Regeringens resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens resultater"

Transkript

1 Regeringens resultater Oktober 2007 Juni 2008 Juni 2008 Regeringen

2

3 Regeringens resultater Oktober 2007 Juni 2008 Regeringen Redaktionens afslutning 3. juni 2008

4

5 Forord Folketingsåret har været præget af travlhed og en række vigtige beslutninger. Efter Folketingsvalget 13. november 2007 udarbejdede regeringen et nyt regeringsgrundlag Mulighedernes samfund, som vi er i fuld gang med at føre ud i livet. Der står brede flertal i Folketinget bag den omfattende energiaftale, den ambitiøse jobplan, den styrkede indsats på naturområdet og opfølgningen på regeringens globaliseringsplan. Og med den brede politiske aftale om europapolitikken er der skabt en stærk politisk platform for Danmarks arbejde i EU. Med finansloven for 2008 er der ligeledes sikret politisk opbakning til en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Der er indgået en aftale om vilkår for asylansøgere. Og den ny 2015-plan sikrer, at alle regeringens reformer og initiativer hviler på et holdbart og ansvarligt økonomisk grundlag. Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste initiativer og reformer, der er gennemført i folketingsåret.

6 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesministeren... 7 Finansministeren... 9 Forsvarsministeren Justitsministeren Kirkeministeren Klima- og energiministeren Kulturministeren Miljøministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeren for ligestilling Ministeren for nordisk samarbejde Ministeren for sundhed og forebyggelse Ministeren for udviklingsbistand Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Skatteministeren Statsministeren Transportministeren Udenrigsministeren Undervisningsministeren Velfærdsministeren Økonomi- og erhvervsministeren... 44

7

8 Beskæftigelsesministeren Aftale om en jobplan Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan. Jobplanen skal sikre et øget udbud af arbejdskraft i Danmark ved at gøre det mere attraktivt at arbejde, ved at nedbringe sygefraværet og ved at gøre det lettere for kvalificeret arbejdskraft at komme til Danmark. Som led i gennemførelsen af jobplanen har regeringen fremsat lovforslag om ændring af lov om arbejdsløsforsikring mv., der er vedtaget i maj Med de nye regler harmoniseres og begrænses retten til supplerende dagpenge. Øget arbejdsudbud Nyt center i Arbejdsskadestyrelsen Der er med henblik på at øge arbejdsudbuddet og nedbringe sygefraværet etableret et Fastholdelsescenter i Arbejdsskadestyrelsen. Fastholdelsescentret skal i samarbejde med eksterne aktører, herunder især kommunerne, koordinere indsatsen for de tilskadekomne med henblik på en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedskommission Regeringen har i december 2007 nedsat en arbejdsmarkedskommission med uafhængige eksperter, der medio 2009 skal komme med anbefalinger, som skal hjælpe med at opfylde regeringens langsigtede vision for beskæftigelse og arbejdstid. Kommissionens arbejde skal løbende drøftes i et trepartsforum bestående af regeringen og arbejdsmarkedets parter. Udfasning af østaftalen Forligspartierne bag østaftalen indgik i juni 2007 en revideret østaftale. Aftalen udfaser den danske overgangsordning for så vidt angår det overenskomstdækkede område, idet EU-arbejdstagere, der ansættes i et ansættelsesforhold dækket af en overenskomst, fremover vil blive undtaget fra kravet om opholds- og arbejdstilladelse. De nye regler trådte i kraft 1. maj Ligebehandlingsnævn Regeringens lovforslag om oprettelse af Ligebehandlingsnævnet er vedtaget i maj De nye regler er en del af indsatsen for at forbedre klagemulighederne i sager om overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling. Ligelønslov Regeringens lovforslag om ændring af ligelønsloven er vedtaget i maj De nye regler præciserer bl.a. princippet om lige løn og ophæver godtgørelsesloftet, så der ikke længere er noget øvre loft for godtgørelse som følge af uberettiget fyring. Kvalitetsreformen Adgang til rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere Regeringen indgik i juni 2007 aftale med KL, Danske Regioner, LO og AC om at styrke arbejdsmiljøet gennem øget rådgivning på offentlige arbejdspladser. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i til at medfinansiere rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere om løsning af arbejdsmiljøproblemer på den enkelte arbejdsplads, som ikke er påtalt af Arbejdstilsynet. Handlingsplan til nedbringelse af antallet af arbejdsulykker Regeringen lancerede i januar 2008 en handlingsplan, som indeholder fire forskellige initiativer for at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Det drejer sig om højere bøder til virksomheder, en målrettet indsats over for nyansatte, en ulykkesstatistik for udenlandske arbejdstagere i Danmark, og endelig skal viden omsættes til handling på den enkelte virksomhed. 7

9 Gennemførelse af dele af anerkendelsesdirektivet Regeringen har i maj 2008 fremsat et lovforslag, som skal sikre, at arbejdsmiljøniveauet på de danske arbejdspladser opretholdes i forbindelse med implementeringen af anerkendelsesdirektivet. Forslaget skal sikre, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU/EØS-land, og som ønsker at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, har de nødvendige kvalifikationer til at udføre det pågældende arbejde. Forslaget forventes vedtaget i juni Arbejdsmiljøprioriteringen Regeringen besluttede i oktober 2007, at indholdet i prioriteringen på muskel- og skeletområdet skulle være en reduktion på 10 pct. i sygefravær på grund af muskel- og skeletbelastninger frem til år Herudover skal der fortsat gøres en indsats over for tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og andre faktorer i arbejdslivet, der kan nedbringe muskel- og skeletbesvær. Det Personlige Ansvar Regeringen har nedsat et ministerudvalg om Det Personlige Ansvar med henblik på at skabe en bred offentlig debat om det personlige ansvar. Startskuddet til den brede offentlige debat var en konference, som blev afholdt i maj 2008 med deltagelse af ca. 300 erhvervspersoner, meningsdannere, privatpersoner mfl. Samtidig med konferencen er hjemmesiden lanceret. Hjemmesiden vil sammen med ministrenes aktive deltagelse udgøre platformen for den videre debat om det personlige ansvar. Funktionærloven administrative lettelser Regeringens lovforslag om lettelse af administrative byrder på funktionærlovens område er vedtaget i april Gennem ophævelse af enkelte bestemmelser i funktionærloven er de administrative byrder for arbejdsgiverne i den private sektor blevet lettet. Lettelsen er beregnet til ca. 300 mio. kr. Afbureaukratisering Beskæftigelsesministeren gennemførte sammen med Kommunernes Landsforening i efteråret 2007 analyser på fire af jobcentrenes områder. Analyserne er en del af fase 2 i afbureaukratiseringsprojektet på beskæftigelsesområdet. Områderne, der alle vurderes at have særligt forenklingspotentiale, er sanktionsområdet, ungereglerne, sygeområdet og jobcentrenes modtagelse. Der foreligger nu fire rapporter, der kortlægger barrierer og opstiller anbefalinger til forenklinger, og som alle er udarbejdet med bred inddragelse af medarbejdere og chefer i jobcentrene. Regeringen vil på baggrund af rapporterne udarbejde konkrete forslag til forenklinger, som skal drøftes med partierne bag velfærdsaftalen. 8

10 Finansministeren 2015-planen Regeringen præsenterede i august 2007 en ny plan for de overordnede linjer og sigtepunkter for den økonomiske politik frem mod 2015 ( Mod nye Mål Danmark 2015 ). Fremskrivningen i 2015-planen indeholder regeringens prioriteringer i skatte- og udgiftspolitikken, herunder skattestoppet, klima- og energistrategierne samt en kvalitetsfond på 50 mia. kr. til offentlige investeringer i en moderne sygehusstruktur, folkeskoler, daginstitutioner mv. I fremskrivningen forudsættes nye tiltag på arbejdsmarkedet for varigt at løfte den (ustøttede) beskæftigelse med personer frem mod Hertil kommer et krav om mindst uændret gennemsnitlig arbejdstid frem mod Finansloven for 2008 Regeringen indgik i februar og marts 2008 en række delaftaler i forbindelse med finansloven for Som led i kvalitetsreformen indeholder finansloven for 2008 bl.a. betydelige investeringer i bedre kvalitet i den offentlige service særligt på ældreområdet, sundhedsområdet og i daginstitutioner. Herudover er der indgået en aftale om en ambitiøs jobplan. Samtidig videreføres de seneste års styrkelse af kriminalforsorgen med en ny flerårsaftale. Med udmøntningen af globaliseringspuljen øges investeringer i forskning og uddannelse fortsat. Herudover indeholder finansloven bl.a. målrettede initiativer for svage og udsatte grupper, en styrkelse af ældreområdet, forbedringer af den supplerende pensionsydelse, markante løft og nye initiativer på sundhedsområdet, en trygheds- og sikkerhedspakke, øget udviklingsbistand, forbedringer for børnefamilier og en styrkelse af natur- og miljøområdet. Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2008 Regeringen indgik i juni 2007 aftaler med kommuner og regioner om økonomien for Aftalen om kommunernes økonomi indebærer et samlet realt løft på 1,6 mia. kr. i 2008 til de borgernære serviceområder. Derudover indgår det i aftalen, at kommunerne i 2008 kan foretage en målrettet justering af skatterne inden for en ramme på 750 mio. kr. Aftalen om regionernes økonomi for 2008 indebærer et samlet løft på sundhedsområdet på 2,3 mia. kr. Der er aftalt et samlet investeringsniveau på 2,8 mia. kr., heraf er afsat 0,9 mia. kr. i 2008 til medico-teknisk udstyr mv. Aftale om reviderede lønforudsætninger Regeringen indgik i december 2007 aftaler med KL og Danske Regioner om de økonomiske rammer for forhandlingerne om overenskomster på det offentlige område i Aftalen indebærer en opjustering fra 3,25 til 4 pct. af den tekniske forudsætning i økonomiaftalerne om stigningen i de kommunale og regionale lønudgifter fra 2007 til De aftalte niveauer for de kommunale og regionale serviceudgifter i 2008 og frem løftedes som konsekvens heraf med hhv. 940 mio. kr. og 300 mio. kr., og de statslige bloktilskud reguleredes tilsvarende for at sikre finansiering til disse udgifter. Justering af aftalesystemet med kommunerne mv. Regeringens lovforslag om en justering af aftalesystemet med kommunerne, som skal understøtte, at kommunerne fremadrettet samarbejder om aftaleoverholdelse på skattesiden og udgiftssiden, er vedtaget i juni De nye regler følger af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance. Kvalitetsreformen og trepartsaftaler Regeringen indgik som en del af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance en aftale om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Kvalitetsreformen tager bl.a. afsæt i de trepartsaftaler, der i sommeren 2007 blev indgået med parterne på det offentlige arbejdsmarked. I trepartsaftalerne er fokus især rettet mod at sikre attraktive offentlige arbejdspladser, bedre rammer for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, god ledelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. 9

11 Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance indgik i december 2007 en aftale om at gennemføre de ca. 50 initiativer i trepartsaftalerne. Kvalitetsreformen indeholder herudover en lang række konkrete initiativer, der indebærer forbedringer på sundheds-, ældre- og børneområdet. Disse initiativer kan samles under tre overskrifter: en mere sammenhængende offentlig service, kvalitetsudvikling og afbureaukratisering og investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi Regeringen indgik i marts 2008 som en del af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance en aftale om at afsætte 3 mia. kr. i perioden til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer. Bedre arbejdsgange og ny teknologi vil kunne aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg bl.a. på ældreområdet. Fornyelse af overenskomster og aftaler på statens område Finansministeren indgik i februar 2008 et overenskomstforlig med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikernes Centralorganisation (AC) for en treårig periode. Forligene holdes inden for en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme på 12,8 pct. og indebærer udover lønstigninger bl.a. en fordobling af midlerne til kompetenceudvikling, mulighed for lokalt at aftale højere ugentlig arbejdstid mod tilsvarende højere løn ( plustid ), forbedrede barselsvilkår, frihed med løn i forbindelse med barns 2. sygedag, et nyt cheflønsystem, en særlig seniorbonus samt udbredelse af de nye lønsystemer til flere personalegrupper. Fortsat effektivisering af det statslige indkøb Regeringen påbegyndte i marts 2006 udrulningen af Statens Indkøbsprogram. Indkøbsprogrammet har til formål at effektivisere det statslige indkøb, så staten under ét kan købe de samme produkter og ydelser, men til en lavere pris. Der er pt. indgået aftaler på 11 indkøbsområder med en gennemsnitlig effektivisering på omkring 40 pct. I 2008 er der sparet omkring 600 mio. kr. i staten sammenlignet med Etablering af administrative servicecentre i staten Regeringen indgik som en del af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance en aftale om etablering af to administrative servicecentre i staten. De to administrative servicecentre skal løse statsinstitutionernes opgaver vedrørende bogholderi, regnskab, løn, rejser og it. Der forventes en effektiviseringsgevinst på ca. 30 pct. og en frigørelse af mere end 800 årsværk. Ud over de økonomiske gevinster forventes et løft i kvalitetsniveauet af de administrative ydelser gennem øget ledelsesfokus, større professionalisme og styrkede faglige miljøer. Offentligt Privat Partnerskab (OPP) Som led i regeringens fokus på nye samarbejdsformer mellem det offentlige og det private har Slots- og Ejendomsstyrelsen i 2007 udbudt og indgået kontrakt om etablering af nye magasiner til Statens Arkiver og nye lokaler til Tinglysningsretten som OPP-byggeri. Af Slots- og Ejendomsstyrelsens nye lokaliseringsopgaver i 2008 organiseres seks som OPP, hvoraf fire forventes samlet i et OPP-udbud. OPP er en ny samarbejdsform i Danmark, hvor de foreløbige erfaringer bekræfter de fordele, som er opnået med OPP i udlandet, nemlig en ændring af fordelingen af risici, der sikrer en højere grad af opfyldelse af mål for tid, økonomi og kvalitet i nybyggeri. Digitale domænebestyrelser Regeringen har i april 2008 besluttet at nedsætte tværoffentlige digitale domænebestyrelser på hhv. socialdomænet, sundhedsdomænet og domænet for bygninger, boliger og forsyning. Målet er at skabe større sammenhængskraft og effekt i it-udviklingen, øge genbrug af løsninger på tværs af den offentlige sektor og mindske omkostninger til dobbeltudvikling. 10

12 Forsvarsministeren Operationer Danmark deltager i en række internationale militære operationer og missioner for hermed at bidrage til udbredelse af stabilitet, sikkerhed og udvikling i verden. Danmark havde i maj 2008 udsendt ca. 690 soldater til Afghanistan og ca. 310 soldater til Kosovo. Derudover arbejder danske observatører med videre ved en række FN missioner i eksempelvis Mellemøsten og Afrika, ligesom Danmark indgår med et maritimt bidrag i UNIFIL i perioden 8. april til 8. juli Danmark bidrog endvidere i perioden februar til april 2008 med et dansk sømilitært bidrag til ledsagelse af skibe, som var chartret af FN s Verdensfødevareprogram til at sejle nødhjælp til Somalia. Afghanistan Det danske styrkebidrag i Afghanistan har medvirket til at skabe øget sikkerhed og stabilitet i hele Afghanistan, og særligt i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan, hvor de danske enheder i 2007 og 2008 har gennemført vanskelige og krævende kampoperationer. De danske soldater har bidraget til at skabe en sikkerhedssituation, der muliggør udvikling samt genopbygning i Lashkar Gah, Gereshk og Sangin i den centrale del af provinsen. Desuden har det danske styrkebidrag bidraget til en udvidelse af det samlede område i Upper Gereshk Valley, hvor der kan gennemføres udvikling og genopbygning. Dansk bidrag til NATO s Public Diplomacy-indsats Danmark var i efteråret 2007 vært for et NATO-seminar om Public Diplomacy. I forlængelse heraf har Danmark iværksat et konkret initiativ over for NATO, som består i finansiering af udstyr og personale til etablering af en internetbaseret tv-kanal på NATO s hjemmeside, herunder udsendelse af to civile kamera/journalisthold til Afghanistan. Kanalen skal bidrage til at understøtte og forbedre NATO s kommunikation i almindelighed og om operationen i Afghanistan i særdeleshed. Forhøjelse af forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning Regeringen har forhøjet forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning med 100 pct.. Ordningen omfatter personel, som er udsendt til udlandet for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende opgaver. De godtgøres for varigt mén i tilfælde af tilskadekomst, eller i tilfælde af død en erstatning til efterladte (tab af forsørger) eller til boet. Nordisk formandskab Danmark overtog den 1. januar 2008 formandskabet i det nordiske forsvarspolitiske samarbejde. Det er i den forbindelse en dansk prioritet er at få belyst, hvordan de nordiske lande kan styrke samarbejdet i relation til støtte til kapacitetsopbygning i Afrika. Formålet er at styrke de afrikanske lande og sikkerhedsorganisationers mulighed for selv at planlægge og gennemføre fredsstøttende operationer på kontinentet. Derudover prioriterer det danske formandskab bl.a. det nordiske samarbejde om sikkerhedssektorreformer på det vestlige Balkan og i Ukraine. Radiokommunikation Forsvarsministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 25. april 2008 og følger op på ændringen af beredskabsloven, som blev vedtaget i juni 2007 og omhandler kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes forpligtelse til at anvende det landsdækkende radiokommunikationsnet. Havmiljø Regeringen har udarbejdet en kapacitetsundersøgelse af det samlede havmiljøberedskab. Formålet med kapacitetsundersøgelsen var at undersøge, hvorvidt den nationale målsætning for beredskabet til bekæmpelse 11

13 af havmiljøforureninger er passende samt om de samlede ressourcer til forureningsbekæmpelse til søs er placeret hensigtsmæssigt. Kapacitetsundersøgelsens vurderinger og anbefalinger vil danne grundlag for den videre udvikling af havmiljøberedskabet. Bistandskonventionen Regeringen fremsatte i februar 2008 et lovforslag, som skaber grundlag for Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde (Bistandskonventionen). Lovforslaget giver bl.a. forsvarsministeren bemyndigelse til at udarbejde regler for modtagelse af international katastrofebistand i Danmark i tilfælde af nukleare ulykker og radiologiske nødstilfælde. Lovforslaget forventes vedtaget i juni

14 Justitsministeren Ny lovgivning om retsmægling i civile sager Regeringens lovforslag om at indføre en landsdækkende ordning med retsmægling er vedtaget i februar Samlet reform af det grønlandske retsvæsen Regeringens lovforslag om en grundlæggende modernisering af retsplejen i Grønland er vedtaget i april De nye regler vil bl.a. styrke uddannelsen af kredsdommere og forsvarere, og der vil blive oprettet en ny juridisk domstol i 1. instans i Grønland. Der vil også skulle bygges lukkede anstalts- og forvaringspladser i Nuuk, og alle grønlandske dømte vil i videst muligt omfang komme til at afsone i Grønland. Skærpelse af straffen for ulovlig tvang ved tvangsægteskaber Regeringens lovforslag om at forhøje strafferammen, når nogen tvinges til at indgå ægteskab, er vedtaget i april Straffen vil fremover kunne gå op til fængsel i 4 år. Ny lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder Regeringens lovforslag om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder er vedtaget i april Formålet med de nye regler er at forebygge uroligheder og øge sikkerheden for tilskuere og andre tilstedeværende ved bestemte idrætsbegivenheder. Med loven iværksættes en række initiativer med henblik på at sætte ind over for uroligheder i forbindelse med fodboldkampe, herunder navnlig en generel karantæneordning for den hårde kerne af hooligans. Revision af reglerne om dansk straffemyndighed Regeringens lovforslag om en revision af reglerne om dansk straffemyndighed er vedtaget i maj Med de nye regler sikres det bl.a., at der bliver bedre muligheder for at retsforfølge ved danske domstole i forhold til krigsforbrydelser og anden grov kriminalitet begået i udlandet. Begrænsning i varighed af sigtelser og varetægtsfængslinger Regeringens lovforslag om begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger er vedtaget i juni Formålet med de nye regler er at sikre en hurtigere behandling af straffesager. Der indføres bl.a. nye regler om, hvor længe en person kan sidde varetægtsfængslet, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Ny bestemmelse om straffen for tortur Regeringens lovforslag om strafskærpelse for tortur er vedtaget i juni Med de nye regler indføres en særlig bestemmelse i straffeloven, hvorefter det skal være en skærpende omstændighed, at en forbrydelse er begået ved anvendelse af tortur. Skærpede sanktioner for flugtbilister Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om skærpede sanktioner for flugtbilister. Med de nye regler sker der en generel skærpelse af straffene på området, bl.a. således at en trafikant, der flygter fra et færdselsuheld, som viser sig at have haft ikke ubetydelig personskade til følge, som udgangspunkt idømmes en frihedsstraf. Samtidig skabes der hjemmel til at frakende førerretten alene som følge af flugtbilisme. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Styrket indsats mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om skærpelse af straffen for at bære ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder. Lovforslaget forventes vedtaget i juni

15 Udvidelse af fodlænkeordningen Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om at udvide den såkaldte fodlænkeordning, hvorefter en idømt frihedsstraf efter ansøgning kan afsones på bopælen under intensiv overvågning og kontrol. De nye regler indebærer, at ordningen kommer til at omfatte alle, der er blevet idømt en fængselsstraf på op til 3 måneders fængsel. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om at udvide mulighederne for såkaldt retshåndhævelsesarrest i bl.a. sager om seksuelt misbrug af børn under 15 år. Med lovforslaget udvides mulighederne for at varetægtsfængsle både før og efter dom i sådanne sager. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Skærpelse af straffen for seksuelt misbrug af børn Regeringen fremsatte i maj 2008 lovforslag om en særlig bestemmelse i straffeloven, hvorefter det skal være en skærpende omstændighed, at en person har skaffet sig samleje eller anden kønslig omgængelse med et barn under 15 år ved at udnytte sin fysiske eller psykiske overlegenhed. Straffen for et enkeltstående tilfælde forudsættes som udgangspunkt at ligge i niveauet ca. 2 år og 6 måneders fængsel, svarende til normalstraffen for såkaldt overfaldsvoldtægt begået mod en voksen. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Kommission om ungdomskriminalitet Regeringen har i efteråret 2007 nedsat en Ungdomskommission, der skal komme med forslag til, hvordan indsatsen mod ungdomskriminalitet kan gøres så målrettet og virkningsfuld som mulig. Kommissionen vil afgive betænkning i Kommissionen vil dog allerede i september 2008 afrapportere om forældres juridiske ansvar for børns skadevoldende handlinger. Ny flerårsaftale for kriminalforsorgen Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med Dansk Folkeparti og Ny Alliance om kriminalforsorgens økonomi i perioden Med aftalen frigøres ca. 100 mio. kr. ved omprioriteringer og ejendomsfrasalg mv., og der tilføres ca. 200 mio. kr. til en række nye initiativer. Initiativerne omfatter bl.a. en styrkelse af de ansattes arbejdsmiljø, en uddannelsesreform for fængselsfunktionærer, styrket lederuddannelse og HR-opfølgning, bedre muligheder for indsattes uddannelse, bedre sikkerhed for de ansatte, flere sikrede pladser og nye tiltag til bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering blandt indsatte i fængslerne. Endvidere investeres der i aftaleperioden ca. 200 mio. kr. i bygningsforbedringer og ny teknologi mv. Indførelsen af Lovtidende i elektronisk form Regeringen har fra januar 2008 indført Lovtidende i elektronisk form. Efter 137 års trykte udgivelser findes Lovtidende nu på lovtidende.dk, således at alle via Internettet kan holde sig orienteret om ny lovgivning omfattet af lovtidendelovens kundgørelsesordning. Ordningen er muliggjort på baggrund af en ændring af lovtidendeloven i april

16 Kirkeministeren Valg til menighedsråd Regeringens lovforslag om ændring af lov om valg til menighedsråd er vedtaget i januar Med de nye regler lettes valgbestyrelsernes administrative arbejde op til valgdagen. Endvidere gives vælgerne mulighed for til menighedsrådsvalget i 2008 at afgive en elektronisk brevstemme (med digital signatur). Lempelse af krav til kommunale begravelsespladser mv. Regeringens lovforslag om ændring af lov om begravelse og ligbrænding er vedtaget i maj Med de nye regler skabes bl.a. hjemmel til, at kommuner kan anlægge begravelsespladser, uden at der i den forbindelse stilles krav om opførsel af kapel, når der alene skal ske urnenedsættelse på begravelsespladsen. Folkekirkens lokale økonomi Udvalget om folkekirkens lokale økonomi er i august 2007 fremkommet med betænkning nr. 1491/2007. Betænkningen indeholder anbefalinger, der er rettet mod menighedsråd og provstiudvalg samt mod de regelfastsættende myndigheder. Regeringen vil i efteråret 2008 fremsætte lovforslag som opfølgning på betænkningen. Evaluering af forsøg med stiftsråd Der er foretaget en evaluering af de forsøg med stiftsråd, som er gennemført i syv stifter. Evalueringen blev afleveret i januar 2008 som betænkning nr. 1495/2008. Regeringen forventer i efteråret 2008 at fremsætte lovforslag som opfølgning på evalueringen. 15

17 Klima- og energiministeren Energiaftale mål og indhold i energipolitikken for perioden Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energipolitik i årene Aftalen indebærer en skærpet energispareindsats, der skal resultere i et fald i bruttoenergiforbruget på 2 pct. i 2011 og 4 pct. i Endvidere fastlægges en målsætning for udbygningen med vedvarende energi til 20 pct. i 2011, der skal nås bl.a. gennem øget støtte til biomasse, vindkraft og biogas, 2 nye havvindmølleparker til idriftsættelse i 2012 samt 25 mio. kr. om året i 4 år til fremme af små VE-teknologier. Øget udbredelse af vedvarende energi Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag til lov om ændring af lov om elforsyning mv. Lovforslaget indeholder bestemmelser om brug af affald i centrale kraftvarmeværker, om forhøjelse af støtten til vindmøller, om brug af biomasse og om en tilskudsordning til små VE-teknologier. Lovforslaget, som følger af energiaftalen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance, forventes vedtaget i juni Fjernkøling Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag til lov om kommunal fjernkøling. Med forslaget får de kommuner, der ejer fjernvarmeselskaber, hjemmel til at etablere og drive fjernkølingsaktiviteter på visse betingelser. Lovforslaget, som følger af energiaftalen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance, forventes vedtaget i juni Øget biomasseanvendelse og frit brændselsvalg på centrale værker Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag til lov om ændring af lov om elforsyning. Lovforslaget giver mulighed for at stille vilkår om øget biomasseanvendelse som modydelse for en tilladelse til frit brændselsvalg. Lovforslaget, som følger af en delaftale med Dansk Folkeparti og Ny Alliance i tilknytning til energiaftalen, forventes vedtaget i juni Nye havvindmølleparker Regeringen har gennemført endnu et udbud af Rødsand 2 havmøllepark og E.ON Sverige AB er blevet udpeget som vinder. Havmølleparken forventes klar til drift inden udgangen af Klimakonferencen i København plan for forhandlingerne Det lykkedes ved den 13. partskonference på Bali under FNs Klimakonvention at få vedtaget en plan for de videre forhandlinger, som muliggør, at en ny global klimaaftale vil kunne indgås ved klimakonferencen i København i Klimakommission konkrete forslag for uafhængighed af fossile brændsler Regeringen har i marts 2008 nedsat en klimakommission bestående af ti forskere med specialviden inden for bl.a. energi, klima, transport, landbrug og økonomi. Sigtet med nedsættelsen af kommissionen er at realisere regeringens vision om, at Danmark på sigt skal frigøre sig fuldstændigt fra fossile brændstoffer. Kommissionens opgave er at komme med bud på næste generation af klima- og energipolitiske instrumenter og dermed skabe et solidt grundlag for gennemførelsen af en langsigtet klima- og energipolitik. Kommissionen skal medvirke til at stimulere en bred offentlig debat om fremtidens klimapolitik, energiforsyning og forbrug og aflægge rapport i

18 National allokeringsplan Den danske nationale allokeringsplan for tildeling af CO 2 -kvoter blev godkendt af EU i august Planen viser, hvordan Danmark vil leve op til sit Kyotomål om at reducere drivhusgasserne med 21 pct. i i forhold til 1990 herunder bl.a. ved strammere CO 2 -kvoter til virksomheder. Regeringens lovforslag om lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter er vedtaget i april Strategi for klimatilpasning Regeringen offentliggjorde i marts 2008 en strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark. Strategien indeholder en række sigtelinjer for myndigheder, erhvervsliv og borgere, så de vil være i stand til rettidigt at reagere på de udfordringer, klimaændringerne medfører for det danske samfund. Kommunale hjemmelsbestemmelser Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og lov om Energinet.dk. Lovforslaget præciserer kommuners adgang til at udøve tilknyttet virksomhed i forbindelse med deres energiforsyningsvirksomhed Lovforslaget strammer endvidere op på reglerne for udbud i forbindelse med etablering af vindmølleparker på havet. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Energi- og miljøvenligt design af energiforbrugende produkter Regeringens lovforslag om lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter er vedtaget i april Med de nye regler skabes hjemmel til at udstede krav til energiforbrugende produkters energieffektivitet og til reduktion af det enkelte produkts miljøpåvirkning i hele dets livscyklus. 17

19 Kulturministeren Flerårsaftale om Det Kongelige Teater Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med alle Folketingets partier om Det Kongelige Teater for perioden , der sikrer de overordnede rammer for teatrets udvikling i de kommende år og fastlægger indsatsområder og mål. Public Service-Puljen Regeringen etablerede i oktober 2007 som opfølgning på medieaftalen for en Public Service- Pulje på i alt 75 mio. kr. med det formål at yde støtte til kommercielle tv-stationers originale og nyskabende produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer. Udbygning af jordbaseret, digitalt tv i Danmark Regeringen indgik i juni og oktober 2007 i forlængelse af medieaftalen for tillægsaftaler med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udbygning af jordbaseret, digitalt tv. Aftalerne indebærer, at der fra november 2009 afsættes ekstra sendemuligheder til udsendelse af public service-tv mv., og at de resterende nye tv-sendemuligheder udbydes i konkurrence til en kommerciel operatør. Overdragelse af ophavsret og digitalisering af kulturarven Regeringens lovforslag om overdragelse af ophavsret og digitalisering af kulturarven er vedtaget i marts Med de nye regler indføres et ufravigeligt krav om erhververes pligt til udnytte overdragne rettigheder og det gøres lettere at indgå aftaler om udnyttelse af ophavsrettigheder bl.a. af hensyn til en digitalisering og formidling af kulturarven. Kulturaftaler: Kultur i hele landet på dagsordenen Regeringen har aktivt medvirket til at støtte og videreudvikle den lokale kulturpolitiske indsats ved i 2007/2008 for første gang at indgå fælles kulturaftaler med de nye kommuner i Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Randers, Horsens, Silkeborg og Viborg) og de nye kommuner i Kulturregion Storstrøm (Vordingborg, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Stevns). Hovedparten af landets kommuner indgår fra 2008 i en kulturaftale. Etablering af Center for kultur- og oplevelsesøkonomi Regeringen indgik i januar 2008 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om at placere Center for kultur- og oplevelsesøkonomi i Roskilde. Der er afsat 50 mio. kr. til centret, som skal styrke vilkårene for vækst ved at fremme samspillet mellem kulturliv og erhvervsliv, herunder en styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. Udmøntning af handlingsplan for store idrætsbegivenheder Regeringen oprettede i september 2007 to nye selvejende institutioner, Sport Event Denmark og Elitefacilitetsudvalget til udmøntning af Handlingsplanen for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark. Endvidere oprettedes en talentudviklingspulje på 10 mio. kr. årligt, som administreres af Team Danmark. Bekæmpelse af doping i motions- og fitnesscentre Regeringens lovforslag om en informationsordning for motions- og fitnesscentre er vedtaget i maj Med de nye regler, der følger af Handlingsplan for bekæmpelse af motionsdoping, forpligtes ejere af motions og fitnesscentre til at offentliggøre, om der gennemføres dopingkontrol. 18

20 Sprogudvalg Regeringens Sprogudvalg afleverede i april 2008 sin rapport Sprog til tiden. Udvalget havde bl.a. til opgave at undersøge vilkårene for det danske sprog samt komme med konkrete forslag til en yderligere styrket indsats for det danske sprog. Regeringen vil med udgangspunkt i sprogudvalgets arbejde tage konkrete initiativer, som yderligere kan styrke det danske sprog. Forankring af læselystinitiativer Regeringen har i maj 2008 videreført de gode erfaringer fra Læselystkampagnen fra 2004 i et nyt treårigt Læselystprogram. Omdrejningspunktet for kampagnen har været at styrke børns læselyst, læseevne og læseglæde gennem en række forskellige læse- og fortælleaktiviteter landet over. Lige muligheder: Bogstartsprogrammer og medborgercentre Regeringen har som som led i udspillet Lige muligheder i perioden årligt afsat 12 mio. kr. til bogstartsprogrammer og medborgercentre. Bogstartsprogrammet, der skal styrke læsning og skolearbejdet, forsyner børn med fire gratis bogpakker, inden de fylder 6 år. Oprettelse af medborgercentre skal ske i udsatte boligområder og skal understøtte integrationsprocesser og hjælpe udsatte børn, unge og deres forældre med at udnytte mulighederne i det danske samfund. Musikhandlingsplan Regeringen lancerede i maj 2008 musikhandlingsplanen Nye Toner, der tilfører musiklivet 84 mio. kr. i perioden Musikhandlingsplanen følger op på den første musikhandlingsplan Liv I Musikken og indeholder initiativer for talentudvikling. Fribyordningen Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om opholdstilladelse til udlændinge efter fribyordningen. Loven gør det muligt at give opholdstilladelse til udenlandske forfattere m.fl og tilbyde dem ophold i en kommune, som er medlem af et internationalt samarbejde eller netværk af fribyer til støtte for forfattere mfl., hvis ytringsfrihed krænkes. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Arkitekturpolitik Regeringen offentliggjorde i maj 2007 for første gang en samlet dansk arkitekturpolitik Arkitekturnation Danmark, rammer for liv rammer for vækst, der på ti forskellige indsatsområder beskriver en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at fastholde og fortsætte udviklingen af høj kvalitet i dansk arkitektur. 19

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 162 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden) Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 69 Offentligt j.nr. 20090088656 Arbejdstilsynet, den UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE RAPPORT OM LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE 2013 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere