Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ældreområdet Plejecenter Ortved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ældreområdet Plejecenter Ortved"

Transkript

1 Tilsynsrapport Ringsted Kommune Ældreområdet Plejecenter Ortved Uanmeldt tilsyn September 2018

2 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 samlede 2 anbefalinger Indledende oplysninger grundlag 4 Aktuelle vilkår og status 4 Værdigrundlag 4 Sundhedsfaglig dokumentation 5 Hverdagens praksis Pleje, omsorg og praktisk bistand Mad og måltider Kommunikation og adfærd Aktiviteter og medinddragelse i hverdagen 7 Organisatoriske rammer 8 Kompetencer og udvikling 8 Fysiske rammer formål og metode 10 Formål 10 Metode 10 Vurderingsskala 11 tilrettelæggelse 11

3 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt tilsyn, som BDO har foretaget. Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af plejecentret og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter. Anden del af rapporten indeholder en kortfattet gengivelse af de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og gennemgang af skriftligt grundlag. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

4 VURDERING TILSYNETS SAMLEDE VURDERING Det overordnede indtryk af Plejecenter Ortved er, at forholdene på plejecentret kan karakteriseres som: Særdeles tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger fra tilsynet i 2017, og at der er implementeret en række udviklingstiltag, som har højnet den samlede kvalitet. Det er tilsynets, at medarbejderne tager afsæt i Ringsted Kommunes værdigrundlag og anvender dette aktivt i hverdagen. Den sundhedsfaglige dokumentation lever i høj grad op til kommunens kvalitetsstandarder og lovgivningen på området. Den skriftlige dokumentation fremstår aktuel og giver et fyldestgørende billede af den pleje og omsorg, som den enkelte borger har behov for, og fungerer som et aktivt redskab for hverdagens praksis. Borgerne modtager relevante pleje- og omsorgsydelser og er meget tilfredse med den hjælp, de får. Pleje og omsorg leveres efter en høj faglig standard og med et rehabiliterende sigte, og medarbejderne har fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Der er meget tilfredsstillende fokus på mad og måltider. Medarbejderne kan særdeles tilfredsstillende redegøre for deres rolle og ansvar i forhold til at skabe hyggelige rammer for måltidet og for indsatser, der sikrer borgernes ernæringstilstand. Ligeledes vurderer tilsynet, at borgerne i høj grad er tilfredse med mad og måltider. Kommunikation og adfærd er kendetegnet ved at være respektfuld og anerkendende, og medarbejderne er i høj grad reflekteret over kommunikationens betydning. Det er endvidere tilsynets, at tilbud om aktiviteter på centret matcher borgernes ressourcer og behov for socialisering. Medarbejderne kan redegøre for centrets aktiviteter samt deres rolle og ansvar, og borgerne er meget tilfredse med udbuddet af aktiviteter. Endvidere vurderes, at borgerne på tilsynsdagen er meget tilfredse med at komme i dagcenter, hvor der tilbydes en bred vifte af aktiviteter, som de selv har indflydelse på. Centret har fået etableret sammenhængende og strukturerede arbejdsgange, som understøtter samarbejde og faglighed på tværs af faggrupper, afdelinger og vagter. Medarbejderne har relevante faglige kompetencer og gode mulighed for faglig sparring og vidensdeling på tværs. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for retningslinjer i forhold til magtanvendelse og kan på en meget tilfredsstillende måde redegøre for, hvordan der arbejdes med en forebyggende og pædagogisk indsats. Afslutningsvis vurderer tilsynet, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med borgernes behov og er hjemlige og hyggeligt indrettet. Den igangværende ombygning håndteres bedst muligt og med hensyntagen til borgerne. Centret fremstår pænt og ryddeligt med en hygiejnemæssig forsvarlig standard. BDO s er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet gennem interviews, dokumentation og observationer. vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. TILSYNETS ANBEFALINGER Anbefalinger 1. Tilsynet har ingen bemærkninger. 2

5 INDLEDENDE OPLYSNINGER Adresse Roskildevej 498, 4100 Ringsted Leder Marianne Micheelsen Antal boliger 49 plejeboliger, 8 daghjemspladser samt 4 vente- og aflastningspladser Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Torsdag d. 6. september 2018, kl deltagerkreds Tilsynet blev indledt og tilrettelagt i samarbejde med sygeplejerske. Tilsynet har gennemgået dokumentation for tre borgere og efterfølgende talt med disse samt foretaget observationer. Tilsynet har gennemført interview med deltagelse af: Leder og fire medarbejdere. Tilsynet har derudover talt med borgere og medarbejdere, som var til stede på fællesarealerne. Leder har som afslutning på tilsynet fået en foreløbig tilbagemelding på tilsynsforløbet. Tilsynsførende Senior Manager Margit Kure, Sygeplejerske, MHM Manager Else Marie Seehusen, Sygeplejerske, SD/DSH 3

6 DATAGRUNDLAG AKTUELLE VILKÅR OG STATUS Der har sidens sidste tilsyn været arbejdet målrettet med dokumentationspraksis. FSIII er implementeret i plejeboligerne, men endnu ikke implementeret på aflastningspladserne/midlertidige pladser. Centrets aflastningspladser og midlertidige boliger anvendes til borgere, som venter på plejeboliger. Der pågår i øjeblikket en del ombygning på aflastningspladserne, således at der fremadrettet bliver to separate soveværelser til et fælles stort badeværelse. Centeret arbejder med tidlig opsporing og har faste triageringsmøder en gang ugentligt. Der har været stort fokus på rehabilitering, og der udarbejdes rehabiliteringsplan med et 12 ugers forløb på alle borgere, og hvor medarbejderne løbende opsætter mål for den enkelte borger. Der er indført faste DTR møder med tværfaglig deltagelse af terapeuter og øvrige samarbejdspartnere. Centret har ikke plejehjemslægeordning, men gør brug af en ansat lægekonsulent i kommunen, som de blandt andet anvender til faglig sparring. Lægekonsulent har eksempelvis undervist og indført akutkasse samt undervist i opmærksomhedspunkter ved en god ind- og udskrivning af borgere fra sygehus, og er pt. i gang med undervisning i medicinhåndtering. Klippekortet er implementeret og anvendes til besøg på kirkegård og ledsagelse til eksempelvis familiebegivenheder. Opgaven er lagt ud til den enkelte medarbejder, som er tovholder på opgaven. Der dokumenteres i den enkeltes borgers journal samt i regneark i de enkelte afdelinger. Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger fra tilsynet år 2017, og at der er implementeret en række udviklingstiltag, som har højnet den samlede kvalitet. VÆRDIGRUNDLAG Leder fortæller, at de med afsæt i kommunens værdier har haft kommunens arbejdsmiljøkonsulent ude og undervise i, hvordan medarbejderne tackler vold, trusler og mobning. Kurset har haft en positiv effekt og givet en øget åbenhed i medarbejdergruppen til at drøfte evt. problemstillinger og har generelt styrket samarbejdet. Medarbejderne vægter respekten for den enkelte samt udviser omtanke både for borgere og kollegaer. Nye medarbejdere introduceres til centrets værdier, og de oplever, at værdierne anvendes aktivt i deres daglige arbejde. Tilsynet vurderer, at medarbejderne tager afsæt i Ringsted Kommunes værdigrundlag og anvender dette aktivt i hverdagen. 4

7 SUNDHEDSFAGLIG DOKUMENTATION Der foreligger fyldestgørende dokumentation på alle tre borgere. Der er udfyldt generelle oplysninger med helbredsbeskrivelse og med beskrivelse af borgernes ressourcer og daglige rytme og vaner, som fyldestgørende igennem døgnet beskriver borgerens fysiske, psykiske og sociale problemstillinger samt de handlingsvejledende indsatser. Der er koblet relevante indsatsmål og handleanvisninger på alle tilstande. Tilsynet bemærker, at der mangler opfølgning på en række tilstande. Denne opfølgning er endnu ikke driftsmæssig mulig på det udførende niveau, men der arbejdes på en ændring af praksis. Tilsynet bemærker, at borgeres brug af klippekort dokumenteres i borgers journal i notater, som med fordel kunne oprettes i indsatsmål og handleanvisning for at skabe bedre overblik og sammenhæng i den samlede borgerindsats, og som løbende beskriver, hvordan borger anvender sit klippekort. Medarbejderne dokumenter ændringer og observationer på borgerne løbende eller ved dagens afslutning. Systemet giver medarbejderen et godt overblik over borgernes daglige og ugentlige aftaler og fungerer som et godt planlægningsværktøj. Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation i høj grad lever op til kommunens kvalitetsstandarder og lovgivningen på området. Den skriftlige dokumentation fremstår aktuel og giver et fyldestgørende billede af den pleje og omsorg, som den enkelte borger har behov for, og fungerer som et aktivt redskab for hverdagens praksis. HVERDAGENS PRAKSIS Pleje, omsorg og praktisk bistand Borgerne tilkendegiver, at den tildelte hjælp i høj grad svarer til deres behov og er yderst tilfredse med pleje og omsorg, og en borger giver udtryk for, at det er et rigtigt dejligt sted at bo. Borgerne føler sig medinddraget og har stor tillid til personalet, som giver sig til tid og sørger for, at der bliver taget hånd om deres sundhedsmæssige problemstillinger, fx lægekontakt, hjælp til medicin, og støttestrømper. Medarbejderne redegør for, hvordan de sikrer borgerne pleje og omsorg i hverdagen, og hvordan de handler på borgernes sundhedsmæssige problemstillinger. Der overleveres mundtligt fra nattevagten til en medarbejder, som sørger for at skabe sig et hurtigt overblik forinden fælles morgenmøde, hvor der foretages opgavefordeling med afsæt i tid, medarbejderkompetencer og det rette match i opgaver samt relationen mellem borger og medarbejder. Alle medarbejdere orienterer sig i dokumentationen på egen borger, og sygeplejersken tjekker fællesborger journal og læser advis, MedCom og øvrig relevant dokumentation Medarbejderne har et grundigt kendskab til borgerne og veksler bevidst imellem borgerne for at sikre konstant fokus og opmærksomhed på at opfange borgernes problemstillinger. I hverdagen samarbejder og sparrer medarbejderne løbende med sygeplejersken i forhold til ændringer eller observationer hos borgerne. Medarbejderne giver en række konkrete eksempler på, hvordan de i hverdagen sikrer den individuelle pleje og omsorg og aktivt handler på borgernes sundhedsmæssige problemstillinger. Der triageres dagligt på alle røde og gule borgere, og grønne borgere triageres 2 gange ugentlig. Alle aftaler og opmærksomhedspunkter følges efterfølgende op i dokumentation. 5

8 Derudover holdes der ugentligt fællesmøde for henholdsvis dag- og aftenvagt med deltagelse af terapeuterne. Borgernes sundhedsmæssige problemstillinger samt rehabiliteringsforløb gennemgås i en fast kadence og med systematik. Alle nye borgere bliver testet, og der udarbejdes rehabiliteringsplaner. Centret har servicepersonale, som varetager rengøringsopgaverne, som ligeledes deltager på de ugentlige borgermøder for at bidrage og videreformidler evt. observerede ændringer hos borgerne. Borgerne fremstår soignerede, svarende til egen habitus, fx har en hukommelsessvækket borger smykker og læbestift på. Tilsynet har observeret, at boliger og fællesarealer fremstår rene og ryddelige. Tilsynet observerer ikke evt. fysiske, psykiske, mentale og sociale risici. som der ikke er taget hånd om. Det er tilsynets, at borgerne modtager relevante pleje og omsorgsydelser, og borgerne er meget tilfredse med den hjælp, de får. Pleje og omsorg leveres efter en høj faglig standard og med et rehabiliterende sigte, ligesom medarbejderne har fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Tilsynet vurderer, at der er pænt og ryddeligt med en hygiejnemæssig forsvarlig standard Mad og måltider Borgerne er meget tilfredse med maden og dens kvalitet. Borgerne giver udtryk for at den er veltillavet, velsmagende og variereret - også i forhold til smørrebrød om aftenen, hvor der serveres flere slags pålæg. Borgerne spiser som udgangspunkt i fælles spisestue og oplever, at det er hyggeligt at sidde og tale med nogle af de øvrige borgere. Medarbejderne sidder med ved bordene og hjælper efter behov. Maden leveres fra centralkøkken i kommunen, og det er blevet besluttet, at den varme mad fremover skal leveres til aften. Maden serveres forskelligt i de enkelte afdelinger med afsæt og hensyntagen til den individuelle borgers fysiske, mentale og sociale funktionsniveau og sociale samspil med andre borgere. Borgerne hjælper til før, under og efter maden afhængig af deres lyst og funktionsniveau. Medarbejderne støtter og motiverer borgerne til at deltage i forhold til, at nogle borgere kan varetage borddækning, mens andre er med til at fordele maden rundt og rydde af bordet. Medarbejderen tilbyder borgerne systematisk vejning, og alle borgere er ernæringsscreenet. Medarbejderne igangsætter indsatser ved vægttab på over 1 kg evt. med hjælp fra kommunens kostvejleder. Der er gode muligheder for særkost, og medarbejderne har eksempler på 10 forskellige kostformer, som der aktuelt serveres i en afdeling. Medarbejderne lytter til borgernes ønsker, og har eksempelvis taget initiativ til, at der står frugt til fri afbenyttelse i weekenden. Tilsynet vurderer, at der er meget tilfredsstillende fokus på mad og måltider. Medarbejderne kan særdeles tilfredsstillende redegøre for deres rolle og ansvar i forhold til at skabe hyggelige rammer for måltidet og for indsatser, der sikrer borgernes ernæringstilstand. Ligeledes vurderer tilsynet, at borgerne i høj grad er tilfredse med mad og måltider. 6

9 3.4.3 Kommunikation og adfærd Borgerne giver udtryk for, at medarbejderne er søde og særdeles rare, og omgangstonen er god og respektfuld. De oplever, at medarbejderne er flinke og hjælpsomme og giver sig tid til at lytte. Medarbejder omtaler borgerne anerkendende og respektfuldt og gør rede for, hvordan de arbejder med at lytte til borgerne og har fokus på at skabe gode relationer og matche borger og medarbejder. Ligeledes fortæller medarbejderne, at de er opmærksomme på kommunikationens betydning og understreger, at kommunikation foregår på borgernes præmisser. For dem handler det om altid om at være anerkendende over for borgerne og deres pårørende og bevare en professionel tilgang. Ved evt. problemstillinger inddrager de leder eller lægekonsulent Tilsynet vurderer, at kommunikation og adfærd er kendetegnet ved at være respektfuld og anerkendende, og medarbejderne er i høj grad reflekteret over kommunikationens betydning Aktiviteter og medinddragelse i hverdagen Borgeren er glade for at deltage i centrets aktiviteter og oplever, at der er et differentieret tilbud, som matcher deres behov. En borger deltager i banko og diverse udflugter og nyder sin egen lille have. Borgerne modtager beboerbladet, hvor de kan se aktiviteter for den kommende periode Ingen af borgerne kender umiddelbart til klippekortsordningen, men udtrykker, at de ikke savner aktiviteter i hverdagen. Centret har en gruppe af frivillige, som forestår aktiviteter. Medarbejderne lægger stor vægt på at vedligeholde borgernes sociale kompetencer og forsøger aktivt at understøtte dette i hverdagen. Medarbejderen administrerer i fællesskab klippekortordningen og forestår aktiviteter, som ofte tilrettelægges i samarbejde med de frivillige. Centret har en bus, som giver mulighed for at træffe spontane beslutninger omkring udflugter, ligesom de arrangerer spil, musik og bagning, når der er mulighed for det. Borgere i plejeboliger har ligeledes mulighed for at besøge borgerne i dagcenteret og her deltage i aktiviteter. Tilsynet har besøgt dagcentret, og borgerne var bænket til formiddagskaffe. Det er fast rutine, at der er formiddagskaffe, når borgerne kommer. Tilsynet har talt med borgerne, og alle er meget tilfredse med at komme i dagcentret og fortæller blandt andet, at de af og til har besøg af borgere, som har gået her, men nu er flyttet ind i plejeboliger. Der er over ugen planlagt aktiviteter, som der fra dag til dag tages stilling til, om det også er det, der skal foregå. Den enkelte borger har faste dage - på de enkelte dage tages højde for, om borgerne, så vidt det er muligt, passer sammen funktionsmæssigt og socialt. Når borgerne er i dagcentret, bestemmer de selv, hvad de deltager i i fællesskabet, fx er der under tilsynet en borger, som efter kaffen sætter sig for sig selv og strikker, efter hun har været udenfor for at ryge en cerut. Borgerne får den varme middagsmad på centret, og alle har mulig for et middagshvil, enten i hvilestol eller i plejeseng. Tilsynet observerer, at der er medarbejdere til stede i de respektive afdelinger, som er nærværende og synlige omkring borgerne. Tilsynet vurderer, at tilbud om aktiviteter på centret matcher borgernes ressourcer og behov for socialisering. Borgerne er meget tilfredse med udbuddet af aktiviteter. Endvidere vurderes, at borgerne på tilsynsdagen er meget tilfredse med at komme i dagcenter, hvor der tilbydes en bred vifte af aktiviteter, som de selv har indflydelse på. 7

10 ORGANISATORISKE RAMMER Centret er organiseret med centerleder og souschef, hvor stillingen som souschef er vakant i øjeblikket. Centret har ansat tre sygeplejersker, som hver er ansvarlig for eget team. Sygeplejerskerne dækker dagvagt med overlap til aftenvagten og deltager to gange ugentligt i aftenvagtens triageringsmøde. Centret har overvejende social- og sundhedsassistenter ansat, som dækker alle vagtlag og med et velfungerende samarbejde med hjemmesygeplejen om natten. Der har været særligt fokus på rehabilitering, og centret har fået uddannet flere agenter med særlig uddannelse inden for rehabilitering. Der afholdes faste møder med deltagelse af sygeplejersker og terapeuter, og hvor der inddrages øvrige samarbejdspartnere, som eksempelvis visitation, lægekonsulent, tandplejen og distriktspsykiatrien. Ergoterapeut kommer løbende og følger op på borgernes hjælpemidler. Tilsynet vurderer, at der er sammenhængende og strukturerede arbejdsgange, som understøtter samarbejde og faglighed på tværs af faggrupper, afdelinger og vagter. KOMPETENCER OG UDVIKLING Leder fortæller, at der er blevet ansat faste afløsere. Alle nye medarbejdere gennemgår et fastlagt introduktionsprogram og bliver introduceret til de konkrete opgaver via sidemandsoplæring og udfylder afslutningsvis et afkrydsningsskema for at sikre, at de har gennemgået det, de skal. Leder og medarbejdere oplever, at der er de rette kompetencer, og hvor den fastlagte mødestruktur og det tværfaglige samarbejde bidrager til løbende kompetenceudvikling. Tilsynet vurderer, at medarbejdere har relevante faglige kompetencer og gode mulighed for faglig sparring og vidensdeling på tværs. FYSISKE RAMMER Både borgere og medarbejdere oplever, at der er gode rammer udenfor såvel som indenfor. Det gælder både i de enkelte afdelinger og i dagcenteret. Centret har bl.a. et snoezelrum, som anvendes periodevis mere eller mindre. Ombygningen på centret giver uundgåeligt en del støj, hvilket da også bemærkes af en borger, som har forståelse for dette, men som samtidig glæder sig til det bliver færdigt. Tilsynet observerer ved rundgang på centret, at centret er hyggeligt og hjemligt indrettet samt pænt og ryddeligt, også i forhold til ombygningen, som håndteres bedst muligt med hensyn til borgerne. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med borgernes behov og er hjemlige og hyggeligt indrettet. Den igangværende ombygning håndteres bedst mulig og med hensynsstagen til borgerne. 8

11 MAGTANVENDELSE Tilsynet har fulgt op på indsats omkring magtanvendelse. Alle medarbejdere er undervist og har fået gennemgået retningslinjer. Medarbejderne får hjælp og sparring fra leder efter behov og har fokus på at undgå og forebygge magtanvendelse ved eksempelvis ikke at trappe en konflikt op, men handle professionelt og trække sig. Medarbejderne drøfter løbende og på møder evt. problemstillinger og gråzoneområder og gør brug af sygeplejerske, distriktspsykiatrien og demensspecialisten i kommunen. Medarbejderne er opmærksomme på, at der kan være bagvedliggende årsager til borgernes ændrede adfærd, som de forsøger at afdække og meget gerne i samarbejde med de pårørende. Centret har ikke haft indberetninger de seneste tre måneder. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for retningslinjer i forhold til magtanvendelse og kan på en meget tilfredsstillende måde redegøre for, hvordan der arbejdes med en forebyggende og pædagogisk indsats. 9

12 TILSYNETS FORMÅL OG METODE FORMÅL I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen. METODE BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets resurser, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, observation og gennemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten og sammenhængen i de ydelser, som borgerne modtager på plejecentret. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 10

13 VURDERINGSSKALA BDO arbejder ud fra nedenstående sskala ved helhedstilsyn. Samlet Særdeles tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Samlet Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan karakteriseres som fremragende og eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige mangler, som let vil kunne afhjælpes. Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger. Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes. Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og hvor der er konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats. Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere områder kan karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe. Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan. Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan karakteriseres som utilstrækkelige og uacceptable, og hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområderne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt i samarbejde med forvaltningen. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen. TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af borgerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygeplejefaglig og akademisk baggrund. 11

14 Partneransvarlig BIRGITTE HOBERG SLOTH Partner m: e: Projektansvarlig MARGIT KURE Senior Manager m: e: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har ca medarbejdere i mere end 160 lande. Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Ældrecenter Øst 1

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Ældrecenter Øst 1 Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Ældrecenter Øst 1 Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Albanigade Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Albanigade Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Albanigade Plejecenter Uanmeldt tilsyn Januar 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Årsrapport for tilsyn i hjemmeplejen. Næstved KOMMUNE. Sundhed og Ældre

Årsrapport for tilsyn i hjemmeplejen. Næstved KOMMUNE. Sundhed og Ældre Årsrapport for tilsyn i hjemmeplejen Næstved KOMMUNE Sundhed og Ældre Uanmeldte tilsyn 2018 INDHOLD 1. Overordnet resultat 3 1.1 Definition samt score på vurderingsskala 3 1.2 Samlet Konklusion 5 1.3 Overordnet

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Hjallese Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Hjallese Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Hjallese Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ældreområdet Plejecenter Ortved

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ældreområdet Plejecenter Ortved Tilsynsrapport Ringsted Kommune Ældreområdet Plejecenter Ortved Uanmeldt tilsyn April 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 samlede 2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 Aktuelle vilkår og

Læs mere

Årsrapport Plejecentre Køge Kommune. Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg

Årsrapport Plejecentre Køge Kommune. Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Årsrapport Plejecentre 2018 Køge Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn 2018 INDHOLD 1. Samlet vurdering 3 1.1 Vurdering af temaer på tværs af plejecentrene 4 1.2 Anbefalinger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Sanderum Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Sanderum Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Sanderum Plejecenter Uanmeldt tilsyn Januar 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Sct. Hans Parken

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Sct. Hans Parken Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Sct. Hans Parken Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0 grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Villestofte Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Villestofte Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Villestofte Plejecenter Uanmeldt tilsyn November 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Albanigade Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Albanigade Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Albanigade Plejecenter Uanmeldt tilsyn November 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Marienlund Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Marienlund Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Marienlund Plejecenter Uanmeldt tilsyn November 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Ældrecenter Øst 1

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Ældrecenter Øst 1 Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Ældrecenter Øst 1 Uanmeldt tilsyn September 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Svovlhatten

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Svovlhatten Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Svovlhatten Uanmeldt tilsyn November 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Marienlund Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Marienlund Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Marienlund Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Ejlstrup Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Ejlstrup Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Ejlstrup Plejecenter Uanmeldt tilsyn November 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Villestofte Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Villestofte Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Villestofte Plejecenter Uanmeldt tilsyn December 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Svovlhatten

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Svovlhatten Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Svovlhatten Uanmeldt tilsyn Oktober 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0 grundlag

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Hvenekilden

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Hvenekilden Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Hvenekilden Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0 grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Korsløkkehaven Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Korsløkkehaven Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Korsløkkehaven Plejecenter Uanmeldt tilsyn Januar 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Albanigade Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Albanigade Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Albanigade Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ELMEHØJ

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ELMEHØJ TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ELMEHØJ Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Center for Sundhed og Ældre Pleje- og omsorgsboliger Nygårdsvej

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Center for Sundhed og Ældre Pleje- og omsorgsboliger Nygårdsvej Tilsynsrapport Næstved Kommune Center for Sundhed og Ældre Pleje- og omsorgsboliger Nygårdsvej Uanmeldt tilsyn August 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn September 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen. Fynsgade Centret

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen. Fynsgade Centret Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen Fynsgade Centret Uanmeldt tilsyn August 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Havebæk 1 og 2

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Havebæk 1 og 2 Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Havebæk 1 og 2 Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0 grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport Faxe Kommune. Center for sundhed & pleje Hjemmeplejen Privat Leverandør Lottes Rengøring

Tilsynsrapport Faxe Kommune. Center for sundhed & pleje Hjemmeplejen Privat Leverandør Lottes Rengøring Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for sundhed & pleje Hjemmeplejen Privat Leverandør Lottes Rengøring Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Lokalcenter Rosengården

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Lokalcenter Rosengården Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Lokalcenter Rosengården Uanmeldt tilsyn November 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Korsløkkehaven Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Korsløkkehaven Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Korsløkkehaven Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Provstegårdshjemmet Friplejehjem

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Provstegårdshjemmet Friplejehjem Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Provstegårdshjemmet Friplejehjem Uanmeldt tilsyn December 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Havebæk Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Havebæk Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Havebæk Plejecenter Uanmeldt tilsyn September 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenteret Munke Mose (Selvejende)

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenteret Munke Mose (Selvejende) Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenteret Munke Mose (Selvejende) Uanmeldt tilsyn Januar 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER MARGRETHELUND

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER MARGRETHELUND TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER MARGRETHELUND Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Center for Sundhed og Ældre Ældrecentret Kildemarksvej

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Center for Sundhed og Ældre Ældrecentret Kildemarksvej Tilsynsrapport Næstved Kommune Center for Sundhed og Ældre Ældrecentret Kildemarksvej Uanmeldt tilsyn November 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Sct. Hans Parken Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Sct. Hans Parken Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Sct. Hans Parken Plejecenter Uanmeldt tilsyn December 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ældreområdet Plejecenter Solbakken

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ældreområdet Plejecenter Solbakken Tilsynsrapport Ringsted Kommune Ældreområdet Plejecenter Solbakken Uanmeldt tilsyn September 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 samlede 2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 Aktuelle vilkår

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Sundhed og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Center for Sundhed og Ældre Pleje- og omsorgsboliger Bakkegården

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Center for Sundhed og Ældre Pleje- og omsorgsboliger Bakkegården Tilsynsrapport Næstved Kommune Center for Sundhed og Ældre Pleje- og omsorgsboliger Bakkegården Uanmeldt tilsyn August 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Pro 4

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Pro 4 Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Pro 4 Uanmeldt tilsyn April 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER GUNDSØ OMSORGSCENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER GUNDSØ OMSORGSCENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER GUNDSØ OMSORGSCENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn i

Læs mere

Årsrapport for plejecentre og træning Ringsted Kommune. Ældreområdet

Årsrapport for plejecentre og træning Ringsted Kommune. Ældreområdet Årsrapport for plejecentre og træning Ringsted Kommune Ældreområdet Uanmeldte helhedstilsyn Februar 2017 INDHOLD 1. Overordnet resultat 3 1.1 Definition samt score på vurderingsskala 3 1.2 Overordnet vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Lille Glasvej Specialiseret Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Lille Glasvej Specialiseret Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Lille Glasvej Specialiseret Plejecenter Uanmeldt tilsyn December 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0

Læs mere

Opsamlingsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Aktivitetstilbud

Opsamlingsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Aktivitetstilbud Opsamlingsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Aktivitetstilbud Uanmeldte tilsyn 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 individuelle resultater 3 2.0

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Ejlstrup Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Ejlstrup Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Ejlstrup Plejecenter Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Enrum Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Enrum Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Enrum Plejecenter Uanmeldt tilsyn November 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Bolbro Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Bolbro Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Bolbro Plejecenter Uanmeldt tilsyn November 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Center for Sundhed og Ældre Pleje- og omsorgsboliger Kildegårdsvej

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Center for Sundhed og Ældre Pleje- og omsorgsboliger Kildegårdsvej Tilsynsrapport Næstved Kommune Center for Sundhed og Ældre Pleje- og omsorgsboliger Kildegårdsvej Uanmeldt tilsyn August 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ældreområdet Knud Lavard Centeret

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ældreområdet Knud Lavard Centeret Tilsynsrapport Ringsted Kommune Ældreområdet Knud Lavard Centeret Uanmeldt tilsyn September 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 samlede 2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 Aktuelle vilkår

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Ældrecenter Kisumparken

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Ældrecenter Kisumparken Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Ældrecenter Kisumparken Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Herluf Trolle Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Herluf Trolle Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Herluf Trolle Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Lokalcenter Rosengården

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Lokalcenter Rosengården Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Lokalcenter Rosengården Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Frederiks Friplejehjem

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Frederiks Friplejehjem Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Frederiks Friplejehjem Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende

Læs mere

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Sundhed og Ældre Hjemmeplejen Kommunal Distrikt Syd

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Sundhed og Ældre Hjemmeplejen Kommunal Distrikt Syd Tilsynsrapport Næstved Kommune Sundhed og Ældre Hjemmeplejen Kommunal Distrikt Syd Uanmeldt tilsyn September 2018 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 anbefalinger 4 3.0 grundlag 5 3.1

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen OK-Centret Dyruphus

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen OK-Centret Dyruphus Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen OK-Centret Dyruphus Uanmeldt tilsyn Januar 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Rytterkasernen Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Rytterkasernen Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Rytterkasernen Plejecenter Uanmeldt tilsyn December 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANDSBJERG PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANDSBJERG PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANDSBJERG PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn plejecentre Maj 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecentret Frederiksbroen

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecentret Frederiksbroen Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecentret Frederiksbroen Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

Opsamlingsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Aktivitetstilbud jf. SEL 103 og 104.

Opsamlingsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Aktivitetstilbud jf. SEL 103 og 104. Opsamlingsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Aktivitetstilbud jf. SEL 103 og 104. Uanmeldte tilsyn 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 individuelle

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD KORNUMGÅRD PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD KORNUMGÅRD PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD KORNUMGÅRD PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juli 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Ældrecenter Æblehaven

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Ældrecenter Æblehaven Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Ældrecenter Æblehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Hvenekilden Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Hvenekilden Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Hvenekilden Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER HIMMELEV GL. PRÆSTEGÅRD PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER HIMMELEV GL. PRÆSTEGÅRD PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER HIMMELEV GL. PRÆSTEGÅRD PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Næsbyhus

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Næsbyhus Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Næsbyhus Uanmeldt tilsyn December 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Næsbyhus

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Næsbyhus Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Næsbyhus Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0 grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Villestofte Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Villestofte Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Villestofte Plejecenter Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Skive Kommune. Pleje & Visitation Roslev Plejecenter

Tilsynsrapport Skive Kommune. Pleje & Visitation Roslev Plejecenter Tilsynsrapport Skive Kommune Pleje & Visitation Roslev Plejecenter Uanmeldt tilsyn December 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0 grundlag 4 3.1

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Provstegårdshjemmet Friplejehjem

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Provstegårdshjemmet Friplejehjem Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Provstegårdshjemmet Friplejehjem Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen Hjemmeplejen medmennesker Syd

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen Hjemmeplejen medmennesker Syd Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen Hjemmeplejen medmennesker Syd Anmeldt tilsyn Oktober 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen. Ældrecenter Havbakken

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen. Ældrecenter Havbakken Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen Ældrecenter Havbakken Uanmeldt tilsyn på ældrecentre Oktober 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Sukkerkogeriet

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Sukkerkogeriet Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Sukkerkogeriet Uanmeldt tilsyn November 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET TOFTEGÅRDEN

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET TOFTEGÅRDEN TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET TOFTEGÅRDEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ældreområdet Plejecenter Solbakken

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ældreområdet Plejecenter Solbakken Tilsynsrapport Ringsted Kommune Ældreområdet Plejecenter Solbakken Uanmeldt tilsyn April 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 samlede 2 anbefalinger 3 2.0 Indledende oplysninger 4 3.0 grundlag 5 Aktuelle vilkår

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Center for Sundhed og Ældre Plejeboliger Helgesvej

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Center for Sundhed og Ældre Plejeboliger Helgesvej Tilsynsrapport Næstved Kommune Center for Sundhed og Ældre Plejeboliger Helgesvej Uanmeldt tilsyn August 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets anbefalinger 2 2.0

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Ældrecenter Øst 1

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Ældrecenter Øst 1 Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Ældrecenter Øst 1 Uanmeldt tilsyn November 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede vurdering 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Faxe Kommune. Center for sundhed & pleje Hjemmepleje Privat leverandør Egebjerg Rengøring ApS

Tilsynsrapport Faxe Kommune. Center for sundhed & pleje Hjemmepleje Privat leverandør Egebjerg Rengøring ApS Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for sundhed & pleje Hjemmepleje Privat leverandør Egebjerg Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Ejlstrup Plejecenter

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Ejlstrup Plejecenter Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Ejlstrup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER ASTERSVEJ PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER ASTERSVEJ PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER ASTERSVEJ PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANGSHAVE PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANGSHAVE PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANGSHAVE PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn plejecentre Maj 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Center for Sundhed og Ældre Omsorgsboligerne Nygårdsvej

Tilsynsrapport Næstved Kommune. Center for Sundhed og Ældre Omsorgsboligerne Nygårdsvej Tilsynsrapport Næstved Kommune Center for Sundhed og Ældre Omsorgsboligerne Nygårdsvej Uanmeldt tilsyn november 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Skive Kommune. Pleje & Visitation Rødding Plejecenter

Tilsynsrapport Skive Kommune. Pleje & Visitation Rødding Plejecenter Tilsynsrapport Skive Kommune Pleje & Visitation Rødding Plejecenter Uanmeldt tilsyn December 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3 3.0 grundlag 4 3.1

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældrecenter Skovgaarden

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældrecenter Skovgaarden Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen Ældrecenter Skovgaarden Uanmeldt tilsyn August 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen Uanmeldt tilsyn September 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et

Læs mere