REFERAT/ DAGSORDEN. Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT/ DAGSORDEN. Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen"

Transkript

1 Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA Univerity College Campus Silkeborg Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg Lokale B193 Mødedato: 21. november 2016 Kl Med morgenmad Deltagere Marianne Wolf (Region Midtjylland), Lone Geertsen Kolbæk deltager i stedet for Tove Kristensen (Region Midtjylland), Gitte Nørgaard (KKR), Bente Alkærsig Rasmussen (Dansk Sygeplejeråd), Ingrid Lysholdt (Dansk Sygplejeråd), Britta Stenholdt (Medarbejder), Carsten Nielsen (Medarbejder), Christina Randrup Smed (Studerende), Annette Rosenkilde Jensen (Uddannelsesleder) og Jonna Frølich (Uddannelseschef) Gæster Jette Henriksen under pkt. 2 Afbud Kirsten Frederiksen (Aarhus Universitet), Jesper Bitze Bjørnsholm (Studerende) og Jens Skov (Horsens Gymnasium) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Oplæg om forskningsprojekt om anvendelsen af færdighedslaboratorie på modul 2 3. Semesterbeskrivelser 4. Rigsrevisionens rapport 5. Nyt fra Sygeplejerskeuddannelsen (Fast punkt på dagsordenen) 6. Planlægning af de næste to møder 7. Eventuelt REFERAT/ DAGSORDEN Mødeleder: Bente Alkærsig Rasmussen Referent: Anne Fogh E: T: Dato: 5. december /6 1. Godkendelse af dagsordenen Alle Dagsordenen fremlægges med henblik på godkendelse. Det indstilles, at dagsordenen godkendes. Det blev besluttet, at der skal udpeges endnu en repræsentant fra Aarhus Universitet, som forretningsordenen foreskriver. Herefter var der præsentationsrunde af alle deltagerene. Dagsordenen blev derefter godkendt.

2 2. Oplæg om forskningsprojekt: Følgeforskning Modul 2 Jette Henriksen Power Point præsentation eftersendes Rapport Modul Jette Henriksen holder oplæg om forskningsprojektet om anvendelsen af færdighedslaboratorie på modul 2. Rapporten er endnu ikke drøftet i styregruppen, og derfor kan der forekomme justeringer efterfølgende. Det indstilles, at oplægget drøftes. Jette Henriksen indledte sin præsentation med at orientere om, at styregruppen for projektet skal mødes i januar for at drøfte rapporten. Forskningsprojektet hedder: Følgeforskning Modul 2, og projektet begyndte i 2013, hvor Jette præsenterede tankerne på OSKU. Projektet blev gennemført lige før jul 2015 foranlediget af et ønske om at undersøge færdighedslab og klinisk undervisning. Jette bemærkede, at projektet ikke undersøger transferværdien. Rapporten har undersøgt to spor, hvilket ikke tidligere er blevet gjort. Derfor har det også kun været muligt, at finde litteratur for enten færdighedslab eller klinisk undervisning. I rapporten kaldes færdighedslaboratoriet og de kliniske uddannelsessteder for læringsarenaer, og dækker over et reguleret aktivitetsområde. Formålet med rapporten var at afdække de sociale processer, fordi læring er en social proces. Læringsmulighederne, i et sygplejefagligt perspektiv, blev undersøgt i de to læringsarenaer. Tre studerende blev fulgt i hver af de to læringsarenaer i to uger med efterfølgende interviews. De studerende havde selv tilmeldt sig projektet, men Jette bemærkede, at de studerende i Holstebro ikke plejer at komme i klinisk uddannelse ude i kommunen, og de var derfor betænkelige ved at melde sig. De studerende skal følges gennem hele uddannelsen, og det blev bemærket, at de studerende der blev fulgt i færdighedslab ikke arbejdede sammen, men var i hver deres studiegruppe. Der kan ikke generaliseres ud fra rapporten, men der er analytisk generaliserbarhed. Der blev anvendt naiv læsning med strukturanalyse og med efterfølgende kritisk fortolkning og diskussion. De studerende fra både klinisk praksis og færdighedslaboratoriet fortalte, at de var glade for oplevelsen. Karakteristika for den kliniske praksis: De studerende lagde vægt på, at det var rigtige patienter, og var glade for er at være sammen med personalet og andre studerende. Der var en naturlig kommunikation mellem patienten og den studerende. Fortolkning af dataene tyder på, at de studerende udviklede deres viden og kunnen i forhold til at udføre sygepleje. De gennemførte opgaven afpasset efter patienten, hvilket kunne tyde på, at det var en del af deres begyndende sygeplejefaglige identitet. Læringsmulighederne i den kliniske praksis er kendetegnet ved autenticitet, 1:1 vejledning, situationer med mange nuancer og flere elementer af uforudsigelighed. Karakteristika for læring i sygeplejelab: De studerende synes, at det var trygt, da der var mulighed for at begå fejl. De studerende fik også her oplevelsen af selv at være patient. Kommunikationen krævede lidt tilvænning, og der var meget fokus på casens ordlyd. Det blev bemærket, at der også er læring i det uforudsete i færdighedslaboratorierne, men at uforudsigeligheden er mere udbredt i klinisk praksis. De studerende brugte hinanden til at finde inspiration, og var bevidste om, at der stadig var meget at lære. Konklusion: De studerende både lærer og er glade for begge perioder. Der blev foretaget en læringsstilstest, hvor aktivitetsstilen typisk var høj ved de studerende, der var i klinisk praksis. Reflektor og teoretikerstilen var typisk høj ved de studerene i færdighedslab. 2/6

3 Efterfølgende drøftelse: Det kunne tyde på, at den optimale læringsarena, har sammenhæng til den studerendes læringsstil. Der er også undersøgelser, der viser, at valget betyder noget for de studerendes sygeplejefaglige identitet. Det blev bemærket, at udlandet erstatter klinikken med færdighedslab. I rapporten derimod erstattes teorien med klinikken eller færdighedslab. Der blev spurgt ind til simulationspædagogikken i færdighedslab, og om hvorvidt den har haft betydning. Til dette svarede Jette, at det satte en begrænsning, når der er én klinisk vejleder til 9-12 studerende, samt at en case aldrig kan være udtømmende. I færdighedslab kan det komme til at handle om meget andet end færdigheden, fordi der arbejdes med en case, hvor der altid vil mangle data. Det blev desuden bemærket, at fordi casen er omdrejningspunktet, er det simulation og ikke færdigheder, der blev testet. Det blev hertil bemærket, at der er forskelle på en færdiguddannet, der arbejder med simulation, og en studerende der arbejder med simulation. I færdighedslab kan den studerende få lov at udøve færdigheden korrekt og udøve den mange gange, uden at det har konsekvenser. Den mulighed er der ikke i klinisk praksis. Der er mange forskelle mellem de to læringsarenaer, og det kunne være en god ide at tænke disse forskelligheder ind i de forskellige læringsrum. Der var enighed om, at det var en spændende rapport. 3. Semesterbeskrivelser Annette Rosenkilde Jensen Semesterbeskrivelse for 1-3 semester for VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelserne for 1-3 semester gennemgås med henblik på ydereligere kvalificering, som aftalt på mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen d. 19. september Både teoretiske og kliniske perioder skal fremover indgå som en del af semesterbeskrivelserne, hvilket betyder, at teoretisk og klinisk uddannelse skal ses i en sammenhæng, og at beskrivelserne samles i ét dokument. Alle semestre er klar til brug 1. februar 2017 I forbindelse med udarbejdelsen af semesterbeskrivelserne er der nedsat to arbejdsgrupper, som arbejder med henholdsvis den teoretiske del af uddannelsen og den kliniske del af uddannelsen. Carsten Munch Nielsen deltager i arbejdsgruppen for den teoretiske del, mens Britta Vesterager Stenholt deltager i arbejdsgruppen for den kliniske del. Foruden VIAs deltagelse i arbejdsgruppen for den kliniske del af semesterbeskrivelserne er RM, KKR og Sundhedskartellet også repræsenteret. Det indstilles, at semesterbeskrivelserne gennemgås og drøftes. Annette orienterede om arbejdet med semesterbeskrivelserne. Der er nedsat en gruppe, der arbejder med den kliniske del, og en gruppe der arbejder med teorien. Efterfølgende samles det i en samlet semesterbeskrivelse. Der skal efterfølgende læses på tværs af alle semestrene, og det skal undersøges, hvordan indholdet bliver beskrevet, og om det sker på samme måde. Derfor kan der forekomme justeringer efterfølgende. Det er vigtigt, at få udvalgets input, som der skal tages udgangspunkt i til mødet i januar. Semesterbeskrivelserne er sat ind i en skabelon, og der er på forhånd defineret indholdselementer på side to, hvilket skal sikre sammenhæng og konsistens. Arbejdet med semesterbeskrivelserne er en del af et dokumenthierarki: 1) bekendtgørelse, 2) studieordning, 3) semesterbeskrivelser og 4) studieplaner. Detaljegraden forhøjes gradvist. Der er fokus på at harmonisere alle Sygeplejerskeuddannelserne i VIA. Det betyder, at semesterbeskrivelserne vil være på et abstraktionsniveau, der kan favne hele VIA. 3/6

4 Et af de områder der endnu ikke er færdigt er punkt 5: Studieaktivitetsmodellen. Det er et redskab, som har haft en lang implementeringsdel. Tidligere har hvert udbudssted haft sin egen model. Kommunikationsafdelingen har været med i udarbejdelsen, hvilket har forlænget processen yderligere. Derfor er der en tom rubrik, hvor modellen skulle have været. 1. semester er opbygget med en indledning, der præsenterer de studerende for semesteret. Det er her tydeliggjort, hvad det er for et tema, struktur og fag, der skal gennemgås på semestret. Der er derudover en kort præsentation af Studieaktivitetsmodellen. Der er udvalgt overskrifter på baggrund af læringsudbytterne. Det er et af de områder, der skal gennemgås på tværs til januar for at sikre, at det hele er inkluderet, og at der er den rette progression osv. Britta, som sidder i gruppen, der udarbejder den kliniske studieplan, bemærkede, at der måske skal udarbejdes en henvisning til praksis, så de ser det centrale indhold. Lone, som sidder i den samme gruppe, bemærkede hertil, at der skal være en tæt forbindelse mellem de dokumenter, der er gældende. Annette bemærkede, at det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem dokumenterne. Der kan være noget, der i forvejen er beskrevet, og noget der skal udfyldes på det lokale udbudssted i studieplanerne. Der har været mange drøftelser om, hvorvidt semesterbeskrivelserne favner studieordningen. Der er også nogle begreber, der ikke står i læringsudbytterne, og som er inkluderet i semesterbeskrivelserne, som ex. hygiejne. Under punkt 7: Indhold er der et tema, der har fokus på bevægelse, kredsløb og respiration. De studerende skal lære om anatomi og fysiologi fra 1. til 5. semester. I klinikken på 1. semester har de studerende kun været igennem en begrænset del af semesteret, og på den måde får de forhåbentligt også mere lyst til at komme tilbage til teorien efterfølgende. Under punkt 8: Undervisnings- og arbejdsformer begyndte arbejdsprocessen med at udarbejde en lang liste af undervisnings- og arbejdsformer, som kunne være interessante, men det blev besluttet, at det er bedre at have en mere overordnet tilgang, som stadig favner de lokale tiltag. Der bliver stadig arbejdet med punkt 9: Prøver og forudsætningskrav for 1. semester, da semestret har været afviklet forskelligt på hvert udbud. Det er anderledes at arbejde med dette semester, da der på de andre semestre har været en frisk begyndelse. Dette er dog ikke tilfældet her, da alle udbud allerede har udarbejdet deres egen model. Der bliver truffet beslutning om en fælles model på fredag d. 25. november Der arbejdes med en afsluttende prøve på alle semestre, men på 2. semester afholdes der 2 prøver. I denne proces er der udarbejdet prøver frem til 4. semester. Der er derudover udgivet en ny eksamensbekendtgørelse. Heri er der nogle juridiske forhold, der skal drøftes. Juristerne skal mødes for at beslutte, hvordan den skal fortolkes. Det gælder især i forhold til studieaktiviteterne. Der er ikke meldt en beslutning ud fra Ministeriet omkring 35 endnu. Det blev pointeret, at det er vigtigt, at udvalget ser linksene til prøverne. Hertil blev det bemærket, at det vil blive taget op til januar, hvor semestrene skal ses i sammenhæng. Der skal udarbejdes en oversigt over prøverne og studieaktiviteterne på alle semestrene. I den kliniske gruppe fremhævede juristen, at et forudsætningskrav godt kan præciseres til at være mødepligt på 30 timer ugentligt, men at studieaktiviteten er noget andet. Der skal den studerende deltage, og derfor er det ikke nok bare at være til stede. Det blev foreslået, at det kan tilføjes under arbejdsformer punkt 8. På 3. semester står der, at der er 20 studieuger med to ugers teoretisk undervisning: Semesteret består af 2 ugers teoretisk undervisning, 8 ugers klinisk undervisning i primær og sekundær sundhedstjeneste og 2 ugers teoretisk undervisning. Her skal der i stedet stå 1 uges teoretisk undervisning, 8 ugers klinisk undervisning og 11 ugers teoretisk undervisning. Det blev bemærket, at det er positivt, at taksonomierne fremgår i læringsudbytterne. Det er vigtigt, at der er en tydelig udvikling heri. Dog er det meget overordnet beskrevet. Det blev desuden bemærket, at der i klinikken er behov for at se, hvilke konsekvenser det har i forhold til, hvor mange studerende der kommer i praktik hvornår og hvorhenne. 4/6

5 Det blev ydermere bemærket, at det er en udfordring, at de studerende der skal i praktik i eksempelvis psykiatrien skal have en autorisation til at få adgang til FMK. Denne udfordring har også været drøftet i Klinisk Dialogforum, og der var enighed om, at det er bedre at tage drøftelsen i Klinisk Dialogforum igen, da det er et bedre forum til sådan en drøftelse. 4. Rigsrevisionens rapport Bente Alkærsig Rasmussen Rigsrevisionens rapport 2016 Rigsrevisionen har analyseret undervisningen og ressourceanvendelsen på lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen. Rigsrevisionen sætter i den nye rapport fokus på nedenstående emner: 1. Antallet af undervisningstimer på de fire analyserede uddannelser målt over det samlede studieforløb 2. Anvendelsen af undervisernes arbejdstid 3. Professionshøjskolernes ressourceanvendelse Jonna holder et kort oplæg om rapporten. Det indstilles, at punktet drøftes. Jonna orienterede om rigsrevisionens rapport, der udkom for lidt over en måned siden. KORA har også udarbejdet en rapport på baggrund af de data, de har leveret til rigsrevisionens rapport. VIA Sundhed havde forventet mere opmærksomhed på rigsrevisionens rapport, end det har været tilfældet. Det er VIAs opfattelse, at den anvendte metode har været problematisk. Der er analyseret på uddannelsernes undervisningstimer, og den vejledning de studerende modtager. Der har været meget arbejde i forbindelse med indleveringen af data, da uddannelserne på alle UCer har skullet registrere timerne på samme vis hvilket har vist sig ikke at være muligt. Derfor har der været meget regnearbejde i det, og tallene er desværre ikke så valide, som de kunne være. VIA er dog tilfredse med placeringen. Der er både skemalagt undervisning, men også andre typer af undervisning. I denne rapport er det kun den teoretiske undervisning, der er inkluderet. Sygeplejerskeuddannelsen er den uddannelse med mest praktik, men det er der ikke taget højde for i rapporten. Undervisningsdefinitionen i denne undersøgelse er de studerendes møde med underviseren i et klasserum. Dermed er hverken klinisk undervisning, feedback eller vejledning talt med. Undersøgelsen viser, at VIA ikke har så mange procents forbedringspotentiale. Derfor giver rapporten heller ikke anledning til ændringer. Det ville være en udfordring, hvis VIA skal tilbyde mere undervisning samtidigt med, at der skal spares 2 procent årligt. Der var bred enighed om, at undervisningstimer ikke i sig selv er lig med kvalitet. 5. Nyt fra Sygeplejerskeuddannelsen (Fast punkt på dagsordenen) Annette Rosenkilde Jensen 5/6

6 Nej Uddannelsesleder Annette Rosenkilde Jensen orienterer om nyt fra Sygeplejerskeuddannelsen. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Annette orienterede om, at der er igangsat en kvantitativ dimittend- og aftagerundersøgelse. Der er desværre ikke så høj en svarprocent. Der var bred enighed om, at en svarprocent under 50 % er lav, men at det forventedes af dimittenderne. Lone Kolbæk og Marianne Wolf vil forsøge at få flere aftagere fra det regionale regi til at besvare undersøgelsen. Derfor holdes aftagerundersøgelsen åben en uge mere. Derudover er der igangsat en studentertilfredshedsundersøgelse, som udvalget får præsenteret, når resultaterne foreligger. Annette orienterede yderligere om, at der er to studerende, der har deltaget i Skills Competetion i Shanghai, hvilket har været meget udbytterigt. Det var en god studietur både fagligt og kulturelt. Planlægningen af en studietur til Japan i påsken 2017 er igangsat. Der er generelt en stor interesse for at komme til udlandet. 6. Planlægning af de næste to møder Alle Næste møde i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen er den 17. januar 2017 kl på Campus Silkeborg. Det foreslås at drøfte afholdesen af en temadrøftelse ang. fremtidsperspektiverne for Sygeplejerskeuddannelsen på mødet til april, hvor både VIA og praksis kan holde oplæg. Det forventes også, at dimittend- og aftagerundersøgelsen er færdig i foråret. Det indstilles, at udvalgets medlemmer kommer med forslag til dagsordenen til de næste to møder. Det blev besluttet, at de resterende semesterbeskrivelser skal gennemgås til mødet i januar. Til mødet i april skal der afholdes en temadrøftelse om fremtidsperspektiverne for Sygeplejerskeuddannelsen. Hertil skal der afholdes oplæg om den nyeste viden om simulation og transfer fra VIA og praktikken. 7. Eventuelt Alle SIA følger op på om Jesper, repræsenterende de studerende, er færdiguddannet. Der mangler desuden en repræsentant fra KKR. Anne Fogh kontakter Gitte Nørgaard herom. 6/6

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato:

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg GODKENDT

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. Møde i uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen (5 min)

REFERAT/ DAGSORDEN. Møde i uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen (5 min) Møde i uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg Lokale B193 Mødedato: 19. september 2016 Klokken 12.00-15.00 Godkendt

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Godkendt

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen (10 min)

REFERAT/ DAGSORDEN. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen (10 min) fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødelokale B128 GODKENDT Mødedato: 6. september 2016 Kl.12.00-15.00 Deltagere Marianne

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. Referat til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen (10 min)

REFERAT/ DAGSORDEN. Referat til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen (10 min) til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg GODKENDT Mødedato: 26. januar 2018 Kl.12.00-15.00 Deltagere Marianne Wolf (Region

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Godkendt referat mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Godkendt referat mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Godkendt referat mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato:

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen

REFERAT/ DAGSORDEN. Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA Univerity College Campus Silkeborg Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg Lokale B128 Mødedato: 17. januar 2016 Kl. 09.00-12.00 Med morgenmad Godkendt

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato:

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. Ekstraordinært møde i Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen

REFERAT/ DAGSORDEN. Ekstraordinært møde i Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen Ekstraordinært møde i Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Sted: Skypemøde VIA Campus Aarhus N Hedeager 2 8200 Aarhus N Lokale 33.15 Mødedato: 17. januar 2017 Kl. 08.00-10.00 Med morgenmad

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for. Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for. Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 30. marts 2015

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Dato: 31-1-2012 Tid: 12:00 15:00. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale 403

Dato: 31-1-2012 Tid: 12:00 15:00. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale 403 Referat J.nr.: U0200-7-04-21-11 Ref: RESC Dato: 10-05-2012 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 31-1-2012 Tid: 12:00 15:00 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 23. februar 2015

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Fælles OSKU. VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Fælles OSKU. VIA University College VIA University College fra mødet i Fælles OSKU Sted: Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg lokale B 330 Mødedato: 11. juni 2014 kl. 10.00 14.00. Deltagere Tove Kristensen, Hospitalsenhed Midt, Marianne

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget

REFERAT Uddannelsesudvalget REFERAT Uddannelsesudvalget Mødetidspunkt: Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø C 3.31 Anja Kallestrup Mette

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. Møde med Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen (5 min)

REFERAT/ DAGSORDEN. Møde med Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen (5 min) Møde med Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA Campus Aarhus N Hedeager 2 8200 Aarhus Lokale 25.18 Mødedato: 31. januar 2017 Kl. 09.00-12.00 Med morgenmad Godkendt Deltagere Liselotte

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Godkendt Mødedato: Den 24. maj 2016 kl. 10.00

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for. Ergoterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for. Ergoterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen Sted: VIA University College Professionshøjskolen VIA Campus Holstebro Gl Struervej 1 7500 Holstebro Mødedato:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

SSKU møde REFERAT. Mandag d. 19. september 2016 kl Lokale B1.07, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

SSKU møde REFERAT. Mandag d. 19. september 2016 kl Lokale B1.07, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT SSKU møde 19. september 2016 SSKU 19 09 2016 Mandag d. 19. september 2016 kl. 14.00-16.00 Lokale B1.07, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent:

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse

Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse Mødedato: 05. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 11.00 Sluttidspunkt: Kl. 13.00 Mødested: Lokale: B0.38 Deltagere: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Læs mere

Temaeftermiddag den

Temaeftermiddag den Temaeftermiddag den 12.5.2016 Uddannelsesreform og implementering SIA www.regionmidtjylland.dk Arbejdsudvalg Repræsentanter i uddannelsesspecifik arbejdsgruppe Repræsentanter i pædagogisk udvalg 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalg Sygepleje

Referat Uddannelsesudvalg Sygepleje Referat Uddannelsesudvalg Sygepleje Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B0.38 Deltagere: Fraværende: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4,

Læs mere

DAGSORDEN. Klinisk Dialogforum

DAGSORDEN. Klinisk Dialogforum Klinisk Dialogforum Sted: Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Mødelokale B330 Godkendt Mødedato: 2. juni 2016 kl. 10.00-14.00 Deltagere Anne Marie Lerche Pedersen (Region Midtjylland), Marianne Wolf

Læs mere

Mødedato: 9. oktober 2018 kl Der serveres kaffe/the med brød v ankomsten. Sandwich serveres under mødet.

Mødedato: 9. oktober 2018 kl Der serveres kaffe/the med brød v ankomsten. Sandwich serveres under mødet. Dagsorden til Koordinationsmødet Sted: VIA Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Mødet afholdes i auditoriet Mødedato: 9. oktober 2018 kl. 10.00-14.00 Der serveres kaffe/the med brød v ankomsten. Sandwich

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Klinisk Dialogforum. VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Klinisk Dialogforum. VIA University College VIA University College Referat fra mødet i Klinisk Dialogforum Sted: Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Lokale F280 Mødedato: 27. oktober 2015 kl. 10.00 14.00. Deltagere Inger Marie Jaillet, Regionshospitalet

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 foreløbig struktur pr. 3.03.2016 v. Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, Teamleder Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Til uddannelsesudvalget ved Bioanalytikeruddannelsen Degnevej 16 Postboks 509 6705 Esbjerg Ø T 7266 2000 E ucsyd@ucsyd.dk W ucsyd.dk EAN CVR 30 84 04 02 Referat til 13. møde

Læs mere

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Temadag på tværs Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Program 12.00-12.05 Velkomst v. Lise Kofoed - Kort præsentation af medlemmer i fagligt pædagogisk udvalg - Dagens program 12.05-12.35 Orientering om ny

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat til mødet i Uddannelsesudvalget for Ernæring- og Sundhedsuddannelsen. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat til mødet i Uddannelsesudvalget for Ernæring- og Sundhedsuddannelsen. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat til mødet i Uddannelsesudvalget for Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Sted: Campus Aarhus Hedeager 2 8200 Aarhus Mødedato: Den 8. marts 2016 kl. 11.00-14.00

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Professionshøjskolen VIA Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro Mødedato: Den 18. august 2014 kl. 10.00

Læs mere

Referat af Klinisk Samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen

Referat af Klinisk Samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen Referat af Klinisk Samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen Tirsdag den 19/3 2019 Campusfællesskabet Minervavej 1 3700 Rønne TLF.36982900 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Tilstede: Studerende

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Mødedato: Den 6. november 2018 Kl Sandwich serveres v mødets start.

Mødedato: Den 6. november 2018 Kl Sandwich serveres v mødets start. Dagsorden til Ledermødet for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Mødet afholdes i lokale F292 Mødedato: Den 6. november 2018 Kl. 12.30-15.00 Sandwich serveres v

Læs mere

Samarbejdsmodel for praktiksamarbejdet på Sygeplejerskeuddannelsen

Samarbejdsmodel for praktiksamarbejdet på Sygeplejerskeuddannelsen Samarbejdsmodel for praktiksamarbejdet på Sygeplejerskeuddannelsen i Professionshøjskolen Absalon Region Sjælland og kommunerne i region Sjælland er store arbejdsgivere, og væsentlige aftagere af Professionshøjskolen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Klinisk Dialogforum. VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Klinisk Dialogforum. VIA University College VIA University College Referat fra mødet i Klinisk Dialogforum Sted: Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Godkendt Mødedato: 27. april 2016 kl. 10.00-14.00 Mødelokale B330 Deltagere Anne Marie Lerche

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 32.30 8200 Aarhus N Mødedato: Den 16. september 2014

Læs mere

Ramme for afvikling af kliniske ECTS for region, kommuner og VIA Sygeplejerskeuddannelsen 1. semester

Ramme for afvikling af kliniske ECTS for region, kommuner og VIA Sygeplejerskeuddannelsen 1. semester Ramme for afvikling af kliniske ECTS for region, kommuner og VIA Sygeplejerskeuddannelsen 1. semester Kliniske og teoretiske undervisere samarbejder om afvikling af 3,5 kliniske ECTS point på 1. semester

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College GODKENDT

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College GODKENDT Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 16. december 2014 kl. 12.00

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Udarbejdet

Læs mere

Referat fra møde i Kvalitetskoordinationsgruppen

Referat fra møde i Kvalitetskoordinationsgruppen Referat fra møde i Kvalitetskoordinationsgruppen Mødedato: Tirsdag d. 11. september 2018 Starttidspunkt: Kl. 10.00 Sluttidspunkt: Kl. 12.00 Mødested: Roskilde Lokale: RosA0.05 (glasburet ved indgangen)

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 9. juni 2015 kl.

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Introduktion til klinisk uddannelse 3., 5. og 6. semester Erfaringsudveksling 2. semesters klinisk uddannelse

Introduktion til klinisk uddannelse 3., 5. og 6. semester Erfaringsudveksling 2. semesters klinisk uddannelse Introduktion til klinisk uddannelse 3., 5. og 6. semester Erfaringsudveksling 2. semesters klinisk uddannelse v/ Mette Bønløkke og Britta Stenholt Programmet vil indeholde introduktion og drøftelse af

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesforum den

Referat fra møde i Uddannelsesforum den Referat fra møde i Uddannelsesforum den 29.11.2016 Deltagere: Afbud: Bente Rubow, Anne-Lisbeth Pedersen, Anne Marie Elsborg, Irene Winther, Ole Svejstrup, Irene Sommer, Anne Brandborg, Naja Aagaard Lomstein,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Sted: Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Lokale B331 Mødedato: Den 4. marts 2015 kl. 11.00-17.00 GODKENDT

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. Møde i uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen (5 min.)

REFERAT/ DAGSORDEN. Møde i uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen (5 min.) Møde i uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Sted: VIA University College Campus Randers Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers C Lokale 1.56 Mødedato: 5. oktober 2016 Kl. 12.00-15.00 Med frokost

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt to moduler, diversitet og perspektiv. Modulerne er blevet

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse 1.2. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 6 ECTS INDHOLD 1 Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og

Læs mere

Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden

Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato Onsdag den 3. april 2019 Starttidspunkt Kl. 14 Sluttidspunkt Kl. 16 Mødested Lokale Deltagere Gæster Mødeleder Referent Afbud Professionshøjskolen

Læs mere

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bose15 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 07. februar 2017 Status: 14 ud af 17 har besvaret evalueringen 82% Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed er, at den skal afspejle

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Mødedato: 24. maj 2017 Kl Med frokost

Mødedato: 24. maj 2017 Kl Med frokost fra mødet i Klinisk Dialogforum GODKENDT Sted: VIA University College Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Mødelokale F182 Mødedato: 24. maj 2017 Kl. 10.00-14.00 Med frokost Deltagere Anne Marie Lerche

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Mødedato:

Mødedato: Titel: Uddannelsesforum Sted: Campus Aarhus N 32.30 Mødedato: 10.10. 2017 Deltagere: Bente Rubow, Karen Møller, Irene Winther, Irene Sommer, Pernille Bak Skouenborg, Ole Svejstrup, Pennie Teglborg, Lilian

Læs mere

NOTAT. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering. Indhold. VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering...

NOTAT. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering. Indhold. VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering... Kvalitetsvurdering og semesterevaluering VIA Sygeplejerskeuddannelsen Indhold Kvalitetsvurdering og semesterevaluering... 1 Årshjul for kvalitetsvurdering og semesterevaluering... 2 Udsendelsesoversigt

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

INDKALDELSE. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Møde i Bestyrelsen. Deltagere

INDKALDELSE. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Møde i Bestyrelsen. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested VIA Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, Lokale C103 Mødetidspunkt Den 18. september 2017 kl. 9-11.30 Deltagere

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 34.37 8200 Aarhus N Mødedato: Den 15. september 2014

Læs mere

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 Semester: 5 Dato for evaluering: 11/2 2019 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 9/19 svarer til 47% I hvilken

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed Februar Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Olsen

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed Februar Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Olsen Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for Sundhed Februar 2019 Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Læs mere

Fagligt Pædagogisk udvalg

Fagligt Pædagogisk udvalg Fagligt Pædagogisk udvalg Mødedato 9. maj 2016 Starttidspunkt 12.30 Sluttidspunkt 15.00 Lokale F1.29 Mødeleder Lise Kofoed Referent Janne Bryde Laugesen Afbud Lisbeth Mähl Nielsen 1. Åbning af mødet v.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 31. juli 2017 Status: 9 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

3. Runde hvad er uddannelsesudvalgets medlemmer optaget af lige nu i relation til at være uddannere - Runde orientering om aktuelt fra medlemmer

3. Runde hvad er uddannelsesudvalgets medlemmer optaget af lige nu i relation til at være uddannere - Runde orientering om aktuelt fra medlemmer Dato & tid 9. marts 2016 14-16 Referent Afbud Deltagere Lisbeth Ahl Lykke Jensen, Birgitte Degenkolv, Ingrid Poulsen, Allan Kjær Andersen Bente Ourø Rørth, Anne-Marie Schrader, Anne Birch Grande, Helle

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26 Dagsorden Journalnr.: U0200-7-04-34-12 Ref.: LEFO Dato: 02-04-2014 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 10. april 2014 Tid: Kl. 14.00-17.00 Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2,

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed September Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed September Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for Sundhed September 2018 Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 TS:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 5 Dato for evaluering: 13/2 2018, mundtlig evaluering 26/1 2018 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 7/12 svarer til 58% I

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen i Randers VIA University College - Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Møde i Klinisk Dialogforum GODKENDT. VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Møde i Klinisk Dialogforum GODKENDT. VIA University College VIA University College Møde i Klinisk Dialogforum GODKENDT Sted: Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Lokale B 330 Mødedato: 17. marts 2015 kl. 10.00 14.00. Deltagere Lone Kolbæk, Hospitalsenhed Midt,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Klinisk Dialogforum. VIA University College GODKENDT

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Klinisk Dialogforum. VIA University College GODKENDT VIA University College fra mødet i Klinisk Dialogforum GODKENDT Sted: Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Lokale F180 Mødedato: 15. december 2014 kl. 10.00 14.00. Deltagere Lone Kolbæk, Hospitalsenhed

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Referat 2. oktober 2013

Referat 2. oktober 2013 Referat Mødeforum: Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Dato: 30. september 2013 Tid: 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen, Aarhus Mødeleder: Deltagere: Formand Lars Bundgaard (De kirkelige organisationer

Læs mere

Mødetidspunkt: Mandag 25. marts 2019 kl. 10:00-15:00 Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg lokale K7.06

Mødetidspunkt: Mandag 25. marts 2019 kl. 10:00-15:00 Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg lokale K7.06 DAGSORDEN Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen Uddannelsesledernetværk for sygeplejerskeuddannelsen Mødetidspunkt: Mandag 25. marts 2019 kl. 10:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere:

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. Uddannelsesudvalg for 3 K uddannelsen

REFERAT/ DAGSORDEN. Uddannelsesudvalg for 3 K uddannelsen Uddannelsesudvalg for 3 K uddannelsen Sted: Diakonhøjskolen Aarhus Mødedato: 17. maj 2016, kl. 14-16 Deltagere Kirsten Skovgaard (Holstebro Kommune), John Lorenzen (Saralystkirken), Helene Hay (Stud. Teol.,

Læs mere

Mødedato: Den 13. marts 2019 kl Der serveres kaffe/the med brød v ankomsten. Sandwich serveres under mødet. Mødelokale: Kantiensalen

Mødedato: Den 13. marts 2019 kl Der serveres kaffe/the med brød v ankomsten. Sandwich serveres under mødet. Mødelokale: Kantiensalen Dagsorden til Koordinationsmødet Sted: VIA Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 13. marts 2019 kl. 10-14.00 Der serveres kaffe/the med brød v ankomsten. Sandwich serveres under

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat...

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, lokale A104

Møde i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, lokale A104 Referat Mødeforum: Møde i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Journalnr.: U0200-7-04-35-12 Ref.: LEFO Dato: 30-04-2013 Dato: 18-03-2014 Tid: Kl. 12-15 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Silkeborg,

Læs mere