Årsberetning Pharmadanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012"

Transkript

1 Årsberetning Pharmadanmark var et år med store omvæltninger i den omverden, som Pharmadanmark agerer i. Regeringsskifte med deraf følgende nye dagsordener, fusion mellem Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Og fusion mellem de fire naturvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet. Men også på de indre linjer var året præget af høj aktivitet, bl.a. opdateret strategi frem imod 2015 og dannelsen af Pharmadanmark Stat. Pharmadanmark kunne i med tilfredshed konstatere, at foreningen fortsat har en solid medlemsfremgang, og at der er et højt aktivitetsniveau i netværk, kredse og sektioner. Desværre har det forløbne år også båret præg af en stigende arbejdsløshed, som især har ramt de nyuddannede. Hovedbestyrelsen er meget opmærksom på udviklingen bl.a. på behovet for særlig målrettet støtte til de unge ledige. Medlemsudviklingen i Pharmadanmark Pharmadanmark har nu cirka erhvervsaktive medlemmer. Hertil kommer cirka studerende. Gennem det seneste år har foreningen oplevet en betydelig stigning i medlemstilgangen fra de studerende en stigning på cirka 25 procent fra 2011 til Det hænger formentlig sammen med den særlige indsats, vi har gjort over for de studerende. Vi har en særlig interesse i at sikre, at de studerende på de lægemiddelvidenskabelige uddannelser bliver medlem hos os allerede i forbindelse med studiestart, fordi vi ved, at det første valg af fagforening er essentielt og dermed også afgørende for vores muligheder for at samle akademikere på lægemiddelområdet. Vi har derfor oprustet med studenterambassadører på fire universiteter og er bl.a. til stede i forbindelse med studiestart på universiteterne. Vi bestræber os på at gøre Studenternetværket til et mødested for studerende ved de mange forskellige lægemiddelfaglige uddannelser landet over. Medlemsudviklingen blandt færdige kandidater er stabil og ligger mellem fem og seks procent. Det er også glædeligt, at fordelingen mellem farmaceuter og de mange andre lægemiddelfaglige uddannelser stadig udvikler sig. I dag har hvert femte medlem en anden uddannelse end farmaceutuddannelsen. Netværk i Pharmadanmark De faglige netværk er fortsat en vigtig del af Pharmadanmarks strategi. Det skyldes, at vi for længst har erkendt, at det ikke er nok at tilbyde klassiske fagforeningsydelser som overenskomstforhandlinger, rådgivning ved ansættelse og fratrædelse, lønstatistikker etc. De er en nødvendig del af pakken og skal både være af høj kvalitet og være rettet mod og tilgængelige for den enkelte. Men vi skal også tilbyde et fagligt fællesskab oven i den individuelle rådgivning og en vifte af aktiviteter, som kan imødekomme behov, der ikke løses på den enkelte arbejdsplads. Alle de etablerede syv netværk er i god drift, men særligt ét skal fremhæves, fordi det relaterer sig til det i øjeblikket pressede jobmarked. Pharmadanmark etablerede sidste år PDA netværket (Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse), som skal give deltagerne redskaber til at håndtere situationen som ledig og til at komme videre i jobsøgningsprocessen. Meldingen fra deltagerne i netværket er, at de generelt har fået meget ud af at være med, fordi man får gode råd fra ledige, som er i samme situation som én selv. Netværket har i sagens natur et varierende antal medlemmer og består af både nogle relativt unge på arbejdsmarkedet og nogle, som sent i deres karriere er blevet ramt af arbejdsløshed. Andre medlemsvendte initiativer fra Pharmadanmark En del af medlemskontingentet i Pharmadanmark går til en særlig fond, Kredsenes Fællesfond. Fonden har til formål at yde støtte til faglige aktiviteter i foreningen til gavn for foreningens medlemmer og inden for foreningens formål. Brugen af fondens midler i de forgangne år vidner om en meget høj aktivitet mht. afholdelse af faglige arrangementer og netværksopbyggende aktiviteter. 26 pharma oktober 2012

2 Pharmadanmark har skruet op for medlemstilbuddene til de yngre forskere. Vi har fundet det nødvendigt at opprioritere indsatsen, fordi de yngre forskere udgør en stadig større gruppe, som har ansættelsesmæssige og arbejdsmæssige vilkår, der adskiller sig fra de øvrige medlemmers. Det spiller ikke mindst ind, at deres overvejelser om fremtidig karriere er meget påtrængende, og at deres ansættelse er både tidsbegrænset og ofte usikker. På tilsvarende vis har Pharmadanmark taget konsekvensen af, at flere og flere medlemmer vælger at blive selvstændige. Foreningen overvejer at etablere et netværk for selvstændige og at udvide servicepaletten til de selvstændige medlemmer, fx i form af henvisningsaftaler til revision og fordelagtige ordninger for forsikringer til selvstændige, fx en rådgiveransvarsforsikring. Pharmadanmark tilbyder allerede i dag at gennemse konsulentaftaler og komme med kommentarer til dem. Pharmadanmarks mentorordning fortsætter og kører med hele 28 mentorpar. Tilbagemeldingerne fra midtvejsevalueringerne i sidste periode var meget positive. Størstedelen af såvel mentorer som mentees vurderede, at deres udbytte af ordningen var stort, og matchet mellem mentor og mentee vurderes som enten tilfredsstillende eller perfekt. Tilbagemeldingerne viste også, at personlig udvikling spillede en væsentlig rolle for mentorernes motivation for at melde sig som mentor. Pharmadanmark har overtaget den LinkedIn-gruppe på internettet, som Pharmadanmark - Privat tidligere har etableret. LinkedIn vil blive indføjet som endnu en kommunikationskanal til medlemmerne, bl.a. om arrangementer. Arbejdsdelingen mellem LinkedIn og andre medier skal afklares i løbet af efteråret. Arbejdsmarkedsforhold Beskæftigelsen for både farmaceuter og de andre uddannelser, vi repræsenterer, er steget betydeligt gennem de sidste par år, og også i det seneste år har lægemiddelindustrien og den offentlige del af sundhedssektoren ansat flere akademikere med en lægemiddelvidenskabelig baggrund. Det ændrer imidlertid ikke på, at ledigheden blandt farmaceuter og andre lægemiddelakademikere har været stigende i det forløbne år. Ledigheden for gruppen farmaceuter var højere i juli måned end i nogen tilsvarende måned de foregående 10 år. Ledige, omregnet til fuldtidsledige, udgør i juli ,9 procent af de arbejdsløshedsforsikrede. Der er tale om en stigning i forhold til året før og en tredobling i forhold til niveauet for fire år siden, da niveauet var lavest, når man ser på udviklingen i nettoledigheden. Ser man på det samlede antal forsikrede, der ikke er i ordinært arbejde bruttoledigheden er tallet cirka 0,8 procentpoint højere. Især blandt dimittender her målt som dem, der er blevet kandidat inden for det seneste år er ledigheden steget betydeligt de seneste år. Der er ingen inden for farmaceutgruppen, der på nuværende tidspunkt (juni) har opbrugt deres dagpengeperiode på 24 måneder. Den træder i kraft fra årsskiftet. Men der er 31 kandidater, som hvis de ikke får arbejde inden årets udgang mister dagpengeretten. Denne gruppe følges nøje i samarbejde med AAK (Arbejdsløshedskassen for Akademikere) Pharmadanmark har derfor afholdt et intensivt jobsøgningskursus for ledige dimittender og arbejder bl.a. gennem Akademikernes Centralorganisation (AC) for, at der fra politisk side sættes ind over for denne gruppes problemer med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Pharmadanmark har også afholdt medlemsarrangementer i samarbejde med norske apotekskæder med fokus på danske farmaceuters mulighed for at få job i Norge. I både Norge og Sverige er der > pharma oktober

3 Årsberetning Pharmadanmark ledige farmaceutjob, og Pharmadanmark finder, at det kan være en god mulighed for arbejdsløse kandidater at tage disse job og på den måde få erhvervserfaring. Trods den højere arbejdsløshed og dermed markant højere udbetalinger er Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse, PDA, fortsat velpolstret, og derfor fastholdes det høje nuværende økonomiske støtteniveau. Ved udgangen af 2011 havde PDA en egenkapital på 20,2 millioner kroner. Forbrugerbladet Tænk Penge har i øvrigt undersøgt de private lønsikringsordninger, som 14 af landets større a-kasser i samarbejde med forsikringsselskaber mod betaling tilbyder deres medlemmer. Konklusionen er, at ordningerne er så komplicerede og svære at gennemskue, at man ikke kan føle sig sikker på, at de rent faktisk dækker, når man får brug for den. Dette sætter det unikke ved Pharmadanmarks obligatoriske og solidariske lønsikringsordning i relief. Aktuelt er der cirka 50 modtagere af PDA. Pharmadanmarks årlige lønstatistik viste i slutningen af 2011 pæne lønstigninger på trods af den generelle pessimisme omkring den danske samfundsøkonomi. Den største gruppe af foreningens medlemmer, de privatansatte, har således i gennemsnit høstet 3,9 procent mere i lønningsposen i forhold til året før. Tempoet i lønudviklingen på apoteksområdet og det offentlige område var derimod betydeligt lavere end i Der er derfor fortsat store forskelle i den aflønning, der tilbydes på det private område, på apotek og i den offentlige sektor. En privat ansat får i gennemsnit cirka kroner mere om måneden end en offentligt ansat eller en ansat på apotek. Et af de store spørgsmål på den politiske scene har været begrænsning af den tidlige tilbagetrækning for at forøge arbejdsudbuddet. Den såkaldte Tilbagetrækningsreform er blevet vedtaget, og dermed blev vilkårene for, hvornår man kan forlade arbejdsmarkedet, generelt ændret. Både folkepensionsalderen og tidspunktet for efterløn er blevet rykket, ligesom incitamenterne til at opgive den mulighed for tidlig tilbagetrækning, der ligger i efterlønnen, er ændret ved at forbedre mulighederne for dem, der træder ud af ordningen. Der er samlet tale om en klar forringelse af efterlønnen. Pharmadanmark holdt informationsmøder for medlemmerne for at oplyse om, hvordan man kan stille sig til ændringer, herunder om man bør få sit efterlønsbidrag udbetalt eller blive i ordningen. Denne beslutning afhænger i høj grad af, hvor tæt det enkelte medlem er på pensionering. Regeringen fik 31. juni også en bred politisk aftale på plads om en reform af fleksjob og førtidspension. Baggrunden for reformen er, at voksne står uden for arbejdsstyrken. Regeringens grundtanke er, at det skal være slut med at parkere - især unge - mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Reformen betyder bl.a., at det største tilskud ikke længere gives til ansatte på fleksjob med de højeste lønninger, men til de fleksjobansatte med den laveste arbejdsevne. Pharmadanmark har udtalt bekymring over forringelserne for de højtlønnede, fordi man med reformen reelt risikerer at skrive folk med en videregående uddannelse ud af ordningen. Pharmadanmark har imidlertid måttet tage til efterretning, at der er politisk flertal for reformen, og afventer nu, hvilke konsekvenser det i praksis får for de medlemmer, som fremover ønsker at benytte ordningen. Regeringens stort anlagte trepartsforhandlinger led 8. juni skibbrud, da Dansk Metal ikke kunne acceptere det, der havde været adgangsbilletten til forhandlingsbordet, nemlig en udvidelse af arbejdstiden i form af afskaffelse af friog feriedage. Det var en forudsætning for deltagelse i trepartsforhandlingerne, at organisationerne accepterede et øget arbejdsudbud senest i 2020 svarende til to hele dage, som skulle skaffe fire milliarder kroner for at rette op på den strukturelle balance. Pharmadanmark beklagede aflysningen, fordi trepartsforhandlingerne var en mulighed for bl.a. at finde gode løsninger på presserende problemer som fx den høje dimittendledighed, dårligt psykisk arbejdsmiljø for højtuddannede, efter- og videreuddannelse og på at skabe vækst og dermed arbejdspladser, også på lægemiddelområdet. Pharmadanmark var ved forhandlingerne repræsenteret gennem AC, Akademikernes Centralorganisation. Apoteksområdet, generelt Pharmadanmark var sidste år sammen med Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen indkaldt til møde om apoteksliberalisering med den arbejdsgruppe, som den tidligere regering nedsatte. Dengang syntes arbejdsgruppen ikke at være synderligt modtagelig over for input fra branchen. Den nye regering ønskede at fortsætte arbejdet med udvikling af apoteksområdet, og Pharmadanmark har været til et nyt møde med den videreførte arbejdsgruppe, som efter regeringsskiftet nu fortrinsvist beskæftiger sig med modernisering ikke liberalisering. Pharmadanmark havde en god dialog om, hvad der ud fra et fagligt og patient- 28 pharma oktober 2012

4 mæssigt udgangspunkt bør være væsentligt i et moderne apoteksvæsen. Pharmadanmark har efterfølgende sendt oplæg til Sundhedsministeriet med konkrete bud på, hvordan apotekssektoren kan moderniseres. Foreningen mener, at en modernisering først og fremmest bør øge tilgængeligheden og brugen af de faglige ressourcer, der findes i apotekervæsenet, det vil først og fremmest sige hos de farmaceuter, der er ansat på de private apoteker og på sygehusapotekerne. Efter Pharmadanmarks opfattelse bør sektorovergange, oprettelse af apoteksenheder på sygehusene, medicingennemgang og medicinsanering, monitorering af kronikere og genudlevering af visse receptpligtige lægemidler stå centralt i moderniseringen.«oprettelse af offentligt tilgængelige apoteksenheder på sygehusene er væsentlig for Pharmadanmark, fordi det vil skabe en bedre overgang for patienterne mellem sygehusene og primærsektoren. Arbejdsgruppen skal fremkomme med sine anbefalinger i december i år. De seneste tal viser, at der er 229 apoteker, 18 supplerende bevillinger og 69 apoteksfilialer i alt 316 receptekspederende enheder. Pharmadanmark har på baggrund af det faldende antal apoteker påpeget, at der sker en betydelig svækkelse af konkurrencen mellem apotekerne i lokalområderne og dermed svækkede incitamenter til udvikling af servicen til borgerne. Derfor fastslår foreningen, at der er behov for flere apoteker, men først og fremmest behov for flere apotekere. Det er dermed ikke tilstrækkeligt, at de eksisterende apotekere fx får lov at åbne flere apoteksfilialer. Der bør derimod åbnes op for, at farmaceuter kan åbne nye, selvstændige apoteker. Med flere selvstændige apotekere kan der skabes mere konkurrence i sektoren. Samtidig sikrer man, at der er reelt faguddannet personale på alle receptekspederende enheder. På apoteksfilialer er der ikke krav om farmaceutbemanding. Danmark skiller sig i dag ikke bare ud ved at have få apoteker i forhold til indbyggertallet, men også ved at have meget få farmaceuter på dem. Der er i dag ansat 546 farmaceuter på apotek i år 2000 var der 612. Konkurrencemyndighederne i Danmark, som også deltager i regeringens arbejdsgruppe, har i øvrigt ikke været tilfredse med, at liberaliseringsperspektivet er nedtonet i arbejdsgruppens arbejde, og har uden om arbejdsgruppen rettet henvendelse til regeringen med anbefaling af en liberalisering af adgangen til at drive apoteker. Apoteksområdet, arbejdsmarkedsforhold For apoteksansatte var lønstigningen sidste år 1,7 procent. Gennemsnitslønnen er kroner. Overenskomsten på apoteksområdet faldt i marts måned i år endelig på plads. Pharmadanmark havde siden maj 2011 forhandlet med Danmarks Apotekerforening for at få en afklaring på, hvor meget lønnen skulle reguleres med virkning fra 1. april De langstrakte forhandlinger skyldes, at det tog Apotekerforeningen et år at levere de data, der skulle dokumentere forbruget af Ny Løn. Resultatet var næsten en fordobling af det beløb, som lønningerne skulle reguleres med en efterbetaling på knapt kroner pr. fuldtidsansat.. Apotekerforeningen er fortsat ikke i stand til at sikre en betryggende lønadministration. Igen i 2012 kunne foreningens lønadministration ikke levere de relevante oplysninger, og i august klokkede administrationen i udbetalingen af generelle tillæg. Forhandlingsudvalget har i starten af 2012 nedsat en baggrundsgruppe til de forstående overenskomstforhandlinger på apoteksområdet. Derudover har forhandlingsudvalget arbejdet på en ny, forbedret pensionsløsning, PFA plus. Denne løsning giver mulighed for højere afkast end en traditionel garantiordning og har lavere administrationsomkostninger. Det offentlige område, generelt Lægemiddelstyrelsen (LMS) og Sundhedsstyrelsen (SST) blev 1. marts 2012 lagt sammen til én stor styrelse under navnet Sundhedsstyrelsen. Det skete som led i en omfattende sparerunde på Sundhedsministeriets ressortområde. Sparerunden indebærer også, at de opgaver, som hidtil er blevet løst i Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF), fremover løses i regi af SST. Sparerunden har store personalemæssige konsekvenser. I alt blev der på hele Sundhedsministeriets område skåret 140 fuldtidsstillinger. I Lægemiddelstyrelsen og IRF ramte fyringerne dog ikke så hårdt. Pharmadanmark udtalte kraftig kritik af beslutningen om, at LMS ikke længere skulle være en selvstændig styrelse. Bl.a. var foreningen bekymret for, at lægemiddelområdet ville risikere at blive nedprioriteret i den nye store styrelse. Pharmadanmark har derfor understreget, at Danmark fortsat skal have en lægemiddelmyndighed i international topklasse. Pharmadanmark kritiserede også, at kommunikationen til medarbejderne om fusionen var mangelfuld og dårlig timet. Medarbejderne kunne læse om fusion og nedlæggelse i medierne, før de blev informeret af ledelsen, og samtidig var der forvirring omkring, hvorvidt IRF skulle nedlægges eller ej. De foreløbige erfaringer med den interne proces i den nye styrelse tyder på, at foreningens bekymring i hvert fald i denne første fase har været berettiget. > pharma oktober

5 Årsberetning Pharmadanmark Styrelsens fokus er tydeligt drejet mod andre forhold end lægemiddelområdet. Statens Serum Institut (SSI) har varslet en ny fyringsrunde. Det skyldes, at instituttet mister en omsætning på cirka 100 millioner kroner. Pharmadanmark har otte medlemmer på SSI og vil bistå de berørte medlemmer. Folketinget ændrede i foråret 2010 Sundhedsloven, sådan at sygehusfarmaceuterne kunne få adgang til den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM) på lige fod med det øvrige sundhedspersonale og dermed udnytte farmaceuternes kompetencer fuldt ud, bl.a. til at udføre medicingennemgange. Alligevel er der intet sket i praksis, og det er Pharmadanmark stærkt utilfreds med. Lægemiddelstyrelsen har forklaret, at det skyldes, at styrelsens it-system ikke kan skelne de sygehusansatte farmaceuter fra andre farmaceuter og derfor ikke kan give dem den fornødne adgang. Pharmadanmark har skrevet til folketingets Sundhedsudvalg om sagen og krævet, at problemet løses hurtigst muligt. Den nye regering er gået i gang med at undersøge, om sygehusapotekerne skal have lov til at etablere egentlige apoteker og sælge medicin direkte til borgerne. Sygehusapotekerne har bl.a. i Pharma givet udtryk for, at de godt kan se fordelene herved og peger på, at udviklingen inden for patientbehandling under alle omstændigheder nødvendiggør nye løsninger. Allerede i dag eksisterer der en gråzone mellem, hvornår hospital eller det lokale apotek udleverer medicin til patienterne. Mange andre lande har valgt at have apotek i forhallen til sygehusene. Brugen af klinisk farmaci i sygehusvæsenet fortsætter med at øges. På Hillerød Hospital har man kørt projektet Farmaceuter i Akutafdelingen for at finde det rigtige koncept for brugen af kliniske farmaceuter. Projektet er nu evalueret, og det konkluderes, at modellen har betydet: Reel jobglidning fra læge til farmaceut for de mest komplekst medicinerede patienter At lægerne oplever, at der er højere kvalitet i medicinanamnesen At lægerne oplever et reelt kvalitetsløft i patientforløbet for de komplekst medicinerede patienter. Det offentlige område, arbejdsmarkedsforhold Lønstatistikken viser, at den gennemsnitlige lønstigning for offentligt ansatte frem til september 2011 har været på 1,9 procent. Gennemsnitslønnen er kroner. Pharmadanmark har i det seneste år oplevet flere sager om efterbetaling af løn og pension end tidligere. Således har et Pharmadanmark-medlem fået efterbetalt kroner i manglende løn og pension. Fejlen blev opdaget, da medlemmet i forbindelse med overgang til anden offentlig forskerstilling uden for Københavns Universitet (KU) fik tjekket sin hidtidige aflønning som ph.d.-stud e- rende på KU af Pharmadanmark. Lønnen var fejlagtigt ikke blevet reguleret i perioden, men var blevet fastlåst på begyndelsesløntrinet under hele ansættelsen. En hospitalsansat forsker fik med Pharmadanmarks bistand efterbetalt en samlet sum på kr. for manglende regulering af løn og pension for en femårig periode. Tre medlemmer ansat i den tidligere Lægemiddelstyrelse fik efterbetalt henholdsvis , og kroner i forbindelse med forkert beregnet løn og pension. Der er i den indeværende overenskomstperiode ikke afsat midler til lokal lønforhandling på det kommunale og regionale område. Det betyder, at det er den enkelte lokale arbejdsplads, som selv skal finde midler til en lønforhandling midler, som nærmest ikke er til stede i en økonomisk krisetid. Der forhandles dog fortsat løn i forbindelse med fastholdelser, stillingsændringer og rekrutteringer. Pharmadanmark har ikke på noget tidspunkt i det forgangne år været voldsomt involveret i de store nedskæringer, der har fundet sted på det offentlige område. En forskerundersøgelse, som beskriver arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere, viser bl.a., at universitetslærere arbejder langt mere end samfundets arbejdstidsnorm på 37 timer. Professorer arbejder i 50 timer og lektorer 46 timer ugentligt. De ikke-fastansatte forskere og de yngre i karrierestillinger arbejder noget mindre, men stadig noget over samfundets norm. Det private område, generelt Novo Nordisk fortsætter sin succes og har passeret en børsværdi på mere end 500 milliarder kroner. Novo Nordisk udvider produktionskapaciteten i Kalundborg med en helt ny fabrik. Denne fabrik skal fremover dække efterspørgslen efter virksomhedens eksisterende produkter og derudover gøre klar til produktion af en række nye lægemidler til bløderbehandling. Virksomheden har også meddelt, at den investerer omkring en milliard kroner i et nyt hovedkvarter i Bagsværd. Her skal der være plads til topledelsen og administrative medarbejdere. 30 pharma oktober 2012

6 LEO Pharma fortsætter også sin positive udvikling. Virksomheden begyndte i 2009 at forfølge en offensiv vækststrategi, hvilket bl.a. indebar tilbagekøb af rettighederne til dets psoriasismidler i USA og etablering af egen salgsstyrke i landet. Samtidig besluttede LEO Pharma at øge investeringerne i forskning og udvikling af nye lægemidler, ligesom opkøb og samarbejdsaftaler er en del af strategien. ALK Abelló, som er specialiseret i lægemidler mod allergi, har ansat et betydeligt nye medarbejdere i de seneste par år. Dansk biotekindustri leverede et antal positive historier, selv om det generelle indtryk af industrien fortsat er, at den er presset. Symphogen indgik en aftale på 3,7 milliarder kroner med tyske Merck, som har købt sig eneret til kommercialisering af lægemiddelkandidaten Sym004. Det århusianske biotekfirma Action Pharma solgte en lægemiddelkandidat til Abbott for 610 millioner kroner. Tilsvarende indgik biotekselskabet Genmab en aftale med Janssen Biotech om udvikling af antistoffer. Aftalen har en potentiel værdi af 175 millioner dollars. Veloxis Pharmaceuticals kom også med gode nyheder, idet virksomheden indgik en aftale om kommercialisering og distribution af sit hovedmiddel til immunosuppresion, LCP-Tacro. Det italienske medicinalselskab Chiesi Farmaceutici skal betale op til 272 millioner kroner til Veloxis. Biogen Idecs store produktionsanlæg i Hillerød skal efter adskillige års lediggang endelig tages i brug. De omfattende forberedelser inkluderer ansættelse af 120 nye medarbejdere. Anlægget skal producere skleroselægemidlet TYSABRI fra 2013 Endelig rejste den lille biotekvirksomhed Orphazyme mere end 125 millioner kr. i to omgange. Vrksomheden fik også sit patent på sin hovedteknologi godkendt og registreret i 21 europæiske lande. Men ellers har budt på et betydeligt antal massefyringer i farma- og biotekindustrien, hvor Pharmadanmark-medlemmer i et vist omfang er blevet ramt. Lundbeck afskedigede cirka 70 medarbejdere i den danske forsknings- og udviklingsafdeling. Koncernen forklarede fyringerne med et stigende pres fra kopikonkurrence og pres grundet sundhedsreformer i mange lande. Lundbeck meddelte tidligere i år også, at 600 job skæres bort, primært i koncernens europæiske datterselskaber. Fyringerne ramte kun i begrænset omfang Danmark. Biotekvirksomheden NeuroSearch skærer antallet af medarbejdere ned fra 200 til blot 35 over de næste to år. Pharmadanmark kritiserede virksomheden for ikke at give de afskedigede ordentlige vilkår i forbindelse med fyringerne. Actavis Danmark gennemførte en fyringsrunde, idet firmaets regulatoriske afdeling blev nedlagt. Nogle af disse stillinger flyttes til Bulgarien, mens andre flyttes til Stockholm. Der var cirka 20 medarbejdere i regulatorisk afdeling. Den danske biotekvirksomhed Santaris fyrede 15 ud af 60 ansatte. Det skete som led i en sparerunde. Den store danske generikaproducent Orifarm skar antallet af medarbejdere i Danmark ned med cirka 160. Det skete ifølge virksomheden for at tilpasse omkostningsniveauet og styrke konkurrencekraften. De danske og tyske produktionsaktiviteter samles på den eksisterende fabrik i Tjekkiet. Veloxis Pharmaceuticals tidligere Life- Cycle Pharma gennemførte en massefyring og gik fra cirka 60 til ansatte. Fyringerne skyldtes en omstrukturering af virksomhedens drift. Pfizer har meddelt, at den lukker produktionen hos Ferrosans Consumer Healthcare Business, der bl.a. producerer vitaminpiller og andre sundhedsprodukter. Det koster i løbet af en årrække 180 ansatte deres job i Danmark. I 2016 lukkes fabrikken endeligt. Pharmadanmark har 26 medlemmer på virksomheden, men det er heldigvis kun få af disse, som berøres, idet andre funktioner end rene produktionsfunktioner opretholdes. Nycomed i Danmark slap nådigt. De nye japanske ejere Takeda Pharmaceutical Company, skar på verdensplan ansatte væk, men kun ni ansatte i Roskilde mistede deres job. Det beskedne antal fyringer skyldes, at Takeda ikke er til stede som organisation i Danmark, og at der derfor ikke er et problem med overlappende organisationer. Den store danske medicoindustri trives generelt vel og genererer en omsætning på over 50 milliarder kroner. Branchen beskæftiger over i Danmark. Den toneangivende medicovirksomhed Coloplast har annonceret, at der skal investeres op imod en milliard kroner i vækst over de næste fem år. Det skal bl.a. ske ved at høste gevinsterne af den udflytning, virksomheden har foretaget af produktionen. Det afgørende i strategien er imidlertid innovation stærke produkter skal sikre væksten, fastslår virksomheden. > pharma oktober

7 Årsberetning Pharmadanmark Det private område, arbejdsmarkedsforhold Gennemsnitslønnen for en privatansat er kroner. Det giver en lønstigning fra 2010 til 2011 på 3,9 procent. Det er en lønstigning, som er komfortabelt over inflationen på to procent. Set i lyset af den anspændte samfundsøkonomi og de politiske udmeldinger om behovet for løntilbageholdenhed er der tale om pænere lønstigninger, end man umiddelbart havde turdet håbe på. Den positive tendens med pæne generelle lønstigninger kan også aflæses i den faktiske begyndelsesløn i 2011 for nyuddannede Pharmadanmark-medlemmer. Den ligger noget højere end sidste år og endda højere end den startløn, som Pharmadanmark anbefalede. Den konstaterede begyndelsesløn for nye kandidater er kroner den anbefalede er kroner. Midlertidige ansættelser er efterhånden mere reglen end undtagelsen ikke mindst for nyudannede. Cirka halvdelen af alle de kontrakter på privatområdet, som Pharmadanmark gennemgår på medlemmernes vegne, drejer sig om midlertidige stillinger. Det store omfang er et relativt nyt fænomen, men er ikke som sådan noget problem. Specielt for nyuddannede kan det være en god måde at få den erfaring, som så ofte efterlyses, når job slås op. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at midlertidige ansættelser ikke misbruges af arbejdsgiverne, og at midlertidigt ansatte ikke må forskelsbehandles i forhold til fastansatte. Foreningspolitik Pharmadanmarks Hovedbestyrelse (HB) præsenterede en opdatering af foreningens strategi på repræsentantskabsmøde (RP) Strategien frem mod 2015 indebærer bl.a., at det skal være synligt, tydeligt og kendt, at Pharmadanmark repræsenterer de naturvidenskabelige akademikere på lægemiddelområdet, at foreningen kvalificeret varetager deres faglige, sociale og ansættelsesmæssige interesser, og at foreningen stræber mod at udbygge og bevare det bedste omdømme som akademisk organisation. Antje Marquardsen blev på RP genvalgt som formand for Pharmadanmark. Efterfølgende konstituerede HB sig med Ole Holm Iversen som næstformand. Pharmadanmarks netværksarrangement Pharma på Tværs blev afholdt for anden gang i forbindelse med RP og var et stort tilløbsstykke, hvor ikke alle interesserede kunne få en plads. Dagen blev indledt med en principiel diskussion om prioritering og ibrugtagning af ny medicin. Resten af dagens program var delt op i tre spor for henholdsvis Apotek, Hospital og Privat. Der var 270 deltagere til arrangementet, og de gav det gode karakterer. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 betyder godt, gav 66 procent af deltagerne arrangementet topkarakter, og 32 procent gav karakteren 4. Stort set samme fordeling af karaktererne ses, når der spørges til formen for arrangementet. Arrangementet gentages i Hovedbestyrelsen havde foreningens kommunikationsstrategi på dagsordenen på dets årlige seminar. HB diskuterede, hvad foreningen skal kommunikere til medlemmer og omverden, og hvordan foreningen får mest muligt ud af indsatsen. Her fastslog HB, at medlemmerne skal opleve, at Pharmadanmark varetager deres personlige interesser og lægemiddelområdets interesser generelt. Det indebærer, at Pharmadanmark skal kommunikere målrettet og direkte til beslutningstagere, embedsmænd og andre relevante organisationer. HB mener med foreningens trods alt begrænsede størrelse og ressourcer i mente at dette giver mere værdi til medlemmer og forening, end hvis foreningen ensidigt søgte at opnå indflydelse gennem medieomtale. Pharmadanmark Stat holdt 19. april sit stiftende hovedmøde, og Pharmadanmarks to kredse for Laboratorie og Undervisning blev dermed formelt slået sammen til en ny, stor kreds med næsten 700 medlemmer, bl.a. ansatte i offentlige styrelser og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Visionen for den nye kreds er, at den skal varetage medlemmernes faglige, sociale, og netværksinteresser, bl.a. ved at afholde gå-hjem-møder og andre arrangementer. Den nye bestyrelse består både af helt nye medlemmer og af medlemmer, som sad i de to bestyrelser i Laboratorie- og Undervisningskredsen. Der er også geografisk spredning blandt bestyrelsesmedlemmerne, så håbet er, at der også vil komme flere aktiviteter i provinsen. Pharmadanmark har afgivet en række høringssvar om lægemiddelpolitiske emner, bl.a. om FORSK2020 Et prioriteringsgrundlag for strategisk forskning, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen udarbejder. Akademikernes Centralorganisation har valgt at lade et helt kapitel om lægemiddelforskning fra Pharmadanmarks høringssvar indgå som en selvstændig del af AC s samlede høringssvar. Foreningen har også afgivet høringssvar om forslag til ændring af mærkningsbekendtgørelsen ændret advarselsboks for svage smertestillende lægemidler. Her peger Pharmadanmark på, at behovet for advarsler om risiciene burde få myndighederne til at overveje, om det overhovedet er hensigtsmæssigt, at smertestillende lægemidler også 32 pharma oktober 2012

8 kan købes uden recept i større pakninger. Pharmadanmark er gået ind i debatten om behovet for at styrke den kliniske forskning i Danmark. Pharmadanmark skrev i et debatindlæg i Dagens Medicin, at det er problematisk, at lægerne fortsætter med at skændes internt om, hvorvidt det er etisk forsvarligt at arbejde sammen med en medicinalvirksomhed fx om at afprøve ny medicin. Denne diskussion skræmmer nemlig mange læger fra at tage del i samarbejdet med industrien. Men Pharmadanmark fastslår, at der må og skal være et samarbejde mellem dem, der udvikler lægemidlerne, og dem, der skal afprøve dem i praksis. Foreningen har igen engageret sig i debatten om sikkerheden ved medicinsk udstyr. Det sker på baggrund af sagen omkring de såkaldte mesh-implantater, som danske kvinder har fået indopereret på grund af nedsunket underliv. Pharmadanmark håber, at sagen langt om længe vil medføre skærpede krav til højrisikoprodukter blandt medicinsk udstyr. Foreningen peger på, at medico kan lære meget af lægemiddelområdet, som er kendetegnet ved en meget høj grad af kontrol, kvalitet og sikkerhed. Uddannelse Et ekspertpanel foreslog sidste år, at alle ansatte inden for kemiområdet på Københavns Universitet (KU) skulle samles i nyt superinstitut under Det Naturvidenskabelige Fakultet (Science). Forslaget ville have betydet, at Institut for Medicinalkemi på FARMA skulle flyttes, og at fakultetets Institut for Farmaci og Analytisk Kemi blot ville blive Institut for Farmaci. Denne plan argumenterede Pharmadanmark kraftigt imod, fordi forslaget indebar, at fakultetet mistede al forskning i kemi og dermed også en tredjedel af dets ansatte. Senere på året foreslog ledelsen i stedet en fusion af universitetets fire naturvidenskabelige fakulteter. Denne fusion blev vedtaget af universitetets bestyrelse i december. 1. januar 2012 blev Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) og Det Farmaceutiske Fakultet (FARMA) derfor lagt sammen til et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet. Veterinærområdet fra LIFE indgår også i det nye storfakultet. Samtidig er FARMA blevet til School of Pharmaceutical Sciences i daglig tale kaldet PharmaSchool Formålet med fusionen er, at fakulteterne skal udnytte faglige sammenhænge og synergier og styrke uddannelsernes faglighed, kvalitet, synlighed og udviklingsmuligheder. Pharmadanmark mener, at fusionen vil kunne sikre en bedre udnyttelse af universitets ressourcer og skabe sammenhæng i hele KU s life science-klynge, men finder dog, at processen omkring beslutningen om fusion gav anledning til frustration blandt studerende og ansatte. Pharmadanmark har også peget på, at det er særligt vigtigt at være opmærksom på den status, som de farmaceutiske uddannelser har i Danmark. Mere end 25 procent af alle akademikere i lægemiddelindustrien har en farmaceutisk uddannelse, og det kan bl.a. tilskrives den særlige vægtning, som de kemiske fag har fået lov til at få på farmaceutuddannelsen. De første ti farmaceuter dimitterede sidste efterår fra Syddansk Universitets (SDU) nye farmaceutuddannelse i Odense. SDU fik i 2010 akkrediteret den første farmaceutuddannelse uden for København. Studerende på universitetets cand. scient.pharm.-uddannelse fik ved den lejlighed mulighed for at meritere til den nye farmaceutuddannelse og manglede således kun et års studier for at være færdiguddannede. De fleste kandidater har fået job lokalt, og det indikerer, at der er et regionalt behov for lokalt uddannede farmaceuter. Det var netop et af universitetets argumenter over for myndighederne, da det søgte om tilladelse til at oprette uddannelsen. Internationalt Danmark havde formandskabet for EU i første halvår af 2012 og var dermed med til at tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd. På lægemiddelområdet betød det bl.a. fokus på antibiotikaresistens. Det lykkedes for det danske formandskab at skabe enighed om en fælles EU-patentordning, som har været diskuteret i 40 år. Den nye fælles patentorganisation planlægges at skulle ligge i Paris. Et fælles EU-patent vil gøre det markant billigere for virksomheder at søge patent for deres produkter i Europa. Pharmadanmarks samarbejde med andre foreninger og organisationer DIA EuroMeeting 2012 (Drug Information Association) blev afholdt i København med deltagere fra lægemiddelindustri, regulatoriske myndigheder og forskningsinstitutioner. Pharmadanmark var vært for en velbesøgt reception for de danske kongresdeltagere. Hensigten med receptionen er at samle kolleger, der måske ikke kender hinanden på forhånd eller ikke har lejlighed til at mødes til hverdag, på tværs af virksomheder, stillinger og uddannelse. > pharma oktober

9 Årsberetning Pharmadanmark Administrativt Pharmadanmark er i gang med implementeringen af en ny ambitiøs it-strategi for foreningen. Strategien bygger på, at det enkelte medlem er noget særligt og derfor også skal opleve foreningens kommunikation som rettet mod sig og sit faglige ståsted. Vi er i den unikke situation, at næsten halvdelen af foreningens medlemmer kan karakteriseres som ambassadører for foreningen og dermed selv kan være primus motor i foreningens medlemsfremgang. It-strategien skal afspejle dette og dække de individuelle informationsbehov hos det enkelte medlem. It-platformen moderniseres, så foreningen også fremover vil være i stand til at servicere medlemmerne på en tidssvarende måde. Derfor skabes der en sammenhængende platform, hvor al den viden, som Pharmadanmark har om et givet medlem, bliver aktiveret. It-strategien indebærer bl.a. konkret: Udvikling af et nyt medlemssystem Udvikling af en ny hjemmeside, der er fuldstændig integrerbar med medlemssystemet Udvikling af selvbetjening ved indmeldelse og ændring af oplysninger i medlemssystemet Overflytning af dele af funktionerne fra Pharmaforum til hjemmesiden, så de får en bedre funktionalitet Udvikling af et mobilsite, som designmæssigt hænger sammen med foreningens nye website. Nøgletal Indtægter Kontingentindtægter Annonceindtægter Indtægter i alt Udgifter Lønudgifter Leje/driftsudgifter til domicil Andet Samlede udgifter Aktive medlemmer Øvrige nøgletal: Indtægter pr. aktivt medlem 5,464 5,352 4,892 Lønninger pr. aktivt medlem 2,677 2,600 2,433 Huslejeudgifter pr aktivt medlem 0,098 0,140 0,121 Udgifter pr. aktivt medlem 5,534 5,299 4,905 Løn i pct af udgifter 48% 49% 50% Husleje i pct. af udgifter 2% 3% 2% Antal ansatte Kontingentindtægt pr. aktivt medlem 4,687 4,651 4,379 Egenkapital Egenkapital pr. medlem 4,146 3,817 2,688 * Alle tal er i tusinde kr. Fordeling af aktive medlemmer Farmaceuter 83% Cand scient Humanbiologi 6% Div. cand.scient 8% Andre 3% 100% 34 pharma oktober 2012

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 ID-nr 42222 Sorteret Magasinpost (SMP) Årsberetning 2012-2013 pharma oktober 2013 43 2 pharma oktober 2013 Arbejdsmarkedet er

Læs mere

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Pharmadanmarks medlemsskare steg fra 2010 til 2011 med over syv procent, og foreningen har rundet 6.000 medlemmer, de 4.000 er erhvervsaktive. 20 forskellige lægemiddelfaglige

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2013

Indhold Lønstatistik 2013 Lønstatistik 2013 Indhold Lønstatistik 2013 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2013 Søndag den 10. november 2013 kl. 9.00-12.30 Mødet afholdes på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dagsorden 1. Valg af dirigent(er) side 3 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Landsrapport 2013 2014, Island

Landsrapport 2013 2014, Island Landsrapport 2013 2014, Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at 2013 2014 ville stå i overenskomstforhandlingernes

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig.

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag:

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013 Indledning Kun det talte ord gælder Ligesom formanden vil jeg også indlede med at sige velkommen til landsmødet. Jeg er meget glad

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig.

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Orientering fra EAHP 5.

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen.

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen. MUNDTLIG BERETNING 14 Kære venner Velkommen til generalforsamling i Erhvervsskolelederne. Velkommen til den første generalforsamling efter vi har besluttet og gennemført tilslutning til Djøf. En særlig

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m. Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere