Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004

2 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3 Regnskab Side 3 ØD Side 4 Indsatsområder Side 4 Socialt ansvar Side 5 Sygefravær Side 5 Yderligere kommentarer Side 5 Væksthuset Side 5 Støtte- og kontaktpersonordningen Side 6 Driftsoplysninger 2004 Side 7 Indsatsområder 2005 Side 7 Bilag 1: Aftale mellem Hals Kommune og Socialpsykiatrien Side 9 2

3 Faktuelle oplysninger: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Lovgivning: 1. Væksthuset er oprettet som et åbent værested jævnfør Lov om Social Service 88, stk. 3, hvorefter kommunen kan etablere samværs- og aktivitetstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlig sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 2. Støtte- og kontaktperson ordningen er oprettet jævnfør Lov om social Service 80, hvorefter kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser. Hvis du har brug for flere faktuelle oplysninger om socialpsykiatrien, herunder Væksthuset og Støtte- og kontaktperson ordningen i Hals kommune, henvises til: Opfølgning af aftale Regnskab 2003 Regnskabet vedlægges som bilag nr. 1. Hertil skal knyttes følgende kommentarer: Der ses et over skud på kr. Dette skal dog ses i lyset af en ØD overførsel fra 2002 på kr. Konto 10: Løn. Der ses et mindre forbrug på kr. Konto 12: Vikarer. Der ses et mindre forbrug på kr. Der har været et større forbrug der dog udlignes af refusioner på kr. Konto 20: Uddannelse. Der ses et merforbrug på kr. Dette skyldes deltagelse i lederkursus og i intern lederuddannelse i Hals kommune. Konto 30: Aktivering. Der ses et mindre forbrug på kr. Dette skyldes, at udgifterne til indkøb af nyt materiale i stor grad er blevet afholdt af brugernes egen konto. Konto 50: Bygning. Der ses et merforbrug på kr. Dette skyldes i høj grad renovering af baghus. Der er således et merforbrug på: indvendig vedligehold kr. Inventar indkøb kr. Administration kr. Som oplyst i Virksomhedsplan 2003 er administrationskontoen allerede på forhånd overskredet med kr.(telefoner, kopimaskine, Internet.) 3

4 Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Økonomisk decentralisering. Der ses et overskud på kr. Dette skal dog ses på baggrund af et overført ØD beløb fra 2002 på kr. Der er således tale om et forventet merforbrug på ca kr. Dette forventes anvendt til følgende: Administration kr. Udsugning i Væksthuset kr. Bærbar pc kr. Kompetence udvikling kr. I alt kr. Indsatsområder: Renovere baghus og istandsætte stuerne. Begge dele er gennemført i Baghuset er blevet renoveret med isolering af loft og vægge, nedbrydning af mur, isætning af nye vinduer og etablering af ny belysning. Baghuset kan nu også bruges i vinterhalvåret. Stuerne er blevet renoveret med ny tapet og maling. Desuden har vi indrettet stuerne anderledes således at der er blevet mere plads til aktiviteter. En del af arbejdet er blevet udført i samarbejde mellem brugerne og personale. Dette har givet positive fælles oplevelser. Intensivere det interne samarbejde i kommunen. Dette er desværre ikke blevet formaliseret ud over på lederniveau. Det næste skridt vil derfor være, at der mellem hjemmeplejen og socialpsykiatrien etableres et egentligt dialogforum. Dette har på ide plan været drøftet. Drøftelser på det generelle plan med lægerne har ikke været etableret, idet der har været andre ting på dagsordnen på de møder forvaltningen har med lægerne. Vores samarbejde i konkrete sager har været tilfredsstillende. Vi har informeret bredt om socialpsykiatrien ved at etablere 4 årlige åben hus arrangementer, hvor vi invitere alle der ønsker viden om området. Desuden har vi inviteret forskellige nøglepersoner til at lave mad på vores mad aftner og dermed øget deres videns niveau. Det være sig læger, politikere, sagsbehandlere, præster, m.fl. Der afholdes ca. 1 gang om måneden distriktspsykiatrisk møde, hvor behandlingspsykiatrien er på besøg på rådhuset og kan rådgive sagsbehandlere og socialpsykiatrien i konkrete sager. Disse møder er socialpsykiatrien ansvarlige for, og de er med til at sætte fokus på psykiatrien i forhold til sagsbehandlerne. Deltage i det forberedende arbejde med etablering af boliger til sindslidende borgere. Det vedtagne byggeri af 6 boliger til sindslidende er taget ud af budgetterne og foreløbig skrinlagt. Der har derfor ikke været arbejdet yderligere med projektet. 4

5 Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Det sociale ansvar. I Væksthuset er ansat 1 medarbejder i Skånejob på 10 timer ugentligt. Derudover har vi pr ansat 1 medarbejder i flexjob på 20 timer ugentligt. Vi har igennem året haft 2 længerevarende arbejdsprøvninger på ca. 25 timer ugentligt. Begge afprøvninger har medvirket til, at de pågældende er indstillet til flexjob. Sygefravær. Der har i 2003 været i alt 95 sygedage, hvilket giver et gennemsnit på 23,25 pr. ansat.. Der har i årets første halvår været én længerevarende sygemelding i forbindelse med en knæoperation. Pågældende er nu tilbage på arbejde, og der har i 2. halvdel af året ikke været sygdom i socialpsykiatrien. Yderligere kommentarer til For at tydeliggøre omfanget af indsatsen, skal kort redegøres herfor vedrørende Væksthuset Målgruppen for Væksthuset er årige borgere med sindslidelser i Hals kommune. I forhold til kommunens indbyggertal på ca , skulle der statistisk være ca. 55 personer med sindslidelser i Hals kommune. Det er dog meget svært at opgøre det konkrete antal, da der er meget forskellig brug af tilbuddene, og det for manges vedkommende ikke er relevant med kontakt, da de pågældende er velmedicineret eller helt er blevet symptomfri. Da der ingen registrering finder sted i forbindelse med benyttelse af Væksthuset, er der ikke krav om diagnose eller lignende. Alle, der vil kunne profitere af tilbuddet, er velkommen. Eneste krav til brugerne er, at de ikke må være synligt påvirket eller direkte ubehagelig i opførsel/fremtoning. Det er dog tydeligt, at 99 % af brugerne er enten sindslidende eller meget psykisk sårbar. Brugergruppen er meget forskellig og spænder lige fra den unge erhvervsaktive på sygedagpenge til den midaldrende alkoholmisbruger på overførselsindkomst. Det er dog tydeligt, at det især er sindslidende på overførselsindkomst der bruger Væksthuset. Det at åbningstiden er i dagtimerne, afspejler også dette forhold. Der har i 2003 været lavet aftale med socialforvaltningen om at bruge Væksthuset som en mulighed for at starte langsomt op igen efter en længere sygeperiode. Dette har været brugt i en del tilfælde. Væksthusets primære brugergruppe er sindslidende mellem 18 og 67 år i Hals kommune. Der er typisk tale om kronisk syge der tidligere har været indlagt eller været i kontakt med distriktpsykiatrisk team. Væksthuset fungerer her som en mulighed for socialt fællesskab, samt som et tilbud for jeg - støttende samtaler. Det er fortsat meget tydeligt, at netop disse to elementer er vigtige for brugerne. Brugergruppen har tidligere været præget af de årige. Dette er dog ved at ændre sig, så gruppen starter allerede ved ca. 40 år. Da der er tale om et åbent værested, foretages der ingen registrering ud over antal brugere, og der er ikke en egentlig grænse for antallet af tilknyttede brugere. Kun lokalernes størrelse sætter sin begrænsning. 5

6 Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Nedenstående tabel viser udviklingen i antal brugere af Væksthuset. Primo Tilgang Afgang Ultimo Af disse 22 brugere, er der 16 der fast bruger huset. De sidste 6 besøger huset efter behov, og i forbindelse med arrangementer o.l. 5 af disse er desuden tilknyttet støtte- og kontaktpersonordningen. Det store antal i afgang skyldes: 1 er indlagt. 1 er i arbejdsprøvning på revalideringsinstitution. 2 er flyttet. 3 Bruger os meget sjældent. 4 har kun kortvarigt haft kontakt til Væksthuset. 2. Støtte- og kontaktperson ordningen (SKP) Der er i Hals kommune etableret en støtte / kontaktperson ordning. Personalet er det samme i både Væksthuset og Støtte- og kontaktperson ordningen. Målgruppe. Gruppen af meget udsatte og isolerede sindslidende borgere. Formål. Formålet er primært at opnå og bevare sociale kontakter, og derved bryde den sindslidende borgers isolation. Sekundært er formålet at den sindslidende borger skal kunne gøre brug af allerede etablerede tilbud som for eksempel Væksthuset. Indhold. Støtte / kontaktpersonordningen er meget opsøgende og tager oftest udgangspunkt i den sindslidendes borgers egen bolig. Hjælpen består i støtte til at kunne få en hverdag til at fungere. Det være sig at hjælpe med kontakt til andre myndigheder, forståelse af breve og henvendelser fra myndigheder, bisidder ved møder, konkret hjælp i hjemmet, motivationssamtaler, jeg-støttende samtaler, hjælp til at planlægge en hverdag, o.l. Brugere Ordningen er normeret til max. 10 personer og der er afsat 30 timer ugentligt hertil. I forbindelse med tilførsel af et flexjob på 20 timer ugentlig, har det været muligt sidst på året at øge indsatsen på dette område. 6

7 Virksomhedsplan for socialpsykiatrien I nedenstående skema ses udviklingen fra 1998 til År Primo Tilgang Afgang Ultimo Der ses en meget kraftig stigning i antallet af brugere af støtte- og kontaktperson ordningen. Henvisningen er sket således: 4 ved personlig henvendelse 3 gennem hjemmeplejen 4 gennem sikringsafdelingen. Den øgede tilgang skyldes især et tættere samarbejde mellem socialpsykiatrien og socialforvaltningen generelt. Der har været gjort meget for at gøre opmærksom på tilbuddet og de muligheder der tilbydes. Dette vil i det kommende år blive udbygget. Afgangen skyldes, at én har fået andet tilbud, og én har fået det så godt, at kontakten er afsluttet. Der har i perioder været meget brug for ordningen og i en kort periode var der venteliste. Med tilførsel af flexjob har det været muligt at efterkomme behovet, så der p.t. ikke er venteliste, men ordningen er i perioder fuldt udnyttet, og det vil ikke være muligt at undgå ventelister hvis tilgangen fortsætter i samme omfang. Driftsoplysninger for Aftalen mellem Hals kommune og Socialpsykiatrien for 2004 vedlægges som bilag nr. 2. Heraf fremgår de rammer, som institutionen skal drives inden for, herunder budget, ligesom mål og indsatsområder mv. er beskrevet. Indsatsområder 2005 Fortsætte udbygningen af det interne samarbejde. Der vil til stadighed være behov for at sætte fokus på samarbejdet. Vi vil i 2005 gerne sætte ekstra fokus herpå og forankre det arbejde der sker i Intensivere det tværkommunale samarbejde i socialpsykiatrien. Uanset udfaldet af arbejdet med en kommunalreform vil der være behov for at se på udbygning af samarbejdet med andre kommuner på psykiatriområdet. Sårbarheden kunne formindskes, og der vil opstå en bredere vifte af relevante tilbud. I første omgang vil kontakten ske i form af uformel erfarings- og videns udveksling. 7

8 Ledelsesværdier. Vi vil arbejde videre med det fundament der i 2004 er skabt i personalegruppen, og som i bliver suppleret med personaleværdier. Det er vigtigt, at vi helt konkret ser på, hvordan vi takler alle 6 værdier og sætter nye konkrete handlinger på. Dette vil vi gøre i efteråret Vi har desuden aftalt, at de årlige spørgeskemaundersøgelser ikke gøre anonyme således at de konkret kan bruges til at forbedre det daglige arbejde. Ansvarlig for dette er daglig leder med støtte af sikkerhedsrepræsentanten. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at arbejdet med arbejdsmiljøet ikke er noget der kan gøre en gang årligt, men er en kontinuerlig proces som alle skal være medvirkende i. Attraktiv arbejdsplads: At sikre den attraktive arbejdsplads og have nogle velfungerende ledelses- og personaleværdier hænger tæt sammen, og vi vil derfor kæde disse sammen i det daglige arbejde. Klaus Wehner Ledende Hjemmevejleder. 8

9 Aftale mellem Hals Kommune og Socialpsykiatrien

10 Aftale mellem Hals Kommune og Socialpsykiatrien / Væksthuset Administrationsgrundlaget udgør de overordnede gældende retningslinier i forbindelse med lønsumsstyring og økonomisk decentralisering. Nærværende aftale regulerer de individuelle aftaler for den enkelte institution. For faktuelle oplysninger henvises til kvalitetsstandarder og ydelseskataloger, som findes på Internettet på adressen 1. Aftalen indgås mellem Hals Kommune og Socialpsykiatrien / Væksthuset Nærværende aftale har til formål, at: Synliggøre roller, opgaver og ansvar. Synliggøre ydelser, serviceniveau og målsætninger. Serviceniveauet er indtil videre som vi plejer, men skal på sigt beskrives og indarbejdes i aftalen. I henhold til nærværende aftale er det vigtigt at pointere, at institutionen skal opfylde den til enhver tid gældende orienterings- og høringspligt i forhold til Ældrerådet, brugerrådet og bruger- /pårørenderådet. Der er tale om en etårig aftale, som træder i kraft den 1. januar 2004 og løber til 31. december Aftalen indgås hvert år umiddelbart efter budgetlægningen og senest den 31. december forud for aftaleåret. Det er en generel forudsætning, at Socialpsykiatrien / Væksthuset til enhver tid drives inden for rammerne af lovgivningen og de øvrige gældende bestemmelser for kommunal drift i Hals Kommune, medmindre andet fremgår af aftalen. 2. Hals Kommunes generelle politiske mål for socialpsykiatriområdet At hjælpe den sindslidende borger til at leve en tilværelse så nær det normale som muligt, hvilket søges gennemført ved: At forebygge isolation At opbygge og styrke det sociale netværk At øge mulighederne for at fungere i sociale sammenhænge At forebygge indlæggelse eller genindlæggelse At styrke evnen til at tage ansvar for egen tilværelse At udføre opsøgende arbejde hos sindslidende borgere der har behov herfor. 3. Mål og rammer for Væksthuset i 2004 Gennem en tryg og personlig vedvarende kontakt at skabe et miljø der sikre, at den kommunale målsætning efterleves. Dette gøres gennem praktisk arbejde, kreative udfordringer, samtaler, samvær og opsøgende arbejde. Udgangspunktet er altid hjælp til selvhjælp. 10

11 Indsatsområder for Væksthuset i 2004 Afklare fremtiden for dagtilbuddet Væksthuset. Der er med Simon Krogh lavet en lejeaftale for Teglværksvej 2 der udløber Såfremt der fortsat er tanker om at bygge nyt, er det nødvendigt at der i 2004 påbegyndes et forarbejde. Det nuværende hus er ikke hensigtsmæssig indrettet. Hverken for brugere eller for personale. Det er ikke handicapegnet, der er dårlig udluftning med meget træk, der er meget dårlig adgang til kontor- og mødefaciliteter på 1. sal, og huset trænger til vedligeholdelse. PR både internt og eksternt. Vi skal gøre opmærksom på de tilbud som socialpsykiatrien har til sindslidende borgere. Det være sig til kommunens borgere generelt, til samarbejdsparter som foreksempel læger, præster og behandlingspsykiatrien, og endelig til forvaltningens egne medarbejdere. Det er vigtigt, at der er viden på området, da de berørte borgere ofte ikke selv kan tage kontakt. Afklare grænserne for hjælp jf. 73. En del borgere modtager hjælp jf. 80 ( støtte- og kontaktpersonordningen ). Der er dog en grænse på 4 timer om ugen i dette tilbud. Det har i Hals kommune ikke været brugt at yde bistand jf. 73 til sindslidende. Der er behov for at afklare kommunens serviceniveau på dette område. Vedrørende attraktive arbejdspladser Der arbejdes med en udstrakt grad af kompetence indenfor kendte og afgrænsede områder. At værdsætte den enkeltes initiativ og ansvarlighed på baggrund af en sund kultur, er en vigtig faktor for at føle sig værdsat. SKP medarbejderne er meget selvstændigt arbejdende, oftest i borgernes eget hjem, hvorfor det er ekstra vigtigt at blive set og værdsat for sit arbejde. Dette lægges der stor vægt på. Der vil blive lagt vægt på kompetenceudvikling. Vi skal til stadighed sørge for, at der blive fyldt på af viden og energi, da arbejdet i socialpsykiatrien kræver, at man giver meget af sig selv. Ofte under vanskelige betingelser. Det er derfor vigtigt at modvirke udbrændthed. Sammen med andre arbejdspladser i ældre / handicapafdelingen vil der forsøges lavet en arbejdsmiljø eftermiddag om ikke at drage forhastede konklusioner. Vedr. ledelsesværdier Ledelsesværdierne har været drøftet på personalemøder og der vil blive sat fokus på dem igen i uge 12 i forbindelse med modtagelse af faklen. Derudover vil der efter spørgeskemaundersøgelse i april blive undersøgt om der er særlige forhold, der kræver yderligere tiltag. Det er aftalt i personalegruppen, at besvarelserne ikke er anonyme, og at de efterfølgende drøftes på personalemøde. Evaluering og målopfyldelse: De enkelte indsatsområder kommenteres i virksomhedsplanen for Indsatsområdet omkring ledelsesværdierne vil blive fulgt op årligt fra centralt hold. 11

12 4. Økonomiske Rammer for Væksthuset/Bofællesskabet Kastanieparken i 2004 Udgangspunktet for de økonomiske rammer er det kendte budgetgrundlag fra 2002 med KL s anbefalede fremskrivninger, samt pulje til Ny Løn. Budgettet beregnes ud fra gældende aftaler. Budgettering af løn Lønnen beregnes ikke som gennemsnitsløn, men fastfryses til en lønsum med udgangspunkt i aktuel løn pr. 1. januar Budgettering i øvrigt Vi er opmærksomme på, at der i 2003 sættes fokus på nye tildelingskriterier med henblik på et indsatsområde til budget Særlige forhold Alle institutionernes konti er omfattet af aftalen undtagen ældreområdets fælleskonto til betalinger til/fra andre kommuner. Der kan frit disponeres over alle konti, dog med undtagelse af de summer, der er øremærket til fx Ny Løn, jf. Administrationsgrundlaget. Socialt ansvar Alle kommunens institutioner pålægges et socialt ansvar. For Væksthuset betyder det, at institutionerne forpligter sig til at ansætte 1 person i fleksjob. Væksthuset stiller sig til rådighed med etablering af fleksjob nu, og forvaltningen vender tilbage når egnet person er fundet. Ansættelsen kan i første omgang ske med finansiering af arbejdsgiverandelen fra den centrale pulje, som Hals Kommune har afsat. Ved ansættelse udarbejdes der en finansieringsaftale mellem Administrationen og Væksthuset. Ved ansættelse af personer i fleksjob kan der startes op med en 3 måneders arbejdsprøvning, jfr. Administrationsgrundlaget. Væksthuset har p.t. 1 medarbejder i skånejob og 1 medarbejder i fleksjob, hvorfor det ikke vurderes muligt at tilbyde yderligere på nuværende tidspunkt. Vi stiller dog gerne op til diverse virksomhedspraktikker, arbejdsprøvninger m.m. jf. nedenstående afsnit. Væksthuset forpligter sig i øvrigt til at stå til rådighed for arbejdsprøvninger, virksomhedspraktikker og ansættelser med løntilskud, samt leve op til kommunens politikker om fastholdelse m.v. Lederens bemærkninger Der bliver ofte spurgt til, hvor mange der kommer i Væksthuset. Det er vigtigt for mig at fastslå, at socialpsykiatrien er mere end Væksthuset, men at huset er et vigtigt udgangspunkt og tilbud for det arbejder der udføres, også i borgernes eget hjem. Nødvendigheden af huset kan derfor ikke måles i antal brugere, men skal ses i sammenhæng med den samlede indsats. Den ledelsesmæssige konstruktion for Socialpsykiatrien og for Bofællesskabet er ikke hensigtsmæssig eller holdbar. At være leder og medarbejder på en institution kan i sig selv være besværligt, men at skulle være både leder og medarbejder på 2 forskellige arbejdssteder med 12

13 forskellig kultur og identitet, er?? Begge steder kræver det, at jeg indgår i en vagtplan og det kræver vikardækning, hvis jeg skal til møder, kurser, m.m. Det er derfor nødvendigt, at der sker en afklaring heraf. 5. Generelle og specielle aftalevilkår Aftalen indgås mellem Hals Byråd og institutionen (lederen). Der er tale om en gensidig forpligtende aftale, som tilkendegiver hvilke mål og rammer, der stilles til institutionen samt de vilkår, hvorunder institutionen skal arbejde i aftaleperioden. Det er således Hals Kommune, der har det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Det betyder, at Hals Kommune til enhver tid kan tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over / underordnelsesforhold. Ved væsentlige ændringer i aftalegrundlaget i det enkelte år genforhandles aftalen eksempelvis ved lovgivningsmæssige ændringer. For ældreområdernes vedkommende skal aftalen i øvrigt genforhandles, når de nye beboerdemokratier træder i kraft. Væksthuset er i lighed med tidligere omfattet af kommunens støttefunktioner som eksempelvis bistand fra Løn- og Personaleafdelingen, Økonomiafdelingen, IT-afdelingen m.v. Ledelsens ansvar og kompetence Det er lederen af Væksthuset, der har det daglige ansvar for institutionens drift og som varetager den daglige ledelse. Det er således lederens ansvar, at institutionen overholder og lever op til de opstillede mål og rammer i aftalen. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at lederen via de centrale MED-aftaler har et ansvar for til i vid udstrækning at inddrage den lokale MEDorganisation. Det er endvidere lederens ansvar, at indberetninger til administrationen (herunder sygefravær, afholdt ferie mv. til Lønkontoret) sker til rette tid og med rette indhold. Såfremt der måtte ske en fejl med udbetalingsmæssige konsekvenser, placeres det økonomiske ansvar hos den part, der har begået fejlen. Hvis institutionen ønsker væsentlige aktiviteter iværksat, skal politikerne tages i ed. Definitionen af væsentlige aktiviteter findes i Administrationsgrundlaget. Fx er aktiviteter, der rykker ved det af politikerne vedtagne serviceniveau altid at betragte som væsentlige. Det er lederens ansvar i tvivlstilfælde at rette henvendelse til Administrationen med henblik på at få afklaret kompetencegrænserne. 6. Ledelsesinformation og opfølgning Ved udgangen af året rapporterer institutionen i samarbejde med forvaltningen skriftligt om målopfyldelse og forbrug i virksomhedsplanen. Desuden vil der være en løbende opfølgning i forhold til den generelle budgetopfølgning. I tilfælde af, at der opstår en situation, hvor der er risiko for, at institutionens budget væsentligt overskrides, er det institutionens leder, der er ansvarlig for at gøre forvaltningen opmærksom herpå. Såfremt det ønskes, skal institutionen til enhver tid udlevere information om institutionens drift mv. til Administrationen. 13

14 Administrationen følger op efter det første ½ år og derefter hvert kvartal på, hvordan det går på den enkelte institution i relation til økonomisk decentralisering, bl.a. med henblik på en orientering af Byrådet om status på udviklingen. Aftaleindgåelse: Dato: Hals Kommune Borgergade Gandrup Socialpsykiatrien / Vækshuset Daglig ansvarlig: Klaus Wehner For Hals Kommune: Bent Sørensen Borgmester Jannie Knudsen Fungerende forvaltningschef For Socialpsykiatrien/Væksthuset: Klaus Wehner leder 14

Virksomhedsplan for Bofællesskaberne Vestervang

Virksomhedsplan for Bofællesskaberne Vestervang Virksomhedsplan for Bofællesskaberne Vestervang 2004 Virksomhedsplan 2004 Bofællesskaberne Vestervang.doc Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord

Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord Lovgrundlag Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord Lov om Social Service 85. Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted Skema 1 Navn og adresse: Team Vestertorv, platanvej 14, 7700 Thisted 1. Lovgrundlag 85 i Serviceloven 2. Tilbuddets placering i kommunens organisation 3. Hvem kan modtage ydelsen, visitationsprocedure

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSATTE Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Lov om Social Service 99

Lov om Social Service 99 / Lov om Social Service 99 Støtte- kontaktperson Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning 4. Visitationspraksis 5. Ydelsesbeskrivelser for støtte-

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Børnehuset Ebbedal og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Børnehuset Ebbedal Ebbedal 14 C, 3300 Frederiksværk Irene Pilegård Nielsen Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar.

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 16. november 2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-124 Kære Andreas

Læs mere

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær Notat Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær 1. Arbejdet med nedbringelse af sygefravær Indsatsen for et lavere sygefravær har i flere år stået højt på den kommunale dagorden, for emnet er

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Åse Brogaard, Pernille Isaksen og Erik Bager Kontrolgruppen, Borgerservice og Ydelser Thisted Kommune 0 Indhold Indledning... 2 Det økonomiske resultat

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Skabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x

Skabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Skabelon til virksomhedsaftale Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 3 2.1 Navn og kontakt... 3 2.2 Institutionstype

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere