Restancestatistik for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13.04.2016 Restancestatistik for"

Transkript

1 Restancestatistik for Regnskabsservice

2 Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden til Opgørelsen indeholder følgende: Opkrævningen og inddrivelse af restancer i Herning Kommune Restanceudviklingen fra Kort status på EFI Initiativer/indsatser i Herning Kommune Afskrivninger og udviklingen fra

3 Opkrævningen og inddrivelse af restancer i Herning Kommune Inddrivelse af restancer blev flyttet fra kommunerne til SKAT i Inddrivelse og afregning til kommunerne skete via EFI (Et fælles inddrivelsessystem, pr. september 2013). EFI er blevet suspenderet fra den Selv om inddrivelsen ved Skat er mere eller mindre suspenderet, ekspederer Regnskabsservice fortsat sagerne videre til SKAT, når borgere undlader at betale deres gæld til kommunekassen. Dette gør vil bl.a. for at sikre, at kravene er omfattet af reglerne for udsættelsen af forældelse samt at det endnu er meget uvist hvad status er vedr. modregning. Opgaven med at foretage inddrivelse er ved lov lagt hos SKAT. Derfor kan kommunerne ikke foretage inddrivelse. Kommunens handlemuligheder er at sikre en så effektiv opkrævning som muligt, hvormed der bliver behov for at sende færre krav til inddrivelse hos SKAT. Det er Regnskabsservice i Herning Kommune, der varetager opkrævningsopgaven for hele Herning Kommune og som dermed sender alle krav til inddrivelse ved SKAT, hvis opkrævningsindsatsen ikke har resulteret i betaling eller afdragsordning. Restancer vedr. andre offentlige myndigheder sendes ikke til modregning eller inddrivelse hos SKAT. Der skelnes mellem modregningskrav og inddrivelseskrav: Modregningskrav står fortsat til opkrævning i kommunens system. SKAT modregner kravet i en offentlig ydelse f.eks Børne- og Ungeydelse, overskydende skat, moms o.lign. Inddrivelseskrav er oversendt til SKAT til inddrivelse gennem f.eks. lønindeholdelse (via lønmodtagerens trækprocent), ved at foretage udlæg mv. og ved modregning som ovenfor. Før kravet overdrages til SKAT, foretages flere tiltag med henblik på at opnå endelig betaling. Tiltagene afhænger af hvilke krav det drejer sig om. Generel rykkerprocedure 25 dage efter sidste rettidige indbetalingsdato, sendes kravet til modregning hos SKAT. Det betyder, at SKAT kan modregne restanten i overskydende SKAT, moms eller børne- og familieydelsen (BFY). Der modregnes i BFY, når en restant skylder fripladsregulering eller daginstitution. 14 dage efter kravets nettoforfaldsdato sendes den første rykker. Der oplyses samtidig om, at restancen er registreret til modregning hos SKAT, og at i det tilfælde restancen ikke betales inden syv dage, vil kravet blive overdraget til inddrivelse hos SKAT. Rykkerprocedure Ejendomsskat Rykkerproceduren ved ejendomsskat er lidt anderledes. Indbetalingskort for 1. rate udsendes hvert år i december i sammenhæng med skattebilletten, og 2. rate udsendes i juni måned. Indbetalingskortene har betalingsfrist hhv. 10. januar og 10. juli. 25 bankdage efter betalingsfristen, sendes rykker med en betalingsfrist på syv dage, og efter yderligere 25 dage sendes kravet til inddrivelse ved SKAT. Ca. 14 dage efter udsendelse af rykker, rykkes eventuelle medhæftere af ejendommen, med en betalingsfrist på syv dage. I forbindelse med rykning oplyses samtidig om, at restancen er registreret til modregning hos SKAT, og at i det tilfælde restancen ikke betales inden syv dage, vil kravet blive overdraget til inddrivelse hos SKAT. Betalingsaftaler Der kan indgås betalingsaftaler på op til seks måneder på alle krav, bortset fra løbende ydelser, som f.eks. daginstitution, ejendomsskat og husleje. 2

4 Restanceudviklingen for Nedenviste figur viser udviklingen i Herning Kommunes restancer fra til Beløbene skal aflæses med forbehold da der gør sig forskellige omstændigheder gældende i de forskellige år. Totale restancer I 2013 er eks. pension, barselsdagpenge og boligstøtte overdraget til Udbetaling Danmark. Fra 1. maj 2015 administreres fleksydelsesordningen også af Udbetaling Danmark. Kommunerne har beholdt restancerne til og med datoen for overdragelsen, mens kravene der opstår efter datoen for overdragelsen, ligger hos Udbetaling Danmark. Restancerne er et øjebliksbillede og forskydningerne mellem årene kan skyldes, at der er udsving i udskrivningen af fakturaer. Som det fremgår har der været et fald fra 2013 til 2014 og herefter stabilitet frem mod Udviklingen dækker over forskellige træk afhængig af type, jvf. nedenfor, hvor restancerne er fordelt på typer. Type Ejendomsskat Forældrebetaling Kontanthjælp Husleje Boligstøtte Boliglån RDB - Teknik og Miljø RDB - Børn og Kultur RDB - Socialforvaltningen By, Erhverv og Kultur RDB - OPB Billån Mellemkommunal Ref. (AS 2007) Madservice CEB Fleksydelse RDB - Handicapafdelingen Omkostninger* Forbrugsafgifter Total *Gebyr og renter Bemærkninger til udvalgte dele af tabellen Ejendomsskat Restancen vedr. ejdomsskat er stigende og kan tilskrives situationen hos SKAT. Restancen skyldes også at vi løbende har haft større restancer vedr. selskaber bl.a. på grund af konkursbehandling. 3

5 Forældrebetaling Restancen er sammensat af restancer vedr. den løbende daginstitution og regulering af fripladser. Den stigende restance i 2014 skyldes bl.a. at der blev der foretaget regulering af fripladser vedr og 2013 ultimo året. Siden medio 2015 foretages fripladsreguleringerne løbende. At restancen ultimo 2015 er stigende skyldes primært, at siden 8. september 2015 er der ikke sket automatisk modregning i børne- og familieydelsen. Kontanthjælp Restancen på dette område er svingende og afhængig af antallet af ansøgninger/bevillinger. Restancen er forholdsmæssig høj men lovgivningsmæssigt har hverken kommuner eller SKAT lovhjemlen til at tage initiativer, der kan nedbringe gælden. Boligstøtte Udbetalingen af Boligstøtte er i 2012 overgået til UDK og vi har beholdt de gamle restancer som er faldende. Billån Proceduren på registeringen af billån er ændret fra og med Hele restgælden registreres når det forfalder til betaling tidligere sket der månedsvis registrering af de enkelte afdrag. Mellemkommunale refusioner Restancen er faldende. Restancen skyldes tvister eller manglende betaling. Ud over opdeling i restancetype er det også interessant og nuancerende at se restancen opdelt i alder for hermed at få et indblik i det man kan kalde omsætningshastigheden. Nedenstående graf viser udviklingen i Herning Kommunes restancer fra til fordelt på alder. Der er en tendens til at en stor andel af vores restancer tilbagebetales over 2 3 år. Hvorefter inddrivelsen / kursværdien af gælden er stagnerende. Dette kan eks. Illustreres ved 2013-tilfældet. Pr udgjorde 2013 ca. 23 mio. kr. af den samlede restance. Pr var tallet godt 10 mio. Kr. mens det pr var faldet til knap 6 mio. kr ,00 Restancen fordelt på "alder" , , , ,00 0, <

6 Restancer sendt til Skat fordelt på inddrivelse og modregning Nedenfor vises oversigter over restancer sendt til Skat fordelt på inddrivelse og modregning. Pr Til inddrivelse hos SKAT Til modregning hos SKAT I alt Pr Til inddrivelse hos SKAT Til modregning hos SKAT I alt Pr Til inddrivelse hos SKAT Til modregning hos SKAT I alt Pr Til inddrivelse hos SKAT Til modregning hos SKAT I alt På baggrund af nedlukningen af EFI og mens der afventes en ny løsning forventes at restancer sendt til modregning vil være støt stigende. Beløb sendt til modregning hos SKAT Pr Pr Pr Pr opgavesnittet. Dette omhandler bl.a. opgavesnittet vedr. Ejendomsskatter. Nedenfor ses en oversigt over hvilken betydning nedlukningen af EFI har på likviditeten i Herning Kommune. Tidligere modtog vi ca mio. kr. i indbetalinger fra SKAT vedr. inddrivelse samt modregning i overskydende skat og børn og ungeydelsen siden EFI nedlukning i september 2015 modtager vi så godt som ingen penge. Pr. den har vi kun modtaget i alt kr. Jf. ovenstående skal vi ikke forvente at modtage indbetalinger fra inddrivelse i 2016, ligesom det fortsat er tvivlsomt om vi vil modtage penge fra modregning. 5

7 Indbetalinger fra SKAT vedr. inddrivelse samt modregning i overskydende skat og børn og ungeydelsen Indbetalinger modtaget fra Skat Status på EFI Siden ibrugtagningen den 1. september 2013, har SKAT haft udfordringer med it-systemet og har således ikke inddrevet de offentlige gældsposter i den takt, fordringshaverne var blevet stillet i udsigt. Hvornår EFI forventes i fuld drift vides ikke, men SKAT har i sin kvartalsredegørelse til skatteudvalget (3. kvartal 2014) meddelt, at der går 1 år fra EFI er i fuld drift, til man kan forvente effektiv inddrivelse af de offentlige tilgodehavender. Status fra KL Regnskabsservice følger SKAt s arbejde med EFI tæt bl.a. via 6-by-samarbejdets dialogmøder med KL og via bidrag til KL s høringssvar til div. lovændringer mv. Der kører pt. nogle sideløbende forløb/spor: Kammeradvokaten har igangsat analyser af de gamle modregningssystemer (via EFI/DMI). I takt med at de identificerer fejlene, justerer de systemerne. SKAT har orienteret om, at deres mål er, at de gamle systemer bliver rettet til i tide til at modregning i den overskydende skat kan sættes i gang til marts (samt modregning i børne- og ungeydelsen). Systemerne lader dog til at være behæftet med en del fejl, og derfor er det fortsat uvist, om de når det. Der vil kun ske modregning af de hvide fordringer, som SKAT er sikre på er retskraftige. (SKAT sondrer mellem hvide og går fordringer hvide fordringer er de fordringer SKAT er sikre på er retskraftige grå fordringer er de fordringer der kan være fejlbehæftede og skal gennemgås manuelt af SKAT inden de kan inddrives og/eller modregnes). 6

8 Et andet spor et det seneste lovforslag (vedr. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven i høring) som særligt omhandler, er igangsættelsen af det midlertidige system (et såkaldt interimssystem), som kan løbe frem til SKAT har orienteret om, at der løbende tilføjes ny funktionalitet, i takt med at systemet viser sig anvendeligt. Hvor de først arbejder med at systemunderstøtte rykkere, betalingsordninger og udlæg. Der vil ikke (så vidt KL er orienteret) være systemunderstøttelse af fx modregning i første omgang. Hvad tidsplanen er for de forskellige dele er fortsat uklart. I samarbejde med Udbetaling Danmark og en række test kommuner arbejder KL på udarbejdelsen af generel vejledning til at foretage modregning via udk. Denne modregning vil ske ved manuel oversendelse af regneark til Udbetaling Danmark KL har i deres svar til Skatteministeren den opfordret til, at der snarest laves aftale om afkøb af restancerne til kommunerne. KL er i samarbejde med en række kommuner ved at kigge på kursværdien af de kommunale fordringer. I Brevet til Skatteministeren den presser KL ligeledes på, for at der snarest igangsættes drøftelser om Status fra Skatteministeriet Skatteministeriet har udarbejdet et notat omkring Skats inddrivelse. Skatteministeriets notat vedr. aktiviteter på inddrivelsesområdet understøtter vurderingen af, vi ikke skal forvente at modtage mange indbetalinger via inddrivelse i 2016, af notatet fremgår det endvidere at inddrivelsesindsatsen er stærkt reduceret, og det forventes at være situationen, indtil en midlertidig systemløsning er på plads og den midlertidige løsning forventes først klar i Det skal bemærkes, at Skatteministeriet i notatet ikke skriver noget om status på modregningen i Børn og Familieydelsen eller overskydende skat. Notatet understøtter de arbejdsgange vi allerede har i Herning Kommune. Vores arbejdsgange og normering er dog tilrettelagt efter en optimal IT- understøttelse, og en optimal inddrivelses indsats fra SKAT s side. Telefoniske henvendelser er derfor ikke vores 1. prioritet og det vil kræve en opnormering. Erfaringer fra de kommuner der i forbindelse med EFI er blevet opnormeret er dog at det er en langsigtet investering. Det kræver stor indsigt omkring den systemmæssige opsætning, dækningsrækkefølge og procedure for de enkelte områder at kunne foretage en optimal (telefonisk) opfølgning. Er kravene sendt til inddrivelse ved Skat kan vi også kun oplyse borgeren om den restance de har til os. 7

9 Initiativer/indsatser i Herning Kommune Den generelle opkrævningsprocedure er beskrevet i det indledende afsnit om opkrævning og inddrivelse af restancer i Herning Kommune. I dette afsnit beskrives hvilke særlige initiativer Herning Kommune foretager og agter at foretage som følge af den nye situation. Initiativerne tager som Skatteministeriet anbefaler primært udgangspunkt i nye restancer. Opkrævningsarbejdet i Regnskabsservice foregår med henblik på at sikre effektiv opkrævning. Det indebærer fokus på at udnytte de tekniske muligheder i Opus Debitor og EFI. Seneste initiativ indebærer at borgerne får et styrket overblik gennem Mit betalingsoverblik, som bliver tilgængelig på borger.dk inden udgangen af maj Nedenfor er oplistet eksempler på en række supplerende initiativer, der er sat i værk i relation til den særlige situation med nedlukning af automatisk inddrivelse og modregning. Regnskabsservice er i løbende dialog med andre kommuner omkring initiativer, bl.a. 6-by kommuner KMD s fokus gruppe kunder på OPUS Debitor mv. Der er løbende fokus på samarbejdsmøder med fagforvaltningerne, hvor opgaveløsningen bliver drøftet med fagområdet. Udviklingen i restancer over kr overvåges mere intenst. Restancen modregnes hvis muligt i regninger til Herning Kommune. Forud for modretningen fremendes en skriftlig orientering. Alle større restanter kontaktes personligt pr. telefon eller skriftlig. Der indgås også betalingsaftaler vedr. Daginstitution og ejendomsskat ligesom længden af betalingsaftaler efter individuelle vurderinger kan overstige 6 måneder. I april og juni måned vil vi løbende udsende restanceopgørelser til alle restanter. Restanceopgørelsen vedhæftes et girokort som de opfordres til at benytte til indfrielse af deres gæld. Umiddelbart efter udsendelse af restanceopgørelser vil vi prioritere en manuel gennemgang af ejendomsskatte restancer. Der vil blive taget initiativ til at alle restaner som ikke har betalt 1. rate 2016 så vidt muligt kontaktes personligt via telefon og eller brev, med henblik på at opfordre dem til at betale og tilbyde dem en betalingsaftale. I forbindelse med udbetalingen af Børn og Ungeydelsen i oktober og januar md. er der foretaget en manuel vurdering af nye restancer og der er sendt nye girokort og personlige brev til restanter. Vi vil fortætte med denne parksis i forhold til fripladsreguleringer indtil der igen kan ske automatisk modregning via SKAT i Børn og Ungeydelsen. Pr. 1 april sender vi manuelt alle restancer vedr. Daginstitution fra og med 1. januar 2016 (krav der endnu ikke er oversendt til Skat) til modregning hos UDK. Husleje. Alle rykkerskrivelser gennemgås manuelt inden oversendelse til Advokat. Herudover sendes et brev til vores lejere inden oversendelsen til Advokat. Udover at restancen er faldende har det også nedsat udgifterne til advokatbistand. Boliglån. Siden september 2015 sendes alle restancer på krav som boligkontoret har fastsat til afdrag sendes manuelt til modregning i boligstøtten hos UDK. Dialoger og opfølgning via fagforvaltningerne. Den løbende dialog med fagforvaltningerne, fortsætter og der vil være ekstra fokus på hvilke indsatser vi selv kan gøre for at minimere restancerne. Vi kan bl.a. på baggrund af restancelister yde vores borgere støtte og vejledning til betaling af regninger. Ligesom vi pt. undersøger mulighederne for at sende enkelte restancer til modregning i pensionsudbetalingen hos UDK. Dette kræver bl.a. fuldmagter fra vores borgere 8

10 I forhold til sidstnævnte har eks. Københavns kommune erfaringer med forbyggende indsats gældsrådgivning i sammen hæng med deres kontrolgruppe/socialbedrageri. Det kan være vanskeligt at vurdere frugten af indsatsen, men her er eksempelvis resultatet af den ekstra indsats i form af den manuelle opfølgning: Regulering friplads: Oktober 2015 der er indbetalt kr ,28 ud af sendte indbetalingskort på kr ,20 = 41% Januar 2016 der er indbetalt kr ,77 ud af sendte indbetalingskort på kr ,61 = 31% Daginstitution: Oktober 2015 der sendte vi ikke indbetalingskort ud på daginstitution Januar 2016 der er indbetalt kr ,35 ud af sendte indbetalingskort på kr ,03 = 16% Afskrivninger og udviklingen fra Restancer til det offentlige kan kun inddrives, så længe de er retskraftige. Er kravet bortfaldet (tilbagebetalingskrav), forældet, eftergivet eller er der afsagt kendelse om gældssanering, akkord o.lign., eller er der sket præklusion i dødsbo, er kravet ikke længere retskraftigt, og skal derfor afskrives. Alle krav har ifølge loven en forældelse. Krav der forældes skal afskrives jf. inddrivelsesloven og/eller forældelsesloven. Hovedreglen for forældelse er 3 år med der er en del undtagelser. Når sagen sendes til SKAT har de flere muligheder for at forlænge fristen, f.eks. ved at lønindeholde, modregne, indgå aftaler hvor der efterfølgende indbetales afdrag eller ved at skyldner anderkender gælden. Når alle muligheder for inddrivelse af et krav er forsøgt, er der ikke længere grundlag for at opretholde kravet. Kravet kan/skal afgangsføres/tabsføres. Afskrivninger Ovenstående diagram viser totalen af afskrivninger pr. år for 2013, 2014 og Vi kan forvente en stigning i afskrivninger, da vi siden overgangen til EFI ikke har modtaget ret mange afskrivninger fra SKAT. 9

11 Nedenfor vises udviklingen i afskrivninger fordelt på årsager. I 2013 blev der i forbindelse med overgang til nyt opkrævningssystem foretaget en oprydning i alle restancer vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og for meget udbetalt pension, som resulterede i ekstra ordinære afskrivninger på grund af bortfald. Oprydningen resulterede ligeledes i ekstraordinære afskrivninger af forældede krav på driften for mellemkommunale regninger. Her vises afskrivningerne fordelt på aftalekonto typer: Aftalekontotype Ejendomsskat Forældrebetaling Kontanthjælp Husleje Boligstøtte Boliglån RDB - Teknik og Miljø RDB - Børn og Kultur RDB - Socialforvaltningen By, Erhverv og Kultur RDB - OPB Billån Mellemkommunal Ref. (AS 2007) Madservice CEB RDB - Handicapafdelingen Omkostninger* Forbrugsafgifter Total Jf. notatet om aktiviteter på Skatteområdet fremgår det, at Skatteministeriet forventer at der i 2016 vil skulle foretages en ekstraordinær afskrivning af et betydeligt antal fordringer, hvor det ikke er muligt at vurdere, om fordringerne er retskraftige, eller om de ikke er retskraftige. Skatteministeriet er i gang med at udarbejde en model og et beslutningsgrundlag for, hvilke fordringer der skal udvælges til manuel gennemgang og restvurdering, og hvilke der skal afskrives ekstraordinært. Hvilken betydning det vil få for kommunerne og for Herning Kommune er ikke muligt at vurdere på nuværende tidspunkt. Da det bl.a. ikke kendt om der bliver tale om en kommunal udgift eller en udgift som Staten selv skal afholde grundet den manglende indsats og fejlbehæftede systemer. I Skatteministerens redegørelse i forbindelse nedlukningen af EFI den 8. september fremgår det endvidere at skatteministeriet vil foretage en vurdering af om alle fordringer under kr. skal afskrives ekstraordinært det kan betyde store udgifter til kommunerne da vi har mange enkelt stående krav under kr. 2000, jvf. nedenstående figur, der viser hvorledes restancerne pr. den fordeler sig i forhold til beløb og antal krav. 10

12 Der findes flere grunde til afskrivninger. Nedenfor er vist en fordeling på årsager og udviklingen i beløbene pr. årsag. Afskrivningsårsager Dødsfald Krav, der ikke er mulige at indkræve på grund af, at borgeren er død, og der ikke er penge til at dække restancen i forbindelse med opgørelsen af boet. Afsluttes et bo med boudlæg må kommunen afskrive hele kravet. Afsluttes boet som insolvent får vi enten delvis dækning eller ingen dækning og tilbageværende krav må afskrives. 11

13 Konkurs Selskaber, som går konkurs når der ikke er dækning til alle kreditorer. Nogle konkurser afsluttes med en dividende dvs. delvis dækning og andre afsluttes efter 143, det vil sige ingen dækning. Her afskrives det tilbageværende krav. Gældssanering Når der i skifteretten afsiges gældssanering, er det som regel med delvis dækning til vores krav og resten må afskrives. Enkelte saneres dog til nul, hvilket betyder, at hele kravet må afskrives. Bortfald - kontanthjælp Hvis der ikke kan fastsættes betaling bortfalder kravet efter tre år. Størstedelen af afskrivningerne skyldes, at der ikke er betalingsevne hos restanten. Forældelse afskrevet over driften v/skat og egne Krav vi har behandlet, som er sendt til SKAT og returneret til os med besked om, at kravet skal afskrives grundet forældelse, eftergivet grundet ansøgning eller at SKAT skønner at kravet ikke kan inddrives. I de tilfælde hvor afskrivningen fra Skat vedr. statsrefusion afskrives de over driften. Forældelse afskrives over driften indeholder også forældede krav som ikke er sendt til Skat bl.a. mellemkommunal refusion. Forældelse v/skat Krav vi har behandlet, som er sendt til SKAT og returneret til os med besked om, at kravet skal afskrives grundet forældelse. Eftergivelse Krav som er afskrevet pga. eftergivelse hos SKAT. Anden afskrivning Smårestancer, renter, gebyrer og uerholdelige krav. Afskrivninger på drift og egenkapital Tabellen nedenfor viser, hvor meget af det vi har afskrevet der er afskrevet på henholdsvis driften og egenkapitalen de sidste tre år. Som hovedregel fortages afskrivninger på egenkapitalen i Herning Kommune. Men er der tale om krav som er omfattet af statsrefusion, mellemkommunal afregning eller egenbetaling af individuelle ydelser på institutioner afskrives de over driften. Af de samlede afskrivninger via driften i 2013 på mio. udgør 63,8 % krav, der er afskrevet på grund af bortfald. (Kontanthjælp). Af de samlede afskrivninger via driften i 2014, på mio. udgør krav, der er afskrevet på grund af bortfald (Kontanthjælp) 66,3%. Af de samlede afskrivninger via driften i 2015, på mio. udgør krav, der er afskrevet på grund af bortfald (Kontanthjælp) 60,5% Total Drift Egenkapital

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune * * UDKAST * * Notat vedrørende restancer Viborg Kommune Udarbejdet juli 2014 Indhold Indledning... 3 Sammendrag... 3 Restancer pr. 31/12 2013... 4 Fordeling på typer af krav pr. 31/12 2013... 5 Restance

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Opkrævning. Årsberetning 2015

Opkrævning. Årsberetning 2015 Opkrævning Årsberetning 2015 Baggrund Opkrævningen i kommuner og inddrivelse hos SKAT Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005 blev opgaverne mellem kommunerne og staten fordelt anderledes end tidligere.

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Årsrapport 2014 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2014 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2014 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2010 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 9. marts 2017 Restanceudviklingen i 2016 Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort pr. 31.12.16 1. Resume

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering.

Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering. Punkt 7. Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering. 2011-31131. Administrationsafdelingen indstiller, at rådmanden godkender At At At Ældre- og Handicapforvaltningen som

Læs mere

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer iflg. oplysninger fra SKAT steget fra 2.6 mia. kr. i perioden

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

Afskrivninger af restancer/tilgodehavender på grund af

Afskrivninger af restancer/tilgodehavender på grund af 1 of 6 Artskonto S9995003 og S9995009 - afskrivninger over balancen Artskonto S9995003 - afskrivninger på balancen 31.12.2015 Beløb Afskrivninger af restancer/tilgodehavender på grund af Konkurs Afskrevet

Læs mere

Opkrævningsprocessen

Opkrævningsprocessen Opkrævningsprocessen ing Opkrævn Opkrævning Håndter 11.1 Dan og rykker 11.1.1 Håndter ændringer til ssag 11.1.2 Håndter s fra kommuner 11.1.3 Håndter af bidrag I kont.hj. 11.1.4 *System Danmark Kommune

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 5, 4, stk. 8, 5, stk. 3, 10 og 14, stk. 2, jf. 2, stk. 4, i lov nr. xx af xx om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede,

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 234 Offentligt Notat J.nr. 17-0796543 Inddriv else Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06 Udvidet notat til statsrevisorerne om SKATs inddrivelse af skatter og afgifter efter fusionen den 1. november 2005 I. Resumé 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 160 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 15 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld fra Den Sociale Retshjælp Den

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning Finanstilsynet 4. februar 2013 Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning 1. Baggrund Penge- og Pensionspanelet har i maj 2011 offentliggjort en rapport om initiativer for gældsatte.

Læs mere

Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark

Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark Opkrævningsprocessen - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 1. februar 2013 Version 1.6 1 Opkrævningsprocessen

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem 7511752 JKA/jka Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) m.v. 1. Skatteministeriet har bedt mig vurdere, om de foreliggende undersøgelser af fordringsmassen og funktionerne i systemet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 83 - Afskrivning

Læs mere

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 16 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2015 Emne: Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Til: Aarhus Byråd

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børneog ungeydelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen.

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 76 Offentligt Notat 21. december 2015 J.nr. 15-3218715 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 93 - Afskrivning

Læs mere

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2).

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2). Bilag 1 12. februar 2013 Sagsbeh: biva Sag: Dokument: Opfølgning på kommunens balance Økonomiafdelingen Baggrund I forbindelse med Magistratens behandling den 27. august 2012 af revisionsberetning nr.

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2015

Offentlige restancer status pr. juni 2015 Notat 25. september 2015 J.nr. 15-2711376 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2015 Dette notat indeholder den faste orientering om status for de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at 0 Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at kunderådgiver gennemgår sagen inden agterskrivelse / afgørelse

Læs mere

Banker og realkreditinstitutter. Undersøgelse af inkassosager 2011

Banker og realkreditinstitutter. Undersøgelse af inkassosager 2011 Banker og realkreditinstitutter Undersøgelse af inkassosager 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Konklusion... 3 3. Når sagen overgår til inkassoafdelingen... 5 4. Sagsforløbet i

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R.

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R. J.nr. j.nr. 08-128864 Dato : 1. oktober 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen Spørgsmål 389: Ministeren

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

Inddrivelsesplan 2007 Fra strategi til handling 1. halvår 2007 Inddrivelse

Inddrivelsesplan 2007 Fra strategi til handling 1. halvår 2007 Inddrivelse Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Inddrivelsesplan 2007 Fra strategi til handling 1. halvår 2007 Inddrivelse Hovedcentret Inddrivelse 27. februar 2007 Inddrivelsesplan 2007 Indledning

Læs mere

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning Ansøgning Om eftergivelse Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige Sådan gør du: udfyld ansøgningsskemaet vedlæg dokumentation for indtægter (de seneste 3 måneder) og udgifter (sidste

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Vedtaget af Bestyrelsen for Aalborg Friskole Maj 2010

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 75 - Afskrivning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip.

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0279 Klageren: Indklagede: XX 2720 Vanløse Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. samt

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

i regnskabet

i regnskabet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 18-02-2016 Sagsnr. 2015-0280012 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Konklusionsnotat 2015 Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Ægtefællers hæftelse for skattegæld

Ægtefællers hæftelse for skattegæld - 1 Ægtefællers hæftelse for skattegæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ægtefælle hæfter som udgangspunkt ikke for den anden ægtefælles gæld. Dette gælder, hvad enten der er formuefællesskab

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt - og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt - og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0248 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Notat J.nr. 16-0709158 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Forretningsgang. Vedrørende Håndtering af restancer Oprettet af Lene Kondrup Andersen. Generelt

Forretningsgang. Vedrørende Håndtering af restancer Oprettet af Lene Kondrup Andersen. Generelt Forretningsgang Vedrørende Håndtering af restancer Oprettet af Lene Kondrup Andersen Dato: 14. april 2015 Kontakt: Lene Kondrup Andersen Mail: lka@bronderslevforsyning.dk Lokaltlf.: +45 96 45 29 27 Mobilnr.:

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S

RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S -05-2011 Sagsnr. 02/36 17 RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S [JGU-MJJ-2011-05-26-00137-04-SA-MJJ-2011-12-15.DOC] Indholdsfortegnelse Forord... 02 1. Forfaldsdato... 02 1.1... 02 1.2... 02 2. Første rykkerskrivelse...

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0126 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Parternes krav: 3 x 25 kr. i rategebyr

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2005.01.11.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2005.01.11.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 11. januar 2005 Tidspunkter 10:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger H.J. Kaptain med afbud Page 2 of

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere