EUC Nords udbudspolitik 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUC Nords udbudspolitik 2015"

Transkript

1 EUC Nords udbudspolitik 2015 Formål EUC Nords udbudspolitik henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og Undervisningsministeriet med henblik på at orientere om, hvilke overvejelser og politikker, der ligger til grund for skolens udbud af voksen- og efteruddannelse under VEU-kategorien (Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse). Politikken bygger på skolens vision, mission og hovedstrategier, herunder de udmeldte politiske målsætninger og imødekommelse af arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel i en bred forstand. EUC Nord udbyder udover voksen- og efteruddannelse tilhørende VEU-udbud under Lov om åben uddannelse også Indtægtsdækket virksomhed og søger midler fra Socialfonds- og Regionalfondsmidler til finansiering af aktiviteter, når dette er relevant og muligt. Dette sker normalt i samarbejde med andre aktører på området, i regi af VEU Center Nord og i samarbejde med andre VEU centre i Danmark. Endvidere søges nationale og internationale uddannelsesaktiviteter i henhold til licitation etc. Metoder til at opfange regionale arbejdsmarkedsbehov EUC Nord er værtsinstitution for VEU Center Nord, som dækker Thy-Mors og Vendsyssel (=dækningsområdet). VEU Center Nord omfatter alle AMU udbydere i dækningsområdet samt VUC. VEU-centrets opgaver er at skabe større overskuelighed på tværs af uddannelsesudbuddet og herunder Sikre at nye brugere og brugere med komplekse uddannelsesbehov kun behøver at henvende sig på et uddannelsessted, som herefter har ansvaret for, at brugerne får løst deres uddannelsesbehov ved at kanalisere disse derhen, hvor opgaven kan løses Koordinere virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring, behov for undersøgelser mv. Rådgive og vejlede personer og virksomheder i forhold til kompetenceudviklingsmuligheder VEU Center Nord samarbejder med Beskæftigelsesregion Nordjylland, lokale beskæftigelsesråd og kommuner, A-kasser og fagforeninger samt erhvervscentrene i dækningsområdet. Her drøftes udvikling og udfordringerne i dækningsområdet med henblik på igangsætning af indsatser til imødekommelse og afhjælpning heraf. Der søges indgået formelle samarbejdsaftaler med aktørerne. Der er et tæt samarbejde med VEU Center Aalborg Himmerland, hvorigennem regionale udfordringer kan søges løst i fællesskab og erfaringsudveksling kan medvirke til at øge opfyldelse af resultatmålene i VEU centrene. Endvidere koordinerer de to VEU centre udbuddet af efteruddannelse i Region Nordjylland. EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) Fax +(45) eucnord.dk

2 2 EUC Nord udvikler løbende organisationen, så den er i stand til at møde de regionale arbejdsmarkedsbehov og indfri de krav, som erhvervslivet stiller til en moderne og dynamisk skole. Der lægges vægt på hurtig omstillingsparathed, når konjunkturer ændrer sig med ændrede behov for efter- og videreuddannelse til følge. EUC Nord har ansat virksomhedskonsulenter, hvis hovedopgave er at føre strategien om markedsorienteret kundebehovsafdækning ud i livet. Med daglig kontakt til et stort antal virksomheder og medarbejdere inden for stort set alle brancher og fag har skolen et særdeles godt indblik i de behov, krav og forventninger, kunderne stiller til skolen og til uddannelsessystemet som helhed. Konsulenterne er sparringspartnere for virksomhederne og planlægger kompetenceudvikling, som matcher de kompetencebehov og den udviklingsstrategi virksomheden har. Samtidig formidler de kontakt til uddannelsesafdelinger i EUC Nord og øvrige aktører i VEU Center Nord, hvor specialviden i forhold til virksomhedernes behov findes. Afdelingerne arbejder videre med kvalificering og planlægningen af specifikke kursusforløb. Samarbejdet med virksomhederne skal medvirke til at fremtidssikre virksomhederne i forhold til udviklingen og medarbejderne i forhold til fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Konsulenterne samarbejder med konsulenter og opsøgende medarbejdere på øvrige institutioner indenfor VEU Center Nord og VEU Center Aalborg Himmerland, med Job- og erhvervscentre samt øvrige aktører i forhold til beskæftigelsesindsatsen. EUC Nords udbud EUC Nord er godkendt til at udbyde og gennemføre kurser inden for følgende Fælles Kompetencebeskrivelser: Køretøjsområdet Svejsning og termisk skæring i metal Spåntagende metalindustri Bygge- og anlægsopgaver i lette materialer Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Mad til grupper med varierende behov for ernæring Rengøringsservice Grundkompetence chauffør - gods Grundkompetence lager & terminal Vejgodstransport Personbefordring med taxi Lastbilkran Arbejdets organisering ved produktion i industrien Eventgennemførelse kundeservice (del af Viden og forretningsservice) Eventudvikling koordination (del af Viden og forretningsservice) Teater-, udstillings- og eventområdet Individuel kompetencevurdering i AMU

3 3 Inden for følgende områder søges indgået udlægningsaftaler med andre godkendte skoler, så kurser kan udbydes kontinuerligt: Administration Ledelse Detailhandel Anlægsarbejder Automatik og procesteknisk område Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling Patientrelateret service på sygehuse Desuden vil der blive udbudt almene kurser fra Fælleskataloget samt kurserne Instruktør og elever i praktikcentret og Mål og læring i praktikcentret, som begge retter sig mod instruktører i praktikcentre. Yderligere kurser vil blive søgt gennemført ved indgåelse af udlægningsaftaler med godkendte skoler. Under Lov om åben uddannelse udbydes: enkeltfag inden for EUD merkantil og teknisk område enkeltfag inden for hhx og htx iværksætteruddannelsen i samarbejde med Aalborg Handelsskole. Der udbydes skræddersyede kurser som Indtægtsdækket Virksomhed (IV) efter behov Der er indgået driftsoverenskomst med VUC Nordjylland om gennemførelse af FVU undervisning, som omfatter FVU-dansk og FVU-matematik samt om gennemførelse af ordblindeundervisning. EUC Nord er for en 2 årig periode godkendt som forsøgsskole til gennemførelse af FVU undervisning for to-sprogede personer. Aktiviteten kan også gennemføres som supplement til elever på ordinære uddannelser. EUC Nord er godkendt til at udbyde danskuddannelse for udlændinge samt gennemføre dansk prøve 1, 2 og 3 og indfødsretsprøven. For at bidrage til integrationen af flygtninge og indvandrere gennemføres endvidere: Særligt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere Sprogværksted For at bidrage til den generelle opkvalificering af lokalområdets ledige udbydes følgende aktiviteter i samarbejde med Jobcentret: Vejlednings- og introduktionsforløb Ungdomsaktivering Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb samt enkeltpladser på ordinære uddannelsesforløb

4 4 Jobrotationsprojekter i den offentlige og private sektor Autobranchens Udviklingscenter Autobranchens Udviklingscenter er Danmarks førende uddannelses- og udviklingscenter inden for personvogne. Der udbydes uddannelser og kurser både som VEU-aktiviteter og som Indtægtsdækket Virksomhed. Herudover tilbydes en lang række konsulentydelser samt løsning af test- og udviklingsopgaver for autobranchen. Håndværkerakademiet Håndværkerakademiet handler om udvikling og innovation indenfor bygge- og anlægsbranchen. Sammen med samarbejdspartnere i erhvervsliv og uddannelsessystemet har vi udviklet et sted, som skal være med til at definere fremtidens byggeri og sætte fokus på håndværkets udvikling og innovation. I samarbejde med erhvervsliv, brancheorganisationer og højere uddannelsesanstalter gennemføres projekter, der har til hensigt at udvikle og fremtidssikre håndværksfagene og dets eksponenter. Herunder tilbydes også konsulent aktiviteter i virksomheder indenfor branchen. På efteruddannelsesområdet samarbejder vi løbende med fx Teknologisk Institut, Dansk Byggeri, Aalborg Universitet og kommunerne og mange flere gode partnere, der alle har interesse i et succesfuldt HåndværkerAkademi. Der udbydes kurser som både VEU-aktiviteter og som Indtægtsdækket virksomhed, og aktiviteterne gennemføres enten som holdaktiviteter eller i de åbne værksteder, hvor kursister kan gennemføre kurserne, så det passer ind i virksomhedens aktiviteter. IT-læring EUC Nord udbyder IT-læring i et åbent miljø med individuelle aftaler om uddannelsesforløb. Der gennemføres IT-kurser fra grundlæggende til avanceret niveau inden for programmer, som erhvervslivet efterspørger. Medarbejder- og ledelsesudvikling EUC Nord udbyder kurser inden for ledelse, projektledelse, Human Resource, personlig ledelse og medarbejderudvikling. Desuden udbydes akademiuddannelser i samarbejde med University College Nordjylland. Lederkurser gennemføres i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation og Byggeriets lederuddannelse gerne i samarbejde med produktionsvirksomheder Udliciteringspolitik I samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og med skolens bestyrelse vurderer EUC Nord, hvilke uddannelser eller elementer heraf, der vil være egnet til udlicitering, og i hvilke sammenhænge en sådan egnethed vil kunne komme i spil. Nogle elementer ligger umiddelbart tættere på at egne sig til udlicitering end andre. Det må dog nøje vurderes i hvert enkelt tilfælde, idet politikken for undervisning mod uddannelsesmål inden for Fælles Kompetence Beskrivelser ofte er en helhed, som man risikerer at miste ved en udlicitering.

5 5 Der henvises i øvrigt til Undervisningsministeriets vejledning af Inddragelsen af private som underleverandører i opgaveløsningen EUC Nord har valgt at være markedsorienteret, og hvis skolens kunder efterspørger løsning af uddannelseselementer hos private udbydere, eller skolen selv kan se en fordel for kunderne heri, vil skolen inddrage private underleverandører i opgaveløsningen. Der kan være tale om ansættelse af timelærere eller egentlig udlicitering til private eller offentlige virksomheder. Skolen vil i vurderingen lægge stor vægt på kvalitetsniveauet, så prisen ikke er afgørende for eventuelt valg af en underleverandør. Udgangspunktet vil være, at opgaven kan løses enten bedre til samme pris eller med samme kvalitet men billigere, og som grundlag for vurderingen vil der blive udarbejdet kalkulation for gennemførelse i eget regi. Heri vil også indgå vurdering af de administrative omkostninger i forbindelse med udliciteringen, hvori også tilsynsopgaven vil være omfattet. Ved udlicitering anvendes Undervisningsministeriets standardkontrakt for udlicitering. Der vil i forbindelse med udlicitering til en underleverandør gælde samme vilkår for gennemførelsen af uddannelsen, som er gældende for skolen, og EUC Nord vil have tilsynspligt i forhold hertil. EUC Nord har erfaring i at medvirke til løsning af uddannelsesopgaver ved brug af såvel private som andre offentlige udbydere af efterspurgte kompetencer. Skolens virksomhedskonsulenter har til opgave at analysere uddannelsesbehovet i markedet, herunder at inddrage aftagerne i beslutningsprocessen om valg af leverandør. Hvis skolen modtager henvendelser fra private firmaer, der måtte være interesseret i et samarbejde desangående, vil de blive behandlet seriøst. Der henvises også her til Undervisningsministeriets vejledning af Kvalitetssikring af de udliciterede elementer samt den samlede uddannelsesopgave EUC Nords kvalitetsstyringssystem vil blive anvendt også ved brug af underleverandører. De primære kvalitetsredskaber i forbindelse med brug af underleverandører inden for FKB-området vil være dokumentation af faglærerkvalifikationer samt anvendelse af evalueringssystemer godkendt af EUC Nord. Evalueringssystemet vil indgå i en løbende vurdering af underleverandørens egnethed. Sekundært vil også virksomheder og medarbejdere blive medtaget i de kundetilfredshedsanalyser, skolen med jævne mellemrum foretager, således at en sammenligning af kvaliteten vil være mulig. Marketing EUC Nord anvender saglig og professionel markedsføring af skolen, og skolens produkter er baseret på analyser af erhvervslivets og borgernes behov. Målet med markedsføringen er at øge kendskabet til den brede vifte af uddannelser, skolen udbyder. Markedsføringen skal end-

6 6 videre styrke skolens profil som en moderne og seriøs udbyder af voksen- og efteruddannelse samt som en attraktiv samarbejdspartner over for virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Markedsføringen understøtter det personlige salgs- og vejledningsarbejde, som virksomhedskonsulenter og vejledere dagligt udfører over for målgruppen. Markedsføringen henvender sig primært til medarbejdere og arbejdssøgende, uddannelsesansvarlige og ledelse i landets virksomheder, Jobcentre, A-kasser, kommuner og brancheorganisationer. Udbudspolitikken er vedtaget på ordinært bestyrelsesmøde den Richard Fynbo bestyrelsesformand A. Neil Jacobsen direktør

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere