Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013"

Transkript

1 Januar Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold hos den enkelte investor. Gennemgangen af skattereglerne er derfor ikke komplet, men der er fokuseret på hovedelementerne i skattereglerne. Private investorer, frie midler Aktier og udloddende aktiebaserede afdelinger Kursgevinst, frie midler Realiseret kursgevinst på børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser beskattes som aktieindkomst. Beskatningen er uafhængig af, hvor længe de nævnte papirer har været ejet og størrelsen af den samlede portefølje. Skattesatsen for aktieindkomst er opdelt i to trin. Også progressionsgrænsen for beskatning af aktieindkomst er uændret kroner i 2013 for enlige og kroner for ægtefæller. Selve satsen for beskatning af aktieindkomst er 27 procent/42 procent, således at aktieindkomst der ikke overstiger kroner beskattes med 27 procent. Den del af aktieindkomsten, der overstiger kroner for enlige og kroner for ægtefæller beskattes med 42 procent (alle er 2013-satser). og tab medregnes ved realisation af beviserne og opgøres efter den såkaldte gennemsnitsmetode, der medfører, at gevinst og tab skal opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte beviser og den gennemsnitlige købesum for beviserne. Den gennemsnitlige købesum beregnes på grundlag af købesummerne for samtlige beviser i hver afdeling forud for salget. Tab, frie midler Realiseret tab kan modregnes i årets realiserede gevinster og modtagne udbytter fra børsnoterede aktier (aktieindkomst), i gevinster fra aktiebaserede afdelinger samt i aktieindkomstskattepligtigt udbytte fra aktiebaserede afdelinger. Børsnoterede aktier og udloddende aktiebaserede afdelinger Realiseret gevinst beskattes som aktieindkomst Tab Tab modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier, i gevinster fra aktiebaserede afdelinger samt i aktieindkomstskattepligtigt udbytte fra aktiebaserede afdelinger. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. Fradrag for tab er dog betinget af, at købet er indberettet til skattemyndighederne. Hvis tabet er større end summen af realiserede gevinster og modtagne udbytter, overføres tabet til modregning hos en eventuel ægtefælle, og herefter til modregning i kommende års realiserede gevinster og modtagne udbytter uden tidsgrænse. Det overførte tab skal registreres i et særligt bilag til selvangivelsen. Tab fra før 1. januar 2002 kan kun fremføres i fem år, og kan derfor ikke modregnes efter 31. december Udbytte, frie midler Udbytte fra aktier beskattes som aktieindkomst. Det skal derfor medregnes ved opgørelse af årets samlede aktieindkomst.

2 Vær opmærksom på, at udbytte fra aktiebaserede investeringsbeviser kan indeholde en andel, der beskattes som kapitalindkomst, samt at der er fratrukket à conto udbytteskat på 27 procent ved udbetalingen. Overgangsregel for børsnoterede aktier mv., der sælges efter mindst tre års ejertid, frie midler Overgangsreglen omfatter kun børsnoterede aktier mv. købt før Hvis papirerne er omfattet af overgangsordningen, er realiserede gevinster skattefri, mens realiserede tab hverken kan fratrækkes eller modregnes. For at finde ud af om aktierne mv. er omfattet af overgangsreglen, skal det vurderes, om den såkaldte kroners-grænse er opfyldt kroners-grænsen Hvis man pr. 31. december 2005 havde en portefølje af børsnoterede aktier og andele i børsnoterede afdelinger (både aktie- og obligationsbaserede) med en kursværdi under kroners-grænsen, der for 2005 var fastsat til kroner for ugifte og kroner for ægtefæller, kan investeringen falde ind under overgangsreglerne. Det er alene porteføljens værdi i forhold til kroners-grænsen pr. 31. december 2005, der er afgørende. Det har ingen betydning, at porteføljeværdien eventuelt tidligere har været højere. Det vil sige, at hvis værdien af samtlige børsnoterede aktier og andele i børsnoterede afdelinger (både aktie- og obligationsbaserede) var under / kroner pr. 31. december 2005, så vil realiserede gevinster på de omtalte aktier og andele i børsnoterede aktiebaserede afdelinger (men ikke beviser i obligationsbaserede afdelinger selv om de, hvis de var børsnoterede, medregnes ved opgørelsen af beholdningsværdien) være skattefri efter tre års ejertid. Det gælder dog kun, hvis aktierne/beviserne fortsat er børsnoterede på salgstidspunktet. Det betyder samtidig, at hvis porteføljeværdien overskrides efter 31. december 2005, har det ingen betydning for skattefriheden for aktierne/beviserne omfattet af overgangsreglen. Ved afståelse af aktier og beviser fra 1. januar 2009, er ejertiden i forhold til overgangsreglen mindst tre år. Vi har derfor ikke beskrevet overgangsreglerne for aktier og beviser ejet i mindre end tre år kroners-grænsen reguleres ikke fremadrettet, da det alene er porteføljeværdien den 31. december 2005, der er afgørende for skattefriheden. Hvis porteføljens kursværdi oversteg / kroner pr. 31. december 2005, falder investeringen uden for overgangsreglerne. Udloddende obligationsbaserede afdelinger, frie midler Realiseret kursgevinst på beviser i afdelinger, der investerer i obligationer, beskattes som kapitalindkomst, uanset hvor lang tid de har været ejet. Hidtil har den del af de udloddede kursgevinster, der hidrørte fra afdelingens gevinster på blåstemplede obligationer, været skattefri. Overgangsregler for børsnoterede aktier og beviser i børsnoterede udloddende aktiebaserede afdelinger Beholdninger over kroner i 2005 ( kroner for ægtefæller) Beholdninger under kroner i 2005 ( kroner for ægtefæller) Tab Tab Ejet i tre år eller mere Beskattes som aktieindkomst Tab modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier, i gevinster fra aktiebaserede afdelinger samt i aktieindkomstskattepligtigt udbytte fra aktiebaserede afdelinger. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. Skattefri Intet tabsfradrag Reglerne om skattefri indkomst er imidlertid ophævet for så vidt angår obligationer, som den enkelte afdeling har anskaffet den 27. januar 2010 og senere. Det medfører, at gevinst på afdelingens gamle beholdning af blåstemplede obligationer fortsat kan udloddes som skattefri indkomst, mens gevinst på obligationer som afdelingen har anskaffet den 27. januar 2010 eller senere besattes som kapitalindkomst. For afståelser efter 31. december 2010 kan realiseret kurstab på alle afdelinger fradrages i kapitalindkomsten. Udbytte fra obligationsbaserede investeringsbeviser kan indeholde både skattefrit udbytte og udbytte, der beskattes som kapitalindkomst. Fra og med 2010 er der indført en bundgrænse for kapitalindkomst på kr. (2013) (dobbelt for ægtefæller). Positiv nettokapitalindkomst inden for bundgrænsen belastes ikke med topskat på 15 procent. Dermed bliver skatten af positiv nettokapitalindkomst inden for grænsen ca. 37,2 procent (2013). Samtidig nedsættes grænsen for den maksimale beskatning af positiv nettokapitalindkomst til 43,5 procent (2013) fra 45,5 procent (2012). og tab skal kun medregnes, hvis årets nettogevinst eller tab (sammenlagt med henholdsvis nettogevinster og tab på obligationer m.v. og eventuel gæld i fremmed valuta) overstiger kr.

3 Ved udlodninger fra afdelinger, der opfylder betingelserne for at være udelukkende obligationsbaserede tilbageholdes ikke à conto udbytteskat. Der tilbageholdes derimod 27 procent à conto udbytteskat af udlodninger fra obligationsbaserede afdelinger, som ikke opfylder betingelserne for at være udelukkende obligationsbaserede. og tab medregnes ved realisation af beviserne og opgøres efter den såkaldte gennemsnitsmetode, der medfører, at gevinst og tab skal opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte beviser og den gennemsnitlige købesum for beviserne. Den gennemsnitlige købesum beregnes på grundlag af købesummerne for samtlige beviser i hver afdeling forud for salget. Fradrag for tab er betinget af, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen af beviserne. Gennemsnitsmetoden skal dog ikke anvendes, når du har valgt lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på dine eventuelle obligationer, optaget til handel på et reguleret marked. I denne situation anvendes også lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på beviserne. Lagerprincippet er beskrevet nedenfor. Investering i investeringsselskaber, frie midler Investeringsforeninger, der ikke udlodder, betegnes skattemæssigt i udgangspunktet som investeringsselskaber. Ved investering af frie midler opgøres beskatningen efter lagerprincippet. Lagerprincippet indebærer, at årets realiserede såvel som urealiserede gevinster og tab skal opgøres ved udgangen af året. og tab henføres til 31. december det pågældende år og beskattes som kapitalind komst. Realiserede gevinster og tab henføres til det år, hvor salget har fundet sted. og tab beskattes som kapitalindkomst. Private investorer, pensionsmidler Kursgevinst/tab opgøres efter lagerprincippet, idet realiseret og urealiseret gevinst opgøres hvert år den 31. december. Den samlede gevinst for samtlige kapitalpensioner hos hver pensionsudbyder opgøres under et. Ligeledes opgøres den samlede gevinst for samtlige rateopsparinger hos hver pensionsudbyder samlet. Eventuel realiseret samt urealiseret gevinst beskattes med 15,3 procent i pensionsafkastskat. Skatten beregnes og afregnes af pensionsudbyderen. Eventuelt nettotab opsamles og overføres til næste år. Udbytte fra aktier og aktie- og obligationsbaserede investeringsforeninger, der indgår i en pensionsordning, er fritaget for udbytteskat. Beskatningen sker derimod i forbindelse med opgørelsen af den samlede værditilvækst hvert år den 31. december, hvor den samlede gevinst beskattes med 15,3 procent. Virksomhedsordningen Midler under virksomhedsordningen kan anbringes i de såkaldte investeringsselskaber, hvilket omfatter akkumulerende investeringsforeninger som for eksempel BankInvest Virksomhedsobligationer Akkumulerende, BankInvest Korte Danske Obligationer Akkumulerende og BankInvest Højrentelande Akkumulerende samt de akkumulerende aktieafdelinger. Virksomhedsmidler må fortsat ikke anbringes i udloddende afdelinger, uden at det betragtes som hævning. Beviserne i og afkastet heraf indgår i virksomhedsordningen, og beskatningen sker efter lagerprincippet. Det betyder, at årets realiserede såvel som urealiserede gevinster og tab skal opgøres ved udgangen af året. Realiserede gevinster og tab henføres til det år, hvor salget har fundet sted, og urealiserede gevinst og tab henføres til 31. december i det pågældende år. Selskaber Investering i udloddende investeringsforeninger, selskaber Når aktieselskaber, anpartsselskaber og andre selskabsbeskattede enheder investerer i udloddende afdelinger, medregnes udlodningerne til selskabsindkomsten uanset, om der er tale om aktiebaserede eller obligationsbaserede foreninger. Kursgevinster og -tab medregnes til den skattepligtige indkomst. Kursgevinster og kurstab beskattes som selskabsindkomst efter lagerprincippet. Kurstab, det vil sige uudnyttede fremførelsesberettigede tab og tab omfattet af den såkaldte nettokurstabssaldo fra aktier og aktiebaserede investeringsbeviser, kan modregnes i kursgevinster på porteføljeaktier (regulerede aktier i selskaber hvor aktionæren har en kapitalandel på mindre end 10 %) og investeringsforeningsbeviser i udloddende afdelinger. Realiseret nettotab kan fremføres uden tidsbegrænsning, hvis tabet er realiseret i indkomståret 2002 eller senere. Tab opstået i indkomståret 2001 og tidligere år kan kun fremføres i fem år. Investering i Investeringsselskaber, selskaber Investeringsforeninger, der ikke udlodder, betegnes skattemæssigt i udgangspunktet som investeringsselskaber. er og tab på beviser i investeringsselskaber medregnes i den selskabsskattepligtige indkomst efter lagerprincippet. Ved opgørelsen af den selskabsskattepligtige indkomst henføres urealiserede gevinster og tab til 31. december i det pågældende år. Realiserede gevinster og tab henføres til det år, hvor salget har fundet sted.

4 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Afdelinger Personers frie midler Pensionsmidler Midler under virksomhedsordningen Selskaber Tab og Tab og Tab og Tab Lagerbeskattede Korte Danske Obligationer Akkumulerende Virksomhedsobligationer Akkumulerende Højrentelande Akkumulerende Optima 10+, Optima 50+, Optima 70+ Pension Basis Pension Europæiske Aktier BI Private Equity Realisationsbeskattede obligationsafdelinger Almen Bolig Korte Danske Obligationer Lange Danske Obligationer Lagerprincippet indebærer, at såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab opgøres ultimo året og beskattes som kapitalindkomst. Lagerprincippet indebærer, at såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab opgøres ultimo året og beskattes som kapitalindkomst. Realiseret tab ved salg efter kan fradrages i kapitalindkomsten. Samtlige investeringer foretaget for pensionsmidler beskattes efter lagerprincippet. Realiseret og urealiseret gevinst og tab opgøres den 31. december hvert år. Lagerprincippet indebærer, at såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab opgøres ultimo året og beskattes som virksomhedsindkomst. Lagerprincippet indebærer, at urealiseret gevinst og tab opgøres ultimo året og henføres til beskatning i det pågældende år, og realiseret gevinst og tab henføres til beskatning i det år, hvor afståelsen af beviserne finder sted. Både realiseret og urealiseret gevinst og tab beskattes som selskabsindkomst. Globale Indeksobligationer Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Etik (SRI) Udenlandske Obligationer Højrentelande Højrentelande, lokalvaluta Realisationsbeskattede aktieafdelinger Globalt Forbrug Basis Basis Etik (SRI) Europæiske Aktier Højt Udbytte Aktier New Emerging Markets Aktier Realiseret gevinst beskattes som kapitalindkomst uanset anskaffelsestidspunkt og ejertid. Realiseret gevinst beskattes som aktieindkomst. Aktieindkomst op til kroner for enlige og det dobbelte beløb for ægtefæller beskattes med 27 procent (2013-sats). Realiseret tab kan fradrages i kapitalindkomsten Realiseret tab kan alene modregnes i udbytte og gevinst på børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser samt udbytter, der beskattes som aktieindkomst. beskattes med 15,3 procent, mens nettotab fremføres til næste år. Pensionsudbyderen foretager skatteberegningen og afregner skatten medio januar i det efterfølgende år. Investering ikke tilladt, da det betragtes som hævning. Investering ikke tilladt, da det betragtes som hævning. Lagerbeskattes hos selskaber. Lagerbeskattes hos selskaber. Asien Danmark Latinamerika Østeuropa Aktieindkomst over kroner for enlige og det dobbelte beløb for ægtefæller beskattes med 42 procent (2013-sats). Eventuelt uudnyttet tab kan fremføres til kommende skatteår uden tidsgrænse. Der tages forbehold for fejl, mangler og udeladelser, idet BankInvest altid tilråder individuel skatterådgivning BankInvest Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf Fax

5 Skattemæssig behandling af fusioner Maj 2013 Bilag til skatteguiden 2013, til brug for selvangivelsen 2012 Korte Danske Obligationer og Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv Lange Danske Obligationer og Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv Afdeling Korte Danske Obligationer (KDO) og afdeling Lange Danske Obligationer (LDO) blev fusioneret med henholdsvis afdeling Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv (KDO P&E) og Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv (LDO P&E). De to sidstnævnte afdelinger er de fortsættende. NB! I forbindelse med fusionerne skiftede de to fortsættende afdelinger navn til Korte Danske Obligationer og Lange Danske Obligationer (samme navne som de ophørende afdelinger havde). Baggrund Ændringer i de danske skatteregler i 2010 gjorde, at det ikke længere var relevant at have to forskellige afdelinger med henholdsvis korte og lange danske obligationer. Dette skyldes blandt andet, at de ophørende afdelinger var lukket for nye emissioner, siden skattereglerne trådte i kraft i januar 2010, hvilket gjorde det vanskeligt at styre de ophørende afdelingers porteføljer optimalt. Det oprindelige formål med de ophørende afdelinger var ikke længere til stede, hvorfor det vurderes at være til gavn for investorerne at gennemføre fusionerne. Skattemæssige forhold for KDO/KDO P&E Fusionen blev foretaget som en skattefri fusion og har derfor ikke praktisk betydning for udfyldelsen af kundernes selvangivelse for Skattemæssige forhold for LDO/LDO P&E Fusionen af LDO/LDO P&E blev foretaget som en skattepligtig fusion. Dermed har fusionen betydet, at der skal påføres gevinst eller tab på selvangivelsen for Der blev fra 1. januar 2012 og frem til opgørelsestidspunktet 11. maj fortaget en udlodningsopgørelse i LDO. Udlodningen fragik den indre værdi i LDO, hvorfor der umiddelbart inden fusionen blev udbetalt ekstraordinært udbytte på 12,25 kr. pr. andel i den ophørende afdeling. Heraf var de 10,18 kr. skattefrie, mens de 2,07 kr. beskattes som kapitalindkomst. Skattemæssigt blev fusionen behandlet som et salg af beviser i den ophørende afdeling (LDO) og et køb af beviser i den nye (LDO P&E). Restbeløb Ved begge fusioner er der i forbindelse med ombytningen af investeringsbeviser opstået et mindre restbeløb. Beløbet er udbetalt kontant og er skattepligtig som kapitalindkomst. Eksempel på ombytning og restbeløb (NB! Indre værdier er fiktive og ment som illustration). En kunde har 500 stk. Lange Danske Obligationer i sit depot den 30. april Indre værdi forudsættes ansat til 91,63 kr. pr. 11. maj Værdi af Lange Danske Obligationer er: 500 x 91,63 = ,00 kr. Indre værdi for Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv forudsættes ansat til 98,76 pr. 11. maj Lange Danske Obligationer ombyttes til Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv (LDO P&E) sådan: /98,76 = 463,9024. Kunden får 463 stk. investeringsbeviser i afdeling Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv Restbeløb: Oprindelig værdi af beholdning var: 500 x 91,63 = ,00 kr. Værdi af nye investeringsbeviser er: 463 x 98,76 = ,88 kr. Restbeløb: ,00 kr ,88 kr. = 89,12 kr. Beløbet er indsat på kundens udbyttekonto den 16. maj 2012.

6 Januar 2013 Bilag til skatteguiden 2013, til brug for selvangivelsen 2012 Baggrund for fusion i maj 2012 af afdelinger med korte og lange danske obligationer Beregningseksempler Afdeling Korte Danske Obligationer og afdeling Lange Danske Obligationer blev 11. maj 2012 fusioneret med henholdsvis afdeling Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv og Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv. De to sidstnævnte afdelinger er fortsættende og har samtidigt med fusionerne skiftet navne til Korte Danske Obligationer og Lange Danske Obligationer (samme navne som de ophørende afdelinger). Nedenfor følger beregningseksempler vedrørende de to fusioner: Fusion af afdelinger med korte danske obligationer (skattefri fusion) Indre værdi i ophørende afdeling: 94,7020 Indre værdi i fortsættende afdeling: 90,0611 Ombytningsforhold: 1,0515 Eksempel: En kunde købte stk. Korte Danske Obligationer til kurs 102,00 i Ombytningsforhold/restbeløb x 1,0515 = 1.051,50 stk. kunden får beviser i den fortsættende afdeling. Værdi af beviser i ophørende afdeling: x 94,7020 = ,00 kr. Værdi af beviser i fortsættende afdeling: x 90,0611 = ,22 kr. Restbeløb som udbetales kontant og beskattes som kapitalindkomst (94.702,00 kr ,22 kr.) = 47,78 kr. Ny teknisk købskurs Oprindelig købspris/antal nye beviser: /1.051 = kurs 97,05 Fusion af afdelinger med lange danske obligationer (skattepligtig fusion - gevinst/tab skal påføres selvangivelsen for indkomståret 2012). Indre værdi (salgskurs) i ophørende afdeling: 91,6284 Indre værdi (købskurs) i fortsættende afdeling: 98,7553 Ombytningsforhold: 0,9278 Eksempel: En kunde købte stk. Lange Danske Obligationer til kurs 102,00 i Ombytningsforhold/restbeløb x 0,9278 = 927,80 stk. kunden får 927 beviser i den fortsættende afdeling Værdi af solgte beviser i ophørende afdeling: x 91,6284 = ,40 kr. Værdi af købte beviser i fortsættende afdeling: 927 x 98,7553 = ,16 kr. Restbeløb som udbetales kontant og beskattes som kapitalindkomst (kr ,40 kr ,16 kr.) = 82,24 kr. Kurstab: Oprindelig købspris i 2007: x 102,00 = ,00 kr. Salgspris pr. 11. maj 2012: x 91,6284 = ,40 kr. Kurstab på obligationsbaserede investeringsbeviser, som kunden skal indberette på selvangivelsen for 2012 ( ,00 kr ,40 kr.): ,60 kr. Hertil kommer ekstraordinært udbytte på 12,25 kr. pr. andel i den ophørende afdeling. Heraf er de 10,18 kr. skattefrie, mens de 2,07 kr. beskattes som kapitalindkomst.

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indhold Indkomståret 2018... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen for 2017 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indkomståret 2018 Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter, om du handler for frie midler eller for din pensionsopsparing.

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2018 1 Skatteguide 2018 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2019 1 Skatteguide 2019 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2018

Guide til årsopgørelsen 2018 Guide til årsopgørelsen 2018 Sådan kontrollerer du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til årsopgørelsen for 2018... side 3 Har du solgt beviser i udbytte be talende obligationsafdelinger

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Skatteguide 2008/2009

Skatteguide 2008/2009 Skatteguide 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C 093208 Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2016 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015

GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015 DANSKE INVEST 2 Knowledge at work GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2015 behandles skattemæssigt 3 DANSKE INVEST Hvis du vil vide mere Indhold Kan du

Læs mere

DANSKE INVEST OG SKATTEN

DANSKE INVEST OG SKATTEN DANSKE INVEST OG SKATTEN Januar 2016 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2009 - for private

Guide til selvangivelsen 2009 - for private Guide til selvangivelsen 2009 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2018 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2017 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). GEVINST OG TAB FORDRINGER, GÆLD OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere