Donkraft 2 ton BRUGSANVISNING , 09/24/2018 FLX-WH-01, PO Art.Nr.: / (gratis, mobiltakst afviger)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Donkraft 2 ton BRUGSANVISNING , 09/24/2018 FLX-WH-01, PO Art.Nr.: / (gratis, mobiltakst afviger)"

Transkript

1 Donkraft 2 ton KUNDESERVICE / (gratis, mobiltakst afviger) Art.-Nr /24/2018 BRUGSANVISNING ID , 09/24/2018 FLX-WH-01, PO Art.Nr.: 1586

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 Symboler TILSIGTET BRUG... 4 Rimelig forudsigelig forkert brug... 4 Manipulation eller ændringer SIKKERHEDSHENVISNINGER LEVERINGSOMFANG PRODUKTOVERSIGT TEKNISKE DATA MONTAGE OG IBRUGTAGNING...12 Montage af løftearm...12 Montage af aftageligt bæregreb...13 Ibrugtagning af donkraft...13 Demontage/montage af adapter-sadel BETJENING...14 Hæve...14 Sænke FEJLLISTE VEDLIGEHOLDELSE, RENGØRING OG OPBEVARING...17 Vedligeholdelse...17 Rengøring og opbevaring BORTSKAFFELSE...21 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

3 1. INDLEDNING DIN EN 1494: (EN1494:2000 +A1) Der må ikke udføres nogen ændringer, som virker ugunstigt på løfteanordningens overensstemmelse med denne standard. Denne brugsanvisning kan også downloades som pdf-fi l på v ores hjemmeside: Inden første brug skal denne brugsanvisning læses omhyggeligt igennem og den skal gemmes til senere brug. Ved videregivelse af dette produkt skal denne brugsanvisning medfølge. Vær opmærksom på at følge sikkerhedshenvisningerne. Enhver person, som bruger eller betjener dette produkt, skal være fortrolig med indholdet i denne brugsanvisning. Denne brugsanvisning er en del af produktet. Overholdelsen af alle nævnte punkter i brugsanvisningen vedrørende brug og vedligeholdelse sikrer en problemfri brug af donkraften i flere år. For at bibeholde original-standen skal der udelukkende bruges original-reservedele, som udelukkende kan fås via service-centret. Løfteanordninger skal vedligeholdes og repareres i overensstemmelse med producentens anvisninger. Sådan vedligeholdelse og reparation skal udføres af autoriserede personer. Løfteanordningen betegnes efterfølgende som donkraft. 3

4 Symboler Betydning af signalord og symboler: Hvis dette ignoreres er der bety- FARE! delig risiko for personkvæstelser eller livsfare. Hvis dette ignoreres er der mid- ADVARSEL! del risiko for personkvæstelser. Ringe risiko for FORSIGTIG! personkvæstelser, og også fare for materielle skader eller skade på produktet. Fare for materielle skader eller PAS PÅ: skade på produktet. VIGTIGT! INFO! Hvad der skal bemærkes. Nærmere forklaring. 2. TILSIGTET BRUG Donkraften er konstrueret til kortvarig løftning af køretøjer på op til 2 ton og kun tilladt til privat brug. Rimelig forudsigelig forkert brug En anden brug end fastlagt under tilsigtet brug eller brug der går ud over denne gælder som ikke-tilsigtet. Producenten er ikke ansvarlig for heraf følgende skader. Brugeren står selv inde for risikoen herfor. Manipulation eller ændringer Ved egenmægtig manipulation og ændringer på donkraften ophører producentens ansvar og garanti. Sådanne indgreb kan medføre alvorlige personskader og materielle skader. Læs hele brugsanvisningen. 4

5 3. SIKKERHEDS- HENVISNINGER Vær hele tiden opmærksom på føl- VIGTIGT! gende henvisninger for at undgå personskader eller materielle skader som følge af forkert brug. Brugeren skal gives al påkrævet information til den nødvendige træning og angivelser over pumpeog tværgående kræfter. Brug i eksplosiv atmosfære eller i bjergværk er underlagt særlige reguleringer. Dette apparat må ikke bruges af børn. Opbevar donkraften uden for børns rækkevidde. Børn må ikke lege med donkraften. Sørg for at der i FARE! tilfælde af en ulykke omgående kan tilkaldes hjælp. For at undgå eventuelle ulykker skal den hævede last og donkraften hele tiden være synlig. Donkraften og den hævede last må ikke efterlades uden opsyn. I tilfælde af en driftsforstyrrelse skal man se fremgangsmåden som beskrevet i kapitel 9. Hvis pumpestangen klemmer eller køretøjet ikke kan hæves og sænkes efter forskrifterne, skal der bruges en anden donkraft til at støtte køretøjet og fjerne den defekte donkraft. Efter et sådant tilfælde skal donkraften kontrolleres af producenten. Ved synlige defekter. Ved synlige defekter eller funktionsforstyrrelser skal donkraften tages ud af brug og der skal sørges for at donkraften ikke tages i brug ved en fejltagelse. Hvis dette ikke overholdes kan der forekomme personskader eller materielle skader. I tilfælde af reparation skal man være opmærksom på at der udelukkende bruges originale reservedele. Donkraften må ikke bruges før den er repareret fuldstændig. 5

6 Køretøjet sikres mod at rulle væk. Køretøjet skal sikres mod at rulle væk inden donkraften bruges. Håndbremsen skal aktiveres, og køretøjet skal sættes i gear. Hjul som ikke skal hæves skal blokeres med kiler. Hvis dette ikke overholdes kan der forekomme personskader eller materielle skader. Fare som følge af uventet sænkning. Det er ikke tilladt at arbejde under det hævede køretøj, så længe det ikke er sikret med egnede midler. For at undgå en uventet sænkning skal køretøjet sikres med egnede bukke. Hvis dette ikke overholdes kan der forekomme personskader eller materielle skader. Ved hævning og sænkning af et køretøj. Der må ikke være personer som læner sig op ad køretøjet eller personer som befinder sig i eller på køretøjet. For at undgå kvæstelser skal alle farer, som kan opstå under demonteringen af donkraften, undgås. Det hævede køretøj må ikke flyttes. Et køretøj som er hævet må ikke flyttes eller bevæges med donkraften. Donkraften kan ikke holde til denne belastning, og det kan medføre personskader eller materielle skader. Vær opmærksom på underlaget beskaffenhed. Brug kun donkraften på et jævnt og fast underlag. På den måde hindres det at køretøjet ruller væk ved hævning. Vær også opmærksom på at underlag, som ikke er tilstrækkelige til denne last, kan give efter. Donkraften kan komme til at stå skævt. Hvis dette ikke overholdes kan der forekomme personskader eller materielle skader. Vær opmærksom på den tilladte bæreevne. Hæv ikke et køretøj, som vejer mere end 2 ton, med donkraften, heller ikke kortvarigt. Donkraften kan blive ødelagt, og det kan medføre personskader eller materielle skader. Køretøjets vægt kan ses i køretøjets driftsvejledning. 6

7 Hold personer ADVARSEL! inklusive børn med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber væk fra donkraften. Det er forbudt for disse personer at betjene donkraften. De kan ikke vurdere faren ved donkraften korrekt. Hold emballage væk fra børn. Lad ikke emballage ligge skødesløst, det kan blive til farligt legetøj for børn. Vedvarende hævning forbudt. Brug kun donkraften til at hæve og sænke køretøjet. Vedvarende hævning kan overbelaste donkraften og medføre personskader og materielle skader. Klemfare. Under arbejdet med donkraften må man aldrig gribe ind under den bevægelige bærearm. Ved hævning må hænderne ikke komme mellem sadel og køretøj. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre alvorlige personskader. For at undgå mulige kvæstelser FORSIGTIG! må der ikke løftes personer med donkraften. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre personskader. Der må ikke hæves nogen last, hvis egenskab kan medføre farlige situationer eller kvæstelser (f.eks. en beholder med smeltet metal eller syre, strålende materialer eller særlig ømtålig last). Hvis den påkrævede kraft til at betjene produktet er for stor, skal kraften reduceres ved at tilkalde en anden person. Bær beskyttelsestøj. Bær altid personligt beskyttelsesudstyr, såsom tætsiddende tøj og skridsikre sko. Derved reduceres risikoen for kvæstelser. Vær opmærksom på omgivelsesforholdene. For at undgå kvæstelser må der ikke hæves last ved ekstrem vindbelastning. 7

8 For at undgå kvæstelser og funktionsforstyrrelser må donkraften ikke bruges under følgende betingelser: ved usædvanlige omgivelsesforhold, som f.eks. i meget koldt eller meget varmt vejr, under indflydelse af kraftig magnetisk stråling og lignende, i sammenhæng med eksplosive stoffer og hjælpestoffer. For at undgå kvæstelser skal du være opmærksom på de særlige retningslinjer ved brug af donkraften på søgående skibe. Få information på stedet om de særlige sikkerhedsforskrifter. Ved påfyldning af hydraulikvæske skal du være opmærksom på at bruge den korrekte viskositet og informationen om påfyldningsmængde. Information om dette findes under Tekniske date (side 11) og i beskrivelsen Påfyldning af olie på side 18. Hvis der er spild olie i arbejdsområdet, skal grundfladen rengøres grundigt, inden der hæves last i dette område. En grundflade som er tilsmudset med olie kan medføre at donkraften glider væk. Kontroller kendetegnene regelmæssigt i forbindelse med opretholdelsen af originalstanden. Henvisninger på donkraften, som ikke længere kan læses, skal omgående udskiftes. 8

9 4. LEVERINGSOMFANG Efter udpakningen skal leveringsomfanget kontrolleres for fuldstændighed og produktets upåklagelige stand. 1 x donkraft 1 x løftestang 1 x bæregreb (aftageligt) 1 x adapter-sadel (formonteret) 1 x brugsanvisning 1 x garantikort 9

10 5. PRODUKTOVERSIGT Løftearmsoptager 2 Afdækningsplade 3 Bærearm 4 Sadel 5 Adapter-sadel 6 Faste ruller 7 Holdeklips (begge sider) 8 Løftearm (todelt) 9 Styrbare ruller 10 Bæregreb (aftageligt) 11 Udluftningsventil 10

11 6. TEKNISKE DATA Mål (Længde x Bredde x Højde): ca. 483 x 189 x 150 mm Vægt: ca. 9,7 kg Minimal sadelhøjde i mm: (uden adapter-sadel) (med adapter-sadel) Maksimal sadelhøjde i mm (med last): (uden adapter-sadel) (med adapter-sadel) Maksimal sadelhøjde i mm (uden last): (uden adapter-sadel) (med adapter-sadel) Maksimal løfteeffekt (bæreevne): 2 ton Viskositet hydraulikolie: SAE 10 Olie-påfyldningsmængde: 90ml (+/-5ml) Produktets levetid: 5 år Da vores produkter konstant videreudvikles og forbedres, er designog tekniske ændringer mulige. 11

12 7. MONTAGE OG IBRUGTAGNING Dette kapitel beskriver de grund- VIGTIGT! læggende handlinger til montage og ibrugtagning. Montage af løftearm 1 8 a 8 b Sæt løftearmen (8) i løftearmsoptageren (1). Drej løftearmen (8) til højre eller venstre for at lukke bajonetlukningen. Sæt løftearmens (8) to dele sammen. Sørg for at kuglen (a) går i indgreb i boringen (b). Nu er løftearmens to dele forbundet sikkert med hinanden. For at adskille løftearmens dele skal kuglen (a) presses lidt ind med en spids genstand og løftearmens dele kan trækkes fra hinanden. 12

13 Montage af aftageligt bæregreb 13 Ibrugtagning af donkraft Inden donkraften VIGTIGT! bruges skal det kontrolleres at: 11 Sæt en øsken fra bæregrebet (10) over en af de to møtrikker (13). 10 Gør nu en træk-dreje-bevægelse med bæregrebet (10) for at få den anden øsken til at gå i indgreb på den anden møtrik. Vær opmærksom på at grebet ikke overbelastes og brækker. udluftningsventilen (11) er fuldstændig lukket, cylinderen er udluftet og der er tilstrækkeligt olie i cylinderen (se kapitel Vedligeholdelse). Ved første INFO! ibrugtagning og efter længere stilstand skal løftearmen (8) betjenes flere gange for at fordele olien i cylinderen regelmæssigt. 13

14 Demontage/montage af adapter-sadel Til denne handling er der brug for en topnøgle og en gaffelnøgle eller ringnøgle af størrelsen SW19. Løsn møtrikken (14) med f.eks. en ringnøgle, mens skruen (15) holdes imod Fjern møtrikken (14) og skruen (15) fra sadlen (4). 5 4 Tag adapter-sadlen (5) fra sadlen (4). Sæt skruen (15) i det drejelige sadelunderlag og fastgør møtrikken (14) igen. Montagen sker i INFO! omvendt rækkefølge. 8. BETJENING Læs i betjeningsvejledningen til FARE! dit køretøj hvor de forudsete kontaktflader til løftning befinder sig. Køretøjet må kun hæves på de dertil forudsete kontaktflader for at undgå personskader og materielle skader. Dette kapitel beskriver de grund- VIGTIGT! læggende handlinger til betjening af donkraften. Hæve 1. Inden køretøjet hæves skal det kontrolleres at udluftningsventilen (11) er lukket og at bærearmen (3) er helt sænket. 2. Anbring donkraften under den forudsete kontaktflade på køretøjet. Det er nemt at 14

15 anbringe donkraften korrekt som følge af de styrbare ruller (9) på donkraften. 3. Betjen løftearmen (8) flere gange indtil sadlen (4) berører kontaktfladen fast. Hvis det er nødvendigt kan sadlens leje (4) korrigeres ved at dreje eller forskyde donkraften. 4. Hæv køretøjet så meget så der kan stilles egnede bukke under de forudsete kontaktflader på køretøjet. 5. Sænk forsigtigt køretøjet indtil det sidder fast på bukkene. Læs om betjening og anbrin- INFO! gelse af bukkene i betjeningsvejledningerne til bukkene og køretøjet. Sænke 1. Hæv køretøjet med donkraften indtil bukkene kan fjernes Sæt løftearmen med mellemstykket (16) på udluftningsventilen (11). 3. Drej løftearmen (8) langsomt mod urets retning for at åbne udluftningsventilen (11). Sadlen (4) henholdsvis bærearmen (3) sænker sig langsomt. åbne lukket 8 4. Sænk sadlen (4) henholdsvis bærearmen (3) helt ned. Drej løftearmen (8) i urets retning for at lukke udluftningsventilen (11) igen. 15

16 9. FEJLLISTE Problem/Fejl Mulig årsag(er) Afhjælpning Donkraften hæver ikke køretøjet. For lidt olie. Påfyld olie. Se kapitlet Vedligeholdelse Tilsmudset olie blokerer udluftningsventil. Skift olie. Se kapitlet Vedligeholdelse Udluftningsventil ikke helt lukket. Luk udluftningsventil helt. Donkraften sænker ikke køretøjet Udluftningsventil ikke helt åbnet. Åbn udluftningsventil helt. For meget olie i cylinderen. Tap lidt olie af. Tilsmudset olie blokerer udluftningsventil. Skift olie. Se kapitlet Vedligeholdelse Synlig defekt. Som følge af slag, stød eller fald, revner eller bøjede dele. Donkraften skal kontrolleres af en autoriseret person og eventuelt repareres. Olie løber ud. Tætning eller cylinder Kontakt serviceværk- Donkraften laver støj ved hævning eller sænkning af køretøjet. defekt. Donkraftens bevægelige dele er ikke smurt tilstrækkeligt. Cylinder defekt sted. Smør de bevægelige dele med lidt olie. Kontakt serviceværksted. VIGTIGT! Alle yderligere reparationer må udelukkende udføres af autoriserede personer eller serviceværkstedet. 16

17 10. VEDLIGEHOLDELSE, RENGØRING OG OPBEVARING Vedligeholdelse Udluft cylinder (uden køretøj) 8 3. Drej løftearmen (8) langsomt mod urets retning for at åbne udluftningsventilen (11). Sænk sadlen (4) henholdsvis bærearmen (3) helt ned. 1 åbne lukket 1. Sæt løftearmen (8) i løftearmsoptageren (1), og drej løftearmen (8) til højre eller venstre for at lukke bajonetlukningen. Betjen løftearmen (8) flere gange for at hæve sadlen. 2. Sæt nu løftearmen (8) med mellemstykket (16) på udluftningsventilen (11) Drej løftearmen (8) i urets retning for at lukke udluftningsventilen (11). Udluft cylinderen VIGTIGT! efter hver brug. Sørg for at alle bevægelige dele på donkraften bliver smurt af og til

18 Påfyldning af olie For meget olie FARE! kan blokere donkraftens funktioner. Den blokerede donkraft kan blive overbelastet og det kan medføre personskader og materielle skader. PAS PÅ: Forkert olie kan påvirke donkraftens funktion. Brug kun olie som er angivet i kapitlet Tekniske data Løft gummilukningen (18) på cylinderen (17) forsigtigt til side med en flad skruetrækker (SL 6,5 x 150 mm) uden derved at beskadige den. Tag gummilukningen (18) af Påfyld olie til cylinderens (17) stempelstang (19) knapt er dækket. Sørg for ikke at spilde olie. Brug eventuelt en lille tragt til at påfylde olie Klap afdækningspladen (2) opad Rengør gummilukningen (18) med en klud inden den sættes i igen. 18

19 18 5. Tryk fast ovenfra på gummilukningen (18). Som hjælp kan du tage den flade skruetrækker (SL 6,5 x 150) og presse forsigtigt på siden mod gummilukningen Skift olie Skift olien i cylinderen hvert 3. år. VIGTIGT! For at tappe gammel olie ud af cylinderen (17) skal gummilukningen (18) fjernes som beskrevet under påfyldning af olie. Vend hele donkraften med cylinderåbningen nedad. Tap den gamle olie over i en egnet beholder (f.eks. bundkar). Rengør donkraften med en klud. Fyld nu ny olie i cylinderen som beskrevet under påfyldning af olie. Sæt derefter gummilukningen (18) på igen som beskrevet under påfyldning af olie. 6. Klap afdækningspladen (2) ned igen. Kontrollér oliestanden årligt. VIGTIGT! Hvis donkraften er vedvarende i brug, skal oliestanden kontrolleres inden brug med regelmæssige intervaller. Smør alle bevægelige dele med regelmæssige intervaller. 19

20 Rengøring og opbevaring Brug ikke skrappe rengørings- FORSIGTIG! midler og kemikalier. Skrappe rengøringsmidler og kemikalier kan angribe donkraftens overflade og dele. Dampe og kropskontakt med skrappe rengøringsmidler og kemikalier kan fremkalde allergiske reaktioner hos personer. Rengør donkraften med en let olieret klud, inden den lægges til opbevaring. Donkraften skal opbevares på et rent og tørt sted. Sørg for at donkraften ikke udsættes for kemikalier eller aggressive dampe under opbevaringen. Ved opbevaringen kan løftearmens to dele (8) adskilles og opbevares i holdeklipsen på begge sider af donkraften. 20

21 11. BORTSKAFFELSE Emballagen og INFO! emballagematerialet består af miljøvenlige materialer og kan genbruges 100%. Når donkraften ikke længere kan bruges må den ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Donkraften og olien skal bortskaffes hver for sig. Hæld olien over i en egnet beholder. En ufaglig bortskaffelse af gammel olie skader miljøet. Ved aftapning af olien skal du sørge for ikke at spilde. Enhver blanding med tilsætningsstoffer som opløsningsmiddel, bremse- og kølevæsker er forbudt. Gammel olie skal bortskaffes hvor påfyldningsolie kan købes eller på et sted hvor der indsamles gammel olie. Spørg i tvivlstilfælde kommunen om mulighederne for en miljøvenlig bortskaffelse af produktet. Ved genindvinding af produktet yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet. 21

22 22

23

24 KUNDESERVICE / (gratis, mobiltakst afviger) Art.-Nr /24/2018 Distribueret af: (ikke serviceadresse!): Flexxtrade GmbH & Co. KG Hofstr Hilden Tyskland

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Om denne vejledning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Batteridrevne apparater er ikke legetøj... 3 Generelt... 3 Korrekt håndtering

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AP 100, 200, 300, 300 S Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk Trykt på klorfrit bleget papir. Trykfarverne indeholder vegetabilske

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI Tøjshaver da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87248FV05X03VI 2016-06 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevægeligt skærehoved med ekstra stor skære - flade og aftagelig

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for wienerstiger 3. 05/2019 Nr

Monterings- og brugsanvisning for wienerstiger 3. 05/2019 Nr Monterings- og brugsanvisning for wienerstiger 3 05/2019 Nr. 21000289 1 A B C J K L D E F M G H I N O P OI L Q R S T U V H 2O W X Y KG Z AA 10/13 10 Nm 4. 4x 4x 4x 4. 5. 2x II 5. Monterings- og brugsanvisning

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII Tøjshaver Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93505HB1XVIII 2017-07 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevæ - geligt skærehoved med ekstra stor skæreflade og aftagelig afstandsholder.

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Donkraft af aluminium/stål med en løftekapacitet på 2500 kg Model: T825011L

Donkraft af aluminium/stål med en løftekapacitet på 2500 kg Model: T825011L EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137910 Davidsen A/S bekræfter, at konstruktion og

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

MULTIFUNKTIONSBORD, sæt med 3 stk.

MULTIFUNKTIONSBORD, sæt med 3 stk. 4357616-Multifunkt_man 14.10.16 07:32 Seite 1 MULTIFUNKTIONSBORD, sæt med 3 stk. OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING 15 / 17 4357616 4357616-Multifunkt_man 14.10.16 07:32 Seite 2 4357616-Multifunkt_man

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen!

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90647AS5X2VII 2017-04 Bæreevne i alt ved jævn fordeling max 30 kg www.tchibo.dk/vejledninger

Læs mere

Elektrisk duftlys-opvarmer

Elektrisk duftlys-opvarmer Elektrisk duftlys-opvarmer WUK795 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: WUK795 11/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG Varenr.: 5066 11/2018 WKNF7225/2018 Oversigt 1. Basisstation med varmeplade

Læs mere

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874)

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Betjeningsvejledning Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Indhold 1. Sikkerhedsanvisninger... 2 1.1. Korrekt anvendelse...2 1.2. Driftssikkerhed...3 1.3. Elektromagnetisk kompatibilitet...4

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

LED-lampion med solceller

LED-lampion med solceller LED-lampion med solceller da www.tchibo.dk/vejledninger Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 99310HB32XIX 2018-12 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen!

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90805AS5X2VII 2017-04 Bæreevne i alt ved jævn fordeling max 40 kg Magnet (fx til neglesaks e.l.)

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Betjeningsvejledning HYDRAULISK FLASKEDONKRAFT

Betjeningsvejledning HYDRAULISK FLASKEDONKRAFT EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137906. Davidsen A/S bekræfter, at konstruktion

Læs mere

LED-natlampe Løve. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91225HB44XVII

LED-natlampe Løve. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91225HB44XVII LED-natlampe Løve da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91225HB44XVII 2017-04 Kære kunde! Dejlige drømme for dit barn: LED-natlampen lader lyset strømme ud foroven i løven og hjælper dit barn til

Læs mere

Godkendelser: Beskrivelse:

Godkendelser: Beskrivelse: RULLESTILLADS Godkendelser: EN 131-1: 2015 EN 131-2: 2010+A2: 2017 EN 131-3: 2018 Beskrivelse: Dette teleskopiske stillads er nemt at transportere og nemt at justere i højden til brug steder hvor stillads

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for enkeltstiger 3. 05/2019 Nr

Monterings- og brugsanvisning for enkeltstiger 3. 05/2019 Nr Monterings- og brugsanvisning for enkeltstiger 3 05/2019 Nr. 21000286 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q KG OIL H 2O R S T U V W X Y 65 75 2x 4x 2x 10/13 10 Nm 10/13 10 Nm 2x 4. 2x 1. 2x 1. 3. 5. 2. 3.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Godkendelser: EN 131-1: 2015 EN 131-2: 2010+A2: 2017 EN 131-3: Beskrivelse: Før brug: Placering og opstilling af stillads/stige

Godkendelser: EN 131-1: 2015 EN 131-2: 2010+A2: 2017 EN 131-3: Beskrivelse: Før brug: Placering og opstilling af stillads/stige TELESKOPSTILLADS Godkendelser: EN 131-1: 2015 EN 131-2: 2010+A2: 2017 EN 131-3: 2018 Beskrivelse: Dette teleskopiske stillads er nemt at transportere og nemt at justere i højden til brug steder hvor stillads

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92175AS2X2VIII 2017-11 Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet

Læs mere

Care forebyggende madras

Care forebyggende madras Care forebyggende madras Brugervejledning 2019-08-22 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs alle instruktioner før brug ADVARSEL! 1. Dette produkt må kun anvendes til det tiltænkte formål som beskrevet i denne

Læs mere

Sammenklappelig aluminiumspavillon

Sammenklappelig aluminiumspavillon Sammenklappelig aluminiumspavillon Brugsanvisning III/04/15 SH-AFP-2-H Kære kunde Mange tak fordi du har valgt at købe dette produkt. Vi håber, at du bliver glad for det og gerne benytter det. I denne

Læs mere

LED-lampion med solceller

LED-lampion med solceller LED-lampion med solceller da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95960HB33XVIII 2017-12 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

LED-lampion med solceller

LED-lampion med solceller LED-lampion med solceller da www.tchibo.dk/vejledninger Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 99310HB32XIX 2018-12 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

3 solcelledrevne LED-lamper

3 solcelledrevne LED-lamper 3 solcelledrevne LED-lamper Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94500AB2X1VIII 2017-11 Kære kunde! Dine nye solcelledrevne LED-lamper er ideelle til afgrænsning af havegange og blomsterbede og fungerer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Anvendelsesformål.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Anvendelsesformål. Monteringsvejledning max 5 kg max 10 kg max 15 kg max 5 kg Montering med 2 personer! max 8 kg Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

MANUAL WSP 15F 15 TON FOD/MANUEL PRESSER

MANUAL WSP 15F 15 TON FOD/MANUEL PRESSER MANUAL WSP 15F 15 TON FOD/MANUEL PRESSER LÆS DENNE MAIL GRUNDIGT FØR IBRUGTAGNING 2 EC DECLARATION OF CONFORMITY SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Denmark Ph.: +45 98 23 60 88 Website: www.scantool-group.com

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for teleskopmultistiger 3. 05/2019 Nr

Monterings- og brugsanvisning for teleskopmultistiger 3. 05/2019 Nr dk Monterings- og brugsanvisning for teleskopmultistiger 3 05/2019 Nr. 21000290 1 A B J C D E F G H I K L M N O P Q X Y Z 1x KG OI L H 2O R S T U AA AB AC AD V W 1x 1. 2. 2. 3. II * Variotec V ** Variomax

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 ORIGINAL BRUGSANVISNING DD-ST-150/160-CCS Skinnekryds Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden apparatet tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet. Sørg for, at brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

LED-dekorationslampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88288AB5X5VI

LED-dekorationslampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88288AB5X5VI LED-dekorationslampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88288AB5X5VI 2016-06 Kære kunde! Inspiration fra Fjernøsten, der spreder ro, harmoni og velvære. Din nye LED-dekorationslampe

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

max 120 kg max 10 kg max 20 kg Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde!

max 120 kg max 10 kg max 20 kg Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! max 120 kg max 10 kg max 20 kg Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90764AS4X4VII 2017-05 Kære kunde! Gem denne vejledning til senere

Læs mere

Betjeningsvejledning Kaffemølle. Kaffeemühle CM 80-Serie

Betjeningsvejledning Kaffemølle. Kaffeemühle CM 80-Serie DK Betjeningsvejledning Kaffemølle Kaffeemühle CM 80-Serie Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 3 Inden første ibrugtagning... 4 Krav til opstillingsstedet... 4 Malegradsindstilling... 5 Konstant

Læs mere

RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning

RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning Model: ANP 100 Indholdsfortegnelse Dele og betjeningselementer / Leveringsomfang...3 Sikkerhedsanvisninger...4 Mange tak for din tillid!... 4 Anvendte symboler...

Læs mere

Badeværelsesur med termometer

Badeværelsesur med termometer Badeværelsesur med termometer Brugsanvisning og info om sugekopper Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93302FV01X00VIII 2017-09 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for skyde- og hejsestiger 4. 05/2019 Nr

Monterings- og brugsanvisning for skyde- og hejsestiger 4. 05/2019 Nr dk Monterings- og brugsanvisning for skyde- og hejsestiger 4 05/2019 Nr. 21000288 1 A B J K C D E F G H I L M N O P Q Y Z KG OI L R S T AA AB H 2O U V W X 4x 10/13 10 Nm 10 Nm 10/13 4. 3. 1. 2. 5. 4. 2.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen!

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88864FV03X00VII 2017-02 www.tchibo.dk/vejledninger Kære kunde! Gem monteringsvejledningen til

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning max 25 kg max 5 kg max 10 kg max 15 kg Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90761AS4X4VII 2017-06 Kære kunde! Gem vejledningen til

Læs mere

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning Indhold Korrekt anvendelse... 3 Kontroller pakkens indhold...4 Sikkerhedsanvisninger... 5 Visse personer må ikke bruge apparatet...5 Strømforsyning...6

Læs mere

OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug!

OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug! Monteringsvejledning max 110 kg OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90356AS2X3VII 2016-12 Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning max 20 kg max 10 kg Montering med 2 personer! max 20 kg max 10 kg Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93811AB0X1VIII 2017-09 Kære kunde! Gem vejledningen

Læs mere

Monteringsvejledning max

Monteringsvejledning max Monteringsvejledning max 5 kg max 30 kg Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! max 25 kg Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92076AS5X5VII 2017-07 Kære kunde! Gem denne vejledning til senere

Læs mere

LED-bordlampe. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 89381AB3X2VII

LED-bordlampe. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 89381AB3X2VII LED-bordlampe da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89381AB3X2VII 2016-11 Kære kunde! Din nye LED-bordlampe giver et behageligt, blødt lys. Den er vejrbestandig og kan derfor blive stående udendørs

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15 til Croozer Kid Croozer Kid Plus fra 2016 Babysæde Betjeningsvejledning DANSK 124 007 916 www.croozer.com 1 IMPRESSUM Udgiver: Croozer GmbH Oskar-Jäger-Str. 125 D-50825 Köln Tyskland Alle rettigheder til

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

TROLLA Plænelufter/ Gødningsspreder

TROLLA Plænelufter/ Gødningsspreder TROLLA Plænelufter/ Gødningsspreder Artikel nr.: 12011 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084

Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084 Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084 Produktoversigt: 1. Låg 2. Damp-udtag 3. Æggeholder 4. Maks-markering 5. Vandtank med varmeplade 6. Hus / Enhed 7. Indikatorlampe 8. Kontrolknap ( tænd / sluk / indstilling

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen!

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90632AS4X3VII 2017-03 max 16 kg max 5 kg max 5 kg www.tchibo.dk/vejledninger max 5 kg Kære kunde!

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

Mælkepisker. Tænd-/slukknap. Batterirum. Håndtag. Oplåsning til piskeriset. Maksimal dyppedybde. Piskeris. Brugsanvisning

Mælkepisker. Tænd-/slukknap. Batterirum. Håndtag. Oplåsning til piskeriset. Maksimal dyppedybde. Piskeris. Brugsanvisning Mælkepisker Batterirum Tænd-/slukknap Håndtag Oplåsning til piskeriset Maksimal dyppedybde Piskeris da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87070FV03X00VII 2016-06 Kære kunde! Med din nye mælkepisker

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95028AB2X2VIII 2018-01 Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere