Kurators ansvar. 2. Kurators forpligtigelser. 2.1 Udpegelsen af kurator. 2.2 Kurators opgave ET Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurators ansvar. 2. Kurators forpligtigelser. 2.1 Udpegelsen af kurator. 2.2 Kurators opgave ET20160079-01. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016."

Transkript

1 Erhvervsjuridisk Tidsskrift Kurators ansvar Resume: Denne artikel giver et praktisk indblik i, hvilket ansvar en kurator er underlagt. Artiklen beskriver hvilke forpligtelser en kurator har, herunder hvordan en kurator udpeges og hvilke opgaver konkursloven fastsætter for kuratorer. Videre beskrives hvilke forskellige grundlag, en kurator kan blive ansvarlig efter, ligesom en række klassiske eksempler på kuratoransvar, beskrives. Endelig redegøres for, hvorledes en kreditor eller tredjemand kan rejse en sag mod en kurator. Af advokat Pernille Bigaard, Plesner Advokatfirma og formand for Foreningen for Danske Insolvensadvokater, samt advokat Victoria Grevit Eriksen, Plesner Advokatfirma 1. Indledning Lad os igen slå en ting fast insolvensret er det mest spændende, alsidige og udfordrende fagområde, man som advokat kan beskæftige sig med! Når det er sagt, så er insolvensret også et farligt område at agere indenfor i hvert fald ansvarsmæssigt. I løbet af kurators behandling af et konkursbo, er der altid en lang række juridiske og praktiske forhold, som skal vurderes og tages stilling til i en fart. Som kurator bliver man sat i en række situationer, hvor man ultrahurtigt, og på et meget spinkelt grundlag, er nødsaget til at træffe vanskelige beslutninger på vegne af boet og dets kreditorer beslutninger, som har stor betydning for boets aktivmasse. Kurator skal således ofte tage stilling til, om en virksomhed skal fortsætte driften efter konkursdekretet med risiko for omkostninger på massekravsniveau(1) eller om der skal ske indtrædelse i og/eller anlæggelse af retssager, igen med risiko for sagsomkostninger m.v. på massekravsniveau. Kurator skal endvidere næsten altid tage stilling til, om medarbejdere skal opsiges og/eller fritstilles, om boet skal indtræde i kontrakter (lejemål, forsikringsforhold, leasingkontrakter, samhandelsaftaler etc.), hvordan aktiverne afhændes på bedste vis m.v. Med andre ord, afgørende beslutninger skal tages på meget kort tid. Hvilke forhold, kurator skal tage stilling til, afhænger af virksomhedstypen, men kurator må altid sikre sig, at der handles i kreditorernes interesse. 2. Kurators forpligtigelser 2.1 Udpegelsen af kurator Konkurslovens 107 fastslår, at skifteretten, i forbindelse med afsigelsen af et konkursdekret, skal udpege en eller flere kuratorer. Udpegelsen sker umiddelbart efter afsigelsen. Skifteretten skal inden udpegelsen rådføre sig med de tilstedeværende kreditorer, men der finder ikke en egentlig afstemning sted. Det vil dog være sædvanligt, at skifteretten i tilfælde af flere egnede kuratorer vælger den, som må forventes at blive valgt på en eventuel skiftesamling, jf. konkurslovens 108 og 113. I praksis er der dog som oftest ganske få til stede ved udpegelsen, hvilket hænger sammen med, at konkursbegæringer ikke offentliggøres eller på anden måde gøres tilgængelige, jf. konkurslovens 9. Det er helt op til skifteretten at afgøre, hvem der udpeges som kurator i det pågældende konkursbo, og skifteretten kan principielt udpege hvem som helst. Hvervet som kurator er personligt og derfor kan kurator også pålægges et personligt erstatningsansvar, jf. nærmere herom nedenfor. Skifterettens udpegelse skal dog ske på sagligt grundlag, og den pågældende kurator skal vurderes egnet til at varetage hvervet. I vurderingen heraf indgår bl.a., om den pågældende kurator har demonstreret indsigt i behandlingen af konkursboer,(2) kurators personlige økonomiske forhold(3) og kurators faglige kompetencer. Endvidere indgår i vurderingen, om kurator opfylder habilitetsbetingelserne i konkurslovens 238, som grundlæggende indebærer, at kurator skal være upartisk og ikke må være en af skyldnerens nærtstående eller på anden vis være afhængig af skyldneren. Konkursloven indeholder ikke noget direkte krav om, at en kurator skal være advokat, men praksis er, at kuratorer altid er advokater. Dette hænger sammen med, at varetagelsen af kuratorhvervet kræver et indgående kendskab til den forskelligartede lovgivning, herunder beskrivelsen i konkursloven af de juridiske arbejdsopgaver, som kurator skal udføre. I betænkning 1273/1994 om rationalisering og modernisering af konkursbehandlingen, s. 26, udtales således også af det af justitsministeren nedsatte udvalg: [ ]i praksis har kurator normalt været en advokat. Det er udvalgets opfattelse, at dette også er det mest hensigtsmæssige, idet de problemer, der skal løses i forbindelse med en bobehandling, kræver et nøje kendskab til retsreglerne på en række forskellige områder og til konfliktbehandling og -løsning. Kurator eller en af boets kreditorer kan inden tre uger efter dekretets afsigelse anmode om, at der indkaldes til skiftesamling til valg af kurator, jf. konkurslovens 108 og 113, hvis det findes, at skifterettens valg af kurator bør ændres. Skifteretten kan også af egen drift beslutte at indkalde til skiftesamling til valg af kurator. I så fald indkaldes der til skiftesamling i skifteretten, hvor der foretages en egentlig afstemning i forhold til kuratorvalget. Mindst en tredjedel af de kendte stemmeberettigede kreditorer skal være repræsenteret på skiftesamlingen, og over halvdelen af de afgivne stemmer skal falde på den samme person. Fordringernes beløb er afgørende ved opgørelserne, jf. konkurslovens Kurators opgave Kurators overordnede opgave er at afvikle skyldnerens virksomhed med bedst muligt resultat for kreditorerne. Kurators opgave er nærmere beskrevet i konkurslovens 110, hvoraf det fremgår, at kurator ved udførelsen af sit hverv skal varetage boets interesser og herunder sikre boets aktiver og foretage de fornødne skridt til værn mod uberettigede dispositioner over aktiverne samt repræsentere boet i enhver henseende. Kurator skal fremme boets behandling mest muligt. Kurator skal derfor hurtigst muligt sikre boets aktiver, få dem vurderet og efterfølgende solgt og undersøge, om der måtte være omstødelses- og/eller erstatningssager, herunder erstatningssager mod den tidligere ledelse. Endelig skal kurator undersøge, om der er forhold, som giver anledning til politimæssig efterforskning, og forholde sig til konkurskarantæne. Copyright 2016 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 Konkurslovens 110 anvendes således til at fastlægge rammerne for kurators arbejde og betegnes kuratorfuldmagten. 3. Massekrav Konkurslovens hovedprincip er, at der skal ske ligelig fordeling af skyldnerens aktiver mellem dennes kreditorer. Konkursordenen er en afvigelse fra dette hovedprincip, idet konkursordenen i konkurslovens kapitel 10 ( 93-99) fastlægger, i hvilken rækkefølge skyldnerens kreditorer skal honoreres. Ingen kreditorer i en efterfølgende bestemmelse opnår dækning, før alle krav i den foregående bestemmelse er honoreret. Forrest i konkursordenen er massekrav, som er krav, der opstår i forbindelse med selve konkursbehandlingen af boet, jf. konkurslovens 93. Ordlyden er således: Forud for anden gæld betales i lige forhold: 1. Omkostninger ved konkursens indtræden. 2. Omkostninger ved boets behandling. 3. Gæld, der pådrages boet under dets behandling, bortset fra krav på indkomstskat, som pålignes skyldneren. De tre oplistede krav i konkurslovens 93 er ligestillede. Det er dog alene omkostningerne ved boets behandling, som en konkursrekvirent hæfter for, jf. konkurslovens 27. Dette medfører en risiko for, at boet, som konsekvens af de beslutninger kurator træffer på vegne af boet, pådrager sig gæld under dets behandling, som ikke kan honoreres, hvis boets aktiver ikke er af tilstrækkelig værdi til, at der kan ske honorering af alle krav omfattet af konkurslovens 93. Det er almindeligt antaget, at et konkursbo ikke kan tages under konkursbehandling, selvom massekravene ikke kan dækkes fuld ud.(4) I så fald vil massekravene blot ikke blive honoreret. Efter massekravene følger de privilegerede krav, bl.a. krav opstået i forbindelse med forsøg på rekonstruktion, lønmodtagerkrav og leverandørers krav til dækning af afgifter, jf. konkurslovens Endelig følger skyldnerens øvrige kreditorer, de simple krav, i konkurslovens 97 og slutteligt de efterstillede krav (renter efter dekretet, bøder, gaver m.v.), jf. konkurslovens 98. Det er en klar forudsætning i konkursloven, at massekravene honoreres via konkursboets aktiver, og derfor er en kurator heller ikke objektivt ansvarlig for, at der kan ske honorering af konkursboets massekrav (se dog om aftalelovens 25 nedenfor). Hvis kurator skal hæfte for konkursboets massekrav, skal der være et særligt grundlag. 4. Kurators ansvar Kurators ansvar bedømmes som udgangspunkt ud fra dansk rets almindelige erstatningsregler.(5) Derudover gælder en række øvrige regelsæt, som kurator ligeledes kan blive erstatningsansvarlig efter. Endelig skal en kurator overholde de advokatetiske regler, jf. retsplejelovens 127. Hvis kurators medarbejdere (advokater, fuldmægtige, sekretærer m.v.) begår fejl i forbindelse med sagsbehandling af kurators konkursboer, hæfter kurator personligt for fejlene, jf. også U H, hvor kurators regnskabschef bemærkede et indbrud i en lagerbygning uden at indgive anmeldelse til forsikringsselskabet. Højesteret fandt, at der var tale om en forsømmelse, som kurator var ansvarlig for. Hvis kurator har besluttet, at boet skal antage personale, hæfter boet og ikke kurator for disses fejl, medmindre kurator har begået en ansvarspådragende fejl ved ansættelsen, f.eks. ved manglende instruktion af den ansatte, eller hvis der er ført ringe tilsyn med personalet.(6) Er der udpeget flere kuratorer, hæfter kuratorerne ikke objektivt for fejl begået af medkuratoren. Der kan kun blive tale om et ansvar, hvis der er noget at bebrejde den pågældende kurator selv.(7) For så vidt angår skifterettens eventuelle erstatningsansvar for kuratorers fejl udtalte Højesteret i U /1H, at skifteretten ikke hæfter for fejl begået af kurator i et konkursbo, uanset om kuratoren er valgt af kreditorerne eller udpeget af skifteretten. Skifteretten hæfter således alene for fejl, som skifteretten selv måtte have begået. 4.1 Ansvar i relation til konkursloven Hvis kurator ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til konkurslovens regler, er kurator ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler overfor boet og de tredjemænd, som lider tab ved kurators handlinger eller mangel på samme. At være ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler vil sige, at der skal foreligge et ansvarsgrundlag, sædvanligvis i form af en culpøs handling eller undladelse, og der skal være lidt et tab. Herudover skal der være årsagssammenhæng (kausalitet) og tabet skal være en påregnelig (adækvat) følge. Kurator vil derfor være ansvarlig, hvis der ikke er udvist den omhu og faglige dygtighed, som man med rimelighed må kunne forlange, jf. f.eks. U H, hvor retten fandt, at kurator var erstatningsansvarlig for det tab, som kurators mangel på fornøden agtpågivenhed havde påført sagsøgeren. Mange af de beslutninger som kurator træffer, er af mere forretningsmæssig karakter, f.eks. stillingtagen til, om en virksomhed efter dekretets afsigelse skal fortsætte sin drift. Det kan f.eks. have markant indflydelse på boets aktivmasse, såfremt driften i en produktionsvirksomhed fortsætter i en begrænset periode efter dekretets afsigelse og virksomheden således kan færdigproducere og fakturere ordrer. Omvendt medfører driften en række omkostninger (løn, husleje, vand, el, leverandører, skat, moms m.v.), som alle vil være massekrav. Kurators beslutning om fortsat drift skal træffes inden for meget kort tid efter dekretets afsigelse, og sker ofte på et meget spinkelt grundlag. I disse tilfælde er der et vist råderum for kurator inden et eventuelt ansvar indtræder,(8) såfremt det efterfølgende viser sig ikke at være i boets interesse. Generelt har kurator vide beføjelser til at træffe beslutning om salgsmåden af boets aktiver,(9) men det vil være ansvarspådragende for kurator at sælge aktiver til en åbenbart for lav pris. Har kurator truffet sin beslutning på et forsvarligt og oplyst grundlag, og er der sammenhæng mellem udsigten til midler til boet og de påtagne risici, kan det ikke efterfølgende bebrejdes kurator, at en beslutning viser sig at være økonomisk ugunstig for boet. Ofte vil kurator også indhente budgetter, regnskaber, opgørelser mv., inden væsentlige beslutninger træffes. Selvom kurator har truffet en beslutning på et forsvarligt og oplyst grundlag, kan der fortsat pålægges et ansvar, såfremt det senere måtte vise sig, at en beslutning var økonomisk dårlig for boet og kurator ikke træffer de nødvendige foranstaltninger for at minimere boets tab ved f.eks. at opsige den pågældende aftale, stoppe driften mv. I praksis vil kurator ofte orientere og indhente samtykke fra boets største kreditorer forud for at der træffes beslutninger, som i væsentligt omfang kan påvirke massekravene. Dette medfører ikke, at kurator ikke efterfølgende kan gøres erstatningsansvarlig, men kurator sikrer herved, at de kreditorer, som har de største krav i boet, og derved den største interesse i boets håndtering, er indforstået med kurators beslutninger. Copyright 2016 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 4.2 Ansvar i relation til aftaleloven Hvis kurator handler udenfor sin kuratorfuldmagt, forpligtes boet ikke og derfor kan kurator blive ansvarlig i henhold til de almindelige repræsentationsretlige principper, særligt aftalelovens 25.(10) Det følger af aftalelovens 25, at den, der optræder som fuldmægtig, indestår for den fornødne fuldmagt. I modsat fald skal det tab, som tredjemand måtte lide ved dispositionen, erstattes, medmindre tredjemand er i ond tro. Overtrædelse af aftalelovens 25 medfører et objektivt ansvar for tredjemands lidte tab.(11) I konkurssituationer kan bestemmelsen have indflydelse, idet kurator ved udpegelsen i skifteretten bliver bemyndiget til at tegne boet. Kurator vil derfor være personlig ansvarlig for det tab, som tredjemand lider ved dispositioner, som kurator foretager uden for sin fuldmagt, altså dispositioner i strid med konkurslovens 110. Der ses ingen retspraksis om ansvar til kuratorer efter aftalelovens 25, og det er vores klare indtryk, at bestemmelsen har begrænset praktisk betydning. Jacob Nørager-Nielsen har tidligere peget på, at bestemmelsen kunne være relevant i situationer, hvor f.eks. flere kuratorer i forbindelse med travlhed ved boets opstart sælger samme aktiv.(12) I praksis synes dette ikke at være relevant, da der ved udpegelse af flere kuratorer ofte foreligger en helt klar arbejdsfordeling kuratorerne imellem. 4.3 Ansvar i egenskab af advokat Alle advokater er underlagt et professionsansvar, hvorefter en advokat kan blive erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige culpanorm, hvis advokaten ikke har udvist den omhu og faglige dygtighed, som man med rimelighed må kunne forlange af den pågældende professions udøvere. Kurator er, i sin egenskab af advokat, således også underlagt dette strenge ansvar, selvom der er et vist sammenfald mellem kuratoransvaret og professionsansvaret. Advokater er derudover også underlagt retsplejelovens bestemmelser om god advokatskik. Selvom god advokatskik først og fremmest udgør et moralkodeks for advokatstanden, kan et erstatningsansvar være aktuelt, hvis der ageres i strid med god advokatskik. Kuratorer er derfor ikke undtaget fra at overholde reglerne om god advokatskik. I kurators egenskab af advokat kan denne også straffes efter straffelovens 144, og , jf. retsplejelovens 129, hvis kurator begår forhold omfattet af bestemmelserne, såsom misbrug af sin stilling, uberettiget videregivelse af oplysninger modtaget via sin stilling, modtager gaver m.v. 4.4 Øvrigt ansvar En kurator kan pålægges et sædvanligt strafferetligt ansvar i henhold til straffeloven, ligesom en kurator kan pålægges et ledelsesansvar.(13) Kurator kan således, som øverste ledelse af et foretagende, også pålægges et ansvar, hvis der sker overtrædelser af speciallovgivningen, f.eks. hvis der ikke indeholdes A-skat i forbindelse med lønudbetalinger, jf. kildeskattelovens 74, stk. 1, nr. 1. Denne situation forelå i U H, hvor en advokat, som var befuldmægtiget i en betalingsstandsning, blev ansvarlig for manglende indeholdelse af A-skat og ikkerettidig indbetaling heraf. 5 Eksempler på kuratoransvar Hvert år udpeger skifteretterne i Danmark mange kuratorer. Alene i 2015 har skifteretterne frem til 30. november 2015 afsagt 3478 konkursdekreter, og derfor er der som minimum udpeget samme antal kuratorer i Alligevel er der kun få trykte afgørelser om kuratoransvar. Dette kan der selvfølgelig være flere årsager til, f.eks. at kuratorerne ikke begår fejl, men mere realistisk er det nok, at de fejl, der måtte være begået af kuratorer, oftest håndteres ved indgåelse af udenretlige aftaler i fællesskab med kuratorens advokatansvarsforsikring. Et klassisk kuratoransvar ses i de tilfælde, hvor kurator overser anmeldte fordringer ved udlodninger, jf. bl.a. U Ø, hvor en kurator ved en fejl ikke havde medtaget en kreditors krav i boopgørelsen og derfor fandtes ansvarlig for kreditorens lidte tab. Et klassisk kuratoransvar vil også være, hvis kurator måtte sælge boets aktiver til en for lav værdi, eller kurator overser omstødelsesgrunde eller ikke anlægger omstødelsessager i tide. Sidstnævnte situation forelå i U Ø, hvor en kurator blev pålagt erstatningsansvar for fejlagtigt at have undladt at anlægge omstødelsessag eller sørge for en klar suspensionsaftale. Et klassisk kuratoransvar ses også, hvis kurator udleverer aktiver, som er i boets besiddelse, til tredjemænd uden at sikre sig, at den pågældende tredjemand nu også er den reelle ejer af aktivet, jf. U H, eller hvis kurators sagsbehandling måtte være så langsommelig, at kurator ikke opfylder konkurslovens 110, stk. 1, og kreditorerne derved påføres et tab ved de yderligere sagsomkostninger, som den langsommelige sagsbehandling medfører. Den omvendte situation forelå i FM , hvor en kreditor, som uberettiget havde anfægtet en kurators honorarindstilling, blev pålagt at betale præmien for en kautionsforsikring i den yderligere periode bobehandlingen var blevet forlænget, som følge af kreditorens honorarindsigelse. 5.1 Særligt vedrørende sagsomkostninger Der er ikke tvivl om, at sagsomkostninger pålagt et konkursbo enten i retssager anlagt af kurator på boets vegne, eller i retssager videreført af kurator på boets vegne efter konkursen er massekrav, jf. konkurslovens 93, nr. 3.(14) Dækning af disse krav vil følgelig ske, såfremt der i det konkrete konkursbo bliver dækning til alle 93-krav. Hvis der ikke bliver dækning til alle 93-krav, opstår spørgsmålet, om kurator kan være personligt ansvarlig for boets pålagte sagsomkostninger. Det er kurator, som på vegne af boet træffer beslutningen om, at en retssag skal videreføres eller anlægges og derfor kan det overvejes, om kurator også skal hæfte for modpartens sagsomkostninger, såfremt boet ikke kan honorere dem. Retspraksis på området er sparsom, men i NJA ses den svenske højesteret at finde, at en kurator ikke var erstatningsansvarlig for sagsomkostninger i det tilfælde, at et bo ikke er i stand til at betale disse, ligesom en kurator i U H ikke fandtes erstatningsansvarlig for sagsomkostninger, som modparten i en omstødelsessag fik tilkendt, da boet tabte den anlagte sag. På samme måde som kurator har et vist råderum, når der generelt træffes beslutninger på vegne af boet, må kurator have et vist råderum, når der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal føres retssager eller ej. Kurator må selvfølgelig ikke føre åbenbart håbløse sager, og det normale er vel efterhånden, at kurator rådfører sig med de største kreditorer i sådanne situationer. Afgørende må være, om kurator har foretaget en rimelig juridisk vurdering af mulighederne for at vinde sagen samt modpartens betalingsdygtighed. I så fald må det antages, at kurator ikke kan anses for personligt erstatningsansvarlig for beslutningen om at føre sagen og derved for eventuelle sagsomkostninger til modparten.(15) Det skal fremhæves, at kurator også kan blive pålagt et ansvar, hvis det måtte vise sig, at kurator vælger ikke at indtræde i en retssag/anlægger en retssag, som overvejende sandsynligt kunne være vundet.(16) Copyright 2016 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 6 Sager mod kurator Hvis en kreditor eller anden tredjemand mener at have et erstatningskrav mod en kurator, skal sag herom anlægges ved de almindelige domstole, hvorimod klager over kurators adfærd sker ved henvendelse til skifteretten. Skifterettens sanktionsmidler over for kurator er afskedigelse, jf. konkurslovens 114, stk. 1, samt tilsidesættelse af de af kurator trufne beslutninger, som måtte være til skade for boet eller i strid med andres ret, jf. konkurslovens 127. Skifteretten kan derfor ikke tage stilling til et eventuelt erstatningsansvar. Da kurator er advokat, kan der også ske indberetning til Advokatmyndigheden, hvis det findes, at der er sket overtrædelse af de advokatetiske regler, jf. retsplejelovens 127. En sådan indberetning kræver dog, at der klages over kurators adfærd som advokat og ikke, at kurator måtte have overskredet kuratorfuldmagten, da en sådan klage skal tilgå skifteretten. Eventuelle krav mod kuratorer må være undergivet den sædvanlige 3-årige forældelse i forældelsesloven, jf. U H, hvor retten fandt, at et krav mod en kurator på erstatning for fejl begået under et bos behandling var undergivet den sædvanlige 5-årige forældelse i forældelsesloven fra 1908, som pr. 1. januar 2008 blev ændret til den nugældende forældelseslov. Copyright 2016 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 (1) Krav i henhold til konkurslovens 93. Massekrav er nærmere beskrevet i afsnit 3. (2) Bet nr. 1273/1994, s. 23f. (3) Bet nr. 606/1971, s. 206f. (4) Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard, Konkursloven med kommentarer, 12. udgave, s (5) Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard, Konkursloven med kommentarer, 12. udgave, s.775. (6) Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard, Konkursloven med kommentarer, 12. udgave, s. 775 f. (7) Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard, Konkursloven med kommentarer, 12. udgave, s (8) Kim Sommer Jensen, Hæftelse for sagsomkostninger (i konkursboer), ET , s. 13. (9) Poul Brincker, Hæfter kurator for massekrav, der er ufyldestgjorte efter midlertidig fortsættelse af skyldnerens erhvervsvirksomhed?, Advokaten 5/1983. (10) Anders Ørgaard, Konkursret, 11. udgave, s. 29. (11) Lennart Lynge Andersen, Aftaleloven med kommentarer, 6. udgave, s (12) Jacob Nørager-Nielsen, U.1989B.14, s. 21 (13) Anders Ørgaard, Konkursret, 11. udgave, s. 30. (14) Kim Sommer Jensen, Hæftelse for sagsomkostninger (i konkursboer), E , s. 2. (15) Kim Sommer Jensen, Hæftelse for sagsomkostninger (i konkursboer), ET (16) Kim Sommer Jensen, Hæftelse for sagsomkostninger (i konkursboer), E , s. 13. Copyright 2016 Karnov Group Denmark A/S side 5

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

Større konkursboer med grænseoverskridende aktivitet hvordan gribes de an, og hvilke udfordringer er særligt forbundet hermed

Større konkursboer med grænseoverskridende aktivitet hvordan gribes de an, og hvilke udfordringer er særligt forbundet hermed Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2015.167 Større konkursboer med grænseoverskridende aktivitet hvordan gribes de an, og hvilke udfordringer er særligt forbundet hermed Resume: Denne artikel giver et praktisk

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer

Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer LBK nr 1335 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-4000-0135 Senere ændringer til forskriften LOV nr 447 af 09/06/2004

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10.

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10. Henrik Steen Jensen Partner hsj@holst-law.com T +45 8934 1115 J.nr. K5895-0001 HSJ/BLJ Juni 2014 BOOPGØRELSE i SKS 6-342/2011 DP Ejendomme ApS under konkurs Hauløkkevej 4 7000 Fredericia CVR nr. 11 13

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med oprettelse af et testamente og et dødsboskifte.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med oprettelse af et testamente og et dødsboskifte. ADVOKATNÆVNET København, den 8. januar 2008 J.nr. 02-0402-07-0452 lnj/alo K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center A/S under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SKS SOI-250/2012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER A/S UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEBØL, 6400 SØNDERBORG,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi påkalder sig betydelig og berettiget interesse. Instituttet oplever, at der blandt

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0707 15 Randers Kommune (advokat Henrik Qwist, København)

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr.

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr. Claus Hedegaard Eriksen Associeret partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6051-0001/220 CHE/AKR 27. november 2014 Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013 Murermester

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark 1 Konstitution 1.1 Bestyrelsen, herunder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Kuratorinhabilitet Disqualification of trustee

Kuratorinhabilitet Disqualification of trustee Kuratorinhabilitet Disqualification of trustee af SIMON BREINING Specialet gennemgår overordnet hensynene bag reglerne om kurators habilitet. Dette gøres med udgangspunkt i først en gennemgang af reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v.

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2010-11 Fremsat den 15. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ægtefælleskifte m.v. Kapitel 1 Skifterettens kompetence Saglig kompetence 1. Skifteretten

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde 7. april 2017 Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde Fondsbestyrelsens opgaver og ansvar er blevet behandlet i forbindelse med en konkret sag, som bl.a. vedrører de forhold,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v.

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v. 2010/1 LSF 193 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2010-710-0038 Fremsat den 15. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG SKT. CLEMENS TORV 17 DK-8000 AARHUS C TEL (+45) 86 13 86 00 ADV@FRANKIBURG.DK WWW.FRANKIBURG.DK BANK 4387 0016858188 SWIFT-BIC DABADKKK IBAN DK3330000016858188 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET

Læs mere