Årsberetning Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat"

Transkript

1 Årsberetning 2011

2 Årsberetning 2011 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit Layout Sermitsiaq.AG Tryk Naqitat Nukissiorfiit Postboks Nuuk

3 Indhold 5 Nukissiorfiit omstiller sig 6 Kort om Nukissiorfiit 7 El-myndighedens tilsyn 9 Ledelsespåtegning 10 Den uafhængige revisors påtegning 11 Nukissiorfiits produktionsapparat 12 Ledelse og organisation 13 Lokalafdelinger 14 Et udpluk af prioriterede aktiviteter i Nukissiorfiit 16 Bemærkninger til årsresultatet 18 Forventninger til fremtiden 19 Anvendt regnskabspraksis 20 Resultatopgørelse 21 Balance den 31. december 23 Pengestrømsopgørelse, efter den indirekte metode 24 Noter til årsregnskab Årsberetning

4

5 Forord Nukissiorfiit omstiller sig Nukissiorfiit fortsætter udviklingen mod endnu større brug af vedvarende energi. Anlægsaktiviteterne er generelt fastholdt på et højt niveau, og især investeringen i vandkraftværket i Ilulissat skiller sig ud. Vandkraftanlægget forventes at blive taget delvist i brug i slutningen af 2012 og vil være i fuld drift i løbet af Når dette sker vil 70 % af den energi Nukissiorfiit producerer komme fra vedvarende energi. Nukissiorfiit investerer også i konventionelle anlæg. Der er bygget nye kraftvarmeværker, installeret nye motorgeneratorer samt nye styringer på eksisterende elværker. Dette gøres af hensyn til forsyningssikkerheden i samfundet, men også for at forbedre udnyttelsesgraden af det brændstof der anvendes i anlæggene, og dermed sænke CO2- udledningen. Vi fortsætter omstillingen til en grønnere fremtid. Også internt i virksomheden er der med udgangspunkt i Nukissiorfiits mission, vision og værdier påbegyndt en omstilling mod en større fokus på kerneområderne: Produktion og distribution af el, vand og varme til det grønlandske samfund. Nukissiorfiit har en konstant forpligtigelse overfor det grønlandske samfund og overfor vores kunder til at levere produkterne så effektivt og billigt som muligt. Nukissiorfiit bliver samtidig i højere grad målt på pris og kvalitet, et forhold som forventes at blive mere udtalt i fremtiden, også når den økonomiske situation i Grønland strammer til. Endvidere er det altid enhver virksomheds ledelses opgave at sikre, at organisationen til enhver tid afspejler den virkelighed som organisationen befinder sig i, og er tilpasset de arbejdsopgaver der skal løses. Nukissiorfiit forventer også et stigende pres for at beskære alle omkostninger til et minimum for at sikre så lave enhedsomkostninger som muligt. Dette giver sig også udtryk i, at Inatsisartut har besluttet at beskære driftstilskuddet med 10 mio. kr. årligt. På trods af løbende rationaliseringer i 2011 er der behov for yderligere tiltag for at nå målet om en effektiv og omkostningstilpasset organisation. Der blev derfor i slutningen af 2011 arbejdet på en organisationsændring i hovedkontoret i Nukissiorfiit, hvor ledelsen valgte at fokusere på virksomhedens kerneydelser og primære opgaver, og outsource en del af virksomhedens sekundære opgaver. Det har været en nødvendig proces og omstilling for fremadrettet at bevæge Nukissiorfiit til en mere effektiv og omkostningstilpasset virksomhed. Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning

6 Kort om Nukissiorfiit Nukissiorfiits vigtigste opgave er at producere og distribuere el, vand og til dels varme. Det sker via 15 lokalafdelinger, der har ansvaret for driften i 17 byer og 53 bygder. Grønlands El-myndighed er også en del af Nukissiorfiits ansvar, hvor el-myndigheden udfører forskellige myndighedsopgaver i relation til el-anlæg. Om årsregnskabet Dette årsregnskab dækker Nukissiorfiits drift for perioden 1. januar december Årsregnskabet indgår i Grønlands Selvstyres årsregnskab for 2011, idet Nukissiorfiit som en nettostyret virksomhed er en del af Selvstyrets drift. Nukissiorfiit refererer til Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik. Vores vision Nukissiorfiits vision er, at udvikle energien til at være miljøvenlig, på den bedste og billigste måde for samfundet, samt at mindske afhængigheden af olie. Forsyningssikkerhed og ansvarlighed er også i fokus, idet Nukissiorfiits forretningsområder er landets grundlæggende infrastruktur. Planlægningen af driften sker med fokus på at: Have en god forsyningssikkerhed. Effektivisere produktions- og distributionssystemet. Reducere energiforbruget. Gå mod renere produktionsformer. maksimalprisen, på baggrund af indstilling fra Nukissiorfiit. Priserne skaber grundlaget for størrelsen af det driftstilskud Nukissiorfiit har behov for, for at sikre virksomheden et nulresultat i et aktuelt driftsår. Priserne danner med andre ord ikke grundlag for at virksomheden får overskud. Det vil som følge af virksomhedens høje aktivitetsniveau samt ønske om lavere tilskud til prisdæmpende initiativer fra Grønlands Selvstyres side, på sigt få en stigende effekt på enhedspriserne. På finansloven for 2012 er driftstilskuddet reduceret med 10 mio. kr., hvor tilskuddet i overslagsårene 2013, 2014 og 2015 også reduceres med 10 mio. kr. hvert år. Nukissiorfiit har samtidig stigende omkostninger til renter og afskrivninger, hvor disse faktorer alene i år 2012 vil stige med 49 mio. kr. i forhold til år For at modvirke stigende priser som følge af blandt andet ovennævnte forhold, har ledelsen i Nukissiorfiit løbende fokus på omkostningsdæmpende initiativer, således tilpasningen til en stadig mere selvbærende energiforsyning kan ske så skånsomt som muligt for kunderne. På den baggrund har ledelsen øget fokus på processerne i Nukissiorfiit, således at tilrettelæggelsen af opgaveløsninger sker sammenhængende og ved brug af mindst mulige resurser. Priser Det er Naalakkersuisut der godkender virksomhedens priser på el, vand og varme, herunder også minimal- og 6 Årsberetning 2011

7 El-myndighedens tilsyn Grønlands El-myndighed varetager el-sikkerheden og sikrer, at de gældende love og forordninger inden for el-området overholdes. Med et treårs interval udfører El-myndigheden tilsyn i alle byer og bygder. Årets eftersyn på Nukissiorfiits forsyningsnet og bygninger gik til følgende byer med bygder: Aasiaat, Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Ilulissat og Maniitsoq. I alt 7 byer og 22 bygder blev kontrolleret. Der blev foretaget eftersyn på 1507 kabelskabe af 1941 mulige samt 87 transformerstationer af 91 mulige. Ligeledes blev der foretaget eftersyn på elværker, vandværker, vandhuse mv. På de undersøgte kabelskabe blev der konstateret fejl på 1353 stk. hvoraf 6 stk. var alvorlige, K-1. På transformerstationer blev konstateret fejl på 72 stk., hvoraf 4 stk. var alvorlige, K-1. I forhold til 2008 har der været en svag stigning på 3 % i fejlbehæftede skabe. Med forbehold for Uummannaq, hvor der har været en stigning i byen af fejlfrie skabe fra 5 til 61. Samlet har der været en stor stigning af K-2 fejl, som skyldes, at brudt dobbelt isolering på skabene (både metal og glasfiber) er registret som K-2 fejl i forhold til tidligere som K-3, samt at der tidligere ikke er blevet registreret brudt dobbelt isolation på glasfiberskabe. Konklusionen Tilstanden er på niveau med Nukissiorfiit vil på den baggrund øge fokus på forebyggende vedligehold på anlæggene, så fejlprocenten kan blive mindsket i I 2011 har el-myndigheden foretaget tilsyn i Kangerlussuaq, Station Nord, KNI, Royal Greenland, RAL, Pilersuisoq, sygehuse, kirker, byggepladser og private virksomheder. Dette har ført til ca. 180 rapporter og med et væsentligt antal påtaler, påbud mv. Sammenligning af det samlede antal fundne fejl på kabelskabe i de samme byer inkl. bygder, 2011 og 2008: Byer med bygder Alvorlige Kritiske Mindre Ingen Samlet fejl K-1 fejl K-2 fejl K-3 fejl K-4 antal Aasiaat Aasiaat Kangaatsiaq Kangaatsiaq Qasigiannguit Qasigiannguit Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq Uummannaq Uummannaq Ilulissat Ilulissat Maniitsoq Maniitsoq Årsberetning

8 El-myndighedens tilsyn Procentvis opgørelse over det samlede antal fundne fejl på kabelskabe i de samme byer inkl. bygder, 2011 og 2008: 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Aasiaat 2011 Aasiaat 2008 Kangaatsiaq 2011 Kangaatsiaq 2008 Qasigiannguit 2011 Qasigiannguit 2008 Qeqertarsuaq 2011 Qeqertarsuaq 2008 Uummannaq 2011 Uummannaq 2008 Ilulissat 2011 Ilulissat 2008 Maniitsoq 2011 Maniitsoq 2002 Ingen fejl K-4 Mindre fejl K-3 Kritiske fejl K-2 Alvorlige fejl K-1 8 Årsberetning 2011

9 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2011 for Nukissiorfiit. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 25 af 26. november 1998 om Grønlands Hjemmestyres nettostyrede virksomheders regnskabsvæsen m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsregnskabet indstilles til Inatsisartuts godkendelse. Nuuk, den 15. marts 2012 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Steffen Ulrich-Lynge Departementschef Nukissiorfiit Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning

10 Den uafhængige revisors påtegning Til Inatsisartut Vi har revideret årsregnskabet for Nukissiorfiit for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisor-lovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet Uden at tage forbehold henviser vi til ledelsesberetningen og note 14. Der er rejst et krav mod virksomheden i niveauet 234 mio.kr. vedr. vandkraftværket i Qorlortorsuaq. Virksomheden bestrider kravet og tvisten skal løses ved en voldgift. Det endelige udfald af forholdet kan ikke afgøres på nuværende tidspunkt, og der er ikke indregnet en forpligtelse i regnskabet til dækning af et eventuelt krav. Nuuk, den 16. marts 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter A. Wistoft Statsautoriseret revisor Claus Bech Statsautoriseret revisor Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 10 Årsberetning 2011

11 Nukissiorfiits produktionsapparat I byer El-produktion og distribution Vandkraftanlæg 4 Kraftvarmeværker 10 Elværker 5 Reserveelværker 7 Nødelværker 9 Spidslastelværker 4 Containere/transportable nødelværker 21 Elværker i alt 60 Transformerstationer Transformerstationer 310 Varmeforsyning Oliefyrede varmeværker 17 El- og oliefyrede varmeværker 6 Elfyrede varmeværker 10 kv 3 Ambulante varmecentraler (reserve) 10 Varmeværker i alt 36 Vandforsyning Vandværker 20 I bygder Elproduktion Elværker 52 Reserveelværk 1 Elværker i alt 53 Vandforsyning Vandforsyningsanlæg 51 Årsberetning

12 Ledelse og organisation Ledelse Den overordnede ledelse består af: Energidirektør Henrik Estrup Teknisk chef Peter Birk Økonomichef Mette Kessel Sekretariatschef Ole Aggo Markussen HR-chef Birtha Bianco Medarbejderne I 2011 havde virksomheden gennemsnitligt beskæftiget månedslønnede og timelønnede i et omfang, der svarer til 392 fuldtidsansatte (årsværk). Disse er fordelt med 76 på hovedkontoret i Nuuk, 7 har været beskæftiget på kysten med implementering af fjernaflæsningsprojektet, 305 ved de enkelte lokalafdelinger og 4 ved El-myndigheden Årsberetning 2011

13 Lokalafdelinger Nedenstående er en oversigt over vores 15 lokalafdelinger med tilknyttede byer og bygder. Antal årsværk i 2011 ses i parentes. NANORTALIK (17,5) Aappilattoq Narsaq Kujalleq Tasiusaq Ammassivik Alluitsup Paa QORLORTORSUAQ (26,5) Qaqortoq Saarloq Eqalugaarsuit Qassimiut Narsaq Igaliku Qassiarsuk PAAMIUT (14,5) Arsuk NUUK (34) Qeqertarsuatsiaat Kapisillit MANIITSOQ (22) Atammik Napasoq Kangaamiut SISIMIUT (25) Itilleq Sarfannguit AASIAAT/KANGAATSIAQ (32,5) Akunnaaq Kitsissuarsuit Attu Iginniarfik Niaqornaarsuk Ikerasaarsuk QASIGIANNGUIT (13) Ikamiut ILULISSAT (26,5) Oqaatsut Qeqertaq Saqqaq Ilimanaq QEQERTARSUAQ (9,5) Kangerluk UUMMANNAQ (18,5) Niaqornat Qaarsut Ikerasak Saattut Ukkusissat Illorsuit Nuugaatsiaq UPERNAVIK (28) Upernavik Kujalleq Kangersuatsiaq Aappilattoq Nutaarmiut Tasiusaq Nuussuaq Kullorsuaq Naajaat Innaarsuit QAANAAQ (11,5) Savissivik Siorapaluk TASIILAQ (17) Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut ITTOQQORTORMIIT (9) Årsberetning

14 Et udpluk af prioriterede aktiviteter i Nukissiorfiit Udover den daglige drift og omkring 139 igangværende anlægsprojekter, blev der i lighed med tidligere år sat fokus på yderligere forbedring af de interne arbejdsprocesser og samarbejdet ledelse og medarbejdere imellem. Øget fokus på processer Nukissiorfiit har særligt i løbet af 2011 øget fokus på sammenhængen i eksisterende it værktøjer med henblik på at udvikle og sikre, at fagsystemer på sigt komplementerer hinanden optimalt. Nukissiorfiit har derfor oprustet virksomheden med it-forretningskonsulenter, der i fagsproget betegnes Enterprise Arkitekter. It-forretningskonsulenternes udfordringer består blandt andet i at udarbejde og gennemføre analyser af arbejdsgange i Nukissiorfiit med henblik på procesoptimering og udføre projektledelse på nye og igangværende itprojekter. Samtidig skal konsulenterne implementere og varetage systemejerskabet af et elektronisk sagsog dokumenthåndteringssystem og andre tværgående it fagsystemer. Fagsystemerne udgør rygraden i den daglige opgaveløsning i Nukissiorfiit. It-forretningskonsulenterne fungerer som bindeled mellem projektlederne, brugerne og systemkonsulenterne i de enkelte projekter. De skal sikre viden og koordinering mellem forretning og it samt at systemerne bliver brugt og vedligeholdt. Enterprise Arkitektur er et værktøj som øger virksomhedens forandringsevne ved at skabe fælles rammer for forandringsprocessen. Enterprise arkitektur bidrager med den platform der muliggør og sikrer koordinationen på tværs af afdelinger, processer, it-systemer og projekter. Med indførelse af Enterprise arkitekturen i Nukissiorfiit flyttes fokus fra it teknikken til processerne, dvs. hvorledes it og de humane resurser tilrettelægges bedst muligt til fælles glæde og gavn, og med øget effektivitet i opgaveløsningerne i sigte. Kompetenceudvikling og uddannelse I 2011 vedtog Nukissiorfiit en samlet HR strategi for En strategi, der bygger på den overordnede strategi fra 2009, hvor temaerne var effektivisering, kundeservice, virksomhedskultur, strategisk ledelse samt rekruttering, fastholdelse og efteruddannelse. HR strategien skal sikre, at vi i Nukissiorfiit arbejder målrettet på at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere. Ligesom vi skal have fokus på at udvikle både ledere og medarbejderes kompetencer. Kompetenceudvikling er vigtig for, at virksomheden og medarbejderne kan tilpasse sig udviklingen og behovet i samfundet med fortsat fokus på at kunne levere så billig og miljøvenlig energi som muligt. I 2011 har vægten på strategisk ledelse bevirket, at en stadig større del af både driftschefer og mellemledere har gennemgået eller er i gang med en lederuddannelse. I 2011 har hele 10 været tilmeldt de grundlæggende uddannelser på handelsskolen, en stigning på ca. 50 % i forhold til I de foregående år har der gennemsnitligt være 1 på Akademilederuddannelsen. Men i 2011 besluttedes det at gøre en ekstra indsats her og der blev oprettet et særligt hold for mellemledere i Nukissiorfiit i det første modul: Ledelse i praksis. 7 ansatte har valgt at fortsætte den 2½ årige deltidsuddannelse. Desuden startede to på den 2 årige HD uddannelse. I forbindelse med opstart af Ledelse i praksis på det halvårlige driftschefsmøde blev der i april 2011 gennemført en 360 graders evaluering af driftscheferne. 360 graders evaluering betyder, at driftscheferne bliver evalueret af deres egen chef, samt deres egne medarbejdere og samarbejdspartnere. Driftschefsmødets overordnede tema var Ledelse og Strategi. Fokusområderne var MUS samtaler og strategisk kompetenceudvikling. En anden prioriteret indsats i HR strategien er, at Nukissiorfiit kan tilbyde MUS samtaler til alle medarbejdere og ansatte, da det er et vigtigt led i fastholdelse og videreudvikling af medarbejderne. I 2011 udvikledes et nyt koncept, og der blev afholdt kursus først som pilotprojekt i Nuuk, og dernæst for samtlige driftschefer. 14 Årsberetning 2011

15 Et udpluk af prioriterede aktiviteter i Nukissiorfiit Det har allerede nu udmøntet en stigning i MUS samtaler på 100 %, og der blev lagt forpligtende handlingsplaner for gennemførelse af samtalerne. Nukissiorfiit lægger stor vægt på kompetenceudvikling i alle medarbejdergrupper, og i 2011 var 198 medarbejdere på forskellige opkvalificerende kurser, hvilket svarer til ca. halvdelen af de ansatte. Langt de fleste kurser er tilrettelagt i samarbejde med de tekniske skoler, især Jern- og Metalskolen i Nuuk, eksempelvis kurser for ufaglærte medarbejdere i bygderne, krankurser og kurser i hydraulik eller en moduluddannelse i elforsyning. Men Nukissiorfiit bestræber sig også på at finde ud af særlige behov og tilrettelægger hold derefter. I 2011 blev der bl.a. afholdt kurser i Vedligehold og Jordingsanlæg, tilpasset til forholdene i Grønland, i samarbejde med Dansk Energi. Kurser, der ellers kun kan tages i Danmark. Nukissiorfiit følger fortsat den hidtidige sprogpolitik og sprogloven, og vil fortsat benytte grønlandsk og dansk som parallelle arbejdssprog. Nukissiorfiit ønsker at styrke og bevare det grønlandske sprog samtidig med, at virksomheden ønsker at udvikle et højt niveau af sproglig mangfoldighed. Medarbejdere, der taler flere sprog, er bedre rustet til at udnytte tilbud om kompetenceudvikling, og virksomheden er bedre rustet til at møde de krav, der kommer udefra i form af miljømæssige og teknologiske udfordringer. Alle medarbejdere tilbydes nu sprogundervisning via Oqaatsinik Pikkorissarfik / Sprogcentret i Sisimiut. I 2011 blev der ligeledes udarbejdet og implementeret et nyt koncept for introduktion af nye medarbejdere. Nukissiorfiit lægger også stor vægt på at deltage i uddannelse af fremtidens arbejdskraft. Målet er, at lærlinge og praktikanter skal udgøre 10 % af den samlede medarbejderstyrke. I 2011 blev der udlært 12 lærlinge som skibsmontører, elektrikere, teknisk designer, automekaniker og administrative medarbejdere. Desuden gennemførte 4 maskinmesterpraktikanter deres afsluttende praktikophold og afleverede alle et godt og brugbart eksamensprojekt med flotte resultater. Nukissiorfiit har også rettet fokus mod medarbejdernes sundhed og sikkerhed. I løbet af efteråret blev der gennemført et projekt med Sund kost og Motion, der løb over 3 måneder og som 20 fra hele Grønland tilmeldte sig. Udfordringer med drikkevandet Den 1. april 2008 blev den forrige drikkevandbekendtgørelse der udelukkende var gældende for byer erstattet af en ny, hvor også bygderne blev inddraget. Som følge af den gamle bekendtgørelse, var vandværkerne i byerne allerede godt forberedte til de nye krav, Helt anderledes så det ud med bygderne, idet der i henhold til tidligere praksis generelt alene skete, og sker en grov filtrering og ingen egentlig vandbehandling. Samtidig med indførelsen af den nye bekendtgørelse blev arbejdet med at udtage vandprøver fra bygderne begyndt, hvor prøverne generelt viste, at kvaliteten i mange bygder ikke kan overholde de formelle krav til vandkvalitet. Dette forhold vil altovervejende give sig til udtryk i kogeanbefalinger, også selvom vandkvaliteten så at sige er den samme som før den nye bekendtgørelse trådte i kraft. Konkret bliver vandkvaliteten testet ved, at der udtages analyser af drikkevandet. Her er Nukissiorfiit ansvarlig for de fysisk-kemiske analyser. Sundhedsvæsenet er ansvarlig for de bakteriologiske analyser. De økonomiske konsekvenser som følge af den nye bekendtgørelse kan opdeles på følgende grupper: Merudgifter i forbindelse med prøveudtagning i byer og bygder, behov for mere specialiserede medarbejdere samt opgradering af eksisterende anlæg. Særligt udfordringen med at opgradere eksisterende anlæg i bygderne er udtalt. Nukissiorfiit har ikke i forhold til nuværende investeringsramme mulighed for at opgradere alle anlæg samtidig. Det er derfor nødvendigt at sprede opgraderingerne over en årrække, indtil alle nuværende 53 anlæg i bygderne kommer på omgangshøjde med vandbehandlingsanlæg i byerne. I mellemtiden må befolkningen væbne sig med tålmodighed, og leve med periodevise kogeanbefalinger i diverse lokaliteter. Årsberetning

16 Bemærkninger til årsresultatet Årets resultat blev et underskud på 49,5 mio. kr. før betaling fra Landskassen. Betalingen fra Landskassen til driften androg 74,7 mio. kr. Nedskrivning af anlægsværdier udgjorde 6,8 mio. kr. således at egenkapitalen i år 2011 netto er steget med 18,4 mio. kr. Omsætningen er i forhold til år 2010 steget med 96,2 mio. kr. De væsentligste ændringer i forhold til året før er: El-omsætningen steg med 78,8 mio. kr. Heraf forklares de 60,5 mio. kr. ved takstændringerne 1. februar og 1. august. Den resterende afvigelse er primært et resultat af mersalg af el til opvarmningsformål som følge af det koldere klima i år I alt 17,1 mio. kwh mersalg af fast og afbrydelig elvarme. Ellers er det afsætningen til de almindelige forbrugere som er steget medens der har været en ca. 10 % tilbagegang i industriafsætningen. Vandomsætningen faldt med 7,2 mio. kr. Takstændringer 1. februar har betydet en faldende indtjening på 6 mio. kr. Fordelt med -6,6 mio. kr. til de almindelige forbrugere og plus 0,6 mio. kr. til fiskeindustrien. Reduceret afsætning, har således haft en effekt på -1,2 mio. kr. Det er fiskeindustrien som har aftaget m3 mindre og almindelige forbrugeres aftag blev m3 mindre end året før. I år 2010 var tilbagegangen for fiskeindustriafsætningen i Paamiut på m3 og faldet fortsatte med yderlig m3 i 2011 til blot m3. I Sisimiut har Royal Greenland fabrikken været under renovering, hvorfor der har været stilstands periode med fald på m3 til følge. I stedet er indhandlingen i perioden flyttet til Ilulissat, som har oplevet en mer afsætning på m3. Varmeomsætningen steg med 25,2 mio. kr. Heraf forklares de 4,4 mio. kr. med takst stigning og de resterende 20,8 mio. kr. med større afsætning. Det er naturligvis også her, som ovenfor under el til opvarmningsforhold, det kolde klima i år 2011 som er den overvejende årsag. I alt har el til opvarmningsformål og vandbåren varme afsætningsmæssigt samlet haft en fremgang på 50 mio. kwh eller godt 20 % mere end år Anden nettoomsætning er faldet med 0,7 mio. kr. eller ca. 2 %. Posten består blandt andet af debitorgebyrer, varesalg, vandkørselsgebyr, salg af timer og lejeindtægter. Det er væsentligst en reduceret indtægt vedrørende eget arbejde på anlægssager og lidt faldende rykkerog lukke gebyrer som er årsagen. Vareforbruget er steget med 25,7 mio. kr. eller ca. 14 %. Olieprisen steg i januar fra kr. 4,27 til kr. 4,47 og yderlig til kr. 5,57 pr. liter i juli måned. Det er årsagen til vareforbrugsstigningen. Olieprisstigningen kan opgøres til en cirka effekt på 23 mio. kr. medens det øvrige vareforbrug er steget med ca. 1,6 mio. kr. Forbruget af olie i liter er steget begrænset svarende til en stigning på 1,1 mio. kr. Der har været en del mindre forbrug i vandkraftbyerne Sisimiut og Qaqortoq / Narsaq som opvejes af merforbrug til primært varmeproduktion i øvrige byer. Løn- og personaleomkostningerne er i år 2011 faldet med 9,5 mio. kr. eller 5,7 %. Kurser og mødeaktiviteter tegner sig for 1,8 mio. kr. Til- og fratrædelsesomkostninger for ligeledes 1,8 mio. kr. Der har som i år 2010 været en del vakante stillinger, ligesom det blev besluttet, at flere fratrådte stillinger ikke skulle genbesættes. I alt har der været beskæftiget 11 årsværk mindre end året tidligere. Overtidsbetalingen er reduceret med godt 1 mio. kr. Bygningsdriften har været mere omkostningskrævende i år I alt med 6 mio. kr. Af større projekter kan fremdrages: Driftsførsel af Geoenergi anlæg samt omkostninger afholdt til en tiltænkt tilbygning i hovedkontoret. I alt 6,1 mio. kr. Indretning af ny lagerhal på Nordhavnsværket i Nuuk for 350 tkr. Renovering af indkvartering i Uummannaq for 185 tkr. Køretøjsdriften blev 1,7 mio.kr. lavere end i år Det har ikke været nødvendigt at leje i samme omfang og der er sket reduktion i bilparken. 16 Årsberetning 2011

17 Bemærkninger til årsresultatet Omkostninger til drift og vedligeholdelse af produktionsudstyr blev i år 2011 reduceret fra 40,3 til 33,7 mio. kr. I år 2010 blev Brintanlægget udgiftsført med 8,6 mio. kr. Der er i 2011 delvist gennemført de udvidede 10 årlige kontrolprøver vedr. vandkvalitet. Omkostningen har herved været ca. 0,7 mio. kr. Opgaven videreføres og afsluttet i år Der har været flere havarier med en merudgift på 0,7 mio. kr. til følge. Det er væsentligst havari på elværkscontainer i Upernavik med 0,7 mio. kr. Distributionsnet omkostningerne blev reduceret med 2,7 mio. kr. i forhold til år Generelt har der manglet ressourcer til gennemførsel af de planlagte opgaver i år 2011 da der ellers var budgetteret højere niveau end i år Administrationsomkostningerne er steget med 2,5 mio. kr. Til kommunikation er anvendt 2,8 mio. kr. mere som følge af mere datatransmission og højere udgift til porto/pbs. Blandt andet har fortsat øget andel af fjernaflæste målere medvirket hertil. Omkostninger til revision, advokat og anden teknisk assistance er reduceret med 3,8 mio. kr. I 2010 blev der afholdt 4,5 mio. kr. vedr. driftskontrakten omkring Buksefjords vandkraftværket. Kontrakten udløb i år 2010 og har derfor ikke afstedkommet omkostninger i år Der er i år 2011 afholdt 720 t.kr. vedr. ny projektmodel. Der er afholdt 300 t.kr. mere til revisionen i forbindelse med en ekstraordinær revision som Selvstyret initierede med primær begrundelse i besvigelsessagen i Uummannaq. Til it-konsulenter er anvendt for 1,5 mio. kr. mindre og skyldes væsentligst en stram styring af udvikling af eksisterende programmel. De Øvrige kapacitetsomkostninger er steget med 13,8 mio. kr. Lagerreguleringer har været på 4,7 mio. kr. mod 1,1 mio. kr. i år I Paamiut er lageret af komponenter til den tidligere elværksmotor af skrevet med en effekt på 1,2 mio. kr. I Nuuk er der reguleret for netto 1,6 mio. kr. som dog væsentligst skyldes manglende registrering af det løbende udtag. Fjernaflæsningsprojektet blev i år 2010 omkostnings ført med ca. 16,6 mio. kr. mod godt 28 mio. kr. i år Projektet har haft stor fremdrift i år Mindre forbrug af målere hvor fjernaflæsningsprojektet er gennemført for ca. 1 mio. kr. Forsikringsomkostningen er steget med 0,4 mio. kr. Tab på og reg. af hensættelse på debitorer har medført 0,3 mio. kr. i yderlige omkostning Omfanget af tjenesterejser er reduceret med ca. 10 % eller 0,5 mio. kr. Til reparation af målere er anvendt for 0,4 mio. kr. mindre end i år Afskrivningerne er steget med 9,8 mio. kr. Fuld effekt af Axapta konverteringen oktober 2010 har betydet 5,7 mio. kr. i mer-afskrivning. Paamiut kraftvarmeværk med 1,9 mio. kr. Elværksrenovering i Ilulissat med 1,5 mio. kr. Rentebyrden er øget med 17,9 mio. kr. Lånefinansieringen af udbygningen og etableringerne af vandkraftværker er fortsat den dominerende årsag til udviklingen. Af pengestrømsopgørelsen fremgår det, at Nukissiorfiits likviditet pr. 31. december 2011 udgør 80,7 mio. kr. mod 24,5 mio. kr. året før. Nukissiorfiit har i år 2011 egenfinansieret anlæg for 119 mio. kr. mod for 180 mio. kr. i år Debitormassen er steget med 21 mio. kr. hvilket svarer til en stigning på 20 % i forhold til 2010, medens omsætningen i samme periode steg med 14 %. Imidlertid er omsætningen i november/december steget med 20 % i forhold til år 2010 og klarlægger således at der reelt ikke er sket nogen stigende debitor pengebinding. I 2010 faldt debitor pengebindingen med 11,8 mio. kr. Årsberetning

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 KORT OM NUKISSIORFIIT...2 ELMYNDIGHEDEN...3 LEDELSESPÅTEGNING...4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING...5 NUKISSIORFIITS

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Lind Foto Anders Skov Hansen Ujarak Rosing Petersen Nukissiorfiit Layout Nukissiorfiit Tryk Naqitat

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme EM 2010 Maj 2010 1 Forord Hermed

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Det selvbærende Nukissiorfiit

Det selvbærende Nukissiorfiit 1 Priser 2005-2015 2 Det selvbærende Nukissiorfiit Omkring 15 pct. af al den energi, som Grønland forbruger, er lokal og grøn inklusiv afbrænding af affald. De resterende ca. 85 pct. udgøres af importerede

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere