Årsrapport 2006/2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006/2007"

Transkript

1 Årsrapport 2006/2007

2 for nogen er det bare plast - for os er det muligheder RIAS RIAS årsrapport årsrapport

3 Forord ved Henning Hess Mod til at gå nye veje Vi kan se tilbage på et travlt år, hvor vi har arbejdet målrettet med at skabe værdi for kunder, medarbejdere, aktionærer og for samfundet. De fleste af målene er nået, og vi kan derfor konstatere, at RIAS fastholder den stabile udvikling, som har kendetegnet os i snart mange år. I det forløbne år har vi valgt at bevæge os længere ud af værdikæden ved at tilbyde vores kunder forarbejdede produkter. Man kunne indvende og nogen har bestemt også gjort det at vi dermed er gået ind på områder, som nogle af vores kunder ser som deres domæne. Men vi har den overbevisning, at vi med beslutningen både tilfører værdi til vores kunder og til RIAS de to ting går hånd i hånd. Det er helt fundamentalt for RIAS, at vi på alle niveauer skaber den særlige ånd, som gør en forskel i det daglige. Vi har taget en lang række initiativer til at skabe en arbejdsplads, der er præget af endnu højere faglighed og rummelighed. Vi har igangsat en professionel lederudvikling, vi har arbejdet med videndeling i salgsafdelingen, vi har ændret på procedurerne på lageret, og vi har investeret i ny teknik. Ud af disse og en række andre investeringer er der kommet et stærkere RIAS, som står klar til at indfri ambitionen om at skabe fortsat vækst til gavn for alle parter. Vækst er et nøgleord, fordi et større og stærkere RIAS giver os mulighed for at følge vores kunder ud på de voksende markeder. Et godt eksempel er byggemarkederne, hvor vi, via de store aktører i branchen, er nået ud til nye kunder uden for Danmark. Det kan forekomme at være en forslidt frase, når vi siger, at kunden er i centrum. Men i RIAS har det bl.a. betydet, at vi har spurgt kunderne om deres mening om os. Vi bruger den konkrete viden, vi dermed får, til at gøre en endnu bedre indsats. Kun ved at kende hinanden godt kan vi og vores kunder skabe det nødvendige værdifulde samspil. RIAS ønsker at gøre en mærkbar forskel i det daglige. Vi sætter meget høje mål og stiller store krav til os selv. Når vi i denne Årsrapport fokuserer på Marked, Organisation, Menneske og Lønsomhed, så er det naturligvis fordi, det er i samspillet mellem disse centrale områder, at vi finder nøglen til den fremgang, vi til enhver tid skal skabe for virksomheden. Og så er der måske lige en enkelt ekstra ingrediens, nemlig at have modet til at gå nye veje. Digteren og filosoffen Søren Kierkegaard har om mod sagt disse kloge ord: At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv. Vi vover at tabe fodfæstet en kort stund men jeg lover, at vi selv i dén stund ikke et øjeblik mister blikket for målet: At skabe værdi for kunder, medarbejdere, aktionærer og for samfundet. 4 RIAS årsrapport

4 Indholdsfortegnelse anvendt know how Side 4 Forord ved Henning Hess 5 Indholdsfortegnelse 6 Præsentation af bestyrelse 7 Præsentation af daglig ledelse 8 RIAS historie i hovedpunkter 9 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning 10 Hoved- og nøgletal 12 Ledelsesberetning 15 Anvendt regnskabspraksis 18 Årets gang 28 Årsregnskab 2006/ Resultatopgørelse 30 Balance 32 Egenkapitaludvikling 33 Pengestrømsopgørelse 34 Noter til årsregnskabet RIAS årsrapport

5 Præsentation af bestyrelsen Fra venstre: Peter Ø. Hansen, Hans Christoffersen, Klaus W. Roth, Peter Swinkels, Lars Vollmers. Fraværende var Kurt Lausus Klaus W. Roth Bestyrelsesformand Ledelseshverv i andre selskaber: Bestyrelsesformand i TK Plastic Ibérica S.L., Spanien, Röhm Italia S.r.l., Italien, Alfaplast AG, Schweiz, Neomat AG, Schweiz, Notz Plastics AG, Schweiz. Medlem af bestyrelsen i Indu-Light AG, Schweiz, Resopal S.A., Spanien. Direktør i ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland. Hans Christoffersen Næstformand Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber: Medlem af bestyrelsen i Atelier Alfa A/S, Brøchner Hotels A/S, Clemmensen Biscuit A/S, DataPro A/S, DCSU A/S, E. H. Invest A/S, Ejendomsaktieselskabet Berlingsbakke, J. & R. Frydenberg A/S, Johansen Dekoration A/S, Land & Leisure A/S, Henning Larsens Tegnestue A/S, Poul Poulsen Consult A/S, Santropa A/S, A. J. Aamund A/S. Peter Swinkels Bestyrelsesmedlem Ledelseshverv i andre selskaber: Direktør i ThyssenKrupp Otto Wolff N.V., Belgien, ThyssenKrupp Röhm B.V., Holland, Stokvis Plastics B.V., Holland. Kurt Lausus Bestyrelsesmedlem Ledelseshverv i andre selskaber: Medlem af bestyrelsen i Carolina Building Materials Inc., Puerto Rico, Ferromontan Inc., Puerto Rico, ThyssenKrupp Stahlunion Polska Sp. z.o.o., Polen, ThyssenKrupp Cadillac Plastics S.L., Spanien, Neomat AG, Schweiz, Notz Plastics AG, Schweiz, ThyssenKrupp Otto Wolff N.V./S.A., Belgien, B.V., Nedeximpo Nederlandse Export, Holland, ThyssenSudamerica N.V., Hollandske Antiller, Indo German International Private Ltd, Indien, Pironet NDH AG, Tyskland. Direktør i ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland, Otto Wolff Kunststoffvertrieb GmbH, Tyskland, Aloverzee Handelsgesellschaft GmbH, Tyskland, ThyssenKrupp Mannex GmbH, Tyskland. Ordførende direktør i Otto Wolff Handelsgesellschaft GmbH, Tyskland. Lars Vollmers Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne Peter Ø. Hansen Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne 6 RIAS årsrapport

6 Præsentation af daglig ledelse anvendt know how Henning Hess Administrerende direktør Gert Fisker Salgsdirektør, Byggeri division Finn Christoffersen Teknisk direktør Benny Dalsten Økonomidirektør Claus H. Grove Salgschef, Industri division Susanne Teglers HR-chef Lars Mygind Supply Chain Officer Fra venstre: Finn Christoffersen, Susanne Teglers, Gert Fisker, Henning Hess, Claus H. Grove, Benny Dalsten, Lars Mygind. RIAS årsrapport

7 RIAS historie i hovedpunkter 1959 Knud E. Jacobsen grundlægger RIAS (Roskilde Industri Aktieselskab) i Roskilde. Virksomheden producerer støbte acrylplader Aktiviteterne suppleres med distribution af plasthalvfabrikata Datterselskab etableres i Stockholm Datterselskab etableres i Oslo RIAS bliver noteret på Københavns Fondsbørs Familien Knud E. Jacobsen sælger aktiemajoriteten til den finske Amer-koncern Amer-koncernen sælger sin aktiepost til Thyssen Handelsunion AG, Tyskland. Over de følgende må neder og år afvikles aktiviteterne i de udenlandske datterselskaber, og RIAS koncentrerer sig herefter om kernevirksomheden på det danske marked RIAS udbygger den førende stilling på det danske marked for plasthalvfabrikata ved overtagelse af plastaktiviteterne fra Tibnor Danmark A/S RIAS overtager forarbejdningsvirksomheden Akni Plast ApS, nu navngivet RIPRO (RIAS Produktion), som et led i strategien om at tilbyde kunderne en håndværksmæssig og industriel bearbejdning af plasthalvfabrikata, herunder laserskæring, fræsning, bukning, boring, limning og polering RIAS overtager aktiviteterne i RODENA A/S og styrker hermed væsentligt positionen som leverandør af plast og tilbehør til byggemarkeder i Skandinavien En 2400 m 2 stor og moderne lagerhal indvies, hvorefter alle aktiviteter bliver samlet på Industrivej i Roskilde. Samtidig bliver administrationen renoveret og udvidet med nye mødefaciliteter og reception. RIAS A/S er i dag den ledende leverandør af plasthalvfabrikata til industrien, byggeriet og den offentlige sektor i Danmark og indgår som en del af Europas førende plastdivision i ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe koncernen. 8 RIAS årsrapport

8 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning anvendt know how Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2006/07 for RIAS A/S. Årsrapporten er revideret og aflagt i overensstemmelse med reglerne for indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) samt yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten 2006/07 giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober september Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde, den 13. december 2007 Direktion Bestyrelse Hans Christoffersen Næstformand Kurt Lausus Peter Swinkels Henning Hess Adm. direktør Klaus W. Roth Formand Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for RIAS A/S for regnskabsåret 1. oktober september 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. RIR REVISION Statsautoriserede revisorer I/S Lars Vollmers Peter Ø. Hansen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Hanne Brødsgaard Statsautoriseret revisor Ib Kaaber Statsautoriseret revisor RIAS årsrapport

9 Hoved- og nøgletal 2006/ / / / /03 Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning 285,1 273,2 263,2 228,6 228,1 Vareforbrug 203,8 192,7 182,3 158,3 157,3 Bruttoresultat 81,3 80,5 80,9 70,3 70,8 Kapacitetsomkostninger 63,1 61,0 60,6 55,6 53,3 Af- og nedskrivninger 3,6 4,1 6,3 6,5 6,7 Resultat før finansielle poster 14,6 15,4 14,0 8,2 10,8 Finansielle indtægter, netto 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 Resultat før skat 15,3 16,1 14,4 8,6 11,2 Selskabsskat 3,2 4,6 3,6 2,7 3,5 Årets resultat 12,1 11,5 10,8 5,9 7,7 Balance, ultimo (DKK mio.) Langfristede aktiver 67,7 62,5 45,9 49,3 53,4 Kortfristede aktiver 104,1 102,0 107,7 87,0 77,2 Aktiver 171,8 164,5 153,6 136,3 130,6 Egenkapital 134,8 125,0 115,8 106,9 103,0 Hensættelse til udskudt skat 8,6 7,8 6,9 7,6 7,4 Kortfristede forpligtelser 28,4 31,7 30,9 21,8 20,2 Passiver 171,8 164,5 153,6 136,3 130,6 Nettoinvesteringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver (DKK mio.) 8,7 20,6 2,6 2,0 22,3 Antal fuldtidsansatte i gennemsnit Nettoomsætning N e t t o o æ(dkk t n i nmio.) g Resultat før skat (DKK mio.) R es ul t at f ør s kat / / / / / / / / / / RIAS årsrapport

10 Hoved- og nøgletal anvendt know how Nøgletal 2006/ / / / /03 Bruttomargin 29% 29% 31% 31% 31% Overskudsgrad 5% 6% 5% 4% 5% Afkastningsgrad 10% 12% 12% 7% 10% Resultat pr. DKK 100 aktie Udbytte pr. DKK 100 aktie Indre værdi pr. DKK 100 aktie Egenkapitalens forrentning før skat 12% 13% 13% 8% 11% Egenkapitalens forrentning efter skat 9% 10% 10% 6% 8% Soliditetsgrad 78% 76% 75% 78% 79% Børskurs ultimo september pr. DKK 100 aktie Hoved og nøgletal for 2006/07 og 2005/06 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jvr. afsnittet Anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstallene for 2002/ /05 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men er udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Nøgletalsdefinitioner: Bruttomargin er beregnet som bruttoresultat i % af nettoomsætning. Overskudsgrad er beregnet som resultat før finansielle poster i % af nettoomsætning. Afkastningsgrad er beregnet som resultat før finansielle poster i % af årets gennemsnitlige operative aktiver, dvs. af aktiver i alt minus likvider og finansielle anlægsaktiver. Resultat pr. DKK 100 aktie i DKK er beregnet som årets resultat divideret med 1/100 af aktiekapitalen efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier, ultimo. Udbytte pr. DKK 100 aktie i DKK er beregnet som udbytte divideret med 1/100 af aktiekapitalen efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier, ultimo. Indre værdi pr. 100 DKK aktie i DKK er beregnet som egenkapital, ultimo divideret med 1/100 af aktiekapitalen efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier, ultimo. Egenkapitalens forrentning før skat er beregnet som resultat før skat i % af årets gennemsnitlige egenkapital. Egenkapitalens forrentning efter skat er beregnet som årets resultat i % af årets gennemsnitlige egenkapital. Soliditetsgrad er beregnet som egenkapital, ultimo i % af aktiver i alt, ultimo. Indre værdi pr. DKK 100 aktie Indre værdi pr. DKK 100 aktie (DKK) 02/ 02/ / / / /0707 RIAS årsrapport

11 Ledelsesberetning Årsregnskabet Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet og denne beretning. RIAS hovedaktivitet og væsentlige begivenheder i regnskabsåret RIAS hovedaktivitet i regnskabsåret har i lighed med tidligere år bestået af salg og distribution af plasthalvfabrikata til alle grene af industri, bygge- og anlægsvirksomhed samt den offentlige sektor. RIAS har investeret målrettet i at udvikle og fremtidssikre virksomheden. Den 30. oktober 2006 stod de nye lagerfaciliteter klar, og udvidelsen med 2400 m 2 gjorde det muligt at opsige eksterne lejemål og samle alle aktiviteter på Industrivej. Med ønsket om også fremover at kunne levere markedets bedste kundebetjening har RIAS i 2007 igangsat en gennemgribende ændring af organisationen. Ændringerne hviler på en systematisk analyse af alle led i virksomheden samt en nøje analyse af kundernes forventninger til RIAS. Blandt nyskabelserne er en teamopdeling på lageret, så den daglige forretningsgang afvikles mere fleksibelt. En anden er en nedbrydning af grænserne i salgsorganisationen, så flere medarbejdere end hidtil er i stand til at betjene den samme kunde i hele forløbet. For at sikre at kompetencerne spredes til flere medarbejdere, gennemføres der omfattende kursusprogrammer. Sideløbende har hele virksomheden indledt en proces, som under overskriften 6S også skal bidrage til en effektivisering af arbejdsgangen. De 6 S er dækker over ordene: Sortering, Simplificering, Soignering, Standardisering, Selvdisciplin og Sikkerhed. Efterspørgslen efter industriel og håndværksmæssig forarbejdning er i vækst, og et stigende antal kunder ønsker at få totalleverancer. Gennem RIPRO tilbyder RIAS specialtilvirkede produkter i plast, alu eller alu-kompositmaterialer. Ordrerne udføres i antal, der spænder fra et enkelt eksemplar til store serier. For at få en tættere dialog med kunderne har RIAS lanceret nyhedsbrevet RIAS KNOW HOW UPDATE. Nyhedsbrevet beskriver både produkter og konkrete løsninger, som kunder har valgt. En ny og forbedret e-handelsplatform er blevet gjort klar i løbet af Formålet er at tilbyde kunderne en fleksibel adgang til RIAS varenumre. Platformen er integreret i RIAS hjemmeside. Her har kunderne også adgang til RIATHERM tag-beregningsprogrammet, som hurtigt udregner det præcise antal elementer, der er nødvendige for at bygge taget. I efteråret 2007 blev drænrenden RIADRAIN lanceret, ligesom RIAS overtog forhandlingen af Onduline tagplader var også året, hvor den tyske brancheforening af kunststoffabrikanter, GKV, præmierede RIAS Chyll som Product of the year. Chyll er et udstillings- og displaysystem, der anvendes på udstillinger samt i forretninger og private hjem. Selskabsresultat For regnskabsåret 2006/07 forventede bestyrelsen i årsberetningen for 2005/06 en svagt stigende vækst. Omsætningen steg med tdkk (4,4%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Omsætningen i Industridivisionen steg med tdkk (1,4%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Den forholdsvis beskedne stigning i Industridivisionens omsætning skal ses i lyset af, at den tidligere fakturerede omsætning fra en af kunderne inden for projekt-salg i regnskabsåret er overgået til omsætning på provisionsbasis. Divisionen har til gengæld haft en stigende omsætning inden for industriel og håndværksmæssig forarbejdning fra RIPRO. Omsætningen i Byggeridivisionen steg med tdkk (11,5%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Blandt årsagerne til væksten kan nævnes øget salg til store skandinaviske byggemarkeder samt en generelt større efterspørgsel efter divisionens produkter, især inden for projekt-salg. Bruttoresultatet steg med tdkk 774 (1,0%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Bruttoavanceprocenten faldt fra 29,5% i 2005/06 til 28,5% i 2006/07. Blandt årsagerne til faldet i bruttoavanceprocenten kan nævnes, at Byggeridivisionen i forbindelse med udvidelse af sin forretning med en byggevarekæde har overtaget en række produkter fra den pågældende virksomhed. Disse er videresolgt med tab. Herudover har RIAS realiseret en række langsomt omsættelige varer med tab. Baggrunden har været et ønske om at optimere produktprogrammet. Årets omkostninger ekskl. afskrivninger samt finansielle poster steg med tdkk (3,4%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Årets afskrivninger faldt med tdkk 522 fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Årets finansielle nettoindtægter faldt med tdkk 42 fra tdkk 772 i 2005/06 til tdkk 730 i 2006/07. RIAS resultat før skat udgør i 2006/07 tdkk mod tdkk i 2005/06, svarende til et fald på tdkk 842 (5,2%). Årets resultat før skat er bl.a. påvirket af, at omlægningen af logistik-funktionen har taget længere tid end forventet. RIAS resultat efter skat udgør i 2006/07 tdkk mod tdkk i 2005/06. Årets resultat før skat ligger i underkanten af bestyrelsens tidligere forventninger på ca. 16 mio. DKK. Til generalforsamlingens godkendelse indstiller bestyrelsen, at der 12 RIAS årsrapport

12 Ledelsesberetning for regnskabsåret 2006/07 udbetales udbytte til aktionærerne med DKK 10 pr. DKK 100 aktie af aktiekapitalen pr. 30. september 2007 på DKK , svarende til et samlet foreslået udbytte på DKK Balance og kapitalberedskab Balancesummen pr. 30. september 2007 steg i forhold til pr. 30. september 2006 med tdkk til tdkk Anlægsaktiverne steg med tdkk til tdkk RIAS likvide beholdninger steg med tdkk 341 til tdkk RIAS likvide beholdninger pr. 30. september 2007 består hovedsageligt af kortfristede indeståender i pengeinstitutter. Hverken primo eller ultimo regnskabsåret var der trukket på RIAS kreditfaciliteter, som består af betydelige, kortfristede driftskreditter til dagligt fastsatte markedsrenter. Kapitalberedskabet betragtes som tilfredsstillende. Investeringer Regnskabsårets samlede nettoinvesteringer i immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver udgjorde tdkk mod tdkk i 2005/06. Investeringerne har ud over udskiftninger/nyinvesteringer i produktions- og lagerudstyr især været koncentreret om udvidelse af lagerhallen samt modernisering af administrationsdelen. Kommercielle og finansielle risici Uforudsete prisudsving og bortfald af samhandelen med større kunder vil kunne påvirke RIAS negativt i forhold til årets resultatforventninger, men sådanne risici forekommer normalt i en handelsvirksomhed. Næsten al handel finder sted i DKK eller EUR. Da valutakursrisikoen for DKK/EUR anses for meget lille, kurssikrer RIAS ikke sin nettogæld i fremmed valuta. Der indgås heller ikke rentedispositioner til afdækning af renterisici, da moderate ændringer i renteniveauet ikke vil have væsentlig effekt på indtjeningen. RIAS har i øvrigt ingen afledte finansielle instrumenter. Ændringer i bestyrelsen På RIAS ordinære generalforsamling den 22. januar 2007 genvalgtes direktør Klaus Roth, ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland, som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand. Advokat Hans Christoffersen, direktør Kurt Lausus, ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland, og direktør Peter Swinkels, S.A. Otto Wolff Benelux N.V., Belgien, genvalgtes til bestyrelsen. Medarbejdere/Videnressourcer RIAS har i gennemsnit beskæftiget 92 fuldtidsansatte i 2006/07, hvilket er 1 mere end året før. anvendt know how RIAS lægger vægt på at tiltrække, fastholde og udvikle veluddannede og motiverede medarbejdere, som kan være med til at sikre en af kerneværdierne, nemlig at yde den bedste service til kunderne. Corporate Governance RIAS tilstræber at leve op til en høj standard inden for Corporate Governance. Ledelsen forholder sig således løbende til udviklingen på området, herunder udviklingen i lovgivningen, anbefalinger og god praksis. Københavns Fondsbørs har opdateret tidligere anbefalinger om Corporate Governance. RIAS ledelse har forholdt sig nøje hertil, og bestyrelsens og direktionens holdninger til anbefalingerne fra Fondsbørsens komité for god selskabsledelse fra 2005 beskrives på vores hjemmeside Miljø RIAS søger til enhver tid at begrænse de miljømæssige påvirkninger. Dog er miljøpåvirkningen i sig selv ubetydelig, da RIAS aktiviteter omfatter distribution og salg af plasthalvfabrikata, men ikke produktion. RIAS er ikke involveret i miljøsager. Egenkapitalforklaring og ejerforhold Egenkapitalen har i regnskabsårets løb udviklet sig således: tdkk Egenkapital pr Udbetalt udbytte for 2005/06 (2.306) Årets resultat Egenkapital pr RIAS A/S moderselskab er ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, ThyssenKrupp Trade Center, Hans-Günther-Sohl-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland. Endvidere er SmallCap Danmark A/S, Toldbodgade 53, 1253 København K, og Investeringsforeningen BankInvest I, Sundkrogsgade 7, Postboks 2672, 2100 København Ø, omfattet af aktieselskabslovens 28a. Bortset fra ovennævnte aktionærer har ingen andre aktionærer på datoen for årsregnskabets afgivelse oplyst at være omfattet af aktieselskabslovens 28a. ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, ThyssenKrupp Trade Center, Hans-Günther-Sohl-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland, og ThyssenKrupp AG, August-Thyssen-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland, er de moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab for henholdsvis den mindste og største koncern, hvori selskabet indgår som datterselskab. Koncernregnskab kan rekvi-reres hos Thyssen-Krupp AG, ZB Investor Relations, August-Thyssen-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland. RIAS årsrapport

13 Ledelsesberetning Fremtidsudsigter For regnskabsåret 2007/08 regnes med en svagt stigende vækst i dansk økonomi i forhold til 2006/07. Såvel indkøbs- som salgspriser for selskabets hovedprodukter forventes at stabilisere sig på et moderat højere niveau end i 2006/07. Da efterspørgslen efter industriel og håndværksmæssig forarbejdning er stigende, vil selskabet tilføre sin bearbejdningsafdeling RIPRO (RIAS Produktion) yderligere ressourcer. RIAS vil endvidere søge ny vækst ved hensigtsmæssige akkvisitioner af virksomheder eller aktiviteter inden for plasthalvfabrikatabranchen eller dermed beslægtede brancher. Bestyrelsen forventer på baggrund af ovenstående et resultat før skat for regnskabsåret 2007/08 på ca. 16,5-17,5 mio. DKK. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamlingen m.v. Som anført under Overskudsdisponering indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse, at der for regnskabsåret 2006/07 udbetales udbytte til aktionærerne med DKK 10 pr. DKK 100 aktie af aktiekapitalen pr. 30. september 2007 på DKK svarende til et samlet foreslået udbytte på DKK Til generalforsamlingens godkendelse foreslår bestyrelsen endvidere, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen. Købsprisen for disse aktier må ikke afvige mere end 10% fra den til enhver tid gældende børskurs. Endelig indstiller bestyrelsen de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til genvalg på generalforsamlingen. Overskudsdisponering tdkk Årets resultat foreslår bestyrelsen disponeret således: Udbytte til aktionærerne, DKK 10 pr. DKK 100 aktie Overført til næste år I alt RIAS årsrapport

14 Anvendt regnskabspraksis anvendt know how Regnskabsgrundlag Selskabets årsrapport pr. 30. september 2007 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede virksomheder. Regnskabstallene er udarbejdet i overensstemmelse med det historiske kostprisprincip, undtagen hvor IFRS udtrykkeligt kræver anvendelse af dagsværdi. Nærværende årsrapport er den første årsrapport, der aflægges efter IFRS. Ved overgangen er anvendt IFRS 1 som førstegangsanvendelse af IFRS. Ved regnskabsaflæggelsen er anvendt de standarder der er gældende for regnskabsår der begynder 1. oktober 2006 eller senere. Der er ikke foretaget førtidig implementering af nye standarder. Åbningsbalancen pr. 1. oktober 2005 og sammenligningstal for 2005/06 er tilpasset ændringer i anvendt regnskabspraksis. Hovedtallene for 2002/03 til 2004/05 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis. De svarer hermed til de hoved- og nøgletal, der fremgik af årsrapporten for 2005/06. Årsrapporten aflægges i tdkk. Ændring af anvendt regnskabspraksis Som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS er den anvendte regnskabspraksis ændret. For tidligere opskrevne grunde og bygninger er den bogførte værdi anvendt som indgangsværdi. Den eneste resultatmæssige effekt af overgangen er bortfald af afskrivning på goodwill. Den regnskabsmæssige effekt af overgangen til IFRS er som følger: Årets resultat 2005/06 opgjort i henhold til årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger Afskrivning på goodwill Selskabsskat (380) Årets resultat opgjort efter IFRS Egenkapital pr. 30. september 2006 opgjort i henhold til årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger Afskrivning på goodwill Selskabsskat (380) Egenkapital opgjort efter IFRS Afskrivning på goodwill var i regnskabsåret 2005/06 indeholdt i distributionsomkostninger. Segmentoplysninger Selskabets forretning består overordnet af salg og distribution af plasthalvfabrikata til henholdsvis industri, bygge- og anlægsvirksomheder samt den offentlige sektor og har kun dette forretningssegment. Inden for dette segment har selskabet to overordnede områder: Industri- og byggevirksomheder. Nettoomsætningen fordelt på disse to områder er vist i note 1. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs eller tilnærmet kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Vareforbrug Vareforbrug omfatter de direkte omkostninger til indkøb af handelsvarer, som er medgået til årets omsætning. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til fragt, omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger mv., herunder afskrivninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale og ledelsen, herunder afskrivninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Skat af årets resultat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. RIAS årsrapport

15 Anvendt regnskabspraksis Balancen Immaterielle anlægsaktiver RIAS har anvendt IFRS 3 med virkning fra 1. oktober Goodwill afskrives således ikke efter 1. oktober Hidtil er erhvervet goodwill afskrevet over den økonomiske levetid med en levetid på henholdsvis 7 og 15 år. Goodwill indregnes herefter til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Goodwill henføres til pengestrømsgenererende enheder og testes årligt for værdiforringelse. Fastsættelse af pengestrømsgenererende enheder følger den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring. Edb-software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Edb-software afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt forudbetalinger for og materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen. Selskabet har i indeværende år færdiggjort det i 2005/06 igangsatte byggeri. I den forbindelse har selskabet revurderet skønnet over brugstider på de bestående bygninger, der samtidig har fået en gennemgribende renovering. Ændringer af regnskabsmæssigt skøn på bygninger har medført en mindre afskrivning på tdkk 921. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som forskellen mellem kostprisen og den anslåede restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstider, der udgør: Lagerbygninger opført 2006 Øvrige kontor- og lagerbygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 30 år 20 år 10 år 5-10 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under distributions- eller administrationsomkostninger. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes løbende for at afgøre, om der er indikationer af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer omfatter kostprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender, som omfatter posterne tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, tilgodehavender hos moderselskab og andre tilgodehavender, måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien, som opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Posten måles til det betalte beløb. Egenkapital Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Selskabsskat og hensættelse til udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode og er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes realiseret. Den udskudte skat måles på grundlag af den aktuelle skattesats. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 16 RIAS årsrapport

16 Anvendt regnskabspraksis Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvide beholdninger samt likvide beholdninger ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. anvendt know how Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter likvider samt kortfristede aftaleindskud og andre indeståender i pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Regnskabsmæssige skøn Værdiansættelsen af aktiver og forpligtelser er baseret på skøn over usikre fremtidige begivenheder. Sådanne skøn foretages ved opgørelse af af- og nedskrivninger, amortiseringer, periodiseringer og lignende forpligtelser. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betaling af udbytte til selskabsdeltagere. 17 RIAS årsrapport

17 Årets gang Vi har ambitiøse mål med RIAS. Når vi i denne Årsrapport fokuserer på Marked, Organisation, Menneske og Lønsomhed, så er det naturligvis fordi, det er i samspillet mellem disse centrale områder, at vi finder nøglen til den fortsatte vækst. Adm. direktør Henning Hess 18 RIAS årsrapport

18 Markedet anvendt know how Designere og arkitekter på RIAS Struktur & Transparens workshop, marts Det lyder næsten som en kliché Lad os gå amok i det her materiale! Begejstringen for plast er til at tage og føle på hos designeren Jesper Wille. Han var en af de engagerede deltagere, da RIAS i foråret var vært for en workshop for designere og arkitekter. Workshoppen var den første af sin art, og den markerede, at RIAS nu satser målrettet på at komme i dialog med designere og arkitekter. Det er en målgruppe, der hidtil har ligget uden for RIAS naturlige arbejdsområde. Men med den øgede fokus på forarbejdede produkter fra RIPRO er interesse-fællesskabet med netop designere og arkitekter blevet naturligt. Workshoppen har sat sig spor hos deltagerne og lagt frø til nye workshops hos RIAS. Jesper Wille tager forbehold for, at det kan lyde som en kliché, når han konstaterer, at det kun er fantasien, der sætter grænser for, hvad plast kan bruges til. Men det er ingen kliché. Plast kan så meget. Plast kan blive lige så lækkert, som man vil have det. Materialet udvikler sig hele tiden, og det er fedt, at branchen åbner sig for os designere. Vi kan bidrage med kreativitet, men vi kan omvendt lære noget om fabrikationsprocesser. Jesper Wille er helt klart kandidat til kommende workshops hos RIAS: Workshoppen i foråret var en fantastisk spændende mulighed for at arbejde sammen med kolleger om at skabe nye kreative løsninger. Samtidig er det lidt af en gavebod at komme ind i, når man pludselig får adgang til at arbejde med de mange materialer, som RIAS forhandler. Normalt er der stor afstand mellem os og branchen, men her stod døren pludselig på vid gab. RIAS årsrapport

19 Markedet Jesper Wille giver kreativiteten frit spil på workshoppen i RIAS. Med en uddannelse som møbelsnedker i bagagen har Jesper Wille taget turen fra træ til plast. Med egne ord har han mast sig vej ind i designeruniverset, og det, der har drevet ham, er nysgerrigheden og interessen for materialer. Jeg har arbejdet med mange typer af træ, og det har været lækkert. Men plast er sværere at arbejde med og sindssygt interessant. Spørger du mig, så bliver plast stadig ikke anvendt kreativt nok. Men skal jeg pege på nogen, der bruger plast på en original måde, er det computerfirmaet Apple. De er en god inspirationskilde for andre. Workshoppen i Roskilde handlede i høj grad om inspiration. Inspiration til de designere og arkitekter, der bogstaveligt talt former danskernes fremtid. Og inspiration til RIAS om de store krav, som produkterne skal kunne tilfredsstille: Jeg læste om nogle forskere, der arbejdede med et ikke-eksisterende råmateriale, som de kaldte Non-obtanium altså noget, der er uopnåeligt. Det er et interessant begreb, for hvis du forestiller dig, at du vil bygge en flyvemaskine, der flyver lidt stærkere end det, der er muligt i dag, så bliver du jo nødt til at skabe et nyt materiale ud fra det uopnåelige, fra Non-obtanium. Jeg ved godt, RIAS ikke selv producerer materialerne, men historien om Non-obtanium er jo en påmindelse om, at vi hele tiden skal søge nye grænser i den kreative proces. Og det er egentlig, hvad RIAS workshops handler om at udforske nye muligheder for at binde RIAS og formgiverne tættere sammen. Med til denne kreative proces hører, at RIAS hele tiden søger efter lige præcis de leverandører, der gør det muligt for RIAS at sætte dagsordenen i plastbranchen. I den proces tager Jesper Wille sin fortid som snedker med og konstaterer, at plast ligesom træ har forskellige sorter: Acryl er bedst, hvis du skal kombinere med lys, fordi lyset ledes på langs. Til de bløde ting er silikone bedst, og sådan kan du blive ved med at finde typer af plast, som hver for sig har velegnede egenskaber. I Jesper Willes lejlighed i Valby står der et eksemplar af en stol, som han designede til PVC-Rådet. På workshoppen hos RIAS var det bl.a. design af læskure, som stod på programmet. Og står det til Jesper Wille, kommer der fremover mange nye plast-baserede designerprodukter på markedet. Al respekt for Dansk Design og for koryfæer som Arne Jacobsen, Verner Panton og andre af de store, som har brugt plast i deres design. Men det er snart mange år siden, og det er tid at sige: Velkommen til rumalderen. Lad os gå ind i det her materiale og bruge det aktivt. Det kunne for resten være sejt, hvis man lavede et rumskib af særlig kompositplast. 20 RIAS årsrapport

20 Markedet Hvad siger kunderne Det skal ikke kun være godt. Det skal også være vigtigt. anvendt know how RIAS har i 2007 indledt en systematisk analyse af kundetilfredsheden. Analysen, som skal gentages hvert år, skal medvirke til at fastholde de områder, hvor kvaliteten er i top, og styrke de områder, hvor der er plads til forbedringer. Man kan sige, at RIAS altid har haft en god fornemmelse for, om kunderne var tilfredse med os. Men en fornemmelse er ikke nok. Markedet ændrer sig, og så kommer vi måske til at fokusere på ting, som kunderne ikke længere tillægger så stor værdi. Det siger marketingkoordinator Line Helmark, der har ansvaret for kundeanalyserne. Hun tilføjer, at analyserne både fokuserer på vigtighed og tilfredshed: Det er altid vigtigt at vide, hvad kunden er tilfreds med. Men det handler også om at afdække de områder, som er vigtige for kunden, så vi kan sikre, at RIAS klarer sig godt dér. Man kan let komme til at bruge megen energi på områder, som faktisk ikke er vigtige for vores kunder. Det skal vi væk fra. Produkter/Levering Den eksterne sælger Internt salg/support RIAS som leverandør generelt Analysen afdækker, om vi holder, hvad vi lover, og det er vigtigt at understrege, at vi præsenterer resultaterne for alle i virksomheden. Både via intranettet og ved personlige præsentationer, så vi med sikkerhed ved, at kundernes mening er kendt af alle. Samtidig offentliggør vi planer for, hvordan vi kan forbedre os på de enkelte områder, siger Line Helmark. Overordnet set udtrykker vores kunder sig meget positivt om RIAS. Men som det fremgår af eksemplerne, er der også konkrete opgaver at arbejde med. Målet er kundetilfredshed i topklasse. Analysen afdækker kundernes tilfredshed med rådgivning og salg. Helt præcist bliver kunderne spurgt ud om disse punkter: Jeg ringer, hvis der er reklamationer, og det bliver ordnet straks, men der er sjældent reklamationer. eklamationer. Men hvad var det så, kunderne sagde? Viden er ikke godt nok spredt ud i kundeservice, og de uerfarne giver ikke lige god rådgivning. Der er hurtig ekspedition/ordrebekræftelse samme dag. Bedre end tidligere. Mangler informationer om leveringstid og får kun besked nogle gange, hvis der sker ændringer. Hurtigere svartider på leveringstidspunkter og priser. Det kan tage al for lang tid. Internt salg er blevet bedre - lettere at komme igennem til dem jeg vil. Ja, er tilfreds med varerne fra RIAS, de har de rigtige varer. Har aldrig forsøgt at søge andre leverandører. RIAS årsrapport

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro onsdag den 24. september 2008 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere