Juni De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er:"

Transkript

1 på Udviklings- og Planstrategi 2011 Juni 2013 Indledning Byrådet vedtog den 21. september 2011 Udviklings- og Planstrategi Med Udviklings- og Planstrategi 2011 blev det som noget nyt besluttet, at byrådet vil følge op på strategien én gang årligt, ligesom strategiens årshjul integreres i budgetfasen, så det sikres at mål og økonomi hænger sammen, jævnfør kodeks for godt budgetarbejde. Hermed fremlægges den anden og afsluttende opfølgning på Udviklings- og Planstrategi 2011 (UPS11). Første opfølgning på UPS11 fandt sted på byrådets strategi- og budgetseminar den 19. juni Udviklings- og Planstrategi 2011 indeholder i alt 7 temaer med tilhørende målsætninger. I dette opfølgningsdokument præsenteres alene status på strategiens tema 1-6. Tema 7, der rummer den lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune følges op i en særskilt Agenda 21 handlingsplan der er udarbejdet som bilag til Kommuneplan 2013, og tema 7 er derfor ikke medtaget i denne statusoversigt. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er: Tema 1: Sorø som skolernes kommune Underopdelt i 3 deltemaer med i alt 5 målsætninger Tema 2: Sorø som familiernes kommune Underopdelt i 5 deltemaer med i alt 30 målsætninger Tema 3: Sorø som det samarbejdende demokrati og fællesskabernes kommune Underopdelt i 2 deltemaer med i alt 6 målsætninger Tema 4: Sorø som naturens kommune Underopdelt i 2 deltemaer med i alt 6 målsætninger Tema 5: Sorø som kulturens kommune Underopdelt i 3 deltemaer med i alt 7 målsætninger Tema 6: Sorø som økonomisk bæredygtig kommune Underopdelt i 4 deltemaer med i alt 16 målsætninger Tema 1-6 rummer således i alt: 70 målsætninger. Præsentation af status Som optakt til byrådets opfølgning på UPS11 på strategi- og budgetseminaret den 18. juni 2013 behandlede alle fagudvalg i maj måned egne målsætninger fra UPS11. Det vil sige målsætninger fra UPS11, som er forankret i de fagcentre, udvalgene dækker. Til brug for opfølgningen havde alle fagcentre udarbejdet en opdateret status på målsætningerne fra UPS11, hvor farverne har følgende betydning. = Opfyldt: Det samlede antal handlinger der er iværksat, er planlagt iværksat, og/eller ønskes iværksat(budgetønske) vurderes at være tilstrækkelige til at målsætnin-

2 gen er opfyldt. Det er således ikke en forudsætning at handlingen og/eller handlingerne er afsluttede for at opnå farven grøn på målsætningsniveau. = Igangsat: De igangsatte handlinger, planlagte handlinger og/eller fremsatte ønsker til handling(er) (budgetønske) vurderes ikke at være tilstrækkelige for at opfylde den pågældende målsætning. Rød = Ikke igangsat: Der er endnu ikke iværksat handlinger, planlagt handlinger og/eller fremsat ønske om handlinger(budgetønske). Alle fagudvalg har tilkendegivet, at de er enige i administrationens vurdering af målopfyldelsen. Den eneste bemærkning der er anført fra fagudvalgenes behandling er fra TMU, som tilkendegiver, at TMU ikke finder det nødvendigt at arbejde med en selvstændig politik for bæredygtigt, energirigtigt byggeri. Det skal løses konkret i den enkelte planproces. Opgjort juni 2013, er status på de i alt 70 målsætninger der er indeholdt i tema 1-6 i Udviklingsog Planstrategi 2011 følgende: Antal grønne målsætninger: 55 Antal gule målsætninger: 12 Antal røde målsætninger: 2 Hertil kommer én målsætning der ikke er gjort status på, da den er byrådets egen, nemlig målsætningen: Som byrådsmedlemmer vil vi overalt hvor vi færdes, arbejde for at formidle billedet af kommunen som et afgørende lokalt fællesskab, som vi alle har medansvar for og alle nyder godt af, fra Tema 3. Der er hermed sket en væsentlig udvikling siden sidste status på UPS11 i juni 2012, hvor status var følgende: Antal grønne målsætninger: 38 Antal gule målsætninger: 28 Antal røde målsætninger: 3 Indholdsfortegnelse: Tema 1: Sorø som skolernes kommune s. 3 Tema 2: Sorø som familiernes kommune.. s. 5 Tema 3: Sorø som det samarbejdende demokrati og fællesskabernes kommune. s.12 Tema 4: Sorø som naturens kommune. s.15 Tema 5: Sorø som kulturens kommune. s. 17 Tema 6: Sorø som økonomisk bæredygtig kommune. s.19 2

3 Tema 1: Sorø som skolernes kommune Deltema: Skolestruktur Byrådet vil: Lægge vægt på, at skolernes opgave først og fremmest er at sikre børnene den bedst mulige undervisning. Derfor lægger vi vægt på en skolestruktur med læringsmæssigt optimale skolestørrelser suppleret med gode transportforhold, så skolerne er tilgængelige for alle. Pr er skolestrukturen ændret med nedlæggelse af tre skoler, således at der i alt er 6 folkeskoler i Sorø Kommune. Evaluering af skolestruktur- og dagtilbudsprocessen i form af en evalueringsdag tilrettelagt af fagcenter Skole og Daginstitution i samarbejde med en ekstern konsulent (2012). Deltema: Udvikling af skolerne Byrådet vil: Arbejde med en strategi for udvikling af skolerne i Sorø Kommune. Vedtagelse af en flerårig strategi for en kvalitetsudvikling af folkeskolerne med øgede midler til drift og midler til implementering af en ambitiøs IT-strategi. KMD er købt til opgaven med udarbejdelse af en IT-strategi for skolerne ( ). Implementering med overgang til I-pads fremfor tidligere fokus på PC ere er gennemført inden sommerferien Indførelse af I-pads har samtidig medført et andet læringssyn og læringstilgang som der forventes meget af, og som ligeledes forventes inddraget i den kommende skolereform. Børneprojektet: Fokus på mest mulig inklusion, en styrkelse af det forebyggende arbejde, en tidlig, målrettet, hurtig og effektiv indsats, samt sammenhæng og helhed i opgaveløsningen ( ). Projektperioden er tilendebragt og der foreligger pt. evaluering af projektet. Det forventes at en fremtidig børneprojektorganisering inddrages i den politiske beslutning om budget Evalueringen udviser dog ikke en mulig besparelse. Folkeskolen en fokuseret og effektiv anvendelse af lærernes tid, mhp at understøtte og styrke den tidlige og forebyggende indsats i kommunens dagtilbud og i indskolingen (bl.a. med reference til børneprojektet) (2012). KL var medvirkende til at der i foråret 2011 blev gennemført en undersøgelse om lærernes arbejdstid. Undersøgelsen medførte en optimering og en politisk beslutning om besparelse på 2 mio. kr. Besparelsen blev udmøntet fra skoleåret 2012/2013. Anlæg: Tilbygning til Stenlille Skole ( ). Byggeriet blev igangsat marts Indvielse d. 13. maj Anlæg: Frederiksberg Skole, etablering af ny 2-sporet skole opført i etaper (2012- feb. 2017). Projektet er i fuld gang og kører efter planen. Pt. projektforslagsfasen. 3

4 Byrådet vil: Lægge vægt på, at den enkelte skole får lov at udvikle sin egen særlige profil, sådan at vores skoler alle ligger på et højt niveau i de obligatoriske fag og laver fælles udviklingstiltag, men derudover har sin egen profil. Profilering vil foregå på den enkelte skole og vil fremgå af de kommende udviklingsaftaler og/eller kvalitetsrapporter. Skolernes selvstændige tiltag: Skolerne arbejder på hver deres læringsstile/læringsindgange. Ovenstående er fortsat i gang da flere skoler arbejder med en integration af profileringsværktøjer. Tre skoler arbejder målrettet med LP-modellen, og en af skolerne satser målrettet på læringsstile. Alle har dog ikke nået målet endnu. Byrådet vil: Gøre sundhed og ikke mindst motion til et særkende for alle kommunens skoler for bedre indlæring og for sunde livsvaner. Fælles tiltag på skolerne: I samarbejde med Rockwool-fonden gennemføres et sundhedsprojekt i kommunens folkeskoler, hvor der foretages 5 sundhedsmålinger på hver elev (2009- og frem). Skolerne arbejder fortsat med SundSkole, bl.a. fokus på bevægelse og mental sundhed. Indsatser er dokumenteret i kvalitetsrapporten. Er nu i driftsfasen. Deltema: Ungdomsuddannelserne Byrådet vil: Lægge en strategi for, hvordan vi som kommune kan mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. Etablering af filial i Sorø så rådgivningen er kommet tættere på/ledelsen er stadig samlet i Slagelse (2011). Kompetenceparat 2020: Fælles initiativ ml. kommunerne i Region Sjælland med fokus på kompetenceløft bl.a. blandt unge. Det politiske fokus skal sætte ekstra fart og fokus på igangværende initiativer i kommunerne, regionen og i erhvervslivet. Tiltaget er gennemført. Ungeledighed: Nedsættelse af "Ungerådets samordningsudvalg" der har fokus på en samlet strategi og koordineret indsats ift sammenhængende sociale, kompetencemæssige og jobmæssige problemer blandt unge (2012). Udviklingsarbejder på ungeområdet under Innovationsgruppe vedr. Ungeledighed, nedsat i regi Lederforum herunder fem spor:/ Der arbejdes videre i de fem spor mod handlekatalog og budgetseminar 2012 o Unge med psykiske problemer o Frivillig mentorordning o Produktionsskole /EGU - STU i Sorø Kommune o Forældrearv - uddannelsesarv o Klar til Job/fritidsjobbank Er politisk tilkendegivet godkendt

5 Tema 2: Sorø som familiernes kommune Deltema: Byudvikling Byrådet vil: Markerer Sorø Bys rolle i regional sammenhæng med særligt fokus på Sorø som kultur-, natur- og vidensby, og med dette afsæt tilvejebringe plangrundlag for et helhedsorienteret byudviklingsprojekt for Sorø-området med udgangspunkt i området omkring Alléhuset. Med afsæt i udviklingsprojektet Erhvervs- og byudvikling, er gennemført et byudviklingsprojektet for Sorø-området med konsulentfirmaet Niras som rådgiver. Projektet har et stærkt fokus på erhverv og en finansiel bæredygtig byudvikling, og resulterede i 2. kvartal af 2012 i en Masterplan for Sorø (vedtaget april 2012), som kan danne afsæt for lokalplanlægning og realisering af konkrete projekter. Projektet omfatter desuden udarbejdelse af en konkret Udviklingsplan for området omkring Alléhuset og Rådhusvej (vedtaget april 2012). Med afsæt i udviklingsprojektet Erhvervs- og byudvikling igangsættes i samarbejde med Realdania en forundersøgelse/byrumsanalyse af Kulturfirkanten i Sorø med konsulentfirmaet Cowi som rådgiver. Et initiativ, som har til formål, at gøre Sorø bymidte endnu mere attraktiv ( ). Foranalysen er afsluttet (vedtaget december 2012). Der arbejdes fortsat med afledte handlinger. Byrådet vil: Gøre en særlig indsats for byplanlægning/helhedsplan i Stenlille. Med afsæt i erfaringerne fra Masterplan for Sorø, tilrettelægges en proces for Stenlille, der munder ud i en samlet udviklingsplan (2013), og samtidig målrettes ansøgning om puljemidler til medfinansiering af et eller flere konkret anlægsprojekter. (Arbejdet med en helhedsplan for Stenlille udgør en udviklingsaftale for fagcenter Teknik og Miljø) Byrådet vil: Gøre en særlig indsats for byplanlægning/helhedsplan i Ruds Vedby. Med afsæt i erfaringerne fra Masterplan for Sorø, samt helhedsplan for Stenlille, tilrettelægges en proces for Ruds Vedby, der munder ud i en samlet udviklingsplan og samtidig målrettes ansøgning om puljemidler til medfinansiering af et eller flere konkret anlægsprojekter. Igangsættes Byrådet vil: Arbejde med en fortætning og omdannelse af de nuværende byer, så inddragelse af nye arealer i det åbne land kan begrænses. Indgår i arbejdet med kommuneplanrevision Byrådet vil: Formindske transportbehovet via større bytæthed og bedre tilgængelighed for kollektiv trafik, cykler og gående. Indgår i arbejdet med kommuneplanrevision Byrådet vil: Indrette byerne, så de bedre kan modstå ændringer i klimaet. Indgår i arbejdet med kommuneplanrevision Indgår i arbejdet med realisering af klimahandlingsplanen, specifikt indsatsområdet Byer og bygninger. Dialog med forsyningen om undersøgelse af risikoområder og betaling heraf. 5

6 Klimatilpasningsplan udarbejdes som tillæg til Kommuneplan Byrådet vil: Udarbejde en politik for bæredygtigt, energirigtigt byggeri, således at miljø og energi fremover bliver vigtige punkter, når nye lokalplaner skal udarbejdes og godkendes, herunder kombinere hensynet til klimaet med hensynet til bevarelse af kommunens værdier, når kommunens bygninger renoveres (TMU har på møde d tilkendegivet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en selvstændig politik for bæredygtigt, energirigtigt byggeri). I kommende lokalplaner udlægges boligområder efter bæredygtighedsprincipper - herunder afstemmes hvor langt man politisk ønsker at gå på området. Del af kommuneplanens generelle rammbestemmelser Indgår i arbejdet med realisering af Klimahandlingsplanen, specifikt indsatområdet Byer og bygninger via informationsindsats (eksisterende boligmasse). ESCO-projektet: Energioptimering/besparelser indgår som et væsentligt element i renovering af kommunens egne bygninger ( ). Projektet forløber planmæssigt med forventet færdigimplementering ved udgangen af Første fase er i 2013 overgået til driftsfase/garantiperiode. Deltema: Bosætning Byrådet vil: Fremme bosætningen ved at udarbejde en langsigtet bosætningsstrategi, der har tæt sammenhæng med vores erhvervsstrategi. Ny bosætningsstrategi for Sorø Kommune blev vedtaget marts 2012 Byrådet vil: Markedsfører Sorø Kommune som en attraktiv bosætningskommune som en del af en helhedsorienteret og koordineret markedsføring. Der henvises til den vedtagne bosætningsstrategi for Sorø Kommune (marts 2012) samt den toårige resultatkontrakt for Sorø Erhvervs- og Turistråd (SET) på området. Byrådet vil: Konsolidere og udbygge Sorøs image som attraktiv bosætningskommune, herunder øge kendskabet til de bosætningsmuligheder, der er uden for selve Sorø By. Der henvises til den vedtagne bosætningsstrategi for Sorø Kommune (Marts 2012) Gå i dialog med Sorø Erhvervs- og Turistråd om fornyelse af partnerskabsaftalen med henblik på en endnu stærkere indsats for at fastholde og tiltrække borgere til Sorø Kommune. Der er indgået en toårig resultatkontrakt / samarbejdsaftale med SET. 6

7 Deltema: Infrastruktur Byrådet vil: Arbejde for en god sammenhæng mellem byerne, bydelene og Sorø station, både i forhold til vej- og stinet samt gennem den kollektive trafik. Gennemført analyse af behovet for den fremtidige kollektive trafik, mhp en ny busstruktur gældende fra køreplanskift december Anlægsarbejdet vedr. cykelsti langs Kalundborgvej fra Lange Løng til Bromme opstartes i første halvår Denne strækning er første etape af det samlede cykelstianlæg mellem Dianalund og Sorø. Næste step er strækningen Dianalund/Tersløse ( ). Indgår i arbejdet med kommuneplanrevision Indgår i Stiplanen. Byrådet vil: Arbejde målrettet for at fremme bæredygtige transportformer, især ved styrkelse af den kollektive trafik - herunder fokus på vigtigheden af at fastholde Høng-Tølløse-banen. Dialog med MOVIA om god sammenhæng i den kollektive trafik. Afhænger af kommunale og regionale politiske initiativer. Byrådet vil: Arbejde for et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt kollektivt trafiknet, herunder ved optimering af den behovsstyrede kollektive trafik. TMU har forholdt sig til flextrafik. Byrådet vil: Arbejde for en ekstra motorvejsafkørsel ml. Fjenneslev og Ringsted som forudsætning for udvikling af et nyt stærkt erhvervsområde for transporttungt erhverv nord for Fjenneslev. Fælleskommunalt projekt hvor Sorø og Ringsted kommuner i 2012 i fællesskab rettede henvendelse til Vejdirektoratet med ønsket om, at der planlægges for en ny motorvejsafkørsel mellem Fjenneslev og Ringsted. Afventer tilbagemelding fra Vejdirektoratet inden sommerferien Byrådet vil: Arbejde for udbygning af cykelstinettet, med udgangspunkt i Cykelstiprioritetsplanen fra Anlægsarbejdet vedr. cykelsti langs Kalundborgvej fra Lange Løng til Bromme opstartes i første halvår Denne strækning er første etape af det samlede cykelstianlæg mellem Dianalund og Sorø. Næste step er strækningen Dianalund/Tersløse ( ). Byrådet vil: Arbejde målrettet med trafiksikkerhed for alle trafikantgrupper. Trafiksikkerhedsplanen revideres i Arbejde målrettet med implementering af initiativer fra trafiksikkerhedsplanen. 7

8 Deltema: Service Udarbejde trafikpolitik for Sorø Kommune som virksomhed, samt for alle kommunes skoler (2013). Byrådet vil: Gøre det til en del af Sorø Kommunes særkende, at kommunen stiller høje uddannelses- og kompetencekrav til sine ansatte det giver attraktive arbejdspladser og et godt serviceniveau for nuværende og tilflyttende borgere. Rekrutteringen sker decentralt, idet det altid vægtes, at Sorø Kommune ansætter de bedst mulige kandidater. Byrådet vil: Sikre en fortsat udvikling og tilpasning af servicestrukturen på dagtilbudsområdet. 4 institutioner er sammenlagt til 2 institutioner (2011). Der er løbende fokus på tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet,og BUU har behandlet forslag om lukning af yderligere 2 institutioner. Der er konstant politisk og administrativt fokus på området (2013) Med baggrund i det faldende børnetal tilpasses kontinuerligt. Evaluering af skolestruktur og dagtilbuds-processen i form af en evalueringsdag tilrettelagt af fagcenter Skole og Daginstitution i samarbejde med en ekstern konsulent (2012)./Sammen med EVA er en evaluering på tværs af fagcentre og stabscentre gennemført. Byrådet vil: Sikre og fremme en tidlig indsats over for børn og unge med særlige behov gennem en målrettet indsats, således at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel sikres. Vedtagelse af "Den sammenhængende børne- og ungepolitik" - med fokus på forebyggelse, inklusion og tidlig indsats (politisk vedtaget primo 2012). Udviklingsprojekt/Børneprojektet: Inklusion - styrkelse af det tværfaglige sundhedsfremmende og forebyggende arbejde gennem tidlig målrettet og helhedsorienteret indsatsindsats. Projektperioden er tilendebragt og der foreligger pt. evaluering af projektet. Det forventes at en fremtidig børneprojektorganisering inddrages i den politiske beslutning om budget Evalueringen udviser dog ikke en mulig besparelse. Projekt forældreuddannelse med 16 undervisningsgange v/ sundhedsplejerske over 2,5 år. Udvidet mødregruppetilbud og hjemmebesøg i 2,5 års alderen ( ). Byrådet vil: Sikre en forsat videreudvikling af handicapområdet, herunder skal boligstandarden i tilbuddene løftes. Fagcenter Handicap og Ældre har udarbejdet et strategipapir vedr. udviklingsperspektiverne for voksenhandicapområdet. Strategipapirets anbefalinger omfatter en allerede igangværende omstillings- og udviklingsproces, som i hovedtræk omhandler: 1. Fra længerevarende botilbud til midlertidige botilbud, bofællesskaber, opgangs- 8

9 fællesskaber eller egen bolig med støtte. 2. Udvikling af integrerede støtte og dagtilbud samt udvikling af værestederne til brugerstyrede aktivitetshuse. 3. Øget fokus på inklusion på det ordinære arbejdsmarked. 4. Øget brug af mentor-ordninger til matchgruppe Boligstandarden løftes via udflytning til bofællesskaber etc. jf. ovenstående, via renovering af Lundebo og via gennemført nybyggeri på Brommeparken. Byrådet vil: Arbejde for at forbedre tilgængeligheden for handicappede til alle offentlige bygninger, kultur- og sportsarrangementer, også udendørs. Dialogmøde og borgermøde i samarbejde med Handicaprådet omkring 3 nye fokuspunkter, hvoraf tilgængelighed er det ene fokuspunkt ( ) Dialogmøde ml. Handicaprådet, de erhvervsdrivende og TMU Projekt Fritidsguider ( ). Handicaprådet: Byvandringer i Sorø og Stenlille med SBI konsulent, 13. september Handicaprådet: Borgermøde om tilgængelighed 4. okt Dialogmøde den ml. Handicaprådet og repræsentanter fra Sorø Kommune vedr. det fortsatte tilgængelighedsarbejde samt gæsteoplæg fra Holbæk Kommune. I muligt omfang implementeres tilgængelighedsforanstaltninger. 1 mio. kr. afsat i årene , indgår i kommende budgetproces. Byrådet vil: Være i front med en aktiv beskæftigelsesindsats, der sikrer, at flest mulige borgere opnår eller bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Byrådet vægter indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked højt, så også borgere med nedsat arbejdsevne gives mulighed for et aktivt arbejdsliv. Ungeledighed/Nedsættelse af "Ungeområdets samordningsudvalg" med repr. fra politiske udvalg og den adm. ledelse. Udvalget arbejder for en samlet strategi, der både på kort og langt sigt imødegår udfordringerne ift social, kompetencemæssige og jobmæssige problemer blandt unge (2012). Udviklingsarbejder på ungeområdet under Innovationsgruppe vedr. Ungeledighed, nedsat i regi Lederforum herunder fem spor: o Unge med psykiske problemer o Frivillig mentorordning o Produktionsskole /EGU - STU i Sorø Kommune o Forældrearv - uddannelsesarv o Klar til Job/fritidsjobbank Der arbejdes videre i de fem spor. 9

10 Diverse aktiviteter og tiltag i Jobcenter Sorø (jvf. Beskæftigelsesplan 2012): o Øget fokus på samarbejde med fagbevægelser og virksomheder. o Den gode samtale, udvikling af fælles viden om den gode samtale. o Samarbejde med Sundhedscentret om bevægeapparetslidelser. o Øget fokus på brug af social mentorer. o Indsats for fælles aktiv holdning til borgere med psykiske lidelser. o Test af læringsstile - flere i uddannelse. o Projekt - Bryd arven, samarbejde under BRHS. o Større jobrotationsprojekt "styrk kompetencerne". LBR-projekt. Kompetenceparat 2020: Fælles initiativ ml. kommunerne i Region Sjælland med fokus på kompetenceløft bl.a. blandt unge. Det politiske fokus skal sætte ekstra fart og fokus på igangværende initiativer i kommunerne, regionen og i erhvervslivet. Et mål er ligeledes erhvervsudveksling og samarbejde mellem KKR-kommunerne. Byrådet vil: Sikre tilstrækkelige ressourcer til at yde en nødvendig pleje og omsorg for kommunens ældste. Samtidig fokuseres der på en stadig udvikling af ældreområdet, således at der fastholdes en høj kvalitet i plejen af kommunens ældste borgere. Igangsættelse af projekt "Aktiv hele livet" ( ). Vedtagelse af ældrepolitik for Sorø Kommune ( ). Arbejde for en øget anvendelse af velfærdsteknologi i Sorø Kommune. Det skal ske med inddragelse af borgere og medarbejdere, så der sikres viden om, og tryghed omkring, indførelse af velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet ( ). Deltema: Sundhed Byrådet vil: Inspirere og støtte borgerne i at leve et sundere liv, f.eks. ved særlig indsats vedr. KRAM (kost, rygning, alkohol og motion). Sundhedscentrets tilbud har siden 2007 været rettet mod KRAM-faktorerne Byrådet vil: Udvikle skolernes og institutionernes udendørs aktivitetsområder, så de kan åbnes for alle børn uden for skoletiden/institutionernes åbningstid. Intentionerne med tiltaget er optimalt, men det er påkrævet, at legepladsen hver morgen inden modtagelse af børn gennemgås for kanyler, smadrede flasker, glasskår m.m. Skolernes efterhånden meget udviklede legepladser anvendes i stor udstrækning af distriktets borgere. Enkelte institutioner har ligeledes åbnet for offentligheden. Byrådet vil: Lægge vægt på at understøtte initiativer fra borgere, institutioner og erhvervsliv, så den frivillige indsats udvikles og potentialet heri udnyttes. Der indgås gerne forpligtende 10

11 samarbejdsaftaler/partnerskabskontrakter med private aktører/ ildsjæle med henblik på iværksættelse af konkrete sundhedsfremmende tiltag. Samarbejdsaftale med DGI om sundhed og fysisk aktivitet. Formel samarbejdsaftale omkring Gå i Gang et frivilligt projekt der har fokus på hensyntagende fysisk aktivitet med efterfølgende socialt samvær. Byrådet vil: Fokusere på Sorø Kommunes geografisk betingede ulighed i sundhed og igangsætte sundhedsfremmende initiativer i den nordlige del af kommunen. Sundhedscentret afholder sundhedscafeer og rygestopkurser i bl.a. den nordlige del af kommunen, ligesom der i samarbejde med jobcentret laves målrettede indsatser for udvalgte grupper vedr. rygning og andre KRAM indsatser. Sundhedscentret sikre at alle medarbejdere har basisviden om KRAM faktorerne samt sundhedspædagogiske kompetencer til at kunne gå i dialog med borgeren om KRAM faktorerne. Tandplejen tilbyder at komme til forældremøder, gennemføre "Fyraftensbesøg" og komme på besøg i børnehaverne ( ). Byrådet vil: Fokusere på den tidlige sundhedsfremmende indsats for børn, så der sikres aktivitet og trivsel. Generel fokus og indsats ift. forebyggende og sundhedsfremmende tiltag til alle børn og familier i kommunen. Øget tværfaglig indsats - udløber af Udviklingsprojektet/Børneprojektet (2012 og frem). Tandplejens personale vil gennem opøvelse af anerkendende kommunikation og tilgang til brugerne skifte rollen som altvidende ekspert ud med rollen som vejleder og samarbejdspartner. Målet er at gøre brugerne til aktive medspillere i egen tandsundhed, at tage ansvar og opnå livslang tandsundhed ( ). Fokus på træning af børn med særlige behov. Byrådet vil: Med udgangspunkt i Sorø Kommunes sundhedsprofil fokusere på en patientrettet forebyggelse, der kan understøtte trivsel blandt kommunens kronisk syge og ældre. Pt. (2013) er patientuddannelser indenfor diabetes, KOL, kroniske smerter og kroniske sygdomme i almindelighed implementeret. Sundhedscentret vil fortsat implementere patientrettet forebyggelse således at der ved udgangen af 2014 er tilbud vedr. KOL, diabetes, hjerte-, kræft- og rygsygdomme, samt kurser vedr. kroniske sygdom generelt og kroniske smerter. 11

12 Tema 3: Sorø som det samarbejdende demokrati og fællesskabernes kommune Deltema: Kommunen et lokalt fællesskab Som byrådsmedlemmer vil vi overalt, hvor vi færdes, arbejde for at formidle billedet af kommunen som et afgørende lokalt fællesskab, som vi alle har medansvar for og alle nyder godt af. Byrådet selv. Byrådet vil: Fastholde lokalrådenes årlige dialogmøder med Økonomiudvalget. Der afholdes et årligt dialogmøde med Økonomiudvalget. Byrådet vil: Bruge det elektroniske borgerpanel mere aktivt og supplere dette med fysiske borger-paneler, fokus-grupper, tænketanke osv., som kan bistå ved udarbejdelsen af planer og politikker. Demokratistrategien fra 2006 revideres i 2012, her indtænkes brugen af det Elektroniske borgerpanel, fysiske borgerpaneler, fokusgrupper, tænketanke mv. Deltema: Det frivillige arbejde og partnerskaber Byrådet vil: Stimulere det frivillige arbejde ved at gøre det til en opgave for alle vores institutioner at lægge planer for, hvordan det frivillige arbejde omkring institutionen kan stimuleres og gøres attraktivt og værdsat. Generelle indsatser: Udviklingsprojektet "Slip ildsjælene løs". Et hovedformål med udviklingsarbejdet er, at skabe en større sammenhæng mellem kommunens indsats på velfærdsområderne og den frivillige indsats, samt at udvikle samarbejdet via en påskønnelse og anerkendelse af den frivillige indsats. Guide til kommunens institutioner om inddragelse af frivillige er udsendt maj Indgår som element i Vision for det aktive medborgerskab , vedtaget i byrådet juni 2011, hvor der i 2012 i samarbejde med frivillige råd, nævn og fora udarbejdes opfølgende handleplan. Ved en bred og bevidst inddragelse af borgere og brugere generelt og specifikt i de kommunale kulturinstitutioner virke (Folkebibliotek, Musisk Skole, Lokal Historiske arkiver), og gennem en generel understøttelse af borgernes lyst og ønske til at være aktive medborgere indenfor det samlede Kultur- og Fritidsområde. Konkrete indsatser: I daginstitutioner og skoler arbejdes der med legepladsdage/arbejdsweekender hvor legepladserne sættes i stand. Rigtig mange institutioner har arbejdsdage hvor forældre sætter legepladsen i stand. I skolerne arbejdes der med partnerskaber med erhvervslivet hvor erhvervsdrivende kan adoptere en klasse. Formålet er bl.a at inddrage erhvervslivet i erhvervsvejled- 12

13 ning, og at gøde bunden for evt. efterfølgende praktikpladser og uddannelsessteder. Efterhånden er der indgået rigtig mange adoptionsaftaler skoleklasser og erhvervsliv imellem. I SFO på Pedersborg Skole er der etableret højtlæsningsgrupper, hvor ældre borgere læser for børnene. I daginstitutioner er der flere eksempler på frivilligt arbejde, f.eks. en besøgsven i en vuggestue, oplæg fra forældre, bedsteforældredage, og skolebørn til højtlæsninger. Samarbejde ml. ansatte og frivillige på kommunal institution Holberghjemmet, etablering af venneforening. Pilotprojektet der skal danne læring for andre institutioner. Byrådet vil: Tage initiativ til partnerskaber for at styrke båndene mellem de frivillige og de kommunale fællesskaber. Generelle indsatser: Udviklingsprojektet Slip ildsjælene løs har resulteret i etablering af et frivillighedscenter og ekstern finansiering (EU) af et frivillighedsprojekt. Der er udsendt guide til institutionerne om hvordan man kommer i gang med samarbejdet med de frivillige. Indgår som element i Vision for det aktive medborgerskab , vedtaget i byrådet juni 2011, hvor der i 2012 i samarbejde med frivillige råd, nævn og fora udarbejdes opfølgende handleplan. Med afsæt i Udviklingsprojektet "Slip ildsjælene løs", afholdelse af frivillighedsmesse foråret Partnerskaber helt formelt et fy-ord i den frivillige verden, der ikke har lyst til at være bundet op. Forsøge at lave samarbejdsaftaler. Konkrete indsatser: I skolerne arbejdes der med partnerskabsaftaler med erhvervslivet hvor erhvervsdrivende kan adoptere en klasse. Formålet er bl.a. at inddrage erhvervslivet i erhvervsvejledning, og at gøde bunden for eventuelle praktikpladser og uddannelsessteder. Der er eksempler på daginstitutioner som har samarbejde med plejehjem og gymnastikforeninger. Partnerskabsaftale med DGI/Planlagte handlinger er igangsat. Gå i Gang hensyntagende motion og idræt. Aktiviteter 3 steder i kommunen. Knopskydning med 4 nye aktiviteter under vejs. Projekt Følgesvende for demensramte. Frivillig-bank med 15 frivillige. Samarbejde ml. ansatte og frivillige på kommunal institution Holberghjemmet, etablering af venneforening. Værested for socialt udsatte. Stiprojekt/sundhedsspor ved Alsted-Fjenneslev, samarbejdsprojekt mellem lokalrådet, Naturstyrelsen og kommunen. Etablering af sti rundt om Tuel Sø - partnerskabsprojekt med Stiftelsen Sorø Aka- 13

14 demi, Naturstyrelsen og t Forum. Lokalrådene inddrages i relevante sager, ligesom der udspringer initiativer af lokalrådenes udviklingspulje. Via t Forum igangsættes løbende en række initiativer og projekter der årligt afrapporteres til ØK/TMU. Eksempler på andre råd er Trafiksikkerhedsrådet og Grundvandsrådet. Byrådet vil: Vise byrådets anerkendelse af lokalrådenes, kultur- og idrætsorganisationernes og de frivillige sociale organisationers indsats m.fl. ved f.eks. at holde en årlig nytårskur eller lignende. Aktuelt planlægges årsmøde for de frivillige sociale organisationer. 14

15 Tema 4: Sorø som naturens kommune Deltema: Natur og miljø Byrådet vil: Fastslå Sorø Kommunes image som en grøn og naturskøn kommune gennem aktivt at pleje eksisterende naturområder og genoprette tidligere naturområder. Der er gennemført projekter omkring afgræsning af naturområder med kvæg og slåning af naturområder med le. Er gennemført i samarbejde med lodsejere og inddragelse af grønne organisationer. Endvidere projekt for restaurering/ slyngning af Tude å. Der laves årligt projekter indenfor rammen. Byrådet vil: Arbejde for udarbejdelse af en naturkvalitetsplan ved at kortlægge Sorø Kommunes store naturværdier. Arbejdet skal danne grundlag for en naturplejeindsats og formidling, der skal medvirke til en beskyttelse af naturværdierne og til at skabe bedre rekreative muligheder. Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan for Sorø Kommune, der bidrager til Kommuneplan 2013 ( ). Byrådet vil: Arbejde med en Miljøpolitik politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur for Sorø Kommune. Politikken skal give kommunen et godt grundlag for at prioritere indsatsen i forhold til bl.a. natur og miljø, og sikre et godt beslutningsgrundlag både på kort og langt sigt, bl.a. ved udarbejdelse af 2 årige handleplaner. Miljøpolitik politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur, med tilknyttet handleplan blev vedtaget juni Miljøpolitikken udstikker retningen for udviklingen på natur og miljøområdet. Miljøpolitikken tages op til revision hvert andet år, første gang i Udmøntning af handleplan , der rummer i alt 9 indsatsområder. Byrådet vil: Støtte og værdsætte aktiviteter der gør natur og kultur til attraktive fritidsmuligheder, og som stimulerer børn og unges lyst til at færdes i naturen og deres viden om den. Tilskud til det fælleskommunale sekretariat for Naturpark Åmosen, i samarbejde med Kalundborg og Holbæk kommuner. Konkrete projekter: t Forum/Etablering af sti rundt om Tuel Sø, stier generelt. Byrådet vil: Investere i træningsområder i naturen, både i form af stier og i form af andre træningsmuligheder. I Alsted-Fjenneslev blev i juni 2011 indviet et sundhedsspor. Sporet er et resultat af et samarbejde med Alsted-Fjenneslev lokalforening ( ). t Forum bevilligede kr. til træningsfaciliteter i forbindelse med sundhedssporet i Alsted-Fjenneslev (2012). Der undersøges muligheder og udfordringer ifm. etablering af egentlige træningsanlæg. Udfordringer er bl.a. sikkerhedskrav og evt. ansvarsplacering. 15

16 Deltema: Klima Byrådet vil: Fortsætte og samarbejde de mange initiativer på klimaområdet i Sorø Kommune, som samles i Klimahandlingsplanen for Sorø Kommune. Klimahandlingsplanen blev vedtaget juni Konkrete initiativer afledt heraf er: Opstart af kontakt til Ruds-Vedby som energiby. Informationsmøder om energibesparelser, skovrejsning mv. Ifm klimafestivallen i uge er der gennemført en række informationsaktiviteter om alternativ energiforsyning, samt energibesparelser. Arbejdet med en strategisk energiplan påbegyndes i Den strategiske energiplan skal bl.a. udstikke rammerne for varmeforsyningen i byområderne ( ). Med indgåelse af Klimakommuneaftale med DN og Borgmesterpagten, samt igangsættelse af ESCO-projektet er der sat fokus på den miljø- og energimæssige adfærd i kommunen. Fremadrettet skal initiativerne konsolideres. 16

17 Tema 5: Sorø som kulturens kommune Deltema: Vækst, og Udvikling af kulturlivet Byrådet vil: Bruge kulturarven som en ressource til at skabe vækst i kommunen. Drøftelse vedr. etablering af et fælleskommunalt museumsfællesskab i Kulturregionen, hvor Sydvestsjællands Museum indgår i det kommende "Museum Sjælland" (2012).Museum Sjælland blev en realitet pr Masterplan for Sorø (politisk vedtaget april 2012). Projektet har et stærkt fokus på erhverv og finansiel bæredygtig byudvikling. Sorøs rige kulturarv er et væsentligt element såvel generelt i Masterplanen, som specifikt ift konkret udviklingsområde/kulturfirkanten ( ) Foranalyse/byrumsanalyse af Kulturfirkanten i Sorø i samarbejde med Realdania. Et initiativ som har til formål at gøre Sorø endnu mere attraktiv. Foranalysen er afsluttet og politisk vedtaget december Der arbejdes fortsat med afledte initiativer. Element i ny bosætningsstrategi for Sorø Kommune, vedtaget marts Byrådet vil: Satse på det unikke og autentiske i den lokale kulturarv, i et samspil mellem kultur, erhverv og turisme. Udvikling af Kulturfirkanten (2012 og kommende år) Element i ny bosætningsstrategi for Sorø Kommune, vedtaget marts Byrådet vil: Skabe grundlag for et større folkeligt engagement omkring kommunens kulturelle tilbud og ad den vej skabe vækst for kulturlivet. Fortsat Udvikle portalen "Oplev Sorø". Fortsat udvikling af samarbejdet / aftalegrundlaget mellem SET i forhold turisme og erhvervsudviklingen i kommunen, herunder Parnas Expo. Etablering af et samlet Biblioteks-, Forenings- og Kulturhus i Dianalunds gamle rådhus, samt et kultur- og medborgerhus i det gamle Stenlille bibliotek. Borgerne opfordres til selv at være med til at udfylde rammerne, og skabe gode kulturoplevelser i hverdagen. Dianalund Bibliotek er åbnet som åbent bibliotek, og Foreningen Borgerhuset i Dianalund varetager udlån af lokaler. Stenlille Kulturhus er blevet etableret. Byrådet vil: Understøtte og facilitere netværksdannelse mellem kulturaktører og kulturinstitutioner i kommunen med henblik på udvikling af kulturlivet i kommunen. Etablering af et samarbejdsforum mellem de kommunale Kulturinstitutioner og nogle af de selvejende kulturinstitutioner i kommunen/etablering af Kulturforum. Der samarbejdes på tværs ift projekter, eksempelvis FLUKS, men formaliseret netværk er endnu ikke etableret. Rød Byrådet vil: Fortsat udvikle og kvalificere kulturportalen Oplev Sorø til glæde og gavn for kommunens borgere og kommunens foreninger, kulturaktører og kulturinstitutioner. Oplev Sorø portalens fremtid er uvis jævnfør den nye netstrategi/hjemmeside. 17

18 Deltema: Partnerskaber Byrådet vil: Understøtte og tilskynde til et øget forpligtende samarbejde mellem kulturinstitutionerne i kommunen og kommunens daginstitutioner og skoler, samt etablere forpligtende partnerskaber mellem kommunen, de private- og selvejende kulturinstitutioner i kommunen, og Sorø Erhvervs- og Turistråd (SET). Indgået samarbejdsaftale mellem Sydvestsjællands Museum / Kulturkørekortet og Slagelse Kommune for Kulturkørekortet er afsluttet som pilotprojekt. Der var ikke ressourcer til at videreføre Kulturkørekortet i samme form, og projektet er afviklet. Deltema: Børne- og ungdomskultur Byrådet vil: Bidrage til en fortsat prioritering af gode kulturtilbud rettet mod børn og unge herunder kulturkørekortet. Kulturkørekortet videreføres i 2012/ Indgået samarbejdsaftale mellem Sydvestsjællands Museum / Kulturkørekortet og Slagelse Kommune for Projektet er nu afviklet. Samarbejdsaftale med Ringsted Kommune og Teatercentrum vedr. afholdelse af festival 2012 i Sorø og Ringsted Kommuner. Børneteaterfestivallen 2012 blev gennemført med stor opbakning og succes. Samarbejdsaftale med Kulturregion Midt og Vestsjælland og Kulturministeriet om afholdelse af en ungekulturfestival FLUKS i Ungefestivallen FLUKS blev afholdt i 2012, og planlægningen af festivalen 2013 er i fuld gang. 18

19 Tema 6: Sorø som økonomisk bæredygtig kommune Deltema: Bæredygtig økonomi Byrådet vil: Holde fast i den hidtidige konsolideringsstrategi, herunder udarbejde en strategi for udbud i et samarbejde der involverer byrådets partier og medarbejdernes organisationer. Målet er en styrket økonomi med rum til investeringer. Konsolideringsstrategien - spor 1/Fire innovationsspor under Lederforum: 1. Sundhedsudgifter i galop 2. Ungeledighed 3. Helhed i sagsbehandlingen 4. Overførelsesindkomster under pres ( ). Konsolideringsstrategien - spor 2: Det adm. Handlekatalog 2013/Effektiviseringer i driften, produktivitetsforbedringer, konkurrenceudsættelse, indkøb o.lign. Konsolideringsstrategien - spor 3: Det politiske handlekatalog 2013/Innovation, initiativer og aktiviteter som er i gang, og som grundlæggende stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vi gør og tænker aktiviteter, kerneydelser, borgerinddragelse o.lign. Konsolideringsstrategien - spor 4: Innovations- og effektiviseringstiltag fra HU Igangsættelse af konkurrenceudsættelse på områderne lønadministration, vej og park, madproduktion og rengøring for at sikre og understøtte optimal opgaveløsning i kommunen. Afklaring og aftaleindgåelse forventes i løbet af Konkurrenceudsættelse på lønadministration dog først i 2013, med virkning fra Som en del af konkurrenceudsættelsen kan tværkommunalt samarbejde blive aktuelt, ligesom kontrolbud fra den kommunale virksomhed kan være et element. Udarbejdelse af udbudsstrategi (politisk vedtaget dec. 2010). Byrådet vil: Fortsætte bestræbelsen på at skabe en effektiv administrativ organisation. Afbureaukratisering - forenkling af krav og regler. Fokus på at hente gevinster i forlængelse af regeringens og kommunens egne afbureaukratiseringsinitiativer, samt inspiration fra andre kommuner. ØPU arbejder med proaktiv økonomistyring og proaktiv personale jura og administration, bl.a. flyverkorpset, månedlige ledelseserklæringer og kvartårlige budgetstatus. Der arbejdes med en indkøbsstrategi som skal sikre optimal kommunalt indkøb. Løbende optimering og effektivisering af den kommunale organisation, herunder effektivisering af den kommunale økonomistyring. ØPU arbejder med løbende optimering og effektivisering af den kommunale økonomi- og personalestyring. Eksempel på dette er, at der senest er igangsat en analyse af momsområdet samt indkøbsområdet. 19

20 - veje Byrådet vil: Erkende, at sund økonomi også er et spørgsmål om at undgå forfald og værditab på veje og bygninger. Derfor vil vi sætte betydelige ekstra midler af til vedligeholdelse i de kommende år. Funktionsudbud/Kontrakt med NCC Roads om vedligeholdelse af veje, pladser og cykelstier i kommunen i de kommende 15 år. Tilbudssummen er 149 mio. kr. og omfatter 490 km veje, m2 pladser, 66 km cykelstier og regulering af rabatter uden for kommunens byområder. Veje, broer og bygninger renoveres (bl.a. vejlapning, ny cykelstibro på Fjenneslevmaglevej, nyt rækværk på Kongebroen i Sorø og udskiftning af styreenheden på signalanlægget i Dianalund (2012/3 mio. kr.). Løft af vedligeholdelse og renovering af fortove, kantsten, autoværn mv. (2013 og frem/plus 1,25 mio. kr. årligt, eksisterende budget ca. 1,25 mio. kr.) Rød - bygninger Betydeligt vedligeholdelsesefterslæb, som løbende forværres ift. værdiforringelser af de kommunale bygninger. Ansøgt om ekstra midler til Budget 2013, hvilket i begrænset omfang nød fremme genfremsættes ifm. Budget 2014 (15-17)./Begrænsede initiativer grundet manglende økonomi dertil, indgår i kommende budgetproces. ESCO projektet imødegår dog et vist vedligeholdelsesefterslæb. Samlet set har broer og bygværker et efterslæb som vil fremgå af budgetønsker. Byrådet vil: Sætte stærkere og mere målrettet ind, når det gælder sundhed og sygefravær på kommunens arbejdspladser. Der har været arbejdet med sundhed og sygefravær gennem de seneste år, og vi kan nu se positive effekter. Der er desuden opbygget den fornødne værktøjskasse og organisation til indsatsen. Byrådet vil: Sætte stærkere ind, når det gælder god ledelse og dermed bedre kvalitet og effektivitet på kommunens arbejdspladser. Niveau 2 ledere er under masteruddannelse, og niveau 3 lederne under diplomlederuddannelse. Der arbejdes supplerende med lederudvikling i form af et større udviklingsprojekt der omfatter niveauerne 1-3. Omhandler fokuseret ledelse og klarhed om ledelsesroller. Byrådet vil: Have fokus på at medarbejderne er den vigtigste ressource for kommunen og dermed også er et vigtigt grundlag for at sikre en sund økonomi. Medarbejdsudvikling foregår for nuværende primært decentralt. Der pågår overvejelser om flere centrale initiativer. Deltema: Tilpasning af servicestruktur Byrådet søger hele tiden at være opmærksom på at drive en effektiv organisation. Derfor er der fokus på, om strukturer baseret på større enheder kan reducere de årlige udgifter, samt være fagligt og økonomisk bæredygtige. 20

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Handleplan for Udvikling af gode rammer for fysisk aktivitet Indledning: Denne handleplan for udvikling af rammer for fysisk aktivitet bygger på den politisk godkendte

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Plan over temamøder i 2016

Plan over temamøder i 2016 Plan over temamøder i 2016 Magistraten: Mag.møde Ansvarlig afd. Emne Kobling til Aarhusmål 18. januar MSO (og MBU, MTM) Demens også noget vi forebygger Demens er en lidelse, der påvirker bredt i vores

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere