægt på at understøtte initiativer fra borgere, institutioner og erhvervsliv, så den frivillige indsats udvikles og potentialet heri udnyttes. Der indgås gerne forpligtende 10

11 samarbejdsaftaler/partnerskabskontrakter med private aktører/ ildsjæle med henblik på iværksættelse af konkrete sundhedsfremmende tiltag. Samarbejdsaftale med DGI om sundhed og fysisk aktivitet. Formel samarbejdsaftale omkring Gå i Gang et frivilligt projekt der har fokus på hensyntagende fysisk aktivitet med efterfølgende socialt samvær. Byrådet vil: Fokusere på Sorø Kommunes geografisk betingede ulighed i sundhed og igangsætte sundhedsfremmende initiativer i den nordlige del af kommunen. Sundhedscentret afholder sundhedscafeer og rygestopkurser i bl.a. den nordlige del af kommunen, ligesom der i samarbejde med jobcentret laves målrettede indsatser for udvalgte grupper vedr. rygning og andre KRAM indsatser. Sundhedscentret sikre at alle medarbejdere har basisviden om KRAM faktorerne samt sundhedspædagogiske kompetencer til at kunne gå i dialog med borgeren om KRAM faktorerne. Tandplejen tilbyder at komme til forældremøder, gennemføre "Fyraftensbesøg" og komme på besøg i børnehaverne ( ). Byrådet vil: Fokusere på den tidlige sundhedsfremmende indsats for børn, så der sikres aktivitet og trivsel. Generel fokus og indsats ift. forebyggende og sundhedsfremmende tiltag til alle børn og familier i kommunen. Øget tværfaglig indsats - udløber af Udviklingsprojektet/Børneprojektet (2012 og frem). Tandplejens personale vil gennem opøvelse af anerkendende kommunikation og tilgang til brugerne skifte rollen som altvidende ekspert ud med rollen som vejleder og samarbejdspartner. Målet er at gøre brugerne til aktive medspillere i egen tandsundhed, at tage ansvar og opnå livslang tandsundhed ( ). Fokus på træning af børn med særlige behov. Byrådet vil: Med udgangspunkt i Sorø Kommunes sundhedsprofil fokusere på en patientrettet forebyggelse, der kan understøtte trivsel blandt kommunens kronisk syge og ældre. Pt. (2013) er patientuddannelser indenfor diabetes, KOL, kroniske smerter og kroniske sygdomme i almindelighed implementeret. Sundhedscentret vil fortsat implementere patientrettet forebyggelse således at der ved udgangen af 2014 er tilbud vedr. KOL, diabetes, hjerte-, kræft- og rygsygdomme, samt kurser vedr. kroniske sygdom generelt og kroniske smerter. 11

12 Tema 3: Sorø som det samarbejdende demokrati og fællesskabernes kommune Deltema: Kommunen et lokalt fællesskab Som byrådsmedlemmer vil vi overalt, hvor vi færdes, arbejde for at formidle billedet af kommunen som et afgørende lokalt fællesskab, som vi alle har medansvar for og alle nyder godt af. Byrådet selv. Byrådet vil: Fastholde lokalrådenes årlige dialogmøder med Økonomiudvalget. Der afholdes et årligt dialogmøde med Økonomiudvalget. Byrådet vil: Bruge det elektroniske borgerpanel mere aktivt og supplere dette med fysiske borger-paneler, fokus-grupper, tænketanke osv., som kan bistå ved udarbejdelsen af planer og politikker. Demokratistrategien fra 2006 revideres i 2012, her indtænkes brugen af det Elektroniske borgerpanel, fysiske borgerpaneler, fokusgrupper, tænketanke mv. Deltema: Det frivillige arbejde og partnerskaber Byrådet vil: Stimulere det frivillige arbejde ved at gøre det til en opgave for alle vores institutioner at lægge planer for, hvordan det frivillige arbejde omkring institutionen kan stimuleres og gøres attraktivt og værdsat. Generelle indsatser: Udviklingsprojektet "Slip ildsjælene løs". Et hovedformål med udviklingsarbejdet er, at skabe en større sammenhæng mellem kommunens indsats på velfærdsområderne og den frivillige indsats, samt at udvikle samarbejdet via en påskønnelse og anerkendelse af den frivillige indsats. Guide til kommunens institutioner om inddragelse af frivillige er udsendt maj Indgår som element i Vision for det aktive medborgerskab , vedtaget i byrådet juni 2011, hvor der i 2012 i samarbejde med frivillige råd, nævn og fora udarbejdes opfølgende handleplan. Ved en bred og bevidst inddragelse af borgere og brugere generelt og specifikt i de kommunale kulturinstitutioner virke (Folkebibliotek, Musisk Skole, Lokal Historiske arkiver), og gennem en generel understøttelse af borgernes lyst og ønske til at være aktive medborgere indenfor det samlede Kultur- og Fritidsområde. Konkrete indsatser: I daginstitutioner og skoler arbejdes der med legepladsdage/arbejdsweekender hvor legepladserne sættes i stand. Rigtig mange institutioner har arbejdsdage hvor forældre sætter legepladsen i stand. I skolerne arbejdes der med partnerskaber med erhvervslivet hvor erhvervsdrivende kan adoptere en klasse. Formålet er bl.a at inddrage erhvervslivet i erhvervsvejled- 12

13 ning, og at gøde bunden for evt. efterfølgende praktikpladser og uddannelsessteder. Efterhånden er der indgået rigtig mange adoptionsaftaler skoleklasser og erhvervsliv imellem. I SFO på Pedersborg Skole er der etableret højtlæsningsgrupper, hvor ældre borgere læser for børnene. I daginstitutioner er der flere eksempler på frivilligt arbejde, f.eks. en besøgsven i en vuggestue, oplæg fra forældre, bedsteforældredage, og skolebørn til højtlæsninger. Samarbejde ml. ansatte og frivillige på kommunal institution Holberghjemmet, etablering af venneforening. Pilotprojektet der skal danne læring for andre institutioner. Byrådet vil: Tage initiativ til partnerskaber for at styrke båndene mellem de frivillige og de kommunale fællesskaber. Generelle indsatser: Udviklingsprojektet Slip ildsjælene løs har resulteret i etablering af et frivillighedscenter og ekstern finansiering (EU) af et frivillighedsprojekt. Der er udsendt guide til institutionerne om hvordan man kommer i gang med samarbejdet med de frivillige. Indgår som element i Vision for det aktive medborgerskab , vedtaget i byrådet juni 2011, hvor der i 2012 i samarbejde med frivillige råd, nævn og fora udarbejdes opfølgende handleplan. Med afsæt i Udviklingsprojektet "Slip ildsjælene løs", afholdelse af frivillighedsmesse foråret Partnerskaber helt formelt et fy-ord i den frivillige verden, der ikke har lyst til at være bundet op. Forsøge at lave samarbejdsaftaler. Konkrete indsatser: I skolerne arbejdes der med partnerskabsaftaler med erhvervslivet hvor erhvervsdrivende kan adoptere en klasse. Formålet er bl.a. at inddrage erhvervslivet i erhvervsvejledning, og at gøde bunden for eventuelle praktikpladser og uddannelsessteder. Der er eksempler på daginstitutioner som har samarbejde med plejehjem og gymnastikforeninger. Partnerskabsaftale med DGI/Planlagte handlinger er igangsat. Gå i Gang hensyntagende motion og idræt. Aktiviteter 3 steder i kommunen. Knopskydning med 4 nye aktiviteter under vejs. Projekt Følgesvende for demensramte. Frivillig-bank med 15 frivillige. Samarbejde ml. ansatte og frivillige på kommunal institution Holberghjemmet, etablering af venneforening. Værested for socialt udsatte. Stiprojekt/sundhedsspor ved Alsted-Fjenneslev, samarbejdsprojekt mellem lokalrådet, Naturstyrelsen og kommunen. Etablering af sti rundt om Tuel Sø - partnerskabsprojekt med Stiftelsen Sorø Aka- 13

14 demi, Naturstyrelsen og t Forum. Lokalrådene inddrages i relevante sager, ligesom der udspringer initiativer af lokalrådenes udviklingspulje. Via t Forum igangsættes løbende en række initiativer og projekter der årligt afrapporteres til ØK/TMU. Eksempler på andre råd er Trafiksikkerhedsrådet og Grundvandsrådet. Byrådet vil: Vise byrådets anerkendelse af lokalrådenes, kultur- og idrætsorganisationernes og de frivillige sociale organisationers indsats m.fl. ved f.eks. at holde en årlig nytårskur eller lignende. Aktuelt planlægges årsmøde for de frivillige sociale organisationer. 14

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014 på Vækstplan 2018 1. kvartal 2014 1 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat,

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019. Aktivitetsudvidelser

Budgetforslag 2016-2019. Aktivitetsudvidelser Juni 2015 Indhold Samlet oversigt... 3 Aktivitetsområde 11 Administrationen... 5 Aktivitetsområde 12 Ejendomme...20 Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller...22 Aktivitetsområde 25 Drifts og Service -

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013

Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013 Bilag 6 Rubrik på GPS-mål 2013 TU-a 31 Politikområde 01 Demokrati Igangsatte driftsmål Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren Sker kvartalsvis Der er etableret en Demokratipulje og ansøgning hertil

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere