7. møde i Strategisk Følgegruppe for det sundhedsfaglige tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. møde i Strategisk Følgegruppe for det sundhedsfaglige tilsyn"

Transkript

1 R E F E R A T B I L A G S F 5-19 Emne 7. møde i Strategisk Følgegruppe for det sundhedsfaglige tilsyn Mødedato 7. oktober 2019 kl Sted Islands Brygge 57, 2300 København S Mødelokale Auditorium (Henvendelse i receptionen) Deltagere Strategisk Følgegruppe 7. møde i Strategisk Følgegruppe for det sundhedsfaglige tilsyn 21. oktober 2019 Sagsnr /1 Reference LMPL T E Punkt 1. Velkomst v/ Direktør Anne-Marie Vangsted Anne-Marie Vangsted bød velkommen til det syvende møde i Strategisk Følgegruppe samt præsenterede dagsordenen for mødet. Punkt 2. Risikobaseret udvælgelse af behandlingssteder blandt almen praksis, plejehjem og bosteder v/ Specialkonsulent Claudia Ranneries Styrelsen har kapacitet til at føre tilsyn med 10 pct. af behandlingsstederne årligt. Ressourcerne skal anvendes der, hvor risikoen for patientsikkerhed er størst. Med afsæt i Behandlingsstedsregisteret, som er blevet opbygget igennem de seneste år, og med baggrund i de hidtidige erfaringer fra tilsynet har styrelsen nu igangsat et pilotprojekt, hvor vi forsøger at udvikle en model, som kan anvendes til risikobaseret udvælgelse af behandlingssteder til tilsyn. Fokus vil i første omgang være på tre forskellige typer af behandlingssteder almen praksis, bosteder og plejehjem. I forbindelse med pilotprojektet har styrelsen afholdt møder med andre tilsynsmyndigheder, der inddrager data i deres prioritering af steder til tilsyn. Derudover har vi afholdt møder med eksterne interessenter inden for områderne almen praksis, bosteder og plejecentre i forhold til at afdække hvilke parametre, der kunne være relevante at inddrage i modellen. Pilotprojektet er etablereret som et projekt hos Danmarks Statistisk. Dette muliggør, at vi kan inddrage parametre, som er afledt af eksterne data, i analysen. For at teste om modellen fungerer efter hensigten, vil modellen bl.a. blive testet op i mod tilsynsresultater fra 2017 og Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge København S Tlf

2 Efter oplægget blev følgende drøftet: 1. Vil styrelsen forsøge at anvende modellen på tværs af alle behandlingsstedstyper og hvilke specifikke parametre vil I inkludere og vil de være offentlige? Svar: Modellen vil i første omgang blive udviklet i forhold til almen praksis, bosteder og plejehjem. Er der parametre, som går på tværs af disse tre typer, kan sådanne parametre blive testet på andre typer af behandlingssteder. Fra møderne med interessenter er vi bl.a. blevet forslået parametrene sygefravær, klagesager og bekymringshenvendelser. Det er endnu ikke fastlagt hvilke parametre, der skal inkluderes i modellen. Resultaterne af pilotprojektet forventes at blive offentliggjort i en afsluttende rapport. 2. Hvorfor udvikler I ikke model til sygehusområdet og hvad vil I gøre, hvis modellen ikke fungerer? Svar: Vi har været nødt til at afgrænse, hvad vi ser på for at gøre pilotprojektet overskueligt, og vi har valgt tre områder, der repræsenterer forskellige områder af sundhedsvæsenet. Hvis modellen ikke virker efter hensigten, skal vi gentænke modellen. 3. Hvordan vil I udvikle en fast model, når målepunkterne ofte bliver skiftet? Svar: Parametrene vil umiddelbart ikke tage udgangspunkt i målepunkter, men andre karakteristika ved behandlingsstederne. 4. Er der behov for at sætte tilsynet på pause og lade hverdagen fortsætte? Svar: Vi er forpligtet til at gå tilsyn og det vil derfor ikke blive sat på pause. Vi har brugt tre år på at afdække baseline via stikprøveudvælgelse. Erfaringerne fra baseline skal vi anvende til udvikling af en risikobaseret model. Den viden vi har fået fra tilsynene de første tre år, bruger vi i tilrettelæggelsen af hvilke områder, vi går tilsyn med, indtil en model er på plads. 5. Styrelsen bør overveje at afgrænse pilotprojektet yderligere, eksempelvis til en specifik landsdel. Svar: Det er vigtigt, at vi har en vis styrke bag vores pilotprojekt for at udvikle en model og efterfølgende undersøge, om den virker. Derfor inddrager vi data fra hele landet. Side 2

3 Punkt 3. Erfaringsopsamlingerne for 2018 v/ Enhedschef Charlotte Hjort Styrelsen har samlet op på erfaringerne fra tilsynene i På styrelsens hjemmeside under udgivelser kan I se erfaringsopsamlingerne for I 2018 havde vi et særligt fokus på patienter med diabetes og skizofreni (sårbare patienter) områder som Strategisk Følgegruppe i 2017 var med til at udvælge. Efter et tilsynsbesøg kategoriseres behandlingsstedet i én af følgende kategorier: ingen problemer, mindre problemer, større problemer og kritiske problemer. Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, misbrugscentre og bosteder er områder, hvor flest steder har større eller kritiske problemer. Trods dette oplever vi, at læringsindsatsen og kendskabet til målepunkterne er stort. Problemerne på bostederne omhandler bl.a. instrukser og journalføring, hvilket er vigtigt ift. vidensdeling mellem personalet. I hjemme(syge)plejen omhandler problemerne ofte journalføring og medicinhåndtering fx uoverensstemmelse mellem medicinlisten og ophældte tabletter eller manglende adgang til rette systemer. Misbrugscentre har oftest problemer vedr. forhold omkring afrusning, fx at en læge skal tilse patienten inden afrusning. De tilsynsførende oplever et løft i patientsikkerheden, herunder kendskab til målepunkter m.m. Når et behandlingssted kategoriseres med større eller kritiske problemer, følger vi stedet indtil, der er sket forbedringer svarende til kategorierne ingen eller mindre problemer. Efter oplægget blev følgende drøftet: 1. I forbindelse med tilsyn forholder styrelsen sig så til organiseringen af eksempelvis hjemmeplejen og er implementeringen af nye IT-systemer årsagen til problemerne? Svar: Vi forholder os til, hvorvidt der er de rette kompetencer tilstede på behandlingsstedet i forhold til at sikre patientsikkerheden, men vi forholder os ikke til normeringer på stedet. Hvis vi oplever, at der er et generelt problem i en kommune, indkalder vi kommunen til et møde. Vi ved ikke, om der er flere eller færre problemer sammenlignet med før implementeringen af de nye IT-systemer, men de nye ITsystemer sætter selvfølgelig flere krav til uddannelse af personalet. 2. Hvis styrelsen allerede ved hvilke brancher, der har problemer med patientsikkerheden, hvorfor så anvende ressourcer på at udvikle en risikobaseret model? Svar: Med modellen er det også hensigten at identificere de behandlingssteder, hvor der er problemer med patientsikkerhed, i brancher, som generelt viser gode resultater i forhold til patientsikkerheden. Vi fortsætter selvfølgelig med Side 3

4 at have fokus på de brancher, hvor patientsikkerheden fortsat er i risiko. Dertil skal der altid være en risiko for at få tilsyn, og derfor fortsætter vi også med stikprøveudvælgelse. 3. Kommentar: Det giver rigtig god mening, at styrelsen har valgt at udvikle en model for et afgrænset område og teste modellen mod tidligere resultater. Hvis I formår at finde en model, så har I fundet den rigtige vej i forhold til at udvikle en risikobaseret model. Punkt 4. Orientering om evaluering af det sundhedsfaglige tilsyn v/ Direktør Anne-Marie Vangsted Tilbage i 2016 blev det besluttet, at det sundhedsfaglige tilsyn og ændringerne i autorisationsloven skal evalueres i I forarbejderne står der, at i forbindelse med evalueringen af det sundhedsfaglige tilsyn skal det blandt andet undersøges, om: det er lykkedes os at omlægge tilsynet efter hensigten vi er kommet i mål med at registrere alle behandlingssteder Derudover skal vi undersøge forholdet mellem tilsyn og læringsindsatser og om vi med fordel kan inddrage flere læringsindsatser. Efter oplægget blev følgende drøftet: 1. I evalueringen bør styrelsen først og fremmest have fokus på patienterne. Hvis der tales om retfærdighed, skal dette ses ift. patienterne er patientsikkerheden ens for alle. Svar: Styrelsen har et særligt fokus på den sårbare patient og vi retter vores tilsyn mod områder, hvor risikoen for patientsikkerheden er størst. 2. Kommentar: Det har haft stor effekt at blive udtrukket til tilsyn, og der er uden tvivl sket et løft i patientsikkerheden, men det vil være en fordel, hvis styrelsen får endnu mere fokus på rådgivning af behandlingsstederne frem for tilsyn. Behandlingsstederne vil gerne gøre det bedre, men de mangler vejledning. I kunne med fordel kalde det Rådgivning og tilsyn fremfor Tilsyn og rådgivning og afholde flere infomøder. Side 4

5 Punkt 5. Strategisk Følgegruppes rolle v/ Sektionsleder Anders Welander-Haahr Strategisk Følgegruppes medlemmer havde blandt andet følgende bemærkninger til deres rolle: - Følgegruppen kan med fordel indeholde flere patient- og pårørendeorganisationer. Dette kan øge fokus på patienterne i forbindelse med tilsyn, herunder fokus på overgange i sundhedssektoren. - Inddragelse af faglige organisationer er vigtigt i forhold til at give tilsynet legitimitet i brancherne. Når de faglige organisationer i følgegruppen bliver inddraget og videregiver budskaber, om at tilsynet giver mening, sikrer det større efterlevelse og forståelse for tilsynet blandt faggrupperne. - Møderne bør fremadrettet give større mulighed for, at følgegruppen kan rådgive styrelsen i forhold til tilsynet fremfor, at møderne er af mere orienterende karakter. Der ønskes således mere aktiv inddragelse på møderne. - Følgegruppen er bredt sammensat. Det kan derfor overvejes, om møderne skal have temaer, hvor kun relevante interessenter fra følgegruppen deltager. Dette for at kunne fokusere drøftelserne/inputs. Det kunne evt. ske ved at møderne havde fælles indledning og afslutning, men at der var parallelle gruppemøder ind i mellem. - Følgegruppens brede sammensætning blev også set som en fordel, da nogle udfordringer ift. patientsikkerhed går på tværs af brancher og således kan det være relevant at deltage i møder, som ikke udelukkende omhandler egen branche. - Der ønskes længere møder og flere gruppedrøftelser. Det vil give mulighed for, at følgegruppen i øget omfang kan rådgive styrelsen. - Overordnet tilfredshed med møderne. Møderne har været oplysende og relevante at deltage i. I forhold til tilsynene havde følgegruppens medlemmer følgende tilbagemeldinger: - Følgegruppen kan med fordel blive inddraget mere i udarbejdelse af målepunkter. - Tilsynene bør have mere fokus på læring, samt øget fokus på en peer to peer tilgang i forbindelse med tilsynet. - Tilsynene bør i vid udstrækning fokusere på patientovergange og de udfordringer, der opstår i disse overgange. Side 5

6 Punkt 6. Afslutning og eventuelt v/ Direktør Anne-Marie Vangsted Anne-Marie Vangsted takkede for bidragene fra Strategisk Følgegruppe. Styrelsen vil sørge for, at bidragene vil indgå i den kommende evaluering. Næste møde i Strategisk Følgegruppe er d. 24. marts Side 6

1. møde i Strategisk Følgegruppe for det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet.

1. møde i Strategisk Følgegruppe for det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet. R E F E R A T B I L A G S F 4-18 Emne 1. møde i Strategisk Følgegruppe for det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet. Mødedato 13. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Sted Islands Brygge 67, Mødelokale G

Læs mere

3. møde i Strategisk Følgegruppe for Ældretilsynet

3. møde i Strategisk Følgegruppe for Ældretilsynet R E F E R A T B I L A G S F 2-19 Emne 3. møde i Strategisk Følgegruppe for Ældretilsynet Mødedato 9. april 2019 kl. 13:00-16:00 Sted Islands Brygge 67, Mødelokale 501 (Henvendelse i receptionen) Deltagere

Læs mere

R E F E R A T B I L A G S F møde i strategisk følgegruppe for risikobaseret tilsyn:

R E F E R A T B I L A G S F møde i strategisk følgegruppe for risikobaseret tilsyn: R E F E R A T B I L A G S F 2-1 8 Emne 4. møde i strategisk følgegruppe for risikobaseret tilsyn: Sammenhængen mellem tema for tilsynet og udvikling af målepunkter og læringsaktiviteter Mødedato 12. april

Læs mere

Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn. Møde 28. marts 2017

Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn. Møde 28. marts 2017 Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn Møde 28. marts 2017 Status på tilsynet i 2017 Anne-Marie Vangsted 3 Hvad er et risikobaseret tilsyn? Et tilsyn, der er målrettet de steder, hvor den

Læs mere

Risikobaseret tilsyn Vingsted Seminar 23. maj 2018

Risikobaseret tilsyn Vingsted Seminar 23. maj 2018 Risikobaseret tilsyn 2018 Vingsted Seminar 23. maj 2018 Dagsorden Risikobaseret tilsyn kort status Temaer og områder hvor og hvem? Selve tilsynsbesøget, særligt for tilsyn på misbrugsbehandlingssteder

Læs mere

Strategisk Følgegruppe for det socialog plejefaglige tilsyn på ældreområdet. 13. juni 2018

Strategisk Følgegruppe for det socialog plejefaglige tilsyn på ældreområdet. 13. juni 2018 Strategisk Følgegruppe for det socialog plejefaglige tilsyn på ældreområdet Dagsorden 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Kommissorium for Strategisk Følgegruppe for det social- og plejefaglige tilsyn

Læs mere

Bosteder. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Bosteder. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Bosteder - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Fysioterapeutområdet. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Fysioterapeutområdet. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 April 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Fysioterapeutområdet - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Akutfunktioner. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Akutfunktioner. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 April 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Akutfunktioner - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Risikobaseret tilsyn Januar 2017

Risikobaseret tilsyn Januar 2017 Risikobaseret tilsyn 2017 Januar 2017 Dagsorden Risikobaseret tilsyn hvad er det? Behandlingsstedsdatabasen registrering hvordan? Temaer og områder hvor og hvem? Selve tilsynsbesøget Afslutning Risikobaseret

Læs mere

Status på spørgeskemaundersøgelse af det sundhedsfaglige tilsyn i 2018

Status på spørgeskemaundersøgelse af det sundhedsfaglige tilsyn i 2018 Status på spørgeskemaundersøgelse af det sundhedsfaglige tilsyn i 2018 Styrelsen for Patientsikkerhed September 2016 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge

Læs mere

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Plejecentre - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Dokumentation og risikobaseret tilsyn hvad er sammenhængen og hvad er meningen?

Dokumentation og risikobaseret tilsyn hvad er sammenhængen og hvad er meningen? Dokumentation og risikobaseret tilsyn hvad er sammenhængen og hvad er meningen? 13. september 2017 Oversygeplejerske Sarah Leth Madsen Enhedschef, overlæge Charlotte Hjort Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Genoptræningscentre. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

Genoptræningscentre. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 Genoptræningscentre Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 Oktober 2019 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon:

Læs mere

Risikobaseret tilsyn Juni 2018

Risikobaseret tilsyn Juni 2018 Risikobaseret tilsyn 2018 Juni 2018 Dagsorden Risikobaseret tilsyn hvad er det? Samarbejdet med organisationerne FaDK og Kost- og Ernæringsforbundet Temaer og områder hvor og hvem? Selve tilsynsbesøget

Læs mere

Strategisk Følgegruppe for det sundhedsfaglige tilsyn. 2. april 2019

Strategisk Følgegruppe for det sundhedsfaglige tilsyn. 2. april 2019 Strategisk Følgegruppe for det sundhedsfaglige tilsyn Dagsorden 1. Velkomst 2. Spørgeskemaundersøgelse af tilsynet i 2018 og informationsaktiviteter ift. tilsynet i 2019 1. Præsentation af resultaterne

Læs mere

Tilsyn med behandlingssteder

Tilsyn med behandlingssteder Tilsyn med behandlingssteder Hvad er det og hvad skal det bruges til? 17. april 2018 Dansk Patientsikkerhedskonference TILSYN OG LÆRING DEN RIGTIGE BALANCE Mission og vision, STPS Vi arbejder for, at det

Læs mere

Risikobaseret tilsyn Marts 2018

Risikobaseret tilsyn Marts 2018 Risikobaseret tilsyn 2018 Marts 2018 Dagsorden Styrelsen for Patientsikkerhed hvem er vi? Risikobaseret tilsyn hvad er det? Temaer og områder hvor og hvem? Selve tilsynsbesøget Hvad sker der? Afslutning

Læs mere

Risikobaseret tilsyn September 2017 DGI huset

Risikobaseret tilsyn September 2017 DGI huset Risikobaseret tilsyn 2017 September 2017 DGI huset Styrelsen for Patientsikkerhed STPS Hvor bor Styrelsen for Patientsikkerhed? Færøerne Kolding Randers Århus Frederiksberg Islands Brygge Er jeres behandlingssted

Læs mere

Kliniske diætistklinikker

Kliniske diætistklinikker Kliniske diætistklinikker Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 September 2019 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Hvordan bidrager det risikobaserede tilsyn til kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet?

Hvordan bidrager det risikobaserede tilsyn til kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet? Hvordan bidrager det risikobaserede tilsyn til kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet? 18. og 21. september 2017 Charlotte Hjort, enhedschef, overlæge, ph.d., MPG Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Reaktivt tilsyn, 2019 Fredensgade 30 6900 Skjern P-nummer: 1016789603 Dato for tilsynsbesøget: 01-04-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord

Læs mere

Status for det risikobaserede tilsyn

Status for det risikobaserede tilsyn Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 249 Offentligt Status for det risikobaserede tilsyn Direktør Anne-Marie Vangsted 2 Status i Autorisationsregistret pr. 21. marts 2017 Skærpet tilsyn

Læs mere

Tilsyn på bosteder 2018

Tilsyn på bosteder 2018 Tilsyn på bosteder 2018 5. og 6. november 2018 Oversygeplejerske Rikke Wendelbo Selde Oversygeplejerske Susanne Holst Bendix Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Somatiske sygehusafdelinger

Somatiske sygehusafdelinger Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 med fokus på patienter med diagnosen KOL Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Somatiske sygehusafdelinger - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede

Læs mere

Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017

Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017 Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017 Februar 2017: Mette Hartvig, Mette Boelt, Gunnel Pedersen 1 Tilsyn generelt Kommunale tilsyn på plejecentre/plejeboliger: Udføres af kommunen som vanligt

Læs mere

Psykiatriske sygehusafdelinger

Psykiatriske sygehusafdelinger Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Psykiatriske sygehusafdelinger - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport TT's Hjemmepleje ApS

Tilsynsrapport TT's Hjemmepleje ApS Reaktivt tilsyn, 2019 Østerled 28 4300 Holbæk CVR- eller P-nummer: 1021438207 Dato for tilsynsbesøget: 27. maj 2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

Læs mere

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Hjemmepleje og hjemmesygepleje Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Hjemmepleje og hjemmesygepleje - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn

Læs mere

Risikobaseret tilsyn Marts 2018

Risikobaseret tilsyn Marts 2018 Risikobaseret tilsyn 2018 Marts 2018 Dagsorden Risikobaseret tilsyn hvad er det? Behandlingsstedsdatabasen registrering hvordan? Temaer og områder hvor og hvem? Selve tilsynsbesøget Afslutning Styrelsen

Læs mere

Tandklinikker. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Tandklinikker. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Marts 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Tandklinikker - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Erfaringer med organisationstilsyn. Tilsynsbesøg 2017 udvalgte data

Erfaringer med organisationstilsyn. Tilsynsbesøg 2017 udvalgte data Erfaringer med organisationstilsyn Tilsynsbesøg 2017 udvalgte data Organisations tilsyn i 2017 hvor Sygehuse Almen praksis Hjemmepleje/hjemmesygepleje og plejehjem Akuttilbud i kommunerne Bosteder Tandlæger

Læs mere

Risikobaseret tilsyn Januar 2017

Risikobaseret tilsyn Januar 2017 Risikobaseret tilsyn 2017 Januar 2017 Dagsorden Risikobaseret tilsyn hvad er det? Behandlingsstedsdatabasen registrering hvordan? Temaer og områder hvor og hvem? Selve tilsynsbesøget Afslutning Styrelsen

Læs mere

Almen praksis. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

Almen praksis. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 Almen praksis Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 September 2019 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72

Læs mere

3. møde i strategisk følgegruppe for risikobaseret tilsyn

3. møde i strategisk følgegruppe for risikobaseret tilsyn R E F E R A T B I L A G S F 8-17 Emne 3. møde i strategisk følgegruppe for risikobaseret tilsyn Mødedato 12. oktober 2017 kl. 13 16 Sted Islands Brygge 67, Mødelokale G Deltagere Anders Welander-Haahr,

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Plejehotel Stenhusvej 21 4300 Holbæk Afgørelse om påbud til Plejehotel Stenhusbakken Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-1118/2. Styrelsen har den

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt Præstø

Tilsynsrapport Distrikt Præstø Reaktivt tilsyn, 2017 Rosagervej 37 4720 Præstø CVR- eller P-nummer: 1003304331 Dato for tilsynet: 07-07-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

3. møde i Strategisk Følgegruppe. Torsdag d. 12. oktober kl

3. møde i Strategisk Følgegruppe. Torsdag d. 12. oktober kl 3. møde i Strategisk Følgegruppe Torsdag d. 12. oktober kl. 13.00 16.00 Dagsorden 1. Velkomst ved direktør Anne-Marie Vangsted, Styrelsen for Patientsikkerhed 2. Erfaringer med tilsynsbesøg i 2017 Styrelsens

Læs mere

Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem

Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem Reaktivt tilsyn, 2019 Aagade 52 9500 Hobro P-nummer: 27562809 Mariagerfjord kommune Dato for tilsynsbesøget: 14. januar 2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Myagergård

Tilsynsrapport Myagergård Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

Tilsynsrapport Gården

Tilsynsrapport Gården Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

Tilsynsrapport Nordlien

Tilsynsrapport Nordlien Reaktivt tilsyn, 2018 c/o Hjorthøjgård, Vestkystvejen 45 9460 Brovst CVR- eller P-nummer: 1020937188 Dato for tilsynet: 09-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-2325/7

Læs mere

Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet. 8. oktober 2018

Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet. 8. oktober 2018 Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet Dagsorden 1. Velkomst 2. Erfaringsopsamling på det risikobaserede tilsyn 2017 Overordnede resultater fra tilsynsbesøgene i 2017 Identificerede

Læs mere

Tilsynsrapport Fonden Sparta

Tilsynsrapport Fonden Sparta Reaktivt tilsyn, 2019 Haugevej 24 7400 Herning P-nummer: 1018918389 Herning kommune Dato for tilsynsbesøget: 16-05-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-4763/1 1. Vurdering

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Bofællesskabet Elsagervej

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Bofællesskabet Elsagervej Elsagervej 27-31 9800 Hjørring Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Styrelsen for Patientsikkerhed skal hermed vende tilbage vedrørende tilsynsbesøget på den 8. juli

Læs mere

Tilsyn. Balance mellem kontrol og læring. Oplæg på DEMC8 26. oktober 2018 Enhedschef, overlæge, ph.d., MPG Charlotte Hjort

Tilsyn. Balance mellem kontrol og læring. Oplæg på DEMC8 26. oktober 2018 Enhedschef, overlæge, ph.d., MPG Charlotte Hjort Tilsyn Balance mellem kontrol og læring Oplæg på DEMC8 26. oktober 2018 Enhedschef, overlæge, ph.d., MPG Charlotte Hjort 31. oktober 2018 Styrelsen for Patientsikkerhed Baggrund for tilsyn STPS 31. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Sygeplejeklinikken, Samsø

Tilsynsrapport Sygeplejeklinikken, Samsø Reaktivt tilsyn, 2018 Søtofte 10 8305 Samsø P-nummer: 1003351153 Samsø kommune Dato for tilsynet: 01-10-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn- og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-825/4 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Almen praksis. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Almen praksis. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Almen praksis Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Informationsmøde om Ældretilsynet

Informationsmøde om Ældretilsynet Informationsmøde om Ældretilsynet Februar/marts 2019 Formål med tilsynet Bidrage til at sikre den fornødne kvalitet i ældreplejen Bidrage til læring i ældreplejen Baggrund for tilsynet En del af satspuljeaftalen

Læs mere

Optikervirksomheder. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

Optikervirksomheder. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 Optikervirksomheder Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 August 2019 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. DRAGØR KOMMUNE Kirkevej 7 2791 Dragør Att. Ledelsen af hjemmesygeplejen Afgørelse om påbud til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med

Læs mere

Tilsynsrapport Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune

Tilsynsrapport Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Reaktivt tilsyn, 2019 Bornholms Regionskommune Lille Madsegade 34 3700 Rønne CVR- eller P-nummer: 1019503212 Dato for tilsynsbesøget:

Læs mere

Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen

Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen Reaktivt tilsyn, 2018 Adelgade 61 4880 Nysted CVR- eller P-nummer: 1015086250 Dato for tilsynsbesøget: 12-03-2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Bofællesskabet Valmuevej

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Bofællesskabet Valmuevej Valmuevej 1 9760 Vrå Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Styrelsen for Patientsikkerhed skal hermed vende tilbage vedrørende tilsynsbesøget på den 4. juli 2019. Sagen

Læs mere

Tilsynsrapport BOAS Taastrup ApS

Tilsynsrapport BOAS Taastrup ApS Reaktivt tilsyn, 2018 c/o Den Sociale Udviklingsfond, Gasværksvej 1, 1 2630 Taastrup CVR- eller P-nummer: 1021468696 Dato for tilsynsbesøget: 02-07-2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Tilsynsrapport Akut/MMS

Tilsynsrapport Akut/MMS Reaktivt tilsyn, 2018 c/o Hjorthøjgård, Myagervej 110 9690 Fjerritslev CVR- eller P-nummer: 1020937196 Dato for tilsynet: 09-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-2325/6

Læs mere

Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune

Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Horsedammen 42A 2605 Brøndby CVR- eller P-nummer: 1003261708 Dato for tilsynet: 03-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Tandklinikker. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

Tandklinikker. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 Tandklinikker Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 September 2019 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72

Læs mere

Tilsynsrapport - Specialcenter Slagelse Halsebyvænge. Reaktivt tilsyn, Halsebyvænget Korsør. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport - Specialcenter Slagelse Halsebyvænge. Reaktivt tilsyn, Halsebyvænget Korsør. CVR- eller P-nummer: Tilsynsrapport - Specialcenter Slagelse Halsebyvænge Reaktivt tilsyn, 2019 Specialcenter Slagelse Halsebyvænge Halsebyvænget 52 4220 Korsør CVR- eller P-nummer: 1018882074 Dato for tilsynsbesøget: 16.

Læs mere

Formål Formålet er at tilvejebringe et gennemarbejdet sæt målepunkter, som skal danne afsæt for de tilsyn, som skal gennemføres i 2018.

Formål Formålet er at tilvejebringe et gennemarbejdet sæt målepunkter, som skal danne afsæt for de tilsyn, som skal gennemføres i 2018. K O M M I S S O R I U M f o r a r b e j d s g r u p p e r m å l r e t t e t u d a r b e j d e l s e a f m å l e p u n k t e r f o r t i l s y n i 2 0 1 8 Formål Formålet er at tilvejebringe et gennemarbejdet

Læs mere

Bilag SF 6-17: Opsamling på gruppearbejde i Strategisk Følgegruppe den 28. marts 2017

Bilag SF 6-17: Opsamling på gruppearbejde i Strategisk Følgegruppe den 28. marts 2017 Dato 04-04-2017 AAH sagsnr. 5-1410-15/3 Bilag SF 6-17: Opsamling på gruppearbejde i Strategisk Følgegruppe den 28. marts 2017 I gruppedrøftelserne drøftede Strategisk Følgegruppe de af styrelsen foreslåede

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed. - Tilsyn på vagtlægeordningen og akuttelefonen 1813 (2019)

Styrelsen for Patientsikkerhed. - Tilsyn på vagtlægeordningen og akuttelefonen 1813 (2019) Styrelsen for Patientsikkerhed - Tilsyn på vagtlægeordningen og akuttelefonen 1813 (2019) 24. Juni 2019 Dagsorden Præsentation af Styrelsen for Patientsikkerhed hvor, hvad og hvem? Det sundhedsfaglige

Læs mere

Tilsynsrapport Bocenter Tranbjerg, Hus 2

Tilsynsrapport Bocenter Tranbjerg, Hus 2 Reaktivt tilsyn, 2018 Trankærgårdsvej 108-120 8310 Tranbjerg J CVR- eller P-nummer: 1003352252 Dato for tilsynet: 05-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1207/3

Læs mere

Tilsynsrapport Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden

Tilsynsrapport Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden Reaktivt tilsyn, 2019 Farsbøllevej 18, 1 5471 Søndersø CVR- eller P-nummer: 1022505226 Dato for tilsynsbesøget: 30. august 2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd Sagsnr.: 5-9011-5172/1

Læs mere

Tilsynsrapport. Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune. Reaktivt tilsyn, Præstemarken Hårlev. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport. Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune. Reaktivt tilsyn, Præstemarken Hårlev. CVR- eller P-nummer: Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Præstemarken 76 4652 Hårlev CVR- eller P-nummer: 1003289666 Dato for tilsynsbesøget: 06-12-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed. - Tilsyn for Sundhedsplejen (2019)

Styrelsen for Patientsikkerhed. - Tilsyn for Sundhedsplejen (2019) Styrelsen for Patientsikkerhed - Tilsyn for Sundhedsplejen (2019) Dagsorden Præsentation af Styrelsen for Patientsikkerhed hvor, hvad og hvem? Det sundhedsfaglige tilsyn er risikobaseret hvad betyder det?

Læs mere

Tilsynsrapport TRANEGÅRDEN, Ungeafdelingen

Tilsynsrapport TRANEGÅRDEN, Ungeafdelingen Reaktivt tilsyn, 2018 Tranumvej 71 9460 Brovst CVR- eller P-nummer: 1004173257 Dato for tilsynet: 18-09-2018 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-2424/4 1. Vurdering Vurdering Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Specialgrupperne Gennem Bakkerne

Specialgrupperne Gennem Bakkerne Specialgrupperne Gennem Bakkerne Reaktivt tilsyn, 2018 Gennem Bakkerne 23B 9310 Vodskov CVR- eller P-nummer: 1018099515 Dato for tilsynet: 25-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord

Læs mere

Tilsynsrapport PRIVATLÆGEN ApS

Tilsynsrapport PRIVATLÆGEN ApS Reaktivt tilsyn, 2017 Lille Strandstræde 10 1254 København K CVR- eller P-nummer: 31274052 Dato for tilsynet: 10-10-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Øst, Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Tilsynsrapport. Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter. Reaktivt tilsyn, Islandsvej Vejle

Tilsynsrapport. Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter. Reaktivt tilsyn, Islandsvej Vejle Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter Reaktivt tilsyn, 2017 Islandsvej 5 7100 Vejle CVR-nummer: 38660918 Jammerbugt kommune Dato for tilsynet: 27-11-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Bramming Specialoptik ApS, Esbjerg Kommune

Bramming Specialoptik ApS, Esbjerg Kommune Bramming Specialoptik ApS, Esbjerg Kommune Reaktivt tilsyn, 2019 Storegade 26 6740 Bramming CVR- eller P-nummer: 21806307 Dato for tilsynsbesøget: 06-06-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 26. februar 2019 et påbud til Team Midt om:

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 26. februar 2019 et påbud til Team Midt om: Team Midt Anlægsvej 4A 4920 Søllested Sendt pr. Digital Post AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 26. februar 2019 et påbud til Team Midt om: 1) At plejeenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej

Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej Reaktivt tilsyn, 2018 Marienborgvej 17 8930 Randers NØ P-nummer: 1003350893 Randers Kommune Dato for tilsynet: 07-06-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1209/3 1.

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Odder kommune Hjemmeplejen Ålykkecentret 5 8300 Odder Afgørelse om påbud til Hjemmesygeplejen, Odder Kommune. Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-953/2.

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Fonden Skovhaven Hellegårdsvej 7 5700 Svendborg Afgørelse om påbud til Fonden Skovhaven Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-933/2. Styrelsen har den

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden Reaktivt tilsyn, 2017 Plejehjem Nørrebrogade 8 c/o Erritsø Bygade 85 A, 1.sal 7000 Fredericia CVR- eller P-nummer: 1010341635 Dato for tilsynet: 30-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Afgørelse om påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Afgørelse om påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Herlufsvænge 14A 4700 4700 Næstved Afgørelse om påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 10. maj 2019 Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig

Læs mere

Tilsynsrapport Rosenlund Centret

Tilsynsrapport Rosenlund Centret Reaktivt tilsyn, 2017 Sydgaden 8 7400 Herning CVR- eller P-nummer: 1003345154 Dato for tilsynet: 29-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-769/3 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Årsberetning for Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på seniorområdet 2018

Årsberetning for Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på seniorområdet 2018 Årsberetning for Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på seniorområdet 2018 April 2019, ID: 18/9021 Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede og reaktive tilsyn Styrelsen for Patientsikkerhed fører

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed. - tilsyn på vaccinationsområdet i 2019

Styrelsen for Patientsikkerhed. - tilsyn på vaccinationsområdet i 2019 Styrelsen for Patientsikkerhed - tilsyn på vaccinationsområdet i 2019 Dagsorden Præsentation af Styrelsen for Patientsikkerhed hvor, hvad og hvem? Det sundhedsfaglige tilsyn er risikobaseret hvad betyder

Læs mere

Psykiatrisk behandling uden ventetid

Psykiatrisk behandling uden ventetid Psykiatrisk behandling uden ventetid Skovhus Privathospital Er Danmarks første og største private psykiatriske hospital og har eksisteret i 10 år Har 50 sengepladser Er som det første private psykiatriske

Læs mere

Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune

Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Område Ølstykke Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke CVR- eller P-nummer: 29188386 Dato for tilsynet: 08-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Lokalcenter Rosengård Odense. Reaktivt tilsyn, Ørbækvej Odense SØ. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport. Lokalcenter Rosengård Odense. Reaktivt tilsyn, Ørbækvej Odense SØ. CVR- eller P-nummer: Lokalcenter Rosengård Odense Reaktivt tilsyn, 2018 Ørbækvej 150 5220 Odense SØ CVR- eller P-nummer: 1001762454 Dato for tilsynet: 01-10-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd Sagsnr.:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig BAKKEGÅRDEN OMSORGSCENTER Adresse: Bakkegården 1, 4534 Hørve Kommune: Odsherred Leder: Centerleder Stine Tougaard Telefon: 59665347 / 29135615 E-post: stith@odsherred.dk

Læs mere

Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat

Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat Reaktivt tilsyn, 2018 Dronning Margrethes Vej 28 4000 Roskilde CVR- eller P-nummer: 1014807116 Dato for tilsynsbesøget: 23. november 2018 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Psykiatriske sygehuse

Psykiatriske sygehuse Psykiatriske sygehuse Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 Oktober 2019 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport Tre Ege, Kirkens Korshær

Tilsynsrapport Tre Ege, Kirkens Korshær Reaktivt tilsyn, 2019 Årslev Møllevej 15 8220 Brabrand P-nummer: 1003351992 Aarhus Dato for tilsynsbesøget: 17-01-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-3179/1 1. Vurdering

Læs mere

Verdens kirurgisk kosmetologisk center

Verdens kirurgisk kosmetologisk center Verdens kirurgisk kosmetologisk center Reaktivt tilsyn, 2017 Edwin Rahrs Vej 32 Brabrand CVR-nummer: 36317205 Dato for tilsynet: 26-07-2017 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-1293/3 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Nybrogård

Tilsynsrapport Nybrogård Reaktivt tilsyn, 2018 Nybrovej 321B 2800 Kongens Lyngby CVR- eller P-nummer: 1003258988 Dato for tilsynet: 14-08-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "VÆDDERBO"

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VÆDDERBO DEN SELVEJENDE INSTITUTION "VÆDDERBO" Reaktivt tilsyn, 2017 Karetmagervej 58 7900 Nykøbing M CVR- eller P-nummer: 10861284 Dato for tilsynet: 22-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken Reaktivt tilsyn, 2018 Randlevvej 4A 8300 Odder P-nummer: 1003351608 Aarhus Kommune Dato for tilsynet: 28-06-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1573/3 1. Vurdering

Læs mere

Tandlægerne i Børkop v/mohammad Matini Seresht

Tandlægerne i Børkop v/mohammad Matini Seresht Tandlægerne i Børkop v/mohammad Matini Seresht Reaktivt tilsyn, 2017 Fodterapeutklinik Ny Boder 4 7080 Børkop CVR- eller P-nummer: 33091435 Dato for tilsynet: 21-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Hemmet Plejehjem

Tilsynsrapport Hemmet Plejehjem Reaktivt tilsyn, 2017 Tarmvej 99 6893 Hemmet P-nummer: 1003344390 Dato for tilsynet: 20-11-2017 Ringkøbing-Skjern kommune Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-423/3 1.

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Område Boeslunde

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Område Boeslunde Reaktivt tilsyn, 2018 Borgergade 31F 4241 Vemmelev CVR- eller P-nummer: 1019937034 Dato for tilsynet: 28-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Hjemmepleje Rudkøbing Centrum Langeland Kommune

Hjemmepleje Rudkøbing Centrum Langeland Kommune Hjemmepleje Rudkøbing Centrum Langeland Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Spodsbjergvej 129 5900 Rudkøbing CVR- eller P-nummer: 1014795843 Dato for tilsynet: 31-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og

Læs mere

Hjemmesygeplejen, Distrikt Øst, Hadsund

Hjemmesygeplejen, Distrikt Øst, Hadsund Hjemmesygeplejen, Distrikt Øst, Hadsund Reaktivt tilsyn, 2019 Tempovej 1 9560 Hadsund P-nummer: 1015784136 Mariagerfjord kommune Dato for tilsynsbesøget: 06-05-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 27. november 2018 et påbud til Lev Vel Sjælland ApS om:

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 27. november 2018 et påbud til Lev Vel Sjælland ApS om: Lev Vel Sjælland Energivej 7 4690 Haslev 2. april 2019 AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 27. november 2018 et påbud til Lev Vel Sjælland ApS om: Sagsnr.

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Øst land

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Øst land Reaktivt tilsyn, 2018 Jernbanegade 11 9293 Kongerslev CVR- eller P-nummer: 1020562478 Dato for tilsynsbesøget: 25. september 2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn- og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1172/8

Læs mere

Risikobaseret tilsyn Informationsmøde Tandlæger

Risikobaseret tilsyn Informationsmøde Tandlæger Risikobaseret tilsyn 2017 Informationsmøde Tandlæger Dagsorden Hvem er vi i Styrelsen for Patientsikkerhed Hvordan træffer vi beslutninger Risikobaseret tilsyn hvad er det? Behandlingsstedsdatabasen og

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskabet Elev

Tilsynsrapport Bofællesskabet Elev Begrundelse for tilsynet «Her skrives, hvad der er anledningen til tilsynet - fx. bekymringshenvendelse fra sundhedsperson, pressesag, opfølgning på tidligere tilsyn el. lign. Indholdet af bekymringshenvendelse,

Læs mere