T.O. er nedenstående udsendt dags dato til DASSOS og direktørerne på sundhedsområdet med henblik på behandling i de 19 kommuner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T.O. er nedenstående udsendt dags dato til DASSOS og direktørerne på sundhedsområdet med henblik på behandling i de 19 kommuner."

Transkript

1 From: Ingelise Juhl Sent: Fri, 1 Nov :30: To: Anne Cecilie Greve Cc: Jørgen Andersen;Christina Kaae Subject: VS: Rammepapir om udgående regionale teams i voksenpsykiatrien til godkendelse i kommunerne Attachments: Rammepapir om udgående regional teams - version til godkendelse.pdf, Implementeringsovervejelser for udmøntning af rammepapir pdf, Baggrundsinfo om rammepapir for tværsektorielt samarbejde om regionale udgående teams i psykiatrien.docx Kære Anne Cecilie Vil du sørge for en sag til SÆ mødet den 4. december og til endelig godkendelse i Byrådet. Vi kan vende sagen på vores koordineringsmøde på tirsdag. God weekend! Venlig hilsen Ingelise Juhl Chef for Sundhed og Omsorg Syddjurs Kommune, Sundhed og Omsorg Direkte Mobil Fra: Linda Bonde Kirkegaard Sendt: 1. november :42 Til: Allan Kjær Hansen; Anja Toft Bach; Anne Christmann Ramsgaard ; Anne Stenbæk; Charlotte Fønns Gjørup; Christina Bjerking; Christina Breddam; Dorthe Jepsen; Grete Bækgaard; Henriette Nielsen; Henriette Rasmussen; Hanne Linnemann; Ingelise Juhl; Jens Bejer Damgaard; Jesper Riis-Jensen (26199); Jørgen Erlandsen; Kirstine Markvorsen; Klaus Grabbert; Lars Olesen; Lene Jensen; Lis Kaastrup; Maila Brown Lundberg Tandrup ; Malene Herbsleb; Marianne Merring; Mette Kvist ; Pernille Kloster Aalund; Pernille W. Jensen; Peter Borup Sørensen, sundhedschef ; Rikke Slot te Pas; Søs Fuglsang; Tina Holmgård; Trine Brøcher; Ulla Hjorth; Emne: VS: Rammepapir om udgående regionale teams i voksenpsykiatrien til godkendelse i kommunerne Kære sundheds- og ældrechefer T.O. er nedenstående udsendt dags dato til DASSOS og direktørerne på sundhedsområdet med henblik på behandling i de 19 kommuner. Venlig hilsen Linda Bonde Kirkegaard Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet i den midtjyske region KOSU Tlf Grøndalsvej Viby

2 Fra: Linda Bonde Kirkegaard Sendt: 1. november :34 Til: 'Anders Kjærulff' 'Annette Ørbæk Andersen' 'Erik Mouritsen ' 'Hosea D' 'Jette Lorenzen' 'Jørgen Andersen' 'Karen Heebøll' 'Kate Bøgh (Favrskov Kommune)' 'Kenneth Koed (Norddjurs)' 'Lars Haarder' 'Lone Becker Kjærgaard' 'Lone Rasmussen' 'Lotte Junker' 'Mette Andreassen' Otto Ohrt 'Pia Ulv Helleland' 'René G. Nielsen ' 'Søren Christensen ' Dorte Eastwood Lotte Junker Pedersen Heidi Becker Rasmussen Lotte Henriksen Poul Erik Poulsen Cc: Flemming Storgaard Maria Eg Erik Thorbjørn Aagaard Nielsen 'Bjarne Hansen' 'Karen Toft' Mads Venø Jessen Sine Møller Sørensen Anders Horst Petersen Jonna Holm (KKR) 'Christian Budde Opstrup' Linda Bonde Kirkegaard Emne: Rammepapir om udgående regionale teams i voksenpsykiatrien til godkendelse i kommunerne Kære DASSOS og direktører på sundhedsområdet Hermed sendes Rammepapir vedr. det tværsektorielle samarbejde om udgående regionale teams i voksenpsykiatrien til politisk behandling i jeres kommune. Anledningen er, at Sundhedskoordinationsudvalget på møde den 30. oktober 2019 godkendte rammepapiret, herunder at det sendes til kommunerne til behandling med indstilling om godkendelse. Der er frist for behandlingen 1. januar 2020, i det aftalen, såfremt den godkendes, træder i kraft 1. januar Der gøres opmærksom på, at rammepapiret er indstillet til godkendelse i KKR på mødet 8. november. Referatet fra mødet offentliggøres kort herefter og kan ses her. Rammepapiret er et af de 10 igangsatte udviklingsinitiativer i regi af alliancen om den nære psykiatri, og fem principper for samarbejdet om de udgående teams udgør kernen i rammepapiret. Der er lagt op til, at selve udmøntningen af principperne aftales i det lokale klyngesamarbejde om de udgående teams.

3 Der gøres opmærksom på, at 2020 er afsat til testår. Det betyder, at det ikke forventes, at alle parter står klar til at efterleve alle fem principper fra dag ét. Teståret er et udviklingsår, hvor man i klyngen får aftalt med hinanden, hvad der skal til for at udmønte principperne i løbet af Til jeres orientering er Rammepapiret behandlet i DASSOS (27. august) og i KOSU/Sundhedsstyregruppen (25. september). KD-net blev orienteret om rammepapiret den 25. oktober. I bedes give en tilbagemelding til undertegnede, når rammepapiret er behandlet i jeres kommune og senest 1. januar Vedhæftet: Rammepapiret Tillæg til rammepapiret med implementeringsovervejelser for udmøntningen Baggrundsnotat med information ift. sagsfremstilling Venlig hilsen Linda Bonde Kirkegaard Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet i den midtjyske region KOSU Tlf Grøndalsvej Viby

4 Rammepapir: Samarbejdet om udgående ambulante teams psykiatri (voksen) Dette papir beskriver rammen for samarbejdet mellem de udgående regionale teams i voksenpsykiatrien, kommunerne og almen praksis, og bygger på en fælles ambition om at sikre det gode sammenhængende borgerforløb. Derfor er der udarbejdet fem principper for samarbejdet, som udgør kernen i rammepapiret. Udviklingen af samarbejdet om de udgående ambulante teams indgår som et af initiativerne i regi af alliancen om den nære psykiatri målrettet voksne borgere med svær psykisk sygdom (initiativ 9). Formål og baggrund Som en del af det regionale budgetforlig 2019 afsatte Region Midtjylland 50 mio. kr. til et løft af psykiatrien, heraf er 8 mio. kr. afsat til en styrkelse og harmonisering af den udgående ambulante aktivitet på tværs af regionen. Formålet er at skabe hurtig kontakt, forebygge indlæggelser og fremme tidlig udskrivelse. Den udgående ambulante aktivitet har herved tydelige snitflader til kommunerne og almen praksis. Målgruppe Målgruppen for de regionale udgående teams i Psykiatrien er voksne patienter (18+) med behov for behandling i behandlingspsykiatrien uanset diagnose, hvor det vurderes, at patienten kan være i eget hjem med tæt ambulant kontakt. Patienterne kan fx være patienter, eventuelt i ambulante forløb, der oplever en forværring i den psykiske sygdom og derfor har behov for tættere ambulant kontakt i eget hjem, med henblik på at forebygge en eventuel indlæggelse eller patienter, der har været indlagt, og som med indsatsen fra det udgående team kan udskrives tidligere. Patienter som ikke er i målgruppen for de regionale udgående teams i psykiatrien (voksen) 1 : Patienter med aktuelt udadreagerende adfærd, der kan indebære en sikkerhedsrisiko for hjemmebehandlerne. Patienter, hvor der er en øget selvmordsrisiko (vurderet ud fra screening) Øget selvmordsrisiko En borger med selvmordstanker har ikke 'øget selvmordsrisiko', så længe der kan laves aftaler med vedkommende og han/hun kan tage afstand fra selvmordsplaner. Hvert team forventes at have mellem ca. 20 og 40 patienter løbende (bortset fra i Aarhus, hvor forventningen er ca patienter), afhængigt af om teamet dækker en eller flere kommuner samt indbyggertal i kommunen/kommunerne. Udadreagerende adfærd Borgerens grad af udadreagerende adfærd vurderes aktuelt i forhold til om adfærden udgør en fare for sig selv eller medarbejderne. Den udadreagerende adfærd kan være forsaget af sygdommen og/eller af misbrug. 1 De patienter, som ikke er omfattet af målgruppen for de udgående ambulante teams (patienter med aktuelt udadreagerende adfærd, der kan indebære en sikkerhedsrisiko for hjemmebehandlerne og patienter, hvor der er en øget selvmordsrisiko), vil som udgangspunkt være en del af regionspsykiatriens målgruppe og således få behandlingstilbud fra andre dele af psykiatrien. 1

5 De udgående ambulante teams en beskrivelse Der er udgående regionale teams i alle klynger. I fire klynger (Aarhus, Midt, Vest og Randers) er der tale om flere udgående teams, hvor nogle dækker flere kommuner, mens andre dækker én kommune. I en enkelt klynge (Horsens) er der tale om ét udgående team, der dækker klyngens fire kommuner. De udgående teams kan rykke ud til borgerens hjem og foretage ambulant behandling i hjemmet. Hensigten er at skabe hurtigt og tæt kontakt ved behov og dermed forebygge en indlæggelse eller fremme tidligere udskrivelse. Indsatsen i de udgående teams er ofte korterevarende intensive forløb (4 8 uger). Beskrivelsen af de udgående ambulante teams er uddybet i bilag 1. Her fremgår også en oversigt over teamene. Teamene er sammensat primært af sygeplejersker. I nogle teams er der også en speciallæge i psykiatri, mens andre teams har lægefaglig backup/adgang til lægelig sparring. En del af de midler, der er tilført Psykiatrien med budgettet for 2019 for Region Midtjylland, går til at harmonisere de udgående teams, så de udgående teams alle: er tilgængelige i dag- og aftentid, inklusive weekender har mulighed for hjemmebesøg op til flere gange dagligt har hurtig reaktionstid (afhængigt af den konkrete situation, ofte inden for 24 timer) tilbyder korterevarende intensivt ambulant forløb på 4 8 uger (evt. af flere gange ved behov) tilbyder et intensivt behandlingstilbud, som kan træde i stedet for en indlæggelse enten ved at forebygge indlæggelse eller ved at medvirke til tidlig udskrivning tager tidlig kontakt til relevante samarbejdsparter for at sikre en god overgang har adgang til psykiaterbistand skal yde rådgivning til og samarbejde med kommunale tilbud på psykiatriområdet Der skal altid være en henvisning fra en læge til de udgående teams. Almen praksis, sengeafsnittene og ambulatorierne i psykiatrien kan henvise til de udgående ambulante teams. Hvis en kommunal funktion mener, der kan være god gavn af behandling hos det udgående team, kan kommunen hjælpe borgeren til kontakt med egen læge, der kan henvise. Det lægefaglige ansvar for en konkret borger i et forløb ved de udgående teams er hos regionen. De udgående teams har mange samarbejdspartnere og snitflader på tværs af sektorer. Figuren nedenfor giver et overblik over de mange forskellige aktører, der kan være involveret i borgerens forløb. 2

6 Behandlingspsykiatri - ambulatorium Behandlingspsykaitri - udgående team Pårørende Praktiserende læge Kommune - udfører socialpsykiatri Behandlingspsykiatri - sengeafsnit Borger Kommune - sagsbehandler myndighed Ambulant/ akut/udgående kommunal funktion Kommune - misbrugscenter Kommune - hjemmepleje Kommune - jobcenter Principper for samarbejdet om de udgående teams i psykiatrien For at kunne lykkes med at indfri den fælles ambition om at sikre det gode sammenhængende borgerforløb, er region, kommuner og almen praksis enige om fem centrale principper for samarbejdet om de udgående ambulante teams i psykiatrien. Principperne udgør rammen for samarbejdet, mens selve udmøntningen aftales i det lokale klyngesamarbejde om de udgående teams. Gensidig samarbejds- og informationspligt: For at understøtte det sammenhængende borgerforløb og sikre den gode overgang er region, kommuner og almen praksis enige med hinanden om, at et velfungerende samarbejde er essentielt. Derfor er vi enige om en gensidig forpligtigelse til samarbejde. Det betyder, at vi tidligt er opmærksom på hinanden som samarbejdspart i konkrete borgerforløb, så vi tager tidlig kontakt til hinanden, informerer hinanden og stiller os til rådighed for hinanden. Samtidig siger vi ikke nej til et samarbejde, når vi bliver inviteret. Ovenstående understøttes af brugen af telemedicin (Guide i afholdelse af videomøder se www. ). Kort reaktionstid: Intentionen om hurtige forløb for at sikre fælles tidlig indsats stiller krav til hastigheden i samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis. Derfor er vi enige om, at der skal være skabt hurtig kontakt til relevante parter inden for 2-3 arbejdsdage. Herefter udarbejder de relevante parter (kommune, regionspsykiatri, almen praksis, borger) sammen en fælles plan for borgerens videre forløb. Den korte reaktionstid indebærer endvidere, at parterne kan være nødt til at tilpasse deres tilbud f.eks. at kommunen stiller et relevant tilbud til borgeren klar inden for den tid, det udgående team har et forløb med borgeren (f.eks. 82 i Serviceloven). 3

7 Tilgængelighed: En kort reaktionstid hænger sammen med tilgængelighed. Derfor er vi enige om at tilbyde en enkel indgang samt intern koordinering i egen organisation. For kommunerne betyder det, at der etableres en enkel indgang til brug for de udgående regionale teams ift. første kontakt om en borger. Kommunen sørger samtidig for en model, der kan håndtere intern koordinering. For de udgående teams betyder det tilsvarende, at de tilbyder en enkel indgang for den praktiserende læge og kommunen vedrørende den konkrete borger, de er inde over. Når der er etableret den første kontakt om en borger, skal det være tydeligt hvem man som samarbejdspart kontakter fremover vedrørende forløbet. Såfremt der udarbejdes en udskrivnings- eller koordinationsplan, noteres det her, hvem der er kontaktperson. Hvis ikke der udarbejdes en udskrivnings- eller koordinationsplan noteres det i borgerens behandlingsplan, hvem der er kontaktperson. Relationsdannelse: Høj kvalitet i samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis er essentielt for at kunne gøre en forskel for borgerne. Derfor vil vi prioritere relationsdannelse og kendskabet til hinanden, som et middel til at sikre høj kvalitet i vores samarbejde. Det vil vi bl.a. gøre gennem afholdelse af fælles skolebænk i klyngerne. Rådgivning og sparring: Almen praksis og kommuner kan have behov for specialiseret ekspertise og rådgivning fra det udgående team ift. at sikre det bedste forløb for borgeren. Det drejer sig både om rådgivning forud for en eventuel indlæggelse samt i forbindelse med borgerens efterfølgende forløb, når forløbet med det udgående team er afsluttet. Det udgående ambulante team understøtter således kommune og praktiserende læge med rådgivning og specialiseret ekspertise om de konkrete borgerforløb. Kommunen og almen praksis kan således kontakte det udgående team vedr. borgere i målgruppen. Forudsætninger for samarbejdet Der er en række forudsætninger, der skal være opfyldt, for at ovenstående principper kan efterleves. For det første skal borgeren give samtykke til, at det udgående ambulante team og den/de kommunale sagsbehandler(e), bostøtte eller mentor mv. udveksler oplysninger om borgeren. Det skal være fast procedure, at der bedes om samtykke til dette ved første kontakt med borgeren (såfremt borgeren er habil). Se eksempler på samtykkeskabelon i bilag 3. For det andet er det væsentligt, at der er velbeskrevne procedurer og praksis, f.eks. i forhold til hvem der ringer til hvem hvornår, eller for hvordan videomøder håndteres. Videre proces/evaluering Når rammepapiret er godkendt af region og kommuner, skal det udmøntes i lokale aftaler i klyngerne. Som tillæg til rammepapiret er udarbejdet forslag til implementeringsovervejelser. Parterne er enige om, at 2020 er udnævnt til testår. Det betyder, at samarbejdet om de udgående teams evalueres primo Styregruppen for alliancen om den nære psykiatri er ansvarlig for evalueringen og vil 4

8 udarbejde et evalueringsdesign. Evalueringen præsenteres for Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget. Evalueringen skal have fokus på, hvordan samarbejdet om de udgående teams i klyngerne er lykkedes med at skabe sammenhængende borgerforløb. Erfaringer fra klyngerne samles sammen med henblik på spredning af gode modeller for samarbejde. Teståret afsluttes med at afholde et fælles læringsseminar, hvor klyngernes erfaringer deles på tværs. På baggrund af erfaringerne tages stilling til, hvorvidt principperne skal justeres. Evalueringen skal bl.a. indeholde en opfølgning på følgende punkter: Eksempler fra klyngerne, hvor man er lykkes med gode forløb (hvor de relevante parter er inddraget i god tid, hvor der er udvekslet relevante oplysninger samt handlet inden for en kort reaktionstid mv.). Ligeledes deles erfaringer fra forløb, hvor der er læring ift. forbedringer Er der etableret en enkel indgang hos region og kommuner til første kontakt klyngerne deler deres erfaringer og gode eksempler på, hvordan en enkel indgang kan etableres Ligeledes deles de gode modeller på løsninger på intern koordinering regionalt og kommunalt Hvordan opleves samarbejdet? o Er der adgang til lægelig sparring og rådgivning for kommuner og almen praksis? o Er kommunerne klar med et relevant tilbud til borgerne inden for den tid det udgående team har et forløb med borgeren? o Bliver der udarbejdet en fælles plan fra start? Hvornår tager det udgående team første kontakt til kommunen? o Er visitationskriterierne de rette? (Indfanger vi de rette borgere?) Erfaringer med afholdelse af fælles skolebænk Er der en beskrivelse af de udgående teams på praksis.dk? Har borgerne effekt af forløbet? Borgernes oplevelse af det udgående teams indsats 5

9 Bilag 1: Beskrivelse af de udgående ambulante teams i Psykiatrien De udgående teams' behandling omfatter medicinsk behandling, risikovurdering, psykoedukation med henblik på sygdomsforståelse, støttende og udviklende samtaler, sygepleje og øvrige initiativer, der understøtter en udvikling i borgerens mestringsevne. Ved, at behandlingen foretages i hjemmet, får teamet et væsentligt indblik i borgerens liv, samtidig med at borgeren er i trygge ramme og "på hjemmebane". Det giver samlet set et rigtig godt grundlagt for behandlingen. Derudover giver behandling i hjemmet gode muligheder for at understøtte borgeren med værktøjer til at håndtere og mestre hverdagen, når forløbet er afsluttet. Udgående team Organisatorisk forankring Geografisk dækning (Kommuner) Akutteamet i Regionspsykiatrien Horsens Akut Ambulant Team i Regionspsykiatrien Vest Mobilteam i Regionspsykiatrien Vest Hjemmebehandlingsteam Silkeborg Mobilteam i Regionspsykiatrien Midt Mobilteam i Regionspsykiatrien Midt Subakut vurderingsenhed (SAVE) Akutteam i Regionspsykiatrien Randers Team Nord, Regionspsykiatrien Randers Team Syd, Regionspsykiatrien Randers Enhed under Regionspsykiatrien Horsens Akutsøjlen i Regionspsykiatrien Vest og en del af Psykiatrien i Nordvest (placeret i Center for Sundhed i Holstebro) Akutsøjlen i Regionpsykiatrien Vest Psykiatriens Hus i Silkeborg Psykiatriske dagbehandlingstilbud i Region Psykiatrien Midt, Viborg Psykiatriske dagbehandlingstilbud i Region Psykiatrien Midt, Skive Vurderingsenheden Regionspsykiatrien Midt Psykiatrisk klinik 1, Regionspsykiatrien Randers Psykiatrisk klinik Rønde, Regionspsykiatrien Randers Psykiatrisk klinik Rønde, Regionspsykiatrien Randers 3 FACT-teams Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien Akut udgående team Psykiatriens Hus i Aarhus/Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien Hedensted Kommune Horsens Kommune Skanderborg Kommune Odder Kommune Lemvig Kommune Struer Kommune Holstebro Kommune Ikast-Brande Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Herning Kommune Silkeborg Kommune Viborg Kommune Skive Kommune Viborg Kommune Skive Kommune Randers Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Aarhus Kommune Samsø Kommune Aarhus Kommune Åbningstider og kontaktoplysninger vil være tilgængelige på regionens hjemmeside. 6

10 Bilag 2: Casebeskrivelser 2 Åse Åse er en kvinde i 50'erne med en svær depression. Hun har i den forbindelse selvmordstanker og har haft selvmordsforsøg. Åse har tidligere haft et kortvarigt indlæggelsesforløb. Hun har endvidere oparbejdet et betydeligt alkoholmisbrug, som hun forsøger at trappe ud af. Hun er ydermere KOL-patient, hvilket gør hende meget træt og uden overskud. Derudover beskriver hun, at hun har oparbejdet en betydelig gæld på knap en mio. kr., hvilket hun har svært ved at overskue. Hun er p.t. uden arbejde. Det vurderes, om hun skal i fleksjob eller på førtidspension. Åse bliver i første omgang henvist direkte til behandling i det akutte ambulante team (AAT) i Regionspsykiatrien Vest, hvor hun har et behandlingsforløb af godt fire ugers varighed. Hun har det efterfølgende godt i en periode, men så bliver hun meget dårlig igen og har et selvmordsforsøg. Hun bliver indlagt og får efterfølgende endnu et behandlingsforløb ved AAT. Åse beskriver, hvordan en velkendt kontinuer og stabil relation til teamet har haft stor betydning. Åse har fået justeret sin medicin. Åse beskriver, at AAT-behandlerne har hjulpet med at tilknytte en kommunal rådgiver for at gennemgå hendes økonomi, da hun har en uoverskuelig gæld på knap en mio. kr. Snitflader mellem det udgående team og andre aktører i forhold til Åse Kommunal misbrugsbehandling Egen læge Lungemedicinsk afdeling på hospitalet og kommunale forløbsprogramstilbud i forhold til Åses KOL Jobcenteret i kommunen: Åse er arbejdsløs og det skal afklares om hun skal på førtidspension eller er egnet til fleksjob. Socialområdet (gæld) Psykiatrisk sengeafsnit (indlæggelse på baggrund af selvmordsforsøg) Troels Troels er en mand i 40'erne, der lider af posttraumatisk stress, hvilket han har fået i forbindelse med en alvorlig trafikulykke. Han har været meget plaget af angst, hvilket har afstedkommet kraftige fysiske reaktioner og gjort ham ude af stand til at gøre selv små hverdagsting. Han har tidligere haft en karriere som kunstner. I dag maler og skulpturerer han fortsat, men er blevet førtidspensionist og lever derfor ikke af kunsten. Troels bliver tilbudt AAT-behandling i forbindelse med en indlæggelse på medicinsk afdeling på Holstebro sygehus. Han var indlagt, fordi han havde taget en relativ stor mængde beroligende medicin over en 2 De to casebeskrivelser Åse og Troels stammer fra Evaluering af forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri (2017) udarbejdet af DEFACTUM, og er anonymiserede eksempler på patienter, der har modtaget behandling fra de akutte ambulante team i Regionspsykiatrien Vest. 7

11 længere periode samtidig med, at han var holdt op med at spise og drikke for på den måde at slå sig selv ihjel. Han afviser af flere omgange at tage imod psykiatrisk hjælp. Han er helt afvisende over for en psykiatrisk indlæggelse. AAT-behandleren Lene kommer flere gange på besøg for at tale med ham, blandt andet om muligheden for at få AAT-behandling. Troels beskriver, at tredje gang hun kommer, tager han imod tilbuddet om AAT-behandling. Efter hendes besøg begynder han at drikke væske, og dermed er han skubbet lidt i gang. Troels' fortælling illustrer, at der er en indsats forbundet med at gøre patienten indstillet og parat til at modtage behandling, og at opbygningen af behandlingsrelationen begynder der. Troels beskriver, at han indledningsvist fik et meget intensivt forløb, hvor der var to ude hos ham flere gange om ugen. Troels har haft besøg af flere behandlere, men to behandlere har været gennemgående. Han beskriver videre, at han har oplevet særlig opmærksomhed og omsorg for hans velbefindende. Han beskriver en situation, hvor en AAT-behandler sms'ede ham, om han havde en ekstra dyne på båden, hvor han opholdt sig, fordi det var koldt i vejret. Han omtaler derfor AAT-behandlerne, og den relation han har haft til dem meget positivt. Troels har fået justeret sin medicin og han har fået hjælp til at tage medicinen ved en hjemmesygeplejerske. Der har været flere forhold, som AAT'et har hjulpet med afklaringer på, f.eks. at Troels havde transportproblemer på flere niveauer, hvor det først blev arrangeret og efterfølgende blev Troels motiveret til at begynde at tage offentlig transport, så han kunne komme rundt. Endvidere fik han ryddet op i diverse pengesager blandt andet afmeldt licens mv. Desuden blev der tilknyttet en støttekontaktperson. Snitflader mellem det udgående team og andre aktører i forhold til Troels Kommunal sygeplejerske (sundhedsforvaltning i kommunen) Kommunal støttekontaktperson (Socialforvaltningen) Egen læge Åse og Troels' beskrivelser illustrerer en praksis i AAT ved Regionspsykiatrien Vest, hvor hver patient har en primærbehandler, og hvor behandlingen foregår hjemme hos patienterne og relativt ofte, hvis det er nødvendigt. Der kommer enten en eller to behandlere. I de to patienters perspektiv er patient-behandler relationen præget af kontinuitet, stabilitet og der lægges vægt på, at behandlerne er omsorgsfulde og opmærksomme. 8

12 Bilag 3: Eksempler på samtykkeskabelon Til inspiration er vedhæftet to eksempler på samtykkeskabeloner, der anvendes: - Samtykkeskabelon der anvendes af Psykiatrien i Nordvest (fælleskommunale/regionale ambulante pladser, Center for Sundhed, Holstebro) - Samtykkeerklæring der anvendes i Voksen psykiatrien Region Midtjylland 9

13 Psykiatrien i Nordvest SAMTYKKEERKLÆRING Voksne indskrevet på fælleskommunale/regionale ambulante pladser, Center for Sundhed, Holstebro Oplysninger om borgeren: Navn: CPR nr.: Adresse: Postnr. og by: Evt. telefonnummer: Indskrevet på regional plads Indskrevet på tværkommunal plads Videregivelse af oplysninger: Jeg giver samtykke til, at det personale, som er ansat til at betjene den tværkommunale /regionale plads jeg er indskrevet på, må videregive oplysninger om mig til (sæt kryds): Egen læge, at jeg har haft ophold i en Kommunal seng Personale ansat ved de øvrige tværkommunale/regionale ambulante pladser: Der videregives oplysninger om, at jeg er indskrevet, dvs. oplysninger om mit fulde navn (men uden cpr. nummer). Mit navn vil figurere på en skærm på det fælles personalekontor, og vil blive brugt så det øvrige personale ved, at jeg er indskrevet, så de har mulighed for at hjælpe mig, hvis jeg har praktiske spørgsmål om opholdet mv. 10

14 Personale ansat ved de øvrige tværkommunale/regionale ambulante pladser: Angiv, hvis der er andre oplysninger, der er brug for at videregive til det øvrige personale: Angiv formålet med videregivelsen (skal udfyldes): Personale ansat ved de midlertidige pladser for ældre: Der videregives oplysninger om, at jeg er indskrevet, dvs. oplysninger om mit fulde navn (men uden cpr. nummer). Mit navn vil figurere på en liste over indskrevne på de tværkommunale/regionale ambulante pladser, som personalet anvender, når de betjener døralarmen, hvis de skal lukke mig ind ad hoveddøren. Formålet er at sikre, at der kun lukkes borgere ind, som er indskrevet på pladser i Center for Sundhed. HVIS INDSKREVET PÅ TVÆRKOMMUNAL PLADS: Jeg giver samtykke til, at det personale, som er ansat til at betjene den tværkommunale plads jeg er indskrevet på, må videregive oplysninger om mig til (sæt kryds): Den regionalt ansatte nattevagt: Der videregives oplysninger om mig som nattevagten har brug for, for at kunne give mig den nødvendige hjælp. Yderligere formål med videregivelsen (skal udfyldes): 11

15 Gyldighedsperiode - Tilbagekaldelse af samtykke Samtykket gælder under hele min indskrivning på den ambulante plads. Jeg er informeret om, at jeg til enhver tid kan trække mit samtykke til videregivelse af oplysninger tilbage. Jeg er informeret om, at hvis jeg ønsker at trække mit samtykke tilbage, skal jeg kontakte: Navn: Telefonnummer: Hvis jeg trækker mit samtykke tilbage, betyder det, at der ikke vil ske yderligere videregivelse af oplysninger til de beskrevne formål. Underskrift: Borgerens underskrift: Dato: Samtykket er givet og underskrevet i overværelse af: Medarbejders underskrift: Dato: Du kan læse mere om samtykke i Datatilsynets vejledning: 12

16 Tillæg til rammepapir vedr. samarbejdet om udgående ambulante teams voksen psykiatri. Version 04. september 2019 Implementeringsovervejelser for udmøntning af rammepapir vedr. samarbejdet om udgående ambulante teams i klyngerne Nedenstående overvejelser er et tillæg til rammepapiret for samarbejdet mellem de udgående regionale teams i voksenpsykiatrien, kommunerne og almen praksis ift. selve udmøntningen af rammepapiret. Godkendelse af rammepapiret foregår i efteråret 2019 i relevante administrative og politiske fora (jf. plan nedenfor) med henblik på ikrafttrædelse 1. januar Fem principper for samarbejdet udgør kernen i rammepapiret er udpeget til testår, hvorfor det ikke er forventningen, at alle parter står klar til at efterleve alle fem principper fra dag ét. Teståret skal netop ses som et udviklingsår, hvor man i klyngen får aftalt med hinanden, hvad der skal til for at udmønte principperne. Det handler i høj grad om at have opbygning af relationer og kommunikation på tværs i højsæde. Derudover vil det være vigtigt, at der er rum til at finde den rette organisering i egen organisation ift. at imødegå principperne om kort reaktionstid og tilgængelighed. Derfor lægges op til, at hver klynge i efteråret 2019 får en status på processen for rammepapiret samt tager hul på de indledende overvejelser af, hvordan man vil omsætte principperne i rammepapiret, så man er klar til at udvikle samarbejdet om de udgående teams og omsætte principperne i løbet af 2020 herunder at udarbejde en konkret implementeringsplan for principperne om 'kort reaktionstid' og 'tilgængelighed', når rammepapiret er politisk godkendt. I den forbindelse kan følgende spørgsmål overvejes i klyngerne: Hvordan vil vi gribe opgaven an i klyngen ift. at udmønte principperne med henblik på at sikre det gode sammenhængende borgerforløb? o Hvad skal der til? o I hvilken takt kan vi gøre det? o Hvad skal der til for at forandre hastigheden i forløbene? o Hvad skal der til for at skabe tilgængelighed via en enkel indgang? Den enkelte klynge aftaler konkrete evalueringskriterier ift. hvordan klyngen lykkes med at skabe sammenhængende borgerforløb. Erfaringer fra klyngerne samles sammen med henblik på spredning af gode modeller for samarbejde. Teståret afsluttes med at afholde et fælles læringsseminar, hvor klyngernes erfaringer deles på tværs. På baggrund af erfaringerne tages stilling til, hvorvidt principperne skal justeres. Godkendelsesproces for rammepapiret Tidspunkt Udvalg/fora Aktivitet 21. juni 2019 Baggrundsgruppemøde Drøftelse af rammepapir Primo august 2019 Styregruppen for alliancen om den Bemærkninger til rammepapir nære psykiatri (udsendes primo juli skriftligt med svarfrist primo august) 27. august 2019 DASSOS Godkendelse/drøftelse af rammepapir September 2019 Patientinddragelsesudvalget Bemærkninger til rammepapir

17 Tillæg til rammepapir vedr. samarbejdet om udgående ambulante teams voksen psykiatri. Version 04. september 2019 skriftligt 25. september 2019 Sundhedsstyregruppen/KOSU Drøftelse og godkendelse af rammepapir 30. oktober 2019 Sundhedskoordinationsudvalget Godkendelse af rammepapir 8. november 2019 KKR Godkendelse af rammepapir 26. november 2019 Praksisplanudvalget Godkendelse af rammepapir November/december 2019 Region og kommuner Godkendelse af rammepapir Klyngerne o Midtklyngen: 22. november Efteråret Status på processen samt indledende o Aarhusklyngen: 30. september drøftelser af plan for udmøntning af el. 13. december 2019 rammepapiret (med forbehold for o Vestklyngen: 27. november 2019 eventuelle ændringer i den politiske o Randersklyngen: 14. november proces) 2019 o Horsensklyngen: 7. oktober 2019

18 Rammepapir for tværsektorielt samarbejde om regionale udgående teams i psykiatrien (voksen) Baggrund Som en del af det regionale budgetforlig 2019 afsatte Region Midtjylland 50 mio. kr. til et løft af psykiatrien, heraf er 8 mio. kr. afsat til en styrkelse og harmonisering af den udgående ambulante aktivitet på tværs af regionen. Formålet er at skabe hurtig kontakt, forebygge indlæggelser og fremme tidlig udskrivelse. Da den udgående ambulante aktivitet har tydelige snitflader til kommunerne, er arbejdet forankret i regi af alliancen om den nære psykiatri. På den baggrund er der i regi af Alliancen om den nære psykiatri udarbejdet et rammepapir for samarbejdet om regionale udgående teams i psykiatrien (voksen) samt et forslag til implementeringsovervejelser for udmøntningen. Rammepapiret indgår som et af udviklingsinitiativerne målrettet voksne borgere med svær psykisk sygdom, som er et af målene i sundhedsaftalen ( ) under indsatsområdet den nære psykiatri. Rammepapiret Formålet med rammepapiret er at skitsere, hvordan samarbejdet om de udgående teams skal se ud. Kernen i rammepapiret udgøres af fem principper, der skal være med til at sikre gode sammenhængende borgerforløb. Gensidig samarbejds- og informationspligt Princippet indebærer blandt andet, at vi tidligt er opmærksom på hinanden som samarbejdspart i konkrete borgerforløb, så vi tager tidlig kontakt til hinanden, informerer hinanden og stiller os til rådighed for hinanden. Kort reaktionstid Princippet om kort reaktionstid betyder blandt andet, at der er enighed om, at der skal være skabt hurtig kontakt til relevante parter inden for 2-3 arbejdsdage. Herefter udarbejder de relevante parter (kommune, regionspsykiatri, almen praksis, borger) sammen en fælles plan for borgerens videre forløb. Tilgængelighed Dette princip indebærer, at vi kan tilbyde en enkelt indgang samt intern koordinering i egen organisation i forhold til den første kontakt om en borger. Når der er etableret den første kontakt om en borger, skal det være tydeligt, hvem man som samarbejdspart kontakter fremover vedrørende forløbet. Relationsdannelse Høj kvalitet i samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis er essentielt for at kunne gøre en forskel for borgerne. Derfor prioriteres relationsdannelse og kendskabet til hinanden som et middel til at sikre høj kvalitet i vores samarbejde. Rådgivning og sparring Almen praksis og kommuner kan have behov for specialiseret ekspertise og rådgivning fra det udgående team ift. at sikre det bedste forløb for borgeren. Princippet om rådgivning og sparring indebærer derfor, at det udgående ambulante team understøtter kommune og praktiserende læge med rådgivning og specialiseret ekspertise om de konkrete borgerforløb.

19 Principperne udgør rammen for samarbejdet, mens selve udmøntningen aftales i det lokale klyngesamarbejde om de udgående teams. Der er udarbejdet et tillæg til rammepapiret om implementeringsovervejelser for udmøntningen. Proces Rammepapiret er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget 30. oktober 2019 og sendes nu til godkendelse i de 19 kommuner og i regionen med henblik på ikrafttrædelse pr. 1. januar Rammepapiret er drøftet i DASSOS 27/8 og i Sundhedsstyregruppen/KOSU 25/9. KD-net blev orienteret om rammepapiret den 25/10. Rammepapiret bliver desuden fremlagt til godkendelse i KKR 8/11 samt i Praksisplanudvalget 26/ bliver et testår. Det betyder, at det ikke forventes, at alle parter står klar til at efterleve alle fem principper fra dag ét. Teståret er et udviklingsår, hvor man i klyngen får aftalt med hinanden, hvad der skal til for at udmønte principperne i løbet af Primo 2021 evalueres samarbejdet om de udgående teams.

20

Rammepapir: Samarbejdet om udgående ambulante teams psykiatri (voksen)

Rammepapir: Samarbejdet om udgående ambulante teams psykiatri (voksen) Rammepapir: Samarbejdet om udgående ambulante teams psykiatri (voksen) Dette papir beskriver rammen for samarbejdet mellem de udgående regionale teams i voksenpsykiatrien, kommunerne og almen praksis,

Læs mere

Rammepapir: Samarbejdet om udgående ambulante teams psykiatri (voksen)

Rammepapir: Samarbejdet om udgående ambulante teams psykiatri (voksen) Rammepapir: Samarbejdet om udgående ambulante teams psykiatri (voksen) Dette papir beskriver rammen for samarbejdet mellem de udgående regionale teams i voksenpsykiatrien, kommunerne og almen praksis,

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Læsevejledning: Forkortelsen RP henviser til Regionspsykiatrien, f.eks. er RP Horsens Regionspsykiatrien Horsens.

Læsevejledning: Forkortelsen RP henviser til Regionspsykiatrien, f.eks. er RP Horsens Regionspsykiatrien Horsens. Psykiatri og Social Administnen Psykiatriplanlægning Tingvej 15B Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Oversigt over ambulante teams i psykiatrien i Region Midtjylland

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Dette baggrundsnotat om samarbejdet

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Ved direktør Mette Andreassen Social, Sundhed & Omsorg Viborg Kommune Disposition - Midtklyngen i den regionale organisation - Hvordan samarbejder

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 v. Christine Kousholt, Sundhedschef, Århus Kommune Formand for Sund By Netværket i DK KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe

Læs mere

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Lemvig Kommune Holstebro Kommune Struer Kommune AAT, Regionspsykiatrien Vest Informationspjece til praktiserende læger, lægevagten og andre fagprofessionelle

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Psykiatrien i Nordvest

Psykiatrien i Nordvest sykiatrien i Nordvest Foto: Ole Mortensen April 2018 Informationspjece til praktiserende læger, Lægevagten og øvrige samarbejdspartnere Kort om tilbuddet sykiatrien i Nordvest er et samarbejde mellem Lemvig,

Læs mere

Om Region Midtjylland

Om Region Midtjylland Om Region Midtjylland Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen Informationsmøde for regionsrådskandidater den 9. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner 9. oktober 2017 Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner Baggrund Alle borgere har ret til udredning og behandling

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Lemvig Kommune Holstebro Kommune Struer Kommune AAT, Regionspsykiatrien Vest Informationspjece til borgere og pårørende April 2019 Lemvig Kommune Hvad er en

Læs mere

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Lemvig Kommune Holstebro Kommune Struer Kommune AAT, Regionspsykiatrien Vest Informationspjece til praktiserende læger, lægevagten og andre fagprofessionelle

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kompetenceudvikling og uddannelse. Uddannelseskoncept for borgere med KOL

Kompetenceudvikling og uddannelse. Uddannelseskoncept for borgere med KOL Kompetenceudvikling og uddannelse For at lykkes med telemedicinske tilbud, der skaber værdi i en dagligdag med sygdom, skal vi som sundhedsvæsen være opsøgende på, hvad det vil sige at leve en hverdag

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Forretningsudvalget (Direktørforum) 21. juni 2017 08.30-10.30 Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2 Side 1 af 5 Mødedeltagere:

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Et sammenhængende sundhedsvæsen Oplæg på DSR s fagdag om faglig forsvarlighed ved sundhedschef Birgitte Holm Andersen 27. november 2012 Et sammenhængende sundhedsvæsen Hvordan kan et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

Læs mere

Ambulante døgnpladser

Ambulante døgnpladser sykiatrien i Nordvest Ambulante døgnpladser Foto: Ole Mortensen Maj 2018 Informationspjece til borgere og pårørende Hvad er en ambulant døgnplads? å en ambulant døgnplads er der mulighed for et kortere

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20. november 2018 Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 0. Indledning I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på

Læs mere

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest Lemvig Kommune Holstebro Kommune Struer Kommune AAT, Regionspsykiatrien Vest Informationspjece til borgere og pårørende November 2018 Hvad er en ambulant døgnplads?

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMAS Koordineret med: Sagsnr.: 1609792

Læs mere

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland Hvad skal der til for at bedre de socialt udsattes helbred og modgå for tidlig død. Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland samt praktiserende læger. www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

2. Generations Sundhedsaftaler

2. Generations Sundhedsaftaler 2. Generations Sundhedsaftaler v/ Jens Bejer Damgaard, RSS, Kommunesamarbejde og sundhedsaftaler, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk En overordnet opdeling (ny vejledning) Den sundhedspolitiske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Midtjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Samskabelse mellem borger, region og kommune med afsæt i Akut Ambulant Team

Samskabelse mellem borger, region og kommune med afsæt i Akut Ambulant Team Samskabelse mellem borger, region og kommune med afsæt i Akut Ambulant Team Lene Mulvad, Anette Kjær Jensen, Lene Bjerg og Agnethe Clemmensen Psykiatri og Social Formålet med AAT-projektet Et akut, kortvarigt

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2019-20 Gældende pr. 1.1. 2019 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Referat Udvikling af samarbejde og revidering af aftale vedr. mennesker med sindslidelser og samtidigt misbrug

Referat Udvikling af samarbejde og revidering af aftale vedr. mennesker med sindslidelser og samtidigt misbrug Budget & Plan Referat Udvikling af samarbejde og revidering af aftale vedr. mennesker med sindslidelser og samtidigt misbrug 5. november 2015 Mødedeltagere Carsten Johansen, Aalborg Kommune Frank Lundum,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Psykiatrien i Nordvest. Samarbejdsaftale

Psykiatrien i Nordvest. Samarbejdsaftale Psykiatrien i Nordvest Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale om Psykiatrien i Nordvest 1. Samarbejdsaftalens parter Region Midtjylland Skottenborg 26, 8800 Viborg og Holstebro Kommune Kirkestræde 11, 7500

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Kongres &

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Kongres & Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 24.08.2016 kl. 13.00-15.00 Aalborg Kongres & Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Nyt Aalborg Universitetshospital 2 3 Afrapportering

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan Til medlemmerne af Implementeringsgruppen Sundheds-IT og Digitale arbejdsgange Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri 8. juni 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende læger (PLO Midt) Region Midtjylland

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Favrskov kommune 142 181 142 160 Hedensted kommune - 38 - - Herning Kommune 1.004 451 780 310 Holstebro kommune 756 464 736 402

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

KKR. Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser. Mandag den 10. oktober 2016 Kl. 08:30 15:30. Herning Kongrescenter Østergade Herning

KKR. Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser. Mandag den 10. oktober 2016 Kl. 08:30 15:30. Herning Kongrescenter Østergade Herning KKR MIDTJYLLAND Konference Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser Mandag den 10. oktober 2016 Kl. 08:30 15:30 Herning Kongrescenter Østergade 37 7400 Herning Region Midtjylland Konference: Mere

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 19. juni 2019 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 19. juni 2019 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 19. juni 2019 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Jan Fischer (A) Michael Aakjær (A) Helle Røge (F)

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR. 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark

SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR. 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR Baggrund Mange borgere med

Læs mere

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient - Indledende kommunale perspektiver Møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 1 Et foranderligt felt med gensidige afhængigheder

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Referat fra Klyngestyregruppemøde 03.06.14 på Regionshospitalet Randers.

Referat fra Klyngestyregruppemøde 03.06.14 på Regionshospitalet Randers. Referat fra Klyngestyregruppemøde 03.06.14 på Regionshospitalet Randers. Mødeleder: Marianne Jensen Referent: Hanne Mark Dagsorden: 1. Drøftelse af regionale nøgletal ved regionen Bilag: Nøgletal : Forklaringsnotat

Læs mere

Møde i Samarbejdsforum Thy-Mors 25. maj 2016

Møde i Samarbejdsforum Thy-Mors 25. maj 2016 Psykiatriens Samarbejdsforum Thy- Mors Administrativ koordinator - PS Klinik Nord Lis Hvass Markusen +4597644086 lis.hvass.markusen@rn.dk 02.06. 2016 REFERAT AF Møde i Samarbejdsforum Thy-Mors 25. maj

Læs mere

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode.

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2. oktober 2015 Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6102 Direkte 24798168 Mail cch@regionh.dk Dato: 6. august 2015 Driftsmålsstyring Genindlæggelser Akutte

Læs mere

Modeller for kommunal organisering ift. samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri til inspiration

Modeller for kommunal organisering ift. samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri til inspiration Modeller for kommunal organisering ift. samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri til inspiration I samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri er anført: I alle kommuner skal medarbejdere, der arbejder med

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl. 10.00-12.30.

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse

Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse Proces: Opdateret august 2014 tilrettet december 2016 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale om Mennesker med sindslidelse Dato Arbejdsgruppens

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Referat fra møde i Faglig Følgegruppe i Vestklyngen, Region Midtjylland. Torsdag den 2. oktober 2014 kl

Referat fra møde i Faglig Følgegruppe i Vestklyngen, Region Midtjylland. Torsdag den 2. oktober 2014 kl Referat fra møde i Faglig Følgegruppe i Vestklyngen, Region Midtjylland Torsdag den 2. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Regionshospitalet Holstebro, Sal 3 ved foredragssalene, Indgang U Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Regionsrådvalg 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region Midtjylland 1,3 mio. Region Hovedstaden 1,8 mio. Region Syddanmark 1,2 mio.

Læs mere

N O V E M B E R

N O V E M B E R A R B E J D S G A N G E M E L L E M DEN R E G I O N A L E P S Y K I A T R I OG K O M M U N E R N E F O R M E N N E S K E R M E D S P I S E F O R S T Y R R E L S E N O V E M B E R 2 0 1 7 A R B E J D S

Læs mere

Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. 1. Indledning

Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. 1. Indledning Psykiatri og Social Administrationen Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social Økonomiafdelingen Tingvej 15 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Opfølgning budgetforlig

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts 2013./.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Forretningsudvalget: Dagsorden. Dato: Den 26. april 2017 kl Viborg Rådhus Prinsens alle Viborg Mødelokale M3.3 (3.

Forretningsudvalget: Dagsorden. Dato: Den 26. april 2017 kl Viborg Rådhus Prinsens alle Viborg Mødelokale M3.3 (3. Forretningsudvalget 26.4.17 Dagsorden Sekretariat for Rammeaftaler Midtjylland Prinsens Allé 5 8800 Viborg www.rammeaftaler.viborg.dk Dato: 7. april 2017 Sagsbehandler: Maria Eeg Smidt Tlf. 41 71 99 98

Læs mere

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager)

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager) Dagsorden til mødet i Den tværsektorielle FMK-styregruppe Torsdag den 11. juni 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C Tidspunkt: 15.30-17.00 Virtuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSSKEMA Opfølgningssamtaler med borgeren og opfølgning på kortsigtede og langsigtede mål samt plan, dokumenteres heri.

OPFØLGNINGSSKEMA Opfølgningssamtaler med borgeren og opfølgning på kortsigtede og langsigtede mål samt plan, dokumenteres heri. Værktøjskasse Hvornår og hvordan anvendes dokumenterne? SAMTALEGUIDE Anvendes som egen tjekliste ved første samtale med borgeren. ROK-SKEMA (LOLLAND) / OPLYSNINGSSKEMA (GULDBORGSUND) Heri dokumenteres

Læs mere

Psykiatri- og Socialudvalget

Psykiatri- og Socialudvalget Psykiatri- og Socialudvalget 20. NOVEMBER 2018: Oplæg ved Charlotte R. Josefsen og Torben Kyed Larsen Regeringens psykiatriplan det aktuelle politiske og faglige grundlag for psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

De enkelte kommuners høringssvar skal ses som et supplement hertil.

De enkelte kommuners høringssvar skal ses som et supplement hertil. Regionsrådet i Midtjylland KKR MIDTJYLLAND Høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Social Strategi Den 2. september 2013 Sags ID: SAG-2013-04325 Dok.ID: 1732346 De midtjyske kommuners administrative

Læs mere

v. Gitte Nørgaard Kom godt hjem -udskrivelse af de svageste ældre

v. Gitte Nørgaard Kom godt hjem -udskrivelse af de svageste ældre Kom godt hjem - udskrivelse af de svageste ældre v. Gitte Nørgaard Projektets rammer Vestklyngen: 6 kommuner, Hospitalsenheden Vest og klyngens praktiserende læger 3 år (2017 2019) Støttet med 3,7 mio

Læs mere