HVIDOVRE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 19 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 19 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr HVIDOVRE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 19 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR INDLEDNING LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING IKKE-KORRIGEREDE FORHOLD REVISIONSPÅTEGNING KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION REVISIONENS BEMÆRKNINGER Generelt Revisionens bemærkninger til årsregnskabet Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 396 VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI 397 REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI VÆSENTLIGHEDSNIVEAU DRØFTELSER MED LEDELSEN OM BESVIGELSER DEN LØBENDE REVISION DEN AFSLUTTENDE REVISION 398 REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER 399 REVISION AF ÅRSREGNSKABET ÅRSREGNSKABETS OPBYGNING OG INDHOLD FORRETNINGSGANGE FOR REGNSKABSAFLÆGGELSEN BUDGET- OG BEVILLINGSKONTROL TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER REFUSION AF KØBSMOMS LØNNINGER OG VEDERLAG KOMMUNAL MEDFINANSIERING AF DE REGIONALE SUNDHEDSOPGAVER ANLÆGSVIRKSOMHED INDBERETNING TIL FORSYNINGSSEKRETARIATET MV OPKRÆVNING AF GARANTIPROVISION BALANCEN Generelt Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Hensættelser Gæld PANTSÆTNINGER OG EVENTUALPOSTER LÅNOPTAGELSE 405 REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION LØBENDE REVISION Forretningsgange og sagsbehandling AFSLUTTENDE REVISION 407

3 6.2.1 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Socialt bedrageri TEMAREVISION OMHANDLENDE KOMMUNERNES HJEMTAGELSE AF STATSREFUSION EFTER SERVICELOVENS AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER OG PÅTEGNEDE OPGØRELSER MV REVISIONSBERETNINGER AFGIVET TIL HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER 409 REVISORS ERKLÆRING 410 BILAG 1, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 411 TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION INDLEDNING OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSER FOR 2016 OG EVT. TIDLIGERE PERSONSAGSGENNEMGANG FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG 414 BILAG 2, BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET 416 TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION INDLEDNING OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSER VEDRØRENDE 2016 OG TIDLIGERE ÅR PERSONSAGSGENNEMGANG FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG 418 BILAG 3, UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERIET 419 TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION INDLEDNING OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSER FOR 2016 OG EVT. TIDLIGERE PERSONSAGSGENNEMGANG FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG 421 BILAG 4, OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV 422 BILAG 5, PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER 423

4 392 Til Hvidovre Kommunalbestyrelse KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR INDLEDNING BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 15. juni 2017 afsluttet revisionen af Hvidovre Kommunes regnskab for året I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Hvidovre Kommune afgives hermed beretning om den udførte revision. Revisionen har omfattet siderne og i Regnskab Hovedtallene udviser (mio. kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed... Resultat af det skattefinansierede område... Resultat af forsyningsvirksomhederne... Oprindeligt budget Regnskab 147,9 4,5-3,6 117,0-13,6-3,2 Balance Ultimo 2016 Ultimo 2017 Aktiver... Egenkapital... Positive tal = overskud/tilgodehavender. Negative tal = underskud/gæld , , , ,9 1.2 LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet IKKE-KORRIGEREDE FORHOLD I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 er der ikke konstateret forhold, som skal korrigeres i årsregnskabet. 1.4 REVISIONSPÅTEGNING KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning:

5 393 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hvidovre Kommune, for regnskabsåret 1. januar december 2017, jf. siderne og i årsregnskabet 2017, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal: Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 117,0 mio. kr. Resultat af det skattefinansierede område på -13,6 mio. kr. Aktiver i alt på 3.239,9 mio. kr. Egenkapital i alt på 1.477,9 mio. kr. Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til kommunalbestyrelsen. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision. Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektregnskaber, andre erklæringer, der er pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisionsberetningens bilag, for en detaljeret oplistning af opgaver. Vi blev af kommunalbestyrelsen første gang antaget som revisor for Hvidovre Kommune den 5. januar 2010 for regnskabsåret 2010, og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 8 år frem til og med regnskabsåret Vi blev senest antaget efter en udbudsprocedure, og fik senest revisionsaftalen forlænget december Centrale forhold ved revisionen Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

6 394 Sociale udgifter med statsrefusion Sociale udgifter med refusion består hovedsageligt af overførselsindkomster. Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale udgifter med statsrefusion det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på dette område, som refunderes af Staten. Hvidovre Kommune er ansvarlig for tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold til gældende love og regler. Vi fokuserede på området, da reglerne på området er komplekse og kræver, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt overvåger, at disse bliver fulgt. Vores behandling i revisionen Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende revision af sociale udgifter med statsrefusion har været: - Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på områder med statsrefusion på det sociale område. - Vi har gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har udført vores handlinger i henhold til bekendtgørelse nr af 15. december 2017, om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge - og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen). Vi har revideret statsrefusionsskemaet for Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget for 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

7 395 krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter forordet, kommuneoplysninger og sektorbemærkningerne. Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

8 396 ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 1.5 REVISIONENS BEMÆRKNINGER Generelt Revisionsbemærkninger, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde Revisionens bemærkninger til årsregnskabet Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

9 397 VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen, altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ. Hvidovre Kommune har ultimo regnskabsåret 2017 en gennemsnitlig kassebeholdning på 653,8 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til regnskabsåret 2016, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret udgjorde 666,2 mio. kr. Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret Det er fortsat vores samlede vurdering, at Hvidovre Kommune har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab, ligesom vi ikke har konstateret forhold, der rejser tvivl om going concern. Vi har dog noteret os, at der budgetteres med kassetræk i størrelsesordenen mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI Revisionen udføres ved stikprøver, med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi, i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2016, identificeret områder med særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet. 3.1 VÆSENTLIGHEDSNIVEAU Målet med revisionen af regnskabet er at sætte BDO i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ved udarbejdelse af revisionsplanen fastlægger BDO et acceptabelt væsentlighedsniveau for at afdække beløbsmæssig væsentlig fejlinformation. Både beløbets størrelse (kvantitativ) og arten (kvalitativ) af fejlinformationen vurderes. Væsentlighedsniveauet fastlægges for regnskabet som helhed, og væsentlighedsniveauet anvendes både i planlægningsfasen og ved afslutning af revisionen. I planlægningsfasen har væsentlighedsniveauet betydning for vores bedømmelse af revisionsindsatsen på de enkelte områder. Områder, som beløbsmæssigt er over væsentlighedsbeløbet, skal undergives revision. Ved afslutningen af revisionen har væsentlighedsbeløbet betydning for, om vi kan afgive erklæring uden forbehold. Knytter en væsentlig fejl sig til en enkelt regnskabspost, kan der blive tale om, at der alene tages forbehold for den konkrete regnskabspost.

10 398 Væsentlighedsniveauet er bestemmende for, hvor stor en fejl vi kan acceptere uden at tage forbehold for, om regnskabet er rigtigt. Med udgangspunkt i Hvidovre kommunes størrelse har vi anvendt et væsentlighedsniveau på 72 mio. kr. Herudover tager vi hensyn til den operationelle risiko (politiske risiko), så der på områder med særlig bevågenhed vil være et langt lavere væsentlighedsniveau. Det kunne blandt andet være på følgende områder: Vederlæggelse af politikere Repræsentationsudgifter Udbetalinger til enkeltpersoner Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse, samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar, henvises i øvrigt til vores beretning vedrørende revisionsaftale (beretning nr. 17). 3.2 DRØFTELSER MED LEDELSEN OM BESVIGELSER Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser af betydning for årsregnskabet. Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser. 3.3 DEN LØBENDE REVISION Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen. Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. Om den løbende revision henvises til delberetning nr DEN AFSLUTTENDE REVISION Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling.

11 399 Omfang REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. Vi har tilrettelagt revisionen efter et rotationsprincip, således at ikke alle områder revideres i samme omfang hvert år. I 2017 har revisionen omfattet følgende områder: Procedurer og kontroller for anskaffelse, ændring og vedligeholdelse af kommunens centrale løn og økonomistyringssystem Adgangssikkerhed til økonomistyringssystem, herunder brugeradministration, brugerrettigheder, adgangskontrol og systemadministration Adgangssikkerhed for sikkerhedsadministratorer i sikkerhedssystemet KMD KSP-CICS Outsourcing af centrale it-systemer, herunder kommunens egne kontroller samt indhentelse og vurdering af revisorerklæringer fra it-serviceleverandører Udvalgte applikationskontroller i økonomistyringssystemet Udvalgte områder indenfor GDPR Revisionen har desuden omfattet krav i henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i forhold til it-anvendelsen samt overordnet gennemgang af licensstyring og cybersikkerhed. Endvidere har revisionen omfattet en opfølgning på konstaterede svagheder fra sidste år. Det udførte arbejde Vi har foretaget forespørgsler hos it-ledelsen, medarbejdere med ansvar og opgaver inden for it samt systembrugere. Vi har udført revisionshandlinger i form af inspektioner, observationer og udførelse af kontroller, herunder gennemgang af modtagne dokumenter og materialer, efterprøvelse af interne it-kontroller og dokumentation herfor samt test af de interne it-kontrollers funktionalitet, hvor dette er relevant. Vi har baseret revisionen på ekstern revisorerklæring med høj grad af sikkerhed for de dele af it-systemerne, som KMD A/S er ansvarlig for i henhold til aftale med kommunen. Konklusion Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det vores opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende. Vi har dog ved revisionen konstateret kontrolmangler i forretningsgangene og de interne kontroller, der kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger: 1. Vi anbefaler, at kommunen udarbejder og indfører en formel forretningsgang for tildeling og anvendelse af administratorrettigheder i KMD CICS, og at det sikres, at der udføres periodisk gennemgang af sikkerhedsadministratorerne. I forbindelse med it-revisionen har vi afgivet anbefalinger til forbedringer af de interne kontroller i øvrigt. Anbefalingerne er beskrevet i et særskilt ledelsesbrev.

12 400 REVISION AF ÅRSREGNSKABET 5.1 ÅRSREGNSKABETS OPBYGNING OG INDHOLD Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler. Der er i forhold til regnskabet for 2016 ikke foretaget ændringer i kommunens regnskabspraksis. Konklusion Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 5.2 FORRETNINGSGANGE FOR REGNSKABSAFLÆGGELSEN Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer. Konklusion Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse har fungeret tilfredsstillende. 5.3 BUDGET- OG BEVILLINGSKONTROL Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler. Konklusion Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret væsentlig overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler. 5.4 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER Tilskuds- og udligningsbeløb er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger. Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering og periodisering er i overensstemmelse med konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Konklusion Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regnskabet.

13 REFUSION AF KØBSMOMS Vi har ved den afsluttende revision påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler. Konklusion Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion i al væsentlighed er korrekt udarbejdet og korrekt optaget i regnskabet. 5.6 LØNNINGER OG VEDERLAG Vi har i løbet af året gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevist efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling i lønsagerne. Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt kommunens forretningsgange mv. i forhold til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at indberette til egne CPR-numre mv. Vi har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer. Lønudbetalingen til den administrative ledelse er stikprøvevist gennemgået. Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet. Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt. Konklusion Det er vores vurdering, at de interne kontroller udføres på betryggende vis og i henhold til kommunens gældende retningslinjer. Gennemgangen af vederlag m.v. til politikere og lønudbetalingen til den administrative ledelse har vist, at der ikke er foretaget væsentlige fejludbetalinger. De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget. Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret. 5.7 KOMMUNAL MEDFINANSIERING AF DE REGIONALE SUNDHEDSOPGAVER Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regnskab, er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen Konklusion Det er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet. 5.8 ANLÆGSVIRKSOMHED Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen.

14 402 Konklusion Det er vores vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med gældende regler og kommunens retningslinjer. 5.9 INDBERETNING TIL FORSYNINGSSEKRETARIATET MV. De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet, er omdannet til aktieselskaber med 100 % kommunalt ejerskab. I forbindelse med kommunens indberetning i henhold til bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010, om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger for 2017, skal vi i henhold til 3 i bekendtgørelsen afgive revisionserklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning i henhold til 2 i bekendtgørelsen. Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder for alle indberetninger, der foretages efter den 31. december Konklusion Ved revisionen af kommunens årsregnskab for 2017 er vi ikke blevet bekendt med forhold, der skulle give os anledning til konkludere, at kommunens indberetning og erklæring for år 2017, ikke i al væsentlighed er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler, men vi har på erklæringstidspunktet 1. februar 2018 afgivet erklæring på kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet for 2017 med følgende konklusion, da årsregnskaber ikke forelå: Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Der er på tidspunktet for afgivelsen af denne erklæring ikke aflagt årsrapport for 2017 for Hofor Vand Holding A/S, Hofor Spildevand Holding A/S, Hofor A/S, Hofor Vand Hvidovre A/S, Hofor Spildevand Hvidovre A/S, BIOFOS Holding A/S, BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S, og årsregnskab for Hvidovre Kommune. Vi har derfor ikke et fuldstændigt grundlag for at udtale os om registreringspligtige uddelinger og vederlag. Vi tager derfor forbehold for den mulige indvirkning heraf. Vejbidrag for året 2017 er foreløbigt fastsat til 0,9 % af investeringer til kloakledningsanlæggene for Der foreligger ikke dokumentation for, at opgørelsen af vejbidraget for 2017 modsvarer de faktiske omkostninger, som forsyningen har ved behandlingen af det afledte vand. Vi tager derfor forbehold for den mulige indvirkning heraf. Konklusion med forbehold Bortset fra den mulige indvirkning af de forhold der er beskrevet i Grundlag for konklusion med forbehold, er det vor opfattelse, at kommunens indberetning og erklæring for år 2017, i al væsentlighed er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler. Fremhævelse af forhold vedrørende forståelse af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion skal vi oplyse, at kommunen ikke siden 1. januar 2012 har haft hjemmel til at levere administrativ og juridisk bistand vedrørende personalemæssige forhold, jf. gældende bekendtgørelse nr af 16. december Ydelserne vedrører ledelsesmæssig bistand og administrativ bistand vedrørende personalemæssige forhold.

15 OPKRÆVNING AF GARANTIPROVISION Der har i de seneste år været tvivl om mulighederne for opkrævning af provision ved garantistillelse for forsyningsselskaber, samt om hvorvidt det var et krav eller ej. Kommunernes Landsforening (KL) har således i sektorskrivelse 2016 og 2017 om forsyningsvirksomheder foretaget en opsamling på, hvilke regler der må antages at være gældende. Efter KL s opfattelse er grundreglen omkring garantiprovision, at hvis der stilles en lånegaranti for et forsyningsselskab, der opererer på et marked, så skal der opkræves en provision af denne. Provisionen skal fastsættes individuelt i hvert enkelt tilfælde og være fastsat på markedsvilkår. Økonomi- og Indenrigsministeriet har tidligere fastslået, at det påhviler en kommune at udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsmæssige vilkår indebærer i det konkrete tilfælde. Det kan for eksempel ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere, eller foretagelse af undersøgelse af prisniveau i andre tilsvarende sager. Der må dog tilkomme kommunen et vist skøn, hvis der er flere vurderinger, som når frem til forskellige beløb. Det er kommunens afgørelse, hvad garantiprovisionen skal udgøre, men det saglige grundlag for afgørelsen skal udarbejdes individuelt i hvert enkelt tilfælde. En kommune kan således ikke fastsætte generelle retningslinjer herfor. Hvidovre Kommune har vedtaget, at garantiprovisionen opkræves med 0,20 % af lånets hovedstol, hvilket er under de af EU-kommissionen fastsatte minimum 0,4 % for de højst rangerede selskaber (de mest sikre - AAA). Kommunens beslutning vurderes ikke fuldt ud at være i overensstemmelse med ovenstående udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. På baggrund heraf skal vi anbefale, at kommunen udarbejder en procedurebeskrivelse til brug for tilvejebringelse af et sagligt beslutningsgrundlag for fastsættelse af garantiprovision individuelt og på markedsvilkår ved fremtidige kommunegarantier. Endvidere er vi opmærksom på, at de allerede stillede garantier ikke lever op til de nugældende krav for opkrævning af garantiprovision. Økonomi- og Indenrigsministeriet har således tidligere anført, at en kommune er forpligtet til, når kommunen bliver opmærksom herpå, at tage skridt til at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen mv. Det indebærer efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunen må udfolde rimelige bestræbelser på, inden for de rammer, som de privatretlige regler sætter herfor, at søge den pågældende garanti opsagt, alternativt videreført på vilkår for opkrævning af garantiprovision i overensstemmelse med ovennævnte praksis. Der er i 2015 afsagt en dom i Vestre Landsret om en kommunes garantiafgivelse over for to fjernvarmeselskaber og herunder krav til opkrævning af garantiprovision. Dommen fastslår, at en kommunes begunstigelse af et fjernvarmeselskab via en garanti uden betaling af provision er statsstøtte, og at kommunens afgørelse om at give en vederlagsfri garanti er ugyldig. På baggrund af ovenstående er det vores anbefaling, at kommunen gennemgår tidligere afgivne kommunale garantier med henblik på en vurdering af, om de enkelte garantier, jf. ovenstående, skal pålægges opkrævning af garantiprovision. Konklusion Hvidovre Kommune opkræver garantiprovision med 0,2 % af lånets hovedstol, hvilket er under de af EUkommissionen fastsatte minimum 0,4% for de højst rangerede selskaber. Kommunens beslutning vurderes således ikke fuldt ud at være i overensstemmelse med ovenstående udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Der er således mulighed for, at der kan argumenteres for, at forskellen mellem den anvendte provisionssats og minimumsudmeldingen kan betegnes som værende skjult statsstøtte.

16 404 På baggrund af ovenstående er det vores anbefaling, at kommunen gennemgår tidligere afgivne kommunale garantier med henblik på en vurdering af, om de enkelte garantier, jf. ovenstående, skal pålægges opkrævning af garantiprovision, og at kommunen udarbejder en procedurebeskrivelse til brug for tilvejebringelse af et sagligt beslutningsgrundlag for fastsættelse af garantiprovision individuelt og på markedsvilkår ved fremtidige kommunegarantier. Forholdet er drøftet med daglig ledelse der er opmærksomme på problemstillingen og vil igangsætte en gennemgang af området snarest BALANCEN Generelt Vi har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Vores gennemgang har omfattet udvalgte poster fra balancen, og vi har blandt andet påset: at posterne er indregnet og målt i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis at materielle og immaterielle anlægsaktiver er optaget i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger, og at til- og afgange er korrekt registeret i anlægskartoteket at finansielle anlægsaktiver er korrekt indregnet, herunder at aktier, andelsbeviser og ejerandele i 60-virksomheder er korrekte i forhold til kommunens ejerandele at omsætningsaktiver er korrekt indregnet og periodiseret at likvide beholdninger er korrekt indregnet og periodiseret at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt at indregning og måling af hensatte forpligtigelser er sket i overensstemmelse med gældende regler at gældsforpligtelser er korrekt indregnet og periodiseret Anlægsaktiver Vi har gennemgået anlægsaktiverne og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder nettotilgangen, stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at aktiverne vurderes at være til vedvarende brug. Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver samt stikprøvevis kontrolleret årets til- og afgang. Endelig har vi gennemgået afgangen og de foretagne af- og nedskrivninger og påset, at anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig Omsætningsaktiver Omsætningsaktiverne består af tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter og likvide beholdninger. Den 17. oktober 2017 foretog vi et uanmeldt revisionsbesøg, hvor bl.a. de likvide beholdninger blev optalt. Beholdningernes tilstedeværelse konstateredes.

17 405 Vi har påset, at mellemværender med pengeinstituttet er optaget til saldiene pr. 31. december og er afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstituttet. Vi har gennemgået forretningsgangen for afstemning af konti i pengeinstituttet. Forretningsgangen skal bl.a. sikre, at der jævnligt foretages afstemning med pengeinstituttets noteringer i henhold til den vedtagne forretningsgang. Det er påset, at de interne regler overholdes, og at afstemningerne er af god kvalitet. Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender er foretaget ud fra en individuel vurdering. Vi har gennemgået reservationen og kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser Hensættelser Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne hensættelser, som primært består af pensionsforpligtigelser og hensættelser vedr. arbejdsskader og retssager Gæld Vi har gennemgået de finansielle dispositioner, herunder de optagne lån. Vi har kontrolleret, at den optagne, langfristede gæld er i overensstemmelse med kreditgivernes noteringer. Herunder har vi foretaget en gennemgang af nye lån. Vi har gennemgået afstemningerne og stikprøvevis foretaget sammenholdelse til eksterne kontoudtog mv. Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne. For skyldige og afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservationer PANTSÆTNINGER OG EVENTUALPOSTER Vi har gennemgået pantsætninger og eventualposter, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring. Konklusion Det er vores opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne. Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at kommunens aktiver og passiver er indregnet i balancen i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis LÅNOPTAGELSE Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at denne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets regler på området. Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger.

18 406 Konklusion Vores gennemgang her ikke givet anledning til bemærkninger. REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION I bekendtgørelse nr af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen), er der fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommunen anvender i forbindelse med administrationen af en række opgaver på Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og øvrige ministeriers ressortområder. Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end den dataansvarlige kommune. Konklusion Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi henviser til de den 21. marts 2018 udarbejdede erklæringer for 2017, som kommunen har fået fremsendt fra KMD. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har over for os oplyst, at erklæringerne fra KMD ikke fuldt ud er i overensstemmelse med kravene i 26, stk. 2 i bekendtgørelse nr af 15. december 2017, om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område, for så vidt angår, at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. Vi anbefaler, at kommunen indhenter en erklæring på registreringssystemerne fra KMD, som fuldt ud dækker kravene i 26, stk. 2 i ovennævnte bekendtgørelse. 6.1 LØBENDE REVISION Forretningsgange og sagsbehandling I løbet af året reviderer vi udvalgte forretningsgange og personsager på det sociale område. Der henvises i øvrigt til beretning nr. 18 af 5. februar 2018 om revisionsbesøg indtil december Beretning nr. 18, samt denne beretning, skal efter kommunalbestyrelsens behandling sendes til ressortministerierne sammen med kommunalbestyrelsens besvarelse af eventuelle bemærkninger. Dette skal ske som følge af ministeriernes krav om lovpligtige redegørelser om den udførte revision af områder med statsrefusion og tilskud, jf. bekendtgørelse nr af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen). Der henvises til bilag 1, 2 og 3, hvor der fremgår en mere detaljeret redegørelse for resultatet af den udførte personsagsgennemgang, herunder fravalg samt den tværministerielle oversigt og opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2016 og tidligere år.

19 AFSLUTTENDE REVISION Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har endvidere stikprøvevist undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet. Vi har ligeledes stikprøvevis kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne. Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt afregning af A-skat mv. Konklusion Vi har konstateret fejl i restafregningsskemaet vedrørende integrationsområdet, idet administrationen ikke har været opmærksom på muligheden for at hjemtage midlertidigt forhøjet grundtilskud. Vi har påset, at der er foretaget en gennemgang af relevante sager, og at refusionsskemaet til brug for endelige restafregninger er tilrettet, idet der ved den endelige restafregning er hjemtaget yderligere tilskud med 0,9 mio. kr. Indtægten mangler i kommunens driftsregnskab for 2017, og er tilsvarende ikke optaget som tilgodehavende i balancen. Det er herudover vores opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregninger af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen Socialt bedrageri I bekendtgørelse nr af 15. december 2017, om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen), er der fastsat et krav om, at vi skal påse, at kommunen har etableret procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på områder omfattet af denne bekendtgørelse samt for sagsoplysning på Udbetaling Danmarks sagsområde, jf. 11 i lov om Udbetaling Danmark, og om procedurerne fungerer på betryggende vis. Vi har ved vores revision påset: om kommunen har vedtaget politiske eller strategiske retningslinjer hvordan kontrollen er organiseret om kommunen har en procedure for håndtering af oplysninger mellem afdelinger, fra andre myndigheder, private samt gennemførte virksomhedskontroller og elektroniske eller manuelle kontroller. Herunder om kommunen har nedsat en kontrolgruppe om kommunen har en procedure for tilbagebetalingskrav Konklusion Vi har ved den afsluttende revision 2017 foretaget opfølgning på vores gennemgang af området Socialt Bedrageri Det er vores vurdering, at Hvidovre kommune har tilrettelagt hensigtsmæssig og betryggende forretningsgange på området vedrørende socialt bedrageri, idet kontrolgruppen er blevet reorganiseret i 2017, og der har i 2017 været 3½ årsværk tilknyttet kontrolgruppen

20 408 der fra januar 2017 er tilrettelagt et nyt administrationsgrundlag der fra er tilrettelagt en arbejdsgang på området "Sagsbehandling vedr. modtagelse af anmeldelser" der til afrapportering for 2018 skal udarbejdes en mere udførlig beskrivelse af området med typer af socialbedrageri, politianmeldelser og lignende Herudover fremgår det af administrationens tilbagemelding, at der er løbet af 2017 er etableret samarbejdsmøder med de øvrige centre i kommunen. Der er etableret samarbejde med Udbetaling Danmark, og administrationen deltager i ERFA-møder. Kontrolgruppen deltager i kontaktudvalgsmøder, hvor alle relevante myndigheder mødes og sparer og koordinerer indsatser på tværs af myndighedsområder. Kommunen indsamler og analyserer de resultater som kontrolgruppen genererer, og der udarbejdes en årlig rapport, der forelægges Økonomiudvalget. Det fremgår af årsrapporten for 2017, at det samlede resultat for årets indsats kunne opgøres til 3,5 mio. kr. 6.3 TEMAREVISION OMHANDLENDE KOMMUNERNES HJEMTAGELSE AF STATSREFUSION EFTER SER- VICELOVENS 181 Indledning I henhold til Børne- og Socialministeriets skrivelse af 15. juli 2017, samt vejledning af 29. september 2017, er vi blevet bedt om at udføre temarevision i 2017 omhandlende kommunernes hjemtagelse af statsrefusion efter servicelovens 181. Det følger af servicelovens 181, stk. 2 og 3, at staten afholder kommunernes udgifter til udlændinge, som har fået opholdstilladelse efter nærmere angivne bestemmelser i udlændingeloven, jf. servicelovens 181, stk. 1. Servicelovens 181, stk. 2 og 3, angiver nærmere bestemt, hvilke udgifter afholdt til udlændinge med opholdstilladelse kommunerne kan hjemtage statsrefusion for, og hvilke betingelser som skal være opfyldt, før statsrefusionen kan hjemtages. De kommunale revisorer skal ved temarevisionen konkret undersøge og besvare følgende fokuspunkter: 1. Har den enkelte kommune tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for sagsbehandlingen, jf. regnskabsbekendtgørelsens 29, stk. 1, som sikrer, at kommunen anmelder de korrekte refusionskrav? 2. Er det dokumenteret i sagsbehandlingen, når kommunerne hjemtager refusion i henhold til servicelovens 181, stk. 3, nr. 1, a. at der er tale om en person omfattet af personkredsen i 181, stk. 1, b. at der er tale om et døgnophold, og c. at kravene om personbogføring for udgifter, hvor der hjemtages refusion, er opfyldt? 3. Hjemtager kommunerne refusion efter servicelovens 181, stk. 3, nr. 2, for udgifter, som er afholdt efter det uledsagede flygtningebarn er fyldt 18 år? 4. Hjemtager kommunerne refusion for brug af rådgivning til udlændinge med opholdstilladelser efter servicelovens 11, stk. 3 i tilfælde, hvor der er tale om en almindelig integrationsindsats? Temarevisionen skal således tilrettelægges, så der skabes klarhed over, hvorvidt kommunens sagsgang og ledelsestilsyn sikrer, at kommunen hjemtager den korrekte statsrefusion i henhold til Servicelovens 181. Vi har gennemført vores revision vedrørende temarevisionen i perioden januar marts 2018.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til Byrådet i Solrød Kommune Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Solrød Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, jf. siderne 157 til 180 i

Læs mere

Den uafhængige revisors påtegning

Den uafhængige revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Til Byrådet i Horsens Kommune Revisionspåtegning på regnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for ROMU for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018,

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

KØGE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

KØGE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 KØGE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

Paradigme 3 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven godkendt revisor alene. Standarderne. for offentlig

Paradigme 3 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven godkendt revisor alene. Standarderne. for offentlig Paradigme 3 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven godkendt revisor alene Standarderne for offentlig Vejledning til paradigmet Dette paradigme (paradigme 3) tager udgangspunkt i en situation, hvor: 1)

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 15 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

FREDERIKSSUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 15 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIKSSUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 15 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK

FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK Beretning nr. 1 Årsregnskab for 2006 Afsluttende beretning 108.300 Til Regionsrådet for Region Syddanmark Kommunernes Revision (KR) har afsluttet revisionen

Læs mere

STEVNS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017

STEVNS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 STEVNS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 3 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side 19 55

HALSNÆS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 3 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side 19 55 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HALSNÆS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 3 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION

ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Revisionsberetning nr. 33 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Revisionsberetning nr. 33 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Revisionsberetning nr. 33 VEDRØRENDE

Læs mere

FANØ KOMMUNE Revisionsberetning nr. 27 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

FANØ KOMMUNE Revisionsberetning nr. 27 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 33 12 65 45 Kolding-off@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31 DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 70 FANØ KOMMUNE Revisionsberetning nr. 27 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

ASSENS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

ASSENS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD,

Læs mere

Paradigme 2 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven både godkendt revisor og Rigsrevisionen. Standarderne. for offentlig

Paradigme 2 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven både godkendt revisor og Rigsrevisionen. Standarderne. for offentlig Paradigme 2 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven både godkendt revisor og Rigsrevisionen Standarderne for offentlig Vejledning til paradigmet Dette paradigme (paradigme 2) tager udgangspunkt i en situation,

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

HJØRRING KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJØRRING KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

SKANDERBORG KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 SKANDERBORG KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

Kirkhoff. Foreningen TV Møn CVR. nr Årsrapport for. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR

Kirkhoff. Foreningen TV Møn CVR. nr Årsrapport for. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR Foreningen TV Møn CVR. nr. 35 36 38 31 Årsrapport for 2017 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2018 Dirigent: Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR 30 35 10 02 Storegade 17 C 4780 Stege

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN Ø 1. DECEMBER DECEMBER 2016

HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN Ø 1. DECEMBER DECEMBER 2016 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

DRAGØR KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 DRAGØR KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk

Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk CVR-nr. 34 96 31 18 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Paradigme 1 Regnskaber omfattet af statens regnskabsregler. Standarderne. for offentlig

Paradigme 1 Regnskaber omfattet af statens regnskabsregler. Standarderne. for offentlig Paradigme 1 Regnskaber omfattet af statens regnskabsregler Standarderne for offentlig Vejledning til paradigmet Dette paradigme (paradigme 1) tager udgangspunkt i en situation, hvor: 1) revisionen er udført

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2017

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN

Læs mere

Holstebro Kommune. Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. (Vilkår for revisionsopgaven)

Holstebro Kommune. Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. (Vilkår for revisionsopgaven) Holstebro Kommune CVR-nr. 29 18 99 27 Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår for revisionsopgaven) Holstebro Kommune Revisionsberetning vedrørende

Læs mere

Elbokøkkenet I/S Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 9-15

Elbokøkkenet I/S Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 9-15 Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk 20 22 26 70 Elbokøkkenet I/S Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 9-15, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016 Mobile Support K/S Strandboulevarden 151, 2., 2100 København Årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 CVR-nr. 36 54 16 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KOLDING KOMMUNE Revisionsberetning nr. 3 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

KOLDING KOMMUNE Revisionsberetning nr. 3 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 33 12 65 45 Kolding-off@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 70 KOLDING KOMMUNE Revisionsberetning nr. 3 VEDRØRENDE

Læs mere

NÆSTVED HAVN REVISIONSPROTOKOLLAT AF 12. MARTS 2018 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017

NÆSTVED HAVN REVISIONSPROTOKOLLAT AF 12. MARTS 2018 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 NÆSTVED HAVN REVISIONSPROTOKOLLAT AF 12. MARTS 2018 SIDE 159 164

Læs mere

HIGH CLASS RACING ApS

HIGH CLASS RACING ApS HIGH CLASS RACING ApS Følfodvej 3 9310 Vodskov Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2017 Søren Fjorback Dirigent

Læs mere

LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg

LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg CVR-nr. 27 40 98 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

SHL A/S HACK KAMPMANNS PLADS 10, 8000 AARHUS C 1. JANUAR DECEMBER 2018

SHL A/S HACK KAMPMANNS PLADS 10, 8000 AARHUS C 1. JANUAR DECEMBER 2018 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 SHL A/S HACK KAMPMANNS PLADS 10, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI LAURITSHØJ 288, 8541 SKØDSTRUP 1. JANUAR DECEMBER 2017

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI LAURITSHØJ 288, 8541 SKØDSTRUP 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI LAURITSHØJ

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

IKAST-BRANDE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 IKAST-BRANDE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Region Syddanmark. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning for 2012

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 30 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017

RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 30 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 30 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 17 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side

FREDERIKSSUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 17 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIKSSUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 17 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr Kapital 31/8 ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 37 77 72 85 Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 28/4 2016 31/8 2017) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens Næss Invest ApS Næsset 13 8700 Horsens CVR-nr. 26 53 44 61 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05 2018 Benthe Midtgaard Dirigent Næss

Læs mere

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17 IA Invest ApS Vestervangen 6, Skt Klemens, 5260 Odense S Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 83 91 34 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LAG SKIVE-VIBORG (LANDDISTRIKSTPROGRAMMET FOR PERIODEN ) ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. DECEMBER REGNSKABSÅR

LAG SKIVE-VIBORG (LANDDISTRIKSTPROGRAMMET FOR PERIODEN ) ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. DECEMBER REGNSKABSÅR Tlf: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 70 LAG SKIVE-VIBORG (LANDDISTRIKSTPROGRAMMET FOR PERIODEN 2014-2020)

Læs mere

Antenneforeningen Borup

Antenneforeningen Borup Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registrerede revisorer MEDLEM AF DANSKE REVISORER Antenneforeningen Borup CVR-nr. 21 77 56 73 Årsrapport for 2016 Jørgen Larsen, registreret revisor, Egegårdsvej 39C, 1.

Læs mere

MCS Invest Fond 1 K/S

MCS Invest Fond 1 K/S Navervej 16 C, 7000 Fredericia CVR-nr. 36 46 46 90 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/06 2018 Henrik

Læs mere

PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29, 9400 NØRRESUNDBY 1. JANUAR DECEMBER 2018

PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29, 9400 NØRRESUNDBY 1. JANUAR DECEMBER 2018 Tlf.: 98 82 32 88 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab broenderslev@bdo.dk Torvet 10 www.bdo.dk DK-9700 Brønderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29,

Læs mere

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNEHAVEN GL. KONGEVEJ REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR.

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNEHAVEN GL. KONGEVEJ REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNEHAVEN GL. KONGEVEJ REVISIONSPROTOKOL SIDE 61-63 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. 80 37 44 10 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Verdensarv Stevns. Algade 8 Tinghuset 4660 Store Heddinge. CVR-nr

Verdensarv Stevns. Algade 8 Tinghuset 4660 Store Heddinge. CVR-nr Algade 8 Tinghuset 4660 Store Heddinge CVR-nr. 35760865 Årsrapport 2018 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 4 Virksomhedsoplysninger 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE REVISIONS PROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR.

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE REVISIONS PROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. DEN SELVEJENDE INSTITUTION SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE REVISIONS PROTOKOL SIDE 63-65 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. 80 3 7 44 1 O INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT

EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT 2016 Årsrapporten

Læs mere

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE 584-613 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evangeliekirken Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C CVR-nr.: Årsregnskab for 2018

Evangeliekirken Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C CVR-nr.: Årsregnskab for 2018 Evangeliekirken Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C CVR-nr.: 30 57 37 14 Årsregnskab for 2018 \\Client\F$\2019\350702 Evangeliekirken Frederiksberg\350702 KRE 18.doc / Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2017 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2017 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2017 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

GIKI HOLDING ApS. Amaliegade København K. Årsrapport 1. januar december 2017

GIKI HOLDING ApS. Amaliegade København K. Årsrapport 1. januar december 2017 GIKI HOLDING ApS Amaliegade 33 1256 København K Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2018 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

IBDO CVR-NR O GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

IBDO CVR-NR O GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB 2018 CVR-NR. 88 00 38 1

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk CFH Holding ApS Skovagervej 6

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS VEJ 45, 2. TH., 8210 ÅRHUS V 1. JANUAR DECEMBER 2016

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS VEJ 45, 2. TH., 8210 ÅRHUS V 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 62 99 97 Årsregnskab 2016 14. marts 2017 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme

Fonden til Rosportens Fremme Fonden til Rosportens Fremme CVR-nr. 11 70 84 98 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Roskilde Grundejerforening Østervang 79, 4000 Roskilde CVR-nr

Roskilde Grundejerforening Østervang 79, 4000 Roskilde CVR-nr Østervang 79, 4000 Roskilde CVR-nr. 36 32 00 52 Årsrapport for 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2. Ledelsesberetning Fondsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6

Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2. Ledelsesberetning Fondsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Uddannelseslederne af 2018 Snaregade 10 A 1205 København K CVR-nr. 39 18 52 53 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY //

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE Revisionsberetning nr. 27 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

HOLBÆK KOMMUNE Revisionsberetning nr. 27 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HOLBÆK KOMMUNE Revisionsberetning nr. 27 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

FAXE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 3 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side 18 60

FAXE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 3 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side 18 60 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 FAXE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 3 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

Advokatfirma. ilementar. Årsrapport Vestergade 43, 1. sal Odense. CVR-nr

Advokatfirma. ilementar. Årsrapport Vestergade 43, 1. sal Odense. CVR-nr Advokatfirma ilementar Vestergade 43, 1. sal. 5000 Odense CVR-nr.36987014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt pé virksomhedens ordinære generalfors^mlitig den 15. marts 2018 CVR-nr. 36 98 70 14 Indhold

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side

ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

Regnskab Trehøje Fælleshus Afd.nr

Regnskab Trehøje Fælleshus Afd.nr Regnskab 2017 Afd.nr. 60-224 Resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab Note 2017 2017 2016 ej revideret Indtægter Tilskud fra afdelinger 623.594 557.000 487.542 Renter 7.796 0 8.389 Udlejning af beboerhus

Læs mere

BDO THORSMINDE HAVN. Revisionsprotokollat. (side 17-23) Vedrørende årsrapporten 2013

BDO THORSMINDE HAVN. Revisionsprotokollat. (side 17-23) Vedrørende årsrapporten 2013 Hf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding THORSMINDE HAVN Revisionsprotokollat (side 17-23) Vedrørende årsrapporten 2013,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

REBILD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 12 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

REBILD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 12 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 REBILD KOMMUNE Revisionsberetning nr. 12 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

HVALPSUND-SUNDSØRE FÆRGEROVERFART I/S Revisionsberetning nr. 6 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 45 50

HVALPSUND-SUNDSØRE FÆRGEROVERFART I/S Revisionsberetning nr. 6 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 45 50 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HVALPSUND-SUNDSØRE FÆRGEROVERFART I/S Revisionsberetning nr. 6 VEDRØRENDE

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

VALLENSBÆK KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 VALLENSBÆK KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE 527 562 VEDRØRENDE

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Foreningen for ErhvervSilkeborg. CVR-nr ÅRSRAPPORT

Foreningen for ErhvervSilkeborg. CVR-nr ÅRSRAPPORT Foreningen for ErhvervSilkeborg Det Gamle Rådhus Torvet 2A, 1. sal 8600 Silkeborg CVR-nr. 33 54 86 72 ÅRSRAPPORT 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

LTH Holding 1 ApS. Årsrapport for 2017

LTH Holding 1 ApS. Årsrapport for 2017 LTH Holding 1 ApS c/o Basisbank, Teglholm Allé 15, 2450 København SV Årsrapport for 2017 CVR-nr. 37 26 22 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/4 2018

Læs mere

RACELL POWER SYSTEMS A/S

RACELL POWER SYSTEMS A/S RACELL POWER SYSTEMS A/S Roskildevej 22 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018 Yakov Safir

Læs mere

BYGGESELSKABET AF 19/ APS BREGNERØDVEJ 132, 3460 BIRKERØD 1. JANUAR DECEMBER 2016

BYGGESELSKABET AF 19/ APS BREGNERØDVEJ 132, 3460 BIRKERØD 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET AF 19/1-2009 APS BREGNERØDVEJ 132,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HENNE STRAND ÅRSRAPPORT

GRUNDEJERFORENINGEN HENNE STRAND ÅRSRAPPORT Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Markedspladsen 25 OK-6800 Varde CVR-nr. 20 22 26 70 GRUNDEJERFORENINGEN HENNE STRAND ÅRSRAPPORT 2016 CVR-NR. 29 73 35

Læs mere

P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a. Regnskab 2016

P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a. Regnskab 2016 Regnskab 2016 Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling Hvide Sande, den / 2017 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

Grundejerforeningen Trekroner Syd CVR-nr Årsrapport 2016

Grundejerforeningen Trekroner Syd CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Trekroner Syd

Læs mere

Redegørelse til Børne- og Socialministeriets område for 2017

Redegørelse til Børne- og Socialministeriets område for 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Børne-

Læs mere

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr SU II ApS Langelinie 27, 5230 Odense M Årsrapport for 2017 CVR-nr. 25 56 90 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05 2018 Sune Uhrenholt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejerforeningen SeaWest Delområde A. Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel. Årsrapport for

Ejerforeningen SeaWest Delområde A. Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Ejerforeningen SeaWest Delområde A Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel Årsrapport for 1. januar - 31.

Læs mere

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21.

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21. Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a. Rygårds Allé 104 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 29 25 00 www.crowe.dk JA Holding 5 ApS c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, 1 202 2610 Rødovre

Læs mere

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18 Byhusene Holstebro ApS c/o Kris Andersen, Porsevej 5, 7500 Holstebro Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 19/11 2017-31/12 2018) CVR-nr. 39 09 83 26 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Resultatopgørelse for 2016

Resultatopgørelse for 2016 Resultatopgørelse for 2016 Alene Klub 148 2016 2015 kr. 1.000 kr. Provisioner 12.418.373 6.067 Administrationstilskud m.v. 2.709.767 1.617 Kontingenter 2.060.166 542 Regulering medlemsindskud 718.800 220

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 8 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side

NÆSTVED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 8 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Side Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 NÆSTVED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 8 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve

Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve CVR-nr. 36 96 70 13 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby CVR-nr. 21 48 42 02 Årsrapport 1. juni 2017-31. maj 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. oktober

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Onsdag den 27/03-2019 kl. 19:00 Hældagerskolens Samlingssal I henhold til laugets vedtægter 5.2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest i marts måned og indkaldes

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere