Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004

2 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3 Regnskab Side 3 ØD Side 4 Indsatsområder Side 4 Socialt ansvar Side 5 Sygefravær Side 5 Yderligere kommentarer Side 5 Væksthuset Side 5 Støtte- og kontaktpersonordningen Side 6 Driftsoplysninger 2004 Side 7 Indsatsområder 2005 Side 7 Bilag 1: Aftale mellem Hals Kommune og Socialpsykiatrien Side 9 2

3 Faktuelle oplysninger: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Lovgivning: 1. Væksthuset er oprettet som et åbent værested jævnfør Lov om Social Service 88, stk. 3, hvorefter kommunen kan etablere samværs- og aktivitetstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlig sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 2. Støtte- og kontaktperson ordningen er oprettet jævnfør Lov om social Service 80, hvorefter kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser. Hvis du har brug for flere faktuelle oplysninger om socialpsykiatrien, herunder Væksthuset og Støtte- og kontaktperson ordningen i Hals kommune, henvises til: Opfølgning af aftale Regnskab 2003 Regnskabet vedlægges som bilag nr. 1. Hertil skal knyttes følgende kommentarer: Der ses et over skud på kr. Dette skal dog ses i lyset af en ØD overførsel fra 2002 på kr. Konto 10: Løn. Der ses et mindre forbrug på kr. Konto 12: Vikarer. Der ses et mindre forbrug på kr. Der har været et større forbrug der dog udlignes af refusioner på kr. Konto 20: Uddannelse. Der ses et merforbrug på kr. Dette skyldes deltagelse i lederkursus og i intern lederuddannelse i Hals kommune. Konto 30: Aktivering. Der ses et mindre forbrug på kr. Dette skyldes, at udgifterne til indkøb af nyt materiale i stor grad er blevet afholdt af brugernes egen konto. Konto 50: Bygning. Der ses et merforbrug på kr. Dette skyldes i høj grad renovering af baghus. Der er således et merforbrug på: indvendig vedligehold kr. Inventar indkøb kr. Administration kr. Som oplyst i Virksomhedsplan 2003 er administrationskontoen allerede på forhånd overskredet med kr.(telefoner, kopimaskine, Internet.) 3

4 Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Økonomisk decentralisering. Der ses et overskud på kr. Dette skal dog ses på baggrund af et overført ØD beløb fra 2002 på kr. Der er således tale om et forventet merforbrug på ca kr. Dette forventes anvendt til følgende: Administration kr. Udsugning i Væksthuset kr. Bærbar pc kr. Kompetence udvikling kr. I alt kr. Indsatsområder: Renovere baghus og istandsætte stuerne. Begge dele er gennemført i Baghuset er blevet renoveret med isolering af loft og vægge, nedbrydning af mur, isætning af nye vinduer og etablering af ny belysning. Baghuset kan nu også bruges i vinterhalvåret. Stuerne er blevet renoveret med ny tapet og maling. Desuden har vi indrettet stuerne anderledes således at der er blevet mere plads til aktiviteter. En del af arbejdet er blevet udført i samarbejde mellem brugerne og personale. Dette har givet positive fælles oplevelser. Intensivere det interne samarbejde i kommunen. Dette er desværre ikke blevet formaliseret ud over på lederniveau. Det næste skridt vil derfor være, at der mellem hjemmeplejen og socialpsykiatrien etableres et egentligt dialogforum. Dette har på ide plan været drøftet. Drøftelser på det generelle plan med lægerne har ikke været etableret, idet der har været andre ting på dagsordnen på de møder forvaltningen har med lægerne. Vores samarbejde i konkrete sager har været tilfredsstillende. Vi har informeret bredt om socialpsykiatrien ved at etablere 4 årlige åben hus arrangementer, hvor vi invitere alle der ønsker viden om området. Desuden har vi inviteret forskellige nøglepersoner til at lave mad på vores mad aftner og dermed øget deres videns niveau. Det være sig læger, politikere, sagsbehandlere, præster, m.fl. Der afholdes ca. 1 gang om måneden distriktspsykiatrisk møde, hvor behandlingspsykiatrien er på besøg på rådhuset og kan rådgive sagsbehandlere og socialpsykiatrien i konkrete sager. Disse møder er socialpsykiatrien ansvarlige for, og de er med til at sætte fokus på psykiatrien i forhold til sagsbehandlerne. Deltage i det forberedende arbejde med etablering af boliger til sindslidende borgere. Det vedtagne byggeri af 6 boliger til sindslidende er taget ud af budgetterne og foreløbig skrinlagt. Der har derfor ikke været arbejdet yderligere med projektet. 4

5 Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Det sociale ansvar. I Væksthuset er ansat 1 medarbejder i Skånejob på 10 timer ugentligt. Derudover har vi pr ansat 1 medarbejder i flexjob på 20 timer ugentligt. Vi har igennem året haft 2 længerevarende arbejdsprøvninger på ca. 25 timer ugentligt. Begge afprøvninger har medvirket til, at de pågældende er indstillet til flexjob. Sygefravær. Der har i 2003 været i alt 95 sygedage, hvilket giver et gennemsnit på 23,25 pr. ansat.. Der har i årets første halvår været én længerevarende sygemelding i forbindelse med en knæoperation. Pågældende er nu tilbage på arbejde, og der har i 2. halvdel af året ikke været sygdom i socialpsykiatrien. Yderligere kommentarer til For at tydeliggøre omfanget af indsatsen, skal kort redegøres herfor vedrørende Væksthuset Målgruppen for Væksthuset er årige borgere med sindslidelser i Hals kommune. I forhold til kommunens indbyggertal på ca , skulle der statistisk være ca. 55 personer med sindslidelser i Hals kommune. Det er dog meget svært at opgøre det konkrete antal, da der er meget forskellig brug af tilbuddene, og det for manges vedkommende ikke er relevant med kontakt, da de pågældende er velmedicineret eller helt er blevet symptomfri. Da der ingen registrering finder sted i forbindelse med benyttelse af Væksthuset, er der ikke krav om diagnose eller lignende. Alle, der vil kunne profitere af tilbuddet, er velkommen. Eneste krav til brugerne er, at de ikke må være synligt påvirket eller direkte ubehagelig i opførsel/fremtoning. Det er dog tydeligt, at 99 % af brugerne er enten sindslidende eller meget psykisk sårbar. Brugergruppen er meget forskellig og spænder lige fra den unge erhvervsaktive på sygedagpenge til den midaldrende alkoholmisbruger på overførselsindkomst. Det er dog tydeligt, at det især er sindslidende på overførselsindkomst der bruger Væksthuset. Det at åbningstiden er i dagtimerne, afspejler også dette forhold. Der har i 2003 været lavet aftale med socialforvaltningen om at bruge Væksthuset som en mulighed for at starte langsomt op igen efter en længere sygeperiode. Dette har været brugt i en del tilfælde. Væksthusets primære brugergruppe er sindslidende mellem 18 og 67 år i Hals kommune. Der er typisk tale om kronisk syge der tidligere har været indlagt eller været i kontakt med distriktpsykiatrisk team. Væksthuset fungerer her som en mulighed for socialt fællesskab, samt som et tilbud for jeg - støttende samtaler. Det er fortsat meget tydeligt, at netop disse to elementer er vigtige for brugerne. Brugergruppen har tidligere været præget af de årige. Dette er dog ved at ændre sig, så gruppen starter allerede ved ca. 40 år. Da der er tale om et åbent værested, foretages der ingen registrering ud over antal brugere, og der er ikke en egentlig grænse for antallet af tilknyttede brugere. Kun lokalernes størrelse sætter sin begrænsning. 5

6 Virksomhedsplan for socialpsykiatrien Nedenstående tabel viser udviklingen i antal brugere af Væksthuset. Primo Tilgang Afgang Ultimo Af disse 22 brugere, er der 16 der fast bruger huset. De sidste 6 besøger huset efter behov, og i forbindelse med arrangementer o.l. 5 af disse er desuden tilknyttet støtte- og kontaktpersonordningen. Det store antal i afgang skyldes: 1 er indlagt. 1 er i arbejdsprøvning på revalideringsinstitution. 2 er flyttet. 3 Bruger os meget sjældent. 4 har kun kortvarigt haft kontakt til Væksthuset. 2. Støtte- og kontaktperson ordningen (SKP) Der er i Hals kommune etableret en støtte / kontaktperson ordning. Personalet er det samme i både Væksthuset og Støtte- og kontaktperson ordningen. Målgruppe. Gruppen af meget udsatte og isolerede sindslidende borgere. Formål. Formålet er primært at opnå og bevare sociale kontakter, og derved bryde den sindslidende borgers isolation. Sekundært er formålet at den sindslidende borger skal kunne gøre brug af allerede etablerede tilbud som for eksempel Væksthuset. Indhold. Støtte / kontaktpersonordningen er meget opsøgende og tager oftest udgangspunkt i den sindslidendes borgers egen bolig. Hjælpen består i støtte til at kunne få en hverdag til at fungere. Det være sig at hjælpe med kontakt til andre myndigheder, forståelse af breve og henvendelser fra myndigheder, bisidder ved møder, konkret hjælp i hjemmet, motivationssamtaler, jeg-støttende samtaler, hjælp til at planlægge en hverdag, o.l. Brugere Ordningen er normeret til max. 10 personer og der er afsat 30 timer ugentligt hertil. I forbindelse med tilførsel af et flexjob på 20 timer ugentlig, har det været muligt sidst på året at øge indsatsen på dette område. 6

7 Virksomhedsplan for socialpsykiatrien I nedenstående skema ses udviklingen fra 1998 til År Primo Tilgang Afgang Ultimo Der ses en meget kraftig stigning i antallet af brugere af støtte- og kontaktperson ordningen. Henvisningen er sket således: 4 ved personlig henvendelse 3 gennem hjemmeplejen 4 gennem sikringsafdelingen. Den øgede tilgang skyldes især et tættere samarbejde mellem socialpsykiatrien og socialforvaltningen generelt. Der har været gjort meget for at gøre opmærksom på tilbuddet og de muligheder der tilbydes. Dette vil i det kommende år blive udbygget. Afgangen skyldes, at én har fået andet tilbud, og én har fået det så godt, at kontakten er afsluttet. Der har i perioder været meget brug for ordningen og i en kort periode var der venteliste. Med tilførsel af flexjob har det været muligt at efterkomme behovet, så der p.t. ikke er venteliste, men ordningen er i perioder fuldt udnyttet, og det vil ikke være muligt at undgå ventelister hvis tilgangen fortsætter i samme omfang. Driftsoplysninger for Aftalen mellem Hals kommune og Socialpsykiatrien for 2004 vedlægges som bilag nr. 2. Heraf fremgår de rammer, som institutionen skal drives inden for, herunder budget, ligesom mål og indsatsområder mv. er beskrevet. Indsatsområder 2005 Fortsætte udbygningen af det interne samarbejde. Der vil til stadighed være behov for at sætte fokus på samarbejdet. Vi vil i 2005 gerne sætte ekstra fokus herpå og forankre det arbejde der sker i Intensivere det tværkommunale samarbejde i socialpsykiatrien. Uanset udfaldet af arbejdet med en kommunalreform vil der være behov for at se på udbygning af samarbejdet med andre kommuner på psykiatriområdet. Sårbarheden kunne formindskes, og der vil opstå en bredere vifte af relevante tilbud. I første omgang vil kontakten ske i form af uformel erfarings- og videns udveksling. 7

8 Ledelsesværdier. Vi vil arbejde videre med det fundament der i 2004 er skabt i personalegruppen, og som i bliver suppleret med personaleværdier. Det er vigtigt, at vi helt konkret ser på, hvordan vi takler alle 6 værdier og sætter nye konkrete handlinger på. Dette vil vi gøre i efteråret Vi har desuden aftalt, at de årlige spørgeskemaundersøgelser ikke gøre anonyme således at de konkret kan bruges til at forbedre det daglige arbejde. Ansvarlig for dette er daglig leder med støtte af sikkerhedsrepræsentanten. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at arbejdet med arbejdsmiljøet ikke er noget der kan gøre en gang årligt, men er en kontinuerlig proces som alle skal være medvirkende i. Attraktiv arbejdsplads: At sikre den attraktive arbejdsplads og have nogle velfungerende ledelses- og personaleværdier hænger tæt sammen, og vi vil derfor kæde disse sammen i det daglige arbejde. Klaus Wehner Ledende Hjemmevejleder. 8

9 Aftale mellem Hals Kommune og Socialpsykiatrien

10 Aftale mellem Hals Kommune og Socialpsykiatrien / Væksthuset Administrationsgrundlaget udgør de overordnede gældende retningslinier i forbindelse med lønsumsstyring og økonomisk decentralisering. Nærværende aftale regulerer de individuelle aftaler for den enkelte institution. For faktuelle oplysninger henvises til kvalitetsstandarder og ydelseskataloger, som findes på Internettet på adressen 1. Aftalen indgås mellem Hals Kommune og Socialpsykiatrien / Væksthuset Nærværende aftale har til formål, at: Synliggøre roller, opgaver og ansvar. Synliggøre ydelser, serviceniveau og målsætninger. Serviceniveauet er indtil videre som vi plejer, men skal på sigt beskrives og indarbejdes i aftalen. I henhold til nærværende aftale er det vigtigt at pointere, at institutionen skal opfylde den til enhver tid gældende orienterings- og høringspligt i forhold til Ældrerådet, brugerrådet og bruger- /pårørenderådet. Der er tale om en etårig aftale, som træder i kraft den 1. januar 2004 og løber til 31. december Aftalen indgås hvert år umiddelbart efter budgetlægningen og senest den 31. december forud for aftaleåret. Det er en generel forudsætning, at Socialpsykiatrien / Væksthuset til enhver tid drives inden for rammerne af lovgivningen og de øvrige gældende bestemmelser for kommunal drift i Hals Kommune, medmindre andet fremgår af aftalen. 2. Hals Kommunes generelle politiske mål for socialpsykiatriområdet At hjælpe den sindslidende borger til at leve en tilværelse så nær det normale som muligt, hvilket søges gennemført ved: At forebygge isolation At opbygge og styrke det sociale netværk At øge mulighederne for at fungere i sociale sammenhænge At forebygge indlæggelse eller genindlæggelse At styrke evnen til at tage ansvar for egen tilværelse At udføre opsøgende arbejde hos sindslidende borgere der har behov herfor. 3. Mål og rammer for Væksthuset i 2004 Gennem en tryg og personlig vedvarende kontakt at skabe et miljø der sikre, at den kommunale målsætning efterleves. Dette gøres gennem praktisk arbejde, kreative udfordringer, samtaler, samvær og opsøgende arbejde. Udgangspunktet er altid hjælp til selvhjælp. 10

11 Indsatsområder for Væksthuset i 2004 Afklare fremtiden for dagtilbuddet Væksthuset. Der er med Simon Krogh lavet en lejeaftale for Teglværksvej 2 der udløber Såfremt der fortsat er tanker om at bygge nyt, er det nødvendigt at der i 2004 påbegyndes et forarbejde. Det nuværende hus er ikke hensigtsmæssig indrettet. Hverken for brugere eller for personale. Det er ikke handicapegnet, der er dårlig udluftning med meget træk, der er meget dårlig adgang til kontor- og mødefaciliteter på 1. sal, og huset trænger til vedligeholdelse. PR både internt og eksternt. Vi skal gøre opmærksom på de tilbud som socialpsykiatrien har til sindslidende borgere. Det være sig til kommunens borgere generelt, til samarbejdsparter som foreksempel læger, præster og behandlingspsykiatrien, og endelig til forvaltningens egne medarbejdere. Det er vigtigt, at der er viden på området, da de berørte borgere ofte ikke selv kan tage kontakt. Afklare grænserne for hjælp jf. 73. En del borgere modtager hjælp jf. 80 ( støtte- og kontaktpersonordningen ). Der er dog en grænse på 4 timer om ugen i dette tilbud. Det har i Hals kommune ikke været brugt at yde bistand jf. 73 til sindslidende. Der er behov for at afklare kommunens serviceniveau på dette område. Vedrørende attraktive arbejdspladser Der arbejdes med en udstrakt grad af kompetence indenfor kendte og afgrænsede områder. At værdsætte den enkeltes initiativ og ansvarlighed på baggrund af en sund kultur, er en vigtig faktor for at føle sig værdsat. SKP medarbejderne er meget selvstændigt arbejdende, oftest i borgernes eget hjem, hvorfor det er ekstra vigtigt at blive set og værdsat for sit arbejde. Dette lægges der stor vægt på. Der vil blive lagt vægt på kompetenceudvikling. Vi skal til stadighed sørge for, at der blive fyldt på af viden og energi, da arbejdet i socialpsykiatrien kræver, at man giver meget af sig selv. Ofte under vanskelige betingelser. Det er derfor vigtigt at modvirke udbrændthed. Sammen med andre arbejdspladser i ældre / handicapafdelingen vil der forsøges lavet en arbejdsmiljø eftermiddag om ikke at drage forhastede konklusioner. Vedr. ledelsesværdier Ledelsesværdierne har været drøftet på personalemøder og der vil blive sat fokus på dem igen i uge 12 i forbindelse med modtagelse af faklen. Derudover vil der efter spørgeskemaundersøgelse i april blive undersøgt om der er særlige forhold, der kræver yderligere tiltag. Det er aftalt i personalegruppen, at besvarelserne ikke er anonyme, og at de efterfølgende drøftes på personalemøde. Evaluering og målopfyldelse: De enkelte indsatsområder kommenteres i virksomhedsplanen for Indsatsområdet omkring ledelsesværdierne vil blive fulgt op årligt fra centralt hold. 11

12 4. Økonomiske Rammer for Væksthuset/Bofællesskabet Kastanieparken i 2004 Udgangspunktet for de økonomiske rammer er det kendte budgetgrundlag fra 2002 med KL s anbefalede fremskrivninger, samt pulje til Ny Løn. Budgettet beregnes ud fra gældende aftaler. Budgettering af løn Lønnen beregnes ikke som gennemsnitsløn, men fastfryses til en lønsum med udgangspunkt i aktuel løn pr. 1. januar Budgettering i øvrigt Vi er opmærksomme på, at der i 2003 sættes fokus på nye tildelingskriterier med henblik på et indsatsområde til budget Særlige forhold Alle institutionernes konti er omfattet af aftalen undtagen ældreområdets fælleskonto til betalinger til/fra andre kommuner. Der kan frit disponeres over alle konti, dog med undtagelse af de summer, der er øremærket til fx Ny Løn, jf. Administrationsgrundlaget. Socialt ansvar Alle kommunens institutioner pålægges et socialt ansvar. For Væksthuset betyder det, at institutionerne forpligter sig til at ansætte 1 person i fleksjob. Væksthuset stiller sig til rådighed med etablering af fleksjob nu, og forvaltningen vender tilbage når egnet person er fundet. Ansættelsen kan i første omgang ske med finansiering af arbejdsgiverandelen fra den centrale pulje, som Hals Kommune har afsat. Ved ansættelse udarbejdes der en finansieringsaftale mellem Administrationen og Væksthuset. Ved ansættelse af personer i fleksjob kan der startes op med en 3 måneders arbejdsprøvning, jfr. Administrationsgrundlaget. Væksthuset har p.t. 1 medarbejder i skånejob og 1 medarbejder i fleksjob, hvorfor det ikke vurderes muligt at tilbyde yderligere på nuværende tidspunkt. Vi stiller dog gerne op til diverse virksomhedspraktikker, arbejdsprøvninger m.m. jf. nedenstående afsnit. Væksthuset forpligter sig i øvrigt til at stå til rådighed for arbejdsprøvninger, virksomhedspraktikker og ansættelser med løntilskud, samt leve op til kommunens politikker om fastholdelse m.v. Lederens bemærkninger Der bliver ofte spurgt til, hvor mange der kommer i Væksthuset. Det er vigtigt for mig at fastslå, at socialpsykiatrien er mere end Væksthuset, men at huset er et vigtigt udgangspunkt og tilbud for det arbejder der udføres, også i borgernes eget hjem. Nødvendigheden af huset kan derfor ikke måles i antal brugere, men skal ses i sammenhæng med den samlede indsats. Den ledelsesmæssige konstruktion for Socialpsykiatrien og for Bofællesskabet er ikke hensigtsmæssig eller holdbar. At være leder og medarbejder på en institution kan i sig selv være besværligt, men at skulle være både leder og medarbejder på 2 forskellige arbejdssteder med 12

13 forskellig kultur og identitet, er?? Begge steder kræver det, at jeg indgår i en vagtplan og det kræver vikardækning, hvis jeg skal til møder, kurser, m.m. Det er derfor nødvendigt, at der sker en afklaring heraf. 5. Generelle og specielle aftalevilkår Aftalen indgås mellem Hals Byråd og institutionen (lederen). Der er tale om en gensidig forpligtende aftale, som tilkendegiver hvilke mål og rammer, der stilles til institutionen samt de vilkår, hvorunder institutionen skal arbejde i aftaleperioden. Det er således Hals Kommune, der har det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Det betyder, at Hals Kommune til enhver tid kan tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over / underordnelsesforhold. Ved væsentlige ændringer i aftalegrundlaget i det enkelte år genforhandles aftalen eksempelvis ved lovgivningsmæssige ændringer. For ældreområdernes vedkommende skal aftalen i øvrigt genforhandles, når de nye beboerdemokratier træder i kraft. Væksthuset er i lighed med tidligere omfattet af kommunens støttefunktioner som eksempelvis bistand fra Løn- og Personaleafdelingen, Økonomiafdelingen, IT-afdelingen m.v. Ledelsens ansvar og kompetence Det er lederen af Væksthuset, der har det daglige ansvar for institutionens drift og som varetager den daglige ledelse. Det er således lederens ansvar, at institutionen overholder og lever op til de opstillede mål og rammer i aftalen. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at lederen via de centrale MED-aftaler har et ansvar for til i vid udstrækning at inddrage den lokale MEDorganisation. Det er endvidere lederens ansvar, at indberetninger til administrationen (herunder sygefravær, afholdt ferie mv. til Lønkontoret) sker til rette tid og med rette indhold. Såfremt der måtte ske en fejl med udbetalingsmæssige konsekvenser, placeres det økonomiske ansvar hos den part, der har begået fejlen. Hvis institutionen ønsker væsentlige aktiviteter iværksat, skal politikerne tages i ed. Definitionen af væsentlige aktiviteter findes i Administrationsgrundlaget. Fx er aktiviteter, der rykker ved det af politikerne vedtagne serviceniveau altid at betragte som væsentlige. Det er lederens ansvar i tvivlstilfælde at rette henvendelse til Administrationen med henblik på at få afklaret kompetencegrænserne. 6. Ledelsesinformation og opfølgning Ved udgangen af året rapporterer institutionen i samarbejde med forvaltningen skriftligt om målopfyldelse og forbrug i virksomhedsplanen. Desuden vil der være en løbende opfølgning i forhold til den generelle budgetopfølgning. I tilfælde af, at der opstår en situation, hvor der er risiko for, at institutionens budget væsentligt overskrides, er det institutionens leder, der er ansvarlig for at gøre forvaltningen opmærksom herpå. Såfremt det ønskes, skal institutionen til enhver tid udlevere information om institutionens drift mv. til Administrationen. 13

14 Administrationen følger op efter det første ½ år og derefter hvert kvartal på, hvordan det går på den enkelte institution i relation til økonomisk decentralisering, bl.a. med henblik på en orientering af Byrådet om status på udviklingen. Aftaleindgåelse: Dato: Hals Kommune Borgergade Gandrup Socialpsykiatrien / Vækshuset Daglig ansvarlig: Klaus Wehner For Hals Kommune: Bent Sørensen Borgmester Jannie Knudsen Fungerende forvaltningschef For Socialpsykiatrien/Væksthuset: Klaus Wehner leder 14

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem.

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem. Brugervejledning decentral lønstyring: Beregning af anslået lønforbrug: I programmet kan du, når du står i den orange boks økonomi få beregnet et anslået lønforbrug for resten af året. Du skal være opmærksom

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Fastfrysning af takst på hovedret. Navn på institution / forening mv. Favrskov Mad

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere