Årsrapport 2006/2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006/2007"

Transkript

1 Årsrapport 2006/2007

2 for nogen er det bare plast - for os er det muligheder RIAS RIAS årsrapport årsrapport

3 Forord ved Henning Hess Mod til at gå nye veje Vi kan se tilbage på et travlt år, hvor vi har arbejdet målrettet med at skabe værdi for kunder, medarbejdere, aktionærer og for samfundet. De fleste af målene er nået, og vi kan derfor konstatere, at RIAS fastholder den stabile udvikling, som har kendetegnet os i snart mange år. I det forløbne år har vi valgt at bevæge os længere ud af værdikæden ved at tilbyde vores kunder forarbejdede produkter. Man kunne indvende og nogen har bestemt også gjort det at vi dermed er gået ind på områder, som nogle af vores kunder ser som deres domæne. Men vi har den overbevisning, at vi med beslutningen både tilfører værdi til vores kunder og til RIAS de to ting går hånd i hånd. Det er helt fundamentalt for RIAS, at vi på alle niveauer skaber den særlige ånd, som gør en forskel i det daglige. Vi har taget en lang række initiativer til at skabe en arbejdsplads, der er præget af endnu højere faglighed og rummelighed. Vi har igangsat en professionel lederudvikling, vi har arbejdet med videndeling i salgsafdelingen, vi har ændret på procedurerne på lageret, og vi har investeret i ny teknik. Ud af disse og en række andre investeringer er der kommet et stærkere RIAS, som står klar til at indfri ambitionen om at skabe fortsat vækst til gavn for alle parter. Vækst er et nøgleord, fordi et større og stærkere RIAS giver os mulighed for at følge vores kunder ud på de voksende markeder. Et godt eksempel er byggemarkederne, hvor vi, via de store aktører i branchen, er nået ud til nye kunder uden for Danmark. Det kan forekomme at være en forslidt frase, når vi siger, at kunden er i centrum. Men i RIAS har det bl.a. betydet, at vi har spurgt kunderne om deres mening om os. Vi bruger den konkrete viden, vi dermed får, til at gøre en endnu bedre indsats. Kun ved at kende hinanden godt kan vi og vores kunder skabe det nødvendige værdifulde samspil. RIAS ønsker at gøre en mærkbar forskel i det daglige. Vi sætter meget høje mål og stiller store krav til os selv. Når vi i denne Årsrapport fokuserer på Marked, Organisation, Menneske og Lønsomhed, så er det naturligvis fordi, det er i samspillet mellem disse centrale områder, at vi finder nøglen til den fremgang, vi til enhver tid skal skabe for virksomheden. Og så er der måske lige en enkelt ekstra ingrediens, nemlig at have modet til at gå nye veje. Digteren og filosoffen Søren Kierkegaard har om mod sagt disse kloge ord: At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv. Vi vover at tabe fodfæstet en kort stund men jeg lover, at vi selv i dén stund ikke et øjeblik mister blikket for målet: At skabe værdi for kunder, medarbejdere, aktionærer og for samfundet. 4 RIAS årsrapport

4 Indholdsfortegnelse anvendt know how Side 4 Forord ved Henning Hess 5 Indholdsfortegnelse 6 Præsentation af bestyrelse 7 Præsentation af daglig ledelse 8 RIAS historie i hovedpunkter 9 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning 10 Hoved- og nøgletal 12 Ledelsesberetning 15 Anvendt regnskabspraksis 18 Årets gang 28 Årsregnskab 2006/ Resultatopgørelse 30 Balance 32 Egenkapitaludvikling 33 Pengestrømsopgørelse 34 Noter til årsregnskabet RIAS årsrapport

5 Præsentation af bestyrelsen Fra venstre: Peter Ø. Hansen, Hans Christoffersen, Klaus W. Roth, Peter Swinkels, Lars Vollmers. Fraværende var Kurt Lausus Klaus W. Roth Bestyrelsesformand Ledelseshverv i andre selskaber: Bestyrelsesformand i TK Plastic Ibérica S.L., Spanien, Röhm Italia S.r.l., Italien, Alfaplast AG, Schweiz, Neomat AG, Schweiz, Notz Plastics AG, Schweiz. Medlem af bestyrelsen i Indu-Light AG, Schweiz, Resopal S.A., Spanien. Direktør i ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland. Hans Christoffersen Næstformand Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber: Medlem af bestyrelsen i Atelier Alfa A/S, Brøchner Hotels A/S, Clemmensen Biscuit A/S, DataPro A/S, DCSU A/S, E. H. Invest A/S, Ejendomsaktieselskabet Berlingsbakke, J. & R. Frydenberg A/S, Johansen Dekoration A/S, Land & Leisure A/S, Henning Larsens Tegnestue A/S, Poul Poulsen Consult A/S, Santropa A/S, A. J. Aamund A/S. Peter Swinkels Bestyrelsesmedlem Ledelseshverv i andre selskaber: Direktør i ThyssenKrupp Otto Wolff N.V., Belgien, ThyssenKrupp Röhm B.V., Holland, Stokvis Plastics B.V., Holland. Kurt Lausus Bestyrelsesmedlem Ledelseshverv i andre selskaber: Medlem af bestyrelsen i Carolina Building Materials Inc., Puerto Rico, Ferromontan Inc., Puerto Rico, ThyssenKrupp Stahlunion Polska Sp. z.o.o., Polen, ThyssenKrupp Cadillac Plastics S.L., Spanien, Neomat AG, Schweiz, Notz Plastics AG, Schweiz, ThyssenKrupp Otto Wolff N.V./S.A., Belgien, B.V., Nedeximpo Nederlandse Export, Holland, ThyssenSudamerica N.V., Hollandske Antiller, Indo German International Private Ltd, Indien, Pironet NDH AG, Tyskland. Direktør i ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland, Otto Wolff Kunststoffvertrieb GmbH, Tyskland, Aloverzee Handelsgesellschaft GmbH, Tyskland, ThyssenKrupp Mannex GmbH, Tyskland. Ordførende direktør i Otto Wolff Handelsgesellschaft GmbH, Tyskland. Lars Vollmers Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne Peter Ø. Hansen Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne 6 RIAS årsrapport

6 Præsentation af daglig ledelse anvendt know how Henning Hess Administrerende direktør Gert Fisker Salgsdirektør, Byggeri division Finn Christoffersen Teknisk direktør Benny Dalsten Økonomidirektør Claus H. Grove Salgschef, Industri division Susanne Teglers HR-chef Lars Mygind Supply Chain Officer Fra venstre: Finn Christoffersen, Susanne Teglers, Gert Fisker, Henning Hess, Claus H. Grove, Benny Dalsten, Lars Mygind. RIAS årsrapport

7 RIAS historie i hovedpunkter 1959 Knud E. Jacobsen grundlægger RIAS (Roskilde Industri Aktieselskab) i Roskilde. Virksomheden producerer støbte acrylplader Aktiviteterne suppleres med distribution af plasthalvfabrikata Datterselskab etableres i Stockholm Datterselskab etableres i Oslo RIAS bliver noteret på Københavns Fondsbørs Familien Knud E. Jacobsen sælger aktiemajoriteten til den finske Amer-koncern Amer-koncernen sælger sin aktiepost til Thyssen Handelsunion AG, Tyskland. Over de følgende må neder og år afvikles aktiviteterne i de udenlandske datterselskaber, og RIAS koncentrerer sig herefter om kernevirksomheden på det danske marked RIAS udbygger den førende stilling på det danske marked for plasthalvfabrikata ved overtagelse af plastaktiviteterne fra Tibnor Danmark A/S RIAS overtager forarbejdningsvirksomheden Akni Plast ApS, nu navngivet RIPRO (RIAS Produktion), som et led i strategien om at tilbyde kunderne en håndværksmæssig og industriel bearbejdning af plasthalvfabrikata, herunder laserskæring, fræsning, bukning, boring, limning og polering RIAS overtager aktiviteterne i RODENA A/S og styrker hermed væsentligt positionen som leverandør af plast og tilbehør til byggemarkeder i Skandinavien En 2400 m 2 stor og moderne lagerhal indvies, hvorefter alle aktiviteter bliver samlet på Industrivej i Roskilde. Samtidig bliver administrationen renoveret og udvidet med nye mødefaciliteter og reception. RIAS A/S er i dag den ledende leverandør af plasthalvfabrikata til industrien, byggeriet og den offentlige sektor i Danmark og indgår som en del af Europas førende plastdivision i ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe koncernen. 8 RIAS årsrapport

8 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning anvendt know how Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2006/07 for RIAS A/S. Årsrapporten er revideret og aflagt i overensstemmelse med reglerne for indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) samt yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten 2006/07 giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober september Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde, den 13. december 2007 Direktion Bestyrelse Hans Christoffersen Næstformand Kurt Lausus Peter Swinkels Henning Hess Adm. direktør Klaus W. Roth Formand Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for RIAS A/S for regnskabsåret 1. oktober september 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. RIR REVISION Statsautoriserede revisorer I/S Lars Vollmers Peter Ø. Hansen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Hanne Brødsgaard Statsautoriseret revisor Ib Kaaber Statsautoriseret revisor RIAS årsrapport

9 Hoved- og nøgletal 2006/ / / / /03 Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning 285,1 273,2 263,2 228,6 228,1 Vareforbrug 203,8 192,7 182,3 158,3 157,3 Bruttoresultat 81,3 80,5 80,9 70,3 70,8 Kapacitetsomkostninger 63,1 61,0 60,6 55,6 53,3 Af- og nedskrivninger 3,6 4,1 6,3 6,5 6,7 Resultat før finansielle poster 14,6 15,4 14,0 8,2 10,8 Finansielle indtægter, netto 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 Resultat før skat 15,3 16,1 14,4 8,6 11,2 Selskabsskat 3,2 4,6 3,6 2,7 3,5 Årets resultat 12,1 11,5 10,8 5,9 7,7 Balance, ultimo (DKK mio.) Langfristede aktiver 67,7 62,5 45,9 49,3 53,4 Kortfristede aktiver 104,1 102,0 107,7 87,0 77,2 Aktiver 171,8 164,5 153,6 136,3 130,6 Egenkapital 134,8 125,0 115,8 106,9 103,0 Hensættelse til udskudt skat 8,6 7,8 6,9 7,6 7,4 Kortfristede forpligtelser 28,4 31,7 30,9 21,8 20,2 Passiver 171,8 164,5 153,6 136,3 130,6 Nettoinvesteringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver (DKK mio.) 8,7 20,6 2,6 2,0 22,3 Antal fuldtidsansatte i gennemsnit Nettoomsætning N e t t o o æ(dkk t n i nmio.) g Resultat før skat (DKK mio.) R es ul t at f ør s kat / / / / / / / / / / RIAS årsrapport

10 Hoved- og nøgletal anvendt know how Nøgletal 2006/ / / / /03 Bruttomargin 29% 29% 31% 31% 31% Overskudsgrad 5% 6% 5% 4% 5% Afkastningsgrad 10% 12% 12% 7% 10% Resultat pr. DKK 100 aktie Udbytte pr. DKK 100 aktie Indre værdi pr. DKK 100 aktie Egenkapitalens forrentning før skat 12% 13% 13% 8% 11% Egenkapitalens forrentning efter skat 9% 10% 10% 6% 8% Soliditetsgrad 78% 76% 75% 78% 79% Børskurs ultimo september pr. DKK 100 aktie Hoved og nøgletal for 2006/07 og 2005/06 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jvr. afsnittet Anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstallene for 2002/ /05 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men er udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Nøgletalsdefinitioner: Bruttomargin er beregnet som bruttoresultat i % af nettoomsætning. Overskudsgrad er beregnet som resultat før finansielle poster i % af nettoomsætning. Afkastningsgrad er beregnet som resultat før finansielle poster i % af årets gennemsnitlige operative aktiver, dvs. af aktiver i alt minus likvider og finansielle anlægsaktiver. Resultat pr. DKK 100 aktie i DKK er beregnet som årets resultat divideret med 1/100 af aktiekapitalen efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier, ultimo. Udbytte pr. DKK 100 aktie i DKK er beregnet som udbytte divideret med 1/100 af aktiekapitalen efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier, ultimo. Indre værdi pr. 100 DKK aktie i DKK er beregnet som egenkapital, ultimo divideret med 1/100 af aktiekapitalen efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier, ultimo. Egenkapitalens forrentning før skat er beregnet som resultat før skat i % af årets gennemsnitlige egenkapital. Egenkapitalens forrentning efter skat er beregnet som årets resultat i % af årets gennemsnitlige egenkapital. Soliditetsgrad er beregnet som egenkapital, ultimo i % af aktiver i alt, ultimo. Indre værdi pr. DKK 100 aktie Indre værdi pr. DKK 100 aktie (DKK) 02/ 02/ / / / /0707 RIAS årsrapport

11 Ledelsesberetning Årsregnskabet Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet og denne beretning. RIAS hovedaktivitet og væsentlige begivenheder i regnskabsåret RIAS hovedaktivitet i regnskabsåret har i lighed med tidligere år bestået af salg og distribution af plasthalvfabrikata til alle grene af industri, bygge- og anlægsvirksomhed samt den offentlige sektor. RIAS har investeret målrettet i at udvikle og fremtidssikre virksomheden. Den 30. oktober 2006 stod de nye lagerfaciliteter klar, og udvidelsen med 2400 m 2 gjorde det muligt at opsige eksterne lejemål og samle alle aktiviteter på Industrivej. Med ønsket om også fremover at kunne levere markedets bedste kundebetjening har RIAS i 2007 igangsat en gennemgribende ændring af organisationen. Ændringerne hviler på en systematisk analyse af alle led i virksomheden samt en nøje analyse af kundernes forventninger til RIAS. Blandt nyskabelserne er en teamopdeling på lageret, så den daglige forretningsgang afvikles mere fleksibelt. En anden er en nedbrydning af grænserne i salgsorganisationen, så flere medarbejdere end hidtil er i stand til at betjene den samme kunde i hele forløbet. For at sikre at kompetencerne spredes til flere medarbejdere, gennemføres der omfattende kursusprogrammer. Sideløbende har hele virksomheden indledt en proces, som under overskriften 6S også skal bidrage til en effektivisering af arbejdsgangen. De 6 S er dækker over ordene: Sortering, Simplificering, Soignering, Standardisering, Selvdisciplin og Sikkerhed. Efterspørgslen efter industriel og håndværksmæssig forarbejdning er i vækst, og et stigende antal kunder ønsker at få totalleverancer. Gennem RIPRO tilbyder RIAS specialtilvirkede produkter i plast, alu eller alu-kompositmaterialer. Ordrerne udføres i antal, der spænder fra et enkelt eksemplar til store serier. For at få en tættere dialog med kunderne har RIAS lanceret nyhedsbrevet RIAS KNOW HOW UPDATE. Nyhedsbrevet beskriver både produkter og konkrete løsninger, som kunder har valgt. En ny og forbedret e-handelsplatform er blevet gjort klar i løbet af Formålet er at tilbyde kunderne en fleksibel adgang til RIAS varenumre. Platformen er integreret i RIAS hjemmeside. Her har kunderne også adgang til RIATHERM tag-beregningsprogrammet, som hurtigt udregner det præcise antal elementer, der er nødvendige for at bygge taget. I efteråret 2007 blev drænrenden RIADRAIN lanceret, ligesom RIAS overtog forhandlingen af Onduline tagplader var også året, hvor den tyske brancheforening af kunststoffabrikanter, GKV, præmierede RIAS Chyll som Product of the year. Chyll er et udstillings- og displaysystem, der anvendes på udstillinger samt i forretninger og private hjem. Selskabsresultat For regnskabsåret 2006/07 forventede bestyrelsen i årsberetningen for 2005/06 en svagt stigende vækst. Omsætningen steg med tdkk (4,4%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Omsætningen i Industridivisionen steg med tdkk (1,4%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Den forholdsvis beskedne stigning i Industridivisionens omsætning skal ses i lyset af, at den tidligere fakturerede omsætning fra en af kunderne inden for projekt-salg i regnskabsåret er overgået til omsætning på provisionsbasis. Divisionen har til gengæld haft en stigende omsætning inden for industriel og håndværksmæssig forarbejdning fra RIPRO. Omsætningen i Byggeridivisionen steg med tdkk (11,5%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Blandt årsagerne til væksten kan nævnes øget salg til store skandinaviske byggemarkeder samt en generelt større efterspørgsel efter divisionens produkter, især inden for projekt-salg. Bruttoresultatet steg med tdkk 774 (1,0%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Bruttoavanceprocenten faldt fra 29,5% i 2005/06 til 28,5% i 2006/07. Blandt årsagerne til faldet i bruttoavanceprocenten kan nævnes, at Byggeridivisionen i forbindelse med udvidelse af sin forretning med en byggevarekæde har overtaget en række produkter fra den pågældende virksomhed. Disse er videresolgt med tab. Herudover har RIAS realiseret en række langsomt omsættelige varer med tab. Baggrunden har været et ønske om at optimere produktprogrammet. Årets omkostninger ekskl. afskrivninger samt finansielle poster steg med tdkk (3,4%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Årets afskrivninger faldt med tdkk 522 fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Årets finansielle nettoindtægter faldt med tdkk 42 fra tdkk 772 i 2005/06 til tdkk 730 i 2006/07. RIAS resultat før skat udgør i 2006/07 tdkk mod tdkk i 2005/06, svarende til et fald på tdkk 842 (5,2%). Årets resultat før skat er bl.a. påvirket af, at omlægningen af logistik-funktionen har taget længere tid end forventet. RIAS resultat efter skat udgør i 2006/07 tdkk mod tdkk i 2005/06. Årets resultat før skat ligger i underkanten af bestyrelsens tidligere forventninger på ca. 16 mio. DKK. Til generalforsamlingens godkendelse indstiller bestyrelsen, at der 12 RIAS årsrapport

12 Ledelsesberetning for regnskabsåret 2006/07 udbetales udbytte til aktionærerne med DKK 10 pr. DKK 100 aktie af aktiekapitalen pr. 30. september 2007 på DKK , svarende til et samlet foreslået udbytte på DKK Balance og kapitalberedskab Balancesummen pr. 30. september 2007 steg i forhold til pr. 30. september 2006 med tdkk til tdkk Anlægsaktiverne steg med tdkk til tdkk RIAS likvide beholdninger steg med tdkk 341 til tdkk RIAS likvide beholdninger pr. 30. september 2007 består hovedsageligt af kortfristede indeståender i pengeinstitutter. Hverken primo eller ultimo regnskabsåret var der trukket på RIAS kreditfaciliteter, som består af betydelige, kortfristede driftskreditter til dagligt fastsatte markedsrenter. Kapitalberedskabet betragtes som tilfredsstillende. Investeringer Regnskabsårets samlede nettoinvesteringer i immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver udgjorde tdkk mod tdkk i 2005/06. Investeringerne har ud over udskiftninger/nyinvesteringer i produktions- og lagerudstyr især været koncentreret om udvidelse af lagerhallen samt modernisering af administrationsdelen. Kommercielle og finansielle risici Uforudsete prisudsving og bortfald af samhandelen med større kunder vil kunne påvirke RIAS negativt i forhold til årets resultatforventninger, men sådanne risici forekommer normalt i en handelsvirksomhed. Næsten al handel finder sted i DKK eller EUR. Da valutakursrisikoen for DKK/EUR anses for meget lille, kurssikrer RIAS ikke sin nettogæld i fremmed valuta. Der indgås heller ikke rentedispositioner til afdækning af renterisici, da moderate ændringer i renteniveauet ikke vil have væsentlig effekt på indtjeningen. RIAS har i øvrigt ingen afledte finansielle instrumenter. Ændringer i bestyrelsen På RIAS ordinære generalforsamling den 22. januar 2007 genvalgtes direktør Klaus Roth, ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland, som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand. Advokat Hans Christoffersen, direktør Kurt Lausus, ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland, og direktør Peter Swinkels, S.A. Otto Wolff Benelux N.V., Belgien, genvalgtes til bestyrelsen. Medarbejdere/Videnressourcer RIAS har i gennemsnit beskæftiget 92 fuldtidsansatte i 2006/07, hvilket er 1 mere end året før. anvendt know how RIAS lægger vægt på at tiltrække, fastholde og udvikle veluddannede og motiverede medarbejdere, som kan være med til at sikre en af kerneværdierne, nemlig at yde den bedste service til kunderne. Corporate Governance RIAS tilstræber at leve op til en høj standard inden for Corporate Governance. Ledelsen forholder sig således løbende til udviklingen på området, herunder udviklingen i lovgivningen, anbefalinger og god praksis. Københavns Fondsbørs har opdateret tidligere anbefalinger om Corporate Governance. RIAS ledelse har forholdt sig nøje hertil, og bestyrelsens og direktionens holdninger til anbefalingerne fra Fondsbørsens komité for god selskabsledelse fra 2005 beskrives på vores hjemmeside Miljø RIAS søger til enhver tid at begrænse de miljømæssige påvirkninger. Dog er miljøpåvirkningen i sig selv ubetydelig, da RIAS aktiviteter omfatter distribution og salg af plasthalvfabrikata, men ikke produktion. RIAS er ikke involveret i miljøsager. Egenkapitalforklaring og ejerforhold Egenkapitalen har i regnskabsårets løb udviklet sig således: tdkk Egenkapital pr Udbetalt udbytte for 2005/06 (2.306) Årets resultat Egenkapital pr RIAS A/S moderselskab er ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, ThyssenKrupp Trade Center, Hans-Günther-Sohl-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland. Endvidere er SmallCap Danmark A/S, Toldbodgade 53, 1253 København K, og Investeringsforeningen BankInvest I, Sundkrogsgade 7, Postboks 2672, 2100 København Ø, omfattet af aktieselskabslovens 28a. Bortset fra ovennævnte aktionærer har ingen andre aktionærer på datoen for årsregnskabets afgivelse oplyst at være omfattet af aktieselskabslovens 28a. ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, ThyssenKrupp Trade Center, Hans-Günther-Sohl-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland, og ThyssenKrupp AG, August-Thyssen-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland, er de moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab for henholdsvis den mindste og største koncern, hvori selskabet indgår som datterselskab. Koncernregnskab kan rekvi-reres hos Thyssen-Krupp AG, ZB Investor Relations, August-Thyssen-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland. RIAS årsrapport

13 Ledelsesberetning Fremtidsudsigter For regnskabsåret 2007/08 regnes med en svagt stigende vækst i dansk økonomi i forhold til 2006/07. Såvel indkøbs- som salgspriser for selskabets hovedprodukter forventes at stabilisere sig på et moderat højere niveau end i 2006/07. Da efterspørgslen efter industriel og håndværksmæssig forarbejdning er stigende, vil selskabet tilføre sin bearbejdningsafdeling RIPRO (RIAS Produktion) yderligere ressourcer. RIAS vil endvidere søge ny vækst ved hensigtsmæssige akkvisitioner af virksomheder eller aktiviteter inden for plasthalvfabrikatabranchen eller dermed beslægtede brancher. Bestyrelsen forventer på baggrund af ovenstående et resultat før skat for regnskabsåret 2007/08 på ca. 16,5-17,5 mio. DKK. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamlingen m.v. Som anført under Overskudsdisponering indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse, at der for regnskabsåret 2006/07 udbetales udbytte til aktionærerne med DKK 10 pr. DKK 100 aktie af aktiekapitalen pr. 30. september 2007 på DKK svarende til et samlet foreslået udbytte på DKK Til generalforsamlingens godkendelse foreslår bestyrelsen endvidere, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen. Købsprisen for disse aktier må ikke afvige mere end 10% fra den til enhver tid gældende børskurs. Endelig indstiller bestyrelsen de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til genvalg på generalforsamlingen. Overskudsdisponering tdkk Årets resultat foreslår bestyrelsen disponeret således: Udbytte til aktionærerne, DKK 10 pr. DKK 100 aktie Overført til næste år I alt RIAS årsrapport

14 Anvendt regnskabspraksis anvendt know how Regnskabsgrundlag Selskabets årsrapport pr. 30. september 2007 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede virksomheder. Regnskabstallene er udarbejdet i overensstemmelse med det historiske kostprisprincip, undtagen hvor IFRS udtrykkeligt kræver anvendelse af dagsværdi. Nærværende årsrapport er den første årsrapport, der aflægges efter IFRS. Ved overgangen er anvendt IFRS 1 som førstegangsanvendelse af IFRS. Ved regnskabsaflæggelsen er anvendt de standarder der er gældende for regnskabsår der begynder 1. oktober 2006 eller senere. Der er ikke foretaget førtidig implementering af nye standarder. Åbningsbalancen pr. 1. oktober 2005 og sammenligningstal for 2005/06 er tilpasset ændringer i anvendt regnskabspraksis. Hovedtallene for 2002/03 til 2004/05 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis. De svarer hermed til de hoved- og nøgletal, der fremgik af årsrapporten for 2005/06. Årsrapporten aflægges i tdkk. Ændring af anvendt regnskabspraksis Som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS er den anvendte regnskabspraksis ændret. For tidligere opskrevne grunde og bygninger er den bogførte værdi anvendt som indgangsværdi. Den eneste resultatmæssige effekt af overgangen er bortfald af afskrivning på goodwill. Den regnskabsmæssige effekt af overgangen til IFRS er som følger: Årets resultat 2005/06 opgjort i henhold til årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger Afskrivning på goodwill Selskabsskat (380) Årets resultat opgjort efter IFRS Egenkapital pr. 30. september 2006 opgjort i henhold til årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger Afskrivning på goodwill Selskabsskat (380) Egenkapital opgjort efter IFRS Afskrivning på goodwill var i regnskabsåret 2005/06 indeholdt i distributionsomkostninger. Segmentoplysninger Selskabets forretning består overordnet af salg og distribution af plasthalvfabrikata til henholdsvis industri, bygge- og anlægsvirksomheder samt den offentlige sektor og har kun dette forretningssegment. Inden for dette segment har selskabet to overordnede områder: Industri- og byggevirksomheder. Nettoomsætningen fordelt på disse to områder er vist i note 1. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs eller tilnærmet kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Vareforbrug Vareforbrug omfatter de direkte omkostninger til indkøb af handelsvarer, som er medgået til årets omsætning. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til fragt, omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger mv., herunder afskrivninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale og ledelsen, herunder afskrivninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Skat af årets resultat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. RIAS årsrapport

15 Anvendt regnskabspraksis Balancen Immaterielle anlægsaktiver RIAS har anvendt IFRS 3 med virkning fra 1. oktober Goodwill afskrives således ikke efter 1. oktober Hidtil er erhvervet goodwill afskrevet over den økonomiske levetid med en levetid på henholdsvis 7 og 15 år. Goodwill indregnes herefter til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Goodwill henføres til pengestrømsgenererende enheder og testes årligt for værdiforringelse. Fastsættelse af pengestrømsgenererende enheder følger den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring. Edb-software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Edb-software afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt forudbetalinger for og materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen. Selskabet har i indeværende år færdiggjort det i 2005/06 igangsatte byggeri. I den forbindelse har selskabet revurderet skønnet over brugstider på de bestående bygninger, der samtidig har fået en gennemgribende renovering. Ændringer af regnskabsmæssigt skøn på bygninger har medført en mindre afskrivning på tdkk 921. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som forskellen mellem kostprisen og den anslåede restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstider, der udgør: Lagerbygninger opført 2006 Øvrige kontor- og lagerbygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 30 år 20 år 10 år 5-10 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under distributions- eller administrationsomkostninger. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes løbende for at afgøre, om der er indikationer af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer omfatter kostprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender, som omfatter posterne tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, tilgodehavender hos moderselskab og andre tilgodehavender, måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien, som opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Posten måles til det betalte beløb. Egenkapital Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Selskabsskat og hensættelse til udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode og er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes realiseret. Den udskudte skat måles på grundlag af den aktuelle skattesats. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 16 RIAS årsrapport

16 Anvendt regnskabspraksis Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvide beholdninger samt likvide beholdninger ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. anvendt know how Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter likvider samt kortfristede aftaleindskud og andre indeståender i pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Regnskabsmæssige skøn Værdiansættelsen af aktiver og forpligtelser er baseret på skøn over usikre fremtidige begivenheder. Sådanne skøn foretages ved opgørelse af af- og nedskrivninger, amortiseringer, periodiseringer og lignende forpligtelser. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betaling af udbytte til selskabsdeltagere. 17 RIAS årsrapport

17 Årets gang Vi har ambitiøse mål med RIAS. Når vi i denne Årsrapport fokuserer på Marked, Organisation, Menneske og Lønsomhed, så er det naturligvis fordi, det er i samspillet mellem disse centrale områder, at vi finder nøglen til den fortsatte vækst. Adm. direktør Henning Hess 18 RIAS årsrapport

18 Markedet anvendt know how Designere og arkitekter på RIAS Struktur & Transparens workshop, marts Det lyder næsten som en kliché Lad os gå amok i det her materiale! Begejstringen for plast er til at tage og føle på hos designeren Jesper Wille. Han var en af de engagerede deltagere, da RIAS i foråret var vært for en workshop for designere og arkitekter. Workshoppen var den første af sin art, og den markerede, at RIAS nu satser målrettet på at komme i dialog med designere og arkitekter. Det er en målgruppe, der hidtil har ligget uden for RIAS naturlige arbejdsområde. Men med den øgede fokus på forarbejdede produkter fra RIPRO er interesse-fællesskabet med netop designere og arkitekter blevet naturligt. Workshoppen har sat sig spor hos deltagerne og lagt frø til nye workshops hos RIAS. Jesper Wille tager forbehold for, at det kan lyde som en kliché, når han konstaterer, at det kun er fantasien, der sætter grænser for, hvad plast kan bruges til. Men det er ingen kliché. Plast kan så meget. Plast kan blive lige så lækkert, som man vil have det. Materialet udvikler sig hele tiden, og det er fedt, at branchen åbner sig for os designere. Vi kan bidrage med kreativitet, men vi kan omvendt lære noget om fabrikationsprocesser. Jesper Wille er helt klart kandidat til kommende workshops hos RIAS: Workshoppen i foråret var en fantastisk spændende mulighed for at arbejde sammen med kolleger om at skabe nye kreative løsninger. Samtidig er det lidt af en gavebod at komme ind i, når man pludselig får adgang til at arbejde med de mange materialer, som RIAS forhandler. Normalt er der stor afstand mellem os og branchen, men her stod døren pludselig på vid gab. RIAS årsrapport

19 Markedet Jesper Wille giver kreativiteten frit spil på workshoppen i RIAS. Med en uddannelse som møbelsnedker i bagagen har Jesper Wille taget turen fra træ til plast. Med egne ord har han mast sig vej ind i designeruniverset, og det, der har drevet ham, er nysgerrigheden og interessen for materialer. Jeg har arbejdet med mange typer af træ, og det har været lækkert. Men plast er sværere at arbejde med og sindssygt interessant. Spørger du mig, så bliver plast stadig ikke anvendt kreativt nok. Men skal jeg pege på nogen, der bruger plast på en original måde, er det computerfirmaet Apple. De er en god inspirationskilde for andre. Workshoppen i Roskilde handlede i høj grad om inspiration. Inspiration til de designere og arkitekter, der bogstaveligt talt former danskernes fremtid. Og inspiration til RIAS om de store krav, som produkterne skal kunne tilfredsstille: Jeg læste om nogle forskere, der arbejdede med et ikke-eksisterende råmateriale, som de kaldte Non-obtanium altså noget, der er uopnåeligt. Det er et interessant begreb, for hvis du forestiller dig, at du vil bygge en flyvemaskine, der flyver lidt stærkere end det, der er muligt i dag, så bliver du jo nødt til at skabe et nyt materiale ud fra det uopnåelige, fra Non-obtanium. Jeg ved godt, RIAS ikke selv producerer materialerne, men historien om Non-obtanium er jo en påmindelse om, at vi hele tiden skal søge nye grænser i den kreative proces. Og det er egentlig, hvad RIAS workshops handler om at udforske nye muligheder for at binde RIAS og formgiverne tættere sammen. Med til denne kreative proces hører, at RIAS hele tiden søger efter lige præcis de leverandører, der gør det muligt for RIAS at sætte dagsordenen i plastbranchen. I den proces tager Jesper Wille sin fortid som snedker med og konstaterer, at plast ligesom træ har forskellige sorter: Acryl er bedst, hvis du skal kombinere med lys, fordi lyset ledes på langs. Til de bløde ting er silikone bedst, og sådan kan du blive ved med at finde typer af plast, som hver for sig har velegnede egenskaber. I Jesper Willes lejlighed i Valby står der et eksemplar af en stol, som han designede til PVC-Rådet. På workshoppen hos RIAS var det bl.a. design af læskure, som stod på programmet. Og står det til Jesper Wille, kommer der fremover mange nye plast-baserede designerprodukter på markedet. Al respekt for Dansk Design og for koryfæer som Arne Jacobsen, Verner Panton og andre af de store, som har brugt plast i deres design. Men det er snart mange år siden, og det er tid at sige: Velkommen til rumalderen. Lad os gå ind i det her materiale og bruge det aktivt. Det kunne for resten være sejt, hvis man lavede et rumskib af særlig kompositplast. 20 RIAS årsrapport

20 Markedet Hvad siger kunderne Det skal ikke kun være godt. Det skal også være vigtigt. anvendt know how RIAS har i 2007 indledt en systematisk analyse af kundetilfredsheden. Analysen, som skal gentages hvert år, skal medvirke til at fastholde de områder, hvor kvaliteten er i top, og styrke de områder, hvor der er plads til forbedringer. Man kan sige, at RIAS altid har haft en god fornemmelse for, om kunderne var tilfredse med os. Men en fornemmelse er ikke nok. Markedet ændrer sig, og så kommer vi måske til at fokusere på ting, som kunderne ikke længere tillægger så stor værdi. Det siger marketingkoordinator Line Helmark, der har ansvaret for kundeanalyserne. Hun tilføjer, at analyserne både fokuserer på vigtighed og tilfredshed: Det er altid vigtigt at vide, hvad kunden er tilfreds med. Men det handler også om at afdække de områder, som er vigtige for kunden, så vi kan sikre, at RIAS klarer sig godt dér. Man kan let komme til at bruge megen energi på områder, som faktisk ikke er vigtige for vores kunder. Det skal vi væk fra. Produkter/Levering Den eksterne sælger Internt salg/support RIAS som leverandør generelt Analysen afdækker, om vi holder, hvad vi lover, og det er vigtigt at understrege, at vi præsenterer resultaterne for alle i virksomheden. Både via intranettet og ved personlige præsentationer, så vi med sikkerhed ved, at kundernes mening er kendt af alle. Samtidig offentliggør vi planer for, hvordan vi kan forbedre os på de enkelte områder, siger Line Helmark. Overordnet set udtrykker vores kunder sig meget positivt om RIAS. Men som det fremgår af eksemplerne, er der også konkrete opgaver at arbejde med. Målet er kundetilfredshed i topklasse. Analysen afdækker kundernes tilfredshed med rådgivning og salg. Helt præcist bliver kunderne spurgt ud om disse punkter: Jeg ringer, hvis der er reklamationer, og det bliver ordnet straks, men der er sjældent reklamationer. eklamationer. Men hvad var det så, kunderne sagde? Viden er ikke godt nok spredt ud i kundeservice, og de uerfarne giver ikke lige god rådgivning. Der er hurtig ekspedition/ordrebekræftelse samme dag. Bedre end tidligere. Mangler informationer om leveringstid og får kun besked nogle gange, hvis der sker ændringer. Hurtigere svartider på leveringstidspunkter og priser. Det kan tage al for lang tid. Internt salg er blevet bedre - lettere at komme igennem til dem jeg vil. Ja, er tilfreds med varerne fra RIAS, de har de rigtige varer. Har aldrig forsøgt at søge andre leverandører. RIAS årsrapport

Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007

Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007 Bestyrelsen for Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Roskilde, den 13. december 2007 ÅRSMEDDELELSE FOR REGNSKABSÅRET 2006/2007

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

MURERMESTEREN JENSEN ApS

MURERMESTEREN JENSEN ApS MURERMESTEREN JENSEN ApS Enighedsvej 9 4700 Næstved Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2015 Jens Abildgaard

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår)

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår) (10. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. maj 2013 Winnie Bløcher Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12 Tlf: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens DLG Vet I/S Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 70 87 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Jesper Pagh Dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS Højdevej 59-61 2300 København S CVR-nr.: 33 59 27 01 Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013-31. december 2013 3. regnskabsår Optillet uden revision eller review

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere