Profilmagasin fra Danske Skov- og Landskabsingeniører. Landskaberne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profilmagasin fra Danske Skov- og Landskabsingeniører. Landskaberne"

Transkript

1 Profilmagasin fra Danske Skov- og Landskabsingeniører Landskaberne

2 Landskaberne Indhold side Leder 2 Skovfoged i en brydningstid 3 Entreprenørfirma passer grønne områder for Holstebro Kommune 4 Positive erfaringer i Herning Kommune 5 Næsehorn og kirsebær 6 J&B Entreprise vil ansætte flere skov- og landskabsingeniører 7 Grønne ingeniører i kommunale lederstillinger 8 Ikke langt fra praksis 9 Skov- og landskabsingeniør med blækspruttefunktion 10 Skov- og landskabsingeniøruddannelsen forskellige jobtitler 11 Det faglige indhold i uddannelsen 12 Velkommen til et magasin om skov- og landskabsingeniører Hvem er de? Hvad laver de? Hvor er de ansat? Det er aktuelle spørgsmål, når man første gang hører om skov- og landskabsingeniører. Vi har derfor i foreningen Danske Skov- og Landskabsingeniører (DSL) valgt at sætte fokus på de kvalifikationer og kompetencer, som skov- og landskabsingeniører besidder set i forhold til job inden for den grønne sektor i både offentligt og privat regi. Uddannelsen til skov- og landskabsingeniør har historisk sit udgangspunkt i skovfoged- og senere skovteknikeruddannelsen, der frem til midten af 1980 erne var rettet mod ansættelse i skovbruget. Siden er uddannelsens fokus drejet mere og mere i retning af park-, landskabsog naturforvaltning i bredeste forstand med betydelig vægt på organisation, ledelse og virksomhedsøkonomi. Gennem årene er uddannelsen løbende holdt ajour med udviklingen i arbejdsmarkedets behov for såvel faglige som personlige kompetencer. Selv om uddannelsen fortsat lægger dimittender til så godt som alle skovfogedstillinger både i privat og offentligt skovbrug har mange skov- og landskabsingeniører forstået at tilpasse sig arbejdsmarkedets forskydning mod landskabsforvaltning. Mange har fået beskæftigelse»uden for skovgærdet«eksempelvis med: Anlæg, drift og vedligeholdelse af grønne områder i private entreprenør- og anlægsgartnerfirmaer, og ved stat og kommuner, boligog grundejerforeninger samt virksomheder. - Vi ser fortsat mange spændende job- og udviklingsmuligheder i de nye kommuner og hos private entreprenør- og rådgivningsfirmaer, siger formanden for DSL, Henrik S. Bach. (Foto: Tom Laursen). Allround orienteret medarbejder med organisatorisk træning og ledelseskompetence i kommunernes tekniske forvaltninger. Udarbejdelse af praktisk anvendelige naturplaner i landbruget. Samarbejdsorienterede specialister inden for naturpleje, med bred indsigt i biologiske processer og strukturer samt i biologiske og mekaniske pleje- og vedligeholdelsesbeskrivelser. Myndighedsopgaver inden for naturforvaltning som praktisk orienteret sagsbehandler, som både kan sætte sig ind i borgernes ønsker og behov og påtage sig kommunens egne forvaltningsopgaver. Inspiration En beskrivelse af uddannelsesindhold og en serie artikler om skov- og landskabsingeniører i forskellige jobsituationer skulle gerne give inspiration til at overveje ansættelse af en skov- og landskabsingeniør næste gang. I givet fald står DSL s sekretariat klar til at hjælpe med stillingsformidlingen i form af annoncering i foreningsbladet»skov & Land«og på hjemmesiden: Til forhåbentlig nyttig læsning. Henrik S. Bach Formand for DSL 2

3 Klaus Lindhardtsen trives med arbejdet som traditionel skovfoged. (Foto: Hans Kristensen). Skovfoged i en brydningstid Som privatansat skovfoged er det vigtigt for Klaus Lindhardtsen at være fremme i skoene for at sikre den nødvendige indtjening. - Se den stak lærk, der ligger dér. Skovfoged Klaus Lindhardtsen peger ud gennem bilvinduet, mens hans firehjulstrukne pick-up langsomt slider sig vej hen ad skovvejen. - Den er netop solgt til en anlægsgartner til brug i et haveprojekt, han er i gang med, forklarer han. Klaus Lindhardtsen har efter syv år som skovfoged på Rathlousdal Gods ved Odder en solid fornemmelse for, hvor og hvordan han får solgt skovens råtræ bedst muligt. Det vil i mange tilfælde sige i mindre partier, specielle længder og sortimenter og gerne via mindre specialsavværker eller direkte til brugeren. - Vi har et meget stort salg af ting som rafter, egepæle og småeffekter af douglasgran eller lærk. På den måde får vi dels en højere pris, end vi ville få, hvis vi leverede det hele til savværkerne, dels får vi også solgt udtyndingstræ og andet, som det i mange tilfælde ellers ville være svært at komme af med, lyder det fra skovfogeden, der også står for et meget stort salg af brænde rummeter om året til private købere. Klaus Lindhardtsen erkender, at kontakten med de mange småkunder er tidskrævende. Men i en tid, hvor vilkårene for skovbruget er svære, gælder det om at optimere indtjeningen, hvor det er muligt. Den samme tanke går igen i godsets juletræsproduktion. - En stor del af vores juletræer produceres i potter på et gammelt planteskoleareal, der er godt beskyttet af tætte hække, og hvor vi oven i købet kan vande. Der er faktisk kun et enkelt andet skovdistrikt i Danmark, der producerer og sælger juletræer i potter, selv om der er en meget god efterspørgsel på disse træer. På den måde har vi også på den front sikret os et overskud, der er lidt større, end hvis vi blot havde drevet traditionel juletræsproduktion på arealerne, forklarer skovfogeden. Flere hektar - færre forstfolk For blot 30 år siden havde Rathlousdal Gods en skovrider med adskillige skovfogeder under sig til at stå for driften af ejendommens skove, der for to tredjedeles vedkommende består af løvtræ. I dag står Klaus Lindhardtsen alene med ansvaret. En tilsvarende udvikling ser man på mange andre skovdistrikter. - Sådan én som mig er på mange måder en truet art, smiler den 40- årige skovfoged. - Udviklingen i skovbruget går mod stadig større driftsenheder. Det gør sig også gældende her, hvor driften af godsets egne 800 hektar skov i sig selv faktisk ikke længere er tilstrækkeligt til at kunne bære en fuldtidsansat skovfoged, selv om vi driver skoven meget intensivt, fortæller han, mens bilen følger skovvejen gennem en bøgebevoksning. For at komme op i en passende driftsmæssig størrelse, samarbejder man på Rathlousdal skovdistrikt i stigende omfang med andre skovejendomme. Fra gammel tid har forstfolkene på Rathlousdal også stået for driften af nogle af naboskovene, og gennem de seneste år er det lykkedes for Klaus Lindhardtsen at få fire nye skove med i samarbejdet, således at han nu driver yderligere 820 hektar ud over godsets egne skovarealer. Et aktiv indsats for at få flere hektar under samme administration kombineret med en satsning på nogle af de mere specielle produkter inden for skovbruget har bevirket, at Rathlousdal har kunnet holde trit med udviklingen i en tid, hvor indtjeningsmulighederne ellers er små i det egentlige skovbrugserhverv. Klaus Lindhardtsen er derfor heller ikke nervøs for at blive gjort overflødig i den fremtidige drift. - Jo, om ti år vil der stadig være brug for en som mig til at varetage driften af skovene. Men der er til gengæld ingen tvivl om, at den udvikling, der er i gang inden for skovbruget, vil fortsætte. Derfor vil min arbejdsdag om ti år nok være meget anderledes, end den er i dag, konkluderer han, mens han parkerer foran det idylliske skovfogedhus, der har dannet ramme om godsets skovbrug gennem skiftende tider i foreløbig 100 år. 3

4 Entreprenørfirma passer grønne for Holstebro Kommune Langt hovedparten af de medarbejdere, der passer de grønne områder i Holstebro, var tidligere ansat hos kommunen. I år 2000, da plejen af de grønne områder i Holstebro blev udliciteret, blev personalestaben overtaget af entreprenørfirmaet Kaj Bech A/S. (Foto: Jens Bach). Godt samarbejde mellem skov- og landskabsingeniører på Holstebro Rådhus og i entreprenørfirmaet Kaj Bech A/S. I Holstebro er det to skov- og landskabsingeniører, der har ansvaret for vedligeholdelsen af kommunens grønne områder: Dels driftschef i kommunen Poul Munk Poulsen, dels Lars Ole Rugtved, der er leder af den afdeling i entreprenørfirmaet Kaj Bech A/S, som står for den daglige drift og vedligeholdelse af de grønne områder i Holstebro. Rollerne er fordelt sådan, at Poul Munk Poulsen og hans medarbejdere i driftsafdelingen i Holstebro Kommune fungerer som bestillere hos Lars Ole Rugtved, som til gengæld har ansvar for udførerfunktionen. Og sådan har det været, siden byrådet i Holstebro i år 2000 valgte at udlicitere de opgaver, der dengang blev varetaget af kommunens egen vej- og parkafdeling. Tre-årig kontrakt - Vi holdt en offentlig licitation, og den blev vundet af Kaj Bech A/S. Kontrakten med kommunen løber foreløbig frem til april 2003 med mulighed for to års forlængelse, fortæller Poul Munk Poulsen. Han tilføjer, at også kommunens egen daværende vej- og kloakafdeling deltog i licitationen men pristilbuddet derfra var dyrere end entreprenørfirmaets. Hos Kaj Bech A/S oplyser afdelingschef Søren Hansen, at virksomheden valgte at bevæge sig ind på et nyt strategiområde, da den for to år siden besluttede at udvikle sig fra at være et traditionelt murer- og entreprenørfirma til også at beskæftige sig med veje og grønne områder. Behov for grøn viden Det gik imidlertid hurtigt op for Kaj Bech A/S, at pasning af bl.a. træer, buskadser, planter, fodboldbaner, stier, løse belægninger, rundkørsler og vejrabatter kræver en særlig indsigt. - Mine kolleger og jeg er»grå«ingeniører, og vi har ikke meget viden om det grønne område. Derfor valgte vi her i firmaet, da vi havde vundet entreprisen med at stå for driften og vedligeholdelsen af kommunens vej- og parkområde, at indrykke en stillingsannonce og søge efter en erfaren person. På den baggrund fik vi ansat Lars Ole Rugtved, som er skov- og landskabsingeniør, og den løsning har vist sig helt ideel. Som skov- og landskabsingeniør har han de helt rigtige forudsætninger, fordi han er både teoretisk/økonomisk funderet og samtidig har en praktisk tilgang til de ting, der skal udføres. Denne kombination af viden er særdeles nyttig, understreger Søren Hansen. Han oplyser videre, at satsningen på det grønne som nyt strategiområde har betydet, at Kaj Bech A/S udover kommunens parkområder nu også har fået til opgave at passe grønne arealer for hovedparten af boligselskaberne i Holstebro med skovog landskabsingeniør Lars Ole Rugtved som den øverst ansvarlige. Lars Ole Rugtved (t.v.) og Poul Munk Poulsen er begge skov- og landskabsingeniører og har et tæt samarbejde om at pleje de grønne områder i Holstebro Kommune. (Foto: Jens Bach). Alsidige opgaver Lars Ole Rugtved, der tidligere arbejdede som konsulent i Skovdyrkerforeningen Vestjylland, bruger i dag ca. en tredjedel af sin arbejdstid hos Kaj Bech A/S på projekteringsopgaver i form af korttegning, registrering og opgavebeskrivelser i forbindelse med nye projekter. Resten af arbejdstiden går med driftsledelse inden for virksomhedens parkafdeling, hvor Lars Ole Rugtved har et stort antal gartnere, gartnerformænd og specialarbejdere som medarbejdere. - Mine alsidige opgaver betyder, at det er vigtigt, jeg kan tale samme sprog som både de funktionærer og de arbejdere, jeg dagligt omgås. Dér kommer det mig virkelig til hjælp, at jeg som skov- og landskabsingeniør har en både ledelsesmæssig og praktisk baggrund, pointerer Lars Ole Rugtved. Vigtigt med dialog Blandt de personer, som Lars Ole Rugtved løbende er i dialog med, er den kommunale driftschef Poul Munk Poulsen. 4

5 områder - De faste opgaver, Kaj Bech A/S udfører, løftes til ug stort set uden behov for snak. Til gengæld er det nødvendigt med møder og samtaler om dét, vi kalder udførelseskrav - altså opgaver, kommunalpolitikerne har besluttet at ville have udført, men som ikke allerede var helt detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet op til licitationen, beretter Poul Munk Poulsen. Behov for bindeled Han pointerer, at funktionen som bestiller er en stor og krævende del af hans job. På den baggrund understreger Poul Munk Poulsen, at det er en klar fadæse, når nogle især små kommuner, som outsourcer offentlige opgaver, ikke bevarer eller etablerer en fagligt kompetent bestillerfunktion på rådhuset. - For at opnå tilfredsstillende løsninger er det helt nødvendigt med et bindeled mellem byrådet og det eller de private firmaer, der har overtaget noget af kommunens drift. Det er samtidig vigtigt, at bestillerpersonerne har en solid teoretisk og praktisk ballast inden for de områder, de er bestillere på. Det er f.eks. ikke nok at sige til udførerfirmaet, at det skal stå for at passe kommunens fodboldbaner. For hvad menes der konkret med det? Hvor langt må græsset være, hvor meget skal det gødes, hvilke krav stilles der i vinterperioder med sne, m.v.? Millioner spares For Holstebro Kommune har styrken ved at udlicitere vej- og parkafdelingen været en kontant besparelse på næsten 2,3 millioner kroner årligt. - Det er ikke fordi, kommunale folk får mere i løn eller arbejder mindre effektivt, at besparelsen har kunnet hentes hjem. Fordelen er, at et privat firma kan udnytte sine ressourcer bedre og har bedre muligheder for at investere i f.eks. nye maskiner end det offentlige, siger Poul Munk Poulsen. Positive erfaringer i Herning Kommune Skov- og landskabsingeniører har optimale kvalifikationer. Derfor har vi ansat to, siger Hernings stads gartner Lars Østerbye. På rådhuset i Herning arbejder der to skov- og landskabsingeniører. De er begge ansat i parkafdelingen, men bestrider ellers ret forskellige job. Den ene, Henrik Steffensen Bach, har det daglige ansvar for Herning Kommunes skov- og naturarealer bl.a. plantager, hede, eng og højmosearealer og for bortforpagtningen af kommunal landbrugsjord. Med andre ord er der tale om en stilling, der indebærer meget sagsbehandling, men som i lige så høj grad har en praktisk berøringsflade f.eks. i form af kontakt med skoventreprenører og med Hedeselskabet. Henrik Steffensen Bach beskæftiger sig ligeledes med turisme og samarbejder tæt med Herning Turistbureau om eksempelvis vilkårene for kanosejlads på Storåen og overnatning på primitive pladser i naturen. Udbudsmateriale Den anden skov- og landskabsingeniør i Herning Kommunes parkafdeling hedder Michael Jepsen. Han står primært for at udarbejde udbudsmateriale, som bruges, når drift af grønne arealer udbydes i licitation blandt såvel kommunens egen parkafdeling som private virksomheder. Senest lavede Michael Jepsen udbudsmaterialet til en entreprise på at pleje de grønne områder i og omkring landsbyen Snejbjerg et udbud, hvor Hedeselskabet løb af med en fireårig entreprisekontrakt på fem millioner kroner. Stadsgartner Lars Østerbye (forrest) ses her sammen med de skov- og landskabsingeniører, der er ansat i Herning Kommune. Det er til venstre Michael Jepsen, derefter Lars Ravn, der er i praktik som skov- og landskabsingeniør, samt bagest Henrik Steffensen Bach. (Foto: Jens Bach). Udover ansvar for udbudsmateriale med detaljerede opgavebeskrivelser har Michael Jepsen ansvar for, at de bynære skovhegn i Herning Kommune vedligeholdes. Optimale kvalifikationer - Da de to job skulle besættes, gik jeg meget bevidst efter skov- og landskabsingeniører. Jeg mener nemlig, at de har optimale kvalifikationer, siger stadsgartner Lars Østerbye fra Herning Kommune. Han har en baggrund som landskabsarkitekt og er chef for forvaltningen af alle friarealer i Herning Kommune. - Min oplevelse er, at skov- og landskabsingeniørerne udfylder et vigtigt hul. De fleste, der beskæftiger sig med det grønne område, har enten en meget teoretisk uddannelse eller en meget praktisk uddannelse. Faktisk er det kun skov- og landskabsingeniørerne, der besidder både administrativ indsigt og viden om drift. Tilsvarende ved de mere om offentlig forvaltning end andre faggrupper, hvor fokus er på produktionsvirksomhed, fastslår Lars Østerbye. Fokus på forretning Han understreger, at skov- og landskabsingeniører har en meget forretningsmæssig tilgang til deres arbejde og derfor ikke er spor»hippieagtige«, selv om de beskæftiger sig med det grønne område. - Jeg har så positive erfaringer med skov- og landskabsingeniører, at jeg meget gerne vil have endnu en ansat. Men desværre er det jo ikke sådan lige at få lov til at oprette nye stillinger i kommunerne, selv om der er rigeligt»grønt«arbejde, siger Lars Østerbye. 5

6 Næsehorn og kirsebær Anders Dolmers job som godsforvalter på Knuthenborg Gods er mildt sagt afvekslende. Det ene øjeblik sidder han som mange af sine kolleger ved computeren på kontoret. Det næste øjeblik skal han lige kikke til næsehornet Oskar og dets to unge veninder, der lige er kommet fra Afrika. Så lige et smut omkring de nye svinestalde, en tur forbi de store kirsebærplantager og byggeriet af et nyt cafeteria for så at afslutte med et møde om planerne for naturpleje af højmoserne i Skotland. Det er en underdrivelse at kalde godsforvalter Anders Dolmers job på Knuthenborg Gods farverigt og afvekslende. I hvert fald ligger det fast, at jobbet rummer udfordringer, mange af hans kolleger blandt landets skov- og landskabsingeniører sjældent kommer i nærheden af. Otte år som chef Anders Dolmer kom til Knuthenborg Gods som skovfoged i I 1994 overtog han jobbet som daglig chef for virksomheden, der hvert år omsætter for små 100 millioner kroner og har 86 fastansatte medarbejdere. Et tal, der vokser til næsten det dobbelte i sommerperioden. Af Knuthenborgs i alt hektar udgøres de af skovbrug og park, mens resten er udlagt til bl.a. landbrug, kirsebærproduktion samt ikke at forglemme Danmarks eneste privatejede industrihavn, Bandholm Havn. Driften af havnen nær godset på Lolland varetages i det daglige af en havnefoged, skibsmægleren og godsforvalteren. Endelig ejer Knuthenborg også Ben Loyal Estate i Skotland hele hektar fjeldområder, skove og højmoser, som danner den perfekte ramme om et stort fåre- og kvæghold samt udlejning af jagt. Det lange sigt - Jeg har selvsagt ikke den faglige specialviden, der skal til på alle de områder, en virksomhed som Knuthenborg Gods dækker. Men min uddannelses største force er viden om ledelse, organisation og økonomi samt ikke mindst erfaringerne med at tilrettelægge langsigtede, strategiske opgaver, siger Anders Dolmer. - Strategierne er vigtige i alle de aktiviteter, vi har her på godset. For f.eks. Parkens aktiviteter er horisonten kort til mellemlang, mens horisonten for skovbrugets vedkommende er meget lang. De bøgetræer, vi planter nu, skal fældes af andre om måske 120 år. - Derfor består mit job hvor farverigt og forskelligartet det end kan lyde af ret traditionel projektstyring, siger Anders Dolmer. Han har i alt 19 funktionschefer, der refererer til ham, og meget ofte har han det løbende tilsyn med de igangværende projekter. - Det er mest i tilrettelæggelsen af aktiviteterne, jeg kan bruge min ekspertise. Strategiske overvejelser i langsigtede projekter er foruden i skovbruget også meget nødvendige i moderne dansk jordbrug. - Landbruget herhjemme må konstatere reelt faldende priser på produkterne derfor må landmændene rationalisere sig til den nødvendige indtjening. Det sker gennem det rigtige valg af afgrøder og dyrehold samt selvfølgelig gennem en fortsat trimning af de daglige aktiviteter, siger Anders Dolmer. Økonomi og strategi Hans vurdering er, at økonomien kommer til at fylde mere og mere i hans og mange af hans kollegers job. Som eksempel på en strategisk overvejelse med et betydeligt økonomisk islæt nævner Anders Dolmer en netop gennemført omlægning af hele maskinsiden på Knuthenborg Gods. Godset har tidligere suppleret med eksterne maskinstationer til en del opgaver. Men for at sikre optimal udnyttelse af både mandskab og de dyre maskiner har Knuthenborg i 6

7 dag sin egen, centrale maskinstation, der løser opgaver både i landbruget, i skovbruget og i forbindelse med f.eks. byggeopgaver i Parken. - Med den struktur kan vi udnytte både mænd og maskiner optimalt i løbet af årets sæsoner, så vi forventer os et fornuftigt udbytte af at have taget mange opgaver hjem. Ikke mindst fordi det mandskab, der betjener maskinerne, er dygtige og fleksible folk, for hvem arbejdet nærmest er en livsstil, fortæller Anders Dolmer. Parkens næste 50 år For Parkens vedkommende må ledelsen på Knuthenborg ligeledes arbejde på det lange sigt. Her har den øverste ledelse for Parkens aktiviteter, lensgreve Adam W. Knuth og lensgrevinde Charlotte Knuth, netop vedtaget en landskabsplan for de næste 50 års udvikling af Parken. Planen er udarbejdet af Anders Dolmer sammen med en ekstern landskabsarkitekt. - Også her skal der tænkes langsigtet og strategisk, så vi sikrer den bedste og smukkest mulige ramme for Parkens aktiviteter i»samarbejde«med naturen. Dyrenes ve og vel kommer naturligvis altid i første række. Vurderes på tallene For Anders Dolmer er den helt overordnede opgave at sikre, at der bliver gode muligheder for de kommende generationer af ejere på Knuthenborg selvsagt primært af økonomisk karakter. - I hvert fald er det de økonomiske resultater, jeg gerne vil bedømmes på, og for mig at se er det vigtigt, at uddannelsen til skov- og landskabsingeniør tilpasses, så vi står godt rustet til job som generelle ledere med et nogle gange betydeligt økonomisk ansvar. Både i det private og i de offentlige stillinger lægges der større og større økonomisk ansvar over på lederstillinger som dem, vi typisk vil beklæde. Det er for mig at se med til at gøre jobbet endnu mere spændende, så det er en udvikling, vi skal imødese positivt, siger Anders Dolmer. - Vi har særdeles positive erfaringer med at have skov- og landskabsingeniører ansat bl.a. som ledere af vores anlægsgartnerafdelinger, siger anlægschef Hans Chr. Andersen fra J&B Entreprise A/S. (Foto: Joachim Rode). J&B Entreprise vil ansætte flere skov- og landskabsingeniører Ikke mindst den teoretiske ballast, skov- og landskabsingeniører møder med efter endt uddannelse, gør dem egnede til bl.a. anlægsopgaver i en entreprenørvirksomhed, siger anlægschef Hans Chr. Andersen fra J&B Entreprise A/S. J&B Entreprise med hovedsæde i Rødovre er en af Danmarks førende entreprenørkoncerner med hovedvægt på anlægsentrepriser inden for vej, kloak og vand. Gennem de senere år er virksomheden meget aktivt gået ind i det forretningsområde, der hedder drift og vedligehold af grønne områder for det offentlige, og i den forbindelse er der etableret anlægsgartnerafdelinger på Sjælland og på Fyn. - Det blev fra starten besluttet at ansætte skov- og landskabsingeniører som ledere af anlægsgartnerafdelingerne, og efter nogle års erfaring er det meget tydeligt for os, at skovog landskabsingeniørernes teoretiske viden er en fordel i jobs som disse, siger Hans Chr. Andersen og tilføjer: - Entreprise- og projektledelse kommer til at fylde mere og mere i den type job, og her besidder skov- og landskabsingeniørerne det rette miks af kendskab til IT, økonomi og budgetlægning samt til det rent»grønne«og faglige samt den praktiske side af opgaveløsningen. Den kombination havde vi ikke kunnet finde hos ansøgere med andre uddannelser. En strategisk fordel - Det kræver erfaring med»grønne«opgaver at kunne skabe en rentabel forretning i at overtage de opgaver, som f.eks. kommunerne udliciterer til private entreprenørfirmaer. I den forbindelse er skov- og landskabsingeniørers kombination af kendskab til opgavens praktiske løsning kombineret med forstand på driftsøkonomi en force, siger Hans Chr. Andersen. Han fastslår, at dokumenteret erfaring med jordbearbejdning, tilplantningsopgaver og lignende mange gange er nødvendig for overhovedet at få lov til at byde på»grønne«entrepriser. Dermed er J&B Entreprises skov- og landskabsingeniører ofte en decideret strategisk fordel for virksomheden. J&B Entreprise står netop nu og skal finde en medarbejder med ansvar for drift og vedligehold af grønne områder på Sjælland, og til den stilling søges igen specifikt efter en skov- og landskabsingeniør. 7

8 Grønne ingeniører i kommunale lederstillinger En række af landets kommuner ansætter skov- og landskabsingeniører på grund af deres alsidige kompetencer. Kombinationen af praktisk erfaring og et solidt kendskab til ledelse, økonomi og administration gør de grønne ingeniører kompetente til at stå for driften af kommunernes grønne afdelinger. Blandt de kommuner, der har skovog landskabsingeniører ansat til at lede driften af de grønne områder, er Horsens og Esbjerg. I Horsens Kommune er det skovog landskabsingeniør Mikkel Gandrup, der siden 1999 har været chef for kommunens parksektion. Før ham var det en anden skov- og landskabsingeniør, der besad posten. Mikkel Gandrup står for den daglige ledelse af de 35 mand, der arbejder i parksektionen, og han varetager ligeledes kommunens skovfogedfunktion. Optimale færdigheder Både i jobbet som driftsleder og som skovfoged drager Mikkel Gandrup stor nytte af de færdigheder, hans uddannelse har givet ham. - Mine arbejdsområder er både praktiske og teoretiske, og i den forbindelse er det en fordel, at jeg fra uddannelsens side har et solidt kendskab til begge dele. Jeg er dermed i stand til at sætte det teoretiske i et praktisk perspektiv. Den praktiske erfaring letter også min dialog med medarbejderne, fordi jeg kan relatere til deres arbejde og ved, hvordan opgaverne skal udføres i praksis, siger Mikkel Gandrup. Hans daglige arbejde består primært af projektplanlægning og budgettering. Desuden bruger han meget tid på ledelse og personalepleje, og i den sammenhæng tilbringer han ofte tid ude»i marken«både for at holde sig ajour med projekterne og for at vedligeholde en regelmæssig kontakt med de ansatte. Skov- og landskabsingeniør Mikkel Gandrup (t.v.) bruger ofte tid ude i marken for at vedligeholde en regelmæssig kontakt med de ansatte. (Foto: Niels Åge Skovbo). Skov- og landskabsingeniør Claus Løth er driftschef for Esbjerg Kommunes entreprenørafdeling. (Foto: Erik Smedegaard). Parat til udlicitering Den praktiske erfaring er også en af de forcer, driftschefen for Esbjerg Kommunes entreprenørafdeling, skov- og landskabsingeniør Claus Løth, fremhæver. Claus Løth har arbejdet i Esbjerg Kommune siden Han startede i en nyoprettet stilling, som omfattede varetagelse af den rekreative udnyttelse af kommunens grønne områder, og avancerede i juli 2000 til driftschef i entreprenørafdelingen. Således er Claus Løth i dag leder for 210 ansatte, der tager sig af alle opgaver inden for vandløb, vej og kloak samt drift af de grønne områder i Esbjerg. Disse opgaver vil i år 2004 blive udbudt i licitation, så entreprenørafdelingen kan se frem til stærk konkurrence fra private virksomheder. - I forbindelse med den forestående udlicitering af kommunale driftsopgaver er det en stor fordel, at jeg kender både den praktiske og administrative side samt de markedsøkonomiske aspekter af et projekt. På den måde er jeg godt rustet til at kunne vurdere de enkelte projekter og dermed give en realistisk og konkurrencedygtig pris på dem, siger Claus Løth. Økonomi fylder mere Fokus på økonomi har i lang tid præget Claus Løths arbejde. Esbjerg Kommune har nemlig i de senere år haft det som mål at optimere produktiviteten og reducere omkostningsniveauet i kommunen. - Skærpelsen af den økonomiske styring af entreprenørafdelingen har bevirket, at vi nu kan matche private virksomheder i konkurrencen om kommunens projekter. I den forbindelse har jeg den fordel, at jeg via min uddannelse er økonomisk»godt opdraget«og er klar til, at kommunale opgaver er på vej til at blive kommercielle. 8

9 Ikke langt fra praksis Selv om Thomas Boe har udskiftet fleecetrøjen med jakke og slips, føler han ikke, han er langt fra praksis. Det er med beslutsomme skridt, at Thomas Boe bevæger sig rundt på rådhuset i Allerød. Her er han virksomhedsleder for cirka 90 mand i Teknik & Miljø. Egentlig havde den 33-årige skovog landskabsingeniør forestillet sig en levevej som traditionel skovfoged, da han i 1993 kastede sig over studiet til skov- og landskabsingeniør. Men entreen på arbejdsmarkedet begyndte anderledes eksotisk, da han i 1998 dimitterede fra Skovskolen. - Lige efter min eksamen fik jeg mulighed for at rejse til Sri Lanka med det formål at arbejde for en NGO organisation. Det lød spændende, og jeg så det som en mulighed for at få et afbræk efter flere år på skolebænken. Så jeg slog til, siger Thomas Boe og forklarer, at hans arbejde bestod i at drive et frilandsgartneri, hvor salget af afgrøderne skulle skaffe indtægt til driften af en skole for 400 fattige tamilske børn. Thomas Boe vendte tilbage til Danmark i 1999, netop som orkanen 3. december lagde en stor del af skovbruget ned. - Og ganske belejligt kom jeg i kontakt med min tidligere praktikvært, Haderslev Statsskovdistrikt. Lykken skulle dermed være gjort, men dybtfølt havde jeg fornemmelsen af, at karrieren ikke skulle ende der. Så da jeg efter syv måneder i skoven blev tilbudt et job i Slagelse Kommune, slog jeg endnu engang til. Vejen til Allerød I Slagelse Kommune blev Thomas Boe ansat som driftsassistent og skulle stå for kommunens grønne områ- - Uddannelsen til skov- og landskabsingeniør har givet mig en god baggrund i hvert fald har jeg lært at tro på mig selv. der. Efter bare et år blev han chef for Kommunens Park & Vej samt renseanlæg - og samtidig gik han i gang med et HD-studie i organisation og ledelse, som igennem fire år tog al hans tid hver anden weekend. Specialet førte i 2004 vejen til et nyt job som virksomhedsleder for Teknisk Drift og Anlæg i Allerød Kommune. Måske ved en tilfældighed, siger Thomas Boe, men ikke desto mindre havde specialet givet ham en god ballast udover de»grønne«kvalifikationer. - Der er ikke meget grønt over min hverdag. Den er præget af mange møder, intern koordination og»at tænke«strategier for organisationen. Men jeg er ikke bange for at kalde det et ønskejob, også selv om min karriere indtil videre har været styret af de muligheder, der har budt sig. Det, der driver mig, er at få lov til at være med til at sætte dagsordenen og udvikle nogle nye tanker for, hvordan driften kan optimeres med borgerne i centrum. - Det er klart, at jeg agerer i en politisk styret organisation. Men jeg har været heldig at havne her i Allerød, der er en visionær kommune og langt fremme i tankerne både i forhold til at planlægge helhedsorienteret og opnå synergieffekter, siger Thomas Boe. Lært at tro på sig selv Thomas Boe understreger, at uddannelsen til skov- og landskabsingeniør kvalificerer på mange måder til et lederjob. - Uddannelsen har bestemt givet mig en god baggrund i hvert fald har jeg lært at tro på mig selv. Og det tror jeg er kendetegnende for mange skov- og landskabsingeniører. Vi har lært at klare os selv på egen hånd, når vi står derude midt i ingenting og ikke har nogen livline, der kan»redde«os. Thomas Boe mener, at en af hans bedste forcer er, at han er helt nede på gulvet, som han udtrykker det, og i stand til at omsætte teori til praksis med et ben i begge lejre. - Den offentlige sektor er et rigtigt godt sted at gøre karriere også for skov- og landskabsingeniører. Der er mange muligheder, betoner Thomas Boe, der altså på trods af, at han har udskiftet fleecetrøjen med jakke og slips, ikke føler, han er langt fra praksis. 9

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR FAGLIGT FOKUS OG BREDDE Skov- og landskabsingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med drift og forvaltning af skove, landskaber og bynær natur på et højt

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum CB-møde nr. 25, bilag 6a Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum med have- og parkingeniører rer Arbejdsområder: Design, udvikling, drift og pleje af byens grønne områder Ledelse af projektudførelse,

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at Nyd din skov og dyrk den med Skovdyrkerne Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at renovere dine læhegn med overskud øge din ejendoms herlighedsværdi

Læs mere

Bliv dus med Hold 2009

Bliv dus med Hold 2009 AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR Bliv dus med Hold 2009 De nye skov- og landskabsingeniører har forladt Skovskolen og er klar til at indtage arbejdsmarkedet Hold 2009 sagde farvel til Skovskolen sidst i

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

økonomisk og økologisk

økonomisk og økologisk af Henrik S. BacH og Martin SejerSgaard-jacoBSen, dsls ForMandSkaB økonomisk og økologisk Beskæftigelsen På trods af en igangværende recession er der fortsat høj beskæftigelse for de uddannede skov- og

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

UDLICITERING OG OVERDRAGELSE AF DEN GRØNNE DRIFT I ODENSE KOMMUNE

UDLICITERING OG OVERDRAGELSE AF DEN GRØNNE DRIFT I ODENSE KOMMUNE UDLICITERING OG OVERDRAGELSE AF DEN GRØNNE DRIFT I ODENSE KOMMUNE Odense kommune har en lang tradition for udlicitering af den grønne drift. Allerede i midt 90 erne sender man dele af den grønne drift

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU

DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU Mellemlederne hos KD Gruppen brugte for meget tid på drift og detaljer. De løb hurtigere og hurtigere for at nå mere og mere selv, mens

Læs mere

Vil din virksomhed være med til at uddanne fremtidens grønne drifts- og projektledere? Få en have- og parkingeniør i praktik

Vil din virksomhed være med til at uddanne fremtidens grønne drifts- og projektledere? Få en have- og parkingeniør i praktik Vil din virksomhed være med til at uddanne fremtidens grønne drifts- og projektledere? Få en have- og parkingeniør i praktik skal to gange i praktik som led i deres uddannelse. Formålet er, at den studerende

Læs mere

Ti år med grønne driftsentrepriser

Ti år med grønne driftsentrepriser På vej mod det ultimative samarbejde Helhedsorienteret drift fik et officielt navn i 2004 da servicekonceptet HelPark startede op i Herning. Hvordan er udviklingen af det optimale offentligt-privat samarbejde

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

International driftsleder

International driftsleder International driftsleder med traineeforløb i Østeuropa VEJLBY LANDBRUGSSKOLE - centret for moderne landbrugsuddannelse I Slovakiet bliver ideerne til virkelighed Jonas Juhl Kristensen blev i foråret spurgt,

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %)

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) 1) Er du kvinde eller mand? 2) Hvor gammel er du? 53.00 41.00 33.00 25.00 18.00 20.00 21.00 41.00

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift

100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift STUDIEJOBS, PRAKTIKPLADS ELLER ANSÆTTELSE NU? 100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift DET ER DIG, VI TÆNKER

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov. Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk

Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov. Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk Oplæg Om metoden Veje til arbejdsmarkedet Den første tid i jobbet- kompetencekrav

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

Center for Skov, Landskab og Planlægning

Center for Skov, Landskab og Planlægning Center for Skov, Landskab og Planlægning Interessentundersøgelse blandt S&L s studerende samt kandidater med 3 års anciennitet Bestyrelsesmøde nr. 20, d. 14.3.2008 Morten Kvistgaard WWW.Evaluators.EU Disposition

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice

Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Indlæggets formål og indhold Formål Indhold Dele erfaringer fra et driftsudbud,

Læs mere

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S S. 2 Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S Lars Knudsgaard startede Byggefirmaet Knudsgaard A/S som en traditionel tømrervirksomhed i 1997. Virksomheden har siden fastholdt en ekspansiv vækst og har

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Han er konsulent ved LeaderLab i Viborg og har haft mange forskellige hold ude på Camp Lynderup. Jeg mødte ham på Viborg Landbrugsskole.

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Dan Jord anlægsentreprenør i bred forstand

Dan Jord anlægsentreprenør i bred forstand Dan Jord anlægsentreprenør i bred forstand Anlægsafdeling Forsyningsafdeling Anlægsgartner- og brolæggerafdeling 2 Firmahistorie og profil Dan Jord A/S er stiftet i december 1984 ved køb af anlægsaktiviteterne

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Er jeres kantineløsning den bedste? Der var en gang, hvor maden i kantinen kom fra frostposer, dåser og halvfabrikata. Sådan er det heldigvis sjældent i dag. Nu forventer

Læs mere

Nye vitaminer... ... finder du her! Efter- og videreuddannelse ved. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Nye vitaminer... ... finder du her! Efter- og videreuddannelse ved. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Efter- og videreuddannelse ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Nye vitaminer...... finder du her! I foråret 2009 udbydes følgende

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var.

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var. TILLID PÅ BORNHOLMSK Det handler om is i maven, børneopdragelse og græs på syv centimeter, når Vej og Parks leder og fællestillidsrepræsentant fortæller, hvad tillid er på en arbejdsplads. Og hvordan tillid

Læs mere

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger Effektivitet kræver godt samarbejde Merete Lehmann Andersen Merete Lehmann Andersen 100 pct. ledelse - soliv Rekruttering Samarbejde og kommunikation MUS-samtaler Motivation af ejer og medarbejdere Fastholdelse

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere