Juni De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er:"

Transkript

1 på Udviklings- og Planstrategi 2011 Juni 2013 Indledning Byrådet vedtog den 21. september 2011 Udviklings- og Planstrategi Med Udviklings- og Planstrategi 2011 blev det som noget nyt besluttet, at byrådet vil følge op på strategien én gang årligt, ligesom strategiens årshjul integreres i budgetfasen, så det sikres at mål og økonomi hænger sammen, jævnfør kodeks for godt budgetarbejde. Hermed fremlægges den anden og afsluttende opfølgning på Udviklings- og Planstrategi 2011 (UPS11). Første opfølgning på UPS11 fandt sted på byrådets strategi- og budgetseminar den 19. juni Udviklings- og Planstrategi 2011 indeholder i alt 7 temaer med tilhørende målsætninger. I dette opfølgningsdokument præsenteres alene status på strategiens tema 1-6. Tema 7, der rummer den lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune følges op i en særskilt Agenda 21 handlingsplan der er udarbejdet som bilag til Kommuneplan 2013, og tema 7 er derfor ikke medtaget i denne statusoversigt. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er: Tema 1: Sorø som skolernes kommune Underopdelt i 3 deltemaer med i alt 5 målsætninger Tema 2: Sorø som familiernes kommune Underopdelt i 5 deltemaer med i alt 30 målsætninger Tema 3: Sorø som det samarbejdende demokrati og fællesskabernes kommune Underopdelt i 2 deltemaer med i alt 6 målsætninger Tema 4: Sorø som naturens kommune Underopdelt i 2 deltemaer med i alt 6 målsætninger Tema 5: Sorø som kulturens kommune Underopdelt i 3 deltemaer med i alt 7 målsætninger Tema 6: Sorø som økonomisk bæredygtig kommune Underopdelt i 4 deltemaer med i alt 16 målsætninger Tema 1-6 rummer således i alt: 70 målsætninger. Præsentation af status Som optakt til byrådets opfølgning på UPS11 på strategi- og budgetseminaret den 18. juni 2013 behandlede alle fagudvalg i maj måned egne målsætninger fra UPS11. Det vil sige målsætninger fra UPS11, som er forankret i de fagcentre, udvalgene dækker. Til brug for opfølgningen havde alle fagcentre udarbejdet en opdateret status på målsætningerne fra UPS11, hvor farverne har følgende betydning. = Opfyldt: Det samlede antal handlinger der er iværksat, er planlagt iværksat, og/eller ønskes iværksat(budgetønske) vurderes at være tilstrækkelige til at målsætnin-

2 gen er opfyldt. Det er således ikke en forudsætning at handlingen og/eller handlingerne er afsluttede for at opnå farven grøn på målsætningsniveau. = Igangsat: De igangsatte handlinger, planlagte handlinger og/eller fremsatte ønsker til handling(er) (budgetønske) vurderes ikke at være tilstrækkelige for at opfylde den pågældende målsætning. Rød = Ikke igangsat: Der er endnu ikke iværksat handlinger, planlagt handlinger og/eller fremsat ønske om handlinger(budgetønske). Alle fagudvalg har tilkendegivet, at de er enige i administrationens vurdering af målopfyldelsen. Den eneste bemærkning der er anført fra fagudvalgenes behandling er fra TMU, som tilkendegiver, at TMU ikke finder det nødvendigt at arbejde med en selvstændig politik for bæredygtigt, energirigtigt byggeri. Det skal løses konkret i den enkelte planproces. Opgjort juni 2013, er status på de i alt 70 målsætninger der er indeholdt i tema 1-6 i Udviklingsog Planstrategi 2011 følgende: Antal grønne målsætninger: 55 Antal gule målsætninger: 12 Antal røde målsætninger: 2 Hertil kommer én målsætning der ikke er gjort status på, da den er byrådets egen, nemlig målsætningen: Som byrådsmedlemmer vil vi overalt hvor vi færdes, arbejde for at formidle billedet af kommunen som et afgørende lokalt fællesskab, som vi alle har medansvar for og alle nyder godt af, fra Tema 3. Der er hermed sket en væsentlig udvikling siden sidste status på UPS11 i juni 2012, hvor status var følgende: Antal grønne målsætninger: 38 Antal gule målsætninger: 28 Antal røde målsætninger: 3 Indholdsfortegnelse: Tema 1: Sorø som skolernes kommune s. 3 Tema 2: Sorø som familiernes kommune.. s. 5 Tema 3: Sorø som det samarbejdende demokrati og fællesskabernes kommune. s.12 Tema 4: Sorø som naturens kommune. s.15 Tema 5: Sorø som kulturens kommune. s. 17 Tema 6: Sorø som økonomisk bæredygtig kommune. s.19 2

3 Tema 1: Sorø som skolernes kommune Deltema: Skolestruktur Byrådet vil: Lægge vægt på, at skolernes opgave først og fremmest er at sikre børnene den bedst mulige undervisning. Derfor lægger vi vægt på en skolestruktur med læringsmæssigt optimale skolestørrelser suppleret med gode transportforhold, så skolerne er tilgængelige for alle. Pr er skolestrukturen ændret med nedlæggelse af tre skoler, således at der i alt er 6 folkeskoler i Sorø Kommune. Evaluering af skolestruktur- og dagtilbudsprocessen i form af en evalueringsdag tilrettelagt af fagcenter Skole og Daginstitution i samarbejde med en ekstern konsulent (2012). Deltema: Udvikling af skolerne Byrådet vil: Arbejde med en strategi for udvikling af skolerne i Sorø Kommune. Vedtagelse af en flerårig strategi for en kvalitetsudvikling af folkeskolerne med øgede midler til drift og midler til implementering af en ambitiøs IT-strategi. KMD er købt til opgaven med udarbejdelse af en IT-strategi for skolerne ( ). Implementering med overgang til I-pads fremfor tidligere fokus på PC ere er gennemført inden sommerferien Indførelse af I-pads har samtidig medført et andet læringssyn og læringstilgang som der forventes meget af, og som ligeledes forventes inddraget i den kommende skolereform. Børneprojektet: Fokus på mest mulig inklusion, en styrkelse af det forebyggende arbejde, en tidlig, målrettet, hurtig og effektiv indsats, samt sammenhæng og helhed i opgaveløsningen ( ). Projektperioden er tilendebragt og der foreligger pt. evaluering af projektet. Det forventes at en fremtidig børneprojektorganisering inddrages i den politiske beslutning om budget Evalueringen udviser dog ikke en mulig besparelse. Folkeskolen en fokuseret og effektiv anvendelse af lærernes tid, mhp at understøtte og styrke den tidlige og forebyggende indsats i kommunens dagtilbud og i indskolingen (bl.a. med reference til børneprojektet) (2012). KL var medvirkende til at der i foråret 2011 blev gennemført en undersøgelse om lærernes arbejdstid. Undersøgelsen medførte en optimering og en politisk beslutning om besparelse på 2 mio. kr. Besparelsen blev udmøntet fra skoleåret 2012/2013. Anlæg: Tilbygning til Stenlille Skole ( ). Byggeriet blev igangsat marts Indvielse d. 13. maj Anlæg: Frederiksberg Skole, etablering af ny 2-sporet skole opført i etaper (2012- feb. 2017). Projektet er i fuld gang og kører efter planen. Pt. projektforslagsfasen. 3

4 Byrådet vil: Lægge vægt på, at den enkelte skole får lov at udvikle sin egen særlige profil, sådan at vores skoler alle ligger på et højt niveau i de obligatoriske fag og laver fælles udviklingstiltag, men derudover har sin egen profil. Profilering vil foregå på den enkelte skole og vil fremgå af de kommende udviklingsaftaler og/eller kvalitetsrapporter. Skolernes selvstændige tiltag: Skolerne arbejder på hver deres læringsstile/læringsindgange. Ovenstående er fortsat i gang da flere skoler arbejder med en integration af profileringsværktøjer. Tre skoler arbejder målrettet med LP-modellen, og en af skolerne satser målrettet på læringsstile. Alle har dog ikke nået målet endnu. Byrådet vil: Gøre sundhed og ikke mindst motion til et særkende for alle kommunens skoler for bedre indlæring og for sunde livsvaner. Fælles tiltag på skolerne: I samarbejde med Rockwool-fonden gennemføres et sundhedsprojekt i kommunens folkeskoler, hvor der foretages 5 sundhedsmålinger på hver elev (2009- og frem). Skolerne arbejder fortsat med SundSkole, bl.a. fokus på bevægelse og mental sundhed. Indsatser er dokumenteret i kvalitetsrapporten. Er nu i driftsfasen. Deltema: Ungdomsuddannelserne Byrådet vil: Lægge en strategi for, hvordan vi som kommune kan mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. Etablering af filial i Sorø så rådgivningen er kommet tættere på/ledelsen er stadig samlet i Slagelse (2011). Kompetenceparat 2020: Fælles initiativ ml. kommunerne i Region Sjælland med fokus på kompetenceløft bl.a. blandt unge. Det politiske fokus skal sætte ekstra fart og fokus på igangværende initiativer i kommunerne, regionen og i erhvervslivet. Tiltaget er gennemført. Ungeledighed: Nedsættelse af "Ungerådets samordningsudvalg" der har fokus på en samlet strategi og koordineret indsats ift sammenhængende sociale, kompetencemæssige og jobmæssige problemer blandt unge (2012). Udviklingsarbejder på ungeområdet under Innovationsgruppe vedr. Ungeledighed, nedsat i regi Lederforum herunder fem spor:/ Der arbejdes videre i de fem spor mod handlekatalog og budgetseminar 2012 o Unge med psykiske problemer o Frivillig mentorordning o Produktionsskole /EGU - STU i Sorø Kommune o Forældrearv - uddannelsesarv o Klar til Job/fritidsjobbank Er politisk tilkendegivet godkendt

5 Tema 2: Sorø som familiernes kommune Deltema: Byudvikling Byrådet vil: Markerer Sorø Bys rolle i regional sammenhæng med særligt fokus på Sorø som kultur-, natur- og vidensby, og med dette afsæt tilvejebringe plangrundlag for et helhedsorienteret byudviklingsprojekt for Sorø-området med udgangspunkt i området omkring Alléhuset. Med afsæt i udviklingsprojektet Erhvervs- og byudvikling, er gennemført et byudviklingsprojektet for Sorø-området med konsulentfirmaet Niras som rådgiver. Projektet har et stærkt fokus på erhverv og en finansiel bæredygtig byudvikling, og resulterede i 2. kvartal af 2012 i en Masterplan for Sorø (vedtaget april 2012), som kan danne afsæt for lokalplanlægning og realisering af konkrete projekter. Projektet omfatter desuden udarbejdelse af en konkret Udviklingsplan for området omkring Alléhuset og Rådhusvej (vedtaget april 2012). Med afsæt i udviklingsprojektet Erhvervs- og byudvikling igangsættes i samarbejde med Realdania en forundersøgelse/byrumsanalyse af Kulturfirkanten i Sorø med konsulentfirmaet Cowi som rådgiver. Et initiativ, som har til formål, at gøre Sorø bymidte endnu mere attraktiv ( ). Foranalysen er afsluttet (vedtaget december 2012). Der arbejdes fortsat med afledte handlinger. Byrådet vil: Gøre en særlig indsats for byplanlægning/helhedsplan i Stenlille. Med afsæt i erfaringerne fra Masterplan for Sorø, tilrettelægges en proces for Stenlille, der munder ud i en samlet udviklingsplan (2013), og samtidig målrettes ansøgning om puljemidler til medfinansiering af et eller flere konkret anlægsprojekter. (Arbejdet med en helhedsplan for Stenlille udgør en udviklingsaftale for fagcenter Teknik og Miljø) Byrådet vil: Gøre en særlig indsats for byplanlægning/helhedsplan i Ruds Vedby. Med afsæt i erfaringerne fra Masterplan for Sorø, samt helhedsplan for Stenlille, tilrettelægges en proces for Ruds Vedby, der munder ud i en samlet udviklingsplan og samtidig målrettes ansøgning om puljemidler til medfinansiering af et eller flere konkret anlægsprojekter. Igangsættes Byrådet vil: Arbejde med en fortætning og omdannelse af de nuværende byer, så inddragelse af nye arealer i det åbne land kan begrænses. Indgår i arbejdet med kommuneplanrevision Byrådet vil: Formindske transportbehovet via større bytæthed og bedre tilgængelighed for kollektiv trafik, cykler og gående. Indgår i arbejdet med kommuneplanrevision Byrådet vil: Indrette byerne, så de bedre kan modstå ændringer i klimaet. Indgår i arbejdet med kommuneplanrevision Indgår i arbejdet med realisering af klimahandlingsplanen, specifikt indsatsområdet Byer og bygninger. Dialog med forsyningen om undersøgelse af risikoområder og betaling heraf. 5

6 Klimatilpasningsplan udarbejdes som tillæg til Kommuneplan Byrådet vil: Udarbejde en politik for bæredygtigt, energirigtigt byggeri, således at miljø og energi fremover bliver vigtige punkter, når nye lokalplaner skal udarbejdes og godkendes, herunder kombinere hensynet til klimaet med hensynet til bevarelse af kommunens værdier, når kommunens bygninger renoveres (TMU har på møde d tilkendegivet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en selvstændig politik for bæredygtigt, energirigtigt byggeri). I kommende lokalplaner udlægges boligområder efter bæredygtighedsprincipper - herunder afstemmes hvor langt man politisk ønsker at gå på området. Del af kommuneplanens generelle rammbestemmelser Indgår i arbejdet med realisering af Klimahandlingsplanen, specifikt indsatområdet Byer og bygninger via informationsindsats (eksisterende boligmasse). ESCO-projektet: Energioptimering/besparelser indgår som et væsentligt element i renovering af kommunens egne bygninger ( ). Projektet forløber planmæssigt med forventet færdigimplementering ved udgangen af Første fase er i 2013 overgået til driftsfase/garantiperiode. Deltema: Bosætning Byrådet vil: Fremme bosætningen ved at udarbejde en langsigtet bosætningsstrategi, der har tæt sammenhæng med vores erhvervsstrategi. Ny bosætningsstrategi for Sorø Kommune blev vedtaget marts 2012 Byrådet vil: Markedsfører Sorø Kommune som en attraktiv bosætningskommune som en del af en helhedsorienteret og koordineret markedsføring. Der henvises til den vedtagne bosætningsstrategi for Sorø Kommune (marts 2012) samt den toårige resultatkontrakt for Sorø Erhvervs- og Turistråd (SET) på området. Byrådet vil: Konsolidere og udbygge Sorøs image som attraktiv bosætningskommune, herunder øge kendskabet til de bosætningsmuligheder, der er uden for selve Sorø By. Der henvises til den vedtagne bosætningsstrategi for Sorø Kommune (Marts 2012) Gå i dialog med Sorø Erhvervs- og Turistråd om fornyelse af partnerskabsaftalen med henblik på en endnu stærkere indsats for at fastholde og tiltrække borgere til Sorø Kommune. Der er indgået en toårig resultatkontrakt / samarbejdsaftale med SET. 6

7 Deltema: Infrastruktur Byrådet vil: Arbejde for en god sammenhæng mellem byerne, bydelene og Sorø station, både i forhold til vej- og stinet samt gennem den kollektive trafik. Gennemført analyse af behovet for den fremtidige kollektive trafik, mhp en ny busstruktur gældende fra køreplanskift december Anlægsarbejdet vedr. cykelsti langs Kalundborgvej fra Lange Løng til Bromme opstartes i første halvår Denne strækning er første etape af det samlede cykelstianlæg mellem Dianalund og Sorø. Næste step er strækningen Dianalund/Tersløse ( ). Indgår i arbejdet med kommuneplanrevision Indgår i Stiplanen. Byrådet vil: Arbejde målrettet for at fremme bæredygtige transportformer, især ved styrkelse af den kollektive trafik - herunder fokus på vigtigheden af at fastholde Høng-Tølløse-banen. Dialog med MOVIA om god sammenhæng i den kollektive trafik. Afhænger af kommunale og regionale politiske initiativer. Byrådet vil: Arbejde for et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt kollektivt trafiknet, herunder ved optimering af den behovsstyrede kollektive trafik. TMU har forholdt sig til flextrafik. Byrådet vil: Arbejde for en ekstra motorvejsafkørsel ml. Fjenneslev og Ringsted som forudsætning for udvikling af et nyt stærkt erhvervsområde for transporttungt erhverv nord for Fjenneslev. Fælleskommunalt projekt hvor Sorø og Ringsted kommuner i 2012 i fællesskab rettede henvendelse til Vejdirektoratet med ønsket om, at der planlægges for en ny motorvejsafkørsel mellem Fjenneslev og Ringsted. Afventer tilbagemelding fra Vejdirektoratet inden sommerferien Byrådet vil: Arbejde for udbygning af cykelstinettet, med udgangspunkt i Cykelstiprioritetsplanen fra Anlægsarbejdet vedr. cykelsti langs Kalundborgvej fra Lange Løng til Bromme opstartes i første halvår Denne strækning er første etape af det samlede cykelstianlæg mellem Dianalund og Sorø. Næste step er strækningen Dianalund/Tersløse ( ). Byrådet vil: Arbejde målrettet med trafiksikkerhed for alle trafikantgrupper. Trafiksikkerhedsplanen revideres i Arbejde målrettet med implementering af initiativer fra trafiksikkerhedsplanen. 7

8 Deltema: Service Udarbejde trafikpolitik for Sorø Kommune som virksomhed, samt for alle kommunes skoler (2013). Byrådet vil: Gøre det til en del af Sorø Kommunes særkende, at kommunen stiller høje uddannelses- og kompetencekrav til sine ansatte det giver attraktive arbejdspladser og et godt serviceniveau for nuværende og tilflyttende borgere. Rekrutteringen sker decentralt, idet det altid vægtes, at Sorø Kommune ansætter de bedst mulige kandidater. Byrådet vil: Sikre en fortsat udvikling og tilpasning af servicestrukturen på dagtilbudsområdet. 4 institutioner er sammenlagt til 2 institutioner (2011). Der er løbende fokus på tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet,og BUU har behandlet forslag om lukning af yderligere 2 institutioner. Der er konstant politisk og administrativt fokus på området (2013) Med baggrund i det faldende børnetal tilpasses kontinuerligt. Evaluering af skolestruktur og dagtilbuds-processen i form af en evalueringsdag tilrettelagt af fagcenter Skole og Daginstitution i samarbejde med en ekstern konsulent (2012)./Sammen med EVA er en evaluering på tværs af fagcentre og stabscentre gennemført. Byrådet vil: Sikre og fremme en tidlig indsats over for børn og unge med særlige behov gennem en målrettet indsats, således at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel sikres. Vedtagelse af "Den sammenhængende børne- og ungepolitik" - med fokus på forebyggelse, inklusion og tidlig indsats (politisk vedtaget primo 2012). Udviklingsprojekt/Børneprojektet: Inklusion - styrkelse af det tværfaglige sundhedsfremmende og forebyggende arbejde gennem tidlig målrettet og helhedsorienteret indsatsindsats. Projektperioden er tilendebragt og der foreligger pt. evaluering af projektet. Det forventes at en fremtidig børneprojektorganisering inddrages i den politiske beslutning om budget Evalueringen udviser dog ikke en mulig besparelse. Projekt forældreuddannelse med 16 undervisningsgange v/ sundhedsplejerske over 2,5 år. Udvidet mødregruppetilbud og hjemmebesøg i 2,5 års alderen ( ). Byrådet vil: Sikre en forsat videreudvikling af handicapområdet, herunder skal boligstandarden i tilbuddene løftes. Fagcenter Handicap og Ældre har udarbejdet et strategipapir vedr. udviklingsperspektiverne for voksenhandicapområdet. Strategipapirets anbefalinger omfatter en allerede igangværende omstillings- og udviklingsproces, som i hovedtræk omhandler: 1. Fra længerevarende botilbud til midlertidige botilbud, bofællesskaber, opgangs- 8

9 fællesskaber eller egen bolig med støtte. 2. Udvikling af integrerede støtte og dagtilbud samt udvikling af værestederne til brugerstyrede aktivitetshuse. 3. Øget fokus på inklusion på det ordinære arbejdsmarked. 4. Øget brug af mentor-ordninger til matchgruppe Boligstandarden løftes via udflytning til bofællesskaber etc. jf. ovenstående, via renovering af Lundebo og via gennemført nybyggeri på Brommeparken. Byrådet vil: Arbejde for at forbedre tilgængeligheden for handicappede til alle offentlige bygninger, kultur- og sportsarrangementer, også udendørs. Dialogmøde og borgermøde i samarbejde med Handicaprådet omkring 3 nye fokuspunkter, hvoraf tilgængelighed er det ene fokuspunkt ( ) Dialogmøde ml. Handicaprådet, de erhvervsdrivende og TMU Projekt Fritidsguider ( ). Handicaprådet: Byvandringer i Sorø og Stenlille med SBI konsulent, 13. september Handicaprådet: Borgermøde om tilgængelighed 4. okt Dialogmøde den ml. Handicaprådet og repræsentanter fra Sorø Kommune vedr. det fortsatte tilgængelighedsarbejde samt gæsteoplæg fra Holbæk Kommune. I muligt omfang implementeres tilgængelighedsforanstaltninger. 1 mio. kr. afsat i årene , indgår i kommende budgetproces. Byrådet vil: Være i front med en aktiv beskæftigelsesindsats, der sikrer, at flest mulige borgere opnår eller bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Byrådet vægter indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked højt, så også borgere med nedsat arbejdsevne gives mulighed for et aktivt arbejdsliv. Ungeledighed/Nedsættelse af "Ungeområdets samordningsudvalg" med repr. fra politiske udvalg og den adm. ledelse. Udvalget arbejder for en samlet strategi, der både på kort og langt sigt imødegår udfordringerne ift social, kompetencemæssige og jobmæssige problemer blandt unge (2012). Udviklingsarbejder på ungeområdet under Innovationsgruppe vedr. Ungeledighed, nedsat i regi Lederforum herunder fem spor: o Unge med psykiske problemer o Frivillig mentorordning o Produktionsskole /EGU - STU i Sorø Kommune o Forældrearv - uddannelsesarv o Klar til Job/fritidsjobbank Der arbejdes videre i de fem spor. 9

10 Diverse aktiviteter og tiltag i Jobcenter Sorø (jvf. Beskæftigelsesplan 2012): o Øget fokus på samarbejde med fagbevægelser og virksomheder. o Den gode samtale, udvikling af fælles viden om den gode samtale. o Samarbejde med Sundhedscentret om bevægeapparetslidelser. o Øget fokus på brug af social mentorer. o Indsats for fælles aktiv holdning til borgere med psykiske lidelser. o Test af læringsstile - flere i uddannelse. o Projekt - Bryd arven, samarbejde under BRHS. o Større jobrotationsprojekt "styrk kompetencerne". LBR-projekt. Kompetenceparat 2020: Fælles initiativ ml. kommunerne i Region Sjælland med fokus på kompetenceløft bl.a. blandt unge. Det politiske fokus skal sætte ekstra fart og fokus på igangværende initiativer i kommunerne, regionen og i erhvervslivet. Et mål er ligeledes erhvervsudveksling og samarbejde mellem KKR-kommunerne. Byrådet vil: Sikre tilstrækkelige ressourcer til at yde en nødvendig pleje og omsorg for kommunens ældste. Samtidig fokuseres der på en stadig udvikling af ældreområdet, således at der fastholdes en høj kvalitet i plejen af kommunens ældste borgere. Igangsættelse af projekt "Aktiv hele livet" ( ). Vedtagelse af ældrepolitik for Sorø Kommune ( ). Arbejde for en øget anvendelse af velfærdsteknologi i Sorø Kommune. Det skal ske med inddragelse af borgere og medarbejdere, så der sikres viden om, og tryghed omkring, indførelse af velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet ( ). Deltema: Sundhed Byrådet vil: Inspirere og støtte borgerne i at leve et sundere liv, f.eks. ved særlig indsats vedr. KRAM (kost, rygning, alkohol og motion). Sundhedscentrets tilbud har siden 2007 været rettet mod KRAM-faktorerne Byrådet vil: Udvikle skolernes og institutionernes udendørs aktivitetsområder, så de kan åbnes for alle børn uden for skoletiden/institutionernes åbningstid. Intentionerne med tiltaget er optimalt, men det er påkrævet, at legepladsen hver morgen inden modtagelse af børn gennemgås for kanyler, smadrede flasker, glasskår m.m. Skolernes efterhånden meget udviklede legepladser anvendes i stor udstrækning af distriktets borgere. Enkelte institutioner har ligeledes åbnet for offentligheden. Byrådet vil: Lægge vægt på at understøtte initiativer fra borgere, institutioner og erhvervsliv, så den frivillige indsats udvikles og potentialet heri udnyttes. Der indgås gerne forpligtende 10

11 samarbejdsaftaler/partnerskabskontrakter med private aktører/ ildsjæle med henblik på iværksættelse af konkrete sundhedsfremmende tiltag. Samarbejdsaftale med DGI om sundhed og fysisk aktivitet. Formel samarbejdsaftale omkring Gå i Gang et frivilligt projekt der har fokus på hensyntagende fysisk aktivitet med efterfølgende socialt samvær. Byrådet vil: Fokusere på Sorø Kommunes geografisk betingede ulighed i sundhed og igangsætte sundhedsfremmende initiativer i den nordlige del af kommunen. Sundhedscentret afholder sundhedscafeer og rygestopkurser i bl.a. den nordlige del af kommunen, ligesom der i samarbejde med jobcentret laves målrettede indsatser for udvalgte grupper vedr. rygning og andre KRAM indsatser. Sundhedscentret sikre at alle medarbejdere har basisviden om KRAM faktorerne samt sundhedspædagogiske kompetencer til at kunne gå i dialog med borgeren om KRAM faktorerne. Tandplejen tilbyder at komme til forældremøder, gennemføre "Fyraftensbesøg" og komme på besøg i børnehaverne ( ). Byrådet vil: Fokusere på den tidlige sundhedsfremmende indsats for børn, så der sikres aktivitet og trivsel. Generel fokus og indsats ift. forebyggende og sundhedsfremmende tiltag til alle børn og familier i kommunen. Øget tværfaglig indsats - udløber af Udviklingsprojektet/Børneprojektet (2012 og frem). Tandplejens personale vil gennem opøvelse af anerkendende kommunikation og tilgang til brugerne skifte rollen som altvidende ekspert ud med rollen som vejleder og samarbejdspartner. Målet er at gøre brugerne til aktive medspillere i egen tandsundhed, at tage ansvar og opnå livslang tandsundhed ( ). Fokus på træning af børn med særlige behov. Byrådet vil: Med udgangspunkt i Sorø Kommunes sundhedsprofil fokusere på en patientrettet forebyggelse, der kan understøtte trivsel blandt kommunens kronisk syge og ældre. Pt. (2013) er patientuddannelser indenfor diabetes, KOL, kroniske smerter og kroniske sygdomme i almindelighed implementeret. Sundhedscentret vil fortsat implementere patientrettet forebyggelse således at der ved udgangen af 2014 er tilbud vedr. KOL, diabetes, hjerte-, kræft- og rygsygdomme, samt kurser vedr. kroniske sygdom generelt og kroniske smerter. 11

12 Tema 3: Sorø som det samarbejdende demokrati og fællesskabernes kommune Deltema: Kommunen et lokalt fællesskab Som byrådsmedlemmer vil vi overalt, hvor vi færdes, arbejde for at formidle billedet af kommunen som et afgørende lokalt fællesskab, som vi alle har medansvar for og alle nyder godt af. Byrådet selv. Byrådet vil: Fastholde lokalrådenes årlige dialogmøder med Økonomiudvalget. Der afholdes et årligt dialogmøde med Økonomiudvalget. Byrådet vil: Bruge det elektroniske borgerpanel mere aktivt og supplere dette med fysiske borger-paneler, fokus-grupper, tænketanke osv., som kan bistå ved udarbejdelsen af planer og politikker. Demokratistrategien fra 2006 revideres i 2012, her indtænkes brugen af det Elektroniske borgerpanel, fysiske borgerpaneler, fokusgrupper, tænketanke mv. Deltema: Det frivillige arbejde og partnerskaber Byrådet vil: Stimulere det frivillige arbejde ved at gøre det til en opgave for alle vores institutioner at lægge planer for, hvordan det frivillige arbejde omkring institutionen kan stimuleres og gøres attraktivt og værdsat. Generelle indsatser: Udviklingsprojektet "Slip ildsjælene løs". Et hovedformål med udviklingsarbejdet er, at skabe en større sammenhæng mellem kommunens indsats på velfærdsområderne og den frivillige indsats, samt at udvikle samarbejdet via en påskønnelse og anerkendelse af den frivillige indsats. Guide til kommunens institutioner om inddragelse af frivillige er udsendt maj Indgår som element i Vision for det aktive medborgerskab , vedtaget i byrådet juni 2011, hvor der i 2012 i samarbejde med frivillige råd, nævn og fora udarbejdes opfølgende handleplan. Ved en bred og bevidst inddragelse af borgere og brugere generelt og specifikt i de kommunale kulturinstitutioner virke (Folkebibliotek, Musisk Skole, Lokal Historiske arkiver), og gennem en generel understøttelse af borgernes lyst og ønske til at være aktive medborgere indenfor det samlede Kultur- og Fritidsområde. Konkrete indsatser: I daginstitutioner og skoler arbejdes der med legepladsdage/arbejdsweekender hvor legepladserne sættes i stand. Rigtig mange institutioner har arbejdsdage hvor forældre sætter legepladsen i stand. I skolerne arbejdes der med partnerskaber med erhvervslivet hvor erhvervsdrivende kan adoptere en klasse. Formålet er bl.a at inddrage erhvervslivet i erhvervsvejled- 12

13 ning, og at gøde bunden for evt. efterfølgende praktikpladser og uddannelsessteder. Efterhånden er der indgået rigtig mange adoptionsaftaler skoleklasser og erhvervsliv imellem. I SFO på Pedersborg Skole er der etableret højtlæsningsgrupper, hvor ældre borgere læser for børnene. I daginstitutioner er der flere eksempler på frivilligt arbejde, f.eks. en besøgsven i en vuggestue, oplæg fra forældre, bedsteforældredage, og skolebørn til højtlæsninger. Samarbejde ml. ansatte og frivillige på kommunal institution Holberghjemmet, etablering af venneforening. Pilotprojektet der skal danne læring for andre institutioner. Byrådet vil: Tage initiativ til partnerskaber for at styrke båndene mellem de frivillige og de kommunale fællesskaber. Generelle indsatser: Udviklingsprojektet Slip ildsjælene løs har resulteret i etablering af et frivillighedscenter og ekstern finansiering (EU) af et frivillighedsprojekt. Der er udsendt guide til institutionerne om hvordan man kommer i gang med samarbejdet med de frivillige. Indgår som element i Vision for det aktive medborgerskab , vedtaget i byrådet juni 2011, hvor der i 2012 i samarbejde med frivillige råd, nævn og fora udarbejdes opfølgende handleplan. Med afsæt i Udviklingsprojektet "Slip ildsjælene løs", afholdelse af frivillighedsmesse foråret Partnerskaber helt formelt et fy-ord i den frivillige verden, der ikke har lyst til at være bundet op. Forsøge at lave samarbejdsaftaler. Konkrete indsatser: I skolerne arbejdes der med partnerskabsaftaler med erhvervslivet hvor erhvervsdrivende kan adoptere en klasse. Formålet er bl.a. at inddrage erhvervslivet i erhvervsvejledning, og at gøde bunden for eventuelle praktikpladser og uddannelsessteder. Der er eksempler på daginstitutioner som har samarbejde med plejehjem og gymnastikforeninger. Partnerskabsaftale med DGI/Planlagte handlinger er igangsat. Gå i Gang hensyntagende motion og idræt. Aktiviteter 3 steder i kommunen. Knopskydning med 4 nye aktiviteter under vejs. Projekt Følgesvende for demensramte. Frivillig-bank med 15 frivillige. Samarbejde ml. ansatte og frivillige på kommunal institution Holberghjemmet, etablering af venneforening. Værested for socialt udsatte. Stiprojekt/sundhedsspor ved Alsted-Fjenneslev, samarbejdsprojekt mellem lokalrådet, Naturstyrelsen og kommunen. Etablering af sti rundt om Tuel Sø - partnerskabsprojekt med Stiftelsen Sorø Aka- 13

14 demi, Naturstyrelsen og t Forum. Lokalrådene inddrages i relevante sager, ligesom der udspringer initiativer af lokalrådenes udviklingspulje. Via t Forum igangsættes løbende en række initiativer og projekter der årligt afrapporteres til ØK/TMU. Eksempler på andre råd er Trafiksikkerhedsrådet og Grundvandsrådet. Byrådet vil: Vise byrådets anerkendelse af lokalrådenes, kultur- og idrætsorganisationernes og de frivillige sociale organisationers indsats m.fl. ved f.eks. at holde en årlig nytårskur eller lignende. Aktuelt planlægges årsmøde for de frivillige sociale organisationer. 14

15 Tema 4: Sorø som naturens kommune Deltema: Natur og miljø Byrådet vil: Fastslå Sorø Kommunes image som en grøn og naturskøn kommune gennem aktivt at pleje eksisterende naturområder og genoprette tidligere naturområder. Der er gennemført projekter omkring afgræsning af naturområder med kvæg og slåning af naturområder med le. Er gennemført i samarbejde med lodsejere og inddragelse af grønne organisationer. Endvidere projekt for restaurering/ slyngning af Tude å. Der laves årligt projekter indenfor rammen. Byrådet vil: Arbejde for udarbejdelse af en naturkvalitetsplan ved at kortlægge Sorø Kommunes store naturværdier. Arbejdet skal danne grundlag for en naturplejeindsats og formidling, der skal medvirke til en beskyttelse af naturværdierne og til at skabe bedre rekreative muligheder. Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan for Sorø Kommune, der bidrager til Kommuneplan 2013 ( ). Byrådet vil: Arbejde med en Miljøpolitik politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur for Sorø Kommune. Politikken skal give kommunen et godt grundlag for at prioritere indsatsen i forhold til bl.a. natur og miljø, og sikre et godt beslutningsgrundlag både på kort og langt sigt, bl.a. ved udarbejdelse af 2 årige handleplaner. Miljøpolitik politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur, med tilknyttet handleplan blev vedtaget juni Miljøpolitikken udstikker retningen for udviklingen på natur og miljøområdet. Miljøpolitikken tages op til revision hvert andet år, første gang i Udmøntning af handleplan , der rummer i alt 9 indsatsområder. Byrådet vil: Støtte og værdsætte aktiviteter der gør natur og kultur til attraktive fritidsmuligheder, og som stimulerer børn og unges lyst til at færdes i naturen og deres viden om den. Tilskud til det fælleskommunale sekretariat for Naturpark Åmosen, i samarbejde med Kalundborg og Holbæk kommuner. Konkrete projekter: t Forum/Etablering af sti rundt om Tuel Sø, stier generelt. Byrådet vil: Investere i træningsområder i naturen, både i form af stier og i form af andre træningsmuligheder. I Alsted-Fjenneslev blev i juni 2011 indviet et sundhedsspor. Sporet er et resultat af et samarbejde med Alsted-Fjenneslev lokalforening ( ). t Forum bevilligede kr. til træningsfaciliteter i forbindelse med sundhedssporet i Alsted-Fjenneslev (2012). Der undersøges muligheder og udfordringer ifm. etablering af egentlige træningsanlæg. Udfordringer er bl.a. sikkerhedskrav og evt. ansvarsplacering. 15

16 Deltema: Klima Byrådet vil: Fortsætte og samarbejde de mange initiativer på klimaområdet i Sorø Kommune, som samles i Klimahandlingsplanen for Sorø Kommune. Klimahandlingsplanen blev vedtaget juni Konkrete initiativer afledt heraf er: Opstart af kontakt til Ruds-Vedby som energiby. Informationsmøder om energibesparelser, skovrejsning mv. Ifm klimafestivallen i uge er der gennemført en række informationsaktiviteter om alternativ energiforsyning, samt energibesparelser. Arbejdet med en strategisk energiplan påbegyndes i Den strategiske energiplan skal bl.a. udstikke rammerne for varmeforsyningen i byområderne ( ). Med indgåelse af Klimakommuneaftale med DN og Borgmesterpagten, samt igangsættelse af ESCO-projektet er der sat fokus på den miljø- og energimæssige adfærd i kommunen. Fremadrettet skal initiativerne konsolideres. 16

17 Tema 5: Sorø som kulturens kommune Deltema: Vækst, og Udvikling af kulturlivet Byrådet vil: Bruge kulturarven som en ressource til at skabe vækst i kommunen. Drøftelse vedr. etablering af et fælleskommunalt museumsfællesskab i Kulturregionen, hvor Sydvestsjællands Museum indgår i det kommende "Museum Sjælland" (2012).Museum Sjælland blev en realitet pr Masterplan for Sorø (politisk vedtaget april 2012). Projektet har et stærkt fokus på erhverv og finansiel bæredygtig byudvikling. Sorøs rige kulturarv er et væsentligt element såvel generelt i Masterplanen, som specifikt ift konkret udviklingsområde/kulturfirkanten ( ) Foranalyse/byrumsanalyse af Kulturfirkanten i Sorø i samarbejde med Realdania. Et initiativ som har til formål at gøre Sorø endnu mere attraktiv. Foranalysen er afsluttet og politisk vedtaget december Der arbejdes fortsat med afledte initiativer. Element i ny bosætningsstrategi for Sorø Kommune, vedtaget marts Byrådet vil: Satse på det unikke og autentiske i den lokale kulturarv, i et samspil mellem kultur, erhverv og turisme. Udvikling af Kulturfirkanten (2012 og kommende år) Element i ny bosætningsstrategi for Sorø Kommune, vedtaget marts Byrådet vil: Skabe grundlag for et større folkeligt engagement omkring kommunens kulturelle tilbud og ad den vej skabe vækst for kulturlivet. Fortsat Udvikle portalen "Oplev Sorø". Fortsat udvikling af samarbejdet / aftalegrundlaget mellem SET i forhold turisme og erhvervsudviklingen i kommunen, herunder Parnas Expo. Etablering af et samlet Biblioteks-, Forenings- og Kulturhus i Dianalunds gamle rådhus, samt et kultur- og medborgerhus i det gamle Stenlille bibliotek. Borgerne opfordres til selv at være med til at udfylde rammerne, og skabe gode kulturoplevelser i hverdagen. Dianalund Bibliotek er åbnet som åbent bibliotek, og Foreningen Borgerhuset i Dianalund varetager udlån af lokaler. Stenlille Kulturhus er blevet etableret. Byrådet vil: Understøtte og facilitere netværksdannelse mellem kulturaktører og kulturinstitutioner i kommunen med henblik på udvikling af kulturlivet i kommunen. Etablering af et samarbejdsforum mellem de kommunale Kulturinstitutioner og nogle af de selvejende kulturinstitutioner i kommunen/etablering af Kulturforum. Der samarbejdes på tværs ift projekter, eksempelvis FLUKS, men formaliseret netværk er endnu ikke etableret. Rød Byrådet vil: Fortsat udvikle og kvalificere kulturportalen Oplev Sorø til glæde og gavn for kommunens borgere og kommunens foreninger, kulturaktører og kulturinstitutioner. Oplev Sorø portalens fremtid er uvis jævnfør den nye netstrategi/hjemmeside. 17

18 Deltema: Partnerskaber Byrådet vil: Understøtte og tilskynde til et øget forpligtende samarbejde mellem kulturinstitutionerne i kommunen og kommunens daginstitutioner og skoler, samt etablere forpligtende partnerskaber mellem kommunen, de private- og selvejende kulturinstitutioner i kommunen, og Sorø Erhvervs- og Turistråd (SET). Indgået samarbejdsaftale mellem Sydvestsjællands Museum / Kulturkørekortet og Slagelse Kommune for Kulturkørekortet er afsluttet som pilotprojekt. Der var ikke ressourcer til at videreføre Kulturkørekortet i samme form, og projektet er afviklet. Deltema: Børne- og ungdomskultur Byrådet vil: Bidrage til en fortsat prioritering af gode kulturtilbud rettet mod børn og unge herunder kulturkørekortet. Kulturkørekortet videreføres i 2012/ Indgået samarbejdsaftale mellem Sydvestsjællands Museum / Kulturkørekortet og Slagelse Kommune for Projektet er nu afviklet. Samarbejdsaftale med Ringsted Kommune og Teatercentrum vedr. afholdelse af festival 2012 i Sorø og Ringsted Kommuner. Børneteaterfestivallen 2012 blev gennemført med stor opbakning og succes. Samarbejdsaftale med Kulturregion Midt og Vestsjælland og Kulturministeriet om afholdelse af en ungekulturfestival FLUKS i Ungefestivallen FLUKS blev afholdt i 2012, og planlægningen af festivalen 2013 er i fuld gang. 18

19 Tema 6: Sorø som økonomisk bæredygtig kommune Deltema: Bæredygtig økonomi Byrådet vil: Holde fast i den hidtidige konsolideringsstrategi, herunder udarbejde en strategi for udbud i et samarbejde der involverer byrådets partier og medarbejdernes organisationer. Målet er en styrket økonomi med rum til investeringer. Konsolideringsstrategien - spor 1/Fire innovationsspor under Lederforum: 1. Sundhedsudgifter i galop 2. Ungeledighed 3. Helhed i sagsbehandlingen 4. Overførelsesindkomster under pres ( ). Konsolideringsstrategien - spor 2: Det adm. Handlekatalog 2013/Effektiviseringer i driften, produktivitetsforbedringer, konkurrenceudsættelse, indkøb o.lign. Konsolideringsstrategien - spor 3: Det politiske handlekatalog 2013/Innovation, initiativer og aktiviteter som er i gang, og som grundlæggende stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vi gør og tænker aktiviteter, kerneydelser, borgerinddragelse o.lign. Konsolideringsstrategien - spor 4: Innovations- og effektiviseringstiltag fra HU Igangsættelse af konkurrenceudsættelse på områderne lønadministration, vej og park, madproduktion og rengøring for at sikre og understøtte optimal opgaveløsning i kommunen. Afklaring og aftaleindgåelse forventes i løbet af Konkurrenceudsættelse på lønadministration dog først i 2013, med virkning fra Som en del af konkurrenceudsættelsen kan tværkommunalt samarbejde blive aktuelt, ligesom kontrolbud fra den kommunale virksomhed kan være et element. Udarbejdelse af udbudsstrategi (politisk vedtaget dec. 2010). Byrådet vil: Fortsætte bestræbelsen på at skabe en effektiv administrativ organisation. Afbureaukratisering - forenkling af krav og regler. Fokus på at hente gevinster i forlængelse af regeringens og kommunens egne afbureaukratiseringsinitiativer, samt inspiration fra andre kommuner. ØPU arbejder med proaktiv økonomistyring og proaktiv personale jura og administration, bl.a. flyverkorpset, månedlige ledelseserklæringer og kvartårlige budgetstatus. Der arbejdes med en indkøbsstrategi som skal sikre optimal kommunalt indkøb. Løbende optimering og effektivisering af den kommunale organisation, herunder effektivisering af den kommunale økonomistyring. ØPU arbejder med løbende optimering og effektivisering af den kommunale økonomi- og personalestyring. Eksempel på dette er, at der senest er igangsat en analyse af momsområdet samt indkøbsområdet. 19

20 - veje Byrådet vil: Erkende, at sund økonomi også er et spørgsmål om at undgå forfald og værditab på veje og bygninger. Derfor vil vi sætte betydelige ekstra midler af til vedligeholdelse i de kommende år. Funktionsudbud/Kontrakt med NCC Roads om vedligeholdelse af veje, pladser og cykelstier i kommunen i de kommende 15 år. Tilbudssummen er 149 mio. kr. og omfatter 490 km veje, m2 pladser, 66 km cykelstier og regulering af rabatter uden for kommunens byområder. Veje, broer og bygninger renoveres (bl.a. vejlapning, ny cykelstibro på Fjenneslevmaglevej, nyt rækværk på Kongebroen i Sorø og udskiftning af styreenheden på signalanlægget i Dianalund (2012/3 mio. kr.). Løft af vedligeholdelse og renovering af fortove, kantsten, autoværn mv. (2013 og frem/plus 1,25 mio. kr. årligt, eksisterende budget ca. 1,25 mio. kr.) Rød - bygninger Betydeligt vedligeholdelsesefterslæb, som løbende forværres ift. værdiforringelser af de kommunale bygninger. Ansøgt om ekstra midler til Budget 2013, hvilket i begrænset omfang nød fremme genfremsættes ifm. Budget 2014 (15-17)./Begrænsede initiativer grundet manglende økonomi dertil, indgår i kommende budgetproces. ESCO projektet imødegår dog et vist vedligeholdelsesefterslæb. Samlet set har broer og bygværker et efterslæb som vil fremgå af budgetønsker. Byrådet vil: Sætte stærkere og mere målrettet ind, når det gælder sundhed og sygefravær på kommunens arbejdspladser. Der har været arbejdet med sundhed og sygefravær gennem de seneste år, og vi kan nu se positive effekter. Der er desuden opbygget den fornødne værktøjskasse og organisation til indsatsen. Byrådet vil: Sætte stærkere ind, når det gælder god ledelse og dermed bedre kvalitet og effektivitet på kommunens arbejdspladser. Niveau 2 ledere er under masteruddannelse, og niveau 3 lederne under diplomlederuddannelse. Der arbejdes supplerende med lederudvikling i form af et større udviklingsprojekt der omfatter niveauerne 1-3. Omhandler fokuseret ledelse og klarhed om ledelsesroller. Byrådet vil: Have fokus på at medarbejderne er den vigtigste ressource for kommunen og dermed også er et vigtigt grundlag for at sikre en sund økonomi. Medarbejdsudvikling foregår for nuværende primært decentralt. Der pågår overvejelser om flere centrale initiativer. Deltema: Tilpasning af servicestruktur Byrådet søger hele tiden at være opmærksom på at drive en effektiv organisation. Derfor er der fokus på, om strukturer baseret på større enheder kan reducere de årlige udgifter, samt være fagligt og økonomisk bæredygtige. 20

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Hvolris Jernalderlandsby og KSE

Dialogbaseret aftale mellem. Hvolris Jernalderlandsby og KSE Dialogbaseret aftale mellem Hvolris Jernalderlandsby og KSE 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere