Indhold. Leder. Kære læser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Leder. Kære læser"

Transkript

1 Indhold 2 3 Tre nye pjecer om kortlægning og nuancering Århus Amt blev færdig med V1- kortlægningen 1 Jordforurening.info Kort info 12 STRESOIL workshop i Polen 13 Artikelovervågning Leder Kære læser Leo Ellgaard Søren A. V. Nielsen Charlotte Weber Kit Jespersen Selvom vi i det sidste nummer af AVJinfo bekendtgjorde, at bladet også i 2007 ville hedde AVJinfo er det os en glæde alligevel at kunne præsentere jer for ET NYT BLAD nemlig det I sidder med foran jer. Jordforurening.info er bladets nye navn, og layoutet har fået en smuk ansigtsløftning som vi selv er meget tilfredse med. Indholdet i bladet vil være og blive, det I kender, nemlig fagligt relevante artikler, nyttig viden og ny information, som alle vores læsere er velkomne til at bidrage med. Vi håber, at bladet, i endnu højere grad end tidligere, bliver brugernes blad, og at I har lyst til at formidle den viden, som I har og får, til lige netop denne kreds af fagfolk og andre interesseret på jordforureningsområdet. God læselyst med dette første nye nummer! Videnscenter for Jordforurening Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax

2 Information 3 nye pjecer om kortlægning og nuancering De fem regioner og Videncenter for Jordforurening har nu afsluttet arbejdet med udarbejdelsen af følgende tre nye pjecer: Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Pjecerne kan læses og hentes på de fem regioners hjemmesider. Derudover vil pjecerne foreligge i en trykt udgave. Se pjecerne på Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

3 I Århus Amt har der de sidste to år været meget stor fokus på at færdiggøre kortlægning af mulige forurenende aktiviteter efter jordforureningsloven - V1- kortlægningen. I slutningen af 2004 vedtog amtsrådet at tilføre ekstra ressourcer til området, hvilket gjorde det muligt at løse opgaven, uden at andre opgaver blev nedprioriteret. I starten af 2005 blev organisationen tilpasset, flere blev ansat, projektet blev planlagt, og arbejdet gik i gang. Trods forhindringer undervejs, herunder en strukturreform, lykkedes det at løse opgaven inden for den givne tidsramme. Færdiggørelsen af V1-kortlægningen betyder, at det nu er mere trygt at købe bolig i det tidligere Århus Amt. Risikoen for, at der er en ukendt forurening på en ejendom, er blevet meget mindre, end den var for to år siden. Også kommuner, ejendomsmæglere og boligadvokater har glæde af, at V1- kortlægningen i det tidligere Århus Amt nu er færdig. Århus Amt blev færdig med V1- kortlægningen Af Carsten Vejergang, Carl Bro (tidligere afdelingsleder i Århus Amt) og Nanna Seidelin, Region Midtjylland (tidligere Århus Amt) Baggrund Ifølge jordforureningsloven skal amterne kortlægge jordforureningssituationen i Danmark og skride til handling over for forurening, der truer sundhed og miljø. På vidensniveau 1 (V1) kortlægges mulige forurenede grunde. I Århus Amt er dette i praksis sket med en 3-trins-raket bestående af udarbejdelse af en bruttoliste, udarbejdelse af en historisk redegørelse og til sidst en vurdering af, om der er grundlag for V1- kortlægning. Jordforureningsloven giver efterfølgende en boligejer ret til at få undersøgt sin V1-kortlagte ejendom inden for 2 år, hvis boligejeren anmoder amtet herom. I perioden indsamlede Århus Amt informationer om mulige forurenende aktiviteter fra gamle telefonbøger, registre og lignende. Det skete med henblik på at få et overblik over lokaliteter, hvor der havde været aktiviteter, som kunne give anledning til en forurening af jorden. Resultatet var en usorteret og ikke-kvalitetssikret bunke af adresser, matrikelnumre og lignende, som udgjorde bruttolisten med cirka matrikler. Borgerne i Århus Amt blev ikke bekendtgjort med oplysninger på bruttolisten, hvilket skyldes, at brutto- Jordforurening.info

4 listen var et foreløbigt arbejdspapir. Dertil kom, at der erfaringsmæssigt frifindes cirka 60 % af arealerne i overgangen fra bruttoliste til V1-kortlægning. Århus Amt ønskede heller ikke unødigt at bekymre et stort antal borgere. Bruttolisten er siden 1999 øget med yderligere ca matrikler, som er kommet til gennem årerne. I november 2004 besluttede Udvalget for Miljø og Trafik at iværksætte en strategi, hvor alle ejere af ejendomme, som var på bruttolisten, skulle have deres ejendom vurderet inden udgangen af På det tidspunkt var der cirka matrikler tilbage på bruttolisten, som manglede at blive vurderet. Beslutningen udsprang af ønsket om, at amtet ikke skulle ligge inde med en bruttoliste med informationer om en mulig jordforurening, uden at den pågældende grundejer var orienteret om det. Udvalget for Miljø og Trafiks beslutning om at fremskynde afviklingen af bruttolisten betød, at der skulle tilføres ekstra midler til jordforureningsområdet, da udvalget ikke ønskede at neddrosle de øvrige aktiviteter på jordforureningsområdet. Der blev således bevilliget 3,5 ekstra årsværk samt 5,25 mio. kr. pr. år til arbejdet med afvikling af bruttolisten og til den forventede øgede aktivitet på undersøgelsesområdet som følge af 2-års-reglen. Tilførslen af ekstra ressourcer betød, at de øvrige opgaver inden for jordforureningsloven fortsat kunne løses uden at gå på kompromis med kvalitet og svarfrister. Opgaven Oprindeligt var der ca matrikler på bruttolisten. Dette antal steg gennem tiden til knap matrikler. I november 2004 resterede der cirka matrikler, hvor kortlægningsgrundlaget skulle vurderes inden udgangen af Bruttolisten blev grovsorteret, og der skulle indhentes supplerende historisk information for at sikre, at der reelt havde været en muligt forurenende aktivitet på lokaliteten (en række adresser fra den usorterede bunke viste sig f.eks. at være adressen på direktørens privatbolig eller lignende). Den supplerende historiske information blev vurderet. Og et antal adresser/matrikelnumre identificeres, som f.eks. har huset en aktivitet, der kan være kilde til forurening. Grundejeren orienteres om denne viden, og lokaliteten kortlægges på Vidensniveau 1. Kortlægningen tinglyses og registreres i det landsdækkende matrikelregister samt på Århus Amts hjemmeside under Natur og Miljø Oplysninger på kort/arealinfo. 4 Videnscenter for Jordforurening

5 Århus Amt blev færdig... Hvordan løste vi opgaven? Som forberedelse til V1-kortlægningen blev der gennemført en organisationsændring og ansat nye medarbejdere. Alle medarbejdere blev inddraget i kortlægningsopgaven. Det blev defineret, hvor meget den enkelte skulle bidrage til kortlægningsarbejdet. Sagsbehandlerne blev opdelt i to grupper med hver sin gruppekoordinator. Opgaven blev opdelt i delprojekter (puljer). Puljerne blev inddelt kommunevis og større kommuner blev opdelt i flere puljer. Opgaven med indsamling af historisk materiale blev løst af rådgivere, som også sammenskrev oplysningerne til en historisk redegørelse. Inden bruttolisten blev sendt til rådgiver, blev listen gennemgået, og for en del lokaliteter kunne kortlægningsgrundlaget vurderes ud fra de oplysninger, amtet allerede var i besiddelse af. Der blev lavet en 2-års projektplan over, hvornår de enkelte puljer skulle sendes til rådgiver, og hvilken rådgiver der skulle løse opgaven. Det betød, at ressourcerne hos rådgiverne blev optimalt udnyttet. Samtidig gav det rådgiverne bedre muligheder for at planlægge deres arbejde. Imødekommenhed og hjælpsomhed hos kommunerne betød meget i forbindelse med indsamling af arkivmateriale. Af projektplanen fremgik det også, hvilken sagsbehandler der var ansvarlig for de forskellige puljer. Den ansvarlige sagsbehandler stod både for at sende opgaven til rådgiver og efterfølgende for at træffe afgørelse i sagerne ud fra oplysningerne i de indkomne historiske redegørelser. Opdelingen af opgaven i delprojekter var med til at gøre opgaven mere overskuelig, og samtidigt var det med til at skabe ejerskab over for de enkelte delprojekter. Tidsplanen og fordelingen af opgaverne gjorde det muligt for den enkelte sagsbehandler at planlægge sin tid. Opgaven blev også mere overskuelig, da den enkelte sagsbehandler i princippet kun behøvede at koncentrere sig om sine egne puljer. Fordelingen af puljer til forskellige sagsbehandlere havde dog den ulempe, at der var en tendens til dine sager og mine sager. Gruppekoordinatorens opgave var at afholde regelmæssige gruppemøder og på den måde holde fokus på den samlede opgave. På gruppemøderne blev status for de enkelte delprojekter gennemgået. Faglige diskussioner om kriterier for kortlægning og konkrete sager blev også drøftet på gruppemøderne. Opdelingen i grupper gav mulighed for, at man inden Jordforurening.info 5

6 for gruppen kunne hjælpe hinanden i perioder med spidsbelastning. Undervejs i opgaveløsningen blev der løbende lavet opgørelser over, hvor langt vi var nået, illustreret ved kortlægningsbarometeret figur 1. Kortlægningsbarometeret viser fremdriften med afvikling af bruttolisten. Dertil har der været en løbende opfølgning på de enkelte puljer med hensyn til fremdrift og tidsforbrug. Det har givet mulighed for at justere med mandskab eller midler, hvis der var puljer, som af den ene eller anden grund var kommet bagud i forhold til den overordnede tidsplan. Statusopgørelserne har været med til at sikre, at vi holdt fokus på opgaven samt været en motiverende faktor, da det har synliggjort, at vi stille og roligt arbejdede os igennem opgaven. Vigtige redskaber for at nå målet var også: optimal brug af it og paradigmer, effektivisering af sagsgangen, EU-udbud og kortlægningskriterier. Optimal brug af it var af stor betydning for løsning af opgaven. Herunder kan nævnes flettefiler, som betød, at data fra ROKA kunne overføres direkte til et brev i sagsbehandlingssystemet (ESDH). De i forvejen udarbejdede paradigmer var her en stor hjælp. Også links i ROKA, som førte direkte til den pågældende matrikel enten i OIS (offentlig informationssystem) eller i GIS. It-løsningerne betød, at tiden anvendt på administration blev reduceret. Dobbeltbogføring i ROKA og sagsbehandlingssystem har været en ulempe. JAR-databasen, som afløser ROKA, løser på sigt dette problem, da JAR kobles til sagsbehandlingssystemet. Figur 1. Her ses kortlægningsbarometeret, som viser fremdriften i løsning af opgaven. KORTLÆGNINGSBAROMETER Total Total vurd Antal matrikler Afsluttede V1 V2 Rest Dato Videnscenter for Jordforurening

7 Århus Amt blev færdig... Sagsgangen blev effektiviseret ud fra LEAN-principper. Det vil sige, at alle procedurer og arbejdsgange i forbindelse med en V1-kortlægning blev gennemgået. Unødvendige procedurer blev fjernet. Gennemgangen viste desuden, at sagsbehandlerressourcerne var den begrænsende faktor i processen. Derfor blev afsendelse af breve, opdatering af ROKA mv. efterfølgende udført af assistenter. Denne effektivisering betød, at der blev frigjort ressourcer hos sagsbehandlerne, således at arbejdsbyrden hos den begrænsende faktor blev minimeret. En ulempe ved ændringen af sagsgangen var, at det betød flere led i processen. Gennemførelse af EU-udbud og deraf følgende rammekontrakt med rådgiverne, som skulle indsamle historisk materiale, var en stor hjælp. Rammekontrakten sikrede et konstant flow uden løbende tidskrævende kontraktforhandlinger. De i forvejen nedskrevne kortlægningskriterier var i høj grad med til at sikre et fælles grundlag for sagsbehandlingen. Kriterierne betød, at vi undgik for mange tidskrævende diskussioner undervejs. Vi blev færdige! Fra 1. januar 2005 og frem til 2. december 2006 har vi vurderet de resterende cirka matrikler på bruttolisten. Der er dog en lille restpulje på 263 matrikler. Restpuljen består af igangværende sager som eksempelvis frivillige oprydninger og Oliebranchens Miljøpulje (OM). På figur 2 ses kortlægningsstatus for Århus Amt ved udgangen af Knap matrikler er V1-kortlagt, matrikler er V2-kortlagt, og af de oprindelige ca matrikler på bruttolisten er mere end matrikler afsluttet uden kortlægning. Færdiggørelsen af V1-kortlægningen betyder, at det nu er mere trygt at købe bolig i det tidligere Århus Amt. Risikoen, for at der er en ukendt forurening på en ejendom, er blevet meget mindre end for to år siden. Det betyder en større tryghed for boligkøbere og grundejere. Grundejere i Århus Amt vil således Jordforurening.info

8 være orienteret om, at deres ejendom er registreret som muligt forurenet, hvis amtet har fundet materiale, der kan dokumentere dette. Det giver en stor tryghed, især for potentielle boligkøbere, at alle grunde nu er registreret. Afslutningen af V1-kortlægningen betyder også, at ejendomsmæglere og boligadvokater nu kan nøjes med at slå op på amtets hjemmeside for at se, om en ejendom er kortlagt. For igangværende sager og OMsager vil grundejer altid være orienteret. I forbindelse med afslutningen af V1-kortlægningen har vi udsendt en pressemeddelelse. Dog kunne det være en god ide at orientere kommunerne og ejendomsmæglerne direkte om, at V1- kortlægningen nu er afsluttet. Internt i Afdeling for Jordforurening har amtsrådets beslutning om at afsætte ekstra ressourcer til jordforureningsområdet, samt det at have en klar og veldefineret opgave, sat en stor fokus på medarbejderne. Denne fokus har både positive og negative sider Afsluttet uden kortlægning Antal matrikler V1-KORTLAGT 1622 V1-KORTLAGT Figur 2. Søjlediagrammet viser kortlægningsstatus i Århus Amt ultimo Videnscenter for Jordforurening

9 En af de positive sider var, at vi var del af en vigtig opgave, som vi fik et ekstra mandat til at løse. Endvidere tilkendegav ledelsen og politikerne jo en klar prioritering af opgaverne på jordforureningsområdet, hvilket også må betragtes som positiv, da det viser interesse for området. På den negative side skal nævnes presset på, om vi nu kunne løse opgaven inden for den givne tid og med de tildelte ressourcer. Dertil kommer, at dette pres har været at mærke over en periode på 2 år. Det kan ikke anbefales at definere så stor en opgave med så lang en tidshorisont og med så stor politisk bevågenhed, som tilfældet har været i denne opgave. Oven i det hele kom også hele usikkerheden omkring den enkeltes job i forbindelse med strukturreformen. Hvis vi skulle starte forfra i dag, ville vi sørge for en større buffer i opgaveløsningen samt en oftere justering af tidsplanen. For den enkelte sagsbehandler har det koncentrerede arbejde, over en forholdsvis lang periode med en bestemt type opgave, givet mulighed for læring og justering af arbejdsrutinerne undervejs gennem løsning af opgaven. Denne læring og justering/optimering af arbejdsrutinerne har været en tilfredsstillende faktor, idet sagsbehandlerne har haft følelsen af, at man godt kan udvikle på en rutinepræget opgave. Vi har alt i alt kørt en rutinepræget opgave igennem på en hurtig måde ved at benytte os af redskaber som uddelegering af ansvar, sikre synlighed i fremdrift med opgaveløsningen, markere succeser og sidst men ikke mindst ved at være gode kollegaer, der har tilbudt sin hjælp, når det har brændt på i de enkelte puljer. Århus Amt blev færdig! Jordforurening.info

10 kortinfo Velkommen tilbage! Charlotte Weber er tilbage i Videncenter for Jordforurening pr. 2. maj 2007 efter endt barselsorlov. CLU-IN.ORG udvalgte nyheder Se clu-in.org for download af dokumenter, powerpoint indlæg og podcasts New Search Options for Archived Internet Seminars & Podcasts Over the past 8 years, we have presented Internet Seminars covering WW a wide variety of technical topics related to hazardous waste characterization, monitoring, and remediation. For each seminar topic, we have selected the highest-quality offering for placement in our archives. In addition to browsing all 129 archived seminars, you may now also search the archives for seminars that interest you based on keywords, sponsors, and archived date. Protocol for Use of Five Passive Samplers to Sample for a Variety of Contaminants in Groundwater This report was produced by the Interstate Technology and Regulatory Council (ITRC). This guidance contains protocols for five passive sampling technologies. Passive sampling is synonymous with nopurge sampling. The technologies included in this document include Snap SameTM and HydrasleevelTM (grab-type well water samplers); regenerated-cellulose dialysis membrane sampler and rigid, porous polyethylene sampler (diffusion/ equilibrium-type samplers), and GORETM Module (a diffusion and sorption-type sampler). The intent of the current document is to provide a sound guidance on how to properly deploy and collect samples using passive devices. Mass Flux Toolkit The Mass Flux Toolkit, developed for the Department of Defense ESTCP program, is an easy-to-use, software tool that enables users 10 Videnscenter for Jordforurening

11 kortinfo to learn about different mass flux approaches, calculate mass flux from transect data, and apply mass flux values to manage groundwater plumes. The Toolkit presents the user with three main options: a module to calculate the total mass flux across one or more transects of a plume, calculate the uncertainty in the calculation, and plot mass flux vs. distance to show the effect of remediation/impact of natural attenuation processes; a module allowing users to perform critical dilution calculations for plumes approaching production wells or streams. An additional feature calculates the capture zone of the supply well and compares it to the transect used to calculate the mass flux, directing the user to alter the transect dimensions if the transect does not encompass the capture zone; and a module that provides a review of theory and methods of estimating mass flux. Monitoring and Remediation Optimization System (MAROS) The Monitoring and Remediation Optimization System (MAROS) software has been developed by Groundwater Services Inc. and the University of Houston for the Air Force Center for Environmental Excellence (AFCEE) in accordance with the AFCEE Long-Term Monitoring Optimization guide. The software provides site managers with a strategy for formulating appropriate long-term groundwater monitoring programs that can be implemented at lower costs. MAROS is a decision support tool based on statistical methods applied to site-specific data that accounts for relevant current and historical site data as well as hydrogeologic factors (e.g. seepage velocity) and the location of potential receptors (e.g., wells, discharge points, or property boundaries). Based on this sitespecific information the software suggests an optimization plan for the current monitoring system in order to efficiently achieve the termination of the monitoring program. Nanotechnology - DNAPL- Remediation The Superfund Basic Research Program (SBRP), in collaboration with the Environmental Protection Agency (EPA), presents Nanotechnology - DNAPL Remediation. In the last decade, the potential to use nanoparticles (particles <100nm in size) for environmental remediation has attracted much attention, particularly to address the challenging scenarios encountered with Dense Non-Aqueous Phase Liquid (DNAPL) contamination. This seminar will explore both the theoretical potential and practical challenges associated with the application of nanoscale particles for in situ remediation of DNAPLs. Jordforurening.info 11

12 Hydraulisk inducerede sprækker i lavpermeable sedimenter. Bemærk den karakteristiske skålform Foto: STRESOIL, Klint, 06 0,5 m White fracture 2,05 m Red fracture 3,1 m b. g. s Green fracture 3,6 m b. g. s STRESOIL workshop i Polen I september 2006 blev den 1. internationale workshop om In Situ Stimulation and Remediation and Contaminated fractured Soils (STRESOIL, EU s 6. rammeprogram) afholdt i Stettin i Polen. Foruden halvanden dag med præsentationer var der en feltekskursion til testområdet, der ligger i Kluczewo - en nedlagt russisk militærbase i det nordlige Polen. Ud over projektgruppens 10 medlemmer var der 9 deltagere fra Danmarks rådgiverbranche, DTU og regioner samt projektets EU-kontaktperson. I Kluczewo er der en forurening med flybrændstof af dimensioner, der får Kær12 gaard Plantage til at syne meget lille: der er lokaliseret i alt 17 hotspots med et samlet areal på ca. 50 ha og et total forurenet jordvolumen på m3 eller ca. 5 mio. tons, eller over lastbiler. I et område på ca. 100 m2 har STRESOIL foretaget hydraulisk frakturering i de lavpermeable sedimenter og efterfølgende foretaget dampoprensning i området. Der er anvendt indfarvet sand til fyld i sprækkerne, og de er derfor, som det fremgår af fotografiet, meget nemme at genfinde i udgravningen. Videnscenter for Jordforurening

13 ARTIKELovervågning Af freelance konsulent Trine Korsgaard Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtig indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner. 1 Jura, økonomi og politik Udkast til ny bekendtgørelse om anmeldelse af flytning af jord Bekendtgørelsen skal erstatte den eksisterende bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om Anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal. Hensigten med at udarbejde en ny bekendtgørelse om anmeldelse af jordflytninger er at forbedre og forenkle reglerne om flytning af jord. Dette skal ses på baggrund af, at antallet af anmeldelsespligtige jordflytninger kan forventes at stige, efterhånden som flere arealer kortlægges i medfør af Lov om forurenet jord og som følge af den nye områdeklassificering, der er fastlagt i lov nr. 507 af 7. juni Udkastet er udarbejdet i et udvalg om flytning af jord med deltagelse af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Dansk Byggeri, Dansk Transport og Logistik, kommunale og private modtageanlæg for jord samt Advokatsamfundet. De vigtigste nyheder i udkastet er beskrevet i Notat om nye elementer (se under Høringsmateriale). Bekendtgørelsen er i høring frem til 7. maj Udkastet kan hentes på Høringssvar inden for jord til den tidligere gældende olietankbekendtgørelse Den tidligere gældende olietankbekendtgørelse (bek. nr. 633 af 27. juni 2005) er blevet ændret og har i den forbindelse været i høring. På Miljøstyrelsen hjemmeside kan du hente høringsmaterialet, høringssvarene og et høringsnotat omhandlende høringssvarene. Den nye bekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2007, er bek. nr af 13. december Materialet kan hentes på Ny Vandforsyningslov Der er foretaget en gennemskrivning af vandforsyningsloven, som dækker alle ændringer fra 1999 til og med 2006, hvilket bl.a. angår implementering af Vandrammedirektivet og Kommunalreformen. Susanne Vangsgård. danskvand, nr. 2, april 2007, årgang 75, side 40. ISSN Se bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 71 af Bekendtgørelsen kan hentes på Høring af ny bekendtgørelse om digital indberetning af geofysiske data Bekendtgørelsen fastlægger det dataformat, som skal anvendes af rådgivere og andre, som indberetter resultater af geofysiske undersøgelser af grundvand og råstoffer. Jordforurening.info 13

14 Indberetningen sker til en database på GEUS. GEUS har udarbejdet en teknisk vejledning, som anvendes ved indberetningen. Der er henvist til denne vejledning i bekendtgørelsen. Høringsfristen er udløbet den 10. april Hent bekendtgørelsen på Bedre tider for grundvandet? Artiklen fortæller, hvordan en kommende vejledning for udlægning af beskyttelsesområder tæt på vandboringer, i kombination med skærpet lovgivning, kan skabe bedre vilkår for en aktiv beskyttelse af grundvandsressourcen. Gyrite Brandt og Jens Andersen, Københavns Energi. danskvand, nr. 2, april 2007, årgang 75, side ISSN Kortlægning og undersøgelser Flyfotos afslører skjulte lossepladser For hele Danmark eksisterer der flyfoto fra de seneste år og landkort tilbage til slutningen af 1800-tallet. Sammenlignes flyfoto fra forskellige årtier, vil det kunne afsløres, om der har været en losseplads. De forskellige overflyvninger forekommer i forskellige målestoksforhold, og orienteringen af kortene varierer. Ved at scanne og standardisere fotos og kort og definere oplysninger som GIS-temaer kan der foretages en direkte sammenligning. Steffen Damgaard Nielsen, Carl Bro. Teknik og Miljø, nr , side ISSN (OBS tidsskriftet hed tidligere Stads- og Havneingeniøren). Checklister ved undersøgelser Videncenter for Jordforurening har udarbejdet en systematisk metode til at gennemgå de aktiviteter, der indgår i undersøgelser på forurenede grunde. Rapportens bilagsdel indeholder checklister til brug ved indledende undersøgelser, ved afgrænsende undersøgelser og ved besigtigelser. Her findes også eksempler på diagram til konceptuel model og kvalitetsplan samt et rapportparadigma. Listerne kan hentes på Lizzi Andersen, Anke Oberender, Christian Grøn, DHI Institut for Vand og Miljø. Checklister ved undersøgelser Teknik og Administration nr. 1, Udgivet af Videncenter for Jordforurening. Rapporten kan hentes på Nuancering af kortlagte boligejendomme Som led i lovændringen (Lov nr. 507 af ) af jordforureningsloven (Lov nr. 370 af 2. juni 1999) blev det indført, at regionerne som led i kortlægningen på Vidensniveau 2 skal indplacere forureningen på boligejendomme i en forureningskategori afhængig af risikoen ved forureningen i forhold til den aktuelle anvendelse af arealet. Nuanceringen af kortlægningen skal hjælpe boligejeren til lettere at forstå betydningen af den kortlagte forurening på ejendommen. Nuanceringen af kortlægningen skal ligeledes hjælpe dem, der står for at skulle købe, sælge eller belåne en forurenet boligejendom. Nuancering af kortlagte boligejendomme. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 1, Vejledningen kan hentes på 14 Videnscenter for Jordforurening

15 ARTIKELovervågning 3 Stoftransport og omsætning Kolloid-faciliteret transport af glyphosat og pendimethalin - Kvantificering og modellering Glyphosat og pendimethalin kan transporteres med porevandet gennem 50 cm lange jordsøjler. Udbragt på søjler og udtaget fra pløjet jord var ca. 70 % af det transporterede pesticid bundet til kolloider. Glyphosat sprøjtet på minimalt bearbejdet jord dækket med halmrester og mos blev overvejende transporteret i opløst form, fordi glyphosaten ikke sorberede til planteresterne. Der blev ikke opnået kemisk ligevægt under transporten. Strømningerne er allerede i få cm s dybde koncentreret i få makroporer i jordsøjlerne. Dorthe Lærke Baun; Merete Styczen; Michael Juul Lønborg; et al. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, nr. 107, ISBN Publikationen kan hentes på 4 Risikovurdering Pesticidtruslen mod grundvandet fra pesticidpunktkilder på oplandsskala Rapporten omhandler udvikling af en pesticiddatabase og et risikovurderingsværktøj til brug i forbindelse med arbejdet med pesticidpunktkilder i forhold til grundvandsforurening. Pesticiddatabasen er en database over pesticiders fysiskkemiske egenskaber samt deres spredning og skæbne i miljøet. Risikovurderingsværktøjet beregner pesticidbelastningen og transport i et opland til et vandværk. Både databasen og risikovurderingsværktøjet er web-baseret. Henrik Bay; Peter Møller Christensen; Jóhann Dalian; Carsten Fog et Jordforurening.info 15

16 ARTIKELovervågning al. Miljøprojekt nr. 1152, 2007 fra Miljøstyrelsen. ISBN Publikationen kan hentes på Risikovurdering af pesticidpunktkilder Formålet med projektet er at sætte risikovurderingen af pesticidpunktkilder på gårdspladser i system. Undersøgelsen bygger på undersøgelser af forureningsudbredelsen på 5 lokaliteter, litteraturstudier og interview af grundejere om deres praksis vedr. pesticider, herunder anvendte mængder, hvor den potentielle kildestyrke bestemmes. Henrik Bay; Kirsten Rügge; NIRAS. Miljøprojekt, 1158, 2007 fra Miljøstyrelsen. ISBN Publikationen kan hentes på www. mst.dk. Strategier over for pesticidtruslen mod grundvandet fra punktkilder Forprojekt Rapporten indeholder forslag til projekter til at afklare forureningsrisikoen ved pladser, hvor der tidligere er påfyldt pesticider, og hvor påfyldningsudstyret er skyllet. Poul L Bjerg; Nina Tuxen; Lars Elkjær, et al. Miljøprojekt nr. 1159, 2007 fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan hentes på Fuel additives - A risk screening of additives to gasoline and diesel Videncenter for Jordforurening har udarbejdet en rapport om de additiver, der tilsættes benzin og diesel. Risikoscreeningen resulterede i en liste på 8 additivstoffer, hvor en øget risiko for grundvandet ved spild ikke kan udelukkes, og for ét af stofferne en mulig risiko for luft. Kun 2 af stofferne er særligt miljøfarlige. Fuel additives - A risk screening of additives to gasoline and diesel. Teknik og Administration nr. 3, Udgivet af Videncenter for Jordforurening. Rapporten kan hentes på 5 Afværgeteknik og monitering Undersøgelse af passiv ventilation af det kapillarbrydende lag Formålet med denne undersøgelse af passiv ventilation af det kapillarbrydende lag på 2 lokaliteter er at få større viden om forureningsudbredelsen og ventilationen i det kapillarbrydende lag. Undersøgelserne viser, at der er stor variation af TCE og PCE i det enkelte kapillarbrydende lag. Den viser også, at ventilation har en væsentlig reducerende effekt på indholdet af poreluftkoncen-trationen. Rapporten giver en række anbefalinger til, hvordan passiv ventilation kan udføres, og hvordan den kan testes. Undersøgelse af passiv ventilation af det kapillarbrydende lag. Teknik og Administration nr. 2, Udgivet af Videncenter for Jordforurening. Rapporten kan hentes på 16 Videnscenter for Jordforurening

17 Håndbog - Byggetekniske foranstaltninger i forbindelse med byggeri på forurenede grunde Der er udarbejdet et værktøj (en håndbog), som kan hjælpe miljømyndighederne i deres sagsbehandling vedrørende etablering af byggetekniske foranstaltninger til sikring af indeklima i byggeri på forurenede lokaliteter. I håndbogen beskrives transportveje for flygtige forureningsstoffer til indeklimaet i bygninger, omfanget af en typisk byggeteknisk gennemgang samt afværgeprincip og relevante kontrolområder i relation til etablering af typiske byggetekniske foranstaltninger. Jacob Skou; Henrik Husum Nielsen; Inger Asp Fuglsang; et al. NIRAS; Miljøprojekt nr. 1147, 2007 fra Miljøstyrelsen. ISBN Publikationen kan hentes på www. mst.dk. Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering - Hovedrapport Denne rapport belyser muligheden for at anvende stimuleret in situ reduktiv deklorering som afværgeteknologi i forhold til danske lokaliteter, der er forurenet med chlorerede opløsningsmidler. Der er gennemført et pilotprojekt med stimuleret reduktiv deklorering i et aktivt system med lovende resultater. Projektet har vist, at det er muligt at designe, etablere og drive et aktivt system med oppumpning og recirkulation af grundvand tilsat donor. Torben Højbjerg Jørgensen; Lars Nissen; Laila Nielsen et al. Miljøprojekt nr. 1148, 2007 fra Miljøstyrelsen. ISBN Til denne hovedrapport hører der en bilagsrapport udgivet som Miljøprojekt nr. 1149, Publikationen kan hentes på Jordforurening gav nyt lys til materielgård Artiklen beskriver fjernelse af fri fase dieselolie fra en materielgård ved Århus Kommunes Materielgård i Lystrup. I alt vurderes der at være spildt op mod liter dieselolie. Ved afværgepumpning med seks pumpebrønde er der indtil nu fjernet liter diesel. John Edelberg Kyhl, Århus Kommune og Asger Vestergaard, Grontmij, Carl Bro. Teknik og Miljø nr. 4, 2007, side ISSN (OBS tidsskriftet hed tidligere Stads- og Havneingeniøren.) Fjernelse af jord ved og under huse hvordan kan det gøres, og hvad koster det? Artiklen beskriver det priskatalog, som Miljøstyrelsen har udarbejdet. Kataloget redegør for de tekniskøkonomiske forhold ved mekanisk fjernelse af jordforurening ved og Jordforurening.info 17

18 ARTIKELovervågning under huse. Priskataloget består af 4 sædvanlige bygningstyper med op til 3 forskellige funderingsforhold/jordtyper. Ud fra priskataloget er det muligt at opstille et realistisk overslag over udgifterne til oprensning af et konkret forureningstilfælde uden at skulle udarbejde et projekt og detailoverslag. Erling V. Fischer, Palle Grølsted; Inger Asp Fuglsang et al.; NIRAS. Teknik og Miljø nr. 4, 2007, side ISSN (OBS tidsskriftet hed tidligere Stadsog Havneingeniøren). 6 Miljøvurdering Miljøvurdering af termisk assisteret jordrensning (dampoprensning) Dette projekt har undersøgt, hvorvidt dampinjektion til oprensning af jordforurening påvirker jordens naturlige økosystemer og struktur. Projektet er udført på arealer i Hedehusene, hvor der har været udført dampinjektion. Der blev konstateret forandringer i de mikrobielle samfund under og efter dampinjektion. Visse forandringer var stabile i længere tid, herunder fremvækst af den varmeresistente svamp aspergillus fumigatus, som er potentielt humant patogen. Der blev ikke konstateret ændringer i jordens fysiske egenskaber, som forventes at medføre betydelige negative ændringer i drænforhold for grundvand. John Jensen; Morten Strandberg; Hubert de Jonge; et al. Miljøprojekt, nr. 1157, 2007 fra Miljøstyrelsen. ISBN Rapporten kan hentes på 7 Hardware og metodebeskrivelser Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO Denne vejledning indeholder en beskrivelse af gældende lovgivning og en teknisk anvisning på, hvordan størrelsen og placeringen af et boringsnært beskyttelsesområde kan fastlægges i forhold til en vandindvindingsboring. Endvidere listes de forhold, som kommunen evt. kan gives påbud mod eller nedlægges forbud mod inden for beskyttelsesområdet for at undgå forurening af indvindingen. Boringsnære beskyttelsesområder BNBO. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2, Vejledningen kan hentes på 8 Geologi og hydrogeologi Grundvandsmodel for Københavns Amt , Del 1 Hovedstadsområdets problemer med et vandkredsløb i ubalance skyldes påvirkninger fra årtiers overpumpning af grundvandsressourcen, byudvikling og klimaændringer. Der foreligger nu en historisk grundvandsmodel for årene , der er i stand til at beskrive og kvantificere disse påvirkninger. Grundlaget er dermed til stede for at belyse tiltag, der sikrer et fremtidigt bæredygtigt vandkredsløb. Jan Jeppesen. Vand og Jord nr. 1, årgang, side ISSN Videnscenter for Jordforurening

19 9 Andre udgivelser Mega Sites oprensning, regulering og eksport Den 25. april 2007 holdt ATV Jord og Grundvand et møde med ovennævnte titel. Emner på mødet var bl.a.: Hvad er Mega Sites? Tre cases fra danske lokaliteter: Københavns Havn, Naverland ved Glostrup og Kærgård Plantage. Dr. Neal Durant fra USA fortalte om de amerikanske erfaringer med Mega Sites efterfulgt af Miljøstyrelsen, som fortalte om valg af afværgeteknik ved Høfde 42. Dagen sluttede med to indlæg om potentiale for eksport af miljøteknisk viden og teknologi på jord- og grundvandsområdet. Kompendium fra ATV Jord og Grundvandsmøde den 25. april Mega Sites oprensning, regulering og eksport. Kompendiet fra mødet kan købes hos ATV, se Teknologiprogram for jordog grundvandsforurening 2007 I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2007 gives der en oversigt over de projekter, der er sat i gang under ordningen, og der beskrives projektforslag for Bevillingen for 2007 er på 5,4 mio. kr. I 2007 planlægges 3-5 feltprojekter samt et antal udrednings-projekter. Siden ordningen trådte i kraft i 1996, er der igangsat 169 projekter. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening Orientering fra Miljøstyrelsen, nr ISBN Publikationen kan hentes på Kvaliteten af det danske drikkevand for perioden Denne rapport er udarbejdet til information af forbrugerne om kvaliteten af det danske drikkevand for årene Danmark skal hvert 3. år offentliggøre en rapport om det danske drikkevands kvalitet, hvilket fremgår af Rådets direktiv nr. 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand - kendt som drikkevandsdirektivet. Kontrollen viser, at for de fleste parametres vedkommende, både de kemiske og de mikrobiologiske, er kvalitetskravet overholdt næsten 100 %. For nogle enkelte stoffer er overholdelsesprocenten lidt lav (74-85 %). Kvaliteten af det danske drikkevand for perioden Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 4, ISBN Rapporten kan hentes på Jordforurening.info 19

20 kursus KALENDEREN Dato Hvem Hvad Hvor Mere info maj 2007 Battelle In-Situ and On-site Bioremediation Symposium Baltimore, Maryland, USA 23. maj 2007 ATV Jord og Grundvand Principper for miljøgodkendelser af husdyrbrug i forhold til påvirkninger af grund- og overflade vand samt naturen 14. juni 2007 ATV Jord og Grundvand Jordforureningsloven anno 2007 Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte Videnscenter for Jordforurening Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax September 2007 EnviNa R åstofmøde 2007 Fyn september 2007 NGWA 2007 NGWA/U.S. EPA Fractured Rock Conference: State of the Science and Measuring Success in Remediation Portland, Maine 3. oktober 2007 ATV Jord og Grundvand Arsen Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus C conf/ cfm 24. oktober 2007 ATV Jord og Grundvand Udvaskning fra forurenet jord og restprodukter Oktober 2007 EnviNa Temamøde om tilladelser efter Jordforureningslovens 8 Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense COK Odense eller Fredericia udgives af Videnscenter for Jordforurening og udkommer fire gange årligt på papir og elektronisk. 8. november november 2007 ATV Jord og Grundvand EnviNa Grundvandsmodeller for modelfolk Temamøde om tilladelser efter Jordforureningslovens 8 Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte COK Odense eller Fredericia Redaktør: Kit Jespersen Layout: Ulla Hilden, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Overblik 1. Det nuværende paradigme 2. En vision 3. Byggesten og

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april 2007 RESUMÉ Mega

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1 Metode til kvantificering af konceptuel og parameterusikkerhed ved beregning af forureningsflux og koncentrationer fra forurenede lokaliteter (V2 niveau) Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S.

Læs mere

GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation

GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation Session C2 - Nyt weborienteret risikovurderingsværktøj og moderne metagenomanalyser. Den 8. juni 2016 Natur & Miljø 2016 DTU Miljø: Poul L. Bjerg,

Læs mere

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Morten Bondgaard, Jord & Råstoffer, Region Midtjylland Cheminova, 2. december 2010 www.regionmidtjylland.dk NorthPestClean

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder ATV vintermøde 2015 Vi må da kunne bruge vores samlede erfaringer til noget fremadrettet. Nina Tuxen Sandra Roost Trine Skov Jepsen Katarina Tsitonaki

Læs mere

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER Seniorforsker Carsten Langtofte Larsen Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) ATV MØDE GRUNDVANDSMONITERING - TEORI, METODER

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Bilag 1 Definition af udtræk fra databaser Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Definition af udtræk fra databaser

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Disposition. Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen. Klimaforandringer. Case Eskelund. Case Horsens havnebasin/fjord.

Disposition. Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen. Klimaforandringer. Case Eskelund. Case Horsens havnebasin/fjord. www.regionmidtjylland.dk Punktkilder, grundvand og klimaforandringer Erfaringer fra risikovurderinger i Region Midtjylland. Rolf Johnsen Disposition Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen Klimaforandringer

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

Forurening i vores kalkmagasiner Hvad er problemet og hvordan handler vi? ATV møde Schæffergården Gentofte den 26. november 2014 Peter Tyge, NIRAS

Forurening i vores kalkmagasiner Hvad er problemet og hvordan handler vi? ATV møde Schæffergården Gentofte den 26. november 2014 Peter Tyge, NIRAS Forurening i vores kalkmagasiner Hvad er problemet og hvordan handler vi? ATV møde Schæffergården Gentofte den 26. november 2014 Peter Tyge, NIRAS HVOR LIGGER ØLSEMAGLE 2,5 km fra Køge Bugt Terrænkote

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld 1 Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld Trussel mod grundvand Trussel mod boliger Anden risiko 2 Oprensning Opgravning og destruktion/deponering Insitu - destruktion/immobilisering

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Lossepladser og overfladevand

Lossepladser og overfladevand Lossepladser og overfladevand Nina Tuxen, Sanne Skov Nielsen, Sandra Roost, John Pedersen, Orbicon Trine Korsgaard, Jørn K. Pedersen, Helle Broch, Alice Ulstrup, Region Syddanmark Poul L. Bjerg, Anne T.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø Mette Christophersen Region Syddanmark 2 In-Situ Chemical Oxidation (ISCO) Stærk oxidant (e.g.

Læs mere

Indkapsling af forurening ved Høfde 42

Indkapsling af forurening ved Høfde 42 Indkapsling af forurening ved Høfde 42 Børge Hvidberg, Region Midtjylland Renare Mark - ATV 29. nov. 2007 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Struer Kommune. Forureningsundersøgelse af børnehaverne i Struer Kommune

Struer Kommune. Forureningsundersøgelse af børnehaverne i Struer Kommune Forureningsundersøgelse af børnehaverne i Struer Kommune Baggrunden for at gå i gang Erfa-jord Region Midtjylland Niras oplæg Hjem og præsenter Natur & Miljø forestår undersøgelsen, de andre betaler! Hvordan

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Jens Peter Nielsen - Rambøll Mads Georg Møller - Rambøll Ansvar, kommunikation og forventningsafstemning

Læs mere

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet?

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Tage V. Bote, specialist, Jordforurening og EDD 1 Baggrund for min indlæg to delprojekter udført for

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere