Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II"

Transkript

1 Side 1 af 33 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator PR-nr Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen: Undervognsbeskyttelse Anvendelsessektor [SU]: SU 0 - Andet SU 1 - Landbrug, skovbrug, fiskeri SU19 - Bygge- og anlægsarbejde SU22 - Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere) Kemisk produktkategori [PC]: PC 9a - Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere Proceskategori [PROC]: PROC11 - Ikke-industriel sprøjtning Artikelkategorier [AC]: AC99 - Ikke påkrævet. Miljøudledningskategori [ERC]: ERC99 - Ikke påkrævet. Følgende anvendelser frarådes: P.t. ingen information. 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Berner A/S, Stenholm 2, 9400 Nørresundby, Danmark Telefon: , Telefax: Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet se punkt 16 i dette sikkerhedsdatablad.

2 Side 2 af 33 -adresser til fagkyndige personer: - må IKKE anvendes til afkrævning af sikkerhedsdatablade. 1.4 Nødtelefon Nødopkaldstjenester / officielt rådgivende organ: Giftinformationen pa Bispebjerg Hospital, Kobenhavn, Telefonnummer for sundhedspersonale (+45) , For offentligheden Giftlinjen Telefonnummer (+45) (24h) Alarmering, selskabets telefonnummer: +49 (0) 700 / (BRC) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Fareklasse Farekategori Faresætning Eye Irrit. 2 H319-Forårsager alvorlig øjenirritation. STOT SE 3 H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Aerosol 1 H222-Yderst brandfarlig aerosol. Aerosol 1 H229-Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 2.2 Mærkningselementer Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Fare H319-Forårsager alvorlig øjenirritation. H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. brandfarlig aerosol. H229-Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H222-Yderst P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211-Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251-Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P261-Undgå indånding af damp eller aerosoler. P280-Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P312-Ring til GIFTLINJEN / læge i tilfælde af ubehag.

3 Side 3 af 33 P410+P412-Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 C. EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Uden effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes. Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater Ethylacetat 2.3 Andre farer Blandingen indeholder intet vpvb-stoff (vpvb = very persistent, very bioaccumulating) hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %). Blandingen indeholder intet PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulating, toxic), hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %). Mulighed for dannelse af eksplosionsfarlige/let antændelige damp-/luftblandinger. Fare for at briste ved opvarmning PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Aerosol 3.1 Stof i.b. 3.2 Blanding Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater Registreringsnummer (REACH) XXXX Index --- EINECS, ELINCS, NLP (REACH-IT List-No.) CAS --- % område 5-15 Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 Xylen (blanding af isomerer) Stof, for hvilket der gælder en EUeksponeringsgrænseværdi. Registreringsnummer (REACH) --- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS % område 1-<10 Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373

4 Side 4 af 33 Ethylacetat Stof, for hvilket der gælder en EUeksponeringsgrænseværdi. Registreringsnummer (REACH) XXXX Index EINECS, ELINCS, NLP CAS % område 1-10 Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 Ethylbenzen Registreringsnummer (REACH) XXXX Index EINECS, ELINCS, NLP CAS % område 0,5-2,5 Klassificering i henhold til Forordning (EF) Flam. Liq. 2, H /2008 (CLP) STOT RE 2, H373 (høreorganer) Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H332 Aquatic Chronic 3, H412 Ved klassificeringen og mærkningen af produktet kan der være taget højde for urenheder, testdata eller yderligere informationer. Tekst til H-sætningerne og klassificeringsforkortelser (GHS/CLP) se punkt 16. De i dette afsnit nævnte stoffer er benævnt med deres faktiske, korrekte kategorisering! Det betyder, at for stoffer, der er listet i Bilag VI tabel 3.1 i forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLPforordning), er der taget hensyn til alle eventuelle anmærkninger, der er nævnt deri til den her benævnte kategorisering. F.eks. hvis der skal anvendes anmærkningen P til et kulbrintestof, så er der allerede taget hensyn hertil ved den her benævnte kategorisering. Citat: "Note P - Klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagen kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EINECS-nr )." Ligeledes blev Art. 4 i forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning) overholdt og allerede taget i betragtning ved den her benævnte kategorisering. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Første responsenhed skal sørge for egen beskyttelse! Forsøg aldrig at få en besvimet person til at indtage noget med munden! Indånding Fjern personen fra det farlige område. Sørg for frisk luft og kontakt læge alt efter symptomer. Ved bevidstløshed skal personen placeres i stabilt sideleje og en læge kontaktes. Hudkontakt Fjern omgående forurenet, gennemvædet beklædning, vask grundigt med rigeligt vand og sæbe, ved hudirritation (rødme ect.), opsøg læge. Øjenkontakt

5 Side 5 af 33 Tag kontaktlinser ud. Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt læge om nødvendigt. Indtagelse Kontakt omgående læge, hold databladet parat. Undgå at fremprovokere opkastning. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ifald der er tale om forsinkede symptomer og virkninger, findes beskrivelserne i afsnit 11. hhv. under optagelsesveje i afsnit 4.1. Der kan opstå: Irritation af åndedrætsorganerne Hosteanfald Hovedpine Påvirkning/beskadigelse af centralnervesystemet Narkotiserende virkning. Ved længerevarende kontakt: Dermatitis (hudbetændelse) Produktet virker affedtende. Andre farlige egenskaber kan ikke udelukkes. I visse tilfælde kan det ske, at forgiftningssymptomer først optræder efter længere tid/flere timer. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Symptombehandling. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Vand i spredt stråle CO2 Slukningspulver Skum Uegnede slukningsmidler Hel vandstråle 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen I tilfælde af brand kan der dannes: Kuloxid Kulbrinte Giftige gasser Fare for at briste ved opvarmning Eksplosive damp-/luftblandinger Ved spredning nær jorden er der mulighed for tilbagetænding til fjerne tændkilder. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Åndedrætsværn, der er uafhængigt af cirkulationsluften. Afhængig af brandens størrelse Evt. komplet beskyttelse. Afkøl udsatte beholdere med vand. Forurenet slukningsvand skal bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6 Side 6 af Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Fjern antændelseskilder, rygning forbudt. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med øjnene og huden samt indånding. Vær opmærksom på evt. skridfare. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Sørg for tilstrækkelig frisk luft ved udslip af aerosol/gas. Virkemiddel: Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. universelt bindemiddel) og bortskaffes i henhold til punkt Henvisning til andre punkter Se punkt 13., samt personlige værnemidler se punkt 8. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring Ud over de oplysninger, der gives i dette punkt, kan der også findes relevante oplysninger i punkt 8 og Forholdsregler for sikker håndtering Almene anbefalinger og råd Sørg for effektiv ventilation af rummet. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf evt. nødvendigt foranstaltninger mod statisk elektricitet. Må ikke anvendes på varme overflader. Det er forbudt at spise, drikke, ryge og at opbevare fødevarer i arbejdsrummet. Overhold anvisningerne på etiketten samt i brugsvejledningen. Arbejdsmetoder i henhold til driftsanvisningen Henvisninger til hygiejnen på arbejdspladsen Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes. Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Produktet må ikke opbevares i gennemgange og trappeopgange. Produktet må kun opbevares i originalemballagen, der skal være lukket. Må ikke opbevares sammen med oxidationsmidler. Følg de særlige forskrifter vedrørende aerosoler! Overhold de særlige opbevaringsbetingelser. Beskyttes mod solstråler og temperaturer på over 50 C. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. 7.3 Særlige anvendelser P.t. ingen information.

7 Side 7 af Kontrolparametre PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Kem. betegnelse Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, % område:5- <2% aromater 15 GV: 25 ppm (180 mg/m3) (Petroleum, KTV: --- LV: --- redestilleret C9-C14) Målemetoder: - Draeger - Hydrocarbons 2/a ( ) - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c ( ) - Compur - KITA-187 S ( ) BEV: --- Andre oplysninger: --- Kem. betegnelse Xylen (blanding af isomerer) % område:1- <10 GV: 25 ppm (109 mg/m3) (GV), 50 KTV: 100 ppm (442 mg/m3) (EU) LV: --- ppm (221 mg/m3) (EU) Målemetoder: - Compur - KITA-143 SA ( ) - Compur - KITA-143 SB ( ) - Draeger - Xylene 10/a ( ) - MTA/MA-030/A92 (Determination of aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene, 1,2,4- trimethylbenzene) in air - Charcoal tube method / Gas chromatography) EU project BC/CEN/ENTR/000/ card 47-1 (2004) BEV: --- Andre oplysninger: H Kem. betegnelse Ethylacetat % område:1-10 GV: 150 ppm (540 mg/m3), (GV), 200 KTV: 400 ppm (1468 mg/m3) (EU) LV: --- ppm (734 mg/m3) (EU) Målemetoder: - Compur - KITA-111 SA ( ) - Compur - KITA-111 U(C) ( ) - Draeger - Ethyl Acetate 200/a (CH ) - DFG (D) (Loesungsmittelgemische 2), DFG (E) (Solvent mixtures 2) , DFG (D) (Loesungsmittelgemische 3), DFG (E) (Solvent mixtures 3) , DFG (D) (Loesungsmittelgemische 4), DFG (E) (Solvent mixtures 4) , DFG (D) (Loesungsmittelgemische 5), DFG (E) (Solvent mixtures 5) , 2002 BEV: --- Andre oplysninger: --- Kem. betegnelse Ethylbenzen % område:0,5-2,5 GV: 50 ppm (217 mg/m3) (GV), 100 KTV: 200 ppm (884 mg/m3) (EU) LV: --- ppm (442 mg/m3) (EU) Målemetoder: - Compur - KITA-179 S ( ) - Draeger - Ethyl Benzene 30/a ( )

8 Side 8 af 33 MTA/MA-030/A92 (Determination of aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene, 1,2,4- trimethylbenzene) in air - Charcoal tube method / Gas chromatography) EU project BC/CEN/ENTR/000/ card 3-1 (2004) BEV: --- Andre oplysninger: H K Kem. betegnelse Olietåge, mineraloliepartikler % område: GV: 1 mg/m3 KTV: --- LV: --- Målemetoder: - Draeger - Oil 10/a-P ( ) - Draeger - Oil Mist 1/a ( ) BEV: --- Andre oplysninger: --- Kem. betegnelse Isobutan % område: GV: 1000 ppm (EX) (ACGIH) KTV: --- LV: --- Målemetoder: - Compur - KITA-113 SB(C) ( ) BEV: --- Andre oplysninger: --- Kem. betegnelse Butan % område: GV: 500 ppm (1200 mg/m3) KTV: --- LV: --- Målemetoder: - Compur - KITA-221 SA ( ) BEV: --- Andre oplysninger: --- Kem. betegnelse Propan % område: GV: 1000 ppm (1800 mg/m3) KTV: --- LV: --- Målemetoder: - Compur - KITA-125 SA ( ) BEV: --- Andre oplysninger: --- GV = Grænseværdi for luftforurening. (8) = Inhalerbar fraktion (2017/164/EU). (9) = Respirabel fraktion (2017/164/EU). KTV = Korttidsværdi. (8) = Inhalerbar fraktion (2017/164/EU). (9) = Respirabel fraktion (2017/164/EU). (10) = Grænseværdi for kortvarig eksponering i forhold til en referenceperiode på 1 minut (2017/164/EU). LV = Loftværdi. BEV = Biologisk eksponeringsværdi. Andre oplysninger: S = betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides; værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter. H = betyder, at stoffet kan optages gennem huden. K = betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende eller betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (at-vejl. C.0.1. bilag 3.6 med IARC = Dokumentationsgrundlag IARC, EU = Dokumentationsgrundlag EU). 8.2 Eksponeringskontrol Xylen (blanding af isomerer) Anvendelsesområd e Eksponeringsvej / omgivende miljø Konsekvenser for helbredet Deskrip tor Værdi Enhed Bemær kning Miljø - periodisk PNEC 0,327 mg/l frigørelse Miljø PNEC 6,58 mg/l spildevandsrensnings anlæg Miljø ferskvand PNEC 0,327 mg/l Miljø havvand PNEC 0,327 mg/l Miljø sediment, ferskvand PNEC 12,46 mg/kg dw

9 Side 9 af 33 Miljø sediment, havvand PNEC 12,46 mg/kg dw Miljø jord PNEC 2,31 mg/kg dw Forbruger Menneske Korttids, lokal DNEL 174 mg/m3 effekt Forbruger Menneske Korttids, DNEL 174 mg/m3 Forbruger Menneske Langtids, DNEL 14,8 mg/m3 Forbruger Menneske dermal Langtids, DNEL 108 mg/kg bw/day Forbruger Menneske oral Langtids, DNEL 1,6 mg/kg bw/day Medarbejder / Menneske Korttids, lokal DNEL 289 mg/m3 arbejdstager effekt Medarbejder / Menneske Korttids, DNEL 289 mg/m3 arbejdstager Medarbejder / Menneske Langtids, DNEL 77 mg/m3 arbejdstager Medarbejder / arbejdstager Menneske dermal Langtids, DNEL 180 mg/kg bw/day Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater Anvendelsesområd e Eksponeringsvej / omgivende miljø Konsekvenser for helbredet Deskrip tor Værdi Enhed Bemær kning Forbruger Menneske oral Langtids, DNEL 300 mg/kg bw/day Forbruger Menneske dermal Langtids, DNEL 300 mg/kg bw/day Forbruger Menneske Langtids, DNEL 900 mg/m3 Forbruger Menneske dermal Langtids, DNEL 125 mg/kg bw/day Forbruger Menneske Langtids, DNEL 185 mg/m3 Forbruger Menneske oral Langtids, DNEL 125 mg/kg bw/day Medarbejder / arbejdstager Menneske dermal Langtids, DNEL 300 mg/kg bw/day Medarbejder / Menneske Langtids, DNEL 1500 mg/m3 arbejdstager Medarbejder / arbejdstager Menneske dermal Langtids, DNEL 208 mg/kg bw/day Medarbejder / arbejdstager Menneske Langtids, DNEL 871 mg/m3 Ethylacetat Anvendelsesområd e Eksponeringsvej / omgivende miljø Konsekvenser for helbredet Deskrip tor Værdi Enhed Bemær kning

10 Side 10 af 33 Miljø ferskvand PNEC 0,26 mg/l Miljø havvand PNEC 0,026 mg/l Miljø vand, PNEC 1,65 mg/l sporadisk (intermitterende) frigørelse Miljø sediment, PNEC 0,34 mg/kg ferskvand Miljø sediment, PNEC 0,125 mg/kg havvand Miljø jord PNEC 0,22 mg/kg Miljø PNEC 650 mg/l spildevandsrensnings anlæg Miljø oral PNEC 200 mg/kg (dyrefoder) Forbruger Menneske oral Langtids, DNEL 4,5 mg/kg Forbruger Menneske dermal Langtids, DNEL 37 mg/kg Forbruger Menneske Langtids, DNEL 367 mg/m3 Forbruger Menneske Langtids, lokal DNEL 367 mg/m3 effekt Forbruger Menneske Korttids, DNEL 734 mg/m3 Forbruger Menneske Korttids, lokal DNEL 734 mg/m3 effekt Medarbejder / Menneske dermal Langtids, DNEL 63 mg/kg arbejdstager Medarbejder / Menneske Langtids, DNEL 734 mg/m3 arbejdstager Medarbejder / Menneske Langtids, lokal DNEL 734 mg/m3 arbejdstager effekt Medarbejder / Menneske Korttids, DNEL 1468 mg/m3 arbejdstager Medarbejder / arbejdstager Menneske Korttids, lokal effekt DNEL 1468 mg/m3 Ethylbenzen Anvendelsesområd e Eksponeringsvej / omgivende miljø Konsekvenser for helbredet Deskrip tor Værdi Enhed Bemær kning Miljø ferskvand Korttids PNEC 0,1 mg/l Miljø havvand Korttids PNEC 0,01 mg/l Miljø Korttids PNEC 9,6 mg/l spildevandsrensnings anlæg Miljø sediment, Korttids PNEC 13,7 mg/kg ferskvand Miljø sediment, havvand Korttids PNEC 1,37 mg/kg

11 Side 11 af 33 Medarbejder / arbejdstager Medarbejder / arbejdstager Medarbejder / arbejdstager Miljø jord Korttids PNEC 2,86 mg/kg Miljø vand Langtids PNEC 0,1 mg/l Menneske Korttids, lokal DNEL 293 mg/m3 effekt Menneske dermal Langtids, DNEL 180 mg/kg Menneske Langtids, DNEL 77 mg/m Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Sørg for god ventilation. Dette kan gøres via lokal udsugning eller generel udblæsningsluft. Hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under GVL eller AGW-værdierne, skal der bæres egnet åndedrætsværn. Gælder kun, hvis eksponeringsgrænseværdier er anført her. Passende vurderingsmetoder til kontrol af effektiviteten af de trufne beskyttelsesforanstaltninger består af måletekniske og ikke-måletekniske undersøgelsesmetoder. De er beskrevet f.eks. i BS EN BS EN "Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer" Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes. Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises. Beskyttelse af øjne/ansigt: Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilte (EN 166). Beskyttelse af hud - Beskyttelse af hænder: Opløsningsmiddelfaste beskyttelseshandsker (EN 374). Eventuel Beskyttelseshandsker af chloropren (EN 374). Beskyttelseshandsker af naturlatex (EN 374). Min. lagtykkelse i mm: >= 1 Permeationstid (gennemtrængningstid) i minutter: > 480 Der anbefales en bæretid, der svarer til 50% af gennembrudstiden. Håndbeskyttelsescreme anbefales. De registrerede gennembrudstider iht. EN 374 afsnit 3 er ikke foretaget under praktiske betingelser. Beskyttelse af hud - Andet: Beskyttelsesdragt (f.eks. sikkerhedssko EN ISO 20345, arbejdsbeskyttelsestøj, langærmet). Åndedrætsværn: Normalt ikke nødvendig. Ved overskridelse af GV. Åndedrætsværn filter A (EN 14387), kendingsfarve brun

12 Side 12 af 33 Ved høj koncentration: Luftforsynet åndedrætsværn (f.eks. EN 137 eller EN 138) Vær opmærksom på tidsbegrænsninger for brugen af åndedrætsværn. Farer ved opvarmning: Ikke relevant Ekstra information vedr. håndbeskyttelse - Der er ingen test udført. Udvalget blev truffet i henhold til bedst mulig viden om blandinger og deres indholdsstoffer. Valget af stoffer er truffet ud fra handskeproducenternes oplysninger. Den endelige beslutning om valg af handskemateriale bør tages under hensyntagen til gennembrudstider, permeationsrater og nedbrydning. Valg af egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af andre kvalitetskendetegn, som er forskellig fra producent til producent. Handskematerialernes holdbarhed er ikke forudberegnelig for blandingers vedkommende, disse skal derfor kontrolleres før brugen. Hos beskyttelseshandskeproducenten kan man få præcise oplysninger om handskematerialets gennembrudstid, som nøje skal overholdes Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet P.t. ingen information. PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform: Aerosol. Aktivt stof: Flydende. Farve: Sort Lugt: Karakteristisk Lugttærskel: ph-værdi: Smeltepunkt/frysepunkt: Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Flammepunkt: Fordampningshastighed: Antændelighed (fast stof, luftart): Nedre eksplosionsgrænse: Øvre eksplosionsgrænse: Damptryk: Dampmassefylde (luft = 1): Massefylde: 0,9 g/ml Rumvægt: Opløselighed: Vandopløselighed: Uopløselig Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Selvantændelsestemperatur: >250 C Selvantændelsestemperatur: Nej Dekomponeringstemperatur: Viskositet: Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosionsfarligt. Oxiderende egenskaber: 9.2 Andre oplysninger

13 Side 13 af 33 Blandbarhed: Fedtopløselighed / opløsningsmiddel: Ledningsevne: Overfladespænding: Opløsningsmiddelindhold: PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Produktet blev ikke testet Kemisk stabilitet Stabilt, hvis opbevaring og håndtering udføres korrekt Risiko for farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner kendt Forhold, der skal undgås Opvarmning, åben ild, antændelseskilder Trykstigning medfører fare for sprængning Materialer, der skal undgås Undgå kontakt med oxidationsmidler Farlige nedbrydningsprodukter Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Eventuelt yderligere oplysninger om sundhedsmæssige virkninger se afsnit 2.1 (Klassificering). Toksitet / virkning Slutpun kt Værdi Enhed Organism e Testmetode Bemærknin g Akut toksicitet, oral: Akut toksicitet, dermal: ATE >2000 mg/kg beregnet værdi Akut toksicitet, indånding: ATE >20 mg/l/4 h Akut toksicitet, indånding: Hudætsning/-irritation: Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Kimcellemutagenicitet: ATE >5 mg/l/4 h beregnet værdi, Farlige dampe beregnet værdi, Aerosol

14 Side 14 af 33 Kræftfremkaldende egenskaber: Reproduktionstoksicitet: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE): Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): Aspirationsfare: Symptomer: Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater Toksitet / virkning Slutpun kt Værdi Enhed Organism e Testmetode Akut toksicitet, oral: LD50 >5000 mg/kg Rotte OECD 401 (Acute Oral Toxicity) Akut toksicitet, dermal: LD50 >5000 mg/kg Kanin OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) Akut toksicitet, LC50 >5000 mg/m3 Rotte indånding: /8h OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) Hudætsning/-irritation: Kanin OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosio n) Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Kanin Marsvin OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosio n) OECD 406 (Skin Sensitisation) Kimcellemutagenicitet: Kimcellemutagenicitet: OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Kræftfremkaldende egenskaber: Kræftfremkaldende egenskaber: OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinoge nicity Studies) Bemærknin g Ikke lokalirriteren de, Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Ikke lokalirriteren de Nej (kontakt med huden) Negativ Negativ, Analogislutni ng Negativ Negativ, Analogislutni ng

15 Side 15 af 33 Reproduktionstoksicitet: OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study) Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE): Aspirationsfare: Symptomer: Symptomer: Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), oral: OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) Negativ, Analogislutni ng Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Ja bevidstløshe d, hovedpine, svimmelhed, misfarvning af huden, opkastning, diarré bevidstløshe d, hovedpine, svimmelhed, rødmen af huden Ikke sandsynligt Xylen (blanding af isomerer) Toksitet / virkning Slutpun kt Værdi Enhed Organism e Testmetode Bemærknin g Akut toksicitet, oral: LD mg/kg Rotte Akut toksicitet, dermal: LD mg/kg Kanin Ingen overensstem melse med EFklassificering. Akut toksicitet, indånding: Hudætsning/-irritation: Alvorlig øjenskade/øjenirritation : LD50 27,6 mg/l/4 h Rotte Ingen overensstem melse med EFklassificering., Farlige dampe Lokalirritere nde Lokalirritere nde

16 Side 16 af 33 Kimcellemutagenicitet: Kræftfremkaldende egenskaber: Reproduktionstoksicitet: Aspirationsfare: Symptomer: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE): Negativ Negativ Negativ Ja åndedrætspr oblemer, hovedpine, svimmelhed, Lungeskade r Irritation af åndedrætsor ganerne Ethylacetat Toksitet / virkning Slutpun kt Værdi Enhed Organism e Testmetode Akut toksicitet, oral: LD mg/kg Kanin OECD 401 (Acute Oral Toxicity) Akut toksicitet, dermal: LD50 >20000 mg/kg Kanin Akut toksicitet, LC50 >28,6 mg/l/4 Rotte indånding: Akut toksicitet, indånding: h LCLo >6000 ppm/6 h Rotte Bemærknin g Multi- Substance Rule for the Testing of Neurotoxicity 40 CFR Part 799 (58 FR 40262) Akut toksicitet, indånding: LC0 29,3 mg/l/4 h Rotte Farlige dampe Hudætsning/-irritation: 24 h Kanin Ikke lokalirriteren de, Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Kanin Marsvin OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosio n) OECD 406 (Skin Sensitisation) Lokalirritere nde Ikke sensibilisere nde

17 Side 17 af 33 Kimcellemutagenicitet: Salmonella typhimuri um OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Kimcellemutagenicitet: Pattedyr OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Kimcellemutagenicitet: Pattedyr OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Kræftfremkaldende egenskaber: Reproduktionstoksicitet: Symptomer: Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), oral: NOAEL 900 mg/kg bw/d Rotte Micronucleus Regulation (EC) 440/2008 B.26 (SUB-CHRONIC ORAL TOXICITY TEST REPEATED DOSE 90 - DAY (RODENTS)) Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ manglende appetit, åndedrætspr oblemer, døsighed, bevidstløshe d, fald i blodtrykket, sløring af hornhinden, hosteanfald, hovedpine, mave-tarmproblemer, rus, slibrighed, irritation af slimhinderne, svimmelhed, øget spytsekretio n, utilpashed og opkastninger

18 Side 18 af 33 Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), indånding: NOAEL 0,002 mg/kg Rotte Regulation (EC) 440/2008 B.29 (SUB-CHRONIC INHALATION TOXICITY STUDY 90-DAY REPEATED (RODENTS)) Ethylbenzen Toksitet / virkning Slutpun kt Værdi Enhed Organism e Akut toksicitet, oral: LD mg/kg Rotte Akut toksicitet, dermal: LD mg/kg Kanin Akut toksicitet, LC50 17,2 mg/l/4 Rotte indånding: h Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Aspirationsfare: Symptomer: Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), indånding: Testmetode Bemærknin g Farlige dampe Menneske (Patch- Ikke sensibilisere nde Mus OECD 412 (Subacute Inhalation Toxicity - 28-Day Study) Ja ataksi, åndenød, mavepine, døsighed, bevidstløshe d, hjerte- /kredsløbsfor styrrelser, hosteanfald, hovedpine, krampe, træthed, rus, slibrighed, irritation af slimhinderne, chok, svimmelhed, utilpashed og opkastninger Isobutan Toksitet / virkning Akut toksicitet, indånding: Slutpun kt Værdi Enhed Organism e LC mg/l/4 Rotte h Testmetode Bemærknin g

19 Side 19 af 33 Alvorlig Kanin øjenskade/øjenirritation : Kimcellemutagenicitet: OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Symptomer: Butan Toksitet / virkning Slutpun kt Værdi Enhed Organism e Testmetode Akut toksicitet, LC mg/l/4 Rotte indånding: h Kimcellemutagenicitet: OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Symptomer: Ikke lokalirriteren de Negativ bevidstløshe d, forfrysninger, hovedpine, krampe, svimmelhed, utilpashed og opkastninger Bemærknin g Negativ ataksi, åndedrætspr oblemer, døsighed, bevidstløshe d, forfrysninger, forstyrrelser i hjerterytmen, hovedpine, krampe, rus, svimmelhed, utilpashed og opkastninger Propan Toksitet / virkning Akut toksicitet, indånding: Slutpun kt Værdi Enhed Organism e LC mg/l/4 Rotte h Testmetode Bemærknin g

20 Side 20 af 33 Kimcellemutagenicitet: OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Reproduktionstoksicitet (Udviklingstoksicitet): Symptomer: NOAEC 21,641 mg/l OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Dev elopm. Tox. Screening Negativ åndedrætspr oblemer, bevidstløshe d, forfrysninger, hovedpine, krampe, irritation af slimhinderne, svimmelhed, utilpashed og opkastninger PUNKT 12: Miljøoplysninger Eventuelt yderligere oplysninger om miljøindvirkning se afsnit 2.1 (Klassificering). Toksitet / virkning Slutpunkt Tid Værdi Enhed Organisme Testmetode Bemærknin g for fisk: for Daphnia: for alger: Persistens og nedbrydelighed: Bioakkumulerings potentiale: Mobilitet i jord:

21 Side 21 af 33 Andre oplysninger: AOX DOC Resultater af PBT- og vpvbvurdering: Andre negative virkninger: Andre oplysninger: Indeholder i henhold til recepten ingen AOX. DOCeliminerings grad (organisk kompleksdan ner) >= 80%/28d: i.b. Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater Toksitet / virkning Slutpunkt Tid Værdi Enhed Organisme Testmetode Bemærknin g for fisk: LC50 96h >100 0 mg/l Oncorhynchus mykiss OECD 203 (Fish, Acute Toxicity NOELR 28d 0,13 mg/l Oncorhynchus QSAR for fisk: mykiss NOELR 21d 0,23 mg/l Daphnia QSAR for Daphnia: for Daphnia: for alger: for alger: for alger: EC50 48h >100 0 ErC50 72h >100 0 EbC50 72h >100 0 mg/l mg/l mg/l magna Daphnia magna Pseudokirchn eriella subcapitata Pseudokirchn eriella subcapitata NOELR 72h 100 mg/l Raphidocelis subcapitata OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisatio n OECD 201 (Alga, Growth Inhibition OECD 201 (Alga, Growth Inhibition OECD 201 (Alga, Growth Inhibition

22 Side 22 af 33 for alger: for alger: for alger: Persistens og nedbrydelighed: Persistens og nedbrydelighed: Resultater af PBT- og vpvbvurdering: NOELR 72h 100 mg/l Pseudokirchn eriella subcapitata ErC50 72h >100 0 EbC50 72h >100 0 mg/l mg/l Pseudokirchn eriella subcapitata Pseudokirchn eriella subcapitata OECD 201 (Alga, Growth Inhibition OECD 201 (Alga, Growth Inhibition OECD 201 (Alga, Growth Inhibition 28d 80 % OECD 301 F (Ready Biodegradabili ty - Manometric Respirometry 28d 80 % OECD 301 F (Ready Biodegradabili ty - Manometric Respirometry Let bionedbrydel ighed Indeholder intet PBTstof, Indeholder intet vpvbstof Xylen (blanding af isomerer) Toksitet / virkning Slutpunkt Tid Værdi Enhed Organisme Testmetode Bemærknin g Persistens og nedbrydelighed: Let bionedbrydel ighed Bioakkumulerings Log Kow 3,16 potentiale: Mobilitet i jord: H (Henry) 665 Pa*m3/ mol Ethylacetat Toksitet / virkning Slutpunkt Tid Værdi Enhed Organisme Testmetode Bemærknin g

23 Side 23 af 33 for fisk: for fisk: for Daphnia: for alger: for alger: for alger: for alger: Persistens og nedbrydelighed: Persistens og nedbrydelighed: Bioakkumulerings potentiale: Bioakkumulerings potentiale: Mobilitet i jord: Mobilitet i jord: NOEC/NOE L 32d >9,65 mg/l Pimephales promelas LC50 96h 230 mg/l Pimephales promelas EC50 48h 610 mg/l Daphnia magna EC50 48h 5600 mg/l Desmodesmu s subspicatus NOEC/NOE 96h 2000 mg/l Scenedesmus L subspicatus EC50 96h >200 0 NOEC/NOE L DIN T.11 DIN T.9 OECD 201 (Alga, Growth Inhibition mg/l Pseudokirchn OECD 201 eriella (Alga, subcapitata Growth Inhibition OECD 201 (Alga, Growth Inhibition 100 % OECD 301 D (Ready Biodegradabili ty - Closed Bottle 72h >100 mg/l Desmodesmu s subspicatus 20d 79 % OECD 301 D (Ready Biodegradabili ty - Closed Bottle BCF 72h 30 (Fish) Log Kow 0,6 OECD 107 (Partition Coefficient (noctanol/water ) - Shake Flask Method) H (Henry) 0, Koc 3 atm*m 3/mol Let bionedbrydel ighed Let bionedbrydel ighed Der forventes intet bioakkumula tionspotentia le (logpow < 1).

24 Side 24 af Resultater af PBT- og vpvbvurdering: Bakterietoksicitet: EC10 16h 2900 mg/l Escherichia coli Bakterietoksicitet: EC50 15min 5870 mg/l Photobacteriu m phosphoreum Indeholder intet PBTstof, Indeholder intet vpvbstof Ethylbenzen Toksitet / virkning for fisk: for Daphnia: for alger: Persistens og nedbrydelighed: Bioakkumulerings potentiale: Andre oplysninger: Andre oplysninger: Butan Toksitet / virkning for fisk: for Daphnia: Slutpunkt Tid Værdi Enhed Organisme Testmetode Bemærknin g LC50 96h 4,2 mg/l Oncorhynchus OECD 203 mykiss (Fish, Acute NOEC/NOE L 7d 0,96 mg/l Ceriodaphnia spec. EC50 72h 4,6 mg/l Pseudokirchn eriella subcapitata Toxicity U.S. EPA- 600/ d 100 % OECD 301 E (Ready Biodegradabili ty - Modified OECD Screening Log Kow 3,15 ThOD 3,17 mg/l BOD 1,78 g/g Slutpunkt Tid Værdi Enhed Organisme Testmetode Bemærknin g LC50 96h 24,11 mg/l QSAR LC50 48h 14,22 mg/l QSAR

25 Side 25 af Bioakkumulerings potentiale: Resultater af PBT- og vpvbvurdering: Propan Toksitet / virkning Bioakkumulerings potentiale: Resultater af PBT- og vpvbvurdering: Log Pow 2,98 Der forventes intet nævneværdi gt bioakkumula tionspotentia le (logpow 1-3). Indeholder intet PBTstof, Indeholder intet vpvbstof Slutpunkt Tid Værdi Enhed Organisme Testmetode Bemærknin g Log Pow 2,28 Der forventes intet nævneværdi gt bioakkumula tionspotentia le (logpow 1-3). Indeholder intet PBTstof, Indeholder intet vpvbstof PUNKT 13: Bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling For stoffet / blandingen / restmængden Affaldskode-nr. EF: De nævnte affaldsnøgler er anbefalinger på grundlag af den forventede anvendelse af dette produkt. På grund af den specielle anvendelse og de specielle bortskaffelsesforhold hos brugeren kan der under omstændigheder også indordnes under andre affaldsnøgler. (2014/955/EU) Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer Anbefaling: Udledning til spildevandet skal frarådes. De lokale myndigheders forskrifter skal følges. Ikke tømte aerosoldåser bortskaffes som særaffald. Tømte aerosoldåser bortskaffes som genbrug.

26 Side 26 af 33 For forurenet emballeringsmateriale De lokale myndigheders forskrifter skal følges. Anbefaling: Der må ikke laves huller, skæres eller svejses i urensede beholdere. PUNKT 14: Transportoplysninger Generelle oplysninger UN-nummer: 1950 Vej- / jernbanetransport (ADR/RID) UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): UN 1950 AEROSOLS Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: - Klassificeringskode: 5F LQ: 1 L Miljøfarer: Ikke relevant Tunnel restriction code: D Befordring med søgående skibe (IMDG-kode) UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): AEROSOLS Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: - EmS: F-D, S-U Marin forureningsfaktor (Marine Pollutant): i.b Miljøfarer: Ikke relevant Befordring med fly (IATA) UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Aerosols, flammable Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Miljøfarer: Ikke relevant Særlige forsigtighedsregler for brugeren Transportmedarbejdere for farligt gods skal være oplært til at håndtere dette. Sikkerhedsreglerne skal især tages hensyn til af transportmedarbejdere. Skader bør forsøges undgået ved relevante sikkerhedstiltag Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden Transport foregår ikke som massefragt men som stykgods, derfor ikke relevant. Der er ikke taget hensyn til bestemmelser vedrørende mindre mængder. Farekode samt emballerings-indkodning på forespørgsel. OBS. Bemærk de særlige forskrifter (special provisions). PUNKT 15: Oplysninger om regulering

27 Side 27 af Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Begrænsninger respekteres: Nationale forordninger/love om beskyttelse af arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer, skal overholdes (især den nationale implementering af direktiv 92/85/EØF)! Forskrifter for handelsstandsforeninger og arbejdsmedicin skal overholdes. Rådets direktiv 2012/18/EU ("Seveso-III"), bilag I, del 1 - Følgende kategorier er relevante for dette produkt (evt. skal der tages højde for flere afhængig af opbevaring, håndtering osv.): Farekategorier Noter til bilag I Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, som der henvises til i artikel 3, stk. 10, til gennemførelse af - kolonne 2-krav Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, som der henvises til i artikel 3, stk. 10, til gennemførelse af - kolonne 3-krav P3a (netto) 500 (netto) Angående tilordning af kategorierne og mængdetærsklerne skal bemærkningerne til bilag I i Rådets direktiv 2012/18/EU altid overholdes, især de i nærværende tabeller og bemærkning 1-6 nævnte. Rådets direktiv 2012/18/EU ("Seveso-III"), bilag I, del 2 - Følgende listede stoffer er indeholdt i dette produkt: Løbe-nr. Farligt stof Noter til bilag I Tærskelmængde (tons) for anvendelse af - Kolonne 2-krav Tærskelmængde (tons) for anvendelse af - Kolonne 3-krav 18 Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) and natural gas Angående tilordning af kategorierne og mængdetærsklerne skal bemærkningerne til bilag I i Rådets direktiv 2012/18/EU altid overholdes, især de i nærværende tabeller og bemærkning 1-6 nævnte. Direktiv2010/75/EU (VOC): 55,8 % Overhold forskrifterne for optræden ved fejl. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 239 af 06. april 2005 (med senere ændringer) om unges arbejde og beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 (med senere ændringer) om arbejdets udførelse. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 301 af 13/05/93 om fastsættelse af kodenumre og BEK nr. 783 af 24/09/93 om ændring af bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og BEK nr. 302 af 13/05/93 om arbejde med kodenummererede produkter. Beskæftigelsesministeriets Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler Kodenumre i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 og 783 af 1993: 3-3 Indeholder lavtkogende væsker. Såfremt der anvendes åndedrætsværn, skal dette være luftforsynet.

28 Side 28 af 33 Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 (med senere ændringer) om arbejdets udførelse. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger og Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 (med senere ændringer) om grænseværdier for stoffer og materialer. OBS! Følg At-vejledningen for kræftrisikable stoffer og materialer (At-vejledning C.2.1). OBS! Følg beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (LBK nr 1072 af 07/09/2010 med senere ændringer). - Art SDB-art.nr PR-nr Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke påkrævet for blandinger. PUNKT 16: Andre oplysninger Opdaterede punkter: 2, 3, 8, 11, 12, 15 Uddannelse af personale til håndtering af farligt gods påkræves. Disse angivelser refererer til produktet ved leveringen. Orientering/uddannelse af personale til håndtering af farlige materialer påkræves. Klassificering og anvendte metoder til klassificering af blandinger i henhold til bestemmelse (EG) 1272/2008 (CLP): Klassificering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 Aerosol 1, H222 Aerosol 1, H229 Anvendt vurderingsmetode Klassificering iht. beregningsmetode. Klassificering iht. beregningsmetode. Klassificering iht. beregningsmetode. Klassificering på baggrund af den form eller fysiske tilstand. De efterfølgende sætninger beskriver indholdet af H-sætninger, fareklasse- og farekategori-koden (GHS/CLP) for produktet og indholdsstofferne (opført i afsnit 2 og 3). H225 Meget brandfarlig væske og damp. H226 Brandfarlig væske og damp. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H332 Farlig ved indånding.

29 Side 29 af 33 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Eye Irrit. Øjenirritation STOT SE Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering - narkotiske virkninger Aerosol Aerosoler Flam. Liq. Brandfarlig væske Asp. Tox. Aspirationsfare Acute Tox. Akut toksicitet - dermal Skin Irrit. Hudirritation Acute Tox. Akut toksicitet - indånding STOT SE Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering - irritation af luftvejene STOT RE Specifik målorganstoksicitet - gentagen eksponering Aquatic Chronic Farlig for vandmiljøet - kronisk Albert Berner Deutschland GmbH Bernerstrasse 4 D Künzelsau Tel Fax Berner Gesellschaft m.b.h. Industriezeile 36 A Braunau / Inn Tel Fax Berner Belgien NV/SA Bernerstraat 1 B Lanaken Tel (8.00h h) Tel (16.00h- 8.00h) Fax Montagetechnik Berner AG Kägenstraße 8 CH Reinach / Bl. 1 Tel Fax Berner A/S Stenholm 2 DK Nørresundby Tel Fax Berner Montaje y Fijación, S.L. P.I. "La Rosa VI" C/Albert Berner, 2 E Chauchina-Granada- España Tel Fax Berner Kft. Táblás u. 34 H Budapest Tel +36 (1) Fax +36 (1) Frimann-Berner AS Holmaveien 25 N Vøyenenga Tel Fax Berner Succ. Luxembourg 105, Rue des Bruyères L Howald Tel (8.00h h) Tel (16.00h- 8.00h) Fax

30 Side 30 af 33 Berner spol. s r.o. Jinonická 80 CZ Praha 5 Tel Fax Berner,S.A. Av. Amália Rodrigues,3510 Manique de Baixo P São Domingos de Rana Tel Fax Berner Polska Sp. z o.o. Ul. Puszkarska 7J Kraków Tel Fax Albert Berner UAB Kalvarijø 29B, LT09313, Vilnius, Lithuania Tel Fax Berner SK Berner s r.o. Jesenského 1 SK Detva Tel (+421) Fax (+421) Albert Berner Montageteknik AB Elektravägen 53 S Hägersten Tel Fax Berner Pultti Oy Volttikatu 6 FI Kuopio Tel Fax Mitras d.o.o Brdnikova ulica 34e SL-1000 Ljubljana Tel Fax BERNER d.o.o CPM Savěca Śanci Trgovaćka 2 HR Zagreb Tel Fax Berner Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ţ. Ferhatpaţa Mah. G 7 Sok. 31/2 TR Kartal-Samandýra / ÝSTANBUL Tel +90 (0) Fax +90 (0) Berner S.p.A. Via dell 'Elettronica 15 I Verona Tel Fax Albert Berner srl Str. Vrancei Nr RO Arad Tel Fax Berner Produkten b.v. Vogelzankweg 175 NL AC Landgraaf (8.00h-16.00h) (16.00h-8.00h) Berner s.a.r.l. ZI Les Manteaux F Saint-Julien-du-Sault Cedex Tel Fax Albert Berner SIA Liliju 20, Marupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija Tel Fax (c) COPYRIGHT RIGHTS RESERVED ALL

31 Side 31 af 33 Forkortelser og akronymer, der kan være anvendt i dette dokument: AC Article Categories (= Artikelkategorier) ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route alkoholbest. alkoholbestandig Anm. Anmærkning AOEL Acceptable Operator Exposure Level AOX Adsorberbare organiske halogenforbindelser ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimatet for akut toksicitet) i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Tyskland) BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Forbundsinstitution for arbejdsbeskyttelse og arbejdsmedicin, Tyskland) BCF Bioconcentration factor (= biokoncentrationsfaktor) Bem. Bemærk BEV Biologisk eksponeringsværdi (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr 507 af 17/05/2011) BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-methyl-phenol) BOD Biochemical oxygen demand (= Biokemisk oxygenforbrug) BSEF Bromine Science and Environmental Forum bw body weight (= kropsvægt) ca. cirka CAS Chemical Abstracts Service CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids CESIOComité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council CLP Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger) CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske stoffer) COD Chemical oxygen demand (= Kemisk oxygenforbrug) CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association DMEL Derived Minimum Effect Level DNEL Derived No Effect Level DOC Dissolved organic carbon (= Opløst organisk kulstof) DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration dw dry weight (= tørvægt) ECHA European Chemicals Agency (= Det Europæiske Kemikalieagentur) EF Europæiske Fællesskab EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS European List of Notified Chemical Substances EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) ERC Environmental Release Categories (= Miljøudledningskategori) etc. / ect., osv. et cetera, og så videre EU Europæiske Union EØF Europæiske Økonomiske Fællesskab EØS Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

32 Side 32 af 33 f.eks., fx for eksempel Fax. Faxnummer GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning af kemikalier) GV Grænseværdier for luftforurening GV, KTV, LV GV = Grænseværdi for luftforurening, KTV = Korttidsværdi, LV = Loftværdi (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr 1134 af 01/12/2011) GWP Global warming potential (= Global opvarmning) HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane HGWP Halocarbon Global Warming Potential hhv. henholdsvis i.b. ikke brugbar ingen data i.t. ikke testet IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale agentur for kræftforskning) IATA International Air Transport Association (= Den internationale lufttransport-sammenslutning) IBC Intermediate Bulk Container IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) iht. / i hh. til i henhold til IMDG-kode International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) inkl. inklusive IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database LQ Limited Quantities Min., min. Minut(ter) eller mindste eller minimum NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America) ODP Ozone Depletion Potential (= Ozonnedbrydning) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development org. organisk PAK polycykliske aromatiske kulbrinte PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulerend og toksisk) PC Chemical product category (= Kemisk produktkategori) PE Polyethylen PNEC Predicted No Effect Concentration PROC Process category (= Proceskategor) PTFE Polytetrafluorethylen REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. resp. respektive RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= selvaccelererende dekompositionstemperatur) SU Sector of use (= Anvendelsessektor) SVHC Substances of Very High Concern ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoretisk oxygenforbrug) Tlf. Telefon TOC Total organic carbon (= Total organisk kulstof) UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (De Forenede Nationers anbefalinger for transport af farligt gods) VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Forordning vedrørende brændbare væsker (Østrig)) VOC Volatile organic compounds (= flygtige org. forbindelse (FOF))

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 19122017 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Demineraliseret vand Produktnr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 12022018 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand produkt nr.: 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Mega Truck 15W-40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 12022016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 Opdateret: 17022016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: NSF3000 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer:. 6699 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Demineraliseret vand

Demineraliseret vand Demineraliseret vand - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Demineraliseret vand Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 1K Svindfri PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 1K Svindfri 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til EF-direktiv 91/155/EØF

Sikkerhedsdatablad i henhold til EF-direktiv 91/155/EØF 1 / 5 DA Sikkerhedsdatablad i henhold til EF-direktiv 91/155/EØF 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30 Revision 17.01.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10300 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyethylenplastfilm til pakning af fødevarer og ikke-fødevareprodukter.

Sikkerhedsdatablad. Polyethylenplastfilm til pakning af fødevarer og ikke-fødevareprodukter. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 06-02-2018 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Schur Flex film 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 Thermal Compound (S66C) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Thermal Compound

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD - HyDra - Bitumen Rep Primer

SIKKERHEDSDATABLAD - HyDra - Bitumen Rep Primer SIDE: 1/5 SIKKERHEDSDATABLAD - HyDra - Bitumen Rep Primer PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Bitumen Rep 1.2 Relevante

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40700047, 40700048, 40700049, 40700038, 40700039, 40700040, 40700041 CAS-nr.: 1344-28-1

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 31-10-2016 Version: 01.01 / DK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Cembrit Construction,

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 26102016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Skumdæmper uden Silicone Produkt

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kridtsnorsæt, kridtsnor 30 m. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kridtsnorsæt, kridtsnor 30 m. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 14-04-2016 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Kridtsnorsæt, kridtsnor

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Ifølge 1907/2006/EC,(REACH) Tryk dato 01/09-2015. Gas lighter. Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Ifølge 1907/2006/EC,(REACH) Tryk dato 01/09-2015. Gas lighter. Version: 01.00/DNK Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Gas lighter 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP Identifikation af produkt / Materiale og virksomhed: Markedsføres af: E Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK 6330 Padborg +45 74670808 Nødtelefon: Giftlinjen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. BBQ4You, trætændblokke. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. BBQ4You, trætændblokke. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 29-05-2015 Erstatter: 23-05-2014 Version: 02.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: BBQ4You,

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062017 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0 Revision 24.04.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II Side 1 af 8 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator CLEAN and CLEVER Cremesæbe, rosa

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 20180320 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/9 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/9 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40600036-40600045 500 ml; 5 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: ProArt Wax Disc for Zenotec 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

HOCUT 795SC. Under anmeldelse. Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Indeholder organisk opløsningsmiddel.

HOCUT 795SC. Under anmeldelse. Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Indeholder organisk opløsningsmiddel. Udstedelsesdato: 30.06.2009 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 3564296 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 25-10-2016 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Limstift (lev. 43)

Læs mere

Borup Komposit Imprægnering

Borup Komposit Imprægnering Borup Komposit Imprægnering - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Komposit Imprægnering Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Kombi Classic SIKKERHEDSDATABLAD

Kombi Classic SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Kombi Classic 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6 Udfærdigelsesdato: 12.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77451 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II Side 1 af 8 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Leichtlauf Spezial LL 5W-30

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 08092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Aerosol 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40600308, 40600309, 40600310, 40600311, 40600312, 40600313 25 g 1.2. Relevante

Læs mere

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Hybran Bio 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 7 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 22082016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 601 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Bivokslasurmaling BIVOKSLASURMALING Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Bivokslasurmaling 1.2.

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Vævklæber VÆVKLÆBER Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Vævklæber 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere