Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016"

Transkript

1 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse

2 INDHOLD 1. Indledning Økonomiudvalget Serviceudgifter Finansiering Finansforskydninger Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Oversigtstabel Besluttede tillægsbevillinger

3 1. Indledning Den 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til på driftsområdet pr. 31. marts. 1.1 Forventet regnskab Overblik 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til på driftsområdet pr. 31. marts. Overordnet set kan det konstateres, at det korrigerede budget er i balance. Herudover er der indmeldt et muligt udgiftspres på 1,8 mio. kr. på det specialiserede socialområde, der følges tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse. Endelig er der mindreudgifter på netto 3,7 mio. kr., som forventes overført til 217. Vurderingen af evt. merudgifter til flygtninge og demografi i indgår ikke i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse. Dette skyldes, at der dels er usikkerhed omkring konsekvenserne af 2- og 3-partsaftalen dels at der på nuværende tidspunkt endnu ikke kommet det forventede antal flygtninge. Sidstnævnte kan dog skyldes sæsonudsving således, at flygtningene kan komme senere på året. Udviklingen følges derfor tæt og indgår i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet og finansieringsområdet 2. Økonomiske Redegørelse viser, at det korrigerede budget er i balance på drifts- og finansieringsområdet, som er sammensat af merudgifter (brutto) på 1, mio. kr. og mindreudgifter (brutto) på 1, mio. kr. Endelig er der mindreudgifter på netto 3,7 mio. kr., som er sammensat mindreudgifter (brutto) på 4,9 mio. kr. og merudgifter (brutto) på 1,2 mio. kr. vedrørende Movia for at opretholde køreplanen under vejarbejderne. I tabel 1 er merudgifterne og mindreudgifterne angivet, herunder hvorvidt de anbefales tilført/finansieret af kassen. Tabel 1: Oversigt mer- og mindreudgifter på driftsområdet A. Serviceudgifter - anbefales finansieret og tilført kassen Udvalg Beløb Overenskomstbestemt løntillæg på Social- og døgnarbejdstidsområdet Sundhedsudvalget 1, Energispareprojekter Ejendoms- og Driftsudvalget -,6 Vakant stilling i Erhvervsstaben (nettoeffekt) Økonomiudvalget -,3 Salg af kommunens udlejningsejendomme Ejendoms- og Driftsudvalget -,1 Nettoeffekt på kassen i alt, 2

4 B. Opfølgningspunkt som følges frem mod 3. ØR Udvalg Beløb Specialiserede Socialområde Social- og Sundhedsudvalget 1,8 Opfølgningspunkt i alt 1,8 Anm: - = Mindreudgifter/merindtægter, + = merudgifter/mindreindtægter Ad A. Serviceudgifter som anbefales finansieret og tilført af kassen På serviceområdet forventes mer- og mindreudgifter at balancere, dvs. gå i nul. Mindreudgifterne omfatter,3 mio. kr. vedrørende vakant stilling i Erhvervsstaben samt,7 mio. kr. vedrørende energispareprojekter og salg af kommunens udlejningsejendomme under Ejendoms- og Driftsudvalget. Merudgifterne på 1, mio. kr. skyldes overenskomstbestemt tillæg på døgnarbejdstidsområdet, der er trådt i kraft pr. 1. april. De økonomiske konsekvenser af tillægget fremadrettet anbefales indarbejdet som rammekorrektion til budget Det anbefales merudgifterne finansieres af kassen og mindreudgifterne tilføres kassen. Ad B. Udfordringer som følges frem 3. ØR På Social- og Sundhedsudvalgets område er der indmeldt muligt udgiftspres på netto 1,8 mio. kr. vedrørende det specialiserede socialområde. Området følges tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse. Endelig er der en række udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. afsnit 11. Jordforsyningsindtægter Jordforsyningen har i et korrigeret indtægtsbudget på 7,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes indtægtsbudgettet realiseret fuldt ud. Likviditet Likviditeten opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) udgjorde 318,1 mio. kr. pr. 31. marts. På de følgende sider gennemgås 2. Økonomiske Redegørelse for de enkelte udvalg. Bemærk tallene i tabellerne beskriver mindreudgifter ved minus og merudgifter ved plus. 3

5 2. Økonomiudvalget 2.1 Serviceudgifter Tabel 2.1 viser forventet driftsregnskab på serviceområdet fordelt på aktivitetsområder. Tabel 2.1 Økonomiudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 1. Serviceudgifter Administrativ organisation Politisk organisation Redningsberedskab I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter på,3 mio. kr. vedr. vakant stilling i erhvervsstaben, som anbefales tilført kassen. Serviceudgifter På Økonomiudvalget forventes mindreudgifter på netto 7,8 mio. kr., hvoraf,3 mio. kr. vedrører vakant stilling i erhvervsstaben og anbefales tilført kassen. Der er mindreudgifter på 3,3 mio. kr., som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Økonomiudvalget med i alt 3,3 mio. kr. Heraf vedrører mindreudgifter på 5,5 mio. kr. fordeling af 17-midler (sociale særtilskud) til de forskellige udvalg og merindtægter på 2,5 mio. kr., vedrører indtægter, som ved en fejl blev lagt under IT- og digitalisering, hvor de skulle være placeret under finansieringsområdet. Herudover er der merudgifter på,4 mio. kr. vedrørende jordforsyningens omkostninger til advokatbistand, udstykning, annoncering mv. ifm. salg af ejendomme, som dækkes af en udgiftsneutral omplacering fra Ejendoms- og Driftsudvalget, hvor budgettet ligger. Hertil kommer mindreudgifter på,7 mio. kr. vedr. Østsjællands beredskab, som anbefales omplaceret til Ejendoms- og Driftsudvalget, da ETK fremadrettet udfører den udvendige vedligeholdelse af bygningerne og opkræver lejeindtægt. Endelig er der merudgifter på,3 mio. kr. vedr. Trygge vildveje, som dækkes af en udgiftsneutral omplacering fra Skoleudvalget. Beløbet skal udligne merforbrug overført fra 215 til. Der forventes overførsler til 217 på 4,3 mio. kr., som primært er sammensat af 2,4 mio. kr. vedr. Herningmodellen samt 1,4 mio. kr. vedr. IT- og Digitaliseringsafdelingen. 4

6 2.2 Finansiering Tabel 2.2 viser forventet regnskab på finansieringsposterne. Tabel 2.2 Finansiering Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud og udligning Renter I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Der forventes merindtægter på 2,5 mio. kr., som anbefales dækket af en omplacering fra Økonomiudvalget. Indtægterne vedrører salg af bygninger fra KMD, som har været placeret under IT- og Digitaliseringsafdelingen på driftsområdet. Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at indtægten skal placeres på en finansieringskonto. 5

7 2.3 Finansforskydninger Tabel 2.3 viser forventet forbrug vedrørende finansforskydninger. Tabel 2.3 Afdrag og øvrige finansforskydninger Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Lånoptag - jordepot Øvrige lån - netto Indskud Køge kyst Landsbyggefonden Andre finansforskydninger I alt ) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Budgettet forventes overholdt. 6

8 3. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 3.1 Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Social- og Sundhedsservice Socialområde i øvrigt Specialiseret socialområde Sundhedsområdet 16.5 Takstfinansieret virksomheder Indkomstoverførsler Boligstøtte 9.54 Førtidspension Andet Central refusionsordning Ældreboliger 124 Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes merudgifter på 3,2 mio. kr. når der tages højde for udgiftsneutrale tillægsbevillinger forventes merudgifter på 1, mio. kr., som anbefales finansieret af kassen. Endelig er der indmeldt muligt udgiftspres på det specialiserede socialområde på netto 1,8 mio. kr., som følges tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse. Serviceudgifter På serviceområdet forventes merudgifter på 4,2 mio. kr. Heraf vedrører merudgifter på 1, mio. kr. overenskomstbestemt tillæg på døgnarbejdstidsområdet, der er trådt i kraft pr. 1. april. I anbefales merudgiften finansieret af kassen og de økonomiske konsekvenser af tillægget fremadrettet anbefales indarbejdet som rammekorrektion til budget Herudover der merudgifter på,45 mio. kr., som dækkes af 17-midlerne (sociale særtilskud), som er budgetlagt under Økonomiudvalget. Endelig er der indmeldt mulige udgiftspres på 2,7 mio. kr. på det specialiserede socialområde, som følges tæt mod 3. Økonomiske Redegørelse. Udfordringen skal ses i forhold til de forventede merindtægter under den centrale refusionsordning under området Andet, hvorfor den reelle udfordring reelt er 1,7 mio. kr. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. i vedr. statslig tilskud til klippekortsordningen under Social- og Sundhedsudvalget. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. 7

9 Andet Der forventes merindtægter på 1, mio. kr. på den centrale refusionsordning. Merindtægten skal ses i sammenhæng med den indmeldte udfordring under det specialiserede socialområde på 2,7 mio. kr., jf. ovenfor. 8

10 4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 4.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsuddannelse 552 Fleksjob og ledighedsydelse 3.99 Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Forsikrede ledige I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes budgettet at være i balance når der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg. Serviceudgifter På området for serviceudgifter forventes merudgifter på 2,3 mio. kr., hvoraf,2 vedr. produktionsskoler, som dækkes af mindreudgifter til forsikrede ledige indenfor udvalgets egen ramme. Herefter tilbagestår merudgifter på 2,1 mio. kr. vedr. CDI til brug for proceskoordination, dataudtræk, initiativer ifm. boligplacering af flygtninge og lommepengeprojekter, som dækkes af 17 midlerne (sociale særtilskud), som ligger under Økonomiudvalget. Indkomstoverførsler På indkomstoverførsler forventes mindreudgifter på,2 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som anbefales omplaceret til at dække merudgifter til produktionsskoler under Serviceområdet. Herudover er der en række interne omplaceringer indenfor Erhvervs- Arbejdsmarkedsudvalgets område for at dække forventede merudgifter til Sygedagpenge og ressourceforløb. Midlerne omplaceres fra fleksjob og forsikrede ledige, hvor der er mindreudgifter, som følge af faldende ledighed og færre i fleksjob. Det er endnu usikkert at vurdere konsekvenserne af refusionsreformen, der har været gældende siden 1. januar. 9

11 5. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1 Teknik- og Miljøudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Skattefinansierede ydelser Andet Takstfinansierede ydelser I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Teknik- og Miljøudvalgets område forventes at udvise balance, hvis der tages højde for forventede overførsler til 217 samt udgiftsneutrale omplaceringer til andre udvalg. Serviceudgifter Der forventes mindreudgifter på netto 4,2 mio. kr. Heraf udgør 1,2 mio. kr. merudgifter til MOVIA for at opretholde køreplanen under vejarbejderne og forventes overført til 217. Herudover er der mindreudgifter på 5,3 mio. kr., som anbefales omplaceret til Ejendoms- og Driftsudvalget. Omplaceringen vedrører organisationstilpasning mellem anlægsafdelingen og ETK. Den budgetneutrale omplacering er fordelt med 4,1 mio. kr. på de grønne områder og 1,2 mio. kr. på vejområdet. Budgetomplaceringen søges indarbejdet i Budget for efterfølgende år. Andet (Renovation) Budgettet forventes overholdt. 1

12 6. Børneudvalget Tabel 6.1 Børneudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter års området Foranstaltninger for Børn og Unge Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Central refusionsordning I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Børneudvalgets område forventes at udvise balance, hvis der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer til andre udvalg. Serviceudgifter På Børneudvalgets område forventes mindreudgifter på 1,4 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører mindreudgifter til det særlige fritids- og klubtilbud og bunder i ønsket om at samle alle fritids- og klubtilbud under Skoleområdet. På nuværende tidspunkt er det placeret under -6 års området, hvilket er misvisende, da der er tale om tilbud til børn i skolealderen. Herudover er der merudgifter på,39 mio. kr. vedrørende Torpgården Børnehave, som anbefales dækket af en omplacering fra Ejendoms- og Driftsudvalget. Merudgiften skyldes, at institutionen selv fremover administrerer og køber ydelser vedrørende vedligehold af grønne udenomsarealer/haveservice og vintervedligehold Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. 11

13 7. Skoleudvalget Tabel 7.1 Skoleudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Skole & SFO I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Skoleudvalgets område forventes at udvise balance, hvis der tages der højde for udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg. Serviceudgifter På Skoleudvalgets område forventes merudgifter på 4,3 mio. kr., hvoraf 2,9 mio. kr. vedrører videreførelse af projekter, som finansieres af 17 midler (sociale særtilskud) under Økonomiudvalget. Herudover er der merudgifter på 1,4 mio. kr., som omhandler et ønske om at samle alle fritids- og klubtilbud under Skoleområdet, jf. gennemgangen af Skoleudvalget. Endelig er der mindreudgifter på,3 mio. kr. vedr. Trygge vildveje, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. Beløbet skal udligne merforbrug overført fra 215 til. 12

14 8. Kultur- og Idrætsudvalget Tabel 8.1 Kultur- og Idrætsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Fritidsfaciliteter 6.25 Biblioteksområdet 7.32 Kultur mv Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes at udvise balance, hvis der tages højde for forventede overførsler til 217. Serviceudgifter Der forventes mindreudgifter på,7 mio. kr., som forventes overført til 217. Overførslerne omfatter,41 mio. kr. vedrørende projektlederløn til Hummerprojektet, som først afsluttes i 217, samt,25 mio. kr. på Køge Bibliotekerne, som vedrører finansiering af administrative PC ere. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,138 mio. kr. til Tapperiet vedr. honorarstøtte til koncerter fra Statens Kunstfond under Kultur- og Idrætsudvalget. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,75 mio. kr. vedr. Modern Jazz Days fra Statens Kunstfond under Kultur- og Idrætsudvalget. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,25 mio. kr. vedr. Kyndelmissevandring fra Køge Kyst under Kultur- og Idrætsudvalget. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,15 mio. kr. til Køge Svømmeland under Kultur- og Idrætsudvalget, som har overtaget driften af varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup. 13

15 9. Ejendoms- og Driftsudvalget Tabel 9.1 Ejendoms- og Driftsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Drift Ejendomsudvalg Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Ældreboliger I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Ejendoms- og Driftsudvalgets område forventes at udvise mindreudgifter på,7 mio. kr., som anbefales tilført kassen, hvis der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg. Serviceudgifter Der forventes merudgifter på netto 4,8 mio. kr., hvor mindreudgifter på i alt,7 mio. kr. anbefales tilført kassen og merudgifter på netto 5,5 mio. kr. anbefales dækket af udgiftsneutrale omplaceringer. Mindreudgifterne på i alt,7 mio. kr., som anbefales tilført kassen vedrører mindreudgifter på,6 mio. kr. vedrørende besparelse på energispareprojekter og,7 mio. kr. vedrørende salg af kommunens udlejningsejendomme. Herudover er der merudgifter på netto 5,5 mio. kr., hvoraf 5,3 mio. kr. anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra Teknik- og Miljøudvalget. Omplaceringen vedrører organisationstilpasning mellem anlægsafdelingen og ETK. Den budgetneutrale omplacering er fordelt med 4,1 mio. kr. på de grønne områder og 1,2 mio. kr. på vejområdet. Dertil kommer merudgifter på,7 mio. kr. vedr. Østsjællands beredskab, som dækkes af en udgiftsneutral omplacering fra Økonomiudvalget, da ETK fremadrettet udfører den udvendige vedligeholdelse af bygningerne og opkræver lejeindtægt. Derudover er der mindreudgifter på,4 mio. kr. vedrørende Jordforsyningen, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. Omplaceringen vedrører jordforsyningens omkostninger til advokatbistand, udstykning, annoncering mv. ifm. salg af ejendomme, hvor budgettet ligger under Ejendoms- og Driftsudvalget, men hvor udgifterne afholdes under Økonomiudvalget. Endelig er der mindreudgifter på,3 mio. kr. vedrørende Torpgården Børnehave, som anbefales omplaceret fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Børneudvalget, da institutionen selv fremover administrerer og køber ydelser vedrørende vedligehold af grønne udenomsarealer/haveservice og vintervedligehold Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 14

16 15

17 1. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet tillægsbevillinger. Det dækker over 4 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Energispareprojekter Mindreudgifter på,6 mio. kr. vedr. energispareprojekter under Ejendoms- og Driftsudvalget, som anbefales tilført kassen. 2. Salg af kommunens udlejningsejendomme Mindreudgifter på,7 mio. kr. vedr. salg af kommunens ejendomme under Ejendoms- og Driftsudvalget, som anbefales tilført kassen. 3. Løntillæg på døgnarbejdstidsområdet Merudgifter på 1, mio. kr. vedrørende overenskomstbestemt tillæg på døgnarbejdstidsområdet under Social- og Sundhedsudvalget, der er trådt i kraft pr. 1. april. I anbefales merudgiften finansieret af kassen og de økonomiske konsekvenser af tillægget fremadrettet anbefales indarbejdet som rammekorrektion til budget Vakant stilling erhvervsstaben Mindreudgifter på,3 mio. kr. vedr. vakant stilling på erhvervsområdet under Økonomiudvalget. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 16

18 Tabel 1.1 Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen i 1. kr. Energispareprojekter Salg af kommunens udlejningsejendomme Løntillæg på døgnabejdstidsområdet Vakant stilling i erhvervsstaben (nettoeffekt) 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 3. Andet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 4. Anlæg Jorddepot 5. Finansiering Finansiering og tilskud Finansiering og finansforskydninger I alt budget I alt 17

19 11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 12 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Jordforsyningen,4 mio. kr. omplaceres fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Økonomiudvalget. Omplaceringen vedrører jordforsyningens omkostninger til advokatbistand, udstykning, annoncering mv. ifm. salg af ejendomme, hvor budgettet ligger under Ejendoms- og Driftsudvalget, men hvor udgifterne afholdes under Økonomiudvalget. 2. Trygge vildveje,3 mio. kr. omplaceres fra Skoleudvalget til Økonomiudvalget vedrørende Trygge vildveje. Beløbet skal udligne merforbrug overført fra 215 til sociale særtilskud 5,5 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til en række forskellige udvalg vedr. fordeling af 17 sociale særtilskud. Der omplaceres,45 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, 2,1 mio. kr. til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt 2,9 mio. kr. til Skoleudvalget. 4. Særlige fritids- og klubtilbud 1,4 mio. kr. omplaceres fra Børneudvalget til Skoleudvalget. Omplaceringen vedrører ønsket om at samle alle fritids- og klubtilbud på skoleområdet. 5. Torpgården Børnehave,3 mio. kr. omplaceres fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Børneudvalget, da institutionen selv fremover administrerer og køber ydelser vedrørende vedligehold af grønne udenomsarealer/haveservice og vintervedligehold 6. Organisationstilpasning mellem anlægsafdelingen og ETK 5,238 mio. kr. omplaceres fra Teknik- og Miljøudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget vedrørende organisationstilpasning mellem anlægsafdelingen og ETK. Den budgetneutrale omplacering er fordelt med 4,1 mio. kr. på de grønne områder og 1,2 mio. kr. på vejområdet. 7. Østsjællands beredskab Der omplaceres,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget vedr. omplacering af budget for Østsjællandsberedskab under Økonomiudvalget til ETK under Ejendoms- og Driftsudvalget, som fremadrettet udfører den udvendige vedligeholdelse af bygningerne og opkræver lejeindtægt 8. Monopolbrud Der omplaceres 2,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget til finansieringsområdet vedr. indtægter som ved en fejl blev budgetteret under IT- og Digitaliseringsafdelingen under Økonomiudvalget. 18

20 9. Produktionsskoler Der omplaceres,185 mio. kr. vedrørende merudgifter til produktionsskoler fra indkomstoverførsler under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til serviceområdet under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. 1. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. statslig tilskud til klippekortsordningen Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. i vedr. statslig tilskud til klippekortsordningen under Social- og Sundhedsudvalget. 11. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. honorarstøtte til koncerter Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,138 mio. kr. til Tapperiet vedr. honorarstøtte til koncerter fra Statens Kunstfond under Kultur- og Idrætsudvalget. 11. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Modern Jazz Days Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,75 mio. kr. vedr. Modern Jazz Days fra Statens Kunstfond under Kultur- og Idrætsudvalget. 11. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Kyndelmisse Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,25 mio. kr. vedr. Kyndelmissevandring fra Køge Kyst under Kultur- og Idrætsudvalget. 12. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Køge Svømmeland Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,15 mio. kr. til Køge Svømmeland under Kultur- og Idrætsudvalget, som har overtaget driften af varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup. 19

21 Tabel 11.1 Oversigt over udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 1. kr. Jordforsyning Trygge vildveje 17 sociale særtilskud Klubtilbud Torpgården Børnehave Grønne områder Østsjællands beredskab Monopolbrud Produktionsskoler I alt 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 3. Andet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Anlæg Anlæg 5. Finansiering Finansiering og tilskud Finansforskydninger I alt budget 2

22 12. Oversigtstabel Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. dec. 215 Forventet forbrug Vedtaget budget Tillægsbevillin g Omplaceringe r Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Udgiftsneutrale Tillægsbevillinge r og Omplaceringer Tillægsbevillinge r Forventet overførse l 217 Korr. Budgetafvigelse 2 (A) (A) (B) (C) (D) (E) = (B)+(C)+(D ) (F) = (A)- (E) (G) (H) (I) (J) = (B)- [(F)+(H)+(I) ] 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget 1.2 Soc.- og Sundhedsudvalget 1.3 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.4 Ejendoms- og driftsudvalget 1.5 Teknik- og Miljøudvalget 1.6 Børneudvalget 1.6 Skoleudvalget 1.8 Kulturudvalget 2. Indkomstoverførsler Soc.- og Sundhedsudvalget 2.2 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 2.3 Ejendoms- og driftsudvalget 2.4 Børneudvalget 3. Andet Soc. - og Sundhedsudvalget 3.3 Ejendoms- og driftsudvalget 3.4 Teknik- og Miljøudvalget 3.5 Børneudvalget Nettodrift i alt (1+2+3)

23 4. Anlægsudgifter 2 Brutto anlægsrammen i alt 4.1 Skattefinansierede anlæg 4.2 Vedligeholdelsesudgifter 4.3 Jordforsyning udgifter 4.4 Energispareprojekter Øvrige anlægsramme i alt 4.4 Jordforsyning indtægter 4.5 Ældreboliger 4.2 Jorddepot Anlægsudgifter i alt (4) Finansiering og finansforskydninger 5.1 Finansiering og tilskud Finansforskydninger Finansiering mv. i alt (7) Samlet resultat ( )

24 13. Besluttede tillægsbevillinger Tabel 13.1 viser de besluttede tillægsbevillinger inkl. Omplaceringer mellem udvalg pr. 31. marts. Tabel 13.1: Besluttede tillægsbevillinger Tekst 1. Serviceudgifter 2. Indkomstoverfø rsler 3. Andet 4. Anlæg 5. Finansiering Økonomiudvalget Nedlæggelse af Forebyggelses- og Tryghedsudvalget Skitseprojekt på ny beredskabsstation Køge Park - anlægsbevilling og frigivelse af 3.. rådighedsbeløb 1. Økonomiske Redegørelse Fremtidens Rådhus Lånoptagelse Køge Jorddepot - rådighedsbeløb I alt Social- og Sundhedsudvalget 1. Økonomiske Redegørelse I alt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Økonomiske Redegørelse I alt Teknik- og Miljøudvalget 1. Økonomiske Redegørelse I alt Børneudvalget 1. Økonomiske Redegørelse I alt Skoleudvalget 4. ØR: Takststigninger pga. folkeskolereform Økonomiske Redegørelse I alt Kultur- og Idrætsudvalget Ændret opgavefordeling mellem KIU og EDU Nedlæggelse af Forebyggelses- og Tryghedsudvalget Økonomiske Redegørelse I alt Ejendoms- og Driftsudvalget Skimmelsvamp på Ejby Ll. skole Ændret opgavefordeling mellem KIU og EDU Økonomiske Redegørelse Fremtidens Rådhus I alt Skattefinansieret område i alt

25 Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 213 Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Ejendomsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Skoleudvalget Børneudvalget Kulturudvalget I alt Skattefinansieret område

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 5 2.1 Serviceudgifter... 5 2.2 Finansiering... 6 2.3 Finansforskydninger... 7 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 6 2.1... 6 2.2 Finansiering... 7 2.3 Finansforskydninger... 8 3. Social- og Sundhedsudvalget... 9 4. Erhvervs-

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015 Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 218 2. Økonomiske Redegørelse 218 INDHOLD Indhold 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 4

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 10 2.3 Finansforskydninger... 11 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2014

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2014 Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget... 10 4. Erhvervs-

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 9 2.3 Finansforskydninger... 10 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014

Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014 NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen 07-10- -13342-132673 4. Økonomiske Redegørelse - Økonomiudvalget Økonomisk afdeling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015 Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017. NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 2 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret # 52.267-14

Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret # 52.267-14 Frederikshavn Kommune Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet Økonomicentret # 52.267-14 Indhold Regnskabsresultatet 2013 - Sammendrag... 3 Hovedtallene i regnskab 2013 balancen i regnskabet...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 1,7 mio. kr (KB1).

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Regnskab 2005. Centralt administrerede områder:

Regnskab 2005. Centralt administrerede områder: Regnskab 2005 Centralt administrerede områder: Skatter og afgifter Forsikring Rengøring Energi (El, vand og varme) 105 Bevilling Skatter og afgifter Tværgående Dok 1.186.626 Beløb i 1.000 kr. Skatter og

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Økonomi og IT: Merudgift til administrationsbidrag til UDK i forbindelse med nye it-systemer hos UDK, modpost Økonomiog Erhvervsudvalget,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Budgetkontrollen er inddelt i følgende seks afsnit: 1. Overordnet resultat

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Budget, regnskab og kontrol NOTAT Dato: 10-07-2006 /BOR Bevillingsmæssige ændringer i 2006 Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et merforbrug på servicedriftsudgifter

Læs mere