PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2015/830 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Intern kode WW Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet brug Harpikssystem anvendt ved produktion af armerede plastiklaminater. 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør adresse på person ansvarlig for dette SDS Aliancys AG Stettemerstrasse 28 CH-8207 Schaffhausen Schweiz Tel Aliancys Italia s.r.l. Rodi Filago Italy (Communication in English only please) 1.4 Nødtelefon Nødtelefon Schweiz PUNKT 2 Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Produktdefinition Blanding Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361d (Ufødte barn) STOT SE 3, H335 STOT RE 1, H372 Aquatic Chronic 3, H412 Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer. Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt Mærkningselementer Farepiktogrammer Signalord Fare Faresætninger H226 - Brandfarlig væske og damp. H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. H315 - Forårsager hudirritation. H361d - Mistænkes for at skade det ufødte barn. H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene. H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Supplementerende etiket Ikke relevant. elementer Sikkerhedssætninger Generelt Ikke relevant. Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 1/16

2 Forebyggelse Reaktion Opbevaring Bortskaffelse Farlige indholdsstoffer P201 - Indhent særlige anvisninger før brug. P202 - Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. P280 - Brug egnede beskyttelseshandsker 4-8 timer (gennembrudstid) fluorgummi (Viton) (0. 70 mm); < 1 time (gennembrudstid) Nitrilgummi / Chloropren (0.2 mm). Brug særligt arbejdstøj. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P241 - Anvend eksplosionssikkert elektrisk, ventilations- og lysudstyr samt til al håndtering af materialet. P243 - Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. P240 - Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. P233 - Hold beholderen tæt lukket. P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273 - Undgå udledning til miljøet. P260 - Indånd ikke dampe. P270 - Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. P264 - Vask hænderne grundigt efter brug. P314 - Søg lægehjælp ved ubehag. P308 + P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering Søg lægehjælp. P304 + P340 + P312 - VED INDÅNDING Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Kontakt GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag. P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret) Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl med vand. P302 + P352 + P362+P364 - VED KONTAKT MED HUDEN Vask med rigeligt sæbe og vand. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P332 + P313 - Ved hudirritation Søg lægehjælp. P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation Søg lægehjælp. P235 - Opbevares køligt. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Styren 2.3 Andre farer Andre farer, som ikke indebærer klassificering Gas/damp er tungere end luft og kan komme i kontakt med en antændelseskilde via gulvet og tilbageslage flammer. PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stoffer / 3.2 Blandinger Blanding Ja. Nej. Produkt/ingrediens navn Identifikatorer % Klassificering Styren REACH # EF CAS Indeks Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361d (Ufødte barn) STOT SE 3, H335 STOT RE 1, H372 (høreorganer) (indånding) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 Nafta (råolie), tungt alkylat REACH # EF CAS ,4-dihydroxybenzen REACH # EF CAS Indeks Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066 <0.1 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) Se den komplette tekst for H- faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 2/16

3 Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er eller vpvb'er eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion. PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Øjenkontakt Indånding Hudkontakt Indtagelse Beskyttelse af førstehjælpere Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægebehandling. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Søg lægebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller læge, hvis det er nødvendigt. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning. Overskyl forurenet hud med rigelige mængder vand. Forurenet tøj og sko tages af. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægebehandling. Vask beklædning, før det genbruges. Rengør skoene grundigt, før de bruges igen. Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Stop, hvis den tilskadekomne bliver dårlig, da opkastning kan være farlig. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt så der ikke kommer opkast i lungerne. Søg lægebehandling. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Tegn/symptomer på overeksponering Øjenkontakt Indånding Hudkontakt Indtagelse Alvorlige symptomer kan omfatte følgende smerte eller irritation løber i vand rødmen Alvorlige symptomer kan omfatte følgende irritation i luftvejene hosten reduceret fostervægt forøgelse af døde fostre skelet deformiteter Alvorlige symptomer kan omfatte følgende irritation rødmen reduceret fostervægt forøgelse af døde fostre skelet deformiteter Alvorlige symptomer kan omfatte følgende reduceret fostervægt forøgelse af døde fostre skelet deformiteter 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Anmærkninger til lægen. Særlige behandlinger PUNKT 5 Brandbekæmpelse Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store mængder er blevet indtaget eller inhaleret. Ingen specifik behandling. 5.1 Slukningsmidler Lille brand Velegnet Ikke velegnet Storbrand Brug pulverslukker, CO2 eller skum. Dæk med vermiculit eller et andet ikke-brandfarligt materiale. Brug ikke vandstråle. Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 3/16

4 Velegnet Ikke velegnet Alkoholbestandigt skum. Brug ikke vandstråle. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Risici ved stof eller blanding Farlige forbrændingsprodukter Brandfarlig væske og damp. Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan briste med risiko for efterfølgende eksplosion. Dampen/gassen er tungere end luft og vil spredes langs jorden. Dampene kan samle sig i lave eller indesluttede områder, bevæge sig over lang afstand til en antændelseskilde og give tilbageslag (flash-back). Udstrømning til kloak kan medføre en brand- eller eksplosionsfare. Dette materiale er skadeligt for vandmiljøet med langtidsvirkende effekt. Vand fra brandslukning, der er forurenet med dette materiale, skal inddæmmes og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb. Gas/damp er tungere end luft og kan komme i kontakt med en antændelseskilde via gulvet og tilbageslage flammer. Kan i tilfælde af brand fremkalde farlige nedbrydningsprodukter som kulmonoxid, carbondioxid, (tyk) sort røg, aldehyder, organiske syrer. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Specielle beskyttelsesforanstaltninger for brandslukningspersonale Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet Yderligere oplysninger Vand fra brandslukning, der er forurenet med dette materiale, skal inddæmmes og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb. Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld. Ingen. PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel For indsatspersonel Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle antændelseskilder. Ingen nødblus, rygning eller ild inden for fareområdet. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-akut personale". 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Lille udslip Stort udslip Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler (se Punkt 13). Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenet opsugningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt. Bemærk se Punkt 1 for oplysninger i forbindelse med nødsituationer og Punkt 13 for bortskaffelse af affald. 6.4 Henvisning til andre punkter Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer. Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering. Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 4/16

5 PUNKT 7 Håndtering og opbevaring Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier. 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Beskyttelsesforanstaltninger Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8). Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. Undgå eksponering under svangerskab. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller beklædning. Undgå indånding af dampe eller tåger. Må ikke indtages. Undgå udledning til miljøet. Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Gå ikke ind i lagerområder og lukkede rum, hvis de ikke er tilstrækkelig ventileret. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Må ikke opbevares og anvendes i nærheden af varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder. Anvend eksplosionssikret elektrisk (ventilations-, lys- og materialehåndterings-) udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Foretag forebyggende forholdsregler imod elektrostatiske udladninger. For at undgå brand eller eksplosion under overførsler skal statisk elektricitet afledes ved at jorde og forbinde beholdere og udstyr før materialet overføres. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares ved følgende temperaturer 5 til 35 C (41 til 95 F). Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares på et adskilt og godkendt område. Opbevares på et tørt, køligt og vel-ventileret område, væk fra inkompatible materialer (se afsnit 10). Opbevares under lås. Fjern alle antændingskilder. Holdes væk fra oxiderende materialer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. Ventilation nødvendig langs gulvet. Opbevar i den originale beholder og beskyttet mod direkte sollys. Holdes borte fra varme og direkte sollys. 7.3 Særlige anvendelser Anbefalinger Specifikke løsninger til den industrielle sektor Bemærkninger omrystes/blandes inden brug Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig. PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Information gives baseret på typiske forventede anvendelser af produktet. Der kan være behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhåndtering eller andre anvendelser, der kan øge arbejdstagereksponeringen eller frigivelser til miljøet. 8.1 Kontrolparametre Arbejdstilsynets grænseværdier Styren 1,4-dihydroxybenzen Produkt/ingrediens navn Grænseværdier for eksponering Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2012). Absorberes gennem. Carcinogen. Loftværdi (L) 25 ppm Loftværdi (L) 105 mg/m³ Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2012). Carcinogen. Loftværdi (L) 2 mg/m³ Anbefalede målingsprocedurer DNEL'er/DMEL'er Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for at anvende åndedrætsværn. Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet. Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 5/16

6 Produkt/ingrediens navn Type Eksponering Værdi Befolkning Effekter Styren DNEL Kortvarig Indånding 289 mg/m³ Arbejdere Systemisk DNEL Kortvarig Indånding 306 mg/m³ Arbejdere Lokal DNEL Langvarig Indånding 85 mg/m³ Arbejdere Systemisk DNEL Kortvarig Indånding mg/ Forbrugere Systemisk m³ DNEL Kortvarig Indånding mg/ Forbrugere Lokal m³ DNEL Langvarig Indånding 10.2 mg/m³ Forbrugere Systemisk DNEL Langvarig Gennem 406 mg/kg Arbejdere Systemisk bw/dag DNEL Langvarig Gennem 343 mg/kg Forbrugere Systemisk bw/dag DNEL Langvarig Oral 2.1 mg/kg Forbrugere Systemisk bw/dag 1,4-dihydroxybenzen DNEL Langvarig Indånding 7 mg/m³ Arbejdere Systemisk DNEL Langvarig Indånding 1 mg/m³ Arbejdere Lokal DNEL Langvarig Gennem 128 mg/kg Arbejdere Systemisk bw/dag DNEL Langvarig Indånding 1.74 mg/m³ Forbrugere Systemisk DNEL Langvarig Indånding 0.5 mg/m³ Forbrugere Lokal DNEL Langvarig Gennem 64 mg/kg bw/dag Forbrugere Systemisk PNEC'er Produkt/ingrediens navn Beholderoplysninger Værdi Metodeoplysning Styren mg/l Vurderingsfaktorer Havvand mg/l Vurderingsfaktorer Friskvandsbundfald mg/kg - dwt Havvandsbundfald mg/kg - dwt Rensningsanlæg til 5 mg/l Vurderingsfaktorer spildevand Jord 0.2 mg/kg - dwt Midlertidigt udslip 0.04 mg/l Vurderingsfaktorer 1,4-dihydroxybenzen µg/l Vurderingsfaktorer Havvand µg/l Vurderingsfaktorer Midlertidigt udslip 1.34 µg/l Vurderingsfaktorer Rensningsanlæg til 0.71 mg/l Vurderingsfaktorer spildevand Friskvandsbundfald 0.98 µg/kg Ligevægtsfordeling dwt Havvandsbundfald µg/kg Ligevægtsfordeling dwt Jord µg/kg dwt Ligevægtsfordeling 8.2 Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Individuelle beskyttelsesforanstaltninger Hygiejniske foranstaltninger Beskyttelse af øjne/ansigt Beskyttelse af hænder Hud og krop Åndedrætsværn Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Bemærkninger Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder under enhver anbefalet eller lovmæssig grænseværdi. De tekniske kontroller skal også holde gas-, dampe- eller støvkoncentrationer under eventuelle lavere eksplosive begrænsninger. Anvend eksplosionssikret ventilationsudstyr. No. Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed. Beskyttelsesbriller med sideskjold. Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. 4-8 timer (gennembrudstid) fluorgummi (Viton) (0.70 mm) < 1 time (gennembrudstid) Nitrilgummi / Chloropren (0.2 mm) Kemikaliebestandig beskyttelsesdragt. Bær filtermaske, type A. Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer. Udskift beskadigede handsker. Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 6/16

7 Det anbefales at bære personlig beskyttelse ved højt eksponeringsniveau. Vælg passende personlige værnemidler baseret på en vurdering af risikoen for den nuværende eksponering. PUNKT 9 Fysiske og kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstandsform Farve ph Smeltepunkt/frysepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Fordampningshastighed Damptryk Ikke tilgængelig. 145 C 0.67 kpa 3.6 (Luft = 1) Relativ massefylde 1.33 (Vand = 1) Opløselighed i vand Væske. [Uklar væske.] Beige. Lugt Karakteristisk. Lugttærskel 0.15 til 25 ppm Blødgøringsområde Ikke tilgængelig. Flammepunkt 33 C Lukket beholder, ISO 1523 Antændelighed (fast stof, luftart) Øvre/nedre antændelseseller eksplosionsgrænser Dampmassefylde Massefylde ( g/cm³ ) Bulkdensitet Opløselighed Opløselighed ved stuetemperatur Fordelingskoefficient n- oktanol/vand Viskositet 12.4 (sammenlignet med butylacetat) Ikke tilgængelig. <0.1 g/100 ml Selvantændelsestemperatur 490 C Dekomponeringstemperatur Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Ikke tilgængelig. Brandbart ved eksponering for varme eller ild. Nedre 1.1% Øvre 6.1% 1.33 g/cm³ (23 C) Uopløselig i de følgende materialer koldt vand og varmt vand. <0.1 g/l >2 Ikke relevant. Dynamisk (rumtemperatur) 550 til 800 mpa s (550 til 800 cp) Kinematisk (rumtemperatur) >4.13 cm 2 /s (>413 cst) Kinematisk (40 C) >0.205 cm 2 /s (>20.5 cst) Ingen. Ingen. 9.2 Andre oplysninger PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer Kemisk stabilitet Produktet er stabilt. Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se Punkt 7) Risiko for farlige reaktioner Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Undgå alle former for antændingskilder (gnist eller flamme). Beholdere må ikke udsættes for tryk, skæring, svejsning, slaglodning, lodning, boring, slibning eller udsættes for varme eller antændelseskilder. Undgå at damp ophobes i lavtliggende eller lukkede områder Materialer, der skal undgås Reaktiv eller inkompatibel med følgende materialer Oxiderende materialer 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Ingen specifikke data. Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 7/16

8 PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering Styren Nafta (råolie), tungt alkylat 1,4-dihydroxybenzen Estimater for akut toksicitet Oral Indånding (dampe) Irritation/ætsning Øjne Hud Respiratorisk Der foreligger ingen data om selve blandingen. Måde for optagelse Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig mg/kg mg/l ATE værdi Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Score Eksponering Nafta (råolie), tungt alkylat Overfølsomhed Produkt/ingrediens navn Hud Respiratorisk Mutagenicitet Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig. LC50 Indånding Rotte 10 til 20 mg/l 4 timer Damp LD50 Oral Rotte >5000 mg/kg - LDLo Gennem Rotte - Mand, >2000 mg/kg - LC0 Indånding Rotte - Mand, mg/l ( 4 timer Damp Maksimalt opnåelig dampconcentration ) LC50 Indånding Rotte - Mand, >4.951 mg/l 4 timer Damp LD50 Gennem Kanin >5000 mg/kg ( LD0 - = 5000 mg/kg ) LD50 Oral Rotte - Mand, >5000 mg/kg ( LD0 - = 5000 mg/kg ) LD50 Gennem Pattedyr 5970 mg/kg - LD50 Gennem Kanin - Mand, >2000 mg/kg - LD50 Oral Rotte 302 mg/kg - Eksponeringsmetode Arter Resultat Produkt/ingrediens navn Test Eksperiment Resultat Observation Hud - Erythema/ Kanin timer 0.5 ml 24 til 72 timer skorpe Hud - Ødem Kanin timer 0.5 ml 24 til 72 timer Øjne - Cornea Kanin ml 24 til 72 timer uklarhed Øjne - Iris læsion Kanin ml 24 til 72 timer Øjne - Rødmen i Kanin ml 24 til 72 timer conjunctivae Øjne - Ødem i conjunctivae Kanin ml 24 til 72 timer Nafta (råolie), tungt alkylat hud Marsvin Ikke sensibiliserende 1,4-dihydroxybenzen hud Mus Forårsager overfølsomhed Nafta (råolie), tungt alkylat OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test OECD 473 In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test Eksperiment In vitro Emne Bakterier Stofskifte aktivering Without & with metabolic activation Eksperiment In vitro Emne Pattedyr - dyr Celle Somatisk Stofskifte aktivering Without & with metabolic activation Negativ Negativ OECD 476 In vitro Eksperiment In vitro Negativ Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 8/16

9 Mammalian Cell Gene Mutation Test OECD 479 Genetic Toxicology In vitro Sister Chromatid Exchange Assay in Mammalian Cells OECD 478 Genetic Toxicology Rodent Dominant Lethal Test OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Emne Pattedyr - dyr Celle Somatisk Stofskifte aktivering Without & with metabolic activation Eksperiment In vitro Emne Pattedyr - dyr Celle Somatisk Stofskifte aktivering Without & with metabolic activation Eksperiment In vivo Emne Pattedyr - dyr Eksperiment In vivo Emne Pattedyr - dyr Test 1,4-dihydroxybenzen - Eksperiment In vitro Emne Pattedyr - dyr Stofskifte aktivering with and without OECD 483 Mammalian Spermatogonial Chromosome Aberration Test Eksperiment In vivo Emne Pattedyr - dyr Negativ Negativ Negativ Positiv Positiv Kræftfremkaldende egenskaber Der foreligger ingen data om selve blandingen. Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering Nafta (råolie), tungt alkylat Negativ - Indånding - NOAEC Reproduktionstoksicitet Teratogenicitet Der foreligger ingen data om selve blandingen. Produkt/ingrediens navn Modertoksicitet Frugtbarhed Udviklingsgift Arter Dosis Eksponering Der foreligger ingen data om selve blandingen. Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering Enkel STOT-eksponering Ikke tilgængelig. Rotte mg/m³ 6 timer pr. dag Nafta (råolie), tungt alkylat - Negativ - Rotte - Mand, Indånding 2200 mg/m³ ( NOAEC - Højeste prøvede dosis ) - Negativ - Rotte - Mand Oral 3000 mg/kg / dag ( NOAEL - Højeste prøvede dosis ) - Negativ - Rotte - Oral 1500 mg/kg / dag ( NOAEL - Højeste prøvede dosis ) Nafta (råolie), tungt alkylat Negativ - Indånding Rotte 5220 mg/m³ ( 6 timer pr. dag NOAEL - Højeste prøvede dosis ) 1,4-dihydroxybenzen Negativ - Oral Rotte - - Produkt/ingrediens navn Kategori Eksponeringsmetode Målorganer Styren Kategori 3 Ikke relevant. Luftvejsirritation 6 timer pr. dag - - Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 9/16

10 Gentagne STOT-eksponeringer Aspirationsfare Produkt/ingrediens navn Produkt/ingrediens navn Kategori Der foreligger ingen data om selve blandingen. Eksponeringsmetode Resultat Styren ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 Nafta (råolie), tungt alkylat ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 Målorganer Styren Kategori 1 Indånding høreorganer Potentielle akutte helbredspåvirkninger Øjenkontakt Indånding Hudkontakt Indtagelse Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber Øjenkontakt Indånding Hudkontakt Alvorlige symptomer kan omfatte følgende smerte eller irritation løber i vand rødmen Alvorlige symptomer kan omfatte følgende irritation i luftvejene hosten reduceret fostervægt forøgelse af døde fostre skelet deformiteter Alvorlige symptomer kan omfatte følgende irritation rødmen reduceret fostervægt forøgelse af døde fostre skelet deformiteter Indtagelse Alvorlige symptomer kan omfatte følgende reduceret fostervægt forøgelse af døde fostre skelet deformiteter Potentielle kroniske sundhedseffekter Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering Styren Nafta (råolie), tungt alkylat 1,4-dihydroxybenzen Generelt Kræftfremkaldende egenskaber Mutagenicitet Teratogenicitet Udviklingseffekter Fertilitets effekter Klassificering Kronisk NOAEL Oral Kronisk LOAEL Oral Kronisk NOAEC Indånding Damp Sub-akut LOAEC Indånding Damp Sub-akut NOAEC Indånding Damp Sub-akut NOAEL Oral Sub-kronisk NOAEL Oral Sub-kronisk NOAEL Indånding Damp Kronisk NOAEL Oral Sub-kronisk NOAEL Gennem Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Rotte - Mand, 1000 mg/kg - Rotte - Mand, 2000 mg/kg - Rotte - Mand, 0.21 mg/l 104 uger Rotte - Mand 500 ppm 6 timer Rotte - Mand 150 ppm 6 timer Rotte - Mand, Rotte - Mand, Rotte - Mand, Rotte - Mand, Rotte - Mand, 1000 mg/kg /dag mg/kg /dag mg/l ( Højeste prøvede dosis ) 25 mg/kg mg/kg - 6 timer /dag; 5 dage pr. uge Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 10/16

11 Produkt/ingrediens navn ACGIH IARC EPA NIOSH NTP OSHA aluminiumhydroxid A Styren A4 2B - - Forventes med rimelighed at være kræftfremkaldende for mennesker. - Siliciumdioxid (amorf) ,4-dihydroxybenzen A PUNKT 12 Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Eksponering Effekter Styren Akut EC mg/l Alger 72 timer - Akut EC mg/l Dafnie 48 timer - Akut LC50 52 mg/l Havvand Krebsdyr - Artemia salina 48 timer Dødelighed Akut LC50 10 mg/l Fisk 96 timer - Kronisk NOEC 1.01 mg/l Dafnie 21 dage - Nafta (råolie), tungt alkylat Akut EC50 >1000 mg/l Alger 72 timer (vækstrate) Akut EC50 >1000 mg/l Dafnie 48 timer Mobilitet Akut EC0 >1000 mg/l Dafnie 48 timer Mobilitet Akut LC mg/l Fisk 96 timer Dødelighed Akut LC50 >1000 mg/l Fisk 96 timer Dødelighed Kronisk NOEC <1 mg/l Dafnie 21 dage Reproduktion 1,4-dihydroxybenzen Akut EC mg/l Alger - Pseudokirshnerella subcapitata 72 timer (vækstrate) Akut EC µg/l Dafnie - Daphnia magna - LARVAE 48 timer Beruselse Akut LC50 44 µg/l Fisk - Oncorhynchus mykiss 96 timer Dødelighed Akut NOEC mg/l Alger - Pseudokirschnerella 72 timer - Kronisk NOEC mg/l Der foreligger ingen data om selve blandingen. subcapitata Dafnie 21 dage Reproduktion 12.2 Persistens og nedbrydelighed Produkt/ingrediens navn Test Resultat Dosis Styren % - 28 dage - - Nafta (råolie), tungt alkylat OECD 301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test 31 % - 28 dage - - Der foreligger ingen data om selve blandingen. Produkt/ingrediens navn Halveringstid i vand Fotolyse Bionedbrydelighed Styren - - let Nafta (råolie), tungt alkylat - - Iboende 1,4-dihydroxybenzen - - let Podestof 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Produkt/ingrediens navn LogPow BCF mulighed >2 - lav Styren lav 1,4-dihydroxybenzen lav 12.4 Mobilitet i jord Fordelingskoefficient for jord/vand (KOC) Ikke tilgængelig. Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 11/16

12 Mobilitet Ikke tilgængelig Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT Ikke relevant. vpvb Ikke relevant Andre negative virkninger Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. PUNKT 13 Bortskaffelse Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier Metoder til affaldsbehandling Produkt Metoder for bortskaffelse Farligt Affald Emballage Metoder for bortskaffelse Særlige forholdsregler PUNKT 14 Transportoplysninger Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Dampe fra produktets reststoffer kan danne en yderst brandfarlig eller eksplosiv atmosfære inde i beholderen. Brugte beholdere må ikke skæres i, svejses eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte indvendigt. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Klassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald. Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Dampe fra produktets reststoffer kan danne en yderst brandfarlig eller eksplosiv atmosfære inde i beholderen. Brugte beholdere må ikke skæres i, svejses eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte indvendigt. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. ADR/RID ADN IMDG IATA 14.1 FN-nummer UN1866 UN1866 UN1866 UN UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) HARPIKSOPLØSNING RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION Resin solution 14.3 Transportfareklasse (r) Emballagegruppe III III III III 14.5 Miljøfarer Nej. Ja. Nej. Nej. Yderligere oplysninger ADR/RID Fareidentifikationsnummer 30 Begrænset mængde 5 L Fritagelse for tyktflydende stof Denne klasse-3 viskose væske er ikke genstand for forordninger i emballering op til 450 l ifølge Tunnelkode (D/E) Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 12/16

13 ADN IMDG IATA Dette produkt er kun reguleret som et miljøfarligt stof, når det transporteres i tankskibe. Fritagelse for tyktflydende stof Denne klasse-3 viskose væske er ikke genstand for forordninger i emballering op til 450 l ifølge Nødplaner F-E, _S-E_ specielle forholdsregler 223, 955 Fritagelse for tyktflydende stof Denne klasse-3 viskose væske er ikke genstand for forordninger i emballering op til 30 l ifølge Mængdebegrænsning Passager- og transportfly 60 L. Pakkeinstruktioner 355. Kun transportfly 220 L. Pakkeinstruktioner 366. Begrænsede mængder - passagerfly 10 L. Pakkeinstruktioner Y344. specielle forholdsregler A Særlige forsigtighedsregler for brugeren Transport indenfor fabriksområdet Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden Ikke tilgængelig. PUNKT 15 Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse Bilag XIV Ingen af bestanddelene er angivet. Særligt problematiske stoffer Ingen af bestanddelene er angivet. Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler Andre EU regler Produkt/ingrediens navn Carcinogen effekter Mutagene effekter Udviklingseffekter Fertilitets effekter Styren - - Repr. 2, H361d - (Ufødte barn) 1,4-dihydroxybenzen Carc. 2, H351 Muta. 2, H Ozonlagsnedbrydende stoffer (1005/2009/EU) Ikke på listen. Tidligere samtykke (PIC) (649/2012/EU) Ikke på listen. Nationale regler Produkt/ingrediens navn Listenavn Navn på liste Klassificering Bemærkninger Styren Dansk brandklasse Danmark Kræftrisiko Mal-kode (1993) 5-6 Beskyttelse baseret på MALkode Ikke relevant. Danmark's kræftfremkaldende stoffer II-1 Styren Optaget på liste - Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler Generelt Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/ overtræksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald. Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttere/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt som anbefalet eller instrueret. Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 13/16

14 Mal-kode (1993) 5-6 Anvendelse Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o. lign. for for- og efterbehandling i sprøjteboks hvor operatøren er udenfor sprøjtezonen og ved modsvarende arbejde i nye* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er i sprøjtezonen. Ved Sprøjtning i nye* bokse og kabiner med pistol uden aerosoldannelse. - Der skal anvendes beskyttelsestøj. Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezonen. Ved sprøjtning i eksisterende* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezonen. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o. lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezonen. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine. Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler. - Luftforsynet helmaske og beskyttelsesdragt skal anvendes. Ved sprøjtning i nye* bokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezonen. - Der skal anvendes Luftforsynet helmaske. Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezonen og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks. - Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt og hætte skal anvendes. Anvendelsesbegrænsninger Listen over uønskede stoffer Kræftfremkaldende affald Internationale regelsæt Tørring Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone. Polering Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes. Forsigtig Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte. *Se regulativer. Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde. Optaget på liste Affaldsbeholdere, skal mærkes med Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko. Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del I, II og III Kemikalier Navn på indholdsstof Listenavn Status Ikke på listen. Montreal protokollen (Bilag A, B, C, E) Navn på indholdsstof Ikke på listen. Status Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP) Navn på indholdsstof Listenavn Status Ikke på listen. Rotterdam-konventionen om forudgående informeret samtykke (PIC) Navn på indholdsstof Listenavn Status Ikke på listen. UN ECE Aarhus Protokol for POP'er og tungmetaller Navn på indholdsstof Listenavn Status Ikke på listen Kemikaliesikkerhedsvurdering Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering. Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 14/16

15 PUNKT 16 Andre oplysninger Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361d (Ufødte barn) STOT SE 3, H335 STOT RE 1, H372 Aquatic Chronic 3, H412 Ændringer i forhold til den foregående version Forkortelser og initialord Kilder til nøgledata Klassificering Komplet tekst af forkortede H-sætninger H226 H302 H304 H315 H317 H318 H319 H332 H335 H341 H351 H361d H372 (indånding) H372 H400 H410 H411 H412 Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS] På basis af testdata Kalkulationsmetode Kalkulationsmetode Kalkulationsmetode Kalkulationsmetode Kalkulationsmetode Kalkulationsmetode Begrundelse Brandfarlig væske og damp. Farlig ved indtagelse. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. Mistænkt for at fremkalde kræft. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Forårsager organskader ved vedvarende eller gentagende indånding. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Meget giftig for vandlevende organismer. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Acute Tox. 4, H302 AKUT TOKSICITET (oral) - Kategori 4 Acute Tox. 4, H332 AKUT TOKSICITET (indånding) - Kategori 4 Aquatic Acute 1, H400 KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1 Aquatic Chronic 1, H410 LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 1 Aquatic Chronic 2, H411 LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 2 Aquatic Chronic 3, H412 LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3 Asp. Tox. 1, H304 ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 Carc. 2, H351 CARCINOGENICITET - Kategori 2 EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Eye Dam. 1, H318 ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 1 Eye Irrit. 2, H319 ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2 Flam. Liq. 3, H226 BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 3 Muta. 2, H341 KIMCELLEMUTAGENICITET - Kategori 2 Repr. 2, H361d REPRODUKTIONSTOKSICITET (Ufødte barn) - Kategori 2 Skin Irrit. 2, H315 HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2 Skin Sens. 1, H317 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1 STOT RE 1, H372 (indånding) SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING (indånding) - Kategori 1 STOT RE 1, H372 SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING - Kategori 1 STOT SE 3, H335 SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING (Luftvejsirritation) - Kategori 3 Ændringer i forhold til den forrige udgave er markeret med en lille blå trekant. ATE = Vurdering af Akut Toksicitet CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008] DMEL-værdi = Derived-Minimal-Effect-Level DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level EUH sætning = CLP-specificeret faresætning PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration RRN = REACH Registreringsnummer vpvb = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende Litteraturdata og/eller undersøgelsesrapporter kan rekvireres hos producenten. Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 15/16

16 Intern kode Anbefalinger vedrørende oplæring Bemærkning til læseren Historik Udskrivningsdato Udgivelsesdato Version WW63189 Håndtering af denne substans eller blanding må kun foretages af uddannet personale. Informationerne på sikkerhedsdatabladet er baseret på data, der er tilgængelige på udgivelsesdatoen. Informationerne er beregnet til at hjælpe brugeren med at forvalte håndteringsrisiciene. De må ikke fortolkes som en garanti eller specifikation for produktkvaliteten. Informationen er muligvis ikke gældende helt eller delvist ved kombinationer af produktet med andre stoffer eller ved særlige anvendelser. Brugeren er ansvarlig for at sikre, at der tages passende forholdsregler og for at kontrollere, at dataene er passende og tilstrækkelige til produktets formålsbestemte anvendelse. Hvis der er tvivlsspørgsmål, anbefaler vi, at man rådfører sig med leverandøren eller en ekspert. 28 marts marts Udgivelsesdato/Revisionsdato 28 marts 2018 Version 2.01 Side 16/16

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 19122017 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Demineraliseret vand Produktnr.:

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Bivokslasurmaling BIVOKSLASURMALING Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Bivokslasurmaling 1.2.

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Vævklæber VÆVKLÆBER Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Vævklæber 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP Identifikation af produkt / Materiale og virksomhed: Markedsføres af: E Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK 6330 Padborg +45 74670808 Nødtelefon: Giftlinjen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30 Revision 17.01.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10300 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Mega Truck 15W-40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. : Kemisk produkt til byggeri og industri

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. : Kemisk produkt til byggeri og industri SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet eller præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD INTERTHERM 181 GRAY PART A. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD INTERTHERM 181 GRAY PART A. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2015/830 - Danmark PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af

Læs mere

INDFARVET SANDSPARTEL

INDFARVET SANDSPARTEL 1 Sikkerhedsdatablad Indfarvet Sandspartel INDFARVET SANDSPARTEL Revideret: 2017.03.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Indfarvet Sandspartel/Naturmaling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

: Flyt den person, der er blevet udsat for stoffet, ud i frisk luft. Indtagelse

: Flyt den person, der er blevet udsat for stoffet, ud i frisk luft. Indtagelse Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD Wondermask P - Peelable 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 16-04-2014 Erstatter: 14-07-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 99 EXTREME

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype SIKKERHEDSDATABLAD

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0 Revision 24.04.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-10-2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Repa Quick 20 PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Compact 02 SG Side: 1 Kompileringsdato: 08/10/2014 Revision: 5-9-18 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Compact

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Hybran Bio 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/06/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 9FG001B 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

TF Extreme. Sikkerhedsdatablad. 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2: Fareidentifikation

TF Extreme. Sikkerhedsdatablad. 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2: Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad Side: 1 Udfærdiget den: 01/01/2016 Revision Nr: 1 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt navn: 1.2. Relevant identificerede

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer:. 6699 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Matteringspasta. Matteringsmiddel Beregnet til glanssænkning af Hagmans Gulvmaling EP V og Gulvmaling 1K.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Matteringspasta. Matteringsmiddel Beregnet til glanssænkning af Hagmans Gulvmaling EP V og Gulvmaling 1K. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. TF Lumen

Sikkerhedsdatablad. TF Lumen Side: 1 Udfærdiget den: 17/01/2018 Revision Nr: 1 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt navn: V48 1.2. Relevant identificerede anvendelser

Læs mere

HOCUT 795SC. Under anmeldelse. Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Indeholder organisk opløsningsmiddel.

HOCUT 795SC. Under anmeldelse. Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Indeholder organisk opløsningsmiddel. Udstedelsesdato: 30.06.2009 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad INSULCAST RTVS 27 PT B

Sikkerhedsdatablad INSULCAST RTVS 27 PT B Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 26102016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Skumdæmper uden Silicone Produkt

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 19062015 Redigeret: 16062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 31-10-2016 Version: 01.01 / DK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Cembrit Construction,

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse. Kabe Spartel SDS Revision: 01-12-2013 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Kabe spartel 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 1K Svindfri PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 1K Svindfri 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Kombi Classic SIKKERHEDSDATABLAD

Kombi Classic SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Kombi Classic 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype SIKKERHEDSDATABLAD

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version:

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 27-01-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Reparationsmaling til lakeret zink

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD VENTILSLIPNINGSPASTA

SIKKERHEDSDATABLAD VENTILSLIPNINGSPASTA 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Ventilslipningspasta 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 20180320 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Tømiddel vej

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Tømiddel vej SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 19.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Viaform Stofnavn

Læs mere