Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004

2 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3 Regnskab Side 3 ØD Side 4 Indsatsområder Side 4 Socialt ansvar Side 5 Sygefravær Side 5 Yderligere kommentarer Side 5 Væksthuset Side 5 Støtte- og kontaktpersonordningen Side 6 Driftsoplysninger 2004 Side 7 Indsatsområder 2005 Side 7 Bilag 1: Aftale mellem Hals Kommune og Socialpsykiatrien Side 9 2

3 Faktuelle oplysninger: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Lovgivning: 1. Væksthuset er oprettet som et åbent værested jævnfør Lov om Social Service 88, stk. 3, hvorefter kommunen kan etablere samværs- og aktivitetstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlig sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 2. Støtte- og kontaktperson ordningen er oprettet jævnfør Lov om social Service 80, hvorefter kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser. Hvis du har brug for flere faktuelle oplysninger om socialpsykiatrien, herunder Væksthuset og Støtte- og kontaktperson ordningen i Hals kommune, henvises til: Opfølgning af aftale Regnskab 2003 Regnskabet vedlægges som bilag nr. 1. Hertil skal knyttes følgende kommentarer: Der ses et over skud på kr. Dette skal dog ses i lyset af en ØD overførsel fra 2002 på kr. Konto 10: Løn. Der ses et mindre forbrug på kr. Konto 12: Vikarer. Der ses et mindre forbrug på kr. Der har været et større forbrug der dog udlignes af refusioner på kr. Konto 20: Uddannelse. Der ses et merforbrug på kr. Dette skyldes deltagelse i lederkursus og i intern lederuddannelse i Hals kommune. Konto 30: Aktivering. Der ses et mindre forbrug på kr. Dette skyldes, at udgifterne til indkøb af nyt materiale i stor grad er blevet afholdt af brugernes egen konto. Konto 50: Bygning. Der ses et merforbrug på kr. Dette skyldes i høj grad renovering af baghus. Der er således et merforbrug på: indvendig vedligehold kr. Inventar indkøb kr. Administration kr. Som oplyst i Virksomhedsplan 2003 er administrationskontoen allerede på forhånd overskredet med kr.(telefoner, kopimaskine, Internet.) 3

4 Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Økonomisk decentralisering. Der ses et overskud på kr. Dette skal dog ses på baggrund af et overført ØD beløb fra 2002 på kr. Der er således tale om et forventet merforbrug på ca kr. Dette forventes anvendt til følgende: Administration kr. Udsugning i Væksthuset kr. Bærbar pc kr. Kompetence udvikling kr. I alt kr. Indsatsområder: Renovere baghus og istandsætte stuerne. Begge dele er gennemført i Baghuset er blevet renoveret med isolering af loft og vægge, nedbrydning af mur, isætning af nye vinduer og etablering af ny belysning. Baghuset kan nu også bruges i vinterhalvåret. Stuerne er blevet renoveret med ny tapet og maling. Desuden har vi indrettet stuerne anderledes således at der er blevet mere plads til aktiviteter. En del af arbejdet er blevet udført i samarbejde mellem brugerne og personale. Dette har givet positive fælles oplevelser. Intensivere det interne samarbejde i kommunen. Dette er desværre ikke blevet formaliseret ud over på lederniveau. Det næste skridt vil derfor være, at der mellem hjemmeplejen og socialpsykiatrien etableres et egentligt dialogforum. Dette har på ide plan været drøftet. Drøftelser på det generelle plan med lægerne har ikke været etableret, idet der har været andre ting på dagsordnen på de møder forvaltningen har med lægerne. Vores samarbejde i konkrete sager har været tilfredsstillende. Vi har informeret bredt om socialpsykiatrien ved at etablere 4 årlige åben hus arrangementer, hvor vi invitere alle der ønsker viden om området. Desuden har vi inviteret forskellige nøglepersoner til at lave mad på vores mad aftner og dermed øget deres videns niveau. Det være sig læger, politikere, sagsbehandlere, præster, m.fl. Der afholdes ca. 1 gang om måneden distriktspsykiatrisk møde, hvor behandlingspsykiatrien er på besøg på rådhuset og kan rådgive sagsbehandlere og socialpsykiatrien i konkrete sager. Disse møder er socialpsykiatrien ansvarlige for, og de er med til at sætte fokus på psykiatrien i forhold til sagsbehandlerne. Deltage i det forberedende arbejde med etablering af boliger til sindslidende borgere. Det vedtagne byggeri af 6 boliger til sindslidende er taget ud af budgetterne og foreløbig skrinlagt. Der har derfor ikke været arbejdet yderligere med projektet. 4

5 Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Det sociale ansvar. I Væksthuset er ansat 1 medarbejder i Skånejob på 10 timer ugentligt. Derudover har vi pr ansat 1 medarbejder i flexjob på 20 timer ugentligt. Vi har igennem året haft 2 længerevarende arbejdsprøvninger på ca. 25 timer ugentligt. Begge afprøvninger har medvirket til, at de pågældende er indstillet til flexjob. Sygefravær. Der har i 2003 været i alt 95 sygedage, hvilket giver et gennemsnit på 23,25 pr. ansat.. Der har i årets første halvår været én længerevarende sygemelding i forbindelse med en knæoperation. Pågældende er nu tilbage på arbejde, og der har i 2. halvdel af året ikke været sygdom i socialpsykiatrien. Yderligere kommentarer til For at tydeliggøre omfanget af indsatsen, skal kort redegøres herfor vedrørende Væksthuset Målgruppen for Væksthuset er årige borgere med sindslidelser i Hals kommune. I forhold til kommunens indbyggertal på ca , skulle der statistisk være ca. 55 personer med sindslidelser i Hals kommune. Det er dog meget svært at opgøre det konkrete antal, da der er meget forskellig brug af tilbuddene, og det for manges vedkommende ikke er relevant med kontakt, da de pågældende er velmedicineret eller helt er blevet symptomfri. Da der ingen registrering finder sted i forbindelse med benyttelse af Væksthuset, er der ikke krav om diagnose eller lignende. Alle, der vil kunne profitere af tilbuddet, er velkommen. Eneste krav til brugerne er, at de ikke må være synligt påvirket eller direkte ubehagelig i opførsel/fremtoning. Det er dog tydeligt, at 99 % af brugerne er enten sindslidende eller meget psykisk sårbar. Brugergruppen er meget forskellig og spænder lige fra den unge erhvervsaktive på sygedagpenge til den midaldrende alkoholmisbruger på overførselsindkomst. Det er dog tydeligt, at det især er sindslidende på overførselsindkomst der bruger Væksthuset. Det at åbningstiden er i dagtimerne, afspejler også dette forhold. Der har i 2003 været lavet aftale med socialforvaltningen om at bruge Væksthuset som en mulighed for at starte langsomt op igen efter en længere sygeperiode. Dette har været brugt i en del tilfælde. Væksthusets primære brugergruppe er sindslidende mellem 18 og 67 år i Hals kommune. Der er typisk tale om kronisk syge der tidligere har været indlagt eller været i kontakt med distriktpsykiatrisk team. Væksthuset fungerer her som en mulighed for socialt fællesskab, samt som et tilbud for jeg - støttende samtaler. Det er fortsat meget tydeligt, at netop disse to elementer er vigtige for brugerne. Brugergruppen har tidligere været præget af de årige. Dette er dog ved at ændre sig, så gruppen starter allerede ved ca. 40 år. Da der er tale om et åbent værested, foretages der ingen registrering ud over antal brugere, og der er ikke en egentlig grænse for antallet af tilknyttede brugere. Kun lokalernes størrelse sætter sin begrænsning. 5

6 Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Nedenstående tabel viser udviklingen i antal brugere af Væksthuset. Primo Tilgang Afgang Ultimo Af disse 22 brugere, er der 16 der fast bruger huset. De sidste 6 besøger huset efter behov, og i forbindelse med arrangementer o.l. 5 af disse er desuden tilknyttet støtte- og kontaktpersonordningen. Det store antal i afgang skyldes: 1 er indlagt. 1 er i arbejdsprøvning på revalideringsinstitution. 2 er flyttet. 3 Bruger os meget sjældent. 4 har kun kortvarigt haft kontakt til Væksthuset. 2. Støtte- og kontaktperson ordningen (SKP) Der er i Hals kommune etableret en støtte / kontaktperson ordning. Personalet er det samme i både Væksthuset og Støtte- og kontaktperson ordningen. Målgruppe. Gruppen af meget udsatte og isolerede sindslidende borgere. Formål. Formålet er primært at opnå og bevare sociale kontakter, og derved bryde den sindslidende borgers isolation. Sekundært er formålet at den sindslidende borger skal kunne gøre brug af allerede etablerede tilbud som for eksempel Væksthuset. Indhold. Støtte / kontaktpersonordningen er meget opsøgende og tager oftest udgangspunkt i den sindslidendes borgers egen bolig. Hjælpen består i støtte til at kunne få en hverdag til at fungere. Det være sig at hjælpe med kontakt til andre myndigheder, forståelse af breve og henvendelser fra myndigheder, bisidder ved møder, konkret hjælp i hjemmet, motivationssamtaler, jeg-støttende samtaler, hjælp til at planlægge en hverdag, o.l. Brugere Ordningen er normeret til max. 10 personer og der er afsat 30 timer ugentligt hertil. I forbindelse med tilførsel af et flexjob på 20 timer ugentlig, har det været muligt sidst på året at øge indsatsen på dette område. 6

7 Virksomhedsplan for socialpsykiatrien I nedenstående skema ses udviklingen fra 1998 til År Primo Tilgang Afgang Ultimo Der ses en meget kraftig stigning i antallet af brugere af støtte- og kontaktperson ordningen. Henvisningen er sket således: 4 ved personlig henvendelse 3 gennem hjemmeplejen 4 gennem sikringsafdelingen. Den øgede tilgang skyldes især et tættere samarbejde mellem socialpsykiatrien og socialforvaltningen generelt. Der har været gjort meget for at gøre opmærksom på tilbuddet og de muligheder der tilbydes. Dette vil i det kommende år blive udbygget. Afgangen skyldes, at én har fået andet tilbud, og én har fået det så godt, at kontakten er afsluttet. Der har i perioder været meget brug for ordningen og i en kort periode var der venteliste. Med tilførsel af flexjob har det været muligt at efterkomme behovet, så der p.t. ikke er venteliste, men ordningen er i perioder fuldt udnyttet, og det vil ikke være muligt at undgå ventelister hvis tilgangen fortsætter i samme omfang. Driftsoplysninger for Aftalen mellem Hals kommune og Socialpsykiatrien for 2004 vedlægges som bilag nr. 2. Heraf fremgår de rammer, som institutionen skal drives inden for, herunder budget, ligesom mål og indsatsområder mv. er beskrevet. Indsatsområder 2005 Fortsætte udbygningen af det interne samarbejde. Der vil til stadighed være behov for at sætte fokus på samarbejdet. Vi vil i 2005 gerne sætte ekstra fokus herpå og forankre det arbejde der sker i Intensivere det tværkommunale samarbejde i socialpsykiatrien. Uanset udfaldet af arbejdet med en kommunalreform vil der være behov for at se på udbygning af samarbejdet med andre kommuner på psykiatriområdet. Sårbarheden kunne formindskes, og der vil opstå en bredere vifte af relevante tilbud. I første omgang vil kontakten ske i form af uformel erfarings- og videns udveksling. 7

8 Ledelsesværdier. Vi vil arbejde videre med det fundament der i 2004 er skabt i personalegruppen, og som i bliver suppleret med personaleværdier. Det er vigtigt, at vi helt konkret ser på, hvordan vi takler alle 6 værdier og sætter nye konkrete handlinger på. Dette vil vi gøre i efteråret Vi har desuden aftalt, at de årlige spørgeskemaundersøgelser ikke gøre anonyme således at de konkret kan bruges til at forbedre det daglige arbejde. Ansvarlig for dette er daglig leder med støtte af sikkerhedsrepræsentanten. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at arbejdet med arbejdsmiljøet ikke er noget der kan gøre en gang årligt, men er en kontinuerlig proces som alle skal være medvirkende i. Attraktiv arbejdsplads: At sikre den attraktive arbejdsplads og have nogle velfungerende ledelses- og personaleværdier hænger tæt sammen, og vi vil derfor kæde disse sammen i det daglige arbejde. Klaus Wehner Ledende Hjemmevejleder. 8

9 Aftale mellem Hals Kommune og Socialpsykiatrien

10 Aftale mellem Hals Kommune og Socialpsykiatrien / Væksthuset Administrationsgrundlaget udgør de overordnede gældende retningslinier i forbindelse med lønsumsstyring og økonomisk decentralisering. Nærværende aftale regulerer de individuelle aftaler for den enkelte institution. For faktuelle oplysninger henvises til kvalitetsstandarder og ydelseskataloger, som findes på Internettet på adressen 1. Aftalen indgås mellem Hals Kommune og Socialpsykiatrien / Væksthuset Nærværende aftale har til formål, at: Synliggøre roller, opgaver og ansvar. Synliggøre ydelser, serviceniveau og målsætninger. Serviceniveauet er indtil videre som vi plejer, men skal på sigt beskrives og indarbejdes i aftalen. I henhold til nærværende aftale er det vigtigt at pointere, at institutionen skal opfylde den til enhver tid gældende orienterings- og høringspligt i forhold til Ældrerådet, brugerrådet og bruger- /pårørenderådet. Der er tale om en etårig aftale, som træder i kraft den 1. januar 2004 og løber til 31. december Aftalen indgås hvert år umiddelbart efter budgetlægningen og senest den 31. december forud for aftaleåret. Det er en generel forudsætning, at Socialpsykiatrien / Væksthuset til enhver tid drives inden for rammerne af lovgivningen og de øvrige gældende bestemmelser for kommunal drift i Hals Kommune, medmindre andet fremgår af aftalen. 2. Hals Kommunes generelle politiske mål for socialpsykiatriområdet At hjælpe den sindslidende borger til at leve en tilværelse så nær det normale som muligt, hvilket søges gennemført ved: At forebygge isolation At opbygge og styrke det sociale netværk At øge mulighederne for at fungere i sociale sammenhænge At forebygge indlæggelse eller genindlæggelse At styrke evnen til at tage ansvar for egen tilværelse At udføre opsøgende arbejde hos sindslidende borgere der har behov herfor. 3. Mål og rammer for Væksthuset i 2004 Gennem en tryg og personlig vedvarende kontakt at skabe et miljø der sikre, at den kommunale målsætning efterleves. Dette gøres gennem praktisk arbejde, kreative udfordringer, samtaler, samvær og opsøgende arbejde. Udgangspunktet er altid hjælp til selvhjælp. 10

11 Indsatsområder for Væksthuset i 2004 Afklare fremtiden for dagtilbuddet Væksthuset. Der er med Simon Krogh lavet en lejeaftale for Teglværksvej 2 der udløber Såfremt der fortsat er tanker om at bygge nyt, er det nødvendigt at der i 2004 påbegyndes et forarbejde. Det nuværende hus er ikke hensigtsmæssig indrettet. Hverken for brugere eller for personale. Det er ikke handicapegnet, der er dårlig udluftning med meget træk, der er meget dårlig adgang til kontor- og mødefaciliteter på 1. sal, og huset trænger til vedligeholdelse. PR både internt og eksternt. Vi skal gøre opmærksom på de tilbud som socialpsykiatrien har til sindslidende borgere. Det være sig til kommunens borgere generelt, til samarbejdsparter som foreksempel læger, præster og behandlingspsykiatrien, og endelig til forvaltningens egne medarbejdere. Det er vigtigt, at der er viden på området, da de berørte borgere ofte ikke selv kan tage kontakt. Afklare grænserne for hjælp jf. 73. En del borgere modtager hjælp jf. 80 ( støtte- og kontaktpersonordningen ). Der er dog en grænse på 4 timer om ugen i dette tilbud. Det har i Hals kommune ikke været brugt at yde bistand jf. 73 til sindslidende. Der er behov for at afklare kommunens serviceniveau på dette område. Vedrørende attraktive arbejdspladser Der arbejdes med en udstrakt grad af kompetence indenfor kendte og afgrænsede områder. At værdsætte den enkeltes initiativ og ansvarlighed på baggrund af en sund kultur, er en vigtig faktor for at føle sig værdsat. SKP medarbejderne er meget selvstændigt arbejdende, oftest i borgernes eget hjem, hvorfor det er ekstra vigtigt at blive set og værdsat for sit arbejde. Dette lægges der stor vægt på. Der vil blive lagt vægt på kompetenceudvikling. Vi skal til stadighed sørge for, at der blive fyldt på af viden og energi, da arbejdet i socialpsykiatrien kræver, at man giver meget af sig selv. Ofte under vanskelige betingelser. Det er derfor vigtigt at modvirke udbrændthed. Sammen med andre arbejdspladser i ældre / handicapafdelingen vil der forsøges lavet en arbejdsmiljø eftermiddag om ikke at drage forhastede konklusioner. Vedr. ledelsesværdier Ledelsesværdierne har været drøftet på personalemøder og der vil blive sat fokus på dem igen i uge 12 i forbindelse med modtagelse af faklen. Derudover vil der efter spørgeskemaundersøgelse i april blive undersøgt om der er særlige forhold, der kræver yderligere tiltag. Det er aftalt i personalegruppen, at besvarelserne ikke er anonyme, og at de efterfølgende drøftes på personalemøde. Evaluering og målopfyldelse: De enkelte indsatsområder kommenteres i virksomhedsplanen for Indsatsområdet omkring ledelsesværdierne vil blive fulgt op årligt fra centralt hold. 11

12 4. Økonomiske Rammer for Væksthuset/Bofællesskabet Kastanieparken i 2004 Udgangspunktet for de økonomiske rammer er det kendte budgetgrundlag fra 2002 med KL s anbefalede fremskrivninger, samt pulje til Ny Løn. Budgettet beregnes ud fra gældende aftaler. Budgettering af løn Lønnen beregnes ikke som gennemsnitsløn, men fastfryses til en lønsum med udgangspunkt i aktuel løn pr. 1. januar Budgettering i øvrigt Vi er opmærksomme på, at der i 2003 sættes fokus på nye tildelingskriterier med henblik på et indsatsområde til budget Særlige forhold Alle institutionernes konti er omfattet af aftalen undtagen ældreområdets fælleskonto til betalinger til/fra andre kommuner. Der kan frit disponeres over alle konti, dog med undtagelse af de summer, der er øremærket til fx Ny Løn, jf. Administrationsgrundlaget. Socialt ansvar Alle kommunens institutioner pålægges et socialt ansvar. For Væksthuset betyder det, at institutionerne forpligter sig til at ansætte 1 person i fleksjob. Væksthuset stiller sig til rådighed med etablering af fleksjob nu, og forvaltningen vender tilbage når egnet person er fundet. Ansættelsen kan i første omgang ske med finansiering af arbejdsgiverandelen fra den centrale pulje, som Hals Kommune har afsat. Ved ansættelse udarbejdes der en finansieringsaftale mellem Administrationen og Væksthuset. Ved ansættelse af personer i fleksjob kan der startes op med en 3 måneders arbejdsprøvning, jfr. Administrationsgrundlaget. Væksthuset har p.t. 1 medarbejder i skånejob og 1 medarbejder i fleksjob, hvorfor det ikke vurderes muligt at tilbyde yderligere på nuværende tidspunkt. Vi stiller dog gerne op til diverse virksomhedspraktikker, arbejdsprøvninger m.m. jf. nedenstående afsnit. Væksthuset forpligter sig i øvrigt til at stå til rådighed for arbejdsprøvninger, virksomhedspraktikker og ansættelser med løntilskud, samt leve op til kommunens politikker om fastholdelse m.v. Lederens bemærkninger Der bliver ofte spurgt til, hvor mange der kommer i Væksthuset. Det er vigtigt for mig at fastslå, at socialpsykiatrien er mere end Væksthuset, men at huset er et vigtigt udgangspunkt og tilbud for det arbejder der udføres, også i borgernes eget hjem. Nødvendigheden af huset kan derfor ikke måles i antal brugere, men skal ses i sammenhæng med den samlede indsats. Den ledelsesmæssige konstruktion for Socialpsykiatrien og for Bofællesskabet er ikke hensigtsmæssig eller holdbar. At være leder og medarbejder på en institution kan i sig selv være besværligt, men at skulle være både leder og medarbejder på 2 forskellige arbejdssteder med 12

13 forskellig kultur og identitet, er?? Begge steder kræver det, at jeg indgår i en vagtplan og det kræver vikardækning, hvis jeg skal til møder, kurser, m.m. Det er derfor nødvendigt, at der sker en afklaring heraf. 5. Generelle og specielle aftalevilkår Aftalen indgås mellem Hals Byråd og institutionen (lederen). Der er tale om en gensidig forpligtende aftale, som tilkendegiver hvilke mål og rammer, der stilles til institutionen samt de vilkår, hvorunder institutionen skal arbejde i aftaleperioden. Det er således Hals Kommune, der har det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Det betyder, at Hals Kommune til enhver tid kan tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over / underordnelsesforhold. Ved væsentlige ændringer i aftalegrundlaget i det enkelte år genforhandles aftalen eksempelvis ved lovgivningsmæssige ændringer. For ældreområdernes vedkommende skal aftalen i øvrigt genforhandles, når de nye beboerdemokratier træder i kraft. Væksthuset er i lighed med tidligere omfattet af kommunens støttefunktioner som eksempelvis bistand fra Løn- og Personaleafdelingen, Økonomiafdelingen, IT-afdelingen m.v. Ledelsens ansvar og kompetence Det er lederen af Væksthuset, der har det daglige ansvar for institutionens drift og som varetager den daglige ledelse. Det er således lederens ansvar, at institutionen overholder og lever op til de opstillede mål og rammer i aftalen. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at lederen via de centrale MED-aftaler har et ansvar for til i vid udstrækning at inddrage den lokale MEDorganisation. Det er endvidere lederens ansvar, at indberetninger til administrationen (herunder sygefravær, afholdt ferie mv. til Lønkontoret) sker til rette tid og med rette indhold. Såfremt der måtte ske en fejl med udbetalingsmæssige konsekvenser, placeres det økonomiske ansvar hos den part, der har begået fejlen. Hvis institutionen ønsker væsentlige aktiviteter iværksat, skal politikerne tages i ed. Definitionen af væsentlige aktiviteter findes i Administrationsgrundlaget. Fx er aktiviteter, der rykker ved det af politikerne vedtagne serviceniveau altid at betragte som væsentlige. Det er lederens ansvar i tvivlstilfælde at rette henvendelse til Administrationen med henblik på at få afklaret kompetencegrænserne. 6. Ledelsesinformation og opfølgning Ved udgangen af året rapporterer institutionen i samarbejde med forvaltningen skriftligt om målopfyldelse og forbrug i virksomhedsplanen. Desuden vil der være en løbende opfølgning i forhold til den generelle budgetopfølgning. I tilfælde af, at der opstår en situation, hvor der er risiko for, at institutionens budget væsentligt overskrides, er det institutionens leder, der er ansvarlig for at gøre forvaltningen opmærksom herpå. Såfremt det ønskes, skal institutionen til enhver tid udlevere information om institutionens drift mv. til Administrationen. 13

14 Administrationen følger op efter det første ½ år og derefter hvert kvartal på, hvordan det går på den enkelte institution i relation til økonomisk decentralisering, bl.a. med henblik på en orientering af Byrådet om status på udviklingen. Aftaleindgåelse: Dato: Hals Kommune Borgergade Gandrup Socialpsykiatrien / Vækshuset Daglig ansvarlig: Klaus Wehner For Hals Kommune: Bent Sørensen Borgmester Jannie Knudsen Fungerende forvaltningschef For Socialpsykiatrien/Væksthuset: Klaus Wehner leder 14

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere