Analyse af Automationspotentiale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Automationspotentiale"

Transkript

1 Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs Side 1 af 6 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

2 Executive summary - hovedkonklusioner Fremstillingsindustrien i Region Syddanmark er sammen med den i Region Midtjylland dominerende i Danmark og som sådan Danmarks produktionscentrum I Region Syddanmark ligger antallet af mellemstore fremstillingsvirksomheder i 8 ud af 13 industribrancher over landsgennemsnittet Generelt i Danmark er automationsløsninger anvendt bredt indenfor industriens brancher Der er i Region Syddanmark et meget stort automationspotentiale, som vurderes at kunne skabe mindst nye jobs på længere sigt og øge produktiviteten i middel med 12 % med eksisterende automationsløsninger Status på automationsgrad i Region Syddanmark Danmark ligger på en 6te plads indenfor global automatisering (3x verdens-gennemsnittet), hvis bilindustrien ikke medregnes. Danmark har automation bredt indenfor de industrielle brancher, og det er primært håndteringsrobotter (69 %), der er installeret ud af de robotter i DK (2011). Den danske produktivitet har været under pres ifm. finanskrisen, men flere industribrancher har kunnet opretholde en god udvikling i produktiviteten. Det gælder f.eks. maskinindustrien, den kemiske industri, medicinalindustrien, men også transportmiddelindustrien. Selvom produktiviteten har været varierende viser også fødevarebranchen og fremstilling af elektrisk udstyr gode takter. Når man ser på produktivitets-regnskaber for udvalgte brancher er det ikke evident, at brancherne investerer ret meget i forbedret produktionssetup herunder automation i perioden (DS har ikke senere tal). Når man ser på beskæftigelsen i industrien (total beskæftigelse i 2011), så er de dominerende brancher i Danmark fødevarebranchen (52.030), træ- og papirindustrien (20.494), plast-, glas- og betonindustrien (22.823) metalindustrien (33.179), maskinindustrien (50.366) samt møbel og andet (24.433). I Region Syddanmark (total beskæftigelse i ,8 %) er de relativt (til DK) dominerende brancher fødevarebranchen (29,5 %), metalindustrien (31,3 %), fremstilling af elektrisk udstyr (43,1 %), maskinindustrien (29,3 %), transportmiddelindustrien (46,5 %) samt møbel og andet (34,9 %). Brancheforeninger angiver, at industrien i dag har den opfattelse, at automatisering er et eksistensgrundlag, men mange virksomheder har et forholdsvist generelt kendskab til automation, som ikke er tilstrækkeligt for aktivt at kunne drive og udnytte deres egne automationsmuligheder. Produktionsvirksomhederne har stor spredning på deres egen vurdering af deres automatiseringsgrad fra lav (10-25 %) til høj (75-90 %) i forhold til, hvad der opfattes som muligt. Det er også en udbredt opfattelse, at automatiseringsgraden bredt kan forbedres. Det er også interessant, at langt de fleste virksomheder angiver, at indført automation indfrier eller mere end indfrier deres forventninger. Dette angiver kvalitativt, at der er et stort automationspotentiale. Integratorerne angiver, at automationsniveauet generelt i Region Syddanmark er på højde med resten af Danmark. Integratorerne peger desuden på vigtigheden af, at virksomhederne selv har et højt vidensniveau på automationsområdet for at få en udbytterig udvikling. For integratorerne er det opfattelsen, at det især er metal- og maskinindustrien samt generelt de større virksomheder, der har overblik over state-of-the-art automationsløsninger. Side 2 af 6

3 Samlet set kan det konkluderes, at Danmark og Region Syddanmark har et stærkt udgangspunkt for øget automatisering. Der peges på mange automationsmuligheder og en egentlig parathed til dette, men generelt er vidensniveauet og adgang til viden på området for lavt, specielt for de små- og mellemstore virksomheder. Uudnyttet automationspotentiale i Region Syddanmark Industriens samlede omsætning i Danmark er reduceret de senest 5 år med ca. 12 % (fra 586 mia. kr. i 2007 til 514 mia. kr. i 2011) og at de mest betydende industrier i Danmark 2011 er fødevarebranchen (127 mia. kr.), medicinalindustrien (54 mia. kr.), metalindustrien (42 mia. kr.), maskinindustrien (92 mia. kr.) samt møbel og anden (33 mia. kr.). Ved at estimere de regionale omsætningstal (2011) for industriens brancher ses det, at de industritunge regioner er Region Midtjylland (135 mia. kr.) og Region Syddanmark (130 mia. kr.), samt at de to regioner har forholdsvis store omsætningstal bredt indenfor industriens brancher til forskel fra f.eks. Region Hovedstaden, hvor medicinalindustrien tegner sig for mere end en 1/3 af omsætningen. I Region Syddanmark (2011) er de dominerende brancher fødevarebranchen (37 mia. kr.), metalindustrien (13 mia. kr.), maskinindustrien (27 mia. kr.) samt møbel og anden (12 mia. kr.). Ud fra disse regionale omsætningstal og koefficienter for produktivitetsforbedringer ved automation (kilde: AIM-projektet) estimeres følgende automationspotentialer i form af forbedret primært dækningsbidrag ved øget automation til et niveau svarende til det bedst implementerede i dag internationalt og dermed med eksisterende automationsløsninger: Branche/Region (2011) RSD Hovedstad Sjælland Midtjylland Nordjylland CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri CB Tekstil- og læderindustri CC Træ- og papirindustri, trykkerier CD Olieraffinaderier mv CE Kemisk industri CF Medicinalindustri CG Plast-, glas- og betonindustri CH Metalindustri CI Elektronikindustri CJ Fremst. af elektrisk udstyr CK Maskinindustri CL Transportmiddelindustri CM Møbel og anden industri mv Sum (mio. kr.) Bemærk: 0 betyder at branchens automationsniveau er på højde med det internationalt bedste. Det bemærkes, at Region Syddanmark har det største automationspotentiale, hvis medicinalindustrien ikke medregnes, samt at der i Region Syddanmark er et stort potentiale fordelt på mange af brancherne. Fra brancheorganisationernes side gøres der opmærksom på, at en del af de produktionsudflytninger, der er sket i de senere år, kunne være undgået med et større fokus på automation. De påpeger desuden, at der er rigtig mange processer (særligt håndtering, men også flytning, bearbejdning, skæring, Side 3 af 6

4 dosering m.m.), som kan automatiseres meget mere end i dag og at der dermed er et stort uudnyttet potentiale. I forhold til dette kræver det for langt de fleste virksomheders vedkommende en mere strategisk tilgang til automation. Produktionsvirksomhederne peger meget entydigt på behovet for at øge deres produktivitet, og at dette kan ske ved hjælp af øget automation i forhold til deres nuværende niveau. For at øge automationsniveauet skal virksomhederne arbejde mere strategisk med automation bl.a. ved at få bedre business cases for beslutning om og indførsel af nye automationsløsninger. Integratorerne påpeger, at der på tværs af industriens brancher er et stort uudnyttet potentiale for automation og at Region Syddanmark på dette punkt ligner resten af Danmark. I flere brancher som f.eks. i metal- og maskinindustrien er der stort potentiale for at automatisere mere fleksibelt til mindre produktionsserier, idet disse samlet set udgører et stort produktionsvoluminen. Integratorerne er enige med såvel virksomhederne som brancheforeninger i, at der dels er rigtig mange processer, der kan automatiseret væsentligt bedre, og dels at den strategiske tilgang til automation i virksomhederne i dag ikke er god nok. Samlet set kan det konkluderes, at Region Syddanmark har et stort uudnyttet automationspotentiale på tværs af industriens brancher, hvilket understøttes af såvel analysens statistiske undersøgelser som de kvalitative interview af brancheorganisationer, virksomheder og integratorer. Der er samtidig behov for en bedre strategisk tilgang til automation hos den enkelte virksomhed understøttet af bedre gennemarbejdet business cases for beslutningsprocessen og implementeringen af nye automationsløsninger. Barriere og initiativer for øget automatisering i Region Syddanmark Med statistiske undersøgelser kan det påvises at få industribrancher har udviklet sig i de seneste år på deres uddannelsessammensætning i arbejdsstyrken: Neutral ingen udvikling Lille eller marginal udvikling (< 1%) Udvikling i uddannelsessammensætningen CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri CB Tekstil- og læderindustri CC Træ- og papirindustri, trykkerier CE Kemisk industri CH Metalindustri CL Transportmiddelindustri CD Olieraffinaderier mv. CG Plast-, glas- og betonindustri CM Møbel og anden industri mv. CF Medicinalindustri CI Elektronikindustri CJ Fremstilling af elektrisk udstyr CK Maskinindustri Således observeres en positiv udvikling i uddannelsessammensætningen i medicinalindustrien, elektronikindustrien, fremstilling af elektrisk udstyr samt maskinindustrien. Som det er påpeget ovenfor, er højere kompetenceniveau en væsentlig medvirkende faktor til at øge automatiseringen i Region Syddanmark og det er altså kun sket i et forholdsvis begrænset antal brancher. Det er ligeledes statistisk undersøgt, hvorledes virksomhedernes demografi (primært størrelses fordeling) varierer i regionens industribrancher i forhold til tilsvarende tal på landsplan. Konklusionen er sammenfattet i nedenstående: Side 4 af 6

5 Flere mindre virksomheder i RSD (<50) CD Olieraffinaderier mv. CE Kemisk industri CF Medicinalindustri CK Maskinindustri Anden fremstillingsvirksomhed Stort set samme fordeling (~ 1% forskel) CH Metalindustri Flere større industrivirksomheder i RSD (M= mellem, S=store) CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri (M) CB Tekstil- og læderindustri (M) CC Træ- og papirindustri, trykkerier (M) CG Plast-, glas- og betonindustri (M) CI Elektronikindustri (M) CJ Fremst. af elektrisk udstyr (S) CL Transportmiddelindustri (S) CM Møbel og anden industri mv. (S) Det kan således observeres, at der i Region Syddanmark er en overvægt af mellemstore ( ansatte) eller store virksomheder (> 200) i 8 ud af industriens 13 brancher i forhold til landsgennemsnittet. Dette er væsentligt for dels at kunne skabe vækst med automation, men også for at kunne drive en automationsudvikling sammen med integratorerne, som kan være til gavn også for de mindre regionale virksomheder. Fra brancheorganisationerne peges der på, at der er ved at ske et paradigmeskift i retning af øget fokus på at fastholde produktionen i Danmark og at øget automatisering er et middel til dette. For de mindre virksomheder er dette dog en udfordring, da indførsel af automation er kompleks, og kræver tværgående viden. Der peges også på en række andre barriere, og angives forslag til initiativer, der kan afhjælpe disse, så som: hjælp fra uvildige brokers, der kan analysere og opstille en konkret business case, mere efteruddannelse i automation på flere niveauer, samt adgang til viden om mulige løsninger. For produktionsvirksomhedernes vedkommende er der to hovedudfordringer i forhold til øget automation, nemlig bedre adgang til finansiering og bedre adgang til viden om muligheder og løsninger. I tråd med brancheorganisationerne peges der her også på, at der mangles assistance til opstilling af business cases omkring konkrete løsninger som en driver for mere automation. Det er dermed ikke viljen til og ønsket om mere automation i de regionale produktionsvirksomheder, der mangler! Af andre forslag til initiativer peger virksomhederne selv på, at deres indbyrdes samarbejde på dette område er alt for dårligt, og kunne styrkes i meget fokuserede netværk indenfor automation. Integratorerne peger på en række forhold, som de mener, hindrer en større udbredelse af automation i produktionsvirksomhederne. Det er forhold som mangel på tilstrækkelig strategisk tilgang til automation, for mange udflytninger af produktion væk fra Danmark, bedre adgang til viden om internationale automationsløsninger, bedre kompetenceniveau og uddannelse indenfor automation hos beslutningstagere og personale i virksomhederne. Integratorerne mener, at der bl.a. kan sættes ind med en langt bedre politisk agenda på området og initiativer på nationalt niveau herunder gunstigere fradrags-og afskrivningsmuligheder, bedre involvering af brancheorganisationer og fagforeninger, og desuden bedre udnyttelse af praktik og løntilskudsordninger i samarbejdet imellem integratorer og produktionsvirksomhederne. Sammenfattende kan det konkluderes fra det statistiske arbejde, 1) at der tilsyneladende ikke er en barriere i den demografiske sammensætning af virksomhederne i Regionen, idet især antallet af de mellemstore industrivirksomheder ligger over landsgennemsnittet og 2) at der i en række af de regionale industribrancher har været en forsvindende eller meget lille udvikling i uddannelsesniveauet i virksomheder. De kvalitative interview har påpeget et antal barriere for øget automation i Region Syddanmark, men også forslag til en række initiativer, der kan afhjælpe disse. Der er således mulighed Side 5 af 6

6 for at igangsætte initiativer, som efterspørges af produktionsvirksomhederne, brancheorganisationerne og integratorerne, og som vil have effekt på udbredelsen af mere automation og dermed på den regionale produktivitet og jobskabelse, som beskrevet nærmere i denne analyserapport. Afsluttende kort resume af forslag til indsatsområder for øget automation i Region Syddanmark: Forøget italesættelse af rationel og strategisk automation Nem adgang til nyeste relevante viden om robot- og automationsteknologi, automationsløsninger og automationsstrategier, herunder også internationalt Konkret (selv)hjælp til produktionsvirksomheder til praktiske implementerbare strategiplaner for virksomhedens automationssystemer Konkret uvildig hjælp til udvikling af business cases, til processen omkring valg af løsning ved investering og implementering af de første robotter m.m. i virksomheden Virksomhedsuddannelse i Strategiske Automation Finansiering styring af politiske afgifter, afskrivninger og tilskud som kan understøtte øget strategisk automatisering Målrettede grunduddannelser mod den nye automationsdagsorden Indsats skal bygges med kommerciel bæredygtighed for øje og gennemføres af erfarne folk fra branchen. Side 6 af 6

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv

Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv Analyse Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web: www.lo.dk LO-varenr. 4422 ISBN-elektronisk: 978-87-7735-313-0

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder Rasmus Højbjerg Jacobsen Juni 2011 Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder 15. juni 2011 Forfatter: Rasmus Højbjerg

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND BILAGSRAPPORT 9. OKTOBER 2009 I samarbejde med 1 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eskild Hansen, Lars B. Termansen Vækstforum Sjælland, Region Sjælland

Læs mere

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Eksport & Internationalisering September 2012

Eksport & Internationalisering September 2012 Eksport & Internationalisering September 2012 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland, september 2012 REDAKTION Regional udvikling, Region Sjælland i samarbejde med Væksthus Sjælland Lars Tomlinson, ltom@regionsjaelland.dk

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Organisationsudvikling i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder

Organisationsudvikling i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder Organisationsudvikling i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder Første udkast Søren Voxted, Rikke Voergård-Olesen og Loa Gottlieb Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere