Årsberetning Pharmadanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012"

Transkript

1 Årsberetning Pharmadanmark var et år med store omvæltninger i den omverden, som Pharmadanmark agerer i. Regeringsskifte med deraf følgende nye dagsordener, fusion mellem Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Og fusion mellem de fire naturvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet. Men også på de indre linjer var året præget af høj aktivitet, bl.a. opdateret strategi frem imod 2015 og dannelsen af Pharmadanmark Stat. Pharmadanmark kunne i med tilfredshed konstatere, at foreningen fortsat har en solid medlemsfremgang, og at der er et højt aktivitetsniveau i netværk, kredse og sektioner. Desværre har det forløbne år også båret præg af en stigende arbejdsløshed, som især har ramt de nyuddannede. Hovedbestyrelsen er meget opmærksom på udviklingen bl.a. på behovet for særlig målrettet støtte til de unge ledige. Medlemsudviklingen i Pharmadanmark Pharmadanmark har nu cirka erhvervsaktive medlemmer. Hertil kommer cirka studerende. Gennem det seneste år har foreningen oplevet en betydelig stigning i medlemstilgangen fra de studerende en stigning på cirka 25 procent fra 2011 til Det hænger formentlig sammen med den særlige indsats, vi har gjort over for de studerende. Vi har en særlig interesse i at sikre, at de studerende på de lægemiddelvidenskabelige uddannelser bliver medlem hos os allerede i forbindelse med studiestart, fordi vi ved, at det første valg af fagforening er essentielt og dermed også afgørende for vores muligheder for at samle akademikere på lægemiddelområdet. Vi har derfor oprustet med studenterambassadører på fire universiteter og er bl.a. til stede i forbindelse med studiestart på universiteterne. Vi bestræber os på at gøre Studenternetværket til et mødested for studerende ved de mange forskellige lægemiddelfaglige uddannelser landet over. Medlemsudviklingen blandt færdige kandidater er stabil og ligger mellem fem og seks procent. Det er også glædeligt, at fordelingen mellem farmaceuter og de mange andre lægemiddelfaglige uddannelser stadig udvikler sig. I dag har hvert femte medlem en anden uddannelse end farmaceutuddannelsen. Netværk i Pharmadanmark De faglige netværk er fortsat en vigtig del af Pharmadanmarks strategi. Det skyldes, at vi for længst har erkendt, at det ikke er nok at tilbyde klassiske fagforeningsydelser som overenskomstforhandlinger, rådgivning ved ansættelse og fratrædelse, lønstatistikker etc. De er en nødvendig del af pakken og skal både være af høj kvalitet og være rettet mod og tilgængelige for den enkelte. Men vi skal også tilbyde et fagligt fællesskab oven i den individuelle rådgivning og en vifte af aktiviteter, som kan imødekomme behov, der ikke løses på den enkelte arbejdsplads. Alle de etablerede syv netværk er i god drift, men særligt ét skal fremhæves, fordi det relaterer sig til det i øjeblikket pressede jobmarked. Pharmadanmark etablerede sidste år PDA netværket (Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse), som skal give deltagerne redskaber til at håndtere situationen som ledig og til at komme videre i jobsøgningsprocessen. Meldingen fra deltagerne i netværket er, at de generelt har fået meget ud af at være med, fordi man får gode råd fra ledige, som er i samme situation som én selv. Netværket har i sagens natur et varierende antal medlemmer og består af både nogle relativt unge på arbejdsmarkedet og nogle, som sent i deres karriere er blevet ramt af arbejdsløshed. Andre medlemsvendte initiativer fra Pharmadanmark En del af medlemskontingentet i Pharmadanmark går til en særlig fond, Kredsenes Fællesfond. Fonden har til formål at yde støtte til faglige aktiviteter i foreningen til gavn for foreningens medlemmer og inden for foreningens formål. Brugen af fondens midler i de forgangne år vidner om en meget høj aktivitet mht. afholdelse af faglige arrangementer og netværksopbyggende aktiviteter. 26 pharma oktober 2012

2 Pharmadanmark har skruet op for medlemstilbuddene til de yngre forskere. Vi har fundet det nødvendigt at opprioritere indsatsen, fordi de yngre forskere udgør en stadig større gruppe, som har ansættelsesmæssige og arbejdsmæssige vilkår, der adskiller sig fra de øvrige medlemmers. Det spiller ikke mindst ind, at deres overvejelser om fremtidig karriere er meget påtrængende, og at deres ansættelse er både tidsbegrænset og ofte usikker. På tilsvarende vis har Pharmadanmark taget konsekvensen af, at flere og flere medlemmer vælger at blive selvstændige. Foreningen overvejer at etablere et netværk for selvstændige og at udvide servicepaletten til de selvstændige medlemmer, fx i form af henvisningsaftaler til revision og fordelagtige ordninger for forsikringer til selvstændige, fx en rådgiveransvarsforsikring. Pharmadanmark tilbyder allerede i dag at gennemse konsulentaftaler og komme med kommentarer til dem. Pharmadanmarks mentorordning fortsætter og kører med hele 28 mentorpar. Tilbagemeldingerne fra midtvejsevalueringerne i sidste periode var meget positive. Størstedelen af såvel mentorer som mentees vurderede, at deres udbytte af ordningen var stort, og matchet mellem mentor og mentee vurderes som enten tilfredsstillende eller perfekt. Tilbagemeldingerne viste også, at personlig udvikling spillede en væsentlig rolle for mentorernes motivation for at melde sig som mentor. Pharmadanmark har overtaget den LinkedIn-gruppe på internettet, som Pharmadanmark - Privat tidligere har etableret. LinkedIn vil blive indføjet som endnu en kommunikationskanal til medlemmerne, bl.a. om arrangementer. Arbejdsdelingen mellem LinkedIn og andre medier skal afklares i løbet af efteråret. Arbejdsmarkedsforhold Beskæftigelsen for både farmaceuter og de andre uddannelser, vi repræsenterer, er steget betydeligt gennem de sidste par år, og også i det seneste år har lægemiddelindustrien og den offentlige del af sundhedssektoren ansat flere akademikere med en lægemiddelvidenskabelig baggrund. Det ændrer imidlertid ikke på, at ledigheden blandt farmaceuter og andre lægemiddelakademikere har været stigende i det forløbne år. Ledigheden for gruppen farmaceuter var højere i juli måned end i nogen tilsvarende måned de foregående 10 år. Ledige, omregnet til fuldtidsledige, udgør i juli ,9 procent af de arbejdsløshedsforsikrede. Der er tale om en stigning i forhold til året før og en tredobling i forhold til niveauet for fire år siden, da niveauet var lavest, når man ser på udviklingen i nettoledigheden. Ser man på det samlede antal forsikrede, der ikke er i ordinært arbejde bruttoledigheden er tallet cirka 0,8 procentpoint højere. Især blandt dimittender her målt som dem, der er blevet kandidat inden for det seneste år er ledigheden steget betydeligt de seneste år. Der er ingen inden for farmaceutgruppen, der på nuværende tidspunkt (juni) har opbrugt deres dagpengeperiode på 24 måneder. Den træder i kraft fra årsskiftet. Men der er 31 kandidater, som hvis de ikke får arbejde inden årets udgang mister dagpengeretten. Denne gruppe følges nøje i samarbejde med AAK (Arbejdsløshedskassen for Akademikere) Pharmadanmark har derfor afholdt et intensivt jobsøgningskursus for ledige dimittender og arbejder bl.a. gennem Akademikernes Centralorganisation (AC) for, at der fra politisk side sættes ind over for denne gruppes problemer med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Pharmadanmark har også afholdt medlemsarrangementer i samarbejde med norske apotekskæder med fokus på danske farmaceuters mulighed for at få job i Norge. I både Norge og Sverige er der > pharma oktober

3 Årsberetning Pharmadanmark ledige farmaceutjob, og Pharmadanmark finder, at det kan være en god mulighed for arbejdsløse kandidater at tage disse job og på den måde få erhvervserfaring. Trods den højere arbejdsløshed og dermed markant højere udbetalinger er Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse, PDA, fortsat velpolstret, og derfor fastholdes det høje nuværende økonomiske støtteniveau. Ved udgangen af 2011 havde PDA en egenkapital på 20,2 millioner kroner. Forbrugerbladet Tænk Penge har i øvrigt undersøgt de private lønsikringsordninger, som 14 af landets større a-kasser i samarbejde med forsikringsselskaber mod betaling tilbyder deres medlemmer. Konklusionen er, at ordningerne er så komplicerede og svære at gennemskue, at man ikke kan føle sig sikker på, at de rent faktisk dækker, når man får brug for den. Dette sætter det unikke ved Pharmadanmarks obligatoriske og solidariske lønsikringsordning i relief. Aktuelt er der cirka 50 modtagere af PDA. Pharmadanmarks årlige lønstatistik viste i slutningen af 2011 pæne lønstigninger på trods af den generelle pessimisme omkring den danske samfundsøkonomi. Den største gruppe af foreningens medlemmer, de privatansatte, har således i gennemsnit høstet 3,9 procent mere i lønningsposen i forhold til året før. Tempoet i lønudviklingen på apoteksområdet og det offentlige område var derimod betydeligt lavere end i Der er derfor fortsat store forskelle i den aflønning, der tilbydes på det private område, på apotek og i den offentlige sektor. En privat ansat får i gennemsnit cirka kroner mere om måneden end en offentligt ansat eller en ansat på apotek. Et af de store spørgsmål på den politiske scene har været begrænsning af den tidlige tilbagetrækning for at forøge arbejdsudbuddet. Den såkaldte Tilbagetrækningsreform er blevet vedtaget, og dermed blev vilkårene for, hvornår man kan forlade arbejdsmarkedet, generelt ændret. Både folkepensionsalderen og tidspunktet for efterløn er blevet rykket, ligesom incitamenterne til at opgive den mulighed for tidlig tilbagetrækning, der ligger i efterlønnen, er ændret ved at forbedre mulighederne for dem, der træder ud af ordningen. Der er samlet tale om en klar forringelse af efterlønnen. Pharmadanmark holdt informationsmøder for medlemmerne for at oplyse om, hvordan man kan stille sig til ændringer, herunder om man bør få sit efterlønsbidrag udbetalt eller blive i ordningen. Denne beslutning afhænger i høj grad af, hvor tæt det enkelte medlem er på pensionering. Regeringen fik 31. juni også en bred politisk aftale på plads om en reform af fleksjob og førtidspension. Baggrunden for reformen er, at voksne står uden for arbejdsstyrken. Regeringens grundtanke er, at det skal være slut med at parkere - især unge - mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Reformen betyder bl.a., at det største tilskud ikke længere gives til ansatte på fleksjob med de højeste lønninger, men til de fleksjobansatte med den laveste arbejdsevne. Pharmadanmark har udtalt bekymring over forringelserne for de højtlønnede, fordi man med reformen reelt risikerer at skrive folk med en videregående uddannelse ud af ordningen. Pharmadanmark har imidlertid måttet tage til efterretning, at der er politisk flertal for reformen, og afventer nu, hvilke konsekvenser det i praksis får for de medlemmer, som fremover ønsker at benytte ordningen. Regeringens stort anlagte trepartsforhandlinger led 8. juni skibbrud, da Dansk Metal ikke kunne acceptere det, der havde været adgangsbilletten til forhandlingsbordet, nemlig en udvidelse af arbejdstiden i form af afskaffelse af friog feriedage. Det var en forudsætning for deltagelse i trepartsforhandlingerne, at organisationerne accepterede et øget arbejdsudbud senest i 2020 svarende til to hele dage, som skulle skaffe fire milliarder kroner for at rette op på den strukturelle balance. Pharmadanmark beklagede aflysningen, fordi trepartsforhandlingerne var en mulighed for bl.a. at finde gode løsninger på presserende problemer som fx den høje dimittendledighed, dårligt psykisk arbejdsmiljø for højtuddannede, efter- og videreuddannelse og på at skabe vækst og dermed arbejdspladser, også på lægemiddelområdet. Pharmadanmark var ved forhandlingerne repræsenteret gennem AC, Akademikernes Centralorganisation. Apoteksområdet, generelt Pharmadanmark var sidste år sammen med Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen indkaldt til møde om apoteksliberalisering med den arbejdsgruppe, som den tidligere regering nedsatte. Dengang syntes arbejdsgruppen ikke at være synderligt modtagelig over for input fra branchen. Den nye regering ønskede at fortsætte arbejdet med udvikling af apoteksområdet, og Pharmadanmark har været til et nyt møde med den videreførte arbejdsgruppe, som efter regeringsskiftet nu fortrinsvist beskæftiger sig med modernisering ikke liberalisering. Pharmadanmark havde en god dialog om, hvad der ud fra et fagligt og patient- 28 pharma oktober 2012

4 mæssigt udgangspunkt bør være væsentligt i et moderne apoteksvæsen. Pharmadanmark har efterfølgende sendt oplæg til Sundhedsministeriet med konkrete bud på, hvordan apotekssektoren kan moderniseres. Foreningen mener, at en modernisering først og fremmest bør øge tilgængeligheden og brugen af de faglige ressourcer, der findes i apotekervæsenet, det vil først og fremmest sige hos de farmaceuter, der er ansat på de private apoteker og på sygehusapotekerne. Efter Pharmadanmarks opfattelse bør sektorovergange, oprettelse af apoteksenheder på sygehusene, medicingennemgang og medicinsanering, monitorering af kronikere og genudlevering af visse receptpligtige lægemidler stå centralt i moderniseringen.«oprettelse af offentligt tilgængelige apoteksenheder på sygehusene er væsentlig for Pharmadanmark, fordi det vil skabe en bedre overgang for patienterne mellem sygehusene og primærsektoren. Arbejdsgruppen skal fremkomme med sine anbefalinger i december i år. De seneste tal viser, at der er 229 apoteker, 18 supplerende bevillinger og 69 apoteksfilialer i alt 316 receptekspederende enheder. Pharmadanmark har på baggrund af det faldende antal apoteker påpeget, at der sker en betydelig svækkelse af konkurrencen mellem apotekerne i lokalområderne og dermed svækkede incitamenter til udvikling af servicen til borgerne. Derfor fastslår foreningen, at der er behov for flere apoteker, men først og fremmest behov for flere apotekere. Det er dermed ikke tilstrækkeligt, at de eksisterende apotekere fx får lov at åbne flere apoteksfilialer. Der bør derimod åbnes op for, at farmaceuter kan åbne nye, selvstændige apoteker. Med flere selvstændige apotekere kan der skabes mere konkurrence i sektoren. Samtidig sikrer man, at der er reelt faguddannet personale på alle receptekspederende enheder. På apoteksfilialer er der ikke krav om farmaceutbemanding. Danmark skiller sig i dag ikke bare ud ved at have få apoteker i forhold til indbyggertallet, men også ved at have meget få farmaceuter på dem. Der er i dag ansat 546 farmaceuter på apotek i år 2000 var der 612. Konkurrencemyndighederne i Danmark, som også deltager i regeringens arbejdsgruppe, har i øvrigt ikke været tilfredse med, at liberaliseringsperspektivet er nedtonet i arbejdsgruppens arbejde, og har uden om arbejdsgruppen rettet henvendelse til regeringen med anbefaling af en liberalisering af adgangen til at drive apoteker. Apoteksområdet, arbejdsmarkedsforhold For apoteksansatte var lønstigningen sidste år 1,7 procent. Gennemsnitslønnen er kroner. Overenskomsten på apoteksområdet faldt i marts måned i år endelig på plads. Pharmadanmark havde siden maj 2011 forhandlet med Danmarks Apotekerforening for at få en afklaring på, hvor meget lønnen skulle reguleres med virkning fra 1. april De langstrakte forhandlinger skyldes, at det tog Apotekerforeningen et år at levere de data, der skulle dokumentere forbruget af Ny Løn. Resultatet var næsten en fordobling af det beløb, som lønningerne skulle reguleres med en efterbetaling på knapt kroner pr. fuldtidsansat.. Apotekerforeningen er fortsat ikke i stand til at sikre en betryggende lønadministration. Igen i 2012 kunne foreningens lønadministration ikke levere de relevante oplysninger, og i august klokkede administrationen i udbetalingen af generelle tillæg. Forhandlingsudvalget har i starten af 2012 nedsat en baggrundsgruppe til de forstående overenskomstforhandlinger på apoteksområdet. Derudover har forhandlingsudvalget arbejdet på en ny, forbedret pensionsløsning, PFA plus. Denne løsning giver mulighed for højere afkast end en traditionel garantiordning og har lavere administrationsomkostninger. Det offentlige område, generelt Lægemiddelstyrelsen (LMS) og Sundhedsstyrelsen (SST) blev 1. marts 2012 lagt sammen til én stor styrelse under navnet Sundhedsstyrelsen. Det skete som led i en omfattende sparerunde på Sundhedsministeriets ressortområde. Sparerunden indebærer også, at de opgaver, som hidtil er blevet løst i Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF), fremover løses i regi af SST. Sparerunden har store personalemæssige konsekvenser. I alt blev der på hele Sundhedsministeriets område skåret 140 fuldtidsstillinger. I Lægemiddelstyrelsen og IRF ramte fyringerne dog ikke så hårdt. Pharmadanmark udtalte kraftig kritik af beslutningen om, at LMS ikke længere skulle være en selvstændig styrelse. Bl.a. var foreningen bekymret for, at lægemiddelområdet ville risikere at blive nedprioriteret i den nye store styrelse. Pharmadanmark har derfor understreget, at Danmark fortsat skal have en lægemiddelmyndighed i international topklasse. Pharmadanmark kritiserede også, at kommunikationen til medarbejderne om fusionen var mangelfuld og dårlig timet. Medarbejderne kunne læse om fusion og nedlæggelse i medierne, før de blev informeret af ledelsen, og samtidig var der forvirring omkring, hvorvidt IRF skulle nedlægges eller ej. De foreløbige erfaringer med den interne proces i den nye styrelse tyder på, at foreningens bekymring i hvert fald i denne første fase har været berettiget. > pharma oktober

5 Årsberetning Pharmadanmark Styrelsens fokus er tydeligt drejet mod andre forhold end lægemiddelområdet. Statens Serum Institut (SSI) har varslet en ny fyringsrunde. Det skyldes, at instituttet mister en omsætning på cirka 100 millioner kroner. Pharmadanmark har otte medlemmer på SSI og vil bistå de berørte medlemmer. Folketinget ændrede i foråret 2010 Sundhedsloven, sådan at sygehusfarmaceuterne kunne få adgang til den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM) på lige fod med det øvrige sundhedspersonale og dermed udnytte farmaceuternes kompetencer fuldt ud, bl.a. til at udføre medicingennemgange. Alligevel er der intet sket i praksis, og det er Pharmadanmark stærkt utilfreds med. Lægemiddelstyrelsen har forklaret, at det skyldes, at styrelsens it-system ikke kan skelne de sygehusansatte farmaceuter fra andre farmaceuter og derfor ikke kan give dem den fornødne adgang. Pharmadanmark har skrevet til folketingets Sundhedsudvalg om sagen og krævet, at problemet løses hurtigst muligt. Den nye regering er gået i gang med at undersøge, om sygehusapotekerne skal have lov til at etablere egentlige apoteker og sælge medicin direkte til borgerne. Sygehusapotekerne har bl.a. i Pharma givet udtryk for, at de godt kan se fordelene herved og peger på, at udviklingen inden for patientbehandling under alle omstændigheder nødvendiggør nye løsninger. Allerede i dag eksisterer der en gråzone mellem, hvornår hospital eller det lokale apotek udleverer medicin til patienterne. Mange andre lande har valgt at have apotek i forhallen til sygehusene. Brugen af klinisk farmaci i sygehusvæsenet fortsætter med at øges. På Hillerød Hospital har man kørt projektet Farmaceuter i Akutafdelingen for at finde det rigtige koncept for brugen af kliniske farmaceuter. Projektet er nu evalueret, og det konkluderes, at modellen har betydet: Reel jobglidning fra læge til farmaceut for de mest komplekst medicinerede patienter At lægerne oplever, at der er højere kvalitet i medicinanamnesen At lægerne oplever et reelt kvalitetsløft i patientforløbet for de komplekst medicinerede patienter. Det offentlige område, arbejdsmarkedsforhold Lønstatistikken viser, at den gennemsnitlige lønstigning for offentligt ansatte frem til september 2011 har været på 1,9 procent. Gennemsnitslønnen er kroner. Pharmadanmark har i det seneste år oplevet flere sager om efterbetaling af løn og pension end tidligere. Således har et Pharmadanmark-medlem fået efterbetalt kroner i manglende løn og pension. Fejlen blev opdaget, da medlemmet i forbindelse med overgang til anden offentlig forskerstilling uden for Københavns Universitet (KU) fik tjekket sin hidtidige aflønning som ph.d.-stud e- rende på KU af Pharmadanmark. Lønnen var fejlagtigt ikke blevet reguleret i perioden, men var blevet fastlåst på begyndelsesløntrinet under hele ansættelsen. En hospitalsansat forsker fik med Pharmadanmarks bistand efterbetalt en samlet sum på kr. for manglende regulering af løn og pension for en femårig periode. Tre medlemmer ansat i den tidligere Lægemiddelstyrelse fik efterbetalt henholdsvis , og kroner i forbindelse med forkert beregnet løn og pension. Der er i den indeværende overenskomstperiode ikke afsat midler til lokal lønforhandling på det kommunale og regionale område. Det betyder, at det er den enkelte lokale arbejdsplads, som selv skal finde midler til en lønforhandling midler, som nærmest ikke er til stede i en økonomisk krisetid. Der forhandles dog fortsat løn i forbindelse med fastholdelser, stillingsændringer og rekrutteringer. Pharmadanmark har ikke på noget tidspunkt i det forgangne år været voldsomt involveret i de store nedskæringer, der har fundet sted på det offentlige område. En forskerundersøgelse, som beskriver arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere, viser bl.a., at universitetslærere arbejder langt mere end samfundets arbejdstidsnorm på 37 timer. Professorer arbejder i 50 timer og lektorer 46 timer ugentligt. De ikke-fastansatte forskere og de yngre i karrierestillinger arbejder noget mindre, men stadig noget over samfundets norm. Det private område, generelt Novo Nordisk fortsætter sin succes og har passeret en børsværdi på mere end 500 milliarder kroner. Novo Nordisk udvider produktionskapaciteten i Kalundborg med en helt ny fabrik. Denne fabrik skal fremover dække efterspørgslen efter virksomhedens eksisterende produkter og derudover gøre klar til produktion af en række nye lægemidler til bløderbehandling. Virksomheden har også meddelt, at den investerer omkring en milliard kroner i et nyt hovedkvarter i Bagsværd. Her skal der være plads til topledelsen og administrative medarbejdere. 30 pharma oktober 2012

6 LEO Pharma fortsætter også sin positive udvikling. Virksomheden begyndte i 2009 at forfølge en offensiv vækststrategi, hvilket bl.a. indebar tilbagekøb af rettighederne til dets psoriasismidler i USA og etablering af egen salgsstyrke i landet. Samtidig besluttede LEO Pharma at øge investeringerne i forskning og udvikling af nye lægemidler, ligesom opkøb og samarbejdsaftaler er en del af strategien. ALK Abelló, som er specialiseret i lægemidler mod allergi, har ansat et betydeligt nye medarbejdere i de seneste par år. Dansk biotekindustri leverede et antal positive historier, selv om det generelle indtryk af industrien fortsat er, at den er presset. Symphogen indgik en aftale på 3,7 milliarder kroner med tyske Merck, som har købt sig eneret til kommercialisering af lægemiddelkandidaten Sym004. Det århusianske biotekfirma Action Pharma solgte en lægemiddelkandidat til Abbott for 610 millioner kroner. Tilsvarende indgik biotekselskabet Genmab en aftale med Janssen Biotech om udvikling af antistoffer. Aftalen har en potentiel værdi af 175 millioner dollars. Veloxis Pharmaceuticals kom også med gode nyheder, idet virksomheden indgik en aftale om kommercialisering og distribution af sit hovedmiddel til immunosuppresion, LCP-Tacro. Det italienske medicinalselskab Chiesi Farmaceutici skal betale op til 272 millioner kroner til Veloxis. Biogen Idecs store produktionsanlæg i Hillerød skal efter adskillige års lediggang endelig tages i brug. De omfattende forberedelser inkluderer ansættelse af 120 nye medarbejdere. Anlægget skal producere skleroselægemidlet TYSABRI fra 2013 Endelig rejste den lille biotekvirksomhed Orphazyme mere end 125 millioner kr. i to omgange. Vrksomheden fik også sit patent på sin hovedteknologi godkendt og registreret i 21 europæiske lande. Men ellers har budt på et betydeligt antal massefyringer i farma- og biotekindustrien, hvor Pharmadanmark-medlemmer i et vist omfang er blevet ramt. Lundbeck afskedigede cirka 70 medarbejdere i den danske forsknings- og udviklingsafdeling. Koncernen forklarede fyringerne med et stigende pres fra kopikonkurrence og pres grundet sundhedsreformer i mange lande. Lundbeck meddelte tidligere i år også, at 600 job skæres bort, primært i koncernens europæiske datterselskaber. Fyringerne ramte kun i begrænset omfang Danmark. Biotekvirksomheden NeuroSearch skærer antallet af medarbejdere ned fra 200 til blot 35 over de næste to år. Pharmadanmark kritiserede virksomheden for ikke at give de afskedigede ordentlige vilkår i forbindelse med fyringerne. Actavis Danmark gennemførte en fyringsrunde, idet firmaets regulatoriske afdeling blev nedlagt. Nogle af disse stillinger flyttes til Bulgarien, mens andre flyttes til Stockholm. Der var cirka 20 medarbejdere i regulatorisk afdeling. Den danske biotekvirksomhed Santaris fyrede 15 ud af 60 ansatte. Det skete som led i en sparerunde. Den store danske generikaproducent Orifarm skar antallet af medarbejdere i Danmark ned med cirka 160. Det skete ifølge virksomheden for at tilpasse omkostningsniveauet og styrke konkurrencekraften. De danske og tyske produktionsaktiviteter samles på den eksisterende fabrik i Tjekkiet. Veloxis Pharmaceuticals tidligere Life- Cycle Pharma gennemførte en massefyring og gik fra cirka 60 til ansatte. Fyringerne skyldtes en omstrukturering af virksomhedens drift. Pfizer har meddelt, at den lukker produktionen hos Ferrosans Consumer Healthcare Business, der bl.a. producerer vitaminpiller og andre sundhedsprodukter. Det koster i løbet af en årrække 180 ansatte deres job i Danmark. I 2016 lukkes fabrikken endeligt. Pharmadanmark har 26 medlemmer på virksomheden, men det er heldigvis kun få af disse, som berøres, idet andre funktioner end rene produktionsfunktioner opretholdes. Nycomed i Danmark slap nådigt. De nye japanske ejere Takeda Pharmaceutical Company, skar på verdensplan ansatte væk, men kun ni ansatte i Roskilde mistede deres job. Det beskedne antal fyringer skyldes, at Takeda ikke er til stede som organisation i Danmark, og at der derfor ikke er et problem med overlappende organisationer. Den store danske medicoindustri trives generelt vel og genererer en omsætning på over 50 milliarder kroner. Branchen beskæftiger over i Danmark. Den toneangivende medicovirksomhed Coloplast har annonceret, at der skal investeres op imod en milliard kroner i vækst over de næste fem år. Det skal bl.a. ske ved at høste gevinsterne af den udflytning, virksomheden har foretaget af produktionen. Det afgørende i strategien er imidlertid innovation stærke produkter skal sikre væksten, fastslår virksomheden. > pharma oktober

7 Årsberetning Pharmadanmark Det private område, arbejdsmarkedsforhold Gennemsnitslønnen for en privatansat er kroner. Det giver en lønstigning fra 2010 til 2011 på 3,9 procent. Det er en lønstigning, som er komfortabelt over inflationen på to procent. Set i lyset af den anspændte samfundsøkonomi og de politiske udmeldinger om behovet for løntilbageholdenhed er der tale om pænere lønstigninger, end man umiddelbart havde turdet håbe på. Den positive tendens med pæne generelle lønstigninger kan også aflæses i den faktiske begyndelsesløn i 2011 for nyuddannede Pharmadanmark-medlemmer. Den ligger noget højere end sidste år og endda højere end den startløn, som Pharmadanmark anbefalede. Den konstaterede begyndelsesløn for nye kandidater er kroner den anbefalede er kroner. Midlertidige ansættelser er efterhånden mere reglen end undtagelsen ikke mindst for nyudannede. Cirka halvdelen af alle de kontrakter på privatområdet, som Pharmadanmark gennemgår på medlemmernes vegne, drejer sig om midlertidige stillinger. Det store omfang er et relativt nyt fænomen, men er ikke som sådan noget problem. Specielt for nyuddannede kan det være en god måde at få den erfaring, som så ofte efterlyses, når job slås op. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at midlertidige ansættelser ikke misbruges af arbejdsgiverne, og at midlertidigt ansatte ikke må forskelsbehandles i forhold til fastansatte. Foreningspolitik Pharmadanmarks Hovedbestyrelse (HB) præsenterede en opdatering af foreningens strategi på repræsentantskabsmøde (RP) Strategien frem mod 2015 indebærer bl.a., at det skal være synligt, tydeligt og kendt, at Pharmadanmark repræsenterer de naturvidenskabelige akademikere på lægemiddelområdet, at foreningen kvalificeret varetager deres faglige, sociale og ansættelsesmæssige interesser, og at foreningen stræber mod at udbygge og bevare det bedste omdømme som akademisk organisation. Antje Marquardsen blev på RP genvalgt som formand for Pharmadanmark. Efterfølgende konstituerede HB sig med Ole Holm Iversen som næstformand. Pharmadanmarks netværksarrangement Pharma på Tværs blev afholdt for anden gang i forbindelse med RP og var et stort tilløbsstykke, hvor ikke alle interesserede kunne få en plads. Dagen blev indledt med en principiel diskussion om prioritering og ibrugtagning af ny medicin. Resten af dagens program var delt op i tre spor for henholdsvis Apotek, Hospital og Privat. Der var 270 deltagere til arrangementet, og de gav det gode karakterer. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 betyder godt, gav 66 procent af deltagerne arrangementet topkarakter, og 32 procent gav karakteren 4. Stort set samme fordeling af karaktererne ses, når der spørges til formen for arrangementet. Arrangementet gentages i Hovedbestyrelsen havde foreningens kommunikationsstrategi på dagsordenen på dets årlige seminar. HB diskuterede, hvad foreningen skal kommunikere til medlemmer og omverden, og hvordan foreningen får mest muligt ud af indsatsen. Her fastslog HB, at medlemmerne skal opleve, at Pharmadanmark varetager deres personlige interesser og lægemiddelområdets interesser generelt. Det indebærer, at Pharmadanmark skal kommunikere målrettet og direkte til beslutningstagere, embedsmænd og andre relevante organisationer. HB mener med foreningens trods alt begrænsede størrelse og ressourcer i mente at dette giver mere værdi til medlemmer og forening, end hvis foreningen ensidigt søgte at opnå indflydelse gennem medieomtale. Pharmadanmark Stat holdt 19. april sit stiftende hovedmøde, og Pharmadanmarks to kredse for Laboratorie og Undervisning blev dermed formelt slået sammen til en ny, stor kreds med næsten 700 medlemmer, bl.a. ansatte i offentlige styrelser og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Visionen for den nye kreds er, at den skal varetage medlemmernes faglige, sociale, og netværksinteresser, bl.a. ved at afholde gå-hjem-møder og andre arrangementer. Den nye bestyrelse består både af helt nye medlemmer og af medlemmer, som sad i de to bestyrelser i Laboratorie- og Undervisningskredsen. Der er også geografisk spredning blandt bestyrelsesmedlemmerne, så håbet er, at der også vil komme flere aktiviteter i provinsen. Pharmadanmark har afgivet en række høringssvar om lægemiddelpolitiske emner, bl.a. om FORSK2020 Et prioriteringsgrundlag for strategisk forskning, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen udarbejder. Akademikernes Centralorganisation har valgt at lade et helt kapitel om lægemiddelforskning fra Pharmadanmarks høringssvar indgå som en selvstændig del af AC s samlede høringssvar. Foreningen har også afgivet høringssvar om forslag til ændring af mærkningsbekendtgørelsen ændret advarselsboks for svage smertestillende lægemidler. Her peger Pharmadanmark på, at behovet for advarsler om risiciene burde få myndighederne til at overveje, om det overhovedet er hensigtsmæssigt, at smertestillende lægemidler også 32 pharma oktober 2012

8 kan købes uden recept i større pakninger. Pharmadanmark er gået ind i debatten om behovet for at styrke den kliniske forskning i Danmark. Pharmadanmark skrev i et debatindlæg i Dagens Medicin, at det er problematisk, at lægerne fortsætter med at skændes internt om, hvorvidt det er etisk forsvarligt at arbejde sammen med en medicinalvirksomhed fx om at afprøve ny medicin. Denne diskussion skræmmer nemlig mange læger fra at tage del i samarbejdet med industrien. Men Pharmadanmark fastslår, at der må og skal være et samarbejde mellem dem, der udvikler lægemidlerne, og dem, der skal afprøve dem i praksis. Foreningen har igen engageret sig i debatten om sikkerheden ved medicinsk udstyr. Det sker på baggrund af sagen omkring de såkaldte mesh-implantater, som danske kvinder har fået indopereret på grund af nedsunket underliv. Pharmadanmark håber, at sagen langt om længe vil medføre skærpede krav til højrisikoprodukter blandt medicinsk udstyr. Foreningen peger på, at medico kan lære meget af lægemiddelområdet, som er kendetegnet ved en meget høj grad af kontrol, kvalitet og sikkerhed. Uddannelse Et ekspertpanel foreslog sidste år, at alle ansatte inden for kemiområdet på Københavns Universitet (KU) skulle samles i nyt superinstitut under Det Naturvidenskabelige Fakultet (Science). Forslaget ville have betydet, at Institut for Medicinalkemi på FARMA skulle flyttes, og at fakultetets Institut for Farmaci og Analytisk Kemi blot ville blive Institut for Farmaci. Denne plan argumenterede Pharmadanmark kraftigt imod, fordi forslaget indebar, at fakultetet mistede al forskning i kemi og dermed også en tredjedel af dets ansatte. Senere på året foreslog ledelsen i stedet en fusion af universitetets fire naturvidenskabelige fakulteter. Denne fusion blev vedtaget af universitetets bestyrelse i december. 1. januar 2012 blev Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) og Det Farmaceutiske Fakultet (FARMA) derfor lagt sammen til et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet. Veterinærområdet fra LIFE indgår også i det nye storfakultet. Samtidig er FARMA blevet til School of Pharmaceutical Sciences i daglig tale kaldet PharmaSchool Formålet med fusionen er, at fakulteterne skal udnytte faglige sammenhænge og synergier og styrke uddannelsernes faglighed, kvalitet, synlighed og udviklingsmuligheder. Pharmadanmark mener, at fusionen vil kunne sikre en bedre udnyttelse af universitets ressourcer og skabe sammenhæng i hele KU s life science-klynge, men finder dog, at processen omkring beslutningen om fusion gav anledning til frustration blandt studerende og ansatte. Pharmadanmark har også peget på, at det er særligt vigtigt at være opmærksom på den status, som de farmaceutiske uddannelser har i Danmark. Mere end 25 procent af alle akademikere i lægemiddelindustrien har en farmaceutisk uddannelse, og det kan bl.a. tilskrives den særlige vægtning, som de kemiske fag har fået lov til at få på farmaceutuddannelsen. De første ti farmaceuter dimitterede sidste efterår fra Syddansk Universitets (SDU) nye farmaceutuddannelse i Odense. SDU fik i 2010 akkrediteret den første farmaceutuddannelse uden for København. Studerende på universitetets cand. scient.pharm.-uddannelse fik ved den lejlighed mulighed for at meritere til den nye farmaceutuddannelse og manglede således kun et års studier for at være færdiguddannede. De fleste kandidater har fået job lokalt, og det indikerer, at der er et regionalt behov for lokalt uddannede farmaceuter. Det var netop et af universitetets argumenter over for myndighederne, da det søgte om tilladelse til at oprette uddannelsen. Internationalt Danmark havde formandskabet for EU i første halvår af 2012 og var dermed med til at tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd. På lægemiddelområdet betød det bl.a. fokus på antibiotikaresistens. Det lykkedes for det danske formandskab at skabe enighed om en fælles EU-patentordning, som har været diskuteret i 40 år. Den nye fælles patentorganisation planlægges at skulle ligge i Paris. Et fælles EU-patent vil gøre det markant billigere for virksomheder at søge patent for deres produkter i Europa. Pharmadanmarks samarbejde med andre foreninger og organisationer DIA EuroMeeting 2012 (Drug Information Association) blev afholdt i København med deltagere fra lægemiddelindustri, regulatoriske myndigheder og forskningsinstitutioner. Pharmadanmark var vært for en velbesøgt reception for de danske kongresdeltagere. Hensigten med receptionen er at samle kolleger, der måske ikke kender hinanden på forhånd eller ikke har lejlighed til at mødes til hverdag, på tværs af virksomheder, stillinger og uddannelse. > pharma oktober

9 Årsberetning Pharmadanmark Administrativt Pharmadanmark er i gang med implementeringen af en ny ambitiøs it-strategi for foreningen. Strategien bygger på, at det enkelte medlem er noget særligt og derfor også skal opleve foreningens kommunikation som rettet mod sig og sit faglige ståsted. Vi er i den unikke situation, at næsten halvdelen af foreningens medlemmer kan karakteriseres som ambassadører for foreningen og dermed selv kan være primus motor i foreningens medlemsfremgang. It-strategien skal afspejle dette og dække de individuelle informationsbehov hos det enkelte medlem. It-platformen moderniseres, så foreningen også fremover vil være i stand til at servicere medlemmerne på en tidssvarende måde. Derfor skabes der en sammenhængende platform, hvor al den viden, som Pharmadanmark har om et givet medlem, bliver aktiveret. It-strategien indebærer bl.a. konkret: Udvikling af et nyt medlemssystem Udvikling af en ny hjemmeside, der er fuldstændig integrerbar med medlemssystemet Udvikling af selvbetjening ved indmeldelse og ændring af oplysninger i medlemssystemet Overflytning af dele af funktionerne fra Pharmaforum til hjemmesiden, så de får en bedre funktionalitet Udvikling af et mobilsite, som designmæssigt hænger sammen med foreningens nye website. Nøgletal Indtægter Kontingentindtægter Annonceindtægter Indtægter i alt Udgifter Lønudgifter Leje/driftsudgifter til domicil Andet Samlede udgifter Aktive medlemmer Øvrige nøgletal: Indtægter pr. aktivt medlem 5,464 5,352 4,892 Lønninger pr. aktivt medlem 2,677 2,600 2,433 Huslejeudgifter pr aktivt medlem 0,098 0,140 0,121 Udgifter pr. aktivt medlem 5,534 5,299 4,905 Løn i pct af udgifter 48% 49% 50% Husleje i pct. af udgifter 2% 3% 2% Antal ansatte Kontingentindtægt pr. aktivt medlem 4,687 4,651 4,379 Egenkapital Egenkapital pr. medlem 4,146 3,817 2,688 * Alle tal er i tusinde kr. Fordeling af aktive medlemmer Farmaceuter 83% Cand scient Humanbiologi 6% Div. cand.scient 8% Andre 3% 100% 34 pharma oktober 2012

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 ID-nr 42222 Sorteret Magasinpost (SMP) Årsberetning 2012-2013 pharma oktober 2013 43 2 pharma oktober 2013 Arbejdsmarkedet er

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Pharmadanmarks medlemsskare steg fra 2010 til 2011 med over syv procent, og foreningen har rundet 6.000 medlemmer, de 4.000 er erhvervsaktive. 20 forskellige lægemiddelfaglige

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 Et registertræk over 5 år fra Danmarks Statistik Hvor finder ph.d.er fra Københavns Universitet ansættelse? Endelig version /22. april 2015

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark A August 2016 Baggrund & Budskaber Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark 1. Forslaget: Sundheds- og Ældreministeriet har stillet forslag om at indføre selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark. Forslaget er

Læs mere

Skriftlig beretning for Pharmadanmark 2014-15

Skriftlig beretning for Pharmadanmark 2014-15 Beretning 2013-14 Skriftlig beretning for Pharmadanmark 2014-15 Pharmadanmarks omverden Pharmadanmark kunne i sidste års årsberetning konstatere, at der var tegn på, at Danmark var på vej ud af den økonomiske

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

NFU 2015. August. Hændt siden sidst

NFU 2015. August. Hændt siden sidst NFU 2015 August Hændt siden sidst Beretning fra Pharmadanmark Ændringer i Pharmadanmarks omverden Pharmadanmark konstaterede sidste år, at der var tegn på, at Danmark var på vej ud af den økonomiske recession,

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Arbejdsmarkedet På flere måder er det ved at lysne med beskæftigelsen. Ledigheden er stagneret i forhold til sidste år, og flere nyuddannede har

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Reform af fleksjob BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts 2013 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato: 22012013

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012

Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012 Analyse Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012 Danskernes tilfredshed med apoteket Resultaterne af en borgerholdningsundersøgelse Oktober 2012 Danmarks Apotekerforening Oktober 2012 2 af 12 Indhold

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Karriere. Faktisk tror jeg så meget på det, at jeg har været tryg ved at sige nej tak til et jobtilbud i Australien. Shen Helvig

Karriere. Faktisk tror jeg så meget på det, at jeg har været tryg ved at sige nej tak til et jobtilbud i Australien. Shen Helvig Faktisk tror jeg så meget på det, at jeg har været tryg ved at sige nej tak til et jobtilbud i Australien. Shen Helvig 4 pharma april 2013 Af Christian K. Thorsted / Foto: Ole Ziegler En ny analyse dokumenterer,

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Et stærkt jobcenter Også for de svageste. Oplæg i Mariagerfjord Kommune. Marts 2012

Et stærkt jobcenter Også for de svageste. Oplæg i Mariagerfjord Kommune. Marts 2012 Et stærkt jobcenter Også for de svageste Oplæg i Mariagerfjord Kommune Marts 2012 Afsæt Mere end 15 års erfaring med arbejdsmarkedsområdet Tror på at alle, i det lange løb, har bedst af og grundlæggende

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

DSA i en brydningstid

DSA i en brydningstid DSA i en brydningstid Vi har kaldt vores årsrapport for DSA i en brydningstid. Og brydningstid vil også være den røde tråd i den mundtlige beretning, for udfordringerne i det forgangne år har været mangfoldige.

Læs mere

157.500 job tabt på et år

157.500 job tabt på et år Januar 2010 157.500 job tabt på et år Historisk jobtab i 2009 Mere end hvert tiende private job er forsvundet på et enkelt år Udviklingen fortsætter i 2010 Virksomheder fyrer flere end de selv forventer

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2013

Indhold Lønstatistik 2013 Lønstatistik 2013 Indhold Lønstatistik 2013 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Danmarks Apotekerforening Analyse 14. januar 2015 Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Over 200.000 danskere i mindre byer og landdistrikter risikerer

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Pharmadanmarks varedeklaration

Pharmadanmarks varedeklaration Pharmadanmarks varedeklaration Varedeklarationen beskriver, hvad der kendetegner foreningen, og hvad der skal være pejlemærkerne i foreningens udadrettede indsats over for politikere, andre organisationer

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Formandens mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet. Djøfs største udfordring lige nu er ubetinget beskæftigelsessituationen!

Formandens mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet. Djøfs største udfordring lige nu er ubetinget beskæftigelsessituationen! 17.11.2011 Formandens mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet den 17. november 2011 Djøfs største udfordring lige nu er ubetinget beskæftigelsessituationen! Antallet af ledige djøfere nærmer sig

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Danskernes holdning til apoteket Maj 2013

Danskernes holdning til apoteket Maj 2013 Analyse Danskernes holdning til apoteket Maj 2013 Tilfredshed med apoteket Kilde: MEGAFON, Maj 2013. Resultaterne af en MEGAFON-undersøgelse Maj 2013 Danmarks Apotekerforening 2 af 13 Indhold Den samlede

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft NOTAT 16-0367 - ANAN - 06.04.2016 KONTAKT: Andy Andresen - ANAN@FTF.DK - TLF: 33 36 833 36 88 11 FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft I de kommende trepartsforhandlinger

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere