ÅRSREGNSKAB for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode CVR-nr"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode 7936 CVR-nr Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering og forklaring Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Oversigt over faste ejendomme Kollektregnskab Antal vedhæftede biregnskaber: 4

2 Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

3 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til menighedsrådet for Almind-Viuf kirkekasse Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Almind-Viuf kirkekasse for regnskabsåret 1. januar december, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for som sammenligningstal i årsregnskabet for. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Herredsvej 32, 7100 Vejle T: , F: , Side B-1

4 Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig B-1 Side B-2

5 usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften. Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. B-1 Side B-3

6 Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. Trekantområdet, den 10. september 2018 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Morten Elbæk Jensen statsautoriseret revisor B-1 Side B-4

7 Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: Årets Driftsresultat: Årets overskud: kr Lønnen: kr Laveret end budgeteret. Grundet løntilskud fra Vejle Kommune og Kolding Kommune. Frie Midler. Årets overskud er overført til frie midler. Tidligere øremærket kr til Sognehuset er nedsat til kr Frie midler udgør herefter kr ,98 + kr Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder: Kirkernes skontor i Kolding Provsti sammen med følgende menighedsråd: Aller, Dalby, Eltang-Sdr. Vilstrup, Harte, Kristkirken, Nr. Bjert, Sankt Nicolai, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Seest, Stepping-Frørup, Vejstrup-Hejls-Taps, Vonsild og Ødis. et for samarbejdet findes i Kolding Provstis regnskab.

8 BRANDSOFT_BPSK_REGNSKABSPRAKSIS_TAG Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

9 1 Fælles indtægter i alt Øvrig drift i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift Kirkelige aktiviteter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 7 Finansielle poster ,53 A Resultat af drift ,01 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) ,63 B Resultat af anlæg ,37 C Resultatopgørelse ,38 Budget * , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 2, , , , , , , ,49 * Budgettet er ikke revideret

10 BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_RESULTATDISPONERING_TAG Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering Opsparing til anlæg , , Kirke- og præsteembedekapitaler , , Likviditet stillet til rådighed af provstiet Langfristet gæld Frie midler , , , Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde , , , Frie midler - afgrænsede projekter Årsafslutning , ,38 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo Arv og donationer , , ,45

11 FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Hensættelser Lån Skyldige omkostninger Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer gaver og donationer Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Videreførte anlægsmidler Frie midler - afgrænsede projekter Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Stiftsmiddellån Kreditorer Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo , , , , , , , , , , ,55 Ultimo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67

12 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne I alt Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 21 Kirkebygning , , , ,11 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) , , , ,59 23 Sognegård , , , ,84 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) , , ,50 I alt , , , ,04 3 Kirkelige aktiviteter Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger , , , , ,38 32 Kirkelig undervisning , , , ,46 33 Diakonal virksomhed , ,26 440, , ,04 34 Kommunikation Kirkekor , , , ,90 36 Kirkekoncerter , , , ,50 37 Foredrags- og mødevirksomhed , ,44 573, ,25 39 Kontingent til DSUK I alt , , , , ,53 4 Kirkegård Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 40 Kirkegården , , , , ,61 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser , , , , ,74 I alt , , , , ,35 5 Præstebolig mv. Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 51 Præstebolig , , , , ,98 I alt , , , , ,98

13 Formål 6 Administration og fællesudgifter Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 60 Fælles formål , ,42-94, ,31 61 Menighedsrådet/provstiudvalget , , , ,37 62 Personale, inkl. delt medarbejder , , , ,32 63 Bygning , , , ,79 64 Økonomi , , ,57 67 Efteruddannelse , , ,00 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) , , ,56 I alt , , , ,92 7 Finansielle poster Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån , ,78 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) ,98 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 1.493, , ,04 76 Momsregulering , , ,21 I alt , , , ,78 8 Anlægsramme Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 81 Sognegård , , ,63 92 Ligningsbeløb anlæg I alt , , ,63

14 Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 7 cm Almind By, Almind 16 a Almind By, Almind 7 F Almind By, Almind Areal Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Sognehus, Vestergade Præstegård, Vestergade Graverhus, Vestergade 8 Ejendomsværdi i alt

15

16 Styring anlægsaktiviteter Almind-Viuf Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8 PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen plus = plus = Videreførte Anlægsmidler hævede hjemtagne Tillægs- Godkendt Godkendt Eksterne Midler til Afsluttede Videreførte Projekt anlægsmidler ifølge opsparinger lån bevillinger overførsel konvertering tilskud rådighed for anlægsarb. anlægsmidler fra 2016 budget minus = minus = anlæg fra/til drift mellem projekt i (forbrug) overskud (+) til 2018 (+ eller -) gennemførte betalte (+/-) anlægsaktiv. underskud (-) (+eller -) opsparinger afdrag (+/-) (Årstal): (Formål) 2015: 8100 Varmestyring og isolerin Opsparing Afdrag - Lån Bevillinger i alt (netto) Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

17 Almind-Viuf Menighedsråd CVR Biregnskab Arv "Vilhelm Buhl" Formål: "skal tilfalde Viuf menighedsråd til anvendelse efter eget valg, herunder udsmykning af kirken, ældreplejen eller andre alménnyttige formål." Primo bankbeholdning ,24 kr. I alt primo ,24 kr. Årets bevægelser Bankgebyr -15,00 kr. Ultimo ,24 kr. Bankbeholdning ,24 kr.

18 Almind-Viuf Menighedsråd CVR Biregnskab Donation "Jubilæumsfonden" Primo bankbeholdning ,29 kr. 920 stk. Sydinvest Mellemlange Obligationer (anskaffelsesværdi) ,19 kr. I alt primo ,48 kr. Årets bevægelser Aktieudbytte Bankgebyr 1196,00 kr. -3 kr. Ultimo ,48 kr. Bankbeholdning Værdipapirer 920 stk. Sydinvest Mellemlange Obl. - kursværdi pr ,29 kr ,40 kr.

19 Almind-Viuf Menighedsråd CVR Biregnskab Donation "Nålebjerglegatet" - til værdigt trængende Primo bankbeholdning 7.132,02 kr. 95 stk. Sydinvest Mellemlange Obligationer (anskaffelsesværdi) ,21 kr. I alt primo ,23 kr. Årets bevægelser Aktieudbytte Bankgebyr 123,50 kr. -15,00 kr. Ultimo ,73 kr. Bankbeholdning Værdipapirer 95 stk. Sydinvest Mellemlange Obl. - kursværdi pr ,52 kr ,15 kr.

ÅRSREGNSKAB for Gelsted Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Gelsted Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gelsted Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7832 CVR-nr. 58955914 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fejø Sogns Menighedsråd. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Fejø Sogns Menighedsråd. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Fejø Sogns Menighedsråd i Lolland Vestre Provsti i Lolland Kommune Myndighedskode 7667 CVR-nr. 61332316 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Kauslunde Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Kauslunde Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Kauslunde Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7824 CVR-nr. 22572512 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sahl Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Sahl Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Sahl Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8832 CVR-nr. 31333814 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lindholm Sogns Menighedsråd. i Aalborg Nordre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Lindholm Sogns Menighedsråd. i Aalborg Nordre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Lindholm Sogns Menighedsråd i Aalborg Nordre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8377 CVR-nr. 34796416 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gamborg Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7838 CVR-nr. 27697410 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 8050 CVR-nr. 42490415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7835 CVR-nr. 60094616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Århus Vestre Provstiudvalg. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Århus Vestre Provstiudvalg. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Århus Vestre Provstiudvalg i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 4494 CVR-nr. 21255599 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Aså Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Aså Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Aså Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti i Brønderslev Kommune Myndighedskode 8452 CVR-nr. 54300816 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Tanderup Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Tanderup Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Tanderup Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7810 CVR-nr. 36644117 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Skivum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Skivum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skivum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8277 CVR-nr. 16172413 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vinding Sogns Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Vinding Sogns Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Vinding Sogns Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 7992 CVR-nr. 18648016 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sorø Sogns Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Sorø Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Sorø Sogns Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Sorø Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Sorø Sogns Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Sorø Kommune Myndighedskode 7383 CVR-nr. 60177619 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4468 CVR-nr. 24982092 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Yding Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB for Yding Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Yding Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 8038 CVR-nr. 17727613 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8170 CVR-nr. 24421228 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8027 CVR-nr. 23927128 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4468 CVR-nr. 24982092 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8143 CVR-nr. 30480414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Provstiudvalg. i Ringkøbing Provsti. i Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 4500

ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Provstiudvalg. i Ringkøbing Provsti. i Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 4500 ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Provstiudvalg i Ringkøbing Provsti i Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 4500 CVR-nr. 21242071 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7835 CVR-nr. 60094616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skærlund Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 9281 CVR-nr. 34428417 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8528 CVR-nr. 33205414 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sønder Bjert Sogns Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Sønder Bjert Sogns Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Sønder Bjert Sogns Menighedsråd i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode 7942 CVR-nr. 66198928 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hobro-Mariager Provstiudvalg. i Hobro-Mariager Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Hobro-Mariager Provstiudvalg. i Hobro-Mariager Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hobro-Mariager Provstiudvalg i Hobro-Mariager Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 4486 CVR-nr. 21032735 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fovlum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Fovlum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fovlum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8284 CVR-nr. 11099416 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Agersted Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Agersted Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Agersted Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti i Brønderslev Kommune Myndighedskode 9156 CVR-nr. 41185910 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Frederikssund Kommune Myndighedskode 7453 CVR-nr. 35422218 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8081 CVR-nr. 65464012 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Boddum-Ydby Sognes Menighedsrå. i Sydthy Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Boddum-Ydby Sognes Menighedsrå. i Sydthy Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Boddum-Ydby Sognes Menighedsrå i Sydthy Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 8651 CVR-nr. 34994161 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Engesvang Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Engesvang Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Engesvang Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 8612 CVR-nr. 32889328 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 7179 CVR-nr. 52360013 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Bakkendrup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Bakkendrup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Bakkendrup Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7237 CVR-nr. 14661514 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 4426 CVR-nr. 21268801 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8624 CVR-nr. 36527617 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Nathanaels Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Nathanaels Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nathanaels Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7083 CVR-nr. 55096511 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ejsing Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Ejsing Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Ejsing Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8833 CVR-nr. 68864259 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Glesborg Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Glesborg Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Glesborg Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8160 CVR-nr. 25922719 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Naur Sognes Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Naur Sognes Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Naur Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8825 CVR-nr. 20381213 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Norddjurs Provstiudvalg. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Norddjurs Provstiudvalg. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Norddjurs Provstiudvalg i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 4489 CVR-nr. 20931280 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Voldby Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Voldby Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Voldby Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8023 CVR-nr. 68370213 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sejerø Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Sejerø Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Sejerø Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7257 CVR-nr. 71249050 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lolland Vestre Provstiudvalg. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Lolland Vestre Provstiudvalg. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Lolland Vestre Provstiudvalg i Lolland Vestre Provsti i Lolland Kommune Myndighedskode 4437 CVR-nr. 21240745 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Andst Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Andst Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Andst Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 8937 CVR-nr. 27970915 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode 7936. CVR-nr. 15106816

ÅRSREGNSKAB 2013. for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode 7936. CVR-nr. 15106816 ÅRSREGNSKAB for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode 7936 CVR-nr. 15106816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ejsing Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Ejsing Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Ejsing Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8833 CVR-nr. 68864259 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 7857 CVR-nr. 64847317 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Burkal Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Burkal Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Burkal Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9056 CVR-nr. 43072668 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7836 CVR-nr. 54649215 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ålsø Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Ålsø Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Ålsø Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8166 CVR-nr. 43797514 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Rislev Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Rislev Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Rislev Sogns Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7517 CVR-nr. 32183212 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Tulstrup Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Tulstrup Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Tulstrup Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8034 CVR-nr. 38651617 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Kildevælds Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Kildevælds Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Kildevælds Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7055 CVR-nr. 62517719 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616 ÅRSREGNSKAB for Ravsted Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9060 CVR-nr. 31189616 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sankt Thomas Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Sankt Thomas Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sankt Thomas Sogns Menighedsråd i Frederiksberg Provsti i Frederiksberg Kommune Myndighedskode 7106 CVR-nr. 15618310 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8592 CVR-nr. 31815886 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Råby Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Råby Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Råby Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8193 CVR-nr. 14436618 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ellidshøj Sogns Menighedsråd. i Aalborg Vestre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Ellidshøj Sogns Menighedsråd. i Aalborg Vestre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ellidshøj Sogns Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8332 CVR-nr. 14346112 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Store Tåstrup Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Store Tåstrup Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Store Tåstrup Sogns Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode 7288 CVR-nr. 71237850 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sejerø Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Sejerø Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Sejerø Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7257 CVR-nr. 71249050 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hoed Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Hoed Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Hoed Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8167 CVR-nr. 18834618 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Rødding Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Rødding Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Rødding Sogns Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8566 CVR-nr. 25154118 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vellev Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Vellev Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Vellev Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8488 CVR-nr. 46899016 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 4426 CVR-nr. 21268801 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Amagerbro Provstiudvalg. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Amagerbro Provstiudvalg. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Amagerbro Provstiudvalg i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 4411 CVR-nr. 21255998 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Egvad Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Egvad Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Egvad Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9018 CVR-nr. 29484112 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lolland Østre Provstiudvalg. i Lolland Østre Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Lolland Østre Provstiudvalg. i Lolland Østre Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Lolland Østre Provstiudvalg i Lolland Østre Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 4440 CVR-nr. 21240842 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Avnede Sogns Menighedsråd. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Avnede Sogns Menighedsråd. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Avnede Sogns Menighedsråd i Lolland Vestre Provsti i Lolland Kommune Myndighedskode 7627 CVR-nr. 62294310 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Borum Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Borum Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Borum Sogns Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8079 CVR-nr. 17189573 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd. i Hobro-Mariager Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd. i Hobro-Mariager Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd i Hobro-Mariager Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 8315 CVR-nr. 14326014 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Helsingør Domprovstiudvalg. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Helsingør Domprovstiudvalg. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Helsingør Domprovstiudvalg i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 4416 CVR-nr. 21267546 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8065 CVR-nr. 57589019 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fåborg Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Fåborg Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Fåborg Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 8914 CVR-nr. 69502113 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hejninge Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Hejninge Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Hejninge Sogns Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 7346 CVR-nr. 17560719 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Rørup Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Rørup Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Rørup Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 7833 CVR-nr. 53919111 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8588 CVR-nr. 26755018 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Egvad Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Egvad Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Egvad Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9018 CVR-nr. 29484112 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Løsning Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Løsning Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Løsning Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode 7969 CVR-nr. 66178013 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Alling Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8033. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Alling Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8033. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Alling Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8033 CVR-nr. 17543814 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere