Årsrapport 2006/2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006/2007"

Transkript

1 Årsrapport 2006/2007

2 for nogen er det bare plast - for os er det muligheder RIAS RIAS årsrapport årsrapport

3 Forord ved Henning Hess Mod til at gå nye veje Vi kan se tilbage på et travlt år, hvor vi har arbejdet målrettet med at skabe værdi for kunder, medarbejdere, aktionærer og for samfundet. De fleste af målene er nået, og vi kan derfor konstatere, at RIAS fastholder den stabile udvikling, som har kendetegnet os i snart mange år. I det forløbne år har vi valgt at bevæge os længere ud af værdikæden ved at tilbyde vores kunder forarbejdede produkter. Man kunne indvende og nogen har bestemt også gjort det at vi dermed er gået ind på områder, som nogle af vores kunder ser som deres domæne. Men vi har den overbevisning, at vi med beslutningen både tilfører værdi til vores kunder og til RIAS de to ting går hånd i hånd. Det er helt fundamentalt for RIAS, at vi på alle niveauer skaber den særlige ånd, som gør en forskel i det daglige. Vi har taget en lang række initiativer til at skabe en arbejdsplads, der er præget af endnu højere faglighed og rummelighed. Vi har igangsat en professionel lederudvikling, vi har arbejdet med videndeling i salgsafdelingen, vi har ændret på procedurerne på lageret, og vi har investeret i ny teknik. Ud af disse og en række andre investeringer er der kommet et stærkere RIAS, som står klar til at indfri ambitionen om at skabe fortsat vækst til gavn for alle parter. Vækst er et nøgleord, fordi et større og stærkere RIAS giver os mulighed for at følge vores kunder ud på de voksende markeder. Et godt eksempel er byggemarkederne, hvor vi, via de store aktører i branchen, er nået ud til nye kunder uden for Danmark. Det kan forekomme at være en forslidt frase, når vi siger, at kunden er i centrum. Men i RIAS har det bl.a. betydet, at vi har spurgt kunderne om deres mening om os. Vi bruger den konkrete viden, vi dermed får, til at gøre en endnu bedre indsats. Kun ved at kende hinanden godt kan vi og vores kunder skabe det nødvendige værdifulde samspil. RIAS ønsker at gøre en mærkbar forskel i det daglige. Vi sætter meget høje mål og stiller store krav til os selv. Når vi i denne Årsrapport fokuserer på Marked, Organisation, Menneske og Lønsomhed, så er det naturligvis fordi, det er i samspillet mellem disse centrale områder, at vi finder nøglen til den fremgang, vi til enhver tid skal skabe for virksomheden. Og så er der måske lige en enkelt ekstra ingrediens, nemlig at have modet til at gå nye veje. Digteren og filosoffen Søren Kierkegaard har om mod sagt disse kloge ord: At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv. Vi vover at tabe fodfæstet en kort stund men jeg lover, at vi selv i dén stund ikke et øjeblik mister blikket for målet: At skabe værdi for kunder, medarbejdere, aktionærer og for samfundet. 4 RIAS årsrapport

4 Indholdsfortegnelse anvendt know how Side 4 Forord ved Henning Hess 5 Indholdsfortegnelse 6 Præsentation af bestyrelse 7 Præsentation af daglig ledelse 8 RIAS historie i hovedpunkter 9 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning 10 Hoved- og nøgletal 12 Ledelsesberetning 15 Anvendt regnskabspraksis 18 Årets gang 28 Årsregnskab 2006/ Resultatopgørelse 30 Balance 32 Egenkapitaludvikling 33 Pengestrømsopgørelse 34 Noter til årsregnskabet RIAS årsrapport

5 Præsentation af bestyrelsen Fra venstre: Peter Ø. Hansen, Hans Christoffersen, Klaus W. Roth, Peter Swinkels, Lars Vollmers. Fraværende var Kurt Lausus Klaus W. Roth Bestyrelsesformand Ledelseshverv i andre selskaber: Bestyrelsesformand i TK Plastic Ibérica S.L., Spanien, Röhm Italia S.r.l., Italien, Alfaplast AG, Schweiz, Neomat AG, Schweiz, Notz Plastics AG, Schweiz. Medlem af bestyrelsen i Indu-Light AG, Schweiz, Resopal S.A., Spanien. Direktør i ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland. Hans Christoffersen Næstformand Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber: Medlem af bestyrelsen i Atelier Alfa A/S, Brøchner Hotels A/S, Clemmensen Biscuit A/S, DataPro A/S, DCSU A/S, E. H. Invest A/S, Ejendomsaktieselskabet Berlingsbakke, J. & R. Frydenberg A/S, Johansen Dekoration A/S, Land & Leisure A/S, Henning Larsens Tegnestue A/S, Poul Poulsen Consult A/S, Santropa A/S, A. J. Aamund A/S. Peter Swinkels Bestyrelsesmedlem Ledelseshverv i andre selskaber: Direktør i ThyssenKrupp Otto Wolff N.V., Belgien, ThyssenKrupp Röhm B.V., Holland, Stokvis Plastics B.V., Holland. Kurt Lausus Bestyrelsesmedlem Ledelseshverv i andre selskaber: Medlem af bestyrelsen i Carolina Building Materials Inc., Puerto Rico, Ferromontan Inc., Puerto Rico, ThyssenKrupp Stahlunion Polska Sp. z.o.o., Polen, ThyssenKrupp Cadillac Plastics S.L., Spanien, Neomat AG, Schweiz, Notz Plastics AG, Schweiz, ThyssenKrupp Otto Wolff N.V./S.A., Belgien, B.V., Nedeximpo Nederlandse Export, Holland, ThyssenSudamerica N.V., Hollandske Antiller, Indo German International Private Ltd, Indien, Pironet NDH AG, Tyskland. Direktør i ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland, Otto Wolff Kunststoffvertrieb GmbH, Tyskland, Aloverzee Handelsgesellschaft GmbH, Tyskland, ThyssenKrupp Mannex GmbH, Tyskland. Ordførende direktør i Otto Wolff Handelsgesellschaft GmbH, Tyskland. Lars Vollmers Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne Peter Ø. Hansen Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne 6 RIAS årsrapport

6 Præsentation af daglig ledelse anvendt know how Henning Hess Administrerende direktør Gert Fisker Salgsdirektør, Byggeri division Finn Christoffersen Teknisk direktør Benny Dalsten Økonomidirektør Claus H. Grove Salgschef, Industri division Susanne Teglers HR-chef Lars Mygind Supply Chain Officer Fra venstre: Finn Christoffersen, Susanne Teglers, Gert Fisker, Henning Hess, Claus H. Grove, Benny Dalsten, Lars Mygind. RIAS årsrapport

7 RIAS historie i hovedpunkter 1959 Knud E. Jacobsen grundlægger RIAS (Roskilde Industri Aktieselskab) i Roskilde. Virksomheden producerer støbte acrylplader Aktiviteterne suppleres med distribution af plasthalvfabrikata Datterselskab etableres i Stockholm Datterselskab etableres i Oslo RIAS bliver noteret på Københavns Fondsbørs Familien Knud E. Jacobsen sælger aktiemajoriteten til den finske Amer-koncern Amer-koncernen sælger sin aktiepost til Thyssen Handelsunion AG, Tyskland. Over de følgende må neder og år afvikles aktiviteterne i de udenlandske datterselskaber, og RIAS koncentrerer sig herefter om kernevirksomheden på det danske marked RIAS udbygger den førende stilling på det danske marked for plasthalvfabrikata ved overtagelse af plastaktiviteterne fra Tibnor Danmark A/S RIAS overtager forarbejdningsvirksomheden Akni Plast ApS, nu navngivet RIPRO (RIAS Produktion), som et led i strategien om at tilbyde kunderne en håndværksmæssig og industriel bearbejdning af plasthalvfabrikata, herunder laserskæring, fræsning, bukning, boring, limning og polering RIAS overtager aktiviteterne i RODENA A/S og styrker hermed væsentligt positionen som leverandør af plast og tilbehør til byggemarkeder i Skandinavien En 2400 m 2 stor og moderne lagerhal indvies, hvorefter alle aktiviteter bliver samlet på Industrivej i Roskilde. Samtidig bliver administrationen renoveret og udvidet med nye mødefaciliteter og reception. RIAS A/S er i dag den ledende leverandør af plasthalvfabrikata til industrien, byggeriet og den offentlige sektor i Danmark og indgår som en del af Europas førende plastdivision i ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe koncernen. 8 RIAS årsrapport

8 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning anvendt know how Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2006/07 for RIAS A/S. Årsrapporten er revideret og aflagt i overensstemmelse med reglerne for indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) samt yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten 2006/07 giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober september Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde, den 13. december 2007 Direktion Bestyrelse Hans Christoffersen Næstformand Kurt Lausus Peter Swinkels Henning Hess Adm. direktør Klaus W. Roth Formand Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for RIAS A/S for regnskabsåret 1. oktober september 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. RIR REVISION Statsautoriserede revisorer I/S Lars Vollmers Peter Ø. Hansen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Hanne Brødsgaard Statsautoriseret revisor Ib Kaaber Statsautoriseret revisor RIAS årsrapport

9 Hoved- og nøgletal 2006/ / / / /03 Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning 285,1 273,2 263,2 228,6 228,1 Vareforbrug 203,8 192,7 182,3 158,3 157,3 Bruttoresultat 81,3 80,5 80,9 70,3 70,8 Kapacitetsomkostninger 63,1 61,0 60,6 55,6 53,3 Af- og nedskrivninger 3,6 4,1 6,3 6,5 6,7 Resultat før finansielle poster 14,6 15,4 14,0 8,2 10,8 Finansielle indtægter, netto 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 Resultat før skat 15,3 16,1 14,4 8,6 11,2 Selskabsskat 3,2 4,6 3,6 2,7 3,5 Årets resultat 12,1 11,5 10,8 5,9 7,7 Balance, ultimo (DKK mio.) Langfristede aktiver 67,7 62,5 45,9 49,3 53,4 Kortfristede aktiver 104,1 102,0 107,7 87,0 77,2 Aktiver 171,8 164,5 153,6 136,3 130,6 Egenkapital 134,8 125,0 115,8 106,9 103,0 Hensættelse til udskudt skat 8,6 7,8 6,9 7,6 7,4 Kortfristede forpligtelser 28,4 31,7 30,9 21,8 20,2 Passiver 171,8 164,5 153,6 136,3 130,6 Nettoinvesteringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver (DKK mio.) 8,7 20,6 2,6 2,0 22,3 Antal fuldtidsansatte i gennemsnit Nettoomsætning N e t t o o æ(dkk t n i nmio.) g Resultat før skat (DKK mio.) R es ul t at f ør s kat / / / / / / / / / / RIAS årsrapport

10 Hoved- og nøgletal anvendt know how Nøgletal 2006/ / / / /03 Bruttomargin 29% 29% 31% 31% 31% Overskudsgrad 5% 6% 5% 4% 5% Afkastningsgrad 10% 12% 12% 7% 10% Resultat pr. DKK 100 aktie Udbytte pr. DKK 100 aktie Indre værdi pr. DKK 100 aktie Egenkapitalens forrentning før skat 12% 13% 13% 8% 11% Egenkapitalens forrentning efter skat 9% 10% 10% 6% 8% Soliditetsgrad 78% 76% 75% 78% 79% Børskurs ultimo september pr. DKK 100 aktie Hoved og nøgletal for 2006/07 og 2005/06 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jvr. afsnittet Anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstallene for 2002/ /05 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men er udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Nøgletalsdefinitioner: Bruttomargin er beregnet som bruttoresultat i % af nettoomsætning. Overskudsgrad er beregnet som resultat før finansielle poster i % af nettoomsætning. Afkastningsgrad er beregnet som resultat før finansielle poster i % af årets gennemsnitlige operative aktiver, dvs. af aktiver i alt minus likvider og finansielle anlægsaktiver. Resultat pr. DKK 100 aktie i DKK er beregnet som årets resultat divideret med 1/100 af aktiekapitalen efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier, ultimo. Udbytte pr. DKK 100 aktie i DKK er beregnet som udbytte divideret med 1/100 af aktiekapitalen efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier, ultimo. Indre værdi pr. 100 DKK aktie i DKK er beregnet som egenkapital, ultimo divideret med 1/100 af aktiekapitalen efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier, ultimo. Egenkapitalens forrentning før skat er beregnet som resultat før skat i % af årets gennemsnitlige egenkapital. Egenkapitalens forrentning efter skat er beregnet som årets resultat i % af årets gennemsnitlige egenkapital. Soliditetsgrad er beregnet som egenkapital, ultimo i % af aktiver i alt, ultimo. Indre værdi pr. DKK 100 aktie Indre værdi pr. DKK 100 aktie (DKK) 02/ 02/ / / / /0707 RIAS årsrapport

11 Ledelsesberetning Årsregnskabet Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet og denne beretning. RIAS hovedaktivitet og væsentlige begivenheder i regnskabsåret RIAS hovedaktivitet i regnskabsåret har i lighed med tidligere år bestået af salg og distribution af plasthalvfabrikata til alle grene af industri, bygge- og anlægsvirksomhed samt den offentlige sektor. RIAS har investeret målrettet i at udvikle og fremtidssikre virksomheden. Den 30. oktober 2006 stod de nye lagerfaciliteter klar, og udvidelsen med 2400 m 2 gjorde det muligt at opsige eksterne lejemål og samle alle aktiviteter på Industrivej. Med ønsket om også fremover at kunne levere markedets bedste kundebetjening har RIAS i 2007 igangsat en gennemgribende ændring af organisationen. Ændringerne hviler på en systematisk analyse af alle led i virksomheden samt en nøje analyse af kundernes forventninger til RIAS. Blandt nyskabelserne er en teamopdeling på lageret, så den daglige forretningsgang afvikles mere fleksibelt. En anden er en nedbrydning af grænserne i salgsorganisationen, så flere medarbejdere end hidtil er i stand til at betjene den samme kunde i hele forløbet. For at sikre at kompetencerne spredes til flere medarbejdere, gennemføres der omfattende kursusprogrammer. Sideløbende har hele virksomheden indledt en proces, som under overskriften 6S også skal bidrage til en effektivisering af arbejdsgangen. De 6 S er dækker over ordene: Sortering, Simplificering, Soignering, Standardisering, Selvdisciplin og Sikkerhed. Efterspørgslen efter industriel og håndværksmæssig forarbejdning er i vækst, og et stigende antal kunder ønsker at få totalleverancer. Gennem RIPRO tilbyder RIAS specialtilvirkede produkter i plast, alu eller alu-kompositmaterialer. Ordrerne udføres i antal, der spænder fra et enkelt eksemplar til store serier. For at få en tættere dialog med kunderne har RIAS lanceret nyhedsbrevet RIAS KNOW HOW UPDATE. Nyhedsbrevet beskriver både produkter og konkrete løsninger, som kunder har valgt. En ny og forbedret e-handelsplatform er blevet gjort klar i løbet af Formålet er at tilbyde kunderne en fleksibel adgang til RIAS varenumre. Platformen er integreret i RIAS hjemmeside. Her har kunderne også adgang til RIATHERM tag-beregningsprogrammet, som hurtigt udregner det præcise antal elementer, der er nødvendige for at bygge taget. I efteråret 2007 blev drænrenden RIADRAIN lanceret, ligesom RIAS overtog forhandlingen af Onduline tagplader var også året, hvor den tyske brancheforening af kunststoffabrikanter, GKV, præmierede RIAS Chyll som Product of the year. Chyll er et udstillings- og displaysystem, der anvendes på udstillinger samt i forretninger og private hjem. Selskabsresultat For regnskabsåret 2006/07 forventede bestyrelsen i årsberetningen for 2005/06 en svagt stigende vækst. Omsætningen steg med tdkk (4,4%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Omsætningen i Industridivisionen steg med tdkk (1,4%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Den forholdsvis beskedne stigning i Industridivisionens omsætning skal ses i lyset af, at den tidligere fakturerede omsætning fra en af kunderne inden for projekt-salg i regnskabsåret er overgået til omsætning på provisionsbasis. Divisionen har til gengæld haft en stigende omsætning inden for industriel og håndværksmæssig forarbejdning fra RIPRO. Omsætningen i Byggeridivisionen steg med tdkk (11,5%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Blandt årsagerne til væksten kan nævnes øget salg til store skandinaviske byggemarkeder samt en generelt større efterspørgsel efter divisionens produkter, især inden for projekt-salg. Bruttoresultatet steg med tdkk 774 (1,0%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Bruttoavanceprocenten faldt fra 29,5% i 2005/06 til 28,5% i 2006/07. Blandt årsagerne til faldet i bruttoavanceprocenten kan nævnes, at Byggeridivisionen i forbindelse med udvidelse af sin forretning med en byggevarekæde har overtaget en række produkter fra den pågældende virksomhed. Disse er videresolgt med tab. Herudover har RIAS realiseret en række langsomt omsættelige varer med tab. Baggrunden har været et ønske om at optimere produktprogrammet. Årets omkostninger ekskl. afskrivninger samt finansielle poster steg med tdkk (3,4%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Årets afskrivninger faldt med tdkk 522 fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Årets finansielle nettoindtægter faldt med tdkk 42 fra tdkk 772 i 2005/06 til tdkk 730 i 2006/07. RIAS resultat før skat udgør i 2006/07 tdkk mod tdkk i 2005/06, svarende til et fald på tdkk 842 (5,2%). Årets resultat før skat er bl.a. påvirket af, at omlægningen af logistik-funktionen har taget længere tid end forventet. RIAS resultat efter skat udgør i 2006/07 tdkk mod tdkk i 2005/06. Årets resultat før skat ligger i underkanten af bestyrelsens tidligere forventninger på ca. 16 mio. DKK. Til generalforsamlingens godkendelse indstiller bestyrelsen, at der 12 RIAS årsrapport

12 Ledelsesberetning for regnskabsåret 2006/07 udbetales udbytte til aktionærerne med DKK 10 pr. DKK 100 aktie af aktiekapitalen pr. 30. september 2007 på DKK , svarende til et samlet foreslået udbytte på DKK Balance og kapitalberedskab Balancesummen pr. 30. september 2007 steg i forhold til pr. 30. september 2006 med tdkk til tdkk Anlægsaktiverne steg med tdkk til tdkk RIAS likvide beholdninger steg med tdkk 341 til tdkk RIAS likvide beholdninger pr. 30. september 2007 består hovedsageligt af kortfristede indeståender i pengeinstitutter. Hverken primo eller ultimo regnskabsåret var der trukket på RIAS kreditfaciliteter, som består af betydelige, kortfristede driftskreditter til dagligt fastsatte markedsrenter. Kapitalberedskabet betragtes som tilfredsstillende. Investeringer Regnskabsårets samlede nettoinvesteringer i immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver udgjorde tdkk mod tdkk i 2005/06. Investeringerne har ud over udskiftninger/nyinvesteringer i produktions- og lagerudstyr især været koncentreret om udvidelse af lagerhallen samt modernisering af administrationsdelen. Kommercielle og finansielle risici Uforudsete prisudsving og bortfald af samhandelen med større kunder vil kunne påvirke RIAS negativt i forhold til årets resultatforventninger, men sådanne risici forekommer normalt i en handelsvirksomhed. Næsten al handel finder sted i DKK eller EUR. Da valutakursrisikoen for DKK/EUR anses for meget lille, kurssikrer RIAS ikke sin nettogæld i fremmed valuta. Der indgås heller ikke rentedispositioner til afdækning af renterisici, da moderate ændringer i renteniveauet ikke vil have væsentlig effekt på indtjeningen. RIAS har i øvrigt ingen afledte finansielle instrumenter. Ændringer i bestyrelsen På RIAS ordinære generalforsamling den 22. januar 2007 genvalgtes direktør Klaus Roth, ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland, som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand. Advokat Hans Christoffersen, direktør Kurt Lausus, ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland, og direktør Peter Swinkels, S.A. Otto Wolff Benelux N.V., Belgien, genvalgtes til bestyrelsen. Medarbejdere/Videnressourcer RIAS har i gennemsnit beskæftiget 92 fuldtidsansatte i 2006/07, hvilket er 1 mere end året før. anvendt know how RIAS lægger vægt på at tiltrække, fastholde og udvikle veluddannede og motiverede medarbejdere, som kan være med til at sikre en af kerneværdierne, nemlig at yde den bedste service til kunderne. Corporate Governance RIAS tilstræber at leve op til en høj standard inden for Corporate Governance. Ledelsen forholder sig således løbende til udviklingen på området, herunder udviklingen i lovgivningen, anbefalinger og god praksis. Københavns Fondsbørs har opdateret tidligere anbefalinger om Corporate Governance. RIAS ledelse har forholdt sig nøje hertil, og bestyrelsens og direktionens holdninger til anbefalingerne fra Fondsbørsens komité for god selskabsledelse fra 2005 beskrives på vores hjemmeside Miljø RIAS søger til enhver tid at begrænse de miljømæssige påvirkninger. Dog er miljøpåvirkningen i sig selv ubetydelig, da RIAS aktiviteter omfatter distribution og salg af plasthalvfabrikata, men ikke produktion. RIAS er ikke involveret i miljøsager. Egenkapitalforklaring og ejerforhold Egenkapitalen har i regnskabsårets løb udviklet sig således: tdkk Egenkapital pr Udbetalt udbytte for 2005/06 (2.306) Årets resultat Egenkapital pr RIAS A/S moderselskab er ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, ThyssenKrupp Trade Center, Hans-Günther-Sohl-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland. Endvidere er SmallCap Danmark A/S, Toldbodgade 53, 1253 København K, og Investeringsforeningen BankInvest I, Sundkrogsgade 7, Postboks 2672, 2100 København Ø, omfattet af aktieselskabslovens 28a. Bortset fra ovennævnte aktionærer har ingen andre aktionærer på datoen for årsregnskabets afgivelse oplyst at være omfattet af aktieselskabslovens 28a. ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, ThyssenKrupp Trade Center, Hans-Günther-Sohl-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland, og ThyssenKrupp AG, August-Thyssen-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland, er de moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab for henholdsvis den mindste og største koncern, hvori selskabet indgår som datterselskab. Koncernregnskab kan rekvi-reres hos Thyssen-Krupp AG, ZB Investor Relations, August-Thyssen-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland. RIAS årsrapport

13 Ledelsesberetning Fremtidsudsigter For regnskabsåret 2007/08 regnes med en svagt stigende vækst i dansk økonomi i forhold til 2006/07. Såvel indkøbs- som salgspriser for selskabets hovedprodukter forventes at stabilisere sig på et moderat højere niveau end i 2006/07. Da efterspørgslen efter industriel og håndværksmæssig forarbejdning er stigende, vil selskabet tilføre sin bearbejdningsafdeling RIPRO (RIAS Produktion) yderligere ressourcer. RIAS vil endvidere søge ny vækst ved hensigtsmæssige akkvisitioner af virksomheder eller aktiviteter inden for plasthalvfabrikatabranchen eller dermed beslægtede brancher. Bestyrelsen forventer på baggrund af ovenstående et resultat før skat for regnskabsåret 2007/08 på ca. 16,5-17,5 mio. DKK. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamlingen m.v. Som anført under Overskudsdisponering indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse, at der for regnskabsåret 2006/07 udbetales udbytte til aktionærerne med DKK 10 pr. DKK 100 aktie af aktiekapitalen pr. 30. september 2007 på DKK svarende til et samlet foreslået udbytte på DKK Til generalforsamlingens godkendelse foreslår bestyrelsen endvidere, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen. Købsprisen for disse aktier må ikke afvige mere end 10% fra den til enhver tid gældende børskurs. Endelig indstiller bestyrelsen de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til genvalg på generalforsamlingen. Overskudsdisponering tdkk Årets resultat foreslår bestyrelsen disponeret således: Udbytte til aktionærerne, DKK 10 pr. DKK 100 aktie Overført til næste år I alt RIAS årsrapport

14 Anvendt regnskabspraksis anvendt know how Regnskabsgrundlag Selskabets årsrapport pr. 30. september 2007 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede virksomheder. Regnskabstallene er udarbejdet i overensstemmelse med det historiske kostprisprincip, undtagen hvor IFRS udtrykkeligt kræver anvendelse af dagsværdi. Nærværende årsrapport er den første årsrapport, der aflægges efter IFRS. Ved overgangen er anvendt IFRS 1 som førstegangsanvendelse af IFRS. Ved regnskabsaflæggelsen er anvendt de standarder der er gældende for regnskabsår der begynder 1. oktober 2006 eller senere. Der er ikke foretaget førtidig implementering af nye standarder. Åbningsbalancen pr. 1. oktober 2005 og sammenligningstal for 2005/06 er tilpasset ændringer i anvendt regnskabspraksis. Hovedtallene for 2002/03 til 2004/05 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis. De svarer hermed til de hoved- og nøgletal, der fremgik af årsrapporten for 2005/06. Årsrapporten aflægges i tdkk. Ændring af anvendt regnskabspraksis Som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS er den anvendte regnskabspraksis ændret. For tidligere opskrevne grunde og bygninger er den bogførte værdi anvendt som indgangsværdi. Den eneste resultatmæssige effekt af overgangen er bortfald af afskrivning på goodwill. Den regnskabsmæssige effekt af overgangen til IFRS er som følger: Årets resultat 2005/06 opgjort i henhold til årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger Afskrivning på goodwill Selskabsskat (380) Årets resultat opgjort efter IFRS Egenkapital pr. 30. september 2006 opgjort i henhold til årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger Afskrivning på goodwill Selskabsskat (380) Egenkapital opgjort efter IFRS Afskrivning på goodwill var i regnskabsåret 2005/06 indeholdt i distributionsomkostninger. Segmentoplysninger Selskabets forretning består overordnet af salg og distribution af plasthalvfabrikata til henholdsvis industri, bygge- og anlægsvirksomheder samt den offentlige sektor og har kun dette forretningssegment. Inden for dette segment har selskabet to overordnede områder: Industri- og byggevirksomheder. Nettoomsætningen fordelt på disse to områder er vist i note 1. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs eller tilnærmet kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Vareforbrug Vareforbrug omfatter de direkte omkostninger til indkøb af handelsvarer, som er medgået til årets omsætning. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til fragt, omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger mv., herunder afskrivninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale og ledelsen, herunder afskrivninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Skat af årets resultat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. RIAS årsrapport

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51 ÅRSRAPPORT 2008 BB Electronics Holding A/S Page 1 of 51 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 4 Hoved og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Den økonomiske udvikling 16 Videnressourcer, kvalitet

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08 ENGLISH VERSION >> >> Årsrapport 07/08 2 Indholdsfortegnelse Kære aktionær 3 Idégrundlag, mål og strategier 3 Resumé 4 Roblon i tal 4 Ledelsens beretning 6 Roblon Industrial Fiber 7 Roblon Lighting 8 Roblon

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport Bladt Industries A/S 2012 1

årsrapport Bladt Industries A/S 2012 1 årsrapport 2012 1 2 Indhold Bladt Industries kort fortalt.... 2 Ledelsesberetning... 3 Hoved- og nøgletal.... 3 2012 i perspektiv... 3 Finansielle forhold... 5 Forventninger.... 5 Projekter i fokus...

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere