Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014"

Transkript

1 Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune

2 Strategi for udvikling af kvalitet og kapacitet på dagtilbudsområdet i Albertslund Kommune Tekst: Lone Ast, Lone Johansen, Frank Figge Larsen, Susanne Schäd og Christen Sonnichsen. Foto: Erling Borre. Oplag: 1000 eks. Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS

3 Indhold Forord Udviklingsstrategiens opbygning Del 1 Udvikling af den pædagogiske praksis i Albertslund Kommune Pædagogisk udviklingsarbejde Personalet Temaer og tiltag for den pædagogiske udvikling Børneperspektivet Børns medindflydelse Børnefællesskaber Forældresamarbejde dialog og partnerskab Børns legerum Inklusion Sprogindsatsen Miljøpædagogik Overgange i børns liv Sundhed Børn, it og medier Tilsyn Virksomhedsplan Praksisfelter i arbejdet med praksisog læringsdokument Dokumentation, evaluering og praksisfortællinger Praksis- og læringsdokument (eksempel) Praksisfortælling, som metodisk tilgang 39 Praksisfortællinger som et metodisk eksempel Del 3 Ledelse og medarbejdere Lederfaglighed Pædagogisk faglighed Kompetenceudvikling Samarbejde mellem medarbejdergrupperne Nye medarbejdere Profilering Institutionsstruktur og -størrelser Del 4 Fysiske rammer Sammenhæng mellem rum og den pædagogiske kerneydelse Sundhed og trivsel Del 2 Praksis- og læringsdokument Synliggørelse og dialog Videndeling Sammenlignelighed Indhold, dokumentation og evaluering af det pædagogiske udviklingsarbejde Del 5 Dagplejens fremtidige struktur Del 6 Styringsmodeller og -værktøjer Afrunding

4

5 Forord Albertslund Kommune ønsker med denne udviklingsstrategi at medvirke til at sikre et trygt og sammenhængende børneliv, der fremmer alle børns trivsel, udvikling, læring og sundhed i kommunens dagtilbud. Udviklingsstrategien tager afsæt i Dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse og bestemmelsen om pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger. Den skal være medvirkende til at omsætte de politisk vedtagne målsætninger i praksis, skabe bæredygtige enheder, som kan matche fremtidige pædagogiske udfordringer, sikre tidssvarende bygningsmæssige rammer og skabe gennemskuelige, fleksible økono miog kapacitetsstyringsværktøjer. Krav til systematik i arbejdet, til dokumentation og til at skabe pædagogiske udfordringer, der sikrer børns udvikling og læring, er steget betragteligt gennem de sidste ti år. Udviklingsstrategien skal være med til at udvikle metoder, der kan imødekomme disse øgede krav, samtidig med at metoderne udvikler den pædagogiske praksis og giver mening for det pædagogiske personale. Strategien peger på en række temaer, som vil være omdrejningspunktet for arbejdet i den konkrete praksis og for beskrivelser af og refleksioner over relationerne samt børns hverdagslæring. Temaerne er børneperspektivet, børns medindflydelse, børne fællesskaber, forældresamarbejde, børns legerum, inklusion, sprogindsatsen, miljøpædagogik, overgange i børns liv, sundhed samt børn og it. Strategien for udvikling af kvalitet og kapacitet på dagtilbudsområdet indebærer, at alle dagtilbud skal arbejde med at beskrive, målsætte, dokumentere og evaluere den pædagogiske praksis inden for rammerne af et praksis og læringsdokument. Udviklingsstrategien er blevet til i en omfattende proces, hvor medarbejdere, ledere, forældrebestyrelser og politikere har haft lejlighed til at komme med forslag til indhold og metoder for det fælles dagtilbudsområde. Det har fra politisk side været vigtigt at sikre, at der med udviklingsstrategien både bliver givet en fælles ramme gældende for alle dagtilbud, og at der bliver sikret et stort råderum at udfylde lokalt i dagtilbuddene. 5

6 Udviklingsstrategien beskriver udviklingsmål og tiltag i perioden , som skal være gældende for udviklingsarbejdet i dagtilbuddene. Udviklingsstrategien omfatter den pædagogiske udvikling, ledelse og medarbejdere, de fysiske rammer, dagplejen samt administrative styringsmodeller og værktøjer, hvor det er den pædagogiske udvikling, der er omdrejningspunktet og retningsgivende for de øvrige dele af udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien har skabt en spændende ramme for dagtilbuddene. Vi glæder os til at følge arbejdet. Jens Mikkelsen Formand for Børne- og Undervisningsudvalget Jette Runchel Direktør for Børne- og Ungeforvaltningen Ulla Schmidt Nielsen Institutionschef, Børne- og Ungeforvaltningen Udviklingsstrategiens opbygning Strategien er bygget op i 6 dele, hvor hver del beskriver et område, samt hvilke tiltag der iværksættes. Del 1 beskriver den pædagogiske udvikling både i forhold til den overordnede tilgang og mere specifikt i forhold til 11 temaer. Del 2 er en beskrivelse af den metode, der skal arbejdes med i forhold til den pædagogiske udvikling: Et praksis- og lærings dokument. Del 3 sætter fokus på ledelse og med - arbejdere, hvor faglighed, kompetenceudvikling og viden deling er centrale temaer. Del 4 beskriver den ønskede udvikling i forhold til de fysiske rammer. Del 5 beskriver dagplejens fremtidige struktur. Del 6 beskriver styringsmodeller og værktøjer, som sætter fokus på såvel de ressourcer, der anvendes på området, som på kapacitet og planlægning. 6

7 Del 1 Udvikling af den pædagogiske praksis i Albertslund Kommune Kernen inden for det pædagogiske arbejde er relationen imellem den professionelle og barnet. At indgå i relationer og være en betydningsfuld del af fællesskabet er vigtigt for børns identitetsskabelse, selvværd, trivsel, læring, og udvikling. Den pædagogiske relation til barnet bør bygge på varme, respekt og tillid, hvilket fordrer indlevelse, nærvær og accept fra den professionelles side. Derfor vil udviklingsstrategien fokusere på børnenes relationer og på hverdagens pædagogiske praksis for at sikre den bedste kvalitet for alle 0-5 års børns hverdagsliv og læring i Albertslund Kommune. Udvikling af den pædagogiske praksis Udgangspunktet for den pædagogiske udvikling er det enkelte dagtilbud. Dagtilbuddene skal beskrive deres pædagogiske strategier og mål og udfolde dem i sammenhæng med egen pædagogiske historie, iden - titet og med udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien indeholder en række temaer, som skal udfoldes ved hjælp af et arbejdsredskab, der benævnes praksis- og læringsdokumentet. Dette er en ramme, hvori dagtilbuddet udtrykker sine pædagogiske overvejelser, valg af pædagogiske strategier og mål for den pædagogiske udvikling og praksis i relation til temaerne. Desuden er det et redskab, hvor der igennem udviklingsarbejdets processer arbejdes med dokumentation, læring, evaluering og perspektivering af den pædagogiske praksis. Med praksis- og læringsdokumentet skal der arbejdes i den pædagogiske praksis og med den pædagogiske praksis. Dokumentet samler dagtilbuddets arbejde med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger samt kommunens indsatser rettet mod børns læring og opvækst. Personalet Det er først og fremmest personalegrupperne i dagtilbuddene, det pædagogisk faglige fællesskab, der er den centrale udviklingsenhed i relation til udviklingsstrategien og det enkelte dagtilbud er den centrale ramme om den pædagogiske udvikling. Temaer og tiltag for den pædagogiske udvikling Der er udvalgt 11 temaer, som skal være om drejningspunktet for arbejdet med udviklingsstrategien. Alle temaer er valgt ud fra, at de er centrale i børns læring og udvikling og er med til at understøtte 7

8 arbejdet både med at sikre den bedste kvalitet for børnene og med til at inddrage hverdags læringsperspektivet. Temaerne er udvalgt i tæt samarbejde med medarbejdere, ledere og områdeledere for dagtilbuddene i kommunen. Det er det enkelte dagtilbud, der udfolder temaerne lokalt i sammenhæng med dagtilbuddets pædagogiske identitet, historie og tænkning. Det enkelte dagtilbud skal beskrive, hvordan de seks områder fra lovgivningen om pædagogiske Hverdagslæring Når arbejdsredskabet benævnes praksis- og læringsdokument, er det for at un der - strege sammenhængen mellem den pædagogiske praksis og børnenes læring, og at udviklingsarbejdet handler om at udvikle den daglige praksis i et læringsperspektiv. I udviklingsstrategien anvendes begrebet hverdagslæring for at understrege, at læring forstås som et bredt læringsbegreb. Det betyder, at hele dagtilbuddets og barnets hverdagsliv ses i et læringsperspektiv, og at læring er mere end barnets udbytte af planlagte pædagogiske aktiviteter. Der er vigtige læreprocesser forbundet med barnets leg, samvær med andre og hverdagslivets gøremål og rutiner. Med praksis- og læringsdokumentets beskrivelser, mål, dokumentation og evaluering af praksisfelter bliver hverdagslivet undersøgt og målsat i et hverdagslæringsperspektiv. 8

9 TEMAER Børneperspektivet Børns medindflydelse Børnefællesskaber Forældresamarbejdet Børns legerum Inklusion Sprogindsatsen Miljøpædagogik Overgange i børns liv Sundhed Børn og it Læring Udviklingsstrategien indeholder en læringsforståelse, hvor læring dels er noget, der foregår i det enkelte barn (og den enkelte voksne), dels er noget, der foregår i læringsfællesskaber i hverdagen. Læring forstås forbundet med fællesskab, social praksis og sprog. Det er det enkelte barn (eller den enkelte voksne), der handler i hverdagslivet, hvis læring udfordres i aktiviteterne og i samværet. Ved at indgå i hverdagslivet og handle i fællesskaberne vil børns og voksnes deltagelse forandre aktiviteterne og samværet samtidig med, at aktiviteterne og samværet forandrer deltagerne. læreplaner i dagtilbud: Sociale kompetencer, personlige kompetencer, natur og naturfænomener, sprog, krop og bevægelse og kulturelle udtryksformer og værdier indgår som en integreret del af udviklingsstrategiens valgte temaer og fremtræder i praksis. Institutionsafdelingen og Pædagogisk Center vil generelt medvirke til at understøtte aktiviteter, læringsforløb, lokale udviklingsprojekter og kompetenceudviklingstiltag, der kan inspirere til arbejdet med implementering af udviklingsstrategien. Konsulenterne vil medvirke til at igangsætte og udbrede erfaringsudveksling, videndeling, introducere pædagogiske udviklingsmetoder samt ajourføre og formidle ny forskning inden for feltet. 9

10 Børneperspektivet TEMA I arbejdet med små børn betyder børneperspektivet, at voksne har et ansvar for at forstå og sætte sig ind i de tanker og opfattelser, som barnet har om sit liv. Det er ikke kun pædagoger og forældre, der har intentioner med børnenes opdragelse, børnene har også selv idéer til, hvordan et godt børnehaveliv skal være, hvilket er væsentligt systematisk at sætte fokus på. I Albertslundstrategien betones barnets aktive medvirken i institutionerne: Barnet eller den unge skal ikke bare passivt rummes, men skal sikres mulighed for at være en aktiv medspiller i leg, læring og udvikling af sociale færdigheder. Det påpeges ligeledes i Dagtilbudslovens 12, at børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages alt efter børnenes alder og modenhed. Børneperspektivet betyder, at børns oplevelser af deres hverdagsliv i dagtilbuddet skal indgå i beskrivelser, mål og evaluering af dagtilbuddets praksis. 10

11 TILTAG Dagtilbuddene skal i deres praksisog læringsdokument beskrive, målsætte, dokumentere og evaluere arbejdet med børneperspektivet i praksis. Dagtilbuddene skal systematisere arbejdet inden for temaet og have fokus på, hvilke betingelser der kan medvirke til fortsat at tænke børnenes perspektiv ind. en aktiv medspiller i leg, læring og udvikling af sociale færdigheder Udviklingsarbejdet inden for temaet skal omhandle forståelse for og metoder til at lære at foretage interviews med børn, at inddrage børn, at forstå børns udtryksformer og give mulighed for at udveksle erfaringer med arbejdet. 11

12 Børns medindflydelse TEMA Børnenes perspektiv og dermed indflydelse på egen hverdag er vigtig for deres læring og udvikling, ligesom det er vigtigt at følge op på deres idéer. I Albertslund Kommunes Børn og unge-politik betones dette i de syv værdier individet i fællesskabet, hvor det er målsætningen at sikre børn og unges medbestemmelse og demokratiske deltagelse i de fællesskaber, de indgår i. I overensstemmelse med Børnekonventionen og Dagtilbudsloven skal dagtilbuddene systematisk arbejde med børns medindflydelse i forhold til børnenes hverdagsliv i dagtilbuddet. Børns medindflydelse skal tematiseres i relation til børns liv i og med fællesskaber, og børn skal tidligt have mulighed for at gøre sig erfaringer med demokratiske samværsformer. at sikre børn og unges medbestemmelse og demokratiske deltagelse i de fællesskaber, de indgår i 12

13 TILTAG Dagtilbuddene skal arbejde videre med fokus på børns medindflydelse og med udvikling af metoder til, hvordan arbejdet kan gøres på en systematisk og formaliseret måde. Dagtilbuddene skal igangsætte lokale udviklingsprojekter og læringsrum for erfaringsudveksling omkring børns medindflydelse. I praksis- og læringsdokumentet skal dette arbejde beskrives, målsættes, dokumenteres og evalueres. 13

14 Børnefællesskaber TEMA Børn og unge-politikken i Albertslund Kommune beskriver fællesskaber i et læringsperspektiv og arbejdet med børns relation til fællesskaber gennem målsætningerne:» at skabe befordrende læringsmiljøer, hvor læringen og den sociale udvikling gensidigt støtter hinanden.» at fremme det enkelte barns og den enkelte unges oplevelse af at være vigtig for fællesskabet og af at fællesskabet er vigtigt for dem. Fællesskaberne er en ressource for børns læreprocesser, da små børns læring forudsætter leg og læringsfællesskaber. Derfor har børns forhold til de fællesskaber, de indgår i, betydning for deres trivsel og identitetsdannelse. På den baggrund skal der systematisk være opmærksomhed på børnefællesskaber således, at praktikkerne kan få begreber, redskaber og metoder til at styrke alle børns deltagelse i fællesskabet og sikre kvalitet i børnenes fællesskaber. 14

15 TILTAG Dagtilbuddene skal i deres praksisog læringsdokument beskrive, målsætte, dokumentere og evaluere praksis for arbejdet med børnefællesskaber. Dagtilbuddene skal arbejde med at sætte fokus på betingelser for børnefællesskaber både i relation til de fysiske rammer og til pædagogiske tiltag. Erfaringer og viden skal formidles blandt dagtilbuddene, her - under beskrivelse af begreber, redskaber og metoder, der kan medvirke til at fremme arbejdet med at understøtte udviklingen af gode børnefællesskaber. at fremme det enkelte barns og den enkelte unges oplevelse af at være vigtig for fællesskabet 15

16 Forældresamarbejde dialog og partnerskab TEMA I Albertslund Kommunes børn og unge-politik beskrives familie- og børnesynet samt aktørerne heri således: Kommunens indsats skal tage udgangspunkt i samklangen mellem forældre, barnet/den unge og de professionelle. Samarbejdet skal bygge på dialog og inddragelse af familien og barnet/den unge. Det gode forældresamarbejde, som dagtilbuddene i Albertslund er kendt for, skal videreudvikles. I den sammenhæng skal børnenes udvikling forstås i tæt relation til de kontekster, som dagtilbuddet og hjemmet udgør. De voksne, der er omkring børnene, kan have ganske forskellige billeder af børnene, da de jo er sammen med dem i forskellige situationer. Forældre og det pædagogiske personale har en fælles interesse i børnenes fælles trivsel: Samarbejdet organiseres for børnenes skyld. Der skal i forældresamarbejdet fokuseres på, at samarbejdet mellem børns voksne foregår i dialog og i partnerskab omkring det at skabe trivsel, læring og udvikling for barnet. Forældresamarbejdet skal være en ressource i det pædagogiske arbejde, og der skal eksperimenteres med at udvide formerne for forældresamarbejdet med metoder, der giver forældrene større indsigt i livet i dagtilbuddet, i børnenes fællesskaber og fælles aktiviteter. 16

17 TILTAG Dagtilbuddene skal i deres praksisog læringsdokument beskrive, målsætte, dokumentere og evaluere forældresamarbejdets praksis. Udviklingsarbejde, der fremmer nye måder at inddrage forældre i institutionens liv, vil blive en del af udviklingsstrategien med henblik på i højere grad at gøre forældresam - arbejdet til en ressource for det pædagogiske arbejde. Udviklingsprojekter skal igangsættes i udvalgte institutioner, hvor der arbejdes med familiegrupper i dagtilbud, som det eksempelvis foregår på skoleområdet (familie - klasser). bygge på dialog og inddragelse af familien og barnet/den unge 17

18 Børns legerum TEMA Legen er betydningsfuld i forhold til barnets tilegnelse af sociale og kulturelle kompetencer, fordi legen som socialt og kulturelt fænomen handler om kommunikation, samvær, relationer og udfoldelse af kreativitet. Det er personalets opgave at forvalte hverdagslivet, så der er tid, rum og plads til, at børnene kan udfolde deres lege, gøre sig erfaringer med at organisere lege og danne legefællesskaber. Derfor skal dagtilbuddene fokusere på det, der sker i legen imellem børnene, på børnenes læreprocesser i lege ne og de voksnes understøttelse af kvalitet i børns legeprocesser og legerum. Ved at anvende begrebet børns legerum åbnes der for personalets opmærksomhed på fællesskab og læring i sammen- hæng med børns lege. Børns legerum skal ses i relation til det kommunale indsatsområde inklusion, idet der fokuseres på at undgå eksklusionsprocesser i hverdags livets leg og samvær i børnegrupperne, og idet legen kan understøtte arbejdet med inklusion. Dagtilbudsloven formulerer i tråd med ovenstående, at dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver dem mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Tillige siger loven, at den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dag tilbud. så der er tid rum og plads til at børnene kan udfolde deres lege 18

19 TILTAG Dagtilbuddene skal i deres praksisog læringsdokument beskrive, målsætte, dokumentere og evaluere arbejdet med børns legerum og praksis.

20 Inklusion TEMA Børns deltagelse i fællesskaber er afgørende for de res udvikling og trivsel. Derfor skal inklusion være et omdrejningspunkt i arbejdet med den pædagogiske praksis. Arbejdet med inklusion bygger på et kontekst- og ressourceperspektiv, hvor der er fokus på fællesskabet og børnenes ressourcer. Albertslundstrategien sætter mål for arbejdet med inklusion: Inklusion betyder et perspektivskifte fra individ til system Inklusion betyder at medregne. Inklusion indbefatter, at der arbejdes med et perspektivskifte fra individ til system, der bestræber sig på at være optimalt for alle børn. Inkluderende institutioner eller inkluderende pædagogik fokuserer på, hvordan der kan udvikles støttende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov. I sådan en forståelse bliver inklusion et almenpædagogisk anliggende og ikke i så høj grad som tidligere et special- eller socialpædagogisk.» Albertslund vil være kendt for, at vi er førende med inklusion af sårbare børn, som har brug for særlig støtte og opmærksomhed.» Formålet er at undgå, at disse børn udstødes fra fællesskabet i en tidlig alder, og at lære andre børn om mangfoldigheden i børns vilkår.» Alle skal opleve at være værdifulde for fællesskabet, og at fællesskabet er værdifuldt for dem. Inklusionsarbejdet i Albertslund fokuserer på, at det er gennem deltagelse i fællesskabet i hverdagens 20

21 TILTAG Institutionerne skal i deres praksisog læringsdokument beskrive, målsætte, dokumentere og evaluere deres lokale arbejde med inklusion i praksis. sammenhænge, at barnet udvikler sig og lærer. Der skal arbejdes med en bred vifte af muligheder, hvori børnene kan opsøge, komme i kontakt med og deltage i differentierede lege- og læringsfællesskaber, ud fra en betragtning om, at jo mere differentierede fællesskaberne er, jo større mulighed er der for, at alle får mulighed for at deltage og være en aktiv deltager i fællesskabet. Det er et mål for arbejdet med inklusion, at arbejdet i de enkelte dagtilbud indgår i et fælles kommunalt udviklingsarbejde, hvor der udarbejdes en kommunal definition af, hvad der forstås ved inklusionsarbejde i Albertslund og hvilke metoder, læringsmiljøer og praksisfelter, der understøtter og fremmer inklusionsarbejdet bedst i Albertslund. 21

22 Sprogindsatsen TEMA At mestre sproget har stor betydning for børnenes legekompetencer, læring og udvikling i dagtilbuddet og i skolen og for børnenes fremtidsmuligheder og livschancer. Derfor er arbejdet med børns sprogud - vikling et centralt indsatsområde i dagtilbuddene i Albertslund Kommune. miljøer og inddragelse af børn med sprogvanskeligheder i børnefællesskaberne, så der arbejdes med kvalitet i sprogindsatsen på flere niveauer, som gensidigt understøtter praksis i den samlede sprogindsats. De overordnede niveauer i sprogindsatsen er: Arbejdet med tre års sprogvurderinger, individuelle handleplaner og TRAS er under implementering. Fremadrettet skal dagtilbuddene fokusere på deres daglige sprogpraksis, sprogpædagogiske lærings- Sprogvurderinger og individuelle handle planer TRAS: Tidlig Registrering Af Sprogudvikling. Et materiale, der understøtter personalets arbejde med at følge en tidlig indsats i forhold til det enkelte barns vanskeligheder og udfordringer i sprogudviklingen. Fokus på det enkelte barns sprogudvikling, herunder arbejdet med TRAS og sprogstimuleringsaktiviteter Hverdagslivets og samværets sprogpraksis 22

23 TILTAG Dagtilbuddene skal i deres praksisog læringsdokument med reference til sprog og læsehandlingsplanen, beskrive, målsætte, dokumentere og evaluere deres lokale arbejde med sprogindsatsen. Med udgangspunkt i Albertslund Kommunes sprog og læsehandlingsplan skal dagtilbuddene arbejde med tre indsatser:» En generel opmærksomhed på fællesskaber og læringsmiljøer, der omkranser børnenes aktiviteter, samvær og leg i hverdagen. Herunder børnenes kropslige aktiviteter, både inde og udendørs.» Arbejde med børns fortælle- og tegnekompetence, dialogiske læreprocesser og tidlige skriftsprogstil - egnelse fra fagtesange for de mindste børn, over dialogisk oplæsning og fortælling til temalege, som indeholder elementer af skriftsproglige aktiviteter med tegning, skilte, legeskrivning m.m. for større børn.» Fortsat opmærksomhed på udfordringerne i børns andetsprogsudvikling, dels i forhold til vurdering og sprogstimulering af det enkelte tosprogede barns sprog, dels i et integrations- og deltagelsesperspektiv i relation til børnefællesskaber som læringsfællesskaber for leg, samspil, kommunikative færdigheder og sprog. Desuden skal et særligt fokus rettes mod forældresamarbejdet, hvor sproget kan have betydning for samarbejdet. I udviklingsperioden skal der undersøges mulige tilgange til at skabe dialog og partnerskab med forældre, hvor sproget kan have betydning for samarbejdet. Fælles for indsatserne er, at der skal rettes en tidlig og særlig opmærksomhed på de børn, som ikke selv er opsøgende eller viser umiddelbar interesse for at udfolde fortællinger, sproglege, tegninger, legeskrivning m.m., da erfaringer med disse aktiviteter hænger sammen med udviklingen af barnets læse- og skrivefærdigheder på længere sigt. 23

24 Miljøpædagogik TEMA Miljø er et indsatsområde i dagtilbuddene i Albertslund, sådan som det generelt er i Albertslund Kommune. Dagtilbuddet har tillige en særlig miljøpædagogisk opgave, som består i, at børnene får erfaringer med miljø, natur og naturfænomener. Børnene skal i dagtilbuddet være og deltage i sammenhænge, hvor miljø og klima er reflekteret og indgår i organiseringen af hverdagen, så det miljøpædagogiske perspektiv indgår som et aspekt i den pædagogiske praksis. at børnene får erfaringer med miljø, natur og naturfænomener 24

25 TILTAG Dagtilbuddene skal i deres praksisog læringsdokument beskrive, målsætte, dokumentere og evaluere deres lokale miljøpædagogiske arbejde og praksis. Pædagogisk Center Albertslund understøtter med overordnet miljøpædagogiske overvejelser og metoder samt med formidling og er ansvarlig for at udvikle miljøpolitisk praksis samt sikre kvalitet. Halvårlige møder mellem de miljøansvarlige i kommunen er en del af denne understøttelse. Form og indhold på miljømøderne vil have et forskelligt afsæt, så information, idéog erfaringsudveksling samt arbejdet i forhold til miljøledelsessystemet tilgodeses. 25

26 Overgange i børns liv TEMA Det er en udfordrende opgave for et barn at skifte udviklingsmiljø såvel fra hjem til dagtilbud som fra dagtilbud til skole. Det enkelte dagtilbud skal i samarbejde med fritidshjem, SFO er og skoler sikre en koordineret indsats mellem pædagoger, lærere og forældre med tydelighed over for de involveredes roller og opgaver med barnets overgang. Hvert enkelt dagtilbud skal have en plan for overgangene i børns liv, som dels indeholder et samarbejdsperspektiv i forhold til de professionelle indbyrdes og de professionelle og forældrene, dels indeholder et barneperspektiv, hvor der tages hensyn til barnets oplevelse af overgangen og skiftet. Der skal ligeledes fokuseres på at udvikle metoder i forhold til overgangene fra hjem til vuggestue/dagpleje og fra vuggestue/dagpleje til børnehave. Det strategiske udgangspunkt for arbejdet med overgang fra dagtilbud til fritidshjem, SFO og skole skal være:» Barnets perspektiv på oplevelsen af at skifte livsomstændighed.» Det identitetsmæssige perspektiv på overgangen.» Sproglig udvikling. Med hensyn til overgangen fra børnehave til skole har Albertslund Kommune den udfordring, at det enkelte dagtilbud afgiver børn til flere skoler, SFO er og fritidshjem. Denne udfordring peger på behovet for af en fælles kommunal metodisk ramme for overgangen. 26

27 TILTAG Dagtilbuddene skal i deres praksisog læringsdokument beskrive, målsætte, dokumentere og evaluere deres praksis i forhold til overgange i børns liv. Koncept for tværfagligt samarbejde i forbindelse med børns overgang skal udvikles og være implementeret, inden udviklingsstrategiens periode udløber. Det skal ske i et samarbejde mellem dagtilbud og skoler. Der skal udarbejdes en handleplan for overgang fra børnehave til SFO og skole, der skal introduceres i skoleåret 2011/12. Hvert enkelt dagtilbud skal have en plan for overgangene i børns liv 27

28 Sundhed TEMA I Albertslundstrategien indgår det, at kommunen ønsker at tage medansvar for at skabe rammerne om det sunde liv. Sund kost og fysisk aktivitet er to væsentlige aspekter i Albertslund Kommunes dagtilbud. Derfor skal det fastholdes, at børnene får økologisk kost i alle dagtilbud, og at der fortsat arbejdes på at skabe fysiske rammer omkring børnene, som understøtter et sundt liv i bevægelse, både inde og udendørs. Deltagelse i fællesskaber og betydningsfulde relationer til andre børn og voksne har også stor betydning for barnets sundhed. Det enkelte dagtilbud har tillige en særlig sundhedspædagogisk opgave, som består i, at børnene får erfaringer med aktiviteter, som understøtter udviklingen af kropslige færdigheder og styrker deres bevæ gelighed samt bidrager til en positiv oplevelse af en aktiv livsstil. Børnene skal i dagtilbuddet være og deltage i sammenhænge, hvor sundhed og bevægelse er reflekteret og indgår i organiseringen af hverdagen, så det sundhedspædagogiske perspektiv indgår som et aspekt ved den pædagogiske praksis og i relation til børnenes hverdagsliv. 28

29 TILTAG Dagtilbuddene skal i deres praksisog læringsdokument beskrive, målsætte, dokumentere og evaluere deres lokale sundhedspædagogiske arbejde og praksis. at børnene får økologisk kost i alle dagtilbud 29

30 Børn, it og medier TEMA Børn i Albertslund Kommune skal opnå færdigheder med it og medier på linje med andre traditionelle kulturteknikker, f.eks. tegning og værkstedsaktiviteter og kropslige udtryksformer som rytmik og dans. It og medier skal opfattes som redskaber på linje med andre teknikker og kulturelle udtryksmidler, som kan bruges af børnene og børn og voksne i forbindelse med udfoldelse af lege og aktiviteter. Erfaringer med it og medier kan understøtte kreative, innovative og legende processer i børnenes leg og aktivitet. It og medier kan eksempelvis understøtte konstruktionslege og børns udfoldelse af fortællinger, eksempelvis i form af sørøver- og skattekortlege. Sanglege i fællesskab for mindre børn i vuggestuealderen kan understøttes af it og medier og eksempelvis åbne for børnenes inddragelse i valg og udfoldelse af sange og sanglege. Inddragelse af it og medier i arbejdet med børnene skal bygge på, at redskaberne udvider muligheder for børnenes leg og læring i fællesskaber. Samtidig skal inddragelsen af redskaberne tage højde for småbørns kropslige udfoldelse i forbindelse med leg og aktivitet. Fokus skal være på at inddrage it og medier i hverdagslivets pædagogiske aktiviteter og leg. 30

31 TILTAG I sammenhæng med handleplanen for it og medier for børn i dagtilbud og skole skal der i perioden foregå pilotprojekter i enkelte udvalgte dagtilbud med det formål at skabe pædagogiske og metodiske erfaringer, der kan fremme inddragelsen af it og medier med mere klassiske småbørnspædagogiske og fællesskabsorienterede aktiviteter. Viden og erfaringer fra pilotprojekterne skal anvendes til at udbrede it og medier som understøttende redskaber for aktiviteter og leg i den pædagogiske praksis i Albertslund Kommunes dagtilbud. 31

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune Udviklingsstrategi for dagtilbud 2010-2014 i Albertslund Kommune Strategi for udvikling af kvalitet og kapacitet på dagtilbudsområdet 2010-2014 i Albertslund Kommune Indhold Forord...............................

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune Baggrund I dag har vi arrangeret børnenes liv sådan, at de befinder sig en stor del af tiden i institutioner og skoler sammen med andre børn og på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding 19.04..2017 18. april 2017 1 Tidlige indsatser er vigtige 18-04-2017 2 Hvad skal underbygge kvaliteten i dagtilbud?

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Område Hestkøbs Pædagogiske principper

Område Hestkøbs Pædagogiske principper Område Hestkøbs Pædagogiske principper Børn- og Ungepolitikken i Rudersdal, samt dagtilbudsloven, danner rammen for vores pædagogiske arbejde. Citat fra Børn- og Ungepolitikken s. 7: Læring og glæden ved

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Vi har valgt at fortsætte arbejdet med egne og fælles indsatsområder i 2014, med opdaterede mål og handleplaner. Egne indsatsområder: 1. Udemiljø 2. Udvikling af læreplaner - Natur

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Børnehuset Delfinen Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering

Dagtilbudspolitik. Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering Dagtilbudspolitik Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering Forord Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune vedtog den 26. marts 2008 Dagtilbudspolitikken for det samlede

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Inklusion og læreplaner. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk

Inklusion og læreplaner. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk Inklusion og læreplaner Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk Hvilke krav stiller inklusion til læringsmiljøet? Hvordan kan læreplansarbejdet fremme inklusion? Workshoppen sigter på at sætte fokus

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere