REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:"

Transkript

1 Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag Kl.: Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør Martin Lund (formand) Centerchef PC København Line Duelund Nielsen (næstformand) Udviklingschef BUC Henrik Ingemann Andersen Leder af CVD Allan Lohmann Brugerrepræsentant Kim Bach Overlæge PC Nordsjælland Mette Rindom Udviklingschef PC Ballerup Louise Bangsgaard Pårørenderepræsentant Ellen Merete Juul Udviklingschef PC København Charlotte Pelch Administrationschef PC Stolpegård Kamilla Sørensen Teamleder, ergoterapeut PC Amager Lea Klarup Teamkoordinator PC Nordsjælland Karin Arnberg Overlæge BUC Eline Levin Afdelingssygeplejerske PC Glostrup Line Seewaldsen Kristineberg København Ø. Direkte Ref.: Anica Hand Dato: Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og planlægningschef Sven Knudsen Leanchef Jens Normand Konstitueret Kvalitets- og udviklingschef Marie Louise Shee Konsulent Økonomi og Planlægningsafd. Anica Hand Peter Iepsen, CVD (til punkt 2) Ole Gerner Jacobsen, Center for Ejendomme (til punkt 4) Kim Sander, Projekt- og driftschef (til punkt 4) Thomas Hovmøller Ris (til punkt 4) Afbud: Klinikchef PC Glostrup Darius Mardosas Klinikchef PC Sct. Hans Thomas Schütze Målstyrings- og Patientlogistikchef Jacob Bille Krogh Dagsordenspunkter: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og input til kommende dagsordener ( ) 2. Forbedringsmødet i forummet ( ) 3. Forbedringsforslag til indkaldelsesbreve ( ) 4. Status på Grøn Drift og Udvikling i Region Hovedstaden ( ) 5. Mødeevaluering ( ) 6. Evt. ( )

2 Punkt 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde ( ) Velkomst og evt. kommentarer til referat fra sidste møde. Drøftelse af emner til kommende dagsordener. Tilbagemeldinger til forum på tidligere behandlede sager: - Anvendelse af korrespondancemeddelelser (KM) i RHP: Hospitalsledelsen besluttede d. 22/10, at vi går i gang med implementeringen af KM. Det blev i forlængelse af dette aftalt, at der udpeges nogle nøglemedarbejdere fra centrene til at indgå i arbejdet med kvalitets- og udviklingsafdelingen som tovholder. Det blev desuden aftalt, at arbejdet startes op i det centrale samordningsudvalg. Implementeringsplaner indgås herefter med den enkelte kommune. - Ambulante patientforløbsbeskrivelser: o Blev behandlet i Hospitalsledelsen d. 29/10 o Efter Hospitalsledelsens behandling af materialet, blev dette sendt fra Ida Hagemann via fællepostkasser til relevante centre d. 14/11. o I mailen adresseres baggrund, processen samt præcisering af implementeringsopgaven og forslag til tilgangen. o Det blev desuden besluttet, at KAG Psykoterapi også indgår i en fremtidig revision fsva. ikke-psykotiske patienter med komplekse forløb samt patienter med skizofrenilidelser. Punkt 2 Forbedringstavlemøde i forummet ( ) Form Mundtligt i plenum faciliteres af Jens Normand. Indstilling Det indstilles, at forummet: o Drøfter forbedringskort på tavlen o Tilføjer evt. andre forbedringsforslag Beslutning/Vigtige drøftelser SafetyNet Handleplaner: Line Duelund har fået svar fra HR-afdelingen vedr. anvendelsen af Safety- Net og forbedringstavler. Region Hovedstadens Psykiatri følger de regionale retningslinjer på området ift. handleplaner. HR-afdelingen vil tage en mere generel drøftelse i netværket med arbejdsmiljøkonsulenter på næstkommende netværksmøde ligesom Ulla Rasmussen (HR-chef) vil bringe det op med de øvrige arbejdsmiljøchefer i Regionen, hvorvidt der er brug for særlige og mere skærpede/præcise retningslinjer ift. brugen af SafetyNet samt forbedringstavler. Forummet afventer et mere konkret svar fra HR. Samtykkeerklæringer: Udfordringen ift. faggruppernes adgang til SP blev tidligere sat på forummets katalog over generende arbejdsgange. På grund af en lovændring og Side 2

3 en ny samtykkeerklæring er det blevet nemmere for socialrådgivere og pædagoger at få adgang til patientjournalen i SP. Problemet opleves derfor ikke længere. Udredning i forløb (v/ Peter Jeppsen og Allan Lohmann) Problem: Peter beskriver problemet vedr. specialiseret udredning i forløb. Ifølge Allan drejer det sig om ca patienter P.t. foregår den specialiserede udredning i forløb i de enkelte psykiatriske ambulatorier, hvor det er svært at koordiner mellem specialfunktionerne, som skal inddrages i udredningen. Der mangler en tovholder, der kan koordinere mellem de forskellige specialfunktioner ift. udredning af patienter. Forslag: Udredning i forløb koordineres af Center for Visitation og Diagnostik (CVD) ved hjælp af regionsfunktion Behandlingsansvaret bliver hos den ambulante enhed, som patienten er tilknyttet til. Specialfunktionerne kommer til patienten og ikke omvendt. Det blev aftalt, at der udarbejdes en mere detaljeret beskrivelse af problemstillingen og løsningsforslaget (fx i form af en A3 og en værdistrømanalyse). Der skal involveres forum for patientbehandling samt inddrages patienter. Allan Lohmann/CVD går i gang med arbejdet og koordinerer ved hjælp af Jens Normand. Der udarbejdes en A3 til næste møde i forummet i januar. Indkaldelsesbreve (se punkt 3) Marie Louise udarbejder en A3 om standardbreve mhp. drøftelse og beslutning om videre forløb på næste møde d. 28. januar Kommunikation/Opfølgning Sagsresumé Afprøvningsvis afsættes der et kvarter til løbende forbedringsarbejde, hvor der drøftes forbedringsønsker ift. generende arbejdsgange på centrene ved hjælp af en forbedringstavle. Der vil være fokus på forummets fire hovedområder: 1. Kvalitets- og forbedringsarbejdet 2. Kapacitetsstyring og kapacitetsplanlægning 3. Ledelsesinformation og data 4. Sundhedsplatformen Der følges op på forbedringsforslagene fra sidste gang. På dagsorden i dag er der en orientering vedr. nedbringelse af klimaaftrykket i regionen samt forbedringsforslag til indkaldelsesbreve på dagsorden. Nye forbedringsforlag drøftes: Side 3

4 Problem ift. udredning i forløb (Allan Lohmann) Samtykkeerklæringer (Line/ fra katalog over generende arbejdsgange) Punkt 3 Forbedringsforslag til indkaldelsesbreve ( ) Form Kim Bach indleder med et kort indslag vedr. information og sprog i indkaldelsesbrevet fra patientperspektivet pba. et eksempel på et brev. Marie Louise Shee orienterer om rammen for indkaldelsesbreve og hvordan forummet kan påvirke det ift. mulige forbedringsforslag. Herefter tid til gruppearbejde. Indstilling Det indstilles, at forummet: o Drøfter indkaldelsesbrevene (gruppedrøftelse) o Kommer med forbedringsforslag Beslutning/Vigtige drøftelser Kim Bach gennemgik indkaldelsesbrevet og de forskellige bilag. Han drøftede det med brugernetværket på et møde i sidste uge og har også fået lidt tilbagemelding derfra. Hans tilbagemeldinger/indtryk gik på: Der er for mange sider, det vil være godt at korte det ned til 2-3 sider. Når man får indkaldelsen i e-boks, er de enkelte sider derudover ikke samlet i sammen fil, men sendes derimod i flere filer, som skal hentes enkeltvis. Det er bedst at have alle relevante informationer på første side, også ift. at man kan se det bedre på sin telefon. Det er svært at se, hvor præcis man skal mødes. Der er behov for at det står tydeligere for at sikre at patienten møder op det rigtige sted. I eksemplet står der, at samtalen er på første sal, men ikke i hvilket team/hos hvem, det kan man finde på en anden side. Det vil være rart at have informationer ift. offentlig transport med i brevet. (tætteste station - metro, bus, S-tog) Det virker mærkeligt, at der står et telefonnummer for at komme i kontakt med e-boksen på forsiden ikke mest relevante information. Ift. informationer om Nem SMS synes Kim, at det ville være bedre at få dem til første samtale og ikke i indkaldelsesbrev. Det bliver for meget. Til gengæld mangler der information om at man kan udfylde oplysninger i MinSP før den første samtale. Der er behov for at der fremgår hvordan man kan svare på brevet/hvem man skal kontakte. Det vil være rart hvis man fik at vide, at man kan melde via sms (hvis man kan). Side 4

5 Marie Louise Shee forklarer at forsiden er en regional standard. Pt. er det kun muligt at skrive individuel tekst per centret i tekstboksen i bunden. (under den blå streg) I selve brevet kan der tilpasses i den blå kasse ift. dato/tid; sted; adresse. Derudover er det krav at sende siden om de vigtige forberedelser inden dit besøg bl.a. ift. juridiske oplysninger (1-2 sider). Alle andre bilag er valgfri og noget der sendes fra hvert center Det er muligt at lave en pakke af siderne og sende dem til e-boks samlet. Marie Louise viste nogle eksempler fra Region Sjælland, der har tilføjet nogle kommentarer (i talebobler) med vigtige beskeder til patienten. Det kan man evt. bruge som inspiration. Henrik Ingemann Andersen beskriver problemet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center ift. at man i de fleste tilfælde kun kan sende indkaldelsesbreve el.lign. til børnenes e-boks. Hvis BUC får CPR-numrene fra den henvisende læge, så kan det også sendes til forældrene, men ikke via SP. Der opstår i den forbindelse mange misforståelser om samtalerne skal være med eller uden barnet osv. Der arbejdes dog på at det bliver tydeligere. En anden udfordring opstår ift. et multibrev, når der sendes flere tider på en gang. Der er behov for at der tydeligt står at man har fået flere tider. Ift. MinSP skal der ventes på at det er implementeret på alle centre, det sker først i løbet af Herefter kan der tilføjes en sætning ift. brug af MinSP som en kan- og ikke en skal-opgave. Det er ikke så nemt at linke til andre bilag, fordi det er forskelligt indhold centervis. Konklusionen af plenumdrøftelsen er at de mest basale informationer skal fremgå tydeligt fra den første side ift. hvor/hvornår (hvor længe) /hvem og hvad. Herefter var der tid til gruppedrøftelserne ift. problemstillingen og hvad en god standard skal indeholde. Kommunikation/Opfølgning Marie Louise udarbejder en A3 om standardbreve mhp. drøftelse og beslutning om videre forløb på næste møde d. 28. januar Sagsresumé Det er en bred oplevelse på centrene (både i voksenpsykiatrien og i børneungepsykiatrien), at der mangler vigtige informationer i indkaldelsesbrevet fx ift. hvem patienten skal se, hvorfor patienten er indkaldt og hvad der Side 5

6 skal ske. Det er vigtigt at kigge på sproget i brevet og gøre det mere forståeligt for patienterne. Derudover er der et ønske om at tilføje kommunikation vedr. MinSP i indkaldelsesbrevet. På sidste FSEA-møde blev der aftalt at drøfte mulige forbedringsforslag ift. indkaldelsesbreve. Marie Louise orienterer kort ift.: Fakta om indkaldelsesbreve (hvordan ser de ud som de gør?) Hvad kan vi påvirke? Bilag Bilag 1: Eksempel på et standardbrev Punkt 4 Status på Grøn Drift og Udvikling i Region Hovedstaden ( ) Form Oplæg v/ Ole Gerner Jacobsen, Center for Ejendomme, Energi og Miljø. Herefter tid til spørgsmål. Indstilling Det indstilles, at forummet drøfter, hvordan oplægget bedst formidles til centrene. Beslutning/Vigtige drøftelser Ole Gerner Jacobsen holdte oplæg vedr. Region Hovedstadens miljø- og klimaprogram, hans oplæg samt pjecer vedr. Region Hovedstadens indsatser er vedhæftet referatet. Nyt affalds-setup (beholdersystem) i psykiatrien skal implementeres i , se side 8 i oplægget. Det udrulles på alle somatiske hospitaler i 1.kvartal 2020 og herefter i psykiatrien. Udrulningen indeholder undervisning og vejledning ift. det nye system. Det er blevet godt modtaget på de hospitaler, hvor det blev prøvet af. Desuden er der fokus på den cirkulære økonomi fx ift. overflødigt emballage. Det sker via udbudsprocesserne. Forummet spørger ind til hvordan der sikres, at kommunerne er langt ift. affaldssortering og genanvendelse af affald og at det, der bliver sorteret på hospitalerne, ikke bare sendes til forbrænding. Forummet efterspørger en guide til hvad der skal ske i psykiatrien og hvad hvert afsnit kan og skal bidrage med. Der er behov for central kommunikation med henblik på vidensdeling, forventede resultater og information om regionale indsatser. Det er vigtigt med et bud på hvad man skal købe og at det så også ligger i SAP. Desuden ønskes der let/enkelt informationsmateriale til patienter, som kan hænges på forbedringstavlerne. Side 6

7 Kommunikation/Opfølgning Ole sender snarest en tilbagemelding på de områder der blev spurgt ind til. En vejledning og forklaring på de regionale indsatser og hvad afsnittene skal/kan bidrage med udarbejdes af Center for Ejendomme i samarbejde med Center for Kommunikation og sendes ud formentlig i 1. kvartal Thomas Hovmøller Ris (fra kommunikationsteamet) skriver en nyhedsartikel om Oles oplæg til PsykIntra. Sagsresumé Efter drøftelsen af nedbringelse af klimaaftrykket på centrene i forummet d orienteres der i dag om den regionale politik. Efterfølgende skal der skrives en nyhedsartikel til Region Hovedstadens Psykiatris intranetside om oplægget. Region Hovedstadens miljø- og klimaprogram for hospitaler, virksomheder og centre 'Grøn Drift og Udvikling' (GDU) fra 2016 indeholder CO2-reduktionsmål for 2025 for energi, affaldsressourcer og transport. Programmet indeholder desuden mål for genanvendelse af affaldsressourcer og energiforbrug samt en række koncernfælles indsatser, som skal sikre at målene indfries. Grønne indkøb, kommunikation og grøn vækst og innovation understøtter programmet. I maj 2019 vedtog regionsrådet Region Hovedstadens Handlingsplan for FN s verdensmål, som øger ambitionsniveauet for GDU s indsatserne og inddrager nye områder. På mødet gives oplæg med dialog om GDU s målsætninger, indsatser, samarbejde m.m. og der stilles skarpt på, hvordan GDU berører psykiatrien. Bilag Oplæg Grøn Drift og Udvikling Region Hovedstadens handlingsplan for FN s verdensmål Pjece Grøn Drift og udvikling Punkt 5 Mødeevaluering ( ) Hvordan er mødet forløbet? Hvad skal vi tage med til de næste møder, og hvad skal vi ændre på? Det er godt at se, at det vi har drøftet før, er med på dagsorden. Men vi skal arbejde på at fange problemerne med det samme og få dem skrevet ned, når vi drøfter dem i plenum, så vi ikke behøver at drøfte det samme igen i grupperne. Side 7

8 Det fungerer meget godt med en forbedringstavle. Det giver god gennemsigtighed og man får forklaret udfordringerne på en god måde. Forklare udfordringen på en god måde Der er meget implicit i forummet ift. navne, forkortelser m.m., det vil være godt med navneskilte. Punkt 6 Evt. ( ) Med venlig hilsen Anica Hand Planlægningskonsulent Økonomi- og planlægningsafdelingen Side 8

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Udviklingschef PC Ballerup Louise Bangsgaard Leder af CVI Allan Lohmann Patientlogistiskchef Jacob Bille Krogh

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Udviklingschef PC Ballerup Louise Bangsgaard Leder af CVI Allan Lohmann Patientlogistiskchef Jacob Bille Krogh Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 30.10.2018 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere:

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 26.9.2017 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 5.12.2017 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 25.09.2018 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere:

Læs mere

REFERAT. Økonomi- og planlægningschef Sven Knudsen Teamleder, Kvalitets- og Udviklingsafd. (KUA), Marie Louise Shee. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Økonomi- og planlægningschef Sven Knudsen Teamleder, Kvalitets- og Udviklingsafd. (KUA), Marie Louise Shee. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 8.3.16 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør Martin

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 21.08. 2018 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere:

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 26.03.2019 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere:

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 27.2.2018 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 02.06.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Centerchef

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag Kl.: Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag Kl.: Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0. Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 08.09.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 7.11.2017 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.09 (OBS lige overfor

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 18.06.2019 Kl.: 08.00-09.45 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere:

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Kvalitets- og Udviklingschef Mette Bertelsen Brugerrepræsentant: Kim Bach Klinikchef BUC Birgitte Borgbjerg Moltke

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Kvalitets- og Udviklingschef Mette Bertelsen Brugerrepræsentant: Kim Bach Klinikchef BUC Birgitte Borgbjerg Moltke Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 03.11.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 11.08.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 23.04.2019 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere:

Læs mere

Brugerrepræsentant Gudmunda Arnardottir Brugerrepræsentant Trine Aukdal Udviklingskonsulent HR Afdelingen Freja Andersen (referent)

Brugerrepræsentant Gudmunda Arnardottir Brugerrepræsentant Trine Aukdal Udviklingskonsulent HR Afdelingen Freja Andersen (referent) REFERAT Møde i: Forum for Ledelse og Uddannelse Dato: 5. september 2017 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Lokale 009, Kristineberg 3 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz, formand Centerchef PC Ballerup Rene Priess,

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 16.8.2016 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

Tema: Forbedringsarbejdet i RHP

Tema: Forbedringsarbejdet i RHP Direkte 38640001 Møde i: Forum for Ledelse og Uddannelse Dato: 9. januar 2018 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Lokale 5.01, Kristineberg 3 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz, formand Centerchef PC Ballerup René

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 1.12.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør Martin

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 22.5 2018 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 12.01.16 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

Dagsordenspunkter: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og input til kommende dagsordener

Dagsordenspunkter: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og input til kommende dagsordener Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 28.05.2019 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere:

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 05.05.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 23.1.2018 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Ulla Rasmussen, HR Chef Helle Sørensen, udviklingskonsulent, HR Afdelingen Line Juul Christensen, specialkonsulent, HR Afdelingen

Ulla Rasmussen, HR Chef Helle Sørensen, udviklingskonsulent, HR Afdelingen Line Juul Christensen, specialkonsulent, HR Afdelingen HR Afdelingen REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse Dato: 31. januar 2017 Kl.: kl. 8.00-10.00 Sted: Kristineberg, lokale 5.01 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC Glostrup

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 9.2.2016 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

Afbud: Brugerrepræsentant Gudmunda Arnardottir Klinikchef PC Amager Rene Sjælland

Afbud: Brugerrepræsentant Gudmunda Arnardottir Klinikchef PC Amager Rene Sjælland Direkte 38640001 Møde i: Forum for Ledelse og Uddannelse Dato: 4. september 2018 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Lokale 5.01, Kristineberg 3, 5. sal Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz, formand Centerchef PC Ballerup

Læs mere

Direkte REFERAT

Direkte REFERAT REFERAT Direkte 38640001 Møde i: Forum for Ledelse og Uddannelse Dato: 6. marts 2018 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Lokale 0.09, Kristineberg 3 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz, formand Centerchef PC Sct. Hans

Læs mere

REFERAT. Kvalitets- og Udviklingsafdelingen. Kristineberg København Ø. Telefon Fax Mail

REFERAT. Kvalitets- og Udviklingsafdelingen. Kristineberg København Ø. Telefon Fax Mail Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Psykiatri Dato: 19. januar, 2017 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Mødelokale 5.03b, Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Deltagere: Vicedirektør Peter

Læs mere

Afbud: Brugerrepræsentant Trine Aukdal Fællestillidsrepræsentant FOA/ PC Nordsjælland Britt Christensen

Afbud: Brugerrepræsentant Trine Aukdal Fællestillidsrepræsentant FOA/ PC Nordsjælland Britt Christensen REFERAT Direkte 38640001 Møde i: Forum for Ledelse og Uddannelse Dato: 14. november 2017 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Lokale 009, Kristineberg 3 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz, formand Centerchef PC Ballerup

Læs mere

DAGSORDEN. Øvrige deltagere på mødet:

DAGSORDEN. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen DAGSORDEN Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 7.2.2017 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere:

Læs mere

Beslutning og hvem gør hvad? Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.)

Beslutning og hvem gør hvad? Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Dagsorden og beslutningsreferat for Møde i Dialogforum for patienter, pårørende og ledelsen på PC Amager. Dato og tidspunkt: 13. marts 2017 kl. 15.30-17.00. Sted: Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang. Dato: 8. november 2016

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang. Dato: 8. november 2016 Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 8. november

Læs mere

REFERAT. Gæst vedr. punkt 3: Teamleder Marie Louise Shee, RHP. Gæst vedr. punkt 4: Konsulent Marianne Meinertz, RHP

REFERAT. Gæst vedr. punkt 3: Teamleder Marie Louise Shee, RHP. Gæst vedr. punkt 4: Konsulent Marianne Meinertz, RHP Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Psykiatri Dato: 11. sept. 2017 Kl.: 8:30-10.30 Sted: Mødelokale 5.01, Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Deltagere: Overlæge Jimmi Nielsen, PC Glostrup (faglig

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. maj

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Anne Hertz (formand & vicedirektør) René Priess (næstformand & centerchef PC Ballerup)

REFERAT. Deltagere: Anne Hertz (formand & vicedirektør) René Priess (næstformand & centerchef PC Ballerup) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk REFERAT Web www.psykiatri-regionh.dk Den 23. august

Læs mere

REFERAT. deltagere. Øvrige. Deltagere: Berit Schwartz (teamleder Kvalitets- og udviklingsafdelingen) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen

REFERAT. deltagere. Øvrige. Deltagere: Berit Schwartz (teamleder Kvalitets- og udviklingsafdelingen) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 21. september

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang. Dato: 26. april 2016

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang. Dato: 26. april 2016 Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. april

Læs mere

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for Patientbehandling Dato: 13.november 2018 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.09 Deltagere: Vicedirektør Peter Treufeldt Centerchef

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang. Dato: 6. december 2016

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang. Dato: 6. december 2016 Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 6. december

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 19. februar 2019 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø,

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 19. februar 2019 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk REFERAT Web www.psykiatri-regionh.dk Den 19. februar

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Anne Hertz (formand & vicedirektør)

REFERAT. Deltagere: Anne Hertz (formand & vicedirektør) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk REFERAT Web www.psykiatri-regionh.dk Den 31. oktober

Læs mere

Referat. Dagsordenspunkter: HR chef Ulla Rasmussen Klinikchef PC Sct. Hans Anne Thalsgård Jørgensen

Referat. Dagsordenspunkter: HR chef Ulla Rasmussen Klinikchef PC Sct. Hans Anne Thalsgård Jørgensen Referat Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 23. juni 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 0.09 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Deltagere: Anders Dinsen ADHD-foreningen Carsten Hussing Høreforeningen Karl Vilhelm Nielsen UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen

Deltagere: Anders Dinsen ADHD-foreningen Carsten Hussing Høreforeningen Karl Vilhelm Nielsen UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen Center for Sundhed Sekretariatet Kongens vænge 2 3400 Hillerød REFERAT Møde i: Dato: 5. september 2018 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Mødelokale H5 Telefon 38666000

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang. Dato: 11. oktober 2016

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang. Dato: 11. oktober 2016 Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 11. oktober

Læs mere

Afbud: Jeanett Østerby Bauer, Niels Aagaard Nielsen, Helga Kristensen Ingstrup, Nina Staal

Afbud: Jeanett Østerby Bauer, Niels Aagaard Nielsen, Helga Kristensen Ingstrup, Nina Staal Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for Patientbehandling Dato: 4.september 2018 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.09 Deltagere: Vicedirektør Peter Treufeldt (formand)

Læs mere

Til stede under pkt. 3 om projekt Børn som pårørende i psykiatrien Katrine Frydendahl, Sekretariats- og

Til stede under pkt. 3 om projekt Børn som pårørende i psykiatrien Katrine Frydendahl, Sekretariats- og Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 23. august

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Øvrige deltagere på mødet: Lone Damsø, Kvalitetskonsulent, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen

Øvrige deltagere på mødet: Lone Damsø, Kvalitetskonsulent, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 2. februar 2016

Læs mere

Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 29. marts 2016 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 29. marts 2016 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 7. april 2016 Møde

Læs mere

Lone Tonsgaard, pkt. 3 om monitorering af tvang

Lone Tonsgaard, pkt. 3 om monitorering af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 6. november 2015

Læs mere

Katrine Overballe og Benedicte Schou fra Kvalitets- og Udviklingsafdelingen deltager under punkt 5 og 6 om patientfeedback.

Katrine Overballe og Benedicte Schou fra Kvalitets- og Udviklingsafdelingen deltager under punkt 5 og 6 om patientfeedback. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Den 4. april 2017

Læs mere

Sekretariats- og Kommunikations- afdelingen Telefon Direkte Fax Mail Web REFERAT Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang 26.

Sekretariats- og Kommunikations- afdelingen Telefon Direkte Fax Mail Web REFERAT Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang 26. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk REFERAT Web www.psykiatri-regionh.dk Den 2. juli 2018

Læs mere

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Den vigtigste opgave er at yde højt kvalificeret udredning og behandling, som skaber

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Gæst vedr. punkt 3: Teamleder Marie Louise Shee, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen.

Gæst vedr. punkt 3: Teamleder Marie Louise Shee, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen. Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR Børn og Ungdomspsykiatri Dato: 21. sept. 2017 Kl.: 8:30-10.30 Sted: Mødelokale 5.01, Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Deltagere:

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Årsaftale 2016 Psykiatrisk Center Nordsjælland 1 Introduktion Denne årsaftale beskriver de driftsmål og udviklingsinitiativer, som Psykiatrisk Center Nordsjælland skal have

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang. Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 5.01.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang. Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 5.01. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. december 2015

Læs mere

Udpeget af Psykiatriforeningernes Fællesråd Anders Dinsen ADHD-foreningen Steen Moestrup LAP (afbud)

Udpeget af Psykiatriforeningernes Fællesråd Anders Dinsen ADHD-foreningen Steen Moestrup LAP (afbud) Center for SundhedSekretariatet Kongens vænge 2 3400 Hillerød REFERAT Møde i: Dato: 27. marts 2019 Kl.: 16.00 18.00 Sted: Regionsgården lokale H7 Telefon 38666000 Direkte 38666045 Web www.regionh.dk Journal-nr.:

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3 Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Mødelokale 5.01 Deltagere:

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Driftsaftale Indgået mellem Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center København UDKAST

Driftsaftale Indgået mellem Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center København UDKAST Driftsaftale 2018 Indgået mellem Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center København UDKAST 1 Introduktion Denne driftsaftale beskriver de driftsmål og udviklingsinitiativer, som Frederiksberg Kommunes

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 21. april 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100

Læs mere

2. Kort gennemgang af referat af mødet den 23. september 2013 mhp. eventuel opfølgning

2. Kort gennemgang af referat af mødet den 23. september 2013 mhp. eventuel opfølgning Sekretariatet SFR Klinisk Onkologi REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Klinisk Onkologi Dato: Mandag den 9. december 2013 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Nordsjællands Hospital, Hillerød, Indgang 50 A, Det Grønne

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 8. februar 2017 kl. 15.00-17.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense

Læs mere

REFERAT. Kvalitets- og Udviklingsafdelingen

REFERAT. Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for Patientbehandling Dato: 10.april 2018 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 5.03b Deltagere: Vicedirektør Peter Treufeldt (formand)

Læs mere

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region H, Center for Sundhed

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region H, Center for Sundhed KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Torsdag den 1. sep 2016 Kl.: 14:00-16:00 Sted: Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, Hillerød; Lokale H4 Deltagere: Formandskab:

Læs mere

Årsaftale Region Hovedstadens Psykiatri. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Fokusområder i 2017: - Implementering af Sundhedsplatformen

Årsaftale Region Hovedstadens Psykiatri. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Fokusområder i 2017: - Implementering af Sundhedsplatformen Region Hovedstadens Psykiatri Årsaftale 2017 Psykiatrisk Center Nordsjælland Fokusområder i 2017: - Implementering af Sundhedsplatformen - Overholdelse af udrednings- og behandlingsretten - Fortsat nedbringelse

Læs mere

Roskilde den 30. januar 2014 IMR/RDA

Roskilde den 30. januar 2014 IMR/RDA Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 30. januar 2014 Roskilde den 30. januar 2014 IMR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 28. oktober 2015 Kl.: Kl. 13.00-15.00. Der serveres frugt og kaffe/the. Sted: Rigshospitalet, Julianes Maries vej 18, opgang

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

REFERAT. Møde i KSP for Psykiatrien Øst Onsdag den 10. april 2019, kl Blåt mødelokale, Aktivitetshuset, 1. sal.

REFERAT. Møde i KSP for Psykiatrien Øst Onsdag den 10. april 2019, kl Blåt mødelokale, Aktivitetshuset, 1. sal. REFERAT Møde i KSP for Psykiatrien Øst, kl. 12.00 14.30 Blåt mødelokale, Aktivitetshuset, 1. sal. Deltagere: Michael Bech-Hansen Karin Plaep Kit Vinberg Gitte Rønman Henrik Andersen Flemming Willadsen

Læs mere

Referat. Møde i Sygehusområdets underudvalg Fredag den 17. november 2017 kl. 13:00 Mødelokale 11 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Sygehusområdets underudvalg Fredag den 17. november 2017 kl. 13:00 Mødelokale 11 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Sygehusområdets underudvalg Fredag den 17. november 2017 kl. 13:00 Mødelokale 11 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Henrik Villadsen Vagn Bach Torben Dencker Rasmussen Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Gitte Overgaard Allerød Kommune (afbud) Gitte Rasmussen Børne- og ungdomspsykiatrien, RHP (afbud)

Gitte Overgaard Allerød Kommune (afbud) Gitte Rasmussen Børne- og ungdomspsykiatrien, RHP (afbud) Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget for psykiatri planområde nord Dato: 19.04.2013 Kl.: 12.00 14.00 Sted: Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej 48 Indgang

Læs mere

Afbud: Merete Nordentoft, Karin Garre, Peter Treufeldt, Birte Glenthøj, Britt Morthorst, Helle Schnor, Ida Hageman, Mette Brandt-Christensen

Afbud: Merete Nordentoft, Karin Garre, Peter Treufeldt, Birte Glenthøj, Britt Morthorst, Helle Schnor, Ida Hageman, Mette Brandt-Christensen Dagsorden Møde i: Forum for forskning og innovation J.nr.: Dato/tidspunkt: 1. marts 2016 Sted/lokale: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Martin Lund, Mette Bertelsen, Jessica Carlsson, Claudio

Læs mere

Dagsordenspunkter REFERAT. Møde i: Dato: Torsdag den 1. marts 2018 Kl.: 14:00-16:00 Sted: RegionH, Regionsgården, lokale H8. Deltagere: Formandskab

Dagsordenspunkter REFERAT. Møde i: Dato: Torsdag den 1. marts 2018 Kl.: 14:00-16:00 Sted: RegionH, Regionsgården, lokale H8. Deltagere: Formandskab REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Torsdag den 1. marts 2018 Kl.: 14:00-16:00 Sted: RegionH, Regionsgården, lokale H8 Deltagere: Formandskab Mette Grønholt Harbo

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Anne Hertz (formand & vicedirektør) René Priess (næstformand & centerchef PC Ballerup)

REFERAT. Deltagere: Anne Hertz (formand & vicedirektør) René Priess (næstformand & centerchef PC Ballerup) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk REFERAT Web www.psykiatri-regionh.dk Den 21. februar

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 19. november 2012 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Auditoriet Afsnit 4031 (opgang 4, 3 sal) Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen

Læs mere

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017.

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017. DAGSORDEN Møde i: Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet Dato: 1. juni 2017 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhustoppen på 4. sal, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Deltagere: Linda Malmgren,

Læs mere

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6102 Direkte 24798168 Mail cch@regionh.dk Dato: 6. august 2015 Driftsmålsstyring Genindlæggelser Akutte

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Gæster: Teamleder Marie Louise Shee (Kvalitets- og Udviklingsafdelingen), vedr. punkt 3.

Gæster: Teamleder Marie Louise Shee (Kvalitets- og Udviklingsafdelingen), vedr. punkt 3. Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Psykiatri Dato: 16. nov. 2018 Kl.: 8:30-10.30 Sted: Mødelokale 0.08, Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Deltagere: Klinikchef René Sjælland, PC Amager Overlæge

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej Glostrup. Telefon Direkte Web

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej Glostrup. Telefon Direkte Web Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Lungemedicin Dato: 23. september 2013 Kl.: 13.30 15.30 Sted: Glostrup Hospital, auditorium B Deltagere: Vicedirektør Marie Nonnemann

Læs mere

Referat: Møde i Implementeringsgruppen for sårbare gravide/ gravide og børn tilknyttet familieambulatoriet Plus

Referat: Møde i Implementeringsgruppen for sårbare gravide/ gravide og børn tilknyttet familieambulatoriet Plus Referat: Møde i Implementeringsgruppen for sårbare gravide/ gravide og børn tilknyttet familieambulatoriet Plus Tidspunkt: 26. november 2018 kl. 13.30 15.30 Sted: Kolding Sygehus, Sygehusvej 24, 6000 Kolding,

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

afdeling Slagelse Sygehus

afdeling Slagelse Sygehus Dato: 27.02.2018 Dagsorden Møde mellem Hjertestopkomitéen, Region Hovedstaden og Den Regionale Hjertestopkomité, Region Sjælland Sagsnummer: Kvalitet & Udvikling Alléen 15 4180 Sorø Tlf. 29 33 45 33 ruh@regionsjaelland.dk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER SUNDHEDSUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER SUNDHEDSUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 28-10-2015 13:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Lene Kaspersen Afbud Susanne Due Kristensen Karin Friis Bach Formand

Læs mere

Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri. Referat af møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri

Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri. Referat af møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for børne- og

Læs mere

2. Velkommen til Trine Mottlau, Vicedirektør i Den Præhospitale Virksomhed

2. Velkommen til Trine Mottlau, Vicedirektør i Den Præhospitale Virksomhed Enhed for Kvalitet, Patientforløb og Patientinddragelse REFERAT Telefon 4829 4829 Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 7. december 2017. kl. 13.30-15.00 Nordsjællands Hospital, Helsevej

Læs mere

Birgitte Welcher centerchef. Psykiatrisk Center Hvidovre (afbud) Bodil Tøndborg leder af børnehandicap, Hvidovre Kommune

Birgitte Welcher centerchef. Psykiatrisk Center Hvidovre (afbud) Bodil Tøndborg leder af børnehandicap, Hvidovre Kommune Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg syd Dato: 30.04.2014 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj 9. sal Deltagere: Anette Baltzersen leder

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Møde i: SFR Psykiatri Dato: 6. maj 2013 Kl.: 13.. 15.00 Sted: 5.03b

Møde i: SFR Psykiatri Dato: 6. maj 2013 Kl.: 13.. 15.00 Sted: 5.03b Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR Psykiatri Dato: 6. maj 2013 Kl.: 13.. 15.00 Sted: 5.03b Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax 45 11 20 07 Mail Jeanet.Kragerup@regionh.dk

Læs mere

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Den vigtigste opgave er at yde højt kvalificeret udredning og behandling, som skaber

Læs mere