SOCIALDEMOKRATERNE I NORDISK RÅD VIRKSOMHEDSPLAN Norden og verden. holdbar økologisk, økonomisk og social udvikling og fred. s-norden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALDEMOKRATERNE I NORDISK RÅD VIRKSOMHEDSPLAN Norden og verden. holdbar økologisk, økonomisk og social udvikling og fred. s-norden."

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATERNE I NORDISK RÅD VIRKSOMHEDSPLAN 2018 Norden og verden holdbar økologisk, økonomisk og social udvikling og fred s-norden.org

2 Det nordiske samarbejde har skabt bedre livskvalitet for befolkningen i Norden i de seneste årtier, både kulturelt, økonomisk og socialt. De veluddannede, teknologiske og socialt rige samfund i de nordiske lande har et stort potentiale, hvis de samarbejder endnu bedre. Norden og verden De nordiske samfund er kendt over hele verden for vores store grad af velstand, personlige frihed, ligestilling, demokratiske deltagelse, samarbejde, tryghed og lighed. Det er værdier, vi skal holde fast i. Ekstremister og populister vinder frem, og den verdensorden, som vi har kendt i de sidste årtier, er under pres. Det gælder internationalt samarbejde, samhandel, demokratiets vilkår, tolerance og menneskerettighedernes stilling. Socialdemokraterne tager klart afstand fra racisme og fremmedfjendskhed i alle former. De nordiske lande kan ikke løbe den risiko, som det indebærer at se passivt og observerende til de store forandringer i verden. Tværtimod er det vigtigt, at de nordiske lande arbejder endnu tættere sammen og går forrest i kampen for en verdensorden, der er præget af frihed, lighed, fællesskab, social tryghed, retsstatsprincipper og demokrati. Til sammen er de nordiske økonomier i verdens top 10 og i top fem i Europa. De nordiske lande har derfor grundlæggende forudsætninger for at bidrage konstruktivt fra sin plads ved bordet, når Europas og verdens fremtid diskuteres og behandles, ikke mindst i G20-samarbejdet. Vores samfundsmodeller er beundrede. Vi har alle forudsætningerne for at påvirke verdens udvikling i højere grad, end vi gør i dag. Det er der brug for. VIRKSOMHEDSPLAN

3 Øget nordisk samarbejde Øget samarbejde for at styrke den nordiske model inden for arbejdsmarkedet og velfærd er vigtigt. Vi må også sikre, at vi i Norden lever op til FN s verdensmål og Paris-aftalen vedrørende miljø og klima. En vigtig faktor i den nordiske succes har været fælles arbejdsmarked, tæt samarbejde mellem offentlige myndigheder og det igangværende arbejde og indsatserne for at fjerne grænsehindringer. På det område må vi gøre endnu mere i de kommende år, ligesom Poul Nielson har understreget i sin rapport om arbejdsmarkedet. De nordiske lande har også fælles interesser i EU på en lang række af områder såsom arbejdsmarkedspolitik og fremme af den fri bevægelighed for borgere, handelsvarer og virksomheder i Norden og i Europa. Derfor har EU en væsentlig indflydelse på hverdagen for borgerne i Norden, og vi må sørge for øget samarbejde om nordiske interesser i EU. Fred, mangfoldighed og tolerance Socialdemokraterne i Nordisk Råd ser det som en prioriteret opgave at fremme tolerance og bekæmpe ekstremisme. For Socialdemokraterne i Nordisk Råd udgør øget lighed og fællesskab, ligestilling, mangfoldighed, god integration og effektiv kamp for demokrati og menneskerettigheder svaret på de udfordringer, som Europa og de nordiske lande står overfor. Arbejdsliv og bæredygtig vækst Den nordiske model er central for de nordiske landes økonomiske og samfundsmæssige udvikling og konkurrenceevne. Socialdemokraterne i Nordisk Råd vil i samarbejde med SAMAK bidrage til at sikre trepartssamarbejdet i de nordiske lande og styrke den nordiske model. Socialdemokraterne i Nordisk Råds arbejdslivspolitik skal adressere de udfordringer, vi mener er vigtigst på arbejdsmarkedet: Ulighed, arbejdsløshed (særligt blandt unge), mennesker med funktionshindringer, faldende organiseringsgrad, atypiske ansættelser, social dumping og sort arbejde. Socialdemokraterne i Nordisk Råd støtter de forslag, som fremlægges i Poul Nielsons rapport om det nordiske arbejdsmarked. Vi vil videreudvikle disse forslag og ser det som en vigtig opgave, at de bliver iværksat. Ikke mindst gælder det forslaget om obligatorisk voksen- og efteruddannelse til alle. Socialdemokraterne i Nordisk råd kommer at fortsætte arbejdet mod social dumping for at sikre retfærdig konkurrence og rimelige arbejdsforhold på lige vilkår. Den nordiske transportpolitik bør binde Norden bedre sammen, sikre miljøvenlig transport og styrke regionens konkurrencekraft. Søtransporten er vigtig både for miljø og eksport: Derfor er der behov for en nordisk udredning om fælles havnepolitik med det mål at få mere gods over til søs, således at den styrker konkurrencen mod de andre store havne i Nordeuropa. Vi vil drive politik, som skaber og styrker båndet mellem forskning og næringsliv, og vi vil se på muligheden for at styrke vores konkurrencekraft gennem øget samarbejde. VIRKSOMHEDSPLAN

4 Klima og miljø Socialdemokraterne arbejder for en bæredygtig udvikling. Mens den globale befolkning og den globale efterspørgsel vokser, er det vigtigt at nytænke vores produktion og vores forbrug til gavn for mennesker og miljø. Derfor vil vi kæmpe for at holde vores have, vores skove og vores jorde rene for forurening, og vi vil udnytte havenes, skovenes og jordens ressourcer mest muligt i respekt for natur, miljø og økosystemer. Vi vil gå forrest i Norden og udvikle og udbrede vedvarende energi og dermed være et forbillede for resten af verden. Vi vil bekæmpe madspild og nedbringe affaldsmængderne. Og vi vil udvikle bæredygtig transport til en verden, hvor mennesker er mere mobile. Vi vil gå forrest i det arbejde, fordi vi ønsker at beskytte klimaet og miljøet globalt, og fordi vi vil skabe nye arbejdspladser lokalt i Norden. Sundhed og velfærd Gode offentlige velfærdstjenester, lighed og adgang for alle er grundlæggende i den nordiske velfærdsmodel. Norden kan ikke privatisere sig ud af de velfærdspolitiske udfordringer. At opretholde en bæredygtig velfærdsmodel med god kvalitet, som giver god service til befolkningen, er et fælles mål for nordiske socialdemokrater. I fællesskab må de nordiske lande lægge vægt på nødvendig forandring og finde tiltag som fornyer, forbedrer og forstærker velfærdsmodellen. Programmet Holdbar Nordisk Velfærd var et godt tiltag i den retning, og det samme gælder Könberg-rapporten. Nordisk Råd har de senere år sat fokus på»one Health«, herunder den store udbredelse af antibiotikaresistens hos mennesker og dyr. Både i EU og globalt har sagen stor betydning. Norden bør gå forrest med en fælles politisk og faglig indsats på området. Diskussionen om et nordisk register for sundhedspersonale har nu været fremme i nogle år. Der skal lægges fortsat pres på, at der implementeres et godt regelværk, som sikrer, at sundhedspersonale, der har fået frataget autorisationen, ikke kan fortsætte med at arbejde i andre nordiske lande. Kundskab og kultur Socialdemokraterne i Nordisk Råd arbejder for bedre sprogforståelse i Norden. Det vil bidrage til, at borgere, organisationer og virksomheder lettere og bedre kan fungere i et Norden med fælles arbejdsmarked, uddannelse og erhvervsliv. Vi ønsker gennem vores arbejde inden for kundskab og kultur at sikre de borgernære tilbud. Der skal sættes større fokus på den nordiske kultur og fælles historie ved i højere grad at introducere børn for kultur og historie fra de forskellige nordiske lande i skolerne. Den kulturelle skoletaske og flere nordiske TV-programmer for børn er vigtige værktøjer, sådan at alle børn kan møde den nordiske dimension gennem kultur og historie. Nordens urfolks kultur og sprog er også en vigtig sag for Socialdemokraterne i Nordisk Råd. Idræt og friluftsliv skal i højere grad være inkluderende for børn gennem bevægelse, leg og læring. VIRKSOMHEDSPLAN

5 N Det vil Socialdemokraterne i Nordisk Råd arbejde for i 2018: Norden i verden følge op på gruppens initiativ om at de nordiske lande får plads på møderne med G20-landene for at påvirke udviklingen i verden. arbejde for at Stefan Löfvens initiativ,»global deal«, bliver til virkelighed med de nordiske lande i spidsen. sætte de vigtigste EU-sager på dagsordenen i Nordisk Råd og følge op på sagerne - også i de nationale parlamenter, og i samarbejde med vores europæiske søsterpartier. opfordre de nordiske regeringer til at samarbejde om bekæmpelsen af skatteunddragelse og gå forrest i den kamp internationalt. arbejde for en fælles nordisk indsats til at sikre, at verden lever op til de nye FN-verdensmål. aktivt deltage i den offentlige debat om fred, tolerance og kampen for menneskerettigheder, bl.a. med udtalelser om vigtige hændelser i hele verden arbejde for urfolks rettigheder i Norden, Arktis og andre steder, hvor Norden kan påvirke. arbejde for nordisk samarbejde om digital agenda, som sikrer, at Norden går forrest i digitaliseringen, bygget på lighed, ligestilling, data- og informationssikkerhed og muligheder for alle. Arbejdsliv og bæredygtig vækst fokusere på at udvikle og forbedre arbejdsmarkederne i Norden, baseret på SAMAK s Nordmod2030-projekt og Poul Nielsons rapport, bl.a. med opfølgning på gruppens medlemsforslag om faglig organisering og lige løns standard. fokusere på at udvikle transportinfrastrukturen i de nordlige dele af Norden. Udrede mulighederne for at få finansiering af EU og få nordiske projekter med i det transeuropæiske trafiknet TEN-T. fokusere på virksomhedsmodeller som støtter livslang læring. Udveksle erfaringer mellem landene for at se til at det nordiske uddannelsesniveau holdes på et højt niveau også i fremtiden, bl.a. med opfølgning på gruppens medlemsforslag om livslang læring. udveksle erfaringer om landenes ungdomsgarantimodeller og om andre tiltag som kan hjælpe landene med at bekæmpe arbejdsløshed blandt unge. sætte fokus på arbejdstageres rettigheder og arbejdsmiljø og samtidig modarbejde social dumping blandt andet ved at følge op på gruppens forslage om»mobilitet og retfærdig konkurrence«,»nordisk trepartssamtale«,»social dumping«og»fælles nordisk luftfartspolitik«. at fremme mobiliteten i Norden og EU, bl.a. med at løse grænsehindringer aktivt. at arbejde med at styrke den blå havøkonomi. VIRKSOMHEDSPLAN

6 Klima, miljø og forbrugerrettigheder arbejde for at LULUCF-sektorerne i Norden bliver medregnet i landenes klimaregnskab over for EU i perioden , sådan at vi udnytter det potentiale, som er til optag af CO 2 og reducerede udslip i skov og arealforvaltningen. arbejde for et nordisk regelværk og fælles standarder for fremtidens fødevarer, herunder tang og insekter, både set som fødevarer fra forbrugersiden og som ressourcer fra producentsiden. fortsætte arbejdet for flere bilaterale pantaftaler i Norden med det formål at nedsætte miljøbelastningen og styrke forbrugerrettighederne på tværs af grænser. følge op på arbejdet med nye initiativer imod madspild og for intelligent udnyttelse af madaffald. arbejde for fælles nordiske tiltag for at påvirke efterspørgsel og produktion af fornybar energi. fortsætte arbejdet med at få statusmeldinger fra de nordiske regeringer om opfyldelse af internationale klimamålsætninger, som viser hvilke tiltag de prioriterer for at få nedbragt klimagasudslippene og forventede udslipsreduktioner i antal ton CO 2 -ækvivalenter pr. tiltag sammenlignet med referencebasen for at opnå målsætningen fra Paris-aftalen om 40% reduktion i udslip inden 2030 sammenlignet med 2005-niveau. følge op på et nordisk forbud mod mikroplast i kosmetik. arbejde for et nordisk regelværk, der skal reducere medicinrester og stoppe nye kemikalier i vandmiljøet. arbejde for fællesnordiske initiativer til at nedbringe udslippet af mikroplast fra dækrester, maling og andre centrale forureningskilder. arbejde for fællesnordiske initiativer og nye metoder til at begrænse plast- og metalforurening. arbejde for at gøre eksisterende data og forskningsbaserede dokumenter over den biologiske udvikling i havet tilgængelig. arbejde for og følge op på fællesnordiske indsatser for at nedbringe klimagasudslip på transportområdet i forlængelse af EU s klimaplan, herunder fremme nuludslips-teknologier (f.eks. hydrogen og el), vragpant m.m., bl.a. med at følge op på gruppens medlemsforslag om grøn transport/ladestationer. arbejde for en fælles nordisk målsætning om og fælles tiltag for, hvornår salget af nye benzin- og dieselbiler skal ophøre i de nordiske lande. Sundhed, velfærd og ligestilling sætte fokus på fremtidens velfærdstjenester i Norden, ikke mindst med baggrund i NMR s analyse om emnet, som skal publiceres i følge op på sagen om et nordisk helseregister jævnfør betænkning fra Udvalget for Velfærd i Norden om rekommandation Rek. 28/2010. følge op på hvidbogen om antibiotikaresistens (One Health) og sørge for videre samarbejde om dette på europæisk (EU-) og globalt niveau. sætte fokus på folkesundhed og øget lighed i sundhed finde tiltag som fornyer, forbedrer og forstærker en bæredygtig velfærdsmodel, som giver gode services, nye former for valgfrihed i den offentlige sektor uden profit til private virksomheder og god kvalitet til befolkningen i Norden, bl.a. med øget samarbejde om udveksling af viden og erfaringer på sundhedsområdet. arbejde for grænseoverskridende behandlingsmuligheder i sundhedsvæsnet. analysere de samfundsmæssige konsekvenser af privatisering af velfærdstjenester og vurdere konsekvenser og muligheder ved offentligt-private partnerskaber. sætte lighed og ligestilling og menneskerettigheder på dagsordenen i Nordisk Råd. kæmpe imod kønsbestemt vold i alle former, ikke mindst på sociale medier, med fokus på f.eks. hævnporno og menneskehandel. arbejde for en fælles indsats i forbindelse med det stigende antal flygtninge, både inden for EU og i Norden, ikke mindst hvad angår uledsagede flygtningebørn, kvinder på flugt og andre sårbare grupper. arbejde for bedre opvækstmiljø for børn og unge og forbedre børn og unges psykiske følge op på forslaget om»att göra Norden till världsledande inom G5«. VIRKSOMHEDSPLAN

7 Kundskab og kultur arbejde for en strategi, der sikrer erhvervskompetencegivende uddannelse til alle, herunder at sikre et uddannelsessystem uden blindgyder. De erhvervsfaglige uddannelser skal opprioriteres. styrke sammenhængen mellem uddannelsesudbud og arbejdsmarkedsefterspørgslen. udarbejde forslag, som udvikler kvaliteten i skolen gennem samarbejde mellem skoler i Norden. Nordplus-programmet og»norden i Skolen«er to vigtige instrumenter i denne sammenhæng. arbejde for at fremme nye politiske løsninger på udfordringerne inden for uddannelsesområdet herunder at bidrage til at de nordiske lande lever op til EU 2020 s benchmark på uddannelse. sætte gang i en politisk proces for at fremme nye politiske løsninger på udfordringerne inden for uddannelsesområdet herunder at bidrage til at de nordiske lande lever op til EU 2020 s benchmark på uddannelse. følge op på at Nordisk Ungdomsfilmfestival (NUFF) får årlig driftsstøtte, sådan at unge fra alle de nordiske lande årligt kan deltage i festivalen i Tromsø. følge op på, om Nordisk Samisk Filminstitut over en periode på op til tre år kan gives driftsstøtte, som sikrer instituttet god drift, indtil de har fået afklaret fremtidig finansiering af regeringerne i Sverige, Finland og Norge. arbejde for at Nordisk Journalistcenter i Århus fortsat får driftsstøtte til sin aktivitet. Vi vil understrege vigtigheden af at programmet til deltagerne må indbefatte deltagelse i NR s årlige session i oktober. arbejde for et bedre samarbejde med det civile samfund i Norden gennem en jævnlig gennemførelse af fælles konferencer med de nordiske friluftsorganisationer og de nordiske idrætsforbund. følge op på handlinger for at møde de udfordringer, vi står overfor i et mere privatiseret velfærdssamfund. følge op på arbejdet for at nordiske TV-programmer for børn ikke skal dubbes inden for Norden. arbejde for at styrke det nordiske brand inden for nordisk mad, design, kunst og håndværk, bl.a. med at følge op om gruppens forslag om en guide/app til madhåndværk i Norden efter svensk forbillede. arbejde for at styrke samarbejdet mellem de nordiske friluftslivsorganisationer for at forøge turismen i de nordiske lande og forbedre folkesundheden gennem fysisk aktivitet. følge op på arbejdet for at overføre gode eksempler fra de nordiske lande for at forbedre integrationen af flygtningebørn, som f.eks. farvespillet i Bergen/Trondhjem. følge op på arbejdet for en fælles grænseløs uddannelse inden for de nordiske lande knyttet til bachelor- og master-uddannelser. følge op på medlemsforslag om øget samarbejde i Amerika med baggrund i nordisk indvandring i og 1900-tallet. arbejde for en strategi om fælles nordiske folkehøjskoler. arbejde for at få oversat modtagerne af Nordisk Råds litteraturpriser til alle nordiske sprog for at styrke de kulturelle bånd. VIRKSOMHEDSPLAN

8 Følg også med via vores hjemmeside: facebookside: og hvor du også kan skrive en kommentar til os.

SOCIALDEMOKRATERNE I NORDISK RÅD VIRKSOMHEDSPLAN Nordisk velfærd. tryghed, lighed og socialt ansvar. s-norden.org

SOCIALDEMOKRATERNE I NORDISK RÅD VIRKSOMHEDSPLAN Nordisk velfærd. tryghed, lighed og socialt ansvar. s-norden.org SOCIALDEMOKRATERNE I NORDISK RÅD VIRKSOMHEDSPLAN 2019 Nordisk velfærd tryghed, lighed og socialt ansvar s-norden.org 1 Det nordiske samarbejde har skabt bedre livskvalitet for befolkningen i Norden i de

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE TIL NYE HØJDER arbejde, miljø og tryghed til alle

NORDISK SAMARBEJDE TIL NYE HØJDER arbejde, miljø og tryghed til alle Socialdemokraterne i nordisk råd NORDISK SAMARBEJDE TIL NYE HØJDER arbejde, miljø og tryghed til alle s-norden.org arbejde, miljø og tryghed til alle Det nordiske samarbejde har skabt bedre livskvalitet

Læs mere

lighed ligestilling tolerance

lighed ligestilling tolerance SOCIALDEMOKRATERNE I NORDISK RÅD Norden i Europa lighed ligestilling tolerance VIRKSOMHEDSPLAN 2015 s-norden.org 1 EU har væsentlig indflydelse på hverdagen for borgerne i Norden og på de nordiske landes

Læs mere

ET MERE RETFÆRDIGT EUROPA FOR ARBEJDSTAGERNE EFS PROGRAM FOR EP-VALGET 2019 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION

ET MERE RETFÆRDIGT EUROPA FOR ARBEJDSTAGERNE EFS PROGRAM FOR EP-VALGET 2019 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION ET MERE RETFÆRDIGT EUROPA FOR ARBEJDSTAGERNE EFS PROGRAM FOR EP-VALGET 2019 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION 1. 2. 3. 4. 5. 6. Europa-Parlamentsvalget den 23.-26. maj 2019 vil blive afgørende for arbejdstagerne.

Læs mere

Politisk grundlag for ny hovedorganisation

Politisk grundlag for ny hovedorganisation Godkendt på stiftende kongres for en ny hovedorganisation for LO og FTF den 13. april 2018 Politisk grundlag for ny hovedorganisation Formål Fagbevægelsens Hovedorganisation samler Danmarks forbund/fagforeninger

Læs mere

FN s VERDENSMÅL HVORDAN FÅR DIN VIRKSOMHED VÆRDI AF FN S 17 VERDENSMÅL I EN ETISK OG FORRETNINGSMÆSSIG KONTEKST?

FN s VERDENSMÅL HVORDAN FÅR DIN VIRKSOMHED VÆRDI AF FN S 17 VERDENSMÅL I EN ETISK OG FORRETNINGSMÆSSIG KONTEKST? FN s VERDENSMÅL HVORDAN FÅR DIN VIRKSOMHED VÆRDI AF FN S 17 VERDENSMÅL I EN ETISK OG FORRETNINGSMÆSSIG KONTEKST? Erhverv Norddanmark og NIRAS, 28.11.18 Oplæg ved Finn Reske-Nielsen, FN-forbundet Hvad er

Læs mere

Lene Midtgaard, konsulent og fagjournalist.

Lene Midtgaard, konsulent og fagjournalist. Lene Midtgaard, konsulent og fagjournalist lene@bewild.dk www.bewild.dk MÅLENE TRÅDTE I KRAFT DEN 1. JANUAR 2016 OG SKAL FREM TIL 2030 SÆTTE OS KURS MOD EN MERE BÆREDYGTIG UDVIKLING FOR BÅDE MENNESKER

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

lighed ligestilling mangfoldighed og tolerance

lighed ligestilling mangfoldighed og tolerance Socialdemokraterne i nordisk råd Norden for alle lighed ligestilling mangfoldighed og tolerance VIRKSOMHEDSPLAN 2016 s-norden.org Norden i Europa EU har væsentlig indflydelse på hverdagen for borgerne

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Visionen for LO Hovedstaden

Visionen for LO Hovedstaden Politisk program 2014 2018 Visionen for LO Hovedstaden Tryghed velfærd demokrati udvikling miljø Vi vil maksimal politisk indflydelse, med fællesskabet i fokus. Vi vil i et stærkt fællesskab skabe resultater

Læs mere

CSR 2016 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

CSR 2016 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR CSR 2016 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR REDEGØRELSE FOR HARTMANNS SAMFUNDSANSVAR Hartmanns er en virksomhed, der har som kernekompetence at skabe positive forandringer for organisationer og mennesker på

Læs mere

Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål

Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål Oktober 2018 Indledning Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York FNs 17 verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete

Læs mere

NORDISK PROGRAM FOR 2030-AGENDAEN. Programbeskrivelse Generation 2030

NORDISK PROGRAM FOR 2030-AGENDAEN. Programbeskrivelse Generation 2030 NORDISK PROGRAM FOR 2030-AGENDAEN Programbeskrivelse 2017-2020 Generation 2030 Viljedeklaration fra de nordiske samarbejdsministre om gennemførelse af 2030-agendaen i Norden Vi, de nordiske samarbejdsministre

Læs mere

IMCC s Grundholdninger

IMCC s Grundholdninger IMCC s Grundholdninger Vedtagne ved IMCC s Generalforsamling 2017 Indhold 1): Danmark skal leve op til internationale forpligtelser på sundheds- og menneskerettighedsområdet 3 2): Fremme lighed i sundhed

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0156/153. Ændringsforslag. Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0156/153. Ændringsforslag. Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen 21.3.2019 A8-0156/153 153 Betragtning 5 (5) Fremme af den europæiske kulturelle mangfoldighed afhænger af, at der eksisterer blomstrende og modstandsdygtige kulturelle og kreative sektorer, som er i stand

Læs mere

Den internationale handlingsplan (forside)

Den internationale handlingsplan (forside) Den internationale handlingsplan 2012-2013 (forside) 1 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Temaer 1. Kompetence og uddannelse - Slip internationaliseringen løs s. 4 2. Grøn satsning s. 4 3. Sundhed s.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Stærke virksomheder i et stærkt samfund

Stærke virksomheder i et stærkt samfund Stærke virksomheder i et stærkt samfund D É T A R B E J D E R D I FO R D É T A R BEJ D ER D I FO R Stærke virksomheder i et stærkt samfund Danmark skal være verdens bedste land at leve i og verdens bedste

Læs mere

MINISTERRÅDSFORSLAG. Ny strategi for social- og sundhedsområdet. Strategi for social- og sundhedsområdet. Nordisk Ministerråd.

MINISTERRÅDSFORSLAG. Ny strategi for social- og sundhedsområdet. Strategi for social- og sundhedsområdet. Nordisk Ministerråd. MINISTERRÅDSFORSLAG Nordisk Ministerråd Til Nordisk Råd Kopi Fra Ministerrådet for Social- og Helsepolitik (MR-S) Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

KristenDemokraternes Valgprogram 2018

KristenDemokraternes Valgprogram 2018 Side 1 af 5 KristenDemokraternes Valgprogram 2018 O2018-01 Valgprogram 2018 Historik Forslagsstiller/ Udvalg Dato Vedtaget/forkastet Hovedbestyrelsen 2018.05.26 Vedtaget Side 2 af 5 Det Gode Liv for Børn

Læs mere

CSR Politik for Intervare A/S

CSR Politik for Intervare A/S CSR Politik for Intervare A/S 1 Indhold Indledning... 3 FN Global Compact... 3 Menneskerettigheder... 3 Arbejdstagerrettigheder... 4 Miljø... 4 Antikorruption... 4 Forhold til samarbejdspartnere... 4 Afslutning...

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Indsatsområder for ny hovedorganisation

Indsatsområder for ny hovedorganisation LO-sagsnr. 15-2558 FTF-sagsnr 17-0934 Vores ref. anan/lsh/jsk Den 17. november 2017 Indsatsområder for ny hovedorganisation Udgangspunktet Det fremgår af kongresbeslutningen fra hhv. LO s og FTF s kongresser

Læs mere

Samlenotat vedrørende dop 5 - Rådsmødet (GAC) den

Samlenotat vedrørende dop 5 - Rådsmødet (GAC) den Det Udenrigspolitiske Nævn 2018-19 UPN Alm.del - Bilag 133 Offentligt 31.01.2019 Samlenotat vedrørende dop 5 - Rådsmødet (GAC) den 19.02.19 Dagsordenspunkt 5: Kommissionens refleksionspapir vedr. et bæredygtigt

Læs mere

Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 strategi Forslag. Tjørnevej Uldum T:

Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 strategi Forslag. Tjørnevej Uldum T: Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede Agenda 21 strategi 2020-24 Forslag Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Forord Hedensted Kommune ønsker en bæredygtig vækst og velfærd. Det gør vi blandt andet ved

Læs mere

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur rammebetingelser er en af tre politikker

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) fra 2015 Indledning De nordiske lande har en lang tradition for et tillidsbaseret

Læs mere

Udkast #3.0 til CISUs strategi

Udkast #3.0 til CISUs strategi 1. CISUs strategi har flere formål: Udkast #3.0 til CISUs strategi 2018-21 Denne strategi bygger bro fra CISUs vedtægter, vision og mission til arbejdet i CISUs bestyrelse og sekretariat og dermed til

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Hvad betyder FN s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling for arbejdsmiljøarbejdet?

Hvad betyder FN s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling for arbejdsmiljøarbejdet? Hvad betyder FN s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling for arbejdsmiljøarbejdet? Workshop nr. 110 på AM:2018 19. NOVEMBER 2018. PER TYBJERG ALDRICH, NIRAS A/S Mål med workshoppen Viden - Erfaringer -

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/3. Ændringsforslag. Renate Sommer for PPE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/3. Ændringsforslag. Renate Sommer for PPE-Gruppen 18.5.2015 B8-0455/3 3 Punkt 23 23. er af den opfattelse, at der i tråd med EU's engagement i retsstatsprincippet og grundlæggende værdier er presserende behov for reformer i Tyrkiet inden for hhv. retsvæsenet

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Hvordan er verdensmålene relevante for socialøkonomiske virksomheder?

Hvordan er verdensmålene relevante for socialøkonomiske virksomheder? Hvordan er verdensmålene relevante for socialøkonomiske virksomheder? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Velkommen til Gå-hjem-møde

Velkommen til Gå-hjem-møde Velkommen til Gå-hjem-møde 15:00 15:30 Præsentation af GA s råstofstrategiske overvejelser og Råstofklynge 15:30 16:30 Introduktion til KIC Raw Materials 16:30 18:00 Muligheder for samarbejde Grl. Dk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7679/17 JEUN 39 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 4. april 2002 PE 305.487/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse Emilia Franziska Müller Europa-Kommissionens hvidbog:

Læs mere

Sønderborg som bæredygtig læringsby

Sønderborg som bæredygtig læringsby Sønderborg som bæredygtig læringsby Fo annels e Po U Vi rk er somhed r eninge r M bor r g er ed dd ar b ejde e M ed re - UNESCO Sustainable Learning City li t ik e r e Sønderborg Kommunes borgmester om

Læs mere

FN S VERDENSMÅL Lejerbos Bestyrelseskonference 18. maj 2018

FN S VERDENSMÅL Lejerbos Bestyrelseskonference 18. maj 2018 FN S VERDENSMÅL Lejerbos Bestyrelseskonference 18. maj 2018 Natalia Rogaczewska nro@bl.dk Gæt en tekst skal have nye visioner i 2019. På konferencen skal vi høre om, hvordan man kan tænke visionært og

Læs mere

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Nordplus Junior Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Indholdsfortegnelse 1. Programmet...2 1.1 Overordnet formål for alle Nordisk Ministerråds mobilitets- og støtteprogrammer

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019

Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019 Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019 Baggrund Der har i de seneste år været en stigende offentlig debat og et stort fokus på forskellige dataetiske spørgsmål, som brugen af digitale løsninger

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Internationale perspektiver på ulighed

Internationale perspektiver på ulighed 1 Internationale perspektiver på ulighed På det seneste er der sket en interessant udvikling i debatten om økonomisk ulighed: de store internationale organisationer har kastet sig ind i debatten med et

Læs mere

Fremtidens Legeplads

Fremtidens Legeplads Fremtidens Legeplads Godkendt af Billund Byråd den 21. maj 2019 Den legende kommune Billund Kommune er Fremtidens Legeplads fordi... Vi er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Hos os er leg, læring og kreativitet

Læs mere

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier...

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... handicap politik Indhold Forord... 3 Vision for handicappolitikken... 4 Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... 5 Målsætninger... 7 Forord Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

EU-valget. Der er 4 temaer

EU-valget. Der er 4 temaer EU-valget. Der er 4 temaer 1 ET SOCIALT EUROPA 2 ET EUROPA MED FAIR SKATTEBETALING OG BÆREDYGTIG ØKONOMI 3 ET GRØNT EUROPA 4 ET EUROPA DER I FÆLLESSKAB HÅNDTERER FLYGTNINGE OG MIGRATION 1. tema Et venstreorienteret

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT

UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT Verdensmålene som strategisk værktøj Seminar: Strategisk og praktisk kommunikation af FN's verdensmål i affaldssektoren LOTTE HANSEN, PARTNER HANSEN & ERSBØLL AGENDA UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT MIN REJSE

Læs mere

Smart Greater Copenhagen

Smart Greater Copenhagen Smart Greater Copenhagen Vision for fremtidens "Smart Greater Copenhagen" Greater Copenhagen er en grøn og innovativ metropol, hvor ny teknologi og data anvendes i partnerskaber på en sikker og etisk måde

Læs mere

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan 2018-2022 Forord Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance skal medvirke til at indfri Byrådets vision om at skabe: rammerne for det

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del Bilag 194 Offentligt

Erhvervsudvalget ERU alm. del Bilag 194 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 194 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Videnskab og Teknologi, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

FIP i samfundsfag marts 2018

FIP i samfundsfag marts 2018 FIP i samfundsfag marts 2018 Mundtlig prøve på C-niveau fra 2018 Eksamensbekendtgørelsen om netadgang Nye punkter i læreplaner og vejledninger med eksempler på udfoldelse Studieområdet Produktudvikling

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 1.2.2017 2016/0275(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Budgetudvalget

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 9.3.2015 ARBEJDSDOKUMENT om rapporten om gennemførelsen, resultaterne og den samlede vurdering af det europæiske år for aktiv

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Læseplaner og Verdensmålene

Læseplaner og Verdensmålene FN-forbundet Læseplaner og Verdensmålene Fysik: Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår Geografi: Naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår Naturgeografi: Klima, klimaændringer,

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

MFRs tale til Tænketanken Europas Årskonference 2018

MFRs tale til Tænketanken Europas Årskonference 2018 MFRs tale til Tænketanken Europas Årskonference 2018 1. Indledning: Europa for folket Tak for invitationen. 2018 bliver et vigtigt år for EU: Vi skal hav styr på Brexit. Finde en holdbar løsning på migrantstrømmene.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Ligestilling er vi fælles om

Ligestilling er vi fælles om CHRISTIANS BRYGGE 3-1219 KØBENHAVN K [+45] 3313 5088 - KVINFO@KVINFO.DK CVR.NR.: 12919247 - EAN NR.: 5798009814371 STRATEGI 2018-2020 Ligestilling er vi fælles om KVINFO STRATEGI 2018-2020 2 2018-2020

Læs mere

Ligestilling er vi fælles om

Ligestilling er vi fælles om CHRISTIANS BRYGGE 3-1219 KØBENHAVN K [+45] 3313 5088 - KVINFO@KVINFO.DK CVR.NR.: 12919247 - EAN NR.: 5798009814371 STRATEGI 2018-2020 Ligestilling er vi fælles om LIGESTILLING ER VI FÆLLES OM KVINFO er

Læs mere

Udvikling Indledning Den ansvarlige udviklingsbistand

Udvikling Indledning Den ansvarlige udviklingsbistand Udvikling Indledning Radikal Ungdom kæmper for, at alle har friheden og muligheden for at leve det liv, de vil. Vores værdier er grænseløse. Vi ser verdensstøtteen som en central del af den danske udenrigspolitik,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2013/2061(INI) 5.9.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om handlingsplan for e-sundhed 2012-2020 et innovativt sundhedsvæsen i det

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. P8_TA(2018)0190 Gennemførelsen af Bolognaprocessen status og opfølgning

VEDTAGNE TEKSTER. P8_TA(2018)0190 Gennemførelsen af Bolognaprocessen status og opfølgning Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2018)0190 Gennemførelsen af Bolognaprocessen status og opfølgning Europa-Parlamentets beslutning af 19. april 2018 om gennemførelsen af Bolognaprocessen

Læs mere

Det holdbare samfund. Danmarks vej i det 21. århundrede

Det holdbare samfund. Danmarks vej i det 21. århundrede Det holdbare samfund Danmarks vej i det 21. århundrede Regeringen, Februar 2000 Det holdbare samfund Danmarks vej i det 21. århundrede Tid til nye skridt * Det gælder sammenholdet og samhørigheden * Det

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Fordi vores klima er et fælles ansvar. BRANCHEFORENINGEN DANSK LUFTFART LUFTFART OG KLIMAUDFORDRINGER

Fordi vores klima er et fælles ansvar. BRANCHEFORENINGEN DANSK LUFTFART LUFTFART OG KLIMAUDFORDRINGER Som branche er vi bevidst om, at der hviler et særligt ansvar på de aktører, der udleder meget CO 2 Vi er i BDL derfor klar til at give indsatsen for et bedre klima luft under vingerne Fordi vores klima

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Odense Bæredygtighedspris

Odense Bæredygtighedspris Odense Bæredygtighedspris Du indstiller initiativer til Odense Bæredygtighedspris ved at udfylde skemaerne herunder og sende filen til Torben Jarlstrøm Clausen, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat

Læs mere

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Bidrag fra konferencen om VERSO oktober 2013 Niels Rosendal Jensen (red.) Danske abstracts Introduktion: Frivilligt arbejde, arbejdsløshed og en velfærdsstat

Læs mere

Den legende kommune. Udviklingsstrategi for Billund Kommune

Den legende kommune. Udviklingsstrategi for Billund Kommune ... 2 Den legende kommune Udviklingsstrategi for Billund Kommune I Billund gør vi os umage for at få det lokale til at spille sammen med det regionale, det nationale, og det globale. Vi vil inddrage relevante

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

EU kan understøtte vækst og beskæftigelse hele vejen ud til kajkanten

EU kan understøtte vækst og beskæftigelse hele vejen ud til kajkanten EU kan understøtte vækst og beskæftigelse hele vejen ud til kajkanten Danske Rederiers europapolitiske forslag 2019 og Kina lægger arm om handelspolitikken? Hvad betyder det for Danmark og Europa, når

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

De Faste Repræsentanters Komité noterede sig på mødet den 2. maj 2018, at der nu er enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner.

De Faste Repræsentanters Komité noterede sig på mødet den 2. maj 2018, at der nu er enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 2018 (OR. en) 8301/18 NOTE fra: til: JEUN 48 MIGR 51 SOC 213 EDUC 134 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 7831/1/18

Læs mere