Regeringens resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens resultater"

Transkript

1 Regeringens resultater Oktober 2007 Juni 2008 Juni 2008 Regeringen

2

3 Regeringens resultater Oktober 2007 Juni 2008 Regeringen Redaktionens afslutning 3. juni 2008

4

5 Forord Folketingsåret har været præget af travlhed og en række vigtige beslutninger. Efter Folketingsvalget 13. november 2007 udarbejdede regeringen et nyt regeringsgrundlag Mulighedernes samfund, som vi er i fuld gang med at føre ud i livet. Der står brede flertal i Folketinget bag den omfattende energiaftale, den ambitiøse jobplan, den styrkede indsats på naturområdet og opfølgningen på regeringens globaliseringsplan. Og med den brede politiske aftale om europapolitikken er der skabt en stærk politisk platform for Danmarks arbejde i EU. Med finansloven for 2008 er der ligeledes sikret politisk opbakning til en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Der er indgået en aftale om vilkår for asylansøgere. Og den ny 2015-plan sikrer, at alle regeringens reformer og initiativer hviler på et holdbart og ansvarligt økonomisk grundlag. Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste initiativer og reformer, der er gennemført i folketingsåret.

6 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesministeren... 7 Finansministeren... 9 Forsvarsministeren Justitsministeren Kirkeministeren Klima- og energiministeren Kulturministeren Miljøministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeren for ligestilling Ministeren for nordisk samarbejde Ministeren for sundhed og forebyggelse Ministeren for udviklingsbistand Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Skatteministeren Statsministeren Transportministeren Udenrigsministeren Undervisningsministeren Velfærdsministeren Økonomi- og erhvervsministeren... 44

7

8 Beskæftigelsesministeren Aftale om en jobplan Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan. Jobplanen skal sikre et øget udbud af arbejdskraft i Danmark ved at gøre det mere attraktivt at arbejde, ved at nedbringe sygefraværet og ved at gøre det lettere for kvalificeret arbejdskraft at komme til Danmark. Som led i gennemførelsen af jobplanen har regeringen fremsat lovforslag om ændring af lov om arbejdsløsforsikring mv., der er vedtaget i maj Med de nye regler harmoniseres og begrænses retten til supplerende dagpenge. Øget arbejdsudbud Nyt center i Arbejdsskadestyrelsen Der er med henblik på at øge arbejdsudbuddet og nedbringe sygefraværet etableret et Fastholdelsescenter i Arbejdsskadestyrelsen. Fastholdelsescentret skal i samarbejde med eksterne aktører, herunder især kommunerne, koordinere indsatsen for de tilskadekomne med henblik på en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedskommission Regeringen har i december 2007 nedsat en arbejdsmarkedskommission med uafhængige eksperter, der medio 2009 skal komme med anbefalinger, som skal hjælpe med at opfylde regeringens langsigtede vision for beskæftigelse og arbejdstid. Kommissionens arbejde skal løbende drøftes i et trepartsforum bestående af regeringen og arbejdsmarkedets parter. Udfasning af østaftalen Forligspartierne bag østaftalen indgik i juni 2007 en revideret østaftale. Aftalen udfaser den danske overgangsordning for så vidt angår det overenskomstdækkede område, idet EU-arbejdstagere, der ansættes i et ansættelsesforhold dækket af en overenskomst, fremover vil blive undtaget fra kravet om opholds- og arbejdstilladelse. De nye regler trådte i kraft 1. maj Ligebehandlingsnævn Regeringens lovforslag om oprettelse af Ligebehandlingsnævnet er vedtaget i maj De nye regler er en del af indsatsen for at forbedre klagemulighederne i sager om overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling. Ligelønslov Regeringens lovforslag om ændring af ligelønsloven er vedtaget i maj De nye regler præciserer bl.a. princippet om lige løn og ophæver godtgørelsesloftet, så der ikke længere er noget øvre loft for godtgørelse som følge af uberettiget fyring. Kvalitetsreformen Adgang til rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere Regeringen indgik i juni 2007 aftale med KL, Danske Regioner, LO og AC om at styrke arbejdsmiljøet gennem øget rådgivning på offentlige arbejdspladser. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i til at medfinansiere rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere om løsning af arbejdsmiljøproblemer på den enkelte arbejdsplads, som ikke er påtalt af Arbejdstilsynet. Handlingsplan til nedbringelse af antallet af arbejdsulykker Regeringen lancerede i januar 2008 en handlingsplan, som indeholder fire forskellige initiativer for at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Det drejer sig om højere bøder til virksomheder, en målrettet indsats over for nyansatte, en ulykkesstatistik for udenlandske arbejdstagere i Danmark, og endelig skal viden omsættes til handling på den enkelte virksomhed. 7

9 Gennemførelse af dele af anerkendelsesdirektivet Regeringen har i maj 2008 fremsat et lovforslag, som skal sikre, at arbejdsmiljøniveauet på de danske arbejdspladser opretholdes i forbindelse med implementeringen af anerkendelsesdirektivet. Forslaget skal sikre, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU/EØS-land, og som ønsker at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, har de nødvendige kvalifikationer til at udføre det pågældende arbejde. Forslaget forventes vedtaget i juni Arbejdsmiljøprioriteringen Regeringen besluttede i oktober 2007, at indholdet i prioriteringen på muskel- og skeletområdet skulle være en reduktion på 10 pct. i sygefravær på grund af muskel- og skeletbelastninger frem til år Herudover skal der fortsat gøres en indsats over for tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og andre faktorer i arbejdslivet, der kan nedbringe muskel- og skeletbesvær. Det Personlige Ansvar Regeringen har nedsat et ministerudvalg om Det Personlige Ansvar med henblik på at skabe en bred offentlig debat om det personlige ansvar. Startskuddet til den brede offentlige debat var en konference, som blev afholdt i maj 2008 med deltagelse af ca. 300 erhvervspersoner, meningsdannere, privatpersoner mfl. Samtidig med konferencen er hjemmesiden lanceret. Hjemmesiden vil sammen med ministrenes aktive deltagelse udgøre platformen for den videre debat om det personlige ansvar. Funktionærloven administrative lettelser Regeringens lovforslag om lettelse af administrative byrder på funktionærlovens område er vedtaget i april Gennem ophævelse af enkelte bestemmelser i funktionærloven er de administrative byrder for arbejdsgiverne i den private sektor blevet lettet. Lettelsen er beregnet til ca. 300 mio. kr. Afbureaukratisering Beskæftigelsesministeren gennemførte sammen med Kommunernes Landsforening i efteråret 2007 analyser på fire af jobcentrenes områder. Analyserne er en del af fase 2 i afbureaukratiseringsprojektet på beskæftigelsesområdet. Områderne, der alle vurderes at have særligt forenklingspotentiale, er sanktionsområdet, ungereglerne, sygeområdet og jobcentrenes modtagelse. Der foreligger nu fire rapporter, der kortlægger barrierer og opstiller anbefalinger til forenklinger, og som alle er udarbejdet med bred inddragelse af medarbejdere og chefer i jobcentrene. Regeringen vil på baggrund af rapporterne udarbejde konkrete forslag til forenklinger, som skal drøftes med partierne bag velfærdsaftalen. 8

10 Finansministeren 2015-planen Regeringen præsenterede i august 2007 en ny plan for de overordnede linjer og sigtepunkter for den økonomiske politik frem mod 2015 ( Mod nye Mål Danmark 2015 ). Fremskrivningen i 2015-planen indeholder regeringens prioriteringer i skatte- og udgiftspolitikken, herunder skattestoppet, klima- og energistrategierne samt en kvalitetsfond på 50 mia. kr. til offentlige investeringer i en moderne sygehusstruktur, folkeskoler, daginstitutioner mv. I fremskrivningen forudsættes nye tiltag på arbejdsmarkedet for varigt at løfte den (ustøttede) beskæftigelse med personer frem mod Hertil kommer et krav om mindst uændret gennemsnitlig arbejdstid frem mod Finansloven for 2008 Regeringen indgik i februar og marts 2008 en række delaftaler i forbindelse med finansloven for Som led i kvalitetsreformen indeholder finansloven for 2008 bl.a. betydelige investeringer i bedre kvalitet i den offentlige service særligt på ældreområdet, sundhedsområdet og i daginstitutioner. Herudover er der indgået en aftale om en ambitiøs jobplan. Samtidig videreføres de seneste års styrkelse af kriminalforsorgen med en ny flerårsaftale. Med udmøntningen af globaliseringspuljen øges investeringer i forskning og uddannelse fortsat. Herudover indeholder finansloven bl.a. målrettede initiativer for svage og udsatte grupper, en styrkelse af ældreområdet, forbedringer af den supplerende pensionsydelse, markante løft og nye initiativer på sundhedsområdet, en trygheds- og sikkerhedspakke, øget udviklingsbistand, forbedringer for børnefamilier og en styrkelse af natur- og miljøområdet. Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2008 Regeringen indgik i juni 2007 aftaler med kommuner og regioner om økonomien for Aftalen om kommunernes økonomi indebærer et samlet realt løft på 1,6 mia. kr. i 2008 til de borgernære serviceområder. Derudover indgår det i aftalen, at kommunerne i 2008 kan foretage en målrettet justering af skatterne inden for en ramme på 750 mio. kr. Aftalen om regionernes økonomi for 2008 indebærer et samlet løft på sundhedsområdet på 2,3 mia. kr. Der er aftalt et samlet investeringsniveau på 2,8 mia. kr., heraf er afsat 0,9 mia. kr. i 2008 til medico-teknisk udstyr mv. Aftale om reviderede lønforudsætninger Regeringen indgik i december 2007 aftaler med KL og Danske Regioner om de økonomiske rammer for forhandlingerne om overenskomster på det offentlige område i Aftalen indebærer en opjustering fra 3,25 til 4 pct. af den tekniske forudsætning i økonomiaftalerne om stigningen i de kommunale og regionale lønudgifter fra 2007 til De aftalte niveauer for de kommunale og regionale serviceudgifter i 2008 og frem løftedes som konsekvens heraf med hhv. 940 mio. kr. og 300 mio. kr., og de statslige bloktilskud reguleredes tilsvarende for at sikre finansiering til disse udgifter. Justering af aftalesystemet med kommunerne mv. Regeringens lovforslag om en justering af aftalesystemet med kommunerne, som skal understøtte, at kommunerne fremadrettet samarbejder om aftaleoverholdelse på skattesiden og udgiftssiden, er vedtaget i juni De nye regler følger af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance. Kvalitetsreformen og trepartsaftaler Regeringen indgik som en del af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance en aftale om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Kvalitetsreformen tager bl.a. afsæt i de trepartsaftaler, der i sommeren 2007 blev indgået med parterne på det offentlige arbejdsmarked. I trepartsaftalerne er fokus især rettet mod at sikre attraktive offentlige arbejdspladser, bedre rammer for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, god ledelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. 9

11 Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance indgik i december 2007 en aftale om at gennemføre de ca. 50 initiativer i trepartsaftalerne. Kvalitetsreformen indeholder herudover en lang række konkrete initiativer, der indebærer forbedringer på sundheds-, ældre- og børneområdet. Disse initiativer kan samles under tre overskrifter: en mere sammenhængende offentlig service, kvalitetsudvikling og afbureaukratisering og investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi Regeringen indgik i marts 2008 som en del af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance en aftale om at afsætte 3 mia. kr. i perioden til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer. Bedre arbejdsgange og ny teknologi vil kunne aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg bl.a. på ældreområdet. Fornyelse af overenskomster og aftaler på statens område Finansministeren indgik i februar 2008 et overenskomstforlig med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikernes Centralorganisation (AC) for en treårig periode. Forligene holdes inden for en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme på 12,8 pct. og indebærer udover lønstigninger bl.a. en fordobling af midlerne til kompetenceudvikling, mulighed for lokalt at aftale højere ugentlig arbejdstid mod tilsvarende højere løn ( plustid ), forbedrede barselsvilkår, frihed med løn i forbindelse med barns 2. sygedag, et nyt cheflønsystem, en særlig seniorbonus samt udbredelse af de nye lønsystemer til flere personalegrupper. Fortsat effektivisering af det statslige indkøb Regeringen påbegyndte i marts 2006 udrulningen af Statens Indkøbsprogram. Indkøbsprogrammet har til formål at effektivisere det statslige indkøb, så staten under ét kan købe de samme produkter og ydelser, men til en lavere pris. Der er pt. indgået aftaler på 11 indkøbsområder med en gennemsnitlig effektivisering på omkring 40 pct. I 2008 er der sparet omkring 600 mio. kr. i staten sammenlignet med Etablering af administrative servicecentre i staten Regeringen indgik som en del af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance en aftale om etablering af to administrative servicecentre i staten. De to administrative servicecentre skal løse statsinstitutionernes opgaver vedrørende bogholderi, regnskab, løn, rejser og it. Der forventes en effektiviseringsgevinst på ca. 30 pct. og en frigørelse af mere end 800 årsværk. Ud over de økonomiske gevinster forventes et løft i kvalitetsniveauet af de administrative ydelser gennem øget ledelsesfokus, større professionalisme og styrkede faglige miljøer. Offentligt Privat Partnerskab (OPP) Som led i regeringens fokus på nye samarbejdsformer mellem det offentlige og det private har Slots- og Ejendomsstyrelsen i 2007 udbudt og indgået kontrakt om etablering af nye magasiner til Statens Arkiver og nye lokaler til Tinglysningsretten som OPP-byggeri. Af Slots- og Ejendomsstyrelsens nye lokaliseringsopgaver i 2008 organiseres seks som OPP, hvoraf fire forventes samlet i et OPP-udbud. OPP er en ny samarbejdsform i Danmark, hvor de foreløbige erfaringer bekræfter de fordele, som er opnået med OPP i udlandet, nemlig en ændring af fordelingen af risici, der sikrer en højere grad af opfyldelse af mål for tid, økonomi og kvalitet i nybyggeri. Digitale domænebestyrelser Regeringen har i april 2008 besluttet at nedsætte tværoffentlige digitale domænebestyrelser på hhv. socialdomænet, sundhedsdomænet og domænet for bygninger, boliger og forsyning. Målet er at skabe større sammenhængskraft og effekt i it-udviklingen, øge genbrug af løsninger på tværs af den offentlige sektor og mindske omkostninger til dobbeltudvikling. 10

12 Forsvarsministeren Operationer Danmark deltager i en række internationale militære operationer og missioner for hermed at bidrage til udbredelse af stabilitet, sikkerhed og udvikling i verden. Danmark havde i maj 2008 udsendt ca. 690 soldater til Afghanistan og ca. 310 soldater til Kosovo. Derudover arbejder danske observatører med videre ved en række FN missioner i eksempelvis Mellemøsten og Afrika, ligesom Danmark indgår med et maritimt bidrag i UNIFIL i perioden 8. april til 8. juli Danmark bidrog endvidere i perioden februar til april 2008 med et dansk sømilitært bidrag til ledsagelse af skibe, som var chartret af FN s Verdensfødevareprogram til at sejle nødhjælp til Somalia. Afghanistan Det danske styrkebidrag i Afghanistan har medvirket til at skabe øget sikkerhed og stabilitet i hele Afghanistan, og særligt i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan, hvor de danske enheder i 2007 og 2008 har gennemført vanskelige og krævende kampoperationer. De danske soldater har bidraget til at skabe en sikkerhedssituation, der muliggør udvikling samt genopbygning i Lashkar Gah, Gereshk og Sangin i den centrale del af provinsen. Desuden har det danske styrkebidrag bidraget til en udvidelse af det samlede område i Upper Gereshk Valley, hvor der kan gennemføres udvikling og genopbygning. Dansk bidrag til NATO s Public Diplomacy-indsats Danmark var i efteråret 2007 vært for et NATO-seminar om Public Diplomacy. I forlængelse heraf har Danmark iværksat et konkret initiativ over for NATO, som består i finansiering af udstyr og personale til etablering af en internetbaseret tv-kanal på NATO s hjemmeside, herunder udsendelse af to civile kamera/journalisthold til Afghanistan. Kanalen skal bidrage til at understøtte og forbedre NATO s kommunikation i almindelighed og om operationen i Afghanistan i særdeleshed. Forhøjelse af forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning Regeringen har forhøjet forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning med 100 pct.. Ordningen omfatter personel, som er udsendt til udlandet for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende opgaver. De godtgøres for varigt mén i tilfælde af tilskadekomst, eller i tilfælde af død en erstatning til efterladte (tab af forsørger) eller til boet. Nordisk formandskab Danmark overtog den 1. januar 2008 formandskabet i det nordiske forsvarspolitiske samarbejde. Det er i den forbindelse en dansk prioritet er at få belyst, hvordan de nordiske lande kan styrke samarbejdet i relation til støtte til kapacitetsopbygning i Afrika. Formålet er at styrke de afrikanske lande og sikkerhedsorganisationers mulighed for selv at planlægge og gennemføre fredsstøttende operationer på kontinentet. Derudover prioriterer det danske formandskab bl.a. det nordiske samarbejde om sikkerhedssektorreformer på det vestlige Balkan og i Ukraine. Radiokommunikation Forsvarsministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 25. april 2008 og følger op på ændringen af beredskabsloven, som blev vedtaget i juni 2007 og omhandler kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes forpligtelse til at anvende det landsdækkende radiokommunikationsnet. Havmiljø Regeringen har udarbejdet en kapacitetsundersøgelse af det samlede havmiljøberedskab. Formålet med kapacitetsundersøgelsen var at undersøge, hvorvidt den nationale målsætning for beredskabet til bekæmpelse 11

13 af havmiljøforureninger er passende samt om de samlede ressourcer til forureningsbekæmpelse til søs er placeret hensigtsmæssigt. Kapacitetsundersøgelsens vurderinger og anbefalinger vil danne grundlag for den videre udvikling af havmiljøberedskabet. Bistandskonventionen Regeringen fremsatte i februar 2008 et lovforslag, som skaber grundlag for Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde (Bistandskonventionen). Lovforslaget giver bl.a. forsvarsministeren bemyndigelse til at udarbejde regler for modtagelse af international katastrofebistand i Danmark i tilfælde af nukleare ulykker og radiologiske nødstilfælde. Lovforslaget forventes vedtaget i juni

14 Justitsministeren Ny lovgivning om retsmægling i civile sager Regeringens lovforslag om at indføre en landsdækkende ordning med retsmægling er vedtaget i februar Samlet reform af det grønlandske retsvæsen Regeringens lovforslag om en grundlæggende modernisering af retsplejen i Grønland er vedtaget i april De nye regler vil bl.a. styrke uddannelsen af kredsdommere og forsvarere, og der vil blive oprettet en ny juridisk domstol i 1. instans i Grønland. Der vil også skulle bygges lukkede anstalts- og forvaringspladser i Nuuk, og alle grønlandske dømte vil i videst muligt omfang komme til at afsone i Grønland. Skærpelse af straffen for ulovlig tvang ved tvangsægteskaber Regeringens lovforslag om at forhøje strafferammen, når nogen tvinges til at indgå ægteskab, er vedtaget i april Straffen vil fremover kunne gå op til fængsel i 4 år. Ny lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder Regeringens lovforslag om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder er vedtaget i april Formålet med de nye regler er at forebygge uroligheder og øge sikkerheden for tilskuere og andre tilstedeværende ved bestemte idrætsbegivenheder. Med loven iværksættes en række initiativer med henblik på at sætte ind over for uroligheder i forbindelse med fodboldkampe, herunder navnlig en generel karantæneordning for den hårde kerne af hooligans. Revision af reglerne om dansk straffemyndighed Regeringens lovforslag om en revision af reglerne om dansk straffemyndighed er vedtaget i maj Med de nye regler sikres det bl.a., at der bliver bedre muligheder for at retsforfølge ved danske domstole i forhold til krigsforbrydelser og anden grov kriminalitet begået i udlandet. Begrænsning i varighed af sigtelser og varetægtsfængslinger Regeringens lovforslag om begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger er vedtaget i juni Formålet med de nye regler er at sikre en hurtigere behandling af straffesager. Der indføres bl.a. nye regler om, hvor længe en person kan sidde varetægtsfængslet, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Ny bestemmelse om straffen for tortur Regeringens lovforslag om strafskærpelse for tortur er vedtaget i juni Med de nye regler indføres en særlig bestemmelse i straffeloven, hvorefter det skal være en skærpende omstændighed, at en forbrydelse er begået ved anvendelse af tortur. Skærpede sanktioner for flugtbilister Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om skærpede sanktioner for flugtbilister. Med de nye regler sker der en generel skærpelse af straffene på området, bl.a. således at en trafikant, der flygter fra et færdselsuheld, som viser sig at have haft ikke ubetydelig personskade til følge, som udgangspunkt idømmes en frihedsstraf. Samtidig skabes der hjemmel til at frakende førerretten alene som følge af flugtbilisme. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Styrket indsats mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om skærpelse af straffen for at bære ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder. Lovforslaget forventes vedtaget i juni

15 Udvidelse af fodlænkeordningen Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om at udvide den såkaldte fodlænkeordning, hvorefter en idømt frihedsstraf efter ansøgning kan afsones på bopælen under intensiv overvågning og kontrol. De nye regler indebærer, at ordningen kommer til at omfatte alle, der er blevet idømt en fængselsstraf på op til 3 måneders fængsel. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om at udvide mulighederne for såkaldt retshåndhævelsesarrest i bl.a. sager om seksuelt misbrug af børn under 15 år. Med lovforslaget udvides mulighederne for at varetægtsfængsle både før og efter dom i sådanne sager. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Skærpelse af straffen for seksuelt misbrug af børn Regeringen fremsatte i maj 2008 lovforslag om en særlig bestemmelse i straffeloven, hvorefter det skal være en skærpende omstændighed, at en person har skaffet sig samleje eller anden kønslig omgængelse med et barn under 15 år ved at udnytte sin fysiske eller psykiske overlegenhed. Straffen for et enkeltstående tilfælde forudsættes som udgangspunkt at ligge i niveauet ca. 2 år og 6 måneders fængsel, svarende til normalstraffen for såkaldt overfaldsvoldtægt begået mod en voksen. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Kommission om ungdomskriminalitet Regeringen har i efteråret 2007 nedsat en Ungdomskommission, der skal komme med forslag til, hvordan indsatsen mod ungdomskriminalitet kan gøres så målrettet og virkningsfuld som mulig. Kommissionen vil afgive betænkning i Kommissionen vil dog allerede i september 2008 afrapportere om forældres juridiske ansvar for børns skadevoldende handlinger. Ny flerårsaftale for kriminalforsorgen Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med Dansk Folkeparti og Ny Alliance om kriminalforsorgens økonomi i perioden Med aftalen frigøres ca. 100 mio. kr. ved omprioriteringer og ejendomsfrasalg mv., og der tilføres ca. 200 mio. kr. til en række nye initiativer. Initiativerne omfatter bl.a. en styrkelse af de ansattes arbejdsmiljø, en uddannelsesreform for fængselsfunktionærer, styrket lederuddannelse og HR-opfølgning, bedre muligheder for indsattes uddannelse, bedre sikkerhed for de ansatte, flere sikrede pladser og nye tiltag til bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering blandt indsatte i fængslerne. Endvidere investeres der i aftaleperioden ca. 200 mio. kr. i bygningsforbedringer og ny teknologi mv. Indførelsen af Lovtidende i elektronisk form Regeringen har fra januar 2008 indført Lovtidende i elektronisk form. Efter 137 års trykte udgivelser findes Lovtidende nu på lovtidende.dk, således at alle via Internettet kan holde sig orienteret om ny lovgivning omfattet af lovtidendelovens kundgørelsesordning. Ordningen er muliggjort på baggrund af en ændring af lovtidendeloven i april

16 Kirkeministeren Valg til menighedsråd Regeringens lovforslag om ændring af lov om valg til menighedsråd er vedtaget i januar Med de nye regler lettes valgbestyrelsernes administrative arbejde op til valgdagen. Endvidere gives vælgerne mulighed for til menighedsrådsvalget i 2008 at afgive en elektronisk brevstemme (med digital signatur). Lempelse af krav til kommunale begravelsespladser mv. Regeringens lovforslag om ændring af lov om begravelse og ligbrænding er vedtaget i maj Med de nye regler skabes bl.a. hjemmel til, at kommuner kan anlægge begravelsespladser, uden at der i den forbindelse stilles krav om opførsel af kapel, når der alene skal ske urnenedsættelse på begravelsespladsen. Folkekirkens lokale økonomi Udvalget om folkekirkens lokale økonomi er i august 2007 fremkommet med betænkning nr. 1491/2007. Betænkningen indeholder anbefalinger, der er rettet mod menighedsråd og provstiudvalg samt mod de regelfastsættende myndigheder. Regeringen vil i efteråret 2008 fremsætte lovforslag som opfølgning på betænkningen. Evaluering af forsøg med stiftsråd Der er foretaget en evaluering af de forsøg med stiftsråd, som er gennemført i syv stifter. Evalueringen blev afleveret i januar 2008 som betænkning nr. 1495/2008. Regeringen forventer i efteråret 2008 at fremsætte lovforslag som opfølgning på evalueringen. 15

17 Klima- og energiministeren Energiaftale mål og indhold i energipolitikken for perioden Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energipolitik i årene Aftalen indebærer en skærpet energispareindsats, der skal resultere i et fald i bruttoenergiforbruget på 2 pct. i 2011 og 4 pct. i Endvidere fastlægges en målsætning for udbygningen med vedvarende energi til 20 pct. i 2011, der skal nås bl.a. gennem øget støtte til biomasse, vindkraft og biogas, 2 nye havvindmølleparker til idriftsættelse i 2012 samt 25 mio. kr. om året i 4 år til fremme af små VE-teknologier. Øget udbredelse af vedvarende energi Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag til lov om ændring af lov om elforsyning mv. Lovforslaget indeholder bestemmelser om brug af affald i centrale kraftvarmeværker, om forhøjelse af støtten til vindmøller, om brug af biomasse og om en tilskudsordning til små VE-teknologier. Lovforslaget, som følger af energiaftalen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance, forventes vedtaget i juni Fjernkøling Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag til lov om kommunal fjernkøling. Med forslaget får de kommuner, der ejer fjernvarmeselskaber, hjemmel til at etablere og drive fjernkølingsaktiviteter på visse betingelser. Lovforslaget, som følger af energiaftalen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance, forventes vedtaget i juni Øget biomasseanvendelse og frit brændselsvalg på centrale værker Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag til lov om ændring af lov om elforsyning. Lovforslaget giver mulighed for at stille vilkår om øget biomasseanvendelse som modydelse for en tilladelse til frit brændselsvalg. Lovforslaget, som følger af en delaftale med Dansk Folkeparti og Ny Alliance i tilknytning til energiaftalen, forventes vedtaget i juni Nye havvindmølleparker Regeringen har gennemført endnu et udbud af Rødsand 2 havmøllepark og E.ON Sverige AB er blevet udpeget som vinder. Havmølleparken forventes klar til drift inden udgangen af Klimakonferencen i København plan for forhandlingerne Det lykkedes ved den 13. partskonference på Bali under FNs Klimakonvention at få vedtaget en plan for de videre forhandlinger, som muliggør, at en ny global klimaaftale vil kunne indgås ved klimakonferencen i København i Klimakommission konkrete forslag for uafhængighed af fossile brændsler Regeringen har i marts 2008 nedsat en klimakommission bestående af ti forskere med specialviden inden for bl.a. energi, klima, transport, landbrug og økonomi. Sigtet med nedsættelsen af kommissionen er at realisere regeringens vision om, at Danmark på sigt skal frigøre sig fuldstændigt fra fossile brændstoffer. Kommissionens opgave er at komme med bud på næste generation af klima- og energipolitiske instrumenter og dermed skabe et solidt grundlag for gennemførelsen af en langsigtet klima- og energipolitik. Kommissionen skal medvirke til at stimulere en bred offentlig debat om fremtidens klimapolitik, energiforsyning og forbrug og aflægge rapport i

18 National allokeringsplan Den danske nationale allokeringsplan for tildeling af CO 2 -kvoter blev godkendt af EU i august Planen viser, hvordan Danmark vil leve op til sit Kyotomål om at reducere drivhusgasserne med 21 pct. i i forhold til 1990 herunder bl.a. ved strammere CO 2 -kvoter til virksomheder. Regeringens lovforslag om lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter er vedtaget i april Strategi for klimatilpasning Regeringen offentliggjorde i marts 2008 en strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark. Strategien indeholder en række sigtelinjer for myndigheder, erhvervsliv og borgere, så de vil være i stand til rettidigt at reagere på de udfordringer, klimaændringerne medfører for det danske samfund. Kommunale hjemmelsbestemmelser Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og lov om Energinet.dk. Lovforslaget præciserer kommuners adgang til at udøve tilknyttet virksomhed i forbindelse med deres energiforsyningsvirksomhed Lovforslaget strammer endvidere op på reglerne for udbud i forbindelse med etablering af vindmølleparker på havet. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Energi- og miljøvenligt design af energiforbrugende produkter Regeringens lovforslag om lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter er vedtaget i april Med de nye regler skabes hjemmel til at udstede krav til energiforbrugende produkters energieffektivitet og til reduktion af det enkelte produkts miljøpåvirkning i hele dets livscyklus. 17

19 Kulturministeren Flerårsaftale om Det Kongelige Teater Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med alle Folketingets partier om Det Kongelige Teater for perioden , der sikrer de overordnede rammer for teatrets udvikling i de kommende år og fastlægger indsatsområder og mål. Public Service-Puljen Regeringen etablerede i oktober 2007 som opfølgning på medieaftalen for en Public Service- Pulje på i alt 75 mio. kr. med det formål at yde støtte til kommercielle tv-stationers originale og nyskabende produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer. Udbygning af jordbaseret, digitalt tv i Danmark Regeringen indgik i juni og oktober 2007 i forlængelse af medieaftalen for tillægsaftaler med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udbygning af jordbaseret, digitalt tv. Aftalerne indebærer, at der fra november 2009 afsættes ekstra sendemuligheder til udsendelse af public service-tv mv., og at de resterende nye tv-sendemuligheder udbydes i konkurrence til en kommerciel operatør. Overdragelse af ophavsret og digitalisering af kulturarven Regeringens lovforslag om overdragelse af ophavsret og digitalisering af kulturarven er vedtaget i marts Med de nye regler indføres et ufravigeligt krav om erhververes pligt til udnytte overdragne rettigheder og det gøres lettere at indgå aftaler om udnyttelse af ophavsrettigheder bl.a. af hensyn til en digitalisering og formidling af kulturarven. Kulturaftaler: Kultur i hele landet på dagsordenen Regeringen har aktivt medvirket til at støtte og videreudvikle den lokale kulturpolitiske indsats ved i 2007/2008 for første gang at indgå fælles kulturaftaler med de nye kommuner i Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Randers, Horsens, Silkeborg og Viborg) og de nye kommuner i Kulturregion Storstrøm (Vordingborg, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Stevns). Hovedparten af landets kommuner indgår fra 2008 i en kulturaftale. Etablering af Center for kultur- og oplevelsesøkonomi Regeringen indgik i januar 2008 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om at placere Center for kultur- og oplevelsesøkonomi i Roskilde. Der er afsat 50 mio. kr. til centret, som skal styrke vilkårene for vækst ved at fremme samspillet mellem kulturliv og erhvervsliv, herunder en styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. Udmøntning af handlingsplan for store idrætsbegivenheder Regeringen oprettede i september 2007 to nye selvejende institutioner, Sport Event Denmark og Elitefacilitetsudvalget til udmøntning af Handlingsplanen for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark. Endvidere oprettedes en talentudviklingspulje på 10 mio. kr. årligt, som administreres af Team Danmark. Bekæmpelse af doping i motions- og fitnesscentre Regeringens lovforslag om en informationsordning for motions- og fitnesscentre er vedtaget i maj Med de nye regler, der følger af Handlingsplan for bekæmpelse af motionsdoping, forpligtes ejere af motions og fitnesscentre til at offentliggøre, om der gennemføres dopingkontrol. 18

20 Sprogudvalg Regeringens Sprogudvalg afleverede i april 2008 sin rapport Sprog til tiden. Udvalget havde bl.a. til opgave at undersøge vilkårene for det danske sprog samt komme med konkrete forslag til en yderligere styrket indsats for det danske sprog. Regeringen vil med udgangspunkt i sprogudvalgets arbejde tage konkrete initiativer, som yderligere kan styrke det danske sprog. Forankring af læselystinitiativer Regeringen har i maj 2008 videreført de gode erfaringer fra Læselystkampagnen fra 2004 i et nyt treårigt Læselystprogram. Omdrejningspunktet for kampagnen har været at styrke børns læselyst, læseevne og læseglæde gennem en række forskellige læse- og fortælleaktiviteter landet over. Lige muligheder: Bogstartsprogrammer og medborgercentre Regeringen har som som led i udspillet Lige muligheder i perioden årligt afsat 12 mio. kr. til bogstartsprogrammer og medborgercentre. Bogstartsprogrammet, der skal styrke læsning og skolearbejdet, forsyner børn med fire gratis bogpakker, inden de fylder 6 år. Oprettelse af medborgercentre skal ske i udsatte boligområder og skal understøtte integrationsprocesser og hjælpe udsatte børn, unge og deres forældre med at udnytte mulighederne i det danske samfund. Musikhandlingsplan Regeringen lancerede i maj 2008 musikhandlingsplanen Nye Toner, der tilfører musiklivet 84 mio. kr. i perioden Musikhandlingsplanen følger op på den første musikhandlingsplan Liv I Musikken og indeholder initiativer for talentudvikling. Fribyordningen Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om opholdstilladelse til udlændinge efter fribyordningen. Loven gør det muligt at give opholdstilladelse til udenlandske forfattere m.fl og tilbyde dem ophold i en kommune, som er medlem af et internationalt samarbejde eller netværk af fribyer til støtte for forfattere mfl., hvis ytringsfrihed krænkes. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Arkitekturpolitik Regeringen offentliggjorde i maj 2007 for første gang en samlet dansk arkitekturpolitik Arkitekturnation Danmark, rammer for liv rammer for vækst, der på ti forskellige indsatsområder beskriver en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at fastholde og fortsætte udviklingen af høj kvalitet i dansk arkitektur. 19

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af overgangsordningen for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere