MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB"

Transkript

1 MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB 1. Definitioner og fortolkning (a) I disse betingelser skal Køber forstås som den Meggitt virksomhed, der afgiver ordren (og i givet fald handler gennem en virksomhedsafdeling). Sælger skal forstås som den person eller entitet, som ordren afgives til. Varer skal forstås som alle leverbare varer, artikler, dele, produkter, materialer eller tjenesteydelser, der er beskrevet i denne ordre. (b) Henvisninger til en lov, lovbestemmelse, kendelse, forordning eller lignende er en henvisning til den til enhver tid gældende, herunder med eventuele ændringer eller videreførelse heraf, og omfatter tilligelovgivning afledt heraf. 2. Ordrebekræftelse og betingelser Køber er kun ansvarlig for ordrer, der er afgivet eller bekræftet på Købers officielle ordreformularer, eller som Køber har godkendt via sit elektroniske ordresystem. Disse betingelser udgør kontraktbetingelserne. Skriftlige eller trykte vilkår, der er i uoverensstemmelse med eller udgør et tillæg til disse betingelser, er ikke bindende for Køber, medmindre der foreligger en udtrykkelig skriftlig accept af disse fra en af Købers tegningsberettigede repræsentanter, og medmindre der foreligger en sådan skriftlig accept, anses levering af Varerne som en ubetinget accept af denne ordre. Sælgers vilkår og betingelser gælder ikke for ordrer. 3. Specifikationer og mærker (a) Varerne skal leveres i nøje overensstemmelse med denne ordre og alle deri anførte specifikationer, tegninger, procesinstruktioner eller procedurer. Afvigelser fra kravene er ikke tilladt. medmindre Køber skriftligt har godkendt dem. (b) Mærker, der ikke er godkendt af Køber, må ikke anbringes på Varerne, med undtagelse af følgende mærker på Sælgers standardprodukter: fabrikantens navn, adresse og referencenummer, fremstillingsdato, sikkerhedsinformation og andre oplysninger om Varernes funktion, som normalt er indlagt af fabrikanten. 4. Pris Købsprisen for Varerne er den pris, der er anført i ordren. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er kontraktsummen en fast pris, som inkluderer omkostninger og risici i forbindelse med levering til Købers forretningssted. 5. Betalingsbetingelser (a) Medmindre der foreligger en anden skriftlig aftale, vil betaling ske 60 dage efter leveringsmånedens udgang. Faktura fremsendes i to eksemplarer til Købers regnskabsafdeling til den på ordren anførte adresse, medmindre andet er anført. (b) Køber kan tilbageholde betaling af beløb, som Sælger har til gode, hvis Køber gør et tilgodehavende, en modregning eller modfordring gældende over for Sælger. 6. Købers ejendele (a) Alle materialer, mønstre, farvestoffer, skabeloner, tilbehør og værktøj, samt specifikationer, tegninger, procesark og lignende eller andre ejendele eller immaterielle rettigheder, som er leveret til Sælger af Køber eller efter Købers anvisning, eller som er tilvejebragt eller udviklet af Sælger specielt med henblik på levering af Varer til Køber, er og forbliver Købers ejendele og må ikke uden Købers skriftlige godkendelse anvendes til eller i forbindelse med produktion af andre varer end de af Køber bestilte Varer. Sælger skal sørge for, at alle sådanne artikler altid betragtes som Købers ejendom, og de skal på anfordring straks returneres til Køber. (b) Forsikring Alle Købers ejendele, herunder de i pkt. 6(a) nævnte ejendele samt materialer og komponenter, som Køber har stillet til rådighed uden beregning i forbindelse med denne ordre, skal forsikres af Sælger til fuld genanskaffelsesværdi mod enhver risiko, indtil de er blevet tilbageleveret til Køber eller er blevet anvendt eller fremsendt i overensstemmelse med Købers instrukser. 1 april 2016 Side 1 af 8

2 7. Udviklingsarbejde Hvis arbejde eller fremstillingen af Varer involverer udvikling, som helt eller delvist er finansieret af Køber, vil alle rettigheder til udviklingen og resultaterne deraf tilhøre Køber. Det påhviler Sælger at udfærdige eller sørge for udfærdigelse af alle dokumenter, som Køber med rimelighed måtte kræve, med henblik på overgang af den fulde værdi af sådanne rettigheder. 8. Patentrettigheder etc. Hvis fremskaffelse eller anvendelse af Varer i henhold til denne ordre (med undtagelse af Varer eller ting, der er fremstillet af Sælger i overensstemmelse med design leveret af Køber) anses for at udgøre en krænkelse eller påstået krænkelse af tredjemands patent, copyright, registrerede design- eller varemærker, skal Køber eller den person, der til enhver tid er i besiddelse af sådanne varer, holdes skadesløs af Sælger for alle skadeserstatninger, omkostninger, tab, gebyrer eller udgifter, der hidrører fra en sådan krænkelse eller påstået krænkelse, og Sælger påtager sig endvidere, hvis Køber kræver det, for egen regning og risiko at tage de nødvendige retsskridt for at beskytte Køber. 9. Skadesløsholdelse Sælger skal holde Køber skadesløs for tab, skader og udgifter, herunder alle advokatsalærer, som Køber har afholdt eller lidt som følge af fejl eller mangler ved Varerne eller Sælgers forsømmelighed eller Sælgers misligholdelse af betingelserne for denne ordre eller gældende lovbestemte pligter eller forordninger. Det påhviler Sælger at have tegnet erhvervsansvarsforsikring, produktansvarsforsikring og arbejdsgiveransvarsforsikring for summer, som er godkendt af Køber, og Sælger skal på anmodning kunne fremlægge dokumentation for sådanne forsikringer. 10. Offentliggørelse Alle ordrer afgivet af Køber skal behandles strengt fortroligt. Sælger må ikke offentliggøre eller foranledige nogen form for offentliggørelse af oplysninger om de Varer, der er omfattet af denne ordre, uden Købers skriftlige forhåndsgodkendelse. 11. Fortrolighed, databeskyttelse og elektronisk sikkerhed (a) Alle oplysninger om Køber og dennes kunder, som eventuelt videregives til Sælger, eller som Sælger får adgang til, i forbindelse med udførelsen af denne ordre, skal behandles strengt fortroligt af Sælger og må ikke videregives til tredjemand uden Købers skriftlige forhåndsgodkendelse og må kun anvendes eller kopieres med henblik på udførelse af denne ordre. Bestemmelserne i dette punkt gælder ikke for oplysninger, som er eller bliver offentligt tilgængelige, medmindre det sker som følge af misligholdelse af dette punkt. (b) Hvis denne ordre kræver eller tillader, at Sælger eller dennes tilladte eller godkendte underleverandør får adgang til Købers forretningssted, er det en betingelse for denne ordre, at Sælger og eventuelle underleverandører og disses medarbejdere behandler alle tekniske eller kommercielle knowhowprocesser, specifikationer eller andre oplysninger, som de får kendskab til under deres tilstedeværelse, strengt fortroligt, og at sådanne tekniske eller fabrikationsmæssige knowhow-processer, specifikationer og andre oplysninger ikke må videregives til tredjemand uden Købers skriftlige forhåndsgodkendelse. Det påhviler Sælger at få tilsagn om betingelser i dette punkt fra sådanne underleverandører. (c) Med hensyn til personoplysninger, som Køber giver til eller gør tilgængelige for Sælger, har Sælger pligt til (i) at behandle sådanne oplysninger i nøje overensstemmelse med Købers lovlige instrukser; (ii) at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab af oplysningerne; (iii) ikke at videregive sådanne personoplysninger til en part, der driver virksomhed uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvis denne stammer fra EØS; (iv) at samarbejde fuldt ud med Køber med henblik på at gøre Køber i stand til at opfylde sine forpligtelser som dataansvarlig på fyldestgørende vis, herunder hjælpe med anmodninger om adgang til registreredes data; og (v) på Købers anmodning at give Køber adgang til at kontrollere, om Sælger overholder denne betingelse. (d) Hver part forpligter sig til at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at: (a) sikre, at alle elektroniske transmissioner vedrørende ordren er godkendt, og at fortroligheden opretholdes; og (b) beskytte data og dokumenter vedrørende ordren fra uberettiget adgang, ændring og/eller tab. Hver part forpligter sig til at bruge den samme grad af omhu, men som minimum rimelig omhu, på at opretholde transmissions- og dokumentfortroligheden, som den ville bruge på sine egne papirdokumenter af samme art og vigtighed. Hvis Sælger får adgang til et elektronisk system eller elektroniske data 1 april 2016 Side 2 af 8

3 ( Købersystemer ), har Sælger pligt til at beskytte passwords og andre adgangsveje til systemer eller data. Sælger må ikke gå ind på eller bruge Købersystemer til andre formål end udførelse af ordren. (e) KØBERSYSTEMER STILLES TIL RÅDIGHED SOM BESET OG SOM DE NU ER OG FOREFINDES, OG SÆLGER ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT KØBER HVERKEN GIVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR KØBERSYSTEMERNES DRIFTSSIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED. Sælger anerkender, at Sælger ikke har rimelig forventning om databeskyttelse i kommunikationer eller data, hverken personlige eller andre, som passerer igennem eller lagres i Købersystemerne, og at meddelelser og/eller data, der passerer igennem og lagres i Købersystemerne, kan blive monitoreret, opfanget, arkiveret og udsat for søgninger til enhver tid og med lovligt formål og må bruges eller videregives med lovligt formål. (f) Sælger skal straks underrette Køber i tilfælde af uberettiget brug, herunder men ikke begrænset til mistanke om databrud, uberettiget brug af passwords eller data, der er hentet i Købersystemer, og har pligt til straks at træffe foranstaltninger til at afbøde potentiel overlast, tab eller skade for Køber. (g) Sælgers misligholdelse af sine forpligtelser i denne betingelse 11 vil ikke kunne afhjælpes med henblik på betingelse 19 (b) (i). Sælger skal holde Køber skadesløs for tab, skader og udgifter, herunder alle advokatsalærer, som Køber måtte pådrage sig eller lide, og som skyldes eller udspringer af en misligholdelse af denne betingelse 11. Denne betingelse 11 forbliver i kraft efter Kontraktens ophør eller udløb. 12. Underentreprise med mere (a) Sælger må ikke uden Købers skriftlige godkendelse overdrage denne ordre eller dele deraf eller give disse i underentreprise med undtagelse af materialer eller dele af Varerne, hvor fabrikanten er nævnt i ordren eller specifikationen. En sådan godkendelse fritager ikke Sælger for dennes kontraktlige forpligtelser. (b) Det påhviler Sælger at sikre, at Sælgers kontrakter med dennes forsyningskæde omfatter betingelser svarende til betingelserne i Købers ordre, især hvad angår inspektion, kunders flow-down-krav, overholdelse af myndighedskrav og kvalitet samt regresret, herunder ved opsigelse. (c) Tredjemand har ikke ret til at gøre bestemmelser i denne kontrakt gældende. 13. (a) Leveringstid og forlængelse Enhver forsinkelse er af afgørende betydning for denne kontrakt. Varerne skal leveres på det i ordren anførte tidspunkt. Varerne må ikke leveres tidligere end 5 dage før leveringsdatoen. Hvis Sælger som følge af en begivenhed uden for Sælgers kontrol ikke er i stand til at levere Varerne inden for det anførte tidsrum, så kan Køber, såfremt Sælger straks har givet skriftligt meddelelse om en sådan begivenhed, og om at Sælger vil anmode om en forlængelse, bevilge Sælger en efter Købers skøn rimelig forlængelse. I tilfælde af væsentlig forsinkelse forbeholder Køber sig ret til at annullere denne ordre helt eller delvist uden at ifalde ansvar over for Sælger. (b) Udsættelse af levering og/eller arbejdsnedlæggelse Såfremt Købers sædvanlige fabrikationsforløb afbrydes, begrænses, forhindres eller forsinkes på grund af omstændigheder uden for Købers kontrol eller ekstraordinære omstændigheder, kan Køber uden ekstra omkostninger udsætte leveringsdatoen eller -datoerne. En sådan omstændighed kan for eksempel være, at Køber er berørt af et varsel om arbejdsnedlæggelse ; hvis dette er tilfældet eller sandsynligvis vil være tilfældet, kan Køber kræve, at Sælger øjeblikkeligt standser arbejdet og ophører med at afholde omkostninger i henhold til denne ordre. (c) Forsinket levering Hvis Varerne eller en del deraf ikke leveres inden for den eller de leveringsfrist(er), der er anført i ordren, eller inden for en aftalt udsættelse eller forlængelse af disse leveringsfrister, har Køber følgende misligholdelsesbeføjelser: (i) at få tilkendt en konventionalbod af Sælger i henhold til følgende: 0,5% (en halv procent) pr. uge for de første fire uger og 1,0% (én procent) pr. efterfølgende uge af den del af kontraktsummen, som med rette kan henføres til de ikke-leverede Varer og andre Varer, der allerede er leveret i henhold til kontrakten, og som der ikke kan findes effektiv og kommerciel anvendelse for på grund af den manglende levering af de ikke-leverede Varer. Taksten gælder for hver uge eller del af en uge, hvor ordren stadig ikke er fuldt leveret. Køber er berettiget til at fratrække denne bodsbetaling fra beløb, som Køber skal betale i henhold til betingelserne for denne ordre eller på anden vis. Det samlede beløb, der skal betales i bod i henhold til dette punkt, må under ingen omstændigheder overstige 1 april 2016 Side 3 af 8

4 15% (femten procent) af den ovennævnte kontraktsum, og en sådan erstatning fritager ikke Sælger for dennes andre kontraktlige forpligtelser; og/eller (ii) at annullere ordren helt eller delvist uden at pådrage sig erstatningspligt over for Sælger; og/eller 14. Levering (iii) at nægte at acceptere efterfølgende levering af Varerne; og/eller (iv) at købe erstatningsvarer fra anden side; og/eller (v) at drage Sælger til ansvar for tab og afholdte ekstra omkostninger. (a) Varerne skal leveres til den leveringsadresse, der er anført i ordren. De skal leveres intakte og i god stand. Antallet må ikke overstige det bestilte eller anførte antal. (b) Medmindre der er tale om en specialordre, betales der ikke for kasser, indpakning eller emballage. Ved bestilling af kasser, indpakning eller emballage skal gebyret derfor anføres på en særskilt faktura, og kasserne kan returneres til Sælger, som ved modtagelse af disse i god stand straks skal refundere gebyrerne. (c) Med forbehold for specielle instrukser fra Køber skal hver enkelt levering ledsages af en følgeseddel med følgende oplysninger: ordrenummer, leveringsmængde, allerede leveret mængde i henhold til ordren og restleverance. 15. Kvalitetssikring (a) Kvalitetssikringskravene til Varer skal være i overensstemmelse med Sælgers kvalitetsprocedurer, som er godkendt af Køber, samt Købers gældende kvalitetskrav, herunder kravene i Købers Supplier Quality Requirements PRC-10 dokument ( SQR ), som findes under Meggitt Group Supplier Requirements på (b) Leverede Varer skal, hvis relevant, opfylde kravene om udleveringsdokumentation, som er anført på forsiden af Købers ordre. (c) Sælger garanterer, at Sælgers akkreditering for mininumskvalitetsstandard er i overensstemmelse med Købers krav i pkt. 3 i SQR. 16. Inspektion Tegningsberettigede repræsentanter for Køber, Købers kunder og andre myndigheder skal have adgang til Sælgers forretningssted på gensidigt aftalte tidspunkter for efter behov at kunne undersøge Sælgers kvalitetssystem og Vareefterprøvning. 17. Fejl og mangler (a) Det er en betingelse, at Sælger omgående og uden beregning skal omlevere eller betale anskaffelsesprisen ved lokal genanskaffelse af Varer eller dele deraf, som viser sig at have fejl og mangler, der skyldes designfejl (undtagen design, som er udført eller stillet til rådighed af Køber) fejl i materialer eller udførelse, inden for 36 måneder fra leveringsdato. (b) Hvis Varer, der er leveret eller skal leveres i henhold til denne ordre, ikke er i fuld overensstemmelse med denne ordre eller en defineret specifikation, tegning, procesinstruktion eller procedure, er Køber berettiget til at få tilkendt følgende beløb som konventionalbod fra Sælger til dækning af vurdering, undersøgelse og administrative omkostninger: (i) $200 eller tilsvarende møntenhed pr. styknummer (med forbehold for Købers mængdebegrænsninger) for ukontraktmæssige Varer, som Køber har fået skriftlig meddelelse om, og som Køber har tilladt før forsendelse; og (ii) $400 eller tilsvarende møntenhed pr. leveret styknummer, som er leveret for ukontraktmæssige Varer, der først blev konstateret ved eller efter levering til Køber. Køber er berettiget til at fratrække en sådan erstatning fra beløb, der skal betales af Køber i henhold til denne ordre eller på anden vis. Køber forbeholder sig desuden ret til at modregne andre dokumenterede omkostninger, som Køber har afholdt i forbindelse med ukontraktmæssige leverancer. Disse misligholdelsesbeføjelser påvirker ikke andre juridiske rettigheder, som Køber måtte have vedrørende sådanne fejlbehæftede Varer. 18. On-site udstyr Køber har hverken ansvar eller erstatningsansvar for skader eller krav, der skyldes Sælgers eller andres brug på vegne af Sælger af Købers on-site udstyr. Købers udstyr på stedet må kun bruges efter Købers 1 april 2016 Side 4 af 8

5 forudgående godkendelse og under streng overholdelse af Købers procedurer på stedet, og Sælger skal holde Køber skadesløs for eventuel undladelse af at efterkomme dette. 19. Opsigelse (a) Køber er til enhver tid berettiget til at opsige kontrakten med 14 dages skriftligt varsel. (b) Køber er uden at pådrage erstatningsansvar over for Sælger berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning på grund af Sælgers misligholdelse: (i) (ii) Hvis Sælger misligholder en betingelse eller et krav i denne kontrakt, og hvis Sælger er i stand til at afhjælpe misligholdelsen, men undlader at gøre det inden for 14 dage efter modtagelse af skriftlig meddelelse; eller Sælger indgår en kreditorordning eller går i rekonstruktion eller er under konkurs; eller (iii) der beskikkes en bobestyrer for Sælgers ejendom eller aktiver; eller (iv) Sælger ophører eller varsler ophør af sin virksomhed; eller (v) der foretages udpantning, udlæg eller lignende i Sælgers aktiver; eller (vi) En begivenhed, der svarer til de anførte i pkt. 19(b)(ii) til 19(b)(v), sker i en anden jurisdiktion. (c) Ved en sådan opsigelse eller ophævelse: (i) er Sælger berettiget til at få udbetalt: a. Beløb, der er aftalt i kontrakten for udført arbejde og Varer leveret før opsigelsestidspunktet. b. Beløb, som Sælger overensstemmende med de relevante leveringstider med rimelighed har måttet betale sine leverandører eller entreprenører for at kunne opfylde sine kontraktlige forpligtelser. Sælger er ikke berettiget til anden betaling end den under a. og b. ovenfor anførte. (ii) skal Sælger udfolde rimelige bestræbelser på efter anmodning at overdrage Køber værdien af eventuelle underentrepriser, som Sælger måtte have indgået i forbindelse med Varer eller opsige en sådan underentreprise; (iii) skal Sælger straks returnere alle Købers ejendele; (iv) I tilfælde af ophævelse på grund af Sælgers misligholdelse: a. har Køber ret til uden beregning at anvende eller have anvendt Sælgers eller dennes underleverandørers tekniske oplysninger og immaterielle rettigheder, hvis de er nødvendige for fortsat levering af Varerne, herunder alle kontraktlige tjenesteydelser i henhold til Købers ordre; b. skal Sælger refundere Købers omkostninger i forbindelse med krav og meromkostninger ved genanskaffelse, som Køber har afholdt som følge af Sælgers misligholdelse, og Køber er berettiget til at modregne sådanne krav og omkostninger i Købers tilgodehavender hos Sælger; c. skal Sælger uden beregning yde Køber eller en af Køber udpeget person al den assistance, som Køber måtte behøve for at fremme overgang af leveringen af Varer, herunder alle kontraktlige tjenesteydelser i henhold til Købers ordre, til en anden leverandør. 20. Oplysninger om Konfliktmineraler Sælger skal støtte Køber i at opfylde sourcing-forpligtelser over for visse kunder med forbehold for krav om indberetning af sourcing af tin, tantal, tungsten og guld ( Konfliktmineraler ) fra visse lande på det afrikanske subkontinent. Sælger skal have due diligence-processer på plads for at kunne foretage rimelige forespørgsler, herunder hos sin forsyningskæde, om oprindelseslandet for de Konfliktmineraler, der findes i Varer, som er solgt til Køber. Sælger har pligt til skriftligt at informere Køber om Varer, der indeholder Konfliktmineraler, inden denne ordre godkendes. Sælger har pligt til at indberette de oplysninger, som Køber måtte kræve for at kunne opfylde sine forpligtelser over for kunderne, om sourcing af Konfliktmineraler. 21. Sikkerhed og miljøregulering Sælger skal overholde alle gældende sundheds-, sikkerheds- og miljølove og -forordninger i alle henseender og skal holde Køber skadesløs for alle skadeserstatninger, omkostninger, tab, gebyrer, udgifter eller 1 april 2016 Side 5 af 8

6 erstatningsforpligtelser, der skyldes eller er en følge af Sælgers overtrædelse af sådanne love og bestemmelser. 22. Farlige materialer Sælger har pligt til at advisere Køber ved ordremodtagelse, hvis Varerne, der skal leveres, indeholder farlige eller skadelige materialer, som behøver særlig håndtering eller behandling. Sælger skal overholde alle gældende krav i love, forordninger og direktiver, herunder men ikke begrænset til nationale, EU-, amerikanske, statslige, landsdels- samt lokale miljø-, sundheds- og sikkerhedslove, forordninger og direktiver vedrørende levering af varer og farlige materialer. Alle Varer samt de komponenter, stoffer og materialer, der indgår deri, skal overholde kravene i Montreal-protokollen og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om ozonlagsnedbrydende stoffer. Ved levering af Varer til Køber skal Sælger skriftligt underrette Køber om alle særligt problematiske stoffer, som står på den Kandidatliste med eventuelt senere ændringer, der udgives af Det Europæiske Kemikalieagentur. Medmindre Sælger skriftligt underretter Køber og får Købers skriftlige samtykke må ingen Varer indeholde nogen som helst af de godkendelsespligtige stoffer, der omtales i EU-direktiv 2001/65/EU. Sælger er ansvarlig for alle omkostninger og forpligtelser vedrørende genanvendelse af Varer i henhold til den seneste version af Europa-Parlamentets direktiv 2012/19/EU, således som dette direktiv implementeres i hvert enkelt land, hvor Varerne leveres til Køber. Alle Varer og farlige materialer, der leveres til Køber, skal overholde alle gældende krav i henhold til den amerikanske lov Toxic Substance Control Act, 15 U.S.C ff. samt dermed forbundne implementerende forordninger. 23. Dokumentation Sælger skal om fornødent fremlægge dokumentation, herunder betjeningsvejledninger, styklister og udførlige lister over reservedele. Alle fremlagte dokumenter skal være på engelsk. 24. Overholdelse af love (a) Sælger har pligt til at overholde alle gældende love og forordninger samt sikre, at alle Sælgers underentreprenører overholder disse, samt holde Køber skadesløs for alle skadeserstatninger, omkostninger, tab, gebyrer, udgifter eller forpligtelser af en enhver art, som skyldes eller udspringer af Sælgers misligholdelse af sådanne love eller forordninger. (b) Sælger skal overholde alle Købers obligatoriske kundebetingelser, som Sælger skal lade gå videre til sine leverandører. 25. Eksport, import og overholdelse af love og regler (a) Sælger har pligt til at indhente alle eksportautorisationer og/eller eksporttilladelser, der er nødvendige for at kunne levere Varer, software eller oplysninger til Køber på det i ordren anførte tidspunkt. Køber forpligter sig til at indhente de importtilladelser, der er nødvendige for at importere Varerne. (b) Køber og Sælger accepterer hver især at overholde alle gældende statslige regler vedrørende import, eksport, overførsel og reeksport af oplysninger, software og/eller Varer og/eller Købers eller Sælgers ejendele. Uden præjudice for ovenstående må hverken Køber eller Sælger videregive eller levereovennævnte oplysninger, software eller Varer og/eller Købers eller Sælgers ejendele på en måde, der er i strid med gældende eksport- og importlove og -forordninger. Køber og Sælger anerkender, at disse love og regler lægger begrænsninger på import, eksport, overførsel og reeksport af oplysninger, software og Varer til tredjelande for visse kategorier af oplysninger, software og Varer, og at autorisationer/tilladelser fra det relevante myndighedsorgan kan være påkrævet, før sådanne oplysninger, software og Varer og/eller Købers eller Sælgers ejendele kan videregives eller leveres i henhold hertil, og at sådanne autorisationer/tilladelser kan lægge yderligere begrænsninger på anvendelse og yderligere videregivelse eller levering af sådanne oplysninger, software og Varer og/eller Købers eller Sælgers ejendele. (c) I forbindelse med både indenlandske og internationale transaktioner skal Sælger oplyse Køber om eksportklassifikation for alle Varer, Sælgers ejendele, software og oplysninger, der er leveret til Køber. Oplysninger om eksportklassifikation inkluderer det relevante eksportkontrolnummer, oprindelsesland og det harmoniserede tarifsystem (Harmonised Tariff Code). Køber forpligter sig til at give Sælger lignende oplysninger om eksportklassifikation for Købers relevante ejendele og/eller relevante oplysninger, for hvilke Køber er designautoritet. Køber og Sælger forpligter sig til straks at give hinanden meddelelse om ændringer i klassifikationsoplysningerne. (d) Hvis Sælger er baseret i USA og vil fremstille eller eksportere Varer inden for forsvarsområdet til Køber, skal Sælger først lade sig registrere i henhold til 122.1(a) i de amerikanske bestemmelser om 1 april 2016 Side 6 af 8

7 international våbenhandel (International Traffic in Arms Regulations (ITAR)) hos det amerikanske udenrigsministeriums afdeling for kontrol med våbenhandel (Directorate of Defense Trade Controls). (e) Med hensyn til Varer, ejendele eller oplysninger, som er underkastet USA s regler om eksportkontrol, herunder, men ikke begrænset til, ITAR, må Sælger kun ansætte og give adgang for amerikanske statsborgere, personer med fast ophold i USA eller statsborgere fra andre lande, for hvem Sælger først har anmodet om og Køber har fået godkendelse fra det amerikanske udenrigsministerium eller i givet fald det amerikanske erhvervsministerium. Denne ordre kan standses eller annulleres med øjeblikkelig virkning, hvis der gives uautoriseret adgang til sådanne Varer, ejendele eller oplysninger. (f) Sælger skal holde Køber skadesløs i det videst mulige omfang, loven tillader, for tab, skader eller udgifter med undtagelse af tabt fortjeneste, der skyldes Sælgers manglende overholdelse af sådanne love og forordninger og/eller de ovenfor anførte bestemmelser i dette pkt Forfalskede varer (a) Alle Varer, som Sælger leverer til Køber, herunder Varer leveret af Sælgers underleverandører, skal være originale og ægte og i fuldstændig overensstemmelse med alle Købers kontraktlige krav, specifikationer, certificeringer og eventuelle understøttende oplysninger, der repræsenterer opfyldelse af kontrakten. Sælger garanterer at have modtaget fra alle sine underleverandører og leverandører alle oplysninger, der er nødvendige for at opfylde denne forpligtelse, og Sælger har godkendt alle sådanne oplysninger. Sælger forpligter sig til at sikre, at ingen af Varerne er forfalskede, mærket forkert eller urigtigt beskrevet. (b) Sælger har pligt til at lade alle Varer uanset industrisektor gennemgå en kopiproduktkontrolproces i overensstemmelse med disse bestemmelser og rimelige handelsvilkår for relevante industrisektorer, som skal omfatte standarden AS5553A, og Køber har ret til at gennemgå, inspicere og/eller godkende processen til enhver tid før eller efter levering af Varerne. (c) Hvis nogen af de Varer, der er blevet leveret eller skal leveres i henhold til denne ordre, viser sig at være forfalskede eller mistænkes for at være forfalskede, har Køber ret til at konfiskere Varen med henblik på yderligere undersøgelse af dens ægthed. Købers undersøgelse kan omfatte deltagelse af tredjemand eller statslige efterforskningsorganer, hvis det kræves i henhold til love eller regler eller af Købers kunde eller Køber selv efter eget valg. Sælger skal i god tro samarbejde om alle undersøgelser, som Køber måtte foretage, herunder, men ikke begrænset til, samarbejde fra Sælgers side om fremlæggelse af alle design-, udviklings-, fremstillings- og sporbarhedsoptegnelser vedrørende den pågældende vare. Sælger har pligt til på Købers anmodning at forsyne denne med compliance-certifikater for den Vare, der bliver undersøgt. Køber behøver ikke at returnere varen til Sælger under undersøgelsesprocessen eller senere. Køber hæfter ikke for betaling til Sælger for en vare, der bliver undersøgt på mistanke om at være forfalsket. 27. Antikorruption, etik og politik (a) Sælger garanterer, at Sælgers bestyrelsesmedlemmer, ansatte, agenter, repræsentanter, entreprenører og underentreprenører samt andre personer, der handler på vegne af Sælger, ikke vil: (i) tilbyde, give eller indvillige i at give eller modtage, anmode om eller acceptere økonomiske eller andre fordele af enhver art som tilskyndelse til eller belønning for at foretage eller ikke foretage en utilbørlig handling eller fejlagtig udførelse af en funktion, der er forbundet med ordren eller Varerne; eller (ii) handle på en måde, der ville udgøre en lovovertrædelse for Sælger eller ville få Køber til at begå en lovovertrædelse i henhold til antibestikkelseslovgivning; eller (iii) ansætte personer under 15 år eller i lande, der er omfattet af undtagelsen for udviklingslande i ILOkonventionen 138, ansætte personer under 14 år; eller (iv) undlade at overholde gældende antislaverilovgivning eller gældende antikorruptionslovgivning.. (b) Hvis Sælger misligholder nogen af de ovennævnte garantier, er Køber berettiget til skriftligt at annullere ordren med øjeblikkelig virkning. Annullering af ordren er uden præjudice for de rettigheder, der tilkommer Køber. (c) Sælger har pligt til at overholde Meggitts etiske regler og politik for forretningsførelse og antikorruption (Ethics and Business Conduct and Anti-Corruption Policies), som kan ses på under Governance and Policies på samt politikker eller, med Købers tilladelse, tilsvarende politikker, som Sælger har indført. (d) Sælger skal holde Køber skadesløs for tab, skader og udgifter, herunder alle advokatsalærer, som Køber har afholdt eller lidt, og som skyldes eller er en følge af misligholdelse af denne klausul april 2016 Side 7 af 8

8 28. Kunders flow-down-behov For at kunne opfylde sine kunders behov kan Køber være nødt til at acceptere betingelser, som vil gå videre til Købers forsyningskæde, og Sælger må indvillige i tilsvarende betingelser for Købers ordre. Sælger har pligt til straks at samarbejde med Køber og implementere og gennemføre de procedurer og krav, som Køber indfører og udbreder for at kunne opfylde sine egne og sine kunders behov. 29. Lovgrundlag og konfliktløsning (a) Kontrakten skal i alle henseender fortolkes i overensstemmelse med og være underkastet lovene i den jurisdiktion, hvor Købers virksomhed ligger, eller hvis Køber er organiseret i henhold til en amerikansk delstats love, er Køber underkastet delstaten Californias love. (b) De Forenede Nationers konventioner fra 1980 vedrørende kontrakter om internationale varekøb (United Nations Conventions on Contracts for the International Sale of Goods 1980) er ikke gældende for noget forhold i denne kontrakt. (c) Alle tvister henvises til og afgøres ved voldgift med bindende virkning i henhold til de af den internationale voldgiftsdomstol i London (London Court of International Arbitration) fastsatte regler med undtagelse af Købers selskaber i USA, for hvem voldgift med bindende virkning forvaltes af JAMS i henhold til denne organisations regelsæt (Streamlined Arbitration Rules and Procedures). (d) Uanset hvad der måtte være anført i den foregående paragraf kan Køber anlægge sag eller anmode domstolene eller anden kompetent myndighed i et hvilket som helst land om (i) foreløbigt forbud eller påbud i forbindelse med løftebrud eller trussel om løftebrud i forbindelse med tavshedspligt eller krænkelse af immaterielle rettigheder; eller (ii) betaling til Køber af forfaldne beløb. Udgave: 1 april april 2016 Side 8 af 8

MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB

MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB 1. Definitioner I disse betingelser skal Køber forstås som den Meggitt virksomhed, der afgiver ordren (og i givet fald handler gennem en virksomhedsafdeling).

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Købsbetingelser for de nordiske lande

Købsbetingelser for de nordiske lande UNIVAR BV Købsbetingelser for de nordiske lande 1. GENERELT 1.1. I disse vilkår og betingelser skal betegnelsen Køber referere til Univar BV, og betegnelsen Sælger skal referere til den person, firma eller

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem J.nr. 25-27669 AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) 1 Parterne Mellem Innovative Selection ApS cvr.nr. 36892307 Kragelundsvænget 53 7080 Børkop (herefter benævnt Agenten) og XXXX cvr.nr. XXXX adresse XXXX

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler)

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) Databehandleraftale mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) og Hedensted Kommune Horsens Kommune Odder Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhustorvet 4 Rådhusgade

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG SKT. CLEMENS TORV 17 DK-8000 AARHUS C TEL (+45) 86 13 86 00 ADV@FRANKIBURG.DK WWW.FRANKIBURG.DK BANK 4387 0016858188 SWIFT-BIC DABADKKK IBAN DK3330000016858188 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder

Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder København Juni 2016 Sagsnr. 023243-0081 psj/psj/ilp Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder Aftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ Reglerne er godkendt af Erstatningsfondens bestyrelse og træder i kraft den 25. august 1998. Erstatningsfonden for markfrø c/o Brancheudvalget for Frø Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Handelsbetingelser Generelle oplysninger JURIDISK NAVN: MASKINHANDLER SØREN KNUDSEN CVR: 95689655 ADRESSE: Langegade 119 DK-5300 KERTEMINDE MAIL: sk@skshoppen.dk TLF: +45-40341973 Forsikring og erstatning

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Danløn ( Aftalen om Danløn ) og udgør en integreret del deraf jf. Aftalen

Læs mere