Træfsikkerhed. Er der tilstrækkelig opmærksomhed på den strategiske udfordring? Hvorfor har behovet for at arbejde strategisk forandret sig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfsikkerhed. Er der tilstrækkelig opmærksomhed på den strategiske udfordring? Hvorfor har behovet for at arbejde strategisk forandret sig?"

Transkript

1 Af Bettina Eriksen Adm. Direktør Er der tilstrækkelig opmærksomhed på den strategiske udfordring? Hvorfor har behovet for at arbejde strategisk forandret sig? Indenfor stort set alle sektorer har man i den sidste årrække kunnet konstatere forandringer, af en karakter og størrelsesorden, der nærmest har kunnet karakteriseres som en brancheglidning, der ydermere ofte har ført til helt nye forretningsmæssige strukturer. Det har forårsaget en uforudsigelighed, en turbulens samt et helt andet kompleksitetsniveau når en given virksomheds platform og position skal udvikles. Årsagen til disse brancheglidninger og denne udvikling kan i stor udstrækning findes i markante makromæssige drivere, der også fremover vil have stor effekt på alle sektorer. Af væsentlige drivere kan nævnes den stigende globalisering, teknologiske kvantespring, liberalisering, homogenisering i lovgivning og forbrugsadfærd på tværs af geografiske grænser. Flere store super brandede virksomheder har i denne periode måttet se sig overhalet indenom af nye konkurrenter - og det på kun ganske få år. Det drejer sig om nye virksomheder, der har været i stand til at udnytte disse drivere til at etablere en helt ny forretningsmæssig position. Disse nytilkomne virksomheder har præsteret at etablere en markant forbedret matching til markedets behov. Det vil sige en betydelig højere cost efficiens kombineret med en betydelig større værditilvækst for kunderne. Denne markante forbedring har disse virksomheder kunnet basere på helt nye konkurrencedygtige forretningsmodeller. Afsættet herfor har været en helt anden og kreativ tilgang i forbindelse med vurdering af nytteværdien for kunden, samt en helt anden og kreativ tilgang til vurdering af mulighederne i det samlede værdikædesystem. Kundernes behov Matchinggrad Kundekrav Egenskaber Lettilgængelighed Ekspertrådgivning x x Træfsikkerhed Størst mulig værdi til færrest omkostninger cost efficiens x x Knowledge Mngm. Leveringssikkerhed Sortiment Leverandørens tilførelse af værdi 1

2 Således kan man f.eks. på top ti over de største virksomheder indenfor de forskellige sektorer iagttage en stor bevægelse på et billede, som en årrække tilbage var rimeligt fastlåst. Et markant eksempel herpå er blandt andet bevægelserne indenfor tele og data, hvor f.eks. Dell som helt ny virksomhed fik fravristet store markedsandele fra mastodonten IBM, netop ved en anderledes anskuelse af nytteværdien og værdikædesystemet. Dell valgte en ny forretningsmodel, hvor de teknologiske udviklinger i forbindelse med anvendelse af internettet samt dets udbredelse blev udnyttet. Dell anvendte bl.a. denne teknologiske udvikling til at springe distributørledet over. Den værditilvækst, som distributørledet ydede, kunne ikke blot erstattes af nettet, men helt nye muligheder kunne tages i anvendelse og til langt større cost efficiens. Dells direkte tilgang til end-userne samt kundernes mulighed for selv at sammensætte den løsning, der er optimal i forhold til deres konkrete behov, medfører også betydelige muligheder for Dells forbedring af konkurrencestyrken. Både den anderledes tilgang til udnyttelse af værdikædesystemet og træfsikkerheden i produktion efter kundernes behov har begge stor effekt på det samlede værdikædesystem. Effekter, der konkret resulterer i, at gennemløbstider i hele værdikæden kan reduceres markant, og lagerbindingen kan formindskes betydeligt. Desuden kan Dell f.eks. være hurtigere på markedet i forbindelse med lancering af nye nøglekomponenter fra underleverandører, der kan medføre, at løsningernes værdibidrag kan optimeres. Der kan fremhæves et væld af nye muligheder for at øge den samlede konkurrencestyrke. Endelig er kundernes egen sammensætning af løsning et væsentligt bidrag til den optimale matchinggrad. De prioriterer selv de egenskaber, de ønsker sig indenfor deres budgetmæssige rammer, og opnår dermed et produkt med meget stort værdibidrag i forhold til prisen. Dell placerede sig med sin anderledes tilgang til arbejdet med nytteværdi og værdikæde dermed i en markant anderledes position i forhold til den øvrige branche. Dell præsterede at flytte store markedsandele samtidig med, at de udviklede en stærk økonomisk performance. Værdikædesystemet Distributører Leverandører Komplementære/substituerende virksomheders værdikæde End-user Virksomhedens værdikæde Øge værdi i samlet værdikæde ved anderledes integration med øvrige aktørers værdikæde Ser vi på eksempler i udviklingen på ændrede industristrukturer kan iagttages, hvordan op til flere af de overordnede drivere har haft afgørende indflydelse på, at f.eks. den postale sektor og telesektoren i dag indgår i samme industri for så vidt angår elektronisk kommunikation. Indenfor den generiske nytteværdi for distancekommunikation har hver sektor hidtil dækket hvert sit område. Teleselskaberne dækkede nytteværdien ved direkte distancekommunikation via telefoni. Den postale sektor dækkede behovet for den del af distancekommunikationen, 2

3 hvor de kommunikerende parter ikke behøvede at indgå i kommunikationen i samme tidsrum igennem sektorens distribution af skriftlig korrespondance. Indledningsvis overtog telesektoren store dele af det totale marked i forbindelse med udnyttelse af udbygningen og udbredelsen af internettet. Efterfølgende medførte telesektorens etablering af sms-ydelsen, at der både blev skabt et helt nyt marked og samtidig gjort endnu et indhug mod den postale sektor, idet den skriftlige kommunikation nu ikke længere var afhængig af deltagernes fysiske adgang til internettet. Den postale sektor, hvor både den strategiske og forretningsmæssige platform smuldrede, tog senere konsekvensen af dette ved at udvikle nye produkter, der også tog internettes muligheder i anvendelse. Tilsvarende strukturelle forandringer hvor nye aktører benytter en teknologisk mulighed til at indtræde på et nyt marked gør sig gældende, når man iagttager udviklingen af mobiltelefonen. Produktets betegnelse er i dag slet ikke dækkende for de mange nytteværdier, der knytter sig hertil. Her er et eksempel på et produkt, hvis nytteværdier er udviklet i så stort et omfang, at det reelt indgår som en del af en ny konkurrentstruktur for mange traditionelle udbydere indenfor diverse elektroniske medier. Det kan f.eks. være udbydere indenfor elektroniske spil, palms, modems, kameraer, discman, vækkeurer, 12 volts tv, personsøgere, diktafoner m.m. Derudover har sms-funktionen på mobiltelefonen skabt et helt nyt behov med stor betydning for især den yngre befolkningsgruppes nytteværdi i forbindelse med dækning af sociale behov. Udnytte driveres påvirkning til øget matchinggrad Driveres påvirkning af markedernes udvikling og kundernes behov Markedsstørrelse og behov Markedsstørrelse og behov Øget nytteværdi Øget cost efficiens Turbulens, uforudsigelighed og øget kompleksitet stiller selvsagt helt anderledes krav til virksomhederne, der nu konstant må agere strategisk for til stadighed at sikre en fremtidssikker forretningsplatform. Yderligere stiller det også helt anderledes krav til måden, hvorpå der arbejdes med de strategiske perspektiver. Den ændrede tilgang til vurdering af nytteværdien skaber et meget større og svært overskueligt billede af konkurrence- og markedsstrukturer. Virksomheder i industrier, der traditionelt ikke har haft adgang til et givent marked, skal således ofte indgå i analyser for vurdering af mulige substitutter for opfyldelse af 3

4 samme nytteværdi. Det samme kan gøre sig gældende ved, at traditionelle adgangsbarrierer overvindes ved en ændret udnyttelse af det samlede værdikædesystem og giver adgang for nye konkurrenter. Omvendt kan den enkelte virksomhed også selv være med til at skabe en ny strategisk position igennem en ændret tilgang til arbejdet med de strategiske perspektiver, både for så vidt angår arbejdet med nytteværdi og værdikædesystemer. Forretningsudvikling er blevet en benhård strategisk disciplin af stor kompleksitetsgrad. Der kræves et stort hjemmearbejde, et stort overblik og herefter en fortsat fokuseret indsats, som er afgørende for den langsigtede overlevelse. Til gengæld er mulighederne for kvantespring i den strategiske position øget i betydelig udstrækning - men det gælder også for konkurrenterne. Hvad er forskellen på en forretningsplatform og en strategisk platform? I forbindelse med et helbredstjek på en virksomhed er det afgørende både at fokusere på konditionerne for forretningsplatformen og for den strategiske platform. Forretningsplatformen er udtrykket for den platform, der udgør virksomhedens nuværende position og situation. Heri indgår den nuværende position i markedet, forretningsporteføljens sammensætning, forretningsporteføljens kondition samt virksomhedens nuværende kapabilitet og værdikæde. Meget ofte kan der identificeres markante forbedringspotentialer i forbindelse med en indgående analyse af forretningsplatformen. Forbedringspotentialer der kan skabe en øjeblikkelig og kortsigtet forbedring af virksomhedens økonomiske og driftsmæssige performance samt skabe grundlag for frigørelse af ressourcer. Herved står virksomheden markant bedre rustet på sit basale fundament og dermed bedre rustet til at håndtere de strategiske udfordringer. Den strategiske platform skal analyseres for herved at kunne diagnosticere, hvorvidt den nuværende platform er fremtidssikker. Dette kræver viden om de drivere, der kan påvirke virksomhedens placering og position i fremtiden. Positionen betegner de markeder og behovsområder, virksomheden positionerer sig på. Placeringen betegner den konkurrencemæssige placering af virksomheden. Yderligere skal der etableres en viden om disse driveres bevægelse og hastigheden, hvormed de bevæger sig. Det, der i dag kan udgøre et solidt forretningsmæssigt fundament, kan vise sig at blive skrøbeligt på sigt. Platformen kan på sigt udhules, såfremt driverne f.eks. medfører etablering af nye markeder og bortfald af de eksisterende. Drivernes bevægelse kan også medføre, at der åbnes mulighed for at andre aktører kan tilføre større nytteværdi f.eks. med et helt andet set-up i kompetencer, ny forretningsmodel eller skabelse af nye behov. Dette blev udviklingen i den postale sektors platform, hvor teleselskaberne ved brug af den teknologiske driver kunne dække samme generiske behov med større nytteværdi og cost efficiens. Den postale sektor udviklede blot sit butikskoncept, men heri ligger der ingen bidrag til etablering af en fremtidssikker platform, men blot en øget udnyttelse af eksisterende kapacitetsomkostninger og dermed en justering af den forretningsmæssige platform. Et væsentligt bidrag til vurdering af den strategiske platform er at få etableret et billede af den generiske nytteværdi, der søges af det, der udgør virksomhedens marked. Dette kan i visse tilfælde vise sig at etablere et andet og langt større billede af, hvad der reelt er henholdsvis virksomhedens marked, og hvad der reelt udgør konkurrentstruktur. Derfor skal de identificerede driveres effekt også herefter kortlægges på det, der herved er identificeret som virksomhedens udvidede grundlag for det reelle og fremadrettede marked- og konkurrentbillede. Som regel vil en gennemgang og analyse af den strategiske platform give anledning til en forandring af den strategiske platform. En forandring der tager sit afsæt i, at en placering og positionering både markeds- og kompetencemæssigt søger at udnytte de effekter og bevægelser, der skabes af de identificerede drivere. Herved bidrages til at sikre, at virksomhedens 4

5 strategiske udvikling bliver fremtidssikker. Det vil sige, at der både bygges op og udvikles i de markeder og behovsområder, der understøtter en positiv udvikling frem mod en fremtidssikker platform. Desuden sikres, at den konstante udvikling, der er i virksomhedens ressourcer og kompetencer, også tager sit udgangspunkt i de ressource- og kompetenceområder, der understøtter en fremtidssikker platform. Det kan imidlertid ikke stå alene, da der konstant vil være bevægelse i forudsætningerne og påvirkning af den strategiske platform. Derfor skal indsatsen suppleres med en konstant strategisk overvågning og beredskab, så man hurtigt er i stand at udnytte udvikling og bevægelse i de faktorer og drivere, der påvirker de valgte udviklingsretninger. Herudover skal der etableres en kontinuerlig vurdering af nye muligheder, der måtte opstå i forbindelse med at optimere det totale værdikædesystem. Påvirkning og udvikling af den strategiske platform Macrodrivers Industri Marked Virksomhedsposition Strategisk platform Forretningsplatform Den forretningsmæssige platform betegner dermed virksomhedens performance og position, og udgør hermed det basale fundament for virksomheden. Den strategiske platform beskriver, hvorvidt virksomheden med sine nuværende dispositioner og udviklingsretninger bygger på en fremtidssikker platform. Det er afgørende at arbejde med begge elementer. Arbejder vi udelukkende med den forretningsmæssige platform risikerer vi, at selvom vi performer optimalt, sker det med afsæt fra en platform, der over tid ikke er overlevelsesdygtig. Arbejdes der derimod udelukkende med den strategiske platform, risikerer vi, at vi bevæger os i den rigtige retning og mod den rigtige position men i sneglefart og med en performance, der er for skrøbelig til, at vi får etableret den rigtige placering. Hvordan arbejder man med værktøjer? Som det gælder indenfor de fleste arbejdsområder, kan man godt have en god forståelse for sine værktøjer og deres anvendelse, man kan også have en god værktøjskasse, men alligevel ikke være i stand til at opnå gode resultater ved anvendelse heraf. Det kan enten være fordi man ikke anvender det optimale værktøj for den givne problemstilling og situation, eller fordi 5

6 man ikke anvender værktøjerne i den mest optimale rækkefølge, eller generelt bare udfører arbejdet med manglende præcision. Det er indiskutabelt, at arbejdet med strategisk udvikling er komplekst og kræver en meget stor værktøjskasse. Men udgangspunktet skal altid være en strategisk diagnose. Den strategiske diagnose er afgørende for etablering af det rette beslutningsgrundlag for det fortsatte forløb. For at kunne stille en strategisk diagnose er det afgørende at få skabt et dækkende billede af alle relevante forhold. Etablering af et dækkende billede kræver, at man anvender de helt rette værktøjer i den rigtige rækkefølge, som netop er optimal i den aktuelle situation. Hvorvidt værktøjerne tilhører den ene eller den anden strategiske skole er i den sammenhæng underordnet. Anvendelsen af værktøjerne skal kunne afdække de forhold, som er vigtige i forbindelse med at få besvaret de spørgsmål, som udgør grundlaget for at kunne stille en strategisk diagnose. Hvordan er den pågældende virksomheds konditioner og helbredsmæssige tilstand? Hvordan ser udviklingsperspektiverne ud? Hvor hårdt kan der sættes ind med det fortsatte arbejde, så man både tilgodeser virksomhedens parathed og behov for udvikling og forandring? Er der i det hele taget et fundament og et potentiale, der vurderes at være tilstrækkeligt til, at man får udbytte og gevinst af en efterfølgende forbedrings- og udviklingsindsats? Eller er der reelt tale om en situation, hvor det mest optimale er etablering af et afviklingsforløb? Målet er at opnå det absolut optimale resultat af det fortsatte arbejde. Risikoen er, at indsatsen kan gøre mere skade end gavn, såfremt indsatsen ikke er korrekt afstemt, eller der sker fejlagtig anvendelse af værktøjer eller forkert rækkefølge, hvormed de benyttes. En læge griber heller ikke øjeblikkeligt til skalpel nr. 7, når patienten klager over problemer med den ene nyre. Der foretages en indgående undersøgelse, hvorefter der stilles diagnose, som udgør grundlaget for, at det optimale behandlingsforløb struktureres. Når der skal arbejdes med en virksomheds overlevelse og eksistens, kræves tilsvarende et grundigt diagnosearbejde, der kan danne grundlag for strukturering af det optimale behandlingsforløb. Når disse forhold pointeres så kraftigt, ligger der også implicit heri en erkendelse af, at der ikke kan arbejdes optimalt med virksomheders strategiske udvikling udfra forud fastlagte modeller, opskrifter eller koncepter. Er værktøjerne valgt inden forundersøgelse og diagnose, kan et forløb have decideret skadelig indvirkning på virksomheden. I bedste fald medfører fremgangsmåden et forløb med middelmådigt resultat. I alle tilfælde vil fremgangsmåden være stærkt begrænsende for at opnå det optimale resultat. Anvendelsen af disse fremgangsmåder kan naturligvis være en nødvendighed i situationer, hvor den udførende endnu ikke har tilstrækkelig dybde og bredde i sit erfaringsgrundlag og derfor har behovet for at følge en fastlagt fremgangsmåde. Som det f.eks. kan være tilfældet med lægepraktikanten. Men i de fleste situationer må denne tilgang anses for at være stærk uhensigtsmæssig. Opbygges der ingen ekspertise og erfaring, eller slippes fremgangsmåden ikke over tid, vil det være en meget begrænsende faktor for udviklingen i performance og resultater. Det kan nærmest sidestilles ved at sammenligne den oplevelse, der kan opnås på Michelinrestauranten eller på holdet for finere madlavning. På Michelin-restauranten agerer den rutinerede og erfarne kok, som ikke benytter sig af opskrifter, men optimerer sin udførelse og sammensætning i forhold til at kunne anvende de mest optimale ingredienser udfra den nuværende råvaresituation. Tilberedningen sker udfra en optimal udnyttelse i forhold til ingrediensernes og råvarernes beskaffenhed. Sammensætningen sker i forhold til at etablere den bedste samlede oplevelse i forhold til de retter, der i øvrigt indgår i menuen. Herimod består madlavningsholdet af deltagere, der er urutinerede i denne disciplin og derfor må følge en nøje fastlagt opskrift. Dermed tages der ikke højde for de muligheder, der med et større perspektiv og en situationsbestemt tilgang måtte være for at opnå det bedst mulige resultat. 6

7 Derfor er den store værktøjskasse ikke nok i sig selv. Den skal kunne anvendes forskelligt og i forskelligt omfang i forhold til den givne situation for herved at kunne opnå det optimale resultat, både for den strategiske diagnose og den strategiske udviklingsproces. Desuden skal en strategisk udviklingsproces aldrig igangsættes uden, der forinden har været stillet en strategisk diagnose. Hvordan arbejdes der videre med den uendelige udfordring? Arbejdet med den strategiske udvikling er omfattet af høj kompleksitet, og der skal ofte arbejdes med etablering af nye og utraditionelle forretningsmæssige strukturer og positioner. Aldrig har behovet for ekstern sparring været større. Udfordringen i at arbejde med markant nytænkning medfører yderligere store krav i forbindelse med at håndtere virksomhedens paradigme. Nogle virksomheder bliver så fastlåste i deres paradigme, at det kan sammenstilles med, at bakspejlet antager en størrelse, der helt blokerer for udsynet igennem forruden. Når det så er sagt, er det væsentlig at pointere, at der i enhver strategisk udviklingsproces bør være stor involvering af virksomhedens ressourcepersoner. Der er flere forskellige gode argumenter for denne inddragelse. Meget ofte vil netop mellemlederne og virksomhedens nye unge kræfter være værdifulde bidragsydere i en strategisk udviklingsproces. Et argument for inddragelse er, at mellemlederen ofte besidder en betydningsfuld og detaljeret viden indenfor sit ledelsesområde og de eksterne faktorer, der umiddelbart er tilknyttet dette. Denne viden skal indgå i en symbiose med den vidensopsamling, der er væsentlig at indhente indenfor andre ledelsesområder. Stillingtagen til kategorier af viden samt niveau for detaljeringsgrad, dybde og bredde i vidensopsamling skal ske i takt med, at de undersøgelser der indgår i den strategiske diagnose, skrider frem. Der analyseres løbende og analyseresultaterne er afgørende for beslutninger vedrørende den næste vidensopsamling. Efter den strategiske diagnose kan det resterende forløb struktureres, og også her kan de nævnte medarbejdergrupper indgå med positiv effekt på det samlede resultat. Et andet argument for inddragelse af de nævnte medarbejdergrupper er resultatet af den udvikling, de herved automatisk kommer til at indgå i. Igennem den strategiske opsamling, strukturering af viden, indsigt i analyseresultater, opmærksomhed på analyseresultaternes effekt på det fortsatte forløb vil de deltagende parter indgå i en betydelig personlig udviklingsproces. Denne proces ruster dem til at være en del af det strategiske beredskab, når den initierende udviklingsproces er tilendebragt. De har igennem processen både fået etableret et commitment og et strategisk fokus. Det giver dem både det personlige drive og forudsætningerne for at overvåge og handle strategisk. Herved kan udviklingsprocessen fortsætte i et tilstrækkeligt tempo og på et kvalificeret niveau. Et tredje argument for inddragelse er, at der i virkeligheden bliver tale om en regulær unfreezing proces. Der bliver på denne måde automatisk arbejdet med at få opløst de barrierer i paradigmet, som er hindrende for den ønskede udvikling og forandring af virksomheden. Der etableres igennem processen en ny kultur. De oppebærer den nye kultur og opnår igennem processen en status, hvorved den nye kultur bliver stærkt rustet til at udkonkurrere den gamle kultur. Således nedbrydes hurtigt de forhold i paradigmet, som er blokerende for virksomhedens fortsatte udvikling. En effektiv proces der ikke har kostet virksomheden uhørt mange ressourcer at gennemgå. Det betyder, at strukturering og design for udførelsen af såvel den strategiske diagnose, den strategiske udviklingsproces og herefter forandringsprocessen på flere områder har afgørende indflydelse på den kapabilitet, der udvikles i virksomheden. En kapabilitet som er en væsentlig forudsætning for virksomhedens fortsatte stategiske udvikling. En udvikling der er nødvendig at have kontinuerligt for at sikre en fremtidssikker strategisk platform. 7

8 Hvor mange virksomheder agererer reelt på et tilstrækkeligt strategisk niveau? Indledningsvist blev spurgt til, hvorvidt der er tilstrækkelig opmærksomhed på den strategiske udfordring. Som det må fremgå, er opmærksomhed ikke nok i sig selv for at etablere et stærkt fundament for en virksomheds fremtidige eksistens. Udviklingen i industri- og konkurrencestrukturer, den fortsatte øgede hastighed der til stadighed kan iagttages for udviklingen samt den fortsat øgede kompleksitet er alle forhold, der har medført markant højere krav til, hvordan der arbejdes strategisk. Dette krav er særligt stort for virksomheder med dansk udgangspunkt. Dels medfører hjemmemarkedets lille størrelse, at der udfra en volumenbetragtning ikke er tale om en hjemmebanefordel. Dels har den danske velfærdsmodel medført en formentlig tiltænkt situation, hvor vilkårene for erhvervslivet har medført et reduceret behov for den andel af arbejdsstyrken med lavere uddannelse. En fortsat succesfuld udvikling af velfærdsstaten har afgørende indflydelse på konditionerne for erhvervslivets udvikling og omvendt. Disse forhold øger tilsvarende presset på erhvervslivet for at arbejde strategisk med etablering af øget værditilvækst og betydelig nytænkning på et stærkt konkurrencedygtigt grundlag. Så alt i alt tegner der sig et billede af et udgangspunkt, hvor det er af afgørende vigtighed, at virksomheder konstant agerer strategisk på et højt kvalificeret niveau, der tager højde for de udfordringer, vi reelt set står i. De strategiske udfordringer vil både i omfang, kompleksitet og udviklingshastighed øges over tid. Så når der spørges til hvor mange virksomheder der reelt set agerer på et tilstrækkeligt strategisk niveau, skal det ses i lyset af, at arbejdet med strategisk forretningsudvikling har ændret sig markant. Konditionerne for at arbejde med strategisk forretningsudvikling har ændret sig markant. Og aldrig har behovet været større - ikke kun p.g.a. truslerne, men også p.g.a. mulighederne heri. 8

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 DJØFS REPRÆSENTANTSKAB DEN 28. APRIL 2016 Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 Djøfs strategi 2016/17 Djøf er en forening dannet af medlemmerne. Visionen for Djøf er,

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Kend din kerneopgave og kerneydelserne. - fra strategi til hverdags værdi

Kend din kerneopgave og kerneydelserne. - fra strategi til hverdags værdi Kend din kerneopgave og kerneydelserne - fra strategi til hverdags værdi Fokus Vælg på kerneydelserne dit fokus KERNEOPGAVEN Kerneopgaven er omdrejningspunktet for enhver handling i organisationen. Den

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Forandringens forandring

Forandringens forandring Forandringens forandring Hvad har vi lært om forandringer sammen med vores kunder i tiden efter finanskrisen? Del 2: Anbefalinger til udvikling af lederens rolle i en forandringsproces White paper Indhold

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Tid og sted: Fredag den 28. juni

Tid og sted: Fredag den 28. juni Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 141 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd Y Tid og sted: Fredag den

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016 Holmstrupgård Retningslinje for Ledelse Virksomhedsplan 2015 2016 Februar 2015 Indholdsfortegnelse Holmstrupgårds virksomhedsplan...1 Mission...1 Vision...1 Fundamentet, der baner vejen for visionen...2

Læs mere

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag.

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Virksomheder i vækst Århus 16. september 2015 1 Disposition 1. Profil af det

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Kunsten at implementere forandringer! Hvordan holder ledere fokus på ledelse i forandringstider?

Kunsten at implementere forandringer! Hvordan holder ledere fokus på ledelse i forandringstider? Kunsten at implementere forandringer! Hvordan holder ledere fokus på ledelse i forandringstider? Oplæg den 8. juni 2011 Afdelingschef Ditte Hughes Koncern HR, Uddannelse, Udvikling, Arbejdsmiljø www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

MEDIEPOLITIK FOR KLUBBERNE

MEDIEPOLITIK FOR KLUBBERNE MEDIEPOLITIK FOR KLUBBERNE UNDER VIBORG UNGDOMSSKOLE JANUAR 2016 KLUBBER PÆDAGOGISK TILGANG Børn og unge er i dag udsat for et bombardement af mediepåvirkninger. Vi vil, som ansvarlige fagpersoner, gerne

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV 1. Overordnede pointer Onsdag den 26. februar 2011 Professor, dr.jur. Niels Fenger Tak for invitationen til at komme her i dag og give en indledende

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng

innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng Torben Møller-Hansen, Direktør Foreningen Nydansker Stiftet i 1998 Formål: At nedbryde barrierer mellem nydanskere og

Læs mere

Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333. Notat. Børn, Unge og Kulturudvalget. Styregruppen Fremtidens Dagtilbud. www.odder.

Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333. Notat. Børn, Unge og Kulturudvalget. Styregruppen Fremtidens Dagtilbud. www.odder. Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børn, Unge og Kulturudvalget Styregruppen Fremtidens Dagtilbud Evalueringsaftale vedr. Fremtidens Dagtilbud Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

VI HAR IKKE RÅD TIL AT LADE VÆRE!

VI HAR IKKE RÅD TIL AT LADE VÆRE! Evidensbaseret forældretræningsprogram målrettet familier med ADHD eller ADHDlignende vanskeligheder ADHD-foreningen 2015: En tidlig og forebyggende indsats for familier med ADHD VI HAR IKKE RÅD TIL AT

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder Det Gode Partnerskab Guide til bedre udbud og samarbejder 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Gør ADHD til håb og handlekraft

Gør ADHD til håb og handlekraft Gør ADHD til håb og handlekraft ADHD-foreningens målsætningsprogram 2016 2018 Oplæg til godkendelse på ADHD-foreningens Landsmøde 29. maj 2016 EN KORT BAGGRUND Da ADHD-foreningen blev dannet i 1982, fandtes

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Digitale læremidler som forandringsmotor

Digitale læremidler som forandringsmotor Artiklen er bragt i bogen 'Den digitale bog - fra papir til pixels', udgivet af Foreningen for Boghåndværk, nov. 2015 Digitale læremidler som forandringsmotor Thomas Skytte og Karin Eckersberg Udviklingen

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Vigtigste tendenser i verdensøkonomien. Juni 2008

Vigtigste tendenser i verdensøkonomien. Juni 2008 Juni 2008 Vigtigste tendenser i verdensøkonomien Der er indenfor kort tid sket en markant ændring i markedets vurdering af centralbankernes prioritering af faldende vækst og stigende inflation. Det skyldes

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Postboks 909 3900 Nuuk 13. marts 2006 TTO Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Der henvises til Direktoratets

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan fremover få tilbudt at supplere deres oprindelige fysiske støtte med en ny, teknisk løsning Nye velfærdsteknologiske

Læs mere

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter Praksisnær innovation I 2013 fik professionshøjskolerne, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademierne midler til at igangsætte

Læs mere

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center SERVICE design Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Dansk Design Center SERVICEdesign et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Udgivet af: Dansk Design Center HC Andersens Boulevard 27

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Af specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel beskriver, hvordan en professionel bestyrelse kan involvere sig i landbrugsvirksomhedens

Læs mere

Thürmer Tools. Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og

Thürmer Tools. Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og Thürmer Tools Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og dybere kendskab til kunderne banede vejen ud af krisen. Fremadrettet ser Thürmer Tools store

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen PRESSEMEDDELELSE 4. april, 2011 Nu vender beskæftigelsen De danske virksomheder tror nu på vækst og ansætter igen. Der er skabt 21.000 nye job i årets første tre måneder og forventningen er 33.000 nye

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere