Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Lønsikring"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring, som gælder for medlemmer af Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende. Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne omhyggeligt igennem. Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du meget velkommen til at kontakte Krifa Forsikring A/S på telefonnummer Indholdsfortegnelse Generelle bestemmelser Forsikringstager Forsikrede Hvornår træder forsikringen i kraft? jobfit Forsikringspræmie Udbetaling af forsikringsydelser Forsikringens dækningsmaksimum Sådan anmelder du en forsikringshændelse Hvornår ophører forsikringsdækningen? Ændringer i forsikringsbetingelserne Behandling af oplysninger Ankenævn Lovgivning....6 Ledighed Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsydelser Undtagelser i dækningen Ordforklaringer Side 1 af 11

2 Eksempel på udbetaling ved ledighed Forsikringen etableres Forsikringsdækningen indtræder Ledig 1. forsikringsydelse udbetales 2. forsikringsydelse udbetales 1. juli 1. juli 1. august 1. september 1 år Kvalifikationsperiode, hvor forsikringen ikke dækker 30 dage optjeningsperiode selvrisikoperiode optjeningsperiode HUSK: Senest 3 uger efter du har haft sidste arbejdsdag i din selvstændige virksomhed, skal du anmelde den kommende ledighed til Kristelig A-kasse eller Krifa Forsikring A/S, derefter aktiveres Job Coach. Obligatorisk deltagelse i Job Coach Det er en betingelse for senere udbetaling af forsikringsydelser, at du deltager i Job Coach forløbet, der er et rådgivningsforløb, som har til formål at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage i job. Det er derfor en betingelse at du; henvender dig til Kristelig A-kasse eller Krifa Forsikring A/S, hurtigst muligt og senest 3 uger efter din sidste arbejdsdag i din selvstændige virksomhed. tilmelder dig Jobcentret som ledig, senest samme dag som du har henvendt dig til Kristelig A-kasse eller Krifa Forsikring A/S. Krifa Forsikring A/S udarbejder herefter en plan for Job Coach, hvilket er et individuelt tilrettelagt forløb. Job Coach forløbet indeholder minimum 2 møder. Du skal igen have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang eller have været beskæftiget som fastansat lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder for at være berettiget til en ny forsikringsdækning med deltagelse i Job Coach og udbetaling af forsikringsydelser efter udløbet af en ny selvrisikoperiode. Godkendelse til deltagelse i Job Coach forløbet er ikke samtidig en godkendelse til udbetaling af Lønsikring. Omkostningerne til Job Coach afholdes af Krifa Forsikring A/S. Transportomkostninger i forbindelse med forløbet betaler du selv. Side 2 af 11

3 GENERELLE BESTEMMELSER 1. Forsikringstager Forsikringstager er den forsikrede kunde i Kristelig A-kasse for Selvstændige, der har tegnet denne forsikring via Krifa Forsikring A/S. 2. Forsikrede Forsikringen kan etableres af personer, der er kunde i Kristelig A-kasse for Selvstændige og som har et dansk CPR-nummer. Personen, der er dækket af forsikringen, står anført som forsikrede på forsikringspolicen. Etableringskriterier Det er en betingelse, at du ved forsikringens ikrafttræden: Er fyldt 18 år, men ikke 60 år Er selvstændig erhvervsdrivende i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) og beskæftiget hermed i væsentligt omfang, hvilket er mere end 30 timer pr. uge. Væsentligt omfang vurderes yderligere ved at sammenholde tidsforbrug og omsætningens omfang Er indforstået med, at ledighed der opstår på grund af sygdom, personskade eller ophør af virksomhed, som du har kendskab til eller burde have haft kendskab til ved forsikringens etablering, eller som du får kendskab til i kvalifikationsperioden på 12 måneder efter købet af forsikringen, ikke er dækket Vurderingen af, om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende afgøres efter reglerne i Lov om Arbejdsløshedsforsikring m.v., samt de for denne forsikring særskilte definitioner i afsnittet ordforklaringer. 3. Hvornår træder forsikringen i kraft og fra hvilket tidspunkt er du dækket? Forsikringen træder i kraft, når ansøgningen med tro- og love erklæringen er afgivet til os som bekræftelse på, at etableringskriterierne i afsnit 2 ovenfor er opfyldt. Har du ved forsikringens etablering eller senere givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikring, er forsikringsaftalen ikke bindende for os, og dækningen kan i henhold til Forsikringsaftaleloven reduceres eller helt bortfalde. Forsikringsdækningen/udbetalingen træder i kraft på et senere tidspunkt. Se afsnit 14 Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser. Forsikringsdækningen gælder for én måned ad gangen og fornys automatisk hver måned med mindre forsikringen ophører tidligere af en af de grunde, som er nævnt under afsnittet Hvornår ophører forsikringsdækningen jobfit 360 jobfit er hovedsagligt et online produkt, som alle kunder, der har købt Lønsikring, kan få adgang til. Brugen af produktet kræver log-in adgang og oplysning af adresse. 360 jobfit indeholder forskellige job og arbejdslivs elementer blandt andet indenfor motivation, personlig udvikling, sparring og karriereudvikling. Produktet kan løbende udvikles og ændres, og der kan forekomme forskellige typer elementer i produktet. 5. Forsikringspræmie Rettidig betaling af forsikringspræmien er en forudsætning for forsikringsdækning. Første præmie er forholdsmæssig fra ikrafttrædelsestidspunktet og frem til den førstkommende 1. i en måned, og forfalder til betaling når forsikringsdækningen træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling månedsvis forud, første gang den førstkommende 1. i måneden efter forsikringens ikrafttræden. Side 3 af 11

4 Forsikringspræmien tillægges en afgift til staten på 1,1 %. Den månedlige præmie kan ændres af os med 60 dages varsel, således at den ændrede præmie gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. Du skal også indbetale den løbende præmie i perioder, hvor vi udbetaler ydelser fra forsikringen. Tilbagebetaling af præmie ved opsigelse af forsikring: Hvis du opsiger forsikringen indenfor fortrydelsesfristen på 14 dage efter modtagelsen af forsikringsbetingelser og police, får du hele den indbetalte præmie tilbage. 6. Udbetaling af forsikringsydelser Alle udbetalinger af forsikringsydelser sker til dig og indbetales på din NEM-konto i et dansk pengeinstitut. Udbetalingerne kan aldrig fortsætte længere end til medlemskabet af Kristelig A-kasse ophører. 7. Forsikringens dækningsmaksimum Udbetaling fra forsikringen kan aldrig overstige beløbet angivet på den tilsendte police. Forsikringsdækningen må sammen med dagpengeudbetalingen højst udgøre 80 % af din hidtidige arbejdsindtægt jf. Lov om Arbejdsløshedsforsikring. Arbejdsindtægten udregnes efter Lov om Arbejdsløshedsforsikring. Hvis du under din ledighed har indtægt fra arbejde, pension, anden ledighedsforsikring eller andet vil udbetaling af forsikringsydelsen blive nedsat således, at du max. vil få en udbetaling, der udgør 80% af din hidtidige arbejdsindtægt. Feriesikring Feriesikring optjenes på baggrund af udbetalinger af Lønsikring fra Krifa Forsikring A/S. Feriesikringen udgør 1 % af bruttoudbetalingen af Lønsikring i et kalenderår, og udbetales det efterfølgende år i maj måned sammen med den normale Lønsikringsudbetaling. Udbetalingen af Feriesikring er en skattepligtig indtægt. Det optjente Feriesikrings beløb forrentes ikke. Det er en forudsætning for udbetaling af Feriesikring, at du har en Lønsikring hos Krifa Forsikring A/S på udbetalingstidspunktet i maj måned. 8. Sådan anmelder du en forsikringshændelse Du skal hurtigst muligt anmelde en forsikringshændelse til Krifa Forsikring A/S. Det kan ske igennem Kristelig A-kasse eller Krifa Forsikring A/S, for eksempel i forbindelse med ledighedsmeldingen. Du skal udfylde en anmeldelsesblanket, der skal underskrives og returneres til os. Det er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelser, at du; Har afleveret en anmeldelse til Kristelig A-kasse eller Krifa Forsikring A/S, hurtigst muligt og senest 3 uger efter din sidste arbejdsdag i din selvstændige virksomhed. Tilmelder dig Jobcentret som ledig, senest samme dag, som anmeldelsen afleveres til Kristelig A-kasse eller Krifa Forsikring A/S. Du skal være særligt opmærksom på Job Coach forløbet se afsnit 14 Udbetaling af forsikringsydelser forudsætter, at vi modtager de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan behandle anmeldelsen, for eksempel, men ikke begrænset til: Korrekt udfyldt anmeldelse Dokumentation for ansættelsesforhold og aflønning hos arbejdsgiver eller drift af selvstændig virksomhed igennem minimum 12 måneder Evt. lægeerklæring fra praktiserende læge i Danmark Side 4 af 11

5 Du skal selv betale de direkte omkostninger til fremskaffelse af nødvendige oplysninger i forbindelse med anmeldelse af en forsikringshændelse. Hvis der er tale om en hændelse, der berettiger til udbetaling af forsikringsydelse, refunderer vi dog disse direkte og rimelige omkostninger. Dokumentation ifm. de løbende udbetalinger: Hvis du har anmeldt ledighed til Krifa Forsikring A/S, og vi har godkendt din anmeldelse, så vil din anmeldelse af fortsat ledighed ske via din indsendelse af dagpengekort i papir eller elektronisk form til Kristelig A-kasse, som udveksler oplysninger med Krifa Forsikring A/S. Er der tegnet en tilsvarende forsikring i et andet selskab, foreligger der dobbeltforsikring. Der skal ligeledes ske anmeldelse til dit andet forsikringsselskab, samtidig med at du er forpligtet til at oplyse os om dobbeltforsikringen. Hvis det andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også for denne forsikring. Dette medfører, at Krifa Forsikring A/S og det andet forsikringsselskab, såfremt 80 % grænsen i pkt. 6 overskrides, skal yde forholdsmæssig erstatning, således at udbetalingerne tilsammen aldrig kan overstige 80 % grænsen i pkt. 6 Forsikringens dækningsmaksimum. 9. Hvornår ophører forsikringsdækningen? FORTRYDELSESRET Iht. forsikringsaftaleloven har du ret til at fortryde købet af forsikringen. Fortrydelsesfristen er fjorten dage, der regnes fra den dag du har modtaget police og forsikringsbetingelser. Hvis fristen udløber i en weekend eller på en helligdag, sker udløbet af fristen på den først følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt meddele Krifa Forsikring A/S at du har fortrudt købet af forsikringen. Dette kan ske pr. brev eller til: Klokhøjen 4, 8200, Aarhus N, Ophør af forsikringsdækningen Forsikringsdækningen ophører: Hvis medlemskabet af Kristelig A-kasse ophører Hvis du ikke har indbetalt den løbende forsikringspræmie senest ved udløbet af fristen i 2. rykkerskrivelse vedrørende sletning på grund af manglende kontingentbetaling. Forsikringen ophører fra det tidspunkt, hvortil du har betalt Hvis du går på pension, førtidspension, efterløn, bliver bevilget ledighedsydelse eller bliver tilkendt, eller påbegynder, fleksjob i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Du er forpligtet til omgående at orientere os herom Ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 60 år Hvis der sammenlagt er udbetalt for 3 ledighedsperioder af max. 12 mdr. pr. ledighedsforløb fra Krifa Forsikring A/S Hvis du ophører med at være selvstændig erhvervsdrivende efter reglerne i Lov om Arbejdsløshedsforsikring m.v. Kvalifikationsperioden kan dog overføres til tilsvarende forsikring for lønmodtagere i Kristelig A-kasse Hvis du dør Hvis du opsiger forsikringsdækningen Du har ret til når som helst at opsige forsikringsdækningen skriftligt med 30 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 30 dage. Side 5 af 11

6 Hvis vi opsiger forsikringsdækningen Vi kan skriftligt opsige forsikringsdækningen: Med 60 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage Uden varsel hvis du ved forsikringens etablering eller ved en forsikringshændelse har givet urigtige, ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for os 10. Ændringer i forsikringsbetingelserne Vi er berettigede til at foretage ændringer i forsikringsbetingelserne med 60 dages skriftlig varsel, således at ændringen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. 11. Behandling af oplysninger Ved anmodningen om etablering af forsikring tilkendegiver du udtrykkelig accept af, at de afgivne oplysninger kan behandles af såvel Kristelig A-kasse, Kristelig Fagforening som Krifa Forsikring A/S samt genforsikringsselskabet med henblik på vurdering af forsikringsdækningen samt indberetning til SKAT. Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med reglerne i Lov om behandling af personoplysninger og Lov om Finansiel virksomheder. Du kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Kristelig A-kasse, Kristelig Fagforening og Krifa Forsikring A/S har registreret om dig samt at få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet. Du kan endvidere til enhver tid anmode om, at bestemte registrerede oplysninger om dig ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen af disse oplysninger straks ophøre. 12. Ankenævn Vi er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos os på adressen: Krifa Forsikring A/S, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N, tlf eller hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon Lovgivning Eventuelle tvister, der indbringes for en retlig instans vedrørende nærværende betingelser og den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. LEDIGHED 14. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis ledigheden indtræder i forsikringens løbetid og under forudsætning af, at du har været beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende i væsentligt omfang eller som lønmodtager i en periode på mindst 12 måneder umiddelbart før første ledigheds indtræden, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. For at blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende i væsentligt omfang, skal du være beskæftiget med dette i mere end 30 timer pr. uge. Væsentligt omfang vurderes desuden ved at sammenholde tidsforbruget og omsætningen. For at være lønmodtager skal du være aflønnet for min. 16 timer pr. uge. Se endvidere definitionerne i Ordforklaringen. Side 6 af 11

7 Obligatorisk deltagelse i Job Coach Det er en betingelse for senere udbetaling af forsikringsydelser, at du deltager i Job Coach forløbet. Det er et rådgivningsforløb, som har til formål at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage i job. Det er derfor en betingelse at du; henvender dig til Kristelig A-kasse eller Krifa Forsikring A/S, hurtigst muligt og senest 3 uger efter din sidste arbejdsdag i din selvstændige virksomhed. tilmelder dig Jobcentret som ledig, senest samme dag som du har henvendt dig til Kristelig A-kasse eller Krifa Forsikring A/S. Krifa Forsikring A/S udarbejder herefter en plan for Job Coach, hvilket er et individuelt tilrettelagt forløb. Job Coach forløbet indeholder minimum 2 møder. Du skal igen have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang eller have været beskæftiget som fastansat lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder for at være berettiget til en ny forsikringsdækning med deltagelse i Job Coach og udbetaling af forsikringsydelser efter udløbet af en ny selvrisikoperiode. Godkendelse til deltagelse i Job Coach forløb er ikke en godkendelse til udbetaling af Lønsikring. Omkostningerne til Job Coach afholdes af Krifa Forsikring A/S. Transportomkostninger i forbindelse med forløbet betaler du selv. Udbetaling af forsikringsydelser er betinget af, at du er ledig, er tilmeldt dit lokale Jobcenter og står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked, er berettiget til og modtager dagpenge fra Kristelig A-kasse, og at du i øvrigt opfylder forsikringsbetingelserne. Det er desuden en betingelse for senere udbetaling af forsikringsydelser, at du SENEST 21 dage efter din sidste arbejdsdag er til rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked på baggrund af en tilmelding hos dit lokale Jobcenter. Vi ser bort herfra, hvis årsagen til den manglende tilmelding hos dit lokale Jobcenter skyldes afholdelse af normal ferie (dog max. 5 uger) eller lægedokumenteret sygdom, som er diagnosticeret og ikke er en direkte eller indirekte følge af en sygdom, som var kendt ved forsikringens etablering. Denne betingelse gælder for såvel første ledighedsperiode som senere ledighedsperioder. Ledighed, der indtræder indenfor de første 12 måneder efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af forsikringen. Hvis forsikringsydelsen er forhøjet på et tidspunkt efter den oprindelige ikrafttrædelse, gælder der en ny kvalifikationsperiode på 12 måneder for forhøjelsen. Eksempel: Din forsikringsdækning er blevet forhøjet fra kr. til kr. inden for de sidste 12 måneder, og du anmelder at være blevet ledig på grund af afvikling af virksomheden (uanset årsag) inden for de sidste 12 måneder. Forsikringen dækker i dette tilfælde kun kr., da virksomheden er afviklet i forhøjelsens kvalifikationsperiode. Ledighed, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af dispositioner eller tiltag, som du har foretaget, med henblik på ophør af virksomheden, inden for de første 12 måneder efter forsikringens ikrafttrædelse, er ikke omfattet af forsikringen og kan derfor aldrig medføre ret til udbetaling af forsikringsydelser. Ledighed, der indtræder som følge af: Salg af virksomhed Afvikling efter lukning Bortforpagtning der finder sted efter, at virksomheden har eksisteret i 5 år med dig som ejer og i samme branche, eller efter at du er fyldt 55 år, er ikke omfattet af forsikringen. Side 7 af 11

8 Har du haft en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab med dig som forsikringstager, kan kvalifikationsperioden for denne forsikring reduceres eller helt bortfalde: Kvalifikationsperioden på de 12 måneder reduceres med det antal dage, som den tidligere forsikring har været i kraft. Efter 12 måneder bortfalder kvalifikationsperioden helt for denne forsikring Reduktion eller bortfald af kvalifikationsperioden gælder dog maksimalt for en forsikringsydelse af samme størrelse og en udbetalingsperiode af samme længde som på den tidligere forsikring. Hvis ydelse og/eller udbetalingsperiode på denne forsikring overstiger betingelserne på den tidligere forsikring, gælder der en kvalifikationsperiode på 12 måneder for den overskydende del Du skal selv foranledige, at den fornødne dokumentation herfor fremskaffes Ledighed betyder, at din selvstændige erhvervsvirksomhed er ophørt endeligt. Det er en betingelse, at dette dokumenteres skriftligt overfor os. Dokumentationen for ophøret overfor Kristelig A-kasse vil sædvanligvis være tilstrækkelig, idet Kristelig A-kasse vil bekræfte overfor Krifa Forsikring A/S, når ophøret er godkendt. Det er desuden en betingelse, at du er berettiget til og modtager dagpenge fra Kristelig A-kasse, udover hvad der er gældende efter disse forsikringsbetingelser. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, regner vi ledigheden for indtrådt, når din virksomhed er ophørt endeligt som følge af: Salg af virksomhed Bortforpagtning/udlejning Forpagtning ophører Konkurs Betalingsstandsning Panthaver står for driften inden tvangsauktion (brugeligt pant) Tvangsauktion Afvikling efter lukning - i henhold til Arbejdsstyrelsens til enhver tid gældende regler om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. 15. Forsikringsydelser Selvrisiko og optjeningsperiode De første 30 dage efter ledigheden er indtrådt, er en selvrisikoperiode. Efterfølgende optjenes ret til udbetaling (optjeningsperiode), som følger Kristelig A-kasses udbetalingsperioder. Beregning af udbetaling sker på timebasis med udgangspunkt i forsikringsdækningen. Du skal for hver optjeningsperiode indsende dit dagpengekort til Kristelig A-kasse. Optjeningsperioden er den samme som den periode dagpengekortet dækker. Dog ikke ved første og sidste udbetaling, hvor vi vil udbetale for det antal dage, du er berettiget til. Beregningen af selvrisikoperioden starter tidligst på det tidspunkt, hvor du er tilmeldt dit lokale Jobcenter. Ydelser Der kan udbetales forsikringsydelse i forbindelse med en ledighedsperiode på op til 12 sammenhængende måneder (365/366 dage). En ledighedsperiode begynder med tilmelding som ledig til det lokale Jobcenter, og afsluttes med en afmelding til Jobcentret, når man går i arbejde. Ledighedsperioden i henseende til denne forsikring afsluttes endvidere efter udbetaling af ydelser i 12 sammenhængende måneder (365/366 dage). (Ferie, sygdom og midlertidig ansættelse herunder vikaransættelser, med dertilhørende afmeldinger og tilmeldinger til Jobcentret forlænger ledighedsperioden i henseende til denne forsikring.) Side 8 af 11

9 Du har ret til at modtage forsikringsydelser i 3 ledighedsperioder af max. 12 måneders varighed, hvis betingelserne for modtagelse af ydelser i øvrigt er opfyldt. Efter udløbet af selvrisikoperioden og optjeningsperioden, betaler vi et beløb svarende til den beregnede forsikringsydelse dog jf. nedenfor. Udbetaling kan tidligst ske, når vi har modtaget dokumentation for din ledighed i perioden, og vi har anerkendt din anmeldelse. Dokumentationen sker gennem indsendelse af dagpengekort til Kristelig A-kasse. Eventuelle arbejdsforhold, vikariater eller anden form for ansættelse i selvrisikoperioden påvirker ikke din forsikringsdækning. Eventuelle arbejdsforhold, vikariater eller anden form for ansættelse i optjeningsperioderne kan påvirke udbetaling af forsikringsydelsen da vi kun kan udbetale op til 80 % af din hidtidige løn før ledigheden. Se afsnit 7 for oplysning om dækningens maksimum og modregningsregler. Får du ikke udbetaling fra forsikringen tæller dette ikke som brug af dine 12 måneder (365/366 dage). Dokumentation for fortsat ledighed: Du skal for hver optjeningsperiode indsende dit dagpengekort til Kristelig A-kasse. Optjeningsperioden er den samme, som den periode dagpengekortet dækker. Dog ikke ved første og sidste udbetaling, hvor vi vil udbetale for de antal dage, du er berettiget til. Krifa Forsikring A/S udveksler oplysninger med Kristelig A-kasse, og på baggrund af disse oplysninger udbetaler vi et beløb svarende til den aftalte forsikringsydelse (forudsat betingelserne for udbetaling af den aftalte ydelse er opfyldt). Hvis du er berettiget til at modtage supplerende dagpenge fra Kristelig A-kasse, skal du på dit dagpengekort anføre både arbejdstimer og lønindtægt. Se afsnit 7 for oplysninger om dækningens maksimum og modregningsregler. Flere ledighedsperioder Du skal igen varigt have genoptaget virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder, for at være berettiget til ny udbetaling af forsikringsydelse efter udløbet af en ny selvrisikoperiode. Der påbegyndes derved en ny udbetalingsperiode af maksimalt 12 måneder (365/366 dage). Hvis du bliver lønmodtager skal du være beskæftiget som fastansat lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder for at være berettiget til en ny udbetaling. Derved kan du påbegynde en ny udbetalingsperiode på op til 12 måneder (365/366 dage). Hvis vi udbetaler forsikringsydelser på grund af ledighed, og du ønsker at påtage dig en tidsbegrænset ansættelse, skal du skriftligt meddele dette til Krifa Forsikring A/S, før ansættelsesforholdet påbegyndes. Vi udbetaler ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er i arbejde og ikke er berettiget til dagpenge. Imidlertid vil forsikringsydelserne på grund af ledighed fortsætte efter afslutningen af det midlertidige arbejde, når der foreligger dokumentation for ledighedens indtræden ved tilmelding til Jobcentret. Vi udbetaler op til 12 måneder (365/366 dage) i alt, hvori udbetalingerne før og efter din arbejdsperiode bliver medregnet. Midlertidigt arbejde på mere end 12 måneder afbryder udbetalingen og du skal re-kvalificere dig til udbetaling fra forsikringen gennem minimum 3 måneders arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i væsentligt omfang eller som fastansat lønmodtager. Supplerende dagpenge Hvis du arbejder på nedsat tid og er berettiget til udbetaling af supplerende dagpenge, kan der udbetales forsikringsydelser, såfremt du er ledig og opfylder de øvrige betingelser i dette hæfte. Side 9 af 11

10 Du skal skriftligt meddele os detaljerne herfor, før du påbegynder arbejdet på nedsat tid. Udbetalingen skal sammen med andre udbetalinger kunne holde sig inden for 80%-grænsen anført i afsnittet Forsikringens dækningsmaksimum. 16. Undtagelser i dækningen Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved ledighed, hvis: Du ikke har været beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende i væsentligt omfang, hvilket er mere end 30 timer pr. uge. Væsentligt omfang vurderes desuden ved at sammenholde tidsforbrug og omsætningen eller som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) i en periode af 12 måneder umiddelbart før ledighedens indtræden, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. Du indenfor de første 12 måneder, efter at forsikringen er trådt i kraft, bliver ledig Du som selvstændig erhvervsdrivende bliver ledig som følge af salg af virksomhed, afvikling efter lukning eller bortforpagtning og virksomheden har eksisteret i mere end 5 år med dig som ejer og i samme branche, eller du er fyldt 55 år Du på tidspunktet for forsikringens etablering havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kommende ledighed Du er blevet ledig, helt eller delvist, som følge af en sygdom eller lidelse, som du havde eller burde have kendskab til på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse, eller som du har søgt læge for indenfor 12 måneder før forsikringens ikrafttræden Ledigheden indtræder, mens du er beskæftiget i udlandet Ledigheden indtræder direkte eller indirekte som følge af frihedsberøvelse Ledigheden skyldes ægtefælleudtræden, medejerudtræden, eller midlertidigt ophør af virksomhed Du ikke deltager i Job Coach forløbet eller overholder de angivne tidsfrister Ledigheden skyldes jordskælv eller naturkatastrofe. Side 10 af 11

11 ORDFORKLARINGER I disse forsikringsbetingelser har nedennævnte ord følgende betydning: Dag forstås som kalenderdage, således at en uge svarer til 7 dage, og et år til 365 (366) dage. Selvrisikoperiode er de første 30 dage efter tilmelding til dit lokale Jobcenter. Det er i denne forbindelse uden betydning, om du reelt har været på arbejde eller afholdt ferie. Optjeningsperiode er hver dag som ledig efter udløbet af selvrisikoperioden. Optjeningsperioderne følger Kristelig A-kasses udbetalingsperioder. Lønmodtager betyder at du har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver, som ikke indeholder en aftalt udløbsdato bortset fra almindelig pensioneringsdato, og du er aflønnet for mindst 16 timers arbejde pr. uge, beregnet som et gennemsnit for de seneste 12 uger. Hvis du er ansat som lønmodtager i en virksomhed, uanset organisationsform, ejet af dine nærmeste pårørende eller andre nærtstående, er du ikke lønmodtager i relation til denne forsikring. Nærtstående omfatter ægtefæller, børn, forældre, søskende, samlevere og registreret partner. Forsikringens løbetid betyder den periode, hvor forsikringen er i kraft (fra ikrafttrædelsestidspunkt til tidspunktet for forsikringens ophør). Du kan på forsikringsbeviset se, hvornår forsikringen er trådt i kraft, og i disse forsikringsbetingelser se hvornår forsikringen ophører, medmindre forsikringen ophører af anden årsag, eller du eller vi ekstraordinært opsiger forsikringen forinden. Fuld rådighed betyder, at du til enhver tid står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Ved vurderingen heraf anvendes Arbejdsmarkedsstyrelsen bekendtgørelser om rådighed, som A-kassen har pligt til at tilse bliver overholdt. Hidtidig arbejdsindkomst betyder ved ledighed den indkomst, som Kristelig A-kasse opgør som grundlag for udbetaling af dagpenge i henhold til gældende lovgivning og bekendtgørelser.. Selvstændig erhvervsdrivende betyder, at du har din hovedbeskæftigelse, det vil sige bruger hovedparten af din arbejdstid, i din egen virksomhed i Danmark. Denne kan drives som personligt ejet virksomhed, som interessentskab eller som anpartsselskab, aktieselskab eller kommanditselskab med afgørende indflydelse, jf. bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Du skal være forsikret i a-kassen på baggrund af dit arbejde i den selvstændige virksomhed. Du skal kunne dokumentere, at du har arbejdet i virksomheden i væsentligt omfang, det vil sige i mere end 30 timer om ugen. Væsentligt omfang betyder at dit arbejde i virksomheden skal kunne sammenlignes med et lønmodtagerarbejde på 30 timer eller mere pr. uge. Vi ser på dine arbejdsopgaver, hvor lang tid det tager, og hvilken omsætning du har haft. Ud fra dette vurderer vi, om dit arbejde svarer til mere end 30 timer pr. uge. Krifa Forsikring A/S CVR: Klokhøjen Aarhus N Tlf Side 11 af 11 Forsikringsbetingelse selvstændige

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede ØkonomiSikring Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr. 19000-003 1 Forsikringstager 1.1 Forsikringstager er den forsikrede kunde i et pengeinstitut, der har formidlet denne forsikring på vegne

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

DSA Tillægsforsikring

DSA Tillægsforsikring LB KONCERNEN DSA Tillægsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 28-1, juni 2005 BAUTA FORSIKRING A/S Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk Forsikringsbetingelser for DSA Tillægsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01 WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4 Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008 Bilag 4 Version 2011.01.01 Side 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forsikringens omfang...3 2. Forsikringens ikrafttræden...4

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 Indholdsfortegnelse Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 For Lønmodtagere 4. Ledighedsforsikring side 7 5. Uarbejdsdygtighedsforsikring side 9 For

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere