Årsberetning Pharmadanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012"

Transkript

1 Årsberetning Pharmadanmark var et år med store omvæltninger i den omverden, som Pharmadanmark agerer i. Regeringsskifte med deraf følgende nye dagsordener, fusion mellem Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Og fusion mellem de fire naturvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet. Men også på de indre linjer var året præget af høj aktivitet, bl.a. opdateret strategi frem imod 2015 og dannelsen af Pharmadanmark Stat. Pharmadanmark kunne i med tilfredshed konstatere, at foreningen fortsat har en solid medlemsfremgang, og at der er et højt aktivitetsniveau i netværk, kredse og sektioner. Desværre har det forløbne år også båret præg af en stigende arbejdsløshed, som især har ramt de nyuddannede. Hovedbestyrelsen er meget opmærksom på udviklingen bl.a. på behovet for særlig målrettet støtte til de unge ledige. Medlemsudviklingen i Pharmadanmark Pharmadanmark har nu cirka erhvervsaktive medlemmer. Hertil kommer cirka studerende. Gennem det seneste år har foreningen oplevet en betydelig stigning i medlemstilgangen fra de studerende en stigning på cirka 25 procent fra 2011 til Det hænger formentlig sammen med den særlige indsats, vi har gjort over for de studerende. Vi har en særlig interesse i at sikre, at de studerende på de lægemiddelvidenskabelige uddannelser bliver medlem hos os allerede i forbindelse med studiestart, fordi vi ved, at det første valg af fagforening er essentielt og dermed også afgørende for vores muligheder for at samle akademikere på lægemiddelområdet. Vi har derfor oprustet med studenterambassadører på fire universiteter og er bl.a. til stede i forbindelse med studiestart på universiteterne. Vi bestræber os på at gøre Studenternetværket til et mødested for studerende ved de mange forskellige lægemiddelfaglige uddannelser landet over. Medlemsudviklingen blandt færdige kandidater er stabil og ligger mellem fem og seks procent. Det er også glædeligt, at fordelingen mellem farmaceuter og de mange andre lægemiddelfaglige uddannelser stadig udvikler sig. I dag har hvert femte medlem en anden uddannelse end farmaceutuddannelsen. Netværk i Pharmadanmark De faglige netværk er fortsat en vigtig del af Pharmadanmarks strategi. Det skyldes, at vi for længst har erkendt, at det ikke er nok at tilbyde klassiske fagforeningsydelser som overenskomstforhandlinger, rådgivning ved ansættelse og fratrædelse, lønstatistikker etc. De er en nødvendig del af pakken og skal både være af høj kvalitet og være rettet mod og tilgængelige for den enkelte. Men vi skal også tilbyde et fagligt fællesskab oven i den individuelle rådgivning og en vifte af aktiviteter, som kan imødekomme behov, der ikke løses på den enkelte arbejdsplads. Alle de etablerede syv netværk er i god drift, men særligt ét skal fremhæves, fordi det relaterer sig til det i øjeblikket pressede jobmarked. Pharmadanmark etablerede sidste år PDA netværket (Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse), som skal give deltagerne redskaber til at håndtere situationen som ledig og til at komme videre i jobsøgningsprocessen. Meldingen fra deltagerne i netværket er, at de generelt har fået meget ud af at være med, fordi man får gode råd fra ledige, som er i samme situation som én selv. Netværket har i sagens natur et varierende antal medlemmer og består af både nogle relativt unge på arbejdsmarkedet og nogle, som sent i deres karriere er blevet ramt af arbejdsløshed. Andre medlemsvendte initiativer fra Pharmadanmark En del af medlemskontingentet i Pharmadanmark går til en særlig fond, Kredsenes Fællesfond. Fonden har til formål at yde støtte til faglige aktiviteter i foreningen til gavn for foreningens medlemmer og inden for foreningens formål. Brugen af fondens midler i de forgangne år vidner om en meget høj aktivitet mht. afholdelse af faglige arrangementer og netværksopbyggende aktiviteter. 26 pharma oktober 2012

2 Pharmadanmark har skruet op for medlemstilbuddene til de yngre forskere. Vi har fundet det nødvendigt at opprioritere indsatsen, fordi de yngre forskere udgør en stadig større gruppe, som har ansættelsesmæssige og arbejdsmæssige vilkår, der adskiller sig fra de øvrige medlemmers. Det spiller ikke mindst ind, at deres overvejelser om fremtidig karriere er meget påtrængende, og at deres ansættelse er både tidsbegrænset og ofte usikker. På tilsvarende vis har Pharmadanmark taget konsekvensen af, at flere og flere medlemmer vælger at blive selvstændige. Foreningen overvejer at etablere et netværk for selvstændige og at udvide servicepaletten til de selvstændige medlemmer, fx i form af henvisningsaftaler til revision og fordelagtige ordninger for forsikringer til selvstændige, fx en rådgiveransvarsforsikring. Pharmadanmark tilbyder allerede i dag at gennemse konsulentaftaler og komme med kommentarer til dem. Pharmadanmarks mentorordning fortsætter og kører med hele 28 mentorpar. Tilbagemeldingerne fra midtvejsevalueringerne i sidste periode var meget positive. Størstedelen af såvel mentorer som mentees vurderede, at deres udbytte af ordningen var stort, og matchet mellem mentor og mentee vurderes som enten tilfredsstillende eller perfekt. Tilbagemeldingerne viste også, at personlig udvikling spillede en væsentlig rolle for mentorernes motivation for at melde sig som mentor. Pharmadanmark har overtaget den LinkedIn-gruppe på internettet, som Pharmadanmark - Privat tidligere har etableret. LinkedIn vil blive indføjet som endnu en kommunikationskanal til medlemmerne, bl.a. om arrangementer. Arbejdsdelingen mellem LinkedIn og andre medier skal afklares i løbet af efteråret. Arbejdsmarkedsforhold Beskæftigelsen for både farmaceuter og de andre uddannelser, vi repræsenterer, er steget betydeligt gennem de sidste par år, og også i det seneste år har lægemiddelindustrien og den offentlige del af sundhedssektoren ansat flere akademikere med en lægemiddelvidenskabelig baggrund. Det ændrer imidlertid ikke på, at ledigheden blandt farmaceuter og andre lægemiddelakademikere har været stigende i det forløbne år. Ledigheden for gruppen farmaceuter var højere i juli måned end i nogen tilsvarende måned de foregående 10 år. Ledige, omregnet til fuldtidsledige, udgør i juli ,9 procent af de arbejdsløshedsforsikrede. Der er tale om en stigning i forhold til året før og en tredobling i forhold til niveauet for fire år siden, da niveauet var lavest, når man ser på udviklingen i nettoledigheden. Ser man på det samlede antal forsikrede, der ikke er i ordinært arbejde bruttoledigheden er tallet cirka 0,8 procentpoint højere. Især blandt dimittender her målt som dem, der er blevet kandidat inden for det seneste år er ledigheden steget betydeligt de seneste år. Der er ingen inden for farmaceutgruppen, der på nuværende tidspunkt (juni) har opbrugt deres dagpengeperiode på 24 måneder. Den træder i kraft fra årsskiftet. Men der er 31 kandidater, som hvis de ikke får arbejde inden årets udgang mister dagpengeretten. Denne gruppe følges nøje i samarbejde med AAK (Arbejdsløshedskassen for Akademikere) Pharmadanmark har derfor afholdt et intensivt jobsøgningskursus for ledige dimittender og arbejder bl.a. gennem Akademikernes Centralorganisation (AC) for, at der fra politisk side sættes ind over for denne gruppes problemer med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Pharmadanmark har også afholdt medlemsarrangementer i samarbejde med norske apotekskæder med fokus på danske farmaceuters mulighed for at få job i Norge. I både Norge og Sverige er der > pharma oktober

3 Årsberetning Pharmadanmark ledige farmaceutjob, og Pharmadanmark finder, at det kan være en god mulighed for arbejdsløse kandidater at tage disse job og på den måde få erhvervserfaring. Trods den højere arbejdsløshed og dermed markant højere udbetalinger er Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse, PDA, fortsat velpolstret, og derfor fastholdes det høje nuværende økonomiske støtteniveau. Ved udgangen af 2011 havde PDA en egenkapital på 20,2 millioner kroner. Forbrugerbladet Tænk Penge har i øvrigt undersøgt de private lønsikringsordninger, som 14 af landets større a-kasser i samarbejde med forsikringsselskaber mod betaling tilbyder deres medlemmer. Konklusionen er, at ordningerne er så komplicerede og svære at gennemskue, at man ikke kan føle sig sikker på, at de rent faktisk dækker, når man får brug for den. Dette sætter det unikke ved Pharmadanmarks obligatoriske og solidariske lønsikringsordning i relief. Aktuelt er der cirka 50 modtagere af PDA. Pharmadanmarks årlige lønstatistik viste i slutningen af 2011 pæne lønstigninger på trods af den generelle pessimisme omkring den danske samfundsøkonomi. Den største gruppe af foreningens medlemmer, de privatansatte, har således i gennemsnit høstet 3,9 procent mere i lønningsposen i forhold til året før. Tempoet i lønudviklingen på apoteksområdet og det offentlige område var derimod betydeligt lavere end i Der er derfor fortsat store forskelle i den aflønning, der tilbydes på det private område, på apotek og i den offentlige sektor. En privat ansat får i gennemsnit cirka kroner mere om måneden end en offentligt ansat eller en ansat på apotek. Et af de store spørgsmål på den politiske scene har været begrænsning af den tidlige tilbagetrækning for at forøge arbejdsudbuddet. Den såkaldte Tilbagetrækningsreform er blevet vedtaget, og dermed blev vilkårene for, hvornår man kan forlade arbejdsmarkedet, generelt ændret. Både folkepensionsalderen og tidspunktet for efterløn er blevet rykket, ligesom incitamenterne til at opgive den mulighed for tidlig tilbagetrækning, der ligger i efterlønnen, er ændret ved at forbedre mulighederne for dem, der træder ud af ordningen. Der er samlet tale om en klar forringelse af efterlønnen. Pharmadanmark holdt informationsmøder for medlemmerne for at oplyse om, hvordan man kan stille sig til ændringer, herunder om man bør få sit efterlønsbidrag udbetalt eller blive i ordningen. Denne beslutning afhænger i høj grad af, hvor tæt det enkelte medlem er på pensionering. Regeringen fik 31. juni også en bred politisk aftale på plads om en reform af fleksjob og førtidspension. Baggrunden for reformen er, at voksne står uden for arbejdsstyrken. Regeringens grundtanke er, at det skal være slut med at parkere - især unge - mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Reformen betyder bl.a., at det største tilskud ikke længere gives til ansatte på fleksjob med de højeste lønninger, men til de fleksjobansatte med den laveste arbejdsevne. Pharmadanmark har udtalt bekymring over forringelserne for de højtlønnede, fordi man med reformen reelt risikerer at skrive folk med en videregående uddannelse ud af ordningen. Pharmadanmark har imidlertid måttet tage til efterretning, at der er politisk flertal for reformen, og afventer nu, hvilke konsekvenser det i praksis får for de medlemmer, som fremover ønsker at benytte ordningen. Regeringens stort anlagte trepartsforhandlinger led 8. juni skibbrud, da Dansk Metal ikke kunne acceptere det, der havde været adgangsbilletten til forhandlingsbordet, nemlig en udvidelse af arbejdstiden i form af afskaffelse af friog feriedage. Det var en forudsætning for deltagelse i trepartsforhandlingerne, at organisationerne accepterede et øget arbejdsudbud senest i 2020 svarende til to hele dage, som skulle skaffe fire milliarder kroner for at rette op på den strukturelle balance. Pharmadanmark beklagede aflysningen, fordi trepartsforhandlingerne var en mulighed for bl.a. at finde gode løsninger på presserende problemer som fx den høje dimittendledighed, dårligt psykisk arbejdsmiljø for højtuddannede, efter- og videreuddannelse og på at skabe vækst og dermed arbejdspladser, også på lægemiddelområdet. Pharmadanmark var ved forhandlingerne repræsenteret gennem AC, Akademikernes Centralorganisation. Apoteksområdet, generelt Pharmadanmark var sidste år sammen med Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen indkaldt til møde om apoteksliberalisering med den arbejdsgruppe, som den tidligere regering nedsatte. Dengang syntes arbejdsgruppen ikke at være synderligt modtagelig over for input fra branchen. Den nye regering ønskede at fortsætte arbejdet med udvikling af apoteksområdet, og Pharmadanmark har været til et nyt møde med den videreførte arbejdsgruppe, som efter regeringsskiftet nu fortrinsvist beskæftiger sig med modernisering ikke liberalisering. Pharmadanmark havde en god dialog om, hvad der ud fra et fagligt og patient- 28 pharma oktober 2012

4 mæssigt udgangspunkt bør være væsentligt i et moderne apoteksvæsen. Pharmadanmark har efterfølgende sendt oplæg til Sundhedsministeriet med konkrete bud på, hvordan apotekssektoren kan moderniseres. Foreningen mener, at en modernisering først og fremmest bør øge tilgængeligheden og brugen af de faglige ressourcer, der findes i apotekervæsenet, det vil først og fremmest sige hos de farmaceuter, der er ansat på de private apoteker og på sygehusapotekerne. Efter Pharmadanmarks opfattelse bør sektorovergange, oprettelse af apoteksenheder på sygehusene, medicingennemgang og medicinsanering, monitorering af kronikere og genudlevering af visse receptpligtige lægemidler stå centralt i moderniseringen.«oprettelse af offentligt tilgængelige apoteksenheder på sygehusene er væsentlig for Pharmadanmark, fordi det vil skabe en bedre overgang for patienterne mellem sygehusene og primærsektoren. Arbejdsgruppen skal fremkomme med sine anbefalinger i december i år. De seneste tal viser, at der er 229 apoteker, 18 supplerende bevillinger og 69 apoteksfilialer i alt 316 receptekspederende enheder. Pharmadanmark har på baggrund af det faldende antal apoteker påpeget, at der sker en betydelig svækkelse af konkurrencen mellem apotekerne i lokalområderne og dermed svækkede incitamenter til udvikling af servicen til borgerne. Derfor fastslår foreningen, at der er behov for flere apoteker, men først og fremmest behov for flere apotekere. Det er dermed ikke tilstrækkeligt, at de eksisterende apotekere fx får lov at åbne flere apoteksfilialer. Der bør derimod åbnes op for, at farmaceuter kan åbne nye, selvstændige apoteker. Med flere selvstændige apotekere kan der skabes mere konkurrence i sektoren. Samtidig sikrer man, at der er reelt faguddannet personale på alle receptekspederende enheder. På apoteksfilialer er der ikke krav om farmaceutbemanding. Danmark skiller sig i dag ikke bare ud ved at have få apoteker i forhold til indbyggertallet, men også ved at have meget få farmaceuter på dem. Der er i dag ansat 546 farmaceuter på apotek i år 2000 var der 612. Konkurrencemyndighederne i Danmark, som også deltager i regeringens arbejdsgruppe, har i øvrigt ikke været tilfredse med, at liberaliseringsperspektivet er nedtonet i arbejdsgruppens arbejde, og har uden om arbejdsgruppen rettet henvendelse til regeringen med anbefaling af en liberalisering af adgangen til at drive apoteker. Apoteksområdet, arbejdsmarkedsforhold For apoteksansatte var lønstigningen sidste år 1,7 procent. Gennemsnitslønnen er kroner. Overenskomsten på apoteksområdet faldt i marts måned i år endelig på plads. Pharmadanmark havde siden maj 2011 forhandlet med Danmarks Apotekerforening for at få en afklaring på, hvor meget lønnen skulle reguleres med virkning fra 1. april De langstrakte forhandlinger skyldes, at det tog Apotekerforeningen et år at levere de data, der skulle dokumentere forbruget af Ny Løn. Resultatet var næsten en fordobling af det beløb, som lønningerne skulle reguleres med en efterbetaling på knapt kroner pr. fuldtidsansat.. Apotekerforeningen er fortsat ikke i stand til at sikre en betryggende lønadministration. Igen i 2012 kunne foreningens lønadministration ikke levere de relevante oplysninger, og i august klokkede administrationen i udbetalingen af generelle tillæg. Forhandlingsudvalget har i starten af 2012 nedsat en baggrundsgruppe til de forstående overenskomstforhandlinger på apoteksområdet. Derudover har forhandlingsudvalget arbejdet på en ny, forbedret pensionsløsning, PFA plus. Denne løsning giver mulighed for højere afkast end en traditionel garantiordning og har lavere administrationsomkostninger. Det offentlige område, generelt Lægemiddelstyrelsen (LMS) og Sundhedsstyrelsen (SST) blev 1. marts 2012 lagt sammen til én stor styrelse under navnet Sundhedsstyrelsen. Det skete som led i en omfattende sparerunde på Sundhedsministeriets ressortområde. Sparerunden indebærer også, at de opgaver, som hidtil er blevet løst i Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF), fremover løses i regi af SST. Sparerunden har store personalemæssige konsekvenser. I alt blev der på hele Sundhedsministeriets område skåret 140 fuldtidsstillinger. I Lægemiddelstyrelsen og IRF ramte fyringerne dog ikke så hårdt. Pharmadanmark udtalte kraftig kritik af beslutningen om, at LMS ikke længere skulle være en selvstændig styrelse. Bl.a. var foreningen bekymret for, at lægemiddelområdet ville risikere at blive nedprioriteret i den nye store styrelse. Pharmadanmark har derfor understreget, at Danmark fortsat skal have en lægemiddelmyndighed i international topklasse. Pharmadanmark kritiserede også, at kommunikationen til medarbejderne om fusionen var mangelfuld og dårlig timet. Medarbejderne kunne læse om fusion og nedlæggelse i medierne, før de blev informeret af ledelsen, og samtidig var der forvirring omkring, hvorvidt IRF skulle nedlægges eller ej. De foreløbige erfaringer med den interne proces i den nye styrelse tyder på, at foreningens bekymring i hvert fald i denne første fase har været berettiget. > pharma oktober

5 Årsberetning Pharmadanmark Styrelsens fokus er tydeligt drejet mod andre forhold end lægemiddelområdet. Statens Serum Institut (SSI) har varslet en ny fyringsrunde. Det skyldes, at instituttet mister en omsætning på cirka 100 millioner kroner. Pharmadanmark har otte medlemmer på SSI og vil bistå de berørte medlemmer. Folketinget ændrede i foråret 2010 Sundhedsloven, sådan at sygehusfarmaceuterne kunne få adgang til den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM) på lige fod med det øvrige sundhedspersonale og dermed udnytte farmaceuternes kompetencer fuldt ud, bl.a. til at udføre medicingennemgange. Alligevel er der intet sket i praksis, og det er Pharmadanmark stærkt utilfreds med. Lægemiddelstyrelsen har forklaret, at det skyldes, at styrelsens it-system ikke kan skelne de sygehusansatte farmaceuter fra andre farmaceuter og derfor ikke kan give dem den fornødne adgang. Pharmadanmark har skrevet til folketingets Sundhedsudvalg om sagen og krævet, at problemet løses hurtigst muligt. Den nye regering er gået i gang med at undersøge, om sygehusapotekerne skal have lov til at etablere egentlige apoteker og sælge medicin direkte til borgerne. Sygehusapotekerne har bl.a. i Pharma givet udtryk for, at de godt kan se fordelene herved og peger på, at udviklingen inden for patientbehandling under alle omstændigheder nødvendiggør nye løsninger. Allerede i dag eksisterer der en gråzone mellem, hvornår hospital eller det lokale apotek udleverer medicin til patienterne. Mange andre lande har valgt at have apotek i forhallen til sygehusene. Brugen af klinisk farmaci i sygehusvæsenet fortsætter med at øges. På Hillerød Hospital har man kørt projektet Farmaceuter i Akutafdelingen for at finde det rigtige koncept for brugen af kliniske farmaceuter. Projektet er nu evalueret, og det konkluderes, at modellen har betydet: Reel jobglidning fra læge til farmaceut for de mest komplekst medicinerede patienter At lægerne oplever, at der er højere kvalitet i medicinanamnesen At lægerne oplever et reelt kvalitetsløft i patientforløbet for de komplekst medicinerede patienter. Det offentlige område, arbejdsmarkedsforhold Lønstatistikken viser, at den gennemsnitlige lønstigning for offentligt ansatte frem til september 2011 har været på 1,9 procent. Gennemsnitslønnen er kroner. Pharmadanmark har i det seneste år oplevet flere sager om efterbetaling af løn og pension end tidligere. Således har et Pharmadanmark-medlem fået efterbetalt kroner i manglende løn og pension. Fejlen blev opdaget, da medlemmet i forbindelse med overgang til anden offentlig forskerstilling uden for Københavns Universitet (KU) fik tjekket sin hidtidige aflønning som ph.d.-stud e- rende på KU af Pharmadanmark. Lønnen var fejlagtigt ikke blevet reguleret i perioden, men var blevet fastlåst på begyndelsesløntrinet under hele ansættelsen. En hospitalsansat forsker fik med Pharmadanmarks bistand efterbetalt en samlet sum på kr. for manglende regulering af løn og pension for en femårig periode. Tre medlemmer ansat i den tidligere Lægemiddelstyrelse fik efterbetalt henholdsvis , og kroner i forbindelse med forkert beregnet løn og pension. Der er i den indeværende overenskomstperiode ikke afsat midler til lokal lønforhandling på det kommunale og regionale område. Det betyder, at det er den enkelte lokale arbejdsplads, som selv skal finde midler til en lønforhandling midler, som nærmest ikke er til stede i en økonomisk krisetid. Der forhandles dog fortsat løn i forbindelse med fastholdelser, stillingsændringer og rekrutteringer. Pharmadanmark har ikke på noget tidspunkt i det forgangne år været voldsomt involveret i de store nedskæringer, der har fundet sted på det offentlige område. En forskerundersøgelse, som beskriver arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere, viser bl.a., at universitetslærere arbejder langt mere end samfundets arbejdstidsnorm på 37 timer. Professorer arbejder i 50 timer og lektorer 46 timer ugentligt. De ikke-fastansatte forskere og de yngre i karrierestillinger arbejder noget mindre, men stadig noget over samfundets norm. Det private område, generelt Novo Nordisk fortsætter sin succes og har passeret en børsværdi på mere end 500 milliarder kroner. Novo Nordisk udvider produktionskapaciteten i Kalundborg med en helt ny fabrik. Denne fabrik skal fremover dække efterspørgslen efter virksomhedens eksisterende produkter og derudover gøre klar til produktion af en række nye lægemidler til bløderbehandling. Virksomheden har også meddelt, at den investerer omkring en milliard kroner i et nyt hovedkvarter i Bagsværd. Her skal der være plads til topledelsen og administrative medarbejdere. 30 pharma oktober 2012

6 LEO Pharma fortsætter også sin positive udvikling. Virksomheden begyndte i 2009 at forfølge en offensiv vækststrategi, hvilket bl.a. indebar tilbagekøb af rettighederne til dets psoriasismidler i USA og etablering af egen salgsstyrke i landet. Samtidig besluttede LEO Pharma at øge investeringerne i forskning og udvikling af nye lægemidler, ligesom opkøb og samarbejdsaftaler er en del af strategien. ALK Abelló, som er specialiseret i lægemidler mod allergi, har ansat et betydeligt nye medarbejdere i de seneste par år. Dansk biotekindustri leverede et antal positive historier, selv om det generelle indtryk af industrien fortsat er, at den er presset. Symphogen indgik en aftale på 3,7 milliarder kroner med tyske Merck, som har købt sig eneret til kommercialisering af lægemiddelkandidaten Sym004. Det århusianske biotekfirma Action Pharma solgte en lægemiddelkandidat til Abbott for 610 millioner kroner. Tilsvarende indgik biotekselskabet Genmab en aftale med Janssen Biotech om udvikling af antistoffer. Aftalen har en potentiel værdi af 175 millioner dollars. Veloxis Pharmaceuticals kom også med gode nyheder, idet virksomheden indgik en aftale om kommercialisering og distribution af sit hovedmiddel til immunosuppresion, LCP-Tacro. Det italienske medicinalselskab Chiesi Farmaceutici skal betale op til 272 millioner kroner til Veloxis. Biogen Idecs store produktionsanlæg i Hillerød skal efter adskillige års lediggang endelig tages i brug. De omfattende forberedelser inkluderer ansættelse af 120 nye medarbejdere. Anlægget skal producere skleroselægemidlet TYSABRI fra 2013 Endelig rejste den lille biotekvirksomhed Orphazyme mere end 125 millioner kr. i to omgange. Vrksomheden fik også sit patent på sin hovedteknologi godkendt og registreret i 21 europæiske lande. Men ellers har budt på et betydeligt antal massefyringer i farma- og biotekindustrien, hvor Pharmadanmark-medlemmer i et vist omfang er blevet ramt. Lundbeck afskedigede cirka 70 medarbejdere i den danske forsknings- og udviklingsafdeling. Koncernen forklarede fyringerne med et stigende pres fra kopikonkurrence og pres grundet sundhedsreformer i mange lande. Lundbeck meddelte tidligere i år også, at 600 job skæres bort, primært i koncernens europæiske datterselskaber. Fyringerne ramte kun i begrænset omfang Danmark. Biotekvirksomheden NeuroSearch skærer antallet af medarbejdere ned fra 200 til blot 35 over de næste to år. Pharmadanmark kritiserede virksomheden for ikke at give de afskedigede ordentlige vilkår i forbindelse med fyringerne. Actavis Danmark gennemførte en fyringsrunde, idet firmaets regulatoriske afdeling blev nedlagt. Nogle af disse stillinger flyttes til Bulgarien, mens andre flyttes til Stockholm. Der var cirka 20 medarbejdere i regulatorisk afdeling. Den danske biotekvirksomhed Santaris fyrede 15 ud af 60 ansatte. Det skete som led i en sparerunde. Den store danske generikaproducent Orifarm skar antallet af medarbejdere i Danmark ned med cirka 160. Det skete ifølge virksomheden for at tilpasse omkostningsniveauet og styrke konkurrencekraften. De danske og tyske produktionsaktiviteter samles på den eksisterende fabrik i Tjekkiet. Veloxis Pharmaceuticals tidligere Life- Cycle Pharma gennemførte en massefyring og gik fra cirka 60 til ansatte. Fyringerne skyldtes en omstrukturering af virksomhedens drift. Pfizer har meddelt, at den lukker produktionen hos Ferrosans Consumer Healthcare Business, der bl.a. producerer vitaminpiller og andre sundhedsprodukter. Det koster i løbet af en årrække 180 ansatte deres job i Danmark. I 2016 lukkes fabrikken endeligt. Pharmadanmark har 26 medlemmer på virksomheden, men det er heldigvis kun få af disse, som berøres, idet andre funktioner end rene produktionsfunktioner opretholdes. Nycomed i Danmark slap nådigt. De nye japanske ejere Takeda Pharmaceutical Company, skar på verdensplan ansatte væk, men kun ni ansatte i Roskilde mistede deres job. Det beskedne antal fyringer skyldes, at Takeda ikke er til stede som organisation i Danmark, og at der derfor ikke er et problem med overlappende organisationer. Den store danske medicoindustri trives generelt vel og genererer en omsætning på over 50 milliarder kroner. Branchen beskæftiger over i Danmark. Den toneangivende medicovirksomhed Coloplast har annonceret, at der skal investeres op imod en milliard kroner i vækst over de næste fem år. Det skal bl.a. ske ved at høste gevinsterne af den udflytning, virksomheden har foretaget af produktionen. Det afgørende i strategien er imidlertid innovation stærke produkter skal sikre væksten, fastslår virksomheden. > pharma oktober

7 Årsberetning Pharmadanmark Det private område, arbejdsmarkedsforhold Gennemsnitslønnen for en privatansat er kroner. Det giver en lønstigning fra 2010 til 2011 på 3,9 procent. Det er en lønstigning, som er komfortabelt over inflationen på to procent. Set i lyset af den anspændte samfundsøkonomi og de politiske udmeldinger om behovet for løntilbageholdenhed er der tale om pænere lønstigninger, end man umiddelbart havde turdet håbe på. Den positive tendens med pæne generelle lønstigninger kan også aflæses i den faktiske begyndelsesløn i 2011 for nyuddannede Pharmadanmark-medlemmer. Den ligger noget højere end sidste år og endda højere end den startløn, som Pharmadanmark anbefalede. Den konstaterede begyndelsesløn for nye kandidater er kroner den anbefalede er kroner. Midlertidige ansættelser er efterhånden mere reglen end undtagelsen ikke mindst for nyudannede. Cirka halvdelen af alle de kontrakter på privatområdet, som Pharmadanmark gennemgår på medlemmernes vegne, drejer sig om midlertidige stillinger. Det store omfang er et relativt nyt fænomen, men er ikke som sådan noget problem. Specielt for nyuddannede kan det være en god måde at få den erfaring, som så ofte efterlyses, når job slås op. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at midlertidige ansættelser ikke misbruges af arbejdsgiverne, og at midlertidigt ansatte ikke må forskelsbehandles i forhold til fastansatte. Foreningspolitik Pharmadanmarks Hovedbestyrelse (HB) præsenterede en opdatering af foreningens strategi på repræsentantskabsmøde (RP) Strategien frem mod 2015 indebærer bl.a., at det skal være synligt, tydeligt og kendt, at Pharmadanmark repræsenterer de naturvidenskabelige akademikere på lægemiddelområdet, at foreningen kvalificeret varetager deres faglige, sociale og ansættelsesmæssige interesser, og at foreningen stræber mod at udbygge og bevare det bedste omdømme som akademisk organisation. Antje Marquardsen blev på RP genvalgt som formand for Pharmadanmark. Efterfølgende konstituerede HB sig med Ole Holm Iversen som næstformand. Pharmadanmarks netværksarrangement Pharma på Tværs blev afholdt for anden gang i forbindelse med RP og var et stort tilløbsstykke, hvor ikke alle interesserede kunne få en plads. Dagen blev indledt med en principiel diskussion om prioritering og ibrugtagning af ny medicin. Resten af dagens program var delt op i tre spor for henholdsvis Apotek, Hospital og Privat. Der var 270 deltagere til arrangementet, og de gav det gode karakterer. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 betyder godt, gav 66 procent af deltagerne arrangementet topkarakter, og 32 procent gav karakteren 4. Stort set samme fordeling af karaktererne ses, når der spørges til formen for arrangementet. Arrangementet gentages i Hovedbestyrelsen havde foreningens kommunikationsstrategi på dagsordenen på dets årlige seminar. HB diskuterede, hvad foreningen skal kommunikere til medlemmer og omverden, og hvordan foreningen får mest muligt ud af indsatsen. Her fastslog HB, at medlemmerne skal opleve, at Pharmadanmark varetager deres personlige interesser og lægemiddelområdets interesser generelt. Det indebærer, at Pharmadanmark skal kommunikere målrettet og direkte til beslutningstagere, embedsmænd og andre relevante organisationer. HB mener med foreningens trods alt begrænsede størrelse og ressourcer i mente at dette giver mere værdi til medlemmer og forening, end hvis foreningen ensidigt søgte at opnå indflydelse gennem medieomtale. Pharmadanmark Stat holdt 19. april sit stiftende hovedmøde, og Pharmadanmarks to kredse for Laboratorie og Undervisning blev dermed formelt slået sammen til en ny, stor kreds med næsten 700 medlemmer, bl.a. ansatte i offentlige styrelser og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Visionen for den nye kreds er, at den skal varetage medlemmernes faglige, sociale, og netværksinteresser, bl.a. ved at afholde gå-hjem-møder og andre arrangementer. Den nye bestyrelse består både af helt nye medlemmer og af medlemmer, som sad i de to bestyrelser i Laboratorie- og Undervisningskredsen. Der er også geografisk spredning blandt bestyrelsesmedlemmerne, så håbet er, at der også vil komme flere aktiviteter i provinsen. Pharmadanmark har afgivet en række høringssvar om lægemiddelpolitiske emner, bl.a. om FORSK2020 Et prioriteringsgrundlag for strategisk forskning, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen udarbejder. Akademikernes Centralorganisation har valgt at lade et helt kapitel om lægemiddelforskning fra Pharmadanmarks høringssvar indgå som en selvstændig del af AC s samlede høringssvar. Foreningen har også afgivet høringssvar om forslag til ændring af mærkningsbekendtgørelsen ændret advarselsboks for svage smertestillende lægemidler. Her peger Pharmadanmark på, at behovet for advarsler om risiciene burde få myndighederne til at overveje, om det overhovedet er hensigtsmæssigt, at smertestillende lægemidler også 32 pharma oktober 2012

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Pharmadanmarks medlemsskare steg fra 2010 til 2011 med over syv procent, og foreningen har rundet 6.000 medlemmer, de 4.000 er erhvervsaktive. 20 forskellige lægemiddelfaglige

Læs mere

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2013 Søndag den 10. november 2013 kl. 9.00-12.30 Mødet afholdes på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dagsorden 1. Valg af dirigent(er) side 3 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

Hvor er lægemidlerne blevet af?

Hvor er lægemidlerne blevet af? Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Efter fusionen mellem LMS og SST: Hvor er lægemidlerne blevet af? Side 04 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Danmarks Nationale Biobank er i verdenseliten

Læs mere

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8 Medlemsblad for Pharmadanmark. December 2012 pharma for akademikere på lægemiddelområdet Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes Side 8 Læs også Side 4 Årets

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Medlemsblad for Pharmadanmark September Oktober 2013 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning

Læs mere

Fra patent til patient: Formulering er farmaceuternes. Side 6. Ny lønstatistik er pæn læsning side 4. Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16

Fra patent til patient: Formulering er farmaceuternes. Side 6. Ny lønstatistik er pæn læsning side 4. Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark December 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ny lønstatistik er pæn læsning side 4 Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16 Klumme: Håb om forandring

Læs mere

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor Side 13 Patenter: Er medicinalindustrien parat til mindre kassetænkning? Side 18 Magasinet for akademikere på

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark Maj 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Hvor meget må man pynte på sit cv? side 8 Fra patent til patient:

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Ny evidens for at klinisk farmaci skaber resultater på hospitaler. Side 4. Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20

Ny evidens for at klinisk farmaci skaber resultater på hospitaler. Side 4. Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20 Glæder og masser af udfordringer som udsendt til Tanzania side 28

Læs mere

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Analyse: Farma-produktionen i den gule trøje side 8 Medico: Treat Systems har løsningen på antibiotikaresistens side

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

Fald ikke i kulturkløften. Takt og tone for internationalt samarbejde. Side 04

Fald ikke i kulturkløften. Takt og tone for internationalt samarbejde. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci: Enighed om definitionerne side 16 Analyse: Danmark er i eliten inden for farma og biotek side

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr.

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. Novo Nordisk Fonden ejer gennem Novo A/S 25% af aktierne i Novo Nordisk. I 2013 betød det, at ca. 2,5 mia. kr. blev kanaliseret fra Novo Nordisk A/S til Novo

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 31. AUGUST 2012 Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Fleksjobbere er en gevinst ikke

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK SLIP dine kræfter fri 1 Vores dobbelte faglighed skal frem i lyset Jordbrugsakademikerne er akademiske multikunstnere med både gummistøvler og laksko Vi ved

Læs mere

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP:

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP: wijixggfik )''- Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K www.aeldresagen.dk CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand, næstformand Eva Holm Christensen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 nr. 1 Februar 2013 Skov & Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører og

Læs mere