Indhold. Leder. Kære læser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Leder. Kære læser"

Transkript

1 Indhold 2 3 Tre nye pjecer om kortlægning og nuancering Århus Amt blev færdig med V1- kortlægningen 1 Jordforurening.info Kort info 12 STRESOIL workshop i Polen 13 Artikelovervågning Leder Kære læser Leo Ellgaard Søren A. V. Nielsen Charlotte Weber Kit Jespersen Selvom vi i det sidste nummer af AVJinfo bekendtgjorde, at bladet også i 2007 ville hedde AVJinfo er det os en glæde alligevel at kunne præsentere jer for ET NYT BLAD nemlig det I sidder med foran jer. Jordforurening.info er bladets nye navn, og layoutet har fået en smuk ansigtsløftning som vi selv er meget tilfredse med. Indholdet i bladet vil være og blive, det I kender, nemlig fagligt relevante artikler, nyttig viden og ny information, som alle vores læsere er velkomne til at bidrage med. Vi håber, at bladet, i endnu højere grad end tidligere, bliver brugernes blad, og at I har lyst til at formidle den viden, som I har og får, til lige netop denne kreds af fagfolk og andre interesseret på jordforureningsområdet. God læselyst med dette første nye nummer! Videnscenter for Jordforurening Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax

2 Information 3 nye pjecer om kortlægning og nuancering De fem regioner og Videncenter for Jordforurening har nu afsluttet arbejdet med udarbejdelsen af følgende tre nye pjecer: Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Pjecerne kan læses og hentes på de fem regioners hjemmesider. Derudover vil pjecerne foreligge i en trykt udgave. Se pjecerne på Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

3 I Århus Amt har der de sidste to år været meget stor fokus på at færdiggøre kortlægning af mulige forurenende aktiviteter efter jordforureningsloven - V1- kortlægningen. I slutningen af 2004 vedtog amtsrådet at tilføre ekstra ressourcer til området, hvilket gjorde det muligt at løse opgaven, uden at andre opgaver blev nedprioriteret. I starten af 2005 blev organisationen tilpasset, flere blev ansat, projektet blev planlagt, og arbejdet gik i gang. Trods forhindringer undervejs, herunder en strukturreform, lykkedes det at løse opgaven inden for den givne tidsramme. Færdiggørelsen af V1-kortlægningen betyder, at det nu er mere trygt at købe bolig i det tidligere Århus Amt. Risikoen for, at der er en ukendt forurening på en ejendom, er blevet meget mindre, end den var for to år siden. Også kommuner, ejendomsmæglere og boligadvokater har glæde af, at V1- kortlægningen i det tidligere Århus Amt nu er færdig. Århus Amt blev færdig med V1- kortlægningen Af Carsten Vejergang, Carl Bro (tidligere afdelingsleder i Århus Amt) og Nanna Seidelin, Region Midtjylland (tidligere Århus Amt) Baggrund Ifølge jordforureningsloven skal amterne kortlægge jordforureningssituationen i Danmark og skride til handling over for forurening, der truer sundhed og miljø. På vidensniveau 1 (V1) kortlægges mulige forurenede grunde. I Århus Amt er dette i praksis sket med en 3-trins-raket bestående af udarbejdelse af en bruttoliste, udarbejdelse af en historisk redegørelse og til sidst en vurdering af, om der er grundlag for V1- kortlægning. Jordforureningsloven giver efterfølgende en boligejer ret til at få undersøgt sin V1-kortlagte ejendom inden for 2 år, hvis boligejeren anmoder amtet herom. I perioden indsamlede Århus Amt informationer om mulige forurenende aktiviteter fra gamle telefonbøger, registre og lignende. Det skete med henblik på at få et overblik over lokaliteter, hvor der havde været aktiviteter, som kunne give anledning til en forurening af jorden. Resultatet var en usorteret og ikke-kvalitetssikret bunke af adresser, matrikelnumre og lignende, som udgjorde bruttolisten med cirka matrikler. Borgerne i Århus Amt blev ikke bekendtgjort med oplysninger på bruttolisten, hvilket skyldes, at brutto- Jordforurening.info

4 listen var et foreløbigt arbejdspapir. Dertil kom, at der erfaringsmæssigt frifindes cirka 60 % af arealerne i overgangen fra bruttoliste til V1-kortlægning. Århus Amt ønskede heller ikke unødigt at bekymre et stort antal borgere. Bruttolisten er siden 1999 øget med yderligere ca matrikler, som er kommet til gennem årerne. I november 2004 besluttede Udvalget for Miljø og Trafik at iværksætte en strategi, hvor alle ejere af ejendomme, som var på bruttolisten, skulle have deres ejendom vurderet inden udgangen af På det tidspunkt var der cirka matrikler tilbage på bruttolisten, som manglede at blive vurderet. Beslutningen udsprang af ønsket om, at amtet ikke skulle ligge inde med en bruttoliste med informationer om en mulig jordforurening, uden at den pågældende grundejer var orienteret om det. Udvalget for Miljø og Trafiks beslutning om at fremskynde afviklingen af bruttolisten betød, at der skulle tilføres ekstra midler til jordforureningsområdet, da udvalget ikke ønskede at neddrosle de øvrige aktiviteter på jordforureningsområdet. Der blev således bevilliget 3,5 ekstra årsværk samt 5,25 mio. kr. pr. år til arbejdet med afvikling af bruttolisten og til den forventede øgede aktivitet på undersøgelsesområdet som følge af 2-års-reglen. Tilførslen af ekstra ressourcer betød, at de øvrige opgaver inden for jordforureningsloven fortsat kunne løses uden at gå på kompromis med kvalitet og svarfrister. Opgaven Oprindeligt var der ca matrikler på bruttolisten. Dette antal steg gennem tiden til knap matrikler. I november 2004 resterede der cirka matrikler, hvor kortlægningsgrundlaget skulle vurderes inden udgangen af Bruttolisten blev grovsorteret, og der skulle indhentes supplerende historisk information for at sikre, at der reelt havde været en muligt forurenende aktivitet på lokaliteten (en række adresser fra den usorterede bunke viste sig f.eks. at være adressen på direktørens privatbolig eller lignende). Den supplerende historiske information blev vurderet. Og et antal adresser/matrikelnumre identificeres, som f.eks. har huset en aktivitet, der kan være kilde til forurening. Grundejeren orienteres om denne viden, og lokaliteten kortlægges på Vidensniveau 1. Kortlægningen tinglyses og registreres i det landsdækkende matrikelregister samt på Århus Amts hjemmeside under Natur og Miljø Oplysninger på kort/arealinfo. 4 Videnscenter for Jordforurening

5 Århus Amt blev færdig... Hvordan løste vi opgaven? Som forberedelse til V1-kortlægningen blev der gennemført en organisationsændring og ansat nye medarbejdere. Alle medarbejdere blev inddraget i kortlægningsopgaven. Det blev defineret, hvor meget den enkelte skulle bidrage til kortlægningsarbejdet. Sagsbehandlerne blev opdelt i to grupper med hver sin gruppekoordinator. Opgaven blev opdelt i delprojekter (puljer). Puljerne blev inddelt kommunevis og større kommuner blev opdelt i flere puljer. Opgaven med indsamling af historisk materiale blev løst af rådgivere, som også sammenskrev oplysningerne til en historisk redegørelse. Inden bruttolisten blev sendt til rådgiver, blev listen gennemgået, og for en del lokaliteter kunne kortlægningsgrundlaget vurderes ud fra de oplysninger, amtet allerede var i besiddelse af. Der blev lavet en 2-års projektplan over, hvornår de enkelte puljer skulle sendes til rådgiver, og hvilken rådgiver der skulle løse opgaven. Det betød, at ressourcerne hos rådgiverne blev optimalt udnyttet. Samtidig gav det rådgiverne bedre muligheder for at planlægge deres arbejde. Imødekommenhed og hjælpsomhed hos kommunerne betød meget i forbindelse med indsamling af arkivmateriale. Af projektplanen fremgik det også, hvilken sagsbehandler der var ansvarlig for de forskellige puljer. Den ansvarlige sagsbehandler stod både for at sende opgaven til rådgiver og efterfølgende for at træffe afgørelse i sagerne ud fra oplysningerne i de indkomne historiske redegørelser. Opdelingen af opgaven i delprojekter var med til at gøre opgaven mere overskuelig, og samtidigt var det med til at skabe ejerskab over for de enkelte delprojekter. Tidsplanen og fordelingen af opgaverne gjorde det muligt for den enkelte sagsbehandler at planlægge sin tid. Opgaven blev også mere overskuelig, da den enkelte sagsbehandler i princippet kun behøvede at koncentrere sig om sine egne puljer. Fordelingen af puljer til forskellige sagsbehandlere havde dog den ulempe, at der var en tendens til dine sager og mine sager. Gruppekoordinatorens opgave var at afholde regelmæssige gruppemøder og på den måde holde fokus på den samlede opgave. På gruppemøderne blev status for de enkelte delprojekter gennemgået. Faglige diskussioner om kriterier for kortlægning og konkrete sager blev også drøftet på gruppemøderne. Opdelingen i grupper gav mulighed for, at man inden Jordforurening.info 5

6 for gruppen kunne hjælpe hinanden i perioder med spidsbelastning. Undervejs i opgaveløsningen blev der løbende lavet opgørelser over, hvor langt vi var nået, illustreret ved kortlægningsbarometeret figur 1. Kortlægningsbarometeret viser fremdriften med afvikling af bruttolisten. Dertil har der været en løbende opfølgning på de enkelte puljer med hensyn til fremdrift og tidsforbrug. Det har givet mulighed for at justere med mandskab eller midler, hvis der var puljer, som af den ene eller anden grund var kommet bagud i forhold til den overordnede tidsplan. Statusopgørelserne har været med til at sikre, at vi holdt fokus på opgaven samt været en motiverende faktor, da det har synliggjort, at vi stille og roligt arbejdede os igennem opgaven. Vigtige redskaber for at nå målet var også: optimal brug af it og paradigmer, effektivisering af sagsgangen, EU-udbud og kortlægningskriterier. Optimal brug af it var af stor betydning for løsning af opgaven. Herunder kan nævnes flettefiler, som betød, at data fra ROKA kunne overføres direkte til et brev i sagsbehandlingssystemet (ESDH). De i forvejen udarbejdede paradigmer var her en stor hjælp. Også links i ROKA, som førte direkte til den pågældende matrikel enten i OIS (offentlig informationssystem) eller i GIS. It-løsningerne betød, at tiden anvendt på administration blev reduceret. Dobbeltbogføring i ROKA og sagsbehandlingssystem har været en ulempe. JAR-databasen, som afløser ROKA, løser på sigt dette problem, da JAR kobles til sagsbehandlingssystemet. Figur 1. Her ses kortlægningsbarometeret, som viser fremdriften i løsning af opgaven. KORTLÆGNINGSBAROMETER Total Total vurd Antal matrikler Afsluttede V1 V2 Rest Dato Videnscenter for Jordforurening

7 Århus Amt blev færdig... Sagsgangen blev effektiviseret ud fra LEAN-principper. Det vil sige, at alle procedurer og arbejdsgange i forbindelse med en V1-kortlægning blev gennemgået. Unødvendige procedurer blev fjernet. Gennemgangen viste desuden, at sagsbehandlerressourcerne var den begrænsende faktor i processen. Derfor blev afsendelse af breve, opdatering af ROKA mv. efterfølgende udført af assistenter. Denne effektivisering betød, at der blev frigjort ressourcer hos sagsbehandlerne, således at arbejdsbyrden hos den begrænsende faktor blev minimeret. En ulempe ved ændringen af sagsgangen var, at det betød flere led i processen. Gennemførelse af EU-udbud og deraf følgende rammekontrakt med rådgiverne, som skulle indsamle historisk materiale, var en stor hjælp. Rammekontrakten sikrede et konstant flow uden løbende tidskrævende kontraktforhandlinger. De i forvejen nedskrevne kortlægningskriterier var i høj grad med til at sikre et fælles grundlag for sagsbehandlingen. Kriterierne betød, at vi undgik for mange tidskrævende diskussioner undervejs. Vi blev færdige! Fra 1. januar 2005 og frem til 2. december 2006 har vi vurderet de resterende cirka matrikler på bruttolisten. Der er dog en lille restpulje på 263 matrikler. Restpuljen består af igangværende sager som eksempelvis frivillige oprydninger og Oliebranchens Miljøpulje (OM). På figur 2 ses kortlægningsstatus for Århus Amt ved udgangen af Knap matrikler er V1-kortlagt, matrikler er V2-kortlagt, og af de oprindelige ca matrikler på bruttolisten er mere end matrikler afsluttet uden kortlægning. Færdiggørelsen af V1-kortlægningen betyder, at det nu er mere trygt at købe bolig i det tidligere Århus Amt. Risikoen, for at der er en ukendt forurening på en ejendom, er blevet meget mindre end for to år siden. Det betyder en større tryghed for boligkøbere og grundejere. Grundejere i Århus Amt vil således Jordforurening.info

8 være orienteret om, at deres ejendom er registreret som muligt forurenet, hvis amtet har fundet materiale, der kan dokumentere dette. Det giver en stor tryghed, især for potentielle boligkøbere, at alle grunde nu er registreret. Afslutningen af V1-kortlægningen betyder også, at ejendomsmæglere og boligadvokater nu kan nøjes med at slå op på amtets hjemmeside for at se, om en ejendom er kortlagt. For igangværende sager og OMsager vil grundejer altid være orienteret. I forbindelse med afslutningen af V1-kortlægningen har vi udsendt en pressemeddelelse. Dog kunne det være en god ide at orientere kommunerne og ejendomsmæglerne direkte om, at V1- kortlægningen nu er afsluttet. Internt i Afdeling for Jordforurening har amtsrådets beslutning om at afsætte ekstra ressourcer til jordforureningsområdet, samt det at have en klar og veldefineret opgave, sat en stor fokus på medarbejderne. Denne fokus har både positive og negative sider Afsluttet uden kortlægning Antal matrikler V1-KORTLAGT 1622 V1-KORTLAGT Figur 2. Søjlediagrammet viser kortlægningsstatus i Århus Amt ultimo Videnscenter for Jordforurening

9 En af de positive sider var, at vi var del af en vigtig opgave, som vi fik et ekstra mandat til at løse. Endvidere tilkendegav ledelsen og politikerne jo en klar prioritering af opgaverne på jordforureningsområdet, hvilket også må betragtes som positiv, da det viser interesse for området. På den negative side skal nævnes presset på, om vi nu kunne løse opgaven inden for den givne tid og med de tildelte ressourcer. Dertil kommer, at dette pres har været at mærke over en periode på 2 år. Det kan ikke anbefales at definere så stor en opgave med så lang en tidshorisont og med så stor politisk bevågenhed, som tilfældet har været i denne opgave. Oven i det hele kom også hele usikkerheden omkring den enkeltes job i forbindelse med strukturreformen. Hvis vi skulle starte forfra i dag, ville vi sørge for en større buffer i opgaveløsningen samt en oftere justering af tidsplanen. For den enkelte sagsbehandler har det koncentrerede arbejde, over en forholdsvis lang periode med en bestemt type opgave, givet mulighed for læring og justering af arbejdsrutinerne undervejs gennem løsning af opgaven. Denne læring og justering/optimering af arbejdsrutinerne har været en tilfredsstillende faktor, idet sagsbehandlerne har haft følelsen af, at man godt kan udvikle på en rutinepræget opgave. Vi har alt i alt kørt en rutinepræget opgave igennem på en hurtig måde ved at benytte os af redskaber som uddelegering af ansvar, sikre synlighed i fremdrift med opgaveløsningen, markere succeser og sidst men ikke mindst ved at være gode kollegaer, der har tilbudt sin hjælp, når det har brændt på i de enkelte puljer. Århus Amt blev færdig! Jordforurening.info

10 kortinfo Velkommen tilbage! Charlotte Weber er tilbage i Videncenter for Jordforurening pr. 2. maj 2007 efter endt barselsorlov. CLU-IN.ORG udvalgte nyheder Se clu-in.org for download af dokumenter, powerpoint indlæg og podcasts New Search Options for Archived Internet Seminars & Podcasts Over the past 8 years, we have presented Internet Seminars covering WW a wide variety of technical topics related to hazardous waste characterization, monitoring, and remediation. For each seminar topic, we have selected the highest-quality offering for placement in our archives. In addition to browsing all 129 archived seminars, you may now also search the archives for seminars that interest you based on keywords, sponsors, and archived date. Protocol for Use of Five Passive Samplers to Sample for a Variety of Contaminants in Groundwater This report was produced by the Interstate Technology and Regulatory Council (ITRC). This guidance contains protocols for five passive sampling technologies. Passive sampling is synonymous with nopurge sampling. The technologies included in this document include Snap SameTM and HydrasleevelTM (grab-type well water samplers); regenerated-cellulose dialysis membrane sampler and rigid, porous polyethylene sampler (diffusion/ equilibrium-type samplers), and GORETM Module (a diffusion and sorption-type sampler). The intent of the current document is to provide a sound guidance on how to properly deploy and collect samples using passive devices. Mass Flux Toolkit The Mass Flux Toolkit, developed for the Department of Defense ESTCP program, is an easy-to-use, software tool that enables users 10 Videnscenter for Jordforurening

11 kortinfo to learn about different mass flux approaches, calculate mass flux from transect data, and apply mass flux values to manage groundwater plumes. The Toolkit presents the user with three main options: a module to calculate the total mass flux across one or more transects of a plume, calculate the uncertainty in the calculation, and plot mass flux vs. distance to show the effect of remediation/impact of natural attenuation processes; a module allowing users to perform critical dilution calculations for plumes approaching production wells or streams. An additional feature calculates the capture zone of the supply well and compares it to the transect used to calculate the mass flux, directing the user to alter the transect dimensions if the transect does not encompass the capture zone; and a module that provides a review of theory and methods of estimating mass flux. Monitoring and Remediation Optimization System (MAROS) The Monitoring and Remediation Optimization System (MAROS) software has been developed by Groundwater Services Inc. and the University of Houston for the Air Force Center for Environmental Excellence (AFCEE) in accordance with the AFCEE Long-Term Monitoring Optimization guide. The software provides site managers with a strategy for formulating appropriate long-term groundwater monitoring programs that can be implemented at lower costs. MAROS is a decision support tool based on statistical methods applied to site-specific data that accounts for relevant current and historical site data as well as hydrogeologic factors (e.g. seepage velocity) and the location of potential receptors (e.g., wells, discharge points, or property boundaries). Based on this sitespecific information the software suggests an optimization plan for the current monitoring system in order to efficiently achieve the termination of the monitoring program. Nanotechnology - DNAPL- Remediation The Superfund Basic Research Program (SBRP), in collaboration with the Environmental Protection Agency (EPA), presents Nanotechnology - DNAPL Remediation. In the last decade, the potential to use nanoparticles (particles <100nm in size) for environmental remediation has attracted much attention, particularly to address the challenging scenarios encountered with Dense Non-Aqueous Phase Liquid (DNAPL) contamination. This seminar will explore both the theoretical potential and practical challenges associated with the application of nanoscale particles for in situ remediation of DNAPLs. Jordforurening.info 11

12 Hydraulisk inducerede sprækker i lavpermeable sedimenter. Bemærk den karakteristiske skålform Foto: STRESOIL, Klint, 06 0,5 m White fracture 2,05 m Red fracture 3,1 m b. g. s Green fracture 3,6 m b. g. s STRESOIL workshop i Polen I september 2006 blev den 1. internationale workshop om In Situ Stimulation and Remediation and Contaminated fractured Soils (STRESOIL, EU s 6. rammeprogram) afholdt i Stettin i Polen. Foruden halvanden dag med præsentationer var der en feltekskursion til testområdet, der ligger i Kluczewo - en nedlagt russisk militærbase i det nordlige Polen. Ud over projektgruppens 10 medlemmer var der 9 deltagere fra Danmarks rådgiverbranche, DTU og regioner samt projektets EU-kontaktperson. I Kluczewo er der en forurening med flybrændstof af dimensioner, der får Kær12 gaard Plantage til at syne meget lille: der er lokaliseret i alt 17 hotspots med et samlet areal på ca. 50 ha og et total forurenet jordvolumen på m3 eller ca. 5 mio. tons, eller over lastbiler. I et område på ca. 100 m2 har STRESOIL foretaget hydraulisk frakturering i de lavpermeable sedimenter og efterfølgende foretaget dampoprensning i området. Der er anvendt indfarvet sand til fyld i sprækkerne, og de er derfor, som det fremgår af fotografiet, meget nemme at genfinde i udgravningen. Videnscenter for Jordforurening

13 ARTIKELovervågning Af freelance konsulent Trine Korsgaard Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtig indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner. 1 Jura, økonomi og politik Udkast til ny bekendtgørelse om anmeldelse af flytning af jord Bekendtgørelsen skal erstatte den eksisterende bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om Anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal. Hensigten med at udarbejde en ny bekendtgørelse om anmeldelse af jordflytninger er at forbedre og forenkle reglerne om flytning af jord. Dette skal ses på baggrund af, at antallet af anmeldelsespligtige jordflytninger kan forventes at stige, efterhånden som flere arealer kortlægges i medfør af Lov om forurenet jord og som følge af den nye områdeklassificering, der er fastlagt i lov nr. 507 af 7. juni Udkastet er udarbejdet i et udvalg om flytning af jord med deltagelse af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Dansk Byggeri, Dansk Transport og Logistik, kommunale og private modtageanlæg for jord samt Advokatsamfundet. De vigtigste nyheder i udkastet er beskrevet i Notat om nye elementer (se under Høringsmateriale). Bekendtgørelsen er i høring frem til 7. maj Udkastet kan hentes på Høringssvar inden for jord til den tidligere gældende olietankbekendtgørelse Den tidligere gældende olietankbekendtgørelse (bek. nr. 633 af 27. juni 2005) er blevet ændret og har i den forbindelse været i høring. På Miljøstyrelsen hjemmeside kan du hente høringsmaterialet, høringssvarene og et høringsnotat omhandlende høringssvarene. Den nye bekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2007, er bek. nr af 13. december Materialet kan hentes på Ny Vandforsyningslov Der er foretaget en gennemskrivning af vandforsyningsloven, som dækker alle ændringer fra 1999 til og med 2006, hvilket bl.a. angår implementering af Vandrammedirektivet og Kommunalreformen. Susanne Vangsgård. danskvand, nr. 2, april 2007, årgang 75, side 40. ISSN Se bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 71 af Bekendtgørelsen kan hentes på Høring af ny bekendtgørelse om digital indberetning af geofysiske data Bekendtgørelsen fastlægger det dataformat, som skal anvendes af rådgivere og andre, som indberetter resultater af geofysiske undersøgelser af grundvand og råstoffer. Jordforurening.info 13

14 Indberetningen sker til en database på GEUS. GEUS har udarbejdet en teknisk vejledning, som anvendes ved indberetningen. Der er henvist til denne vejledning i bekendtgørelsen. Høringsfristen er udløbet den 10. april Hent bekendtgørelsen på Bedre tider for grundvandet? Artiklen fortæller, hvordan en kommende vejledning for udlægning af beskyttelsesområder tæt på vandboringer, i kombination med skærpet lovgivning, kan skabe bedre vilkår for en aktiv beskyttelse af grundvandsressourcen. Gyrite Brandt og Jens Andersen, Københavns Energi. danskvand, nr. 2, april 2007, årgang 75, side ISSN Kortlægning og undersøgelser Flyfotos afslører skjulte lossepladser For hele Danmark eksisterer der flyfoto fra de seneste år og landkort tilbage til slutningen af 1800-tallet. Sammenlignes flyfoto fra forskellige årtier, vil det kunne afsløres, om der har været en losseplads. De forskellige overflyvninger forekommer i forskellige målestoksforhold, og orienteringen af kortene varierer. Ved at scanne og standardisere fotos og kort og definere oplysninger som GIS-temaer kan der foretages en direkte sammenligning. Steffen Damgaard Nielsen, Carl Bro. Teknik og Miljø, nr , side ISSN (OBS tidsskriftet hed tidligere Stads- og Havneingeniøren). Checklister ved undersøgelser Videncenter for Jordforurening har udarbejdet en systematisk metode til at gennemgå de aktiviteter, der indgår i undersøgelser på forurenede grunde. Rapportens bilagsdel indeholder checklister til brug ved indledende undersøgelser, ved afgrænsende undersøgelser og ved besigtigelser. Her findes også eksempler på diagram til konceptuel model og kvalitetsplan samt et rapportparadigma. Listerne kan hentes på Lizzi Andersen, Anke Oberender, Christian Grøn, DHI Institut for Vand og Miljø. Checklister ved undersøgelser Teknik og Administration nr. 1, Udgivet af Videncenter for Jordforurening. Rapporten kan hentes på Nuancering af kortlagte boligejendomme Som led i lovændringen (Lov nr. 507 af ) af jordforureningsloven (Lov nr. 370 af 2. juni 1999) blev det indført, at regionerne som led i kortlægningen på Vidensniveau 2 skal indplacere forureningen på boligejendomme i en forureningskategori afhængig af risikoen ved forureningen i forhold til den aktuelle anvendelse af arealet. Nuanceringen af kortlægningen skal hjælpe boligejeren til lettere at forstå betydningen af den kortlagte forurening på ejendommen. Nuanceringen af kortlægningen skal ligeledes hjælpe dem, der står for at skulle købe, sælge eller belåne en forurenet boligejendom. Nuancering af kortlagte boligejendomme. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 1, Vejledningen kan hentes på 14 Videnscenter for Jordforurening

15 ARTIKELovervågning 3 Stoftransport og omsætning Kolloid-faciliteret transport af glyphosat og pendimethalin - Kvantificering og modellering Glyphosat og pendimethalin kan transporteres med porevandet gennem 50 cm lange jordsøjler. Udbragt på søjler og udtaget fra pløjet jord var ca. 70 % af det transporterede pesticid bundet til kolloider. Glyphosat sprøjtet på minimalt bearbejdet jord dækket med halmrester og mos blev overvejende transporteret i opløst form, fordi glyphosaten ikke sorberede til planteresterne. Der blev ikke opnået kemisk ligevægt under transporten. Strømningerne er allerede i få cm s dybde koncentreret i få makroporer i jordsøjlerne. Dorthe Lærke Baun; Merete Styczen; Michael Juul Lønborg; et al. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, nr. 107, ISBN Publikationen kan hentes på 4 Risikovurdering Pesticidtruslen mod grundvandet fra pesticidpunktkilder på oplandsskala Rapporten omhandler udvikling af en pesticiddatabase og et risikovurderingsværktøj til brug i forbindelse med arbejdet med pesticidpunktkilder i forhold til grundvandsforurening. Pesticiddatabasen er en database over pesticiders fysiskkemiske egenskaber samt deres spredning og skæbne i miljøet. Risikovurderingsværktøjet beregner pesticidbelastningen og transport i et opland til et vandværk. Både databasen og risikovurderingsværktøjet er web-baseret. Henrik Bay; Peter Møller Christensen; Jóhann Dalian; Carsten Fog et Jordforurening.info 15

16 ARTIKELovervågning al. Miljøprojekt nr. 1152, 2007 fra Miljøstyrelsen. ISBN Publikationen kan hentes på Risikovurdering af pesticidpunktkilder Formålet med projektet er at sætte risikovurderingen af pesticidpunktkilder på gårdspladser i system. Undersøgelsen bygger på undersøgelser af forureningsudbredelsen på 5 lokaliteter, litteraturstudier og interview af grundejere om deres praksis vedr. pesticider, herunder anvendte mængder, hvor den potentielle kildestyrke bestemmes. Henrik Bay; Kirsten Rügge; NIRAS. Miljøprojekt, 1158, 2007 fra Miljøstyrelsen. ISBN Publikationen kan hentes på www. mst.dk. Strategier over for pesticidtruslen mod grundvandet fra punktkilder Forprojekt Rapporten indeholder forslag til projekter til at afklare forureningsrisikoen ved pladser, hvor der tidligere er påfyldt pesticider, og hvor påfyldningsudstyret er skyllet. Poul L Bjerg; Nina Tuxen; Lars Elkjær, et al. Miljøprojekt nr. 1159, 2007 fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan hentes på Fuel additives - A risk screening of additives to gasoline and diesel Videncenter for Jordforurening har udarbejdet en rapport om de additiver, der tilsættes benzin og diesel. Risikoscreeningen resulterede i en liste på 8 additivstoffer, hvor en øget risiko for grundvandet ved spild ikke kan udelukkes, og for ét af stofferne en mulig risiko for luft. Kun 2 af stofferne er særligt miljøfarlige. Fuel additives - A risk screening of additives to gasoline and diesel. Teknik og Administration nr. 3, Udgivet af Videncenter for Jordforurening. Rapporten kan hentes på 5 Afværgeteknik og monitering Undersøgelse af passiv ventilation af det kapillarbrydende lag Formålet med denne undersøgelse af passiv ventilation af det kapillarbrydende lag på 2 lokaliteter er at få større viden om forureningsudbredelsen og ventilationen i det kapillarbrydende lag. Undersøgelserne viser, at der er stor variation af TCE og PCE i det enkelte kapillarbrydende lag. Den viser også, at ventilation har en væsentlig reducerende effekt på indholdet af poreluftkoncen-trationen. Rapporten giver en række anbefalinger til, hvordan passiv ventilation kan udføres, og hvordan den kan testes. Undersøgelse af passiv ventilation af det kapillarbrydende lag. Teknik og Administration nr. 2, Udgivet af Videncenter for Jordforurening. Rapporten kan hentes på 16 Videnscenter for Jordforurening

17 Håndbog - Byggetekniske foranstaltninger i forbindelse med byggeri på forurenede grunde Der er udarbejdet et værktøj (en håndbog), som kan hjælpe miljømyndighederne i deres sagsbehandling vedrørende etablering af byggetekniske foranstaltninger til sikring af indeklima i byggeri på forurenede lokaliteter. I håndbogen beskrives transportveje for flygtige forureningsstoffer til indeklimaet i bygninger, omfanget af en typisk byggeteknisk gennemgang samt afværgeprincip og relevante kontrolområder i relation til etablering af typiske byggetekniske foranstaltninger. Jacob Skou; Henrik Husum Nielsen; Inger Asp Fuglsang; et al. NIRAS; Miljøprojekt nr. 1147, 2007 fra Miljøstyrelsen. ISBN Publikationen kan hentes på www. mst.dk. Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering - Hovedrapport Denne rapport belyser muligheden for at anvende stimuleret in situ reduktiv deklorering som afværgeteknologi i forhold til danske lokaliteter, der er forurenet med chlorerede opløsningsmidler. Der er gennemført et pilotprojekt med stimuleret reduktiv deklorering i et aktivt system med lovende resultater. Projektet har vist, at det er muligt at designe, etablere og drive et aktivt system med oppumpning og recirkulation af grundvand tilsat donor. Torben Højbjerg Jørgensen; Lars Nissen; Laila Nielsen et al. Miljøprojekt nr. 1148, 2007 fra Miljøstyrelsen. ISBN Til denne hovedrapport hører der en bilagsrapport udgivet som Miljøprojekt nr. 1149, Publikationen kan hentes på Jordforurening gav nyt lys til materielgård Artiklen beskriver fjernelse af fri fase dieselolie fra en materielgård ved Århus Kommunes Materielgård i Lystrup. I alt vurderes der at være spildt op mod liter dieselolie. Ved afværgepumpning med seks pumpebrønde er der indtil nu fjernet liter diesel. John Edelberg Kyhl, Århus Kommune og Asger Vestergaard, Grontmij, Carl Bro. Teknik og Miljø nr. 4, 2007, side ISSN (OBS tidsskriftet hed tidligere Stads- og Havneingeniøren.) Fjernelse af jord ved og under huse hvordan kan det gøres, og hvad koster det? Artiklen beskriver det priskatalog, som Miljøstyrelsen har udarbejdet. Kataloget redegør for de tekniskøkonomiske forhold ved mekanisk fjernelse af jordforurening ved og Jordforurening.info 17

18 ARTIKELovervågning under huse. Priskataloget består af 4 sædvanlige bygningstyper med op til 3 forskellige funderingsforhold/jordtyper. Ud fra priskataloget er det muligt at opstille et realistisk overslag over udgifterne til oprensning af et konkret forureningstilfælde uden at skulle udarbejde et projekt og detailoverslag. Erling V. Fischer, Palle Grølsted; Inger Asp Fuglsang et al.; NIRAS. Teknik og Miljø nr. 4, 2007, side ISSN (OBS tidsskriftet hed tidligere Stadsog Havneingeniøren). 6 Miljøvurdering Miljøvurdering af termisk assisteret jordrensning (dampoprensning) Dette projekt har undersøgt, hvorvidt dampinjektion til oprensning af jordforurening påvirker jordens naturlige økosystemer og struktur. Projektet er udført på arealer i Hedehusene, hvor der har været udført dampinjektion. Der blev konstateret forandringer i de mikrobielle samfund under og efter dampinjektion. Visse forandringer var stabile i længere tid, herunder fremvækst af den varmeresistente svamp aspergillus fumigatus, som er potentielt humant patogen. Der blev ikke konstateret ændringer i jordens fysiske egenskaber, som forventes at medføre betydelige negative ændringer i drænforhold for grundvand. John Jensen; Morten Strandberg; Hubert de Jonge; et al. Miljøprojekt, nr. 1157, 2007 fra Miljøstyrelsen. ISBN Rapporten kan hentes på 7 Hardware og metodebeskrivelser Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO Denne vejledning indeholder en beskrivelse af gældende lovgivning og en teknisk anvisning på, hvordan størrelsen og placeringen af et boringsnært beskyttelsesområde kan fastlægges i forhold til en vandindvindingsboring. Endvidere listes de forhold, som kommunen evt. kan gives påbud mod eller nedlægges forbud mod inden for beskyttelsesområdet for at undgå forurening af indvindingen. Boringsnære beskyttelsesområder BNBO. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2, Vejledningen kan hentes på 8 Geologi og hydrogeologi Grundvandsmodel for Københavns Amt , Del 1 Hovedstadsområdets problemer med et vandkredsløb i ubalance skyldes påvirkninger fra årtiers overpumpning af grundvandsressourcen, byudvikling og klimaændringer. Der foreligger nu en historisk grundvandsmodel for årene , der er i stand til at beskrive og kvantificere disse påvirkninger. Grundlaget er dermed til stede for at belyse tiltag, der sikrer et fremtidigt bæredygtigt vandkredsløb. Jan Jeppesen. Vand og Jord nr. 1, årgang, side ISSN Videnscenter for Jordforurening

19 9 Andre udgivelser Mega Sites oprensning, regulering og eksport Den 25. april 2007 holdt ATV Jord og Grundvand et møde med ovennævnte titel. Emner på mødet var bl.a.: Hvad er Mega Sites? Tre cases fra danske lokaliteter: Københavns Havn, Naverland ved Glostrup og Kærgård Plantage. Dr. Neal Durant fra USA fortalte om de amerikanske erfaringer med Mega Sites efterfulgt af Miljøstyrelsen, som fortalte om valg af afværgeteknik ved Høfde 42. Dagen sluttede med to indlæg om potentiale for eksport af miljøteknisk viden og teknologi på jord- og grundvandsområdet. Kompendium fra ATV Jord og Grundvandsmøde den 25. april Mega Sites oprensning, regulering og eksport. Kompendiet fra mødet kan købes hos ATV, se Teknologiprogram for jordog grundvandsforurening 2007 I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2007 gives der en oversigt over de projekter, der er sat i gang under ordningen, og der beskrives projektforslag for Bevillingen for 2007 er på 5,4 mio. kr. I 2007 planlægges 3-5 feltprojekter samt et antal udrednings-projekter. Siden ordningen trådte i kraft i 1996, er der igangsat 169 projekter. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening Orientering fra Miljøstyrelsen, nr ISBN Publikationen kan hentes på Kvaliteten af det danske drikkevand for perioden Denne rapport er udarbejdet til information af forbrugerne om kvaliteten af det danske drikkevand for årene Danmark skal hvert 3. år offentliggøre en rapport om det danske drikkevands kvalitet, hvilket fremgår af Rådets direktiv nr. 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand - kendt som drikkevandsdirektivet. Kontrollen viser, at for de fleste parametres vedkommende, både de kemiske og de mikrobiologiske, er kvalitetskravet overholdt næsten 100 %. For nogle enkelte stoffer er overholdelsesprocenten lidt lav (74-85 %). Kvaliteten af det danske drikkevand for perioden Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 4, ISBN Rapporten kan hentes på Jordforurening.info 19

20 kursus KALENDEREN Dato Hvem Hvad Hvor Mere info maj 2007 Battelle In-Situ and On-site Bioremediation Symposium Baltimore, Maryland, USA 23. maj 2007 ATV Jord og Grundvand Principper for miljøgodkendelser af husdyrbrug i forhold til påvirkninger af grund- og overflade vand samt naturen 14. juni 2007 ATV Jord og Grundvand Jordforureningsloven anno 2007 Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte Videnscenter for Jordforurening Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax September 2007 EnviNa R åstofmøde 2007 Fyn september 2007 NGWA 2007 NGWA/U.S. EPA Fractured Rock Conference: State of the Science and Measuring Success in Remediation Portland, Maine 3. oktober 2007 ATV Jord og Grundvand Arsen Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus C conf/ cfm 24. oktober 2007 ATV Jord og Grundvand Udvaskning fra forurenet jord og restprodukter Oktober 2007 EnviNa Temamøde om tilladelser efter Jordforureningslovens 8 Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense COK Odense eller Fredericia udgives af Videnscenter for Jordforurening og udkommer fire gange årligt på papir og elektronisk. 8. november november 2007 ATV Jord og Grundvand EnviNa Grundvandsmodeller for modelfolk Temamøde om tilladelser efter Jordforureningslovens 8 Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte COK Odense eller Fredericia Redaktør: Kit Jespersen Layout: Ulla Hilden, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Jens Peter Nielsen - Rambøll Mads Georg Møller - Rambøll Ansvar, kommunikation og forventningsafstemning

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet

Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet Tom Heron Helsinki Stockholm Aalborg Århus Esbjerg København Odense Warszwa Poznan Krakóv Kiév Hydrogeolog & Divisionsdirektør Sofia 1010 kolleger

Læs mere

Dansk forskning i front. Et af de største problemer inden for forureningsbekæmpelse

Dansk forskning i front. Et af de største problemer inden for forureningsbekæmpelse 3 5 5 NORDROCS 2008 Jordrammedirektivet Anbefaling fra MST Reflab 4 4 08 Indhold Jordforurening.info 7 11 Retssag Kan slagger kortlægges efter JFL Kort info 12 Artikelovervågning Leder Dansk forskning

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Spor 3

Indholdsfortegnelse Spor 3 Indholdsfortegnelse Spor 3 BESLUTNINGSSTØTTE FOR AFVÆRGE ANVENDELSE AF RISIKOVURDERINGSMODEL TIL 1-12 BESTEMMELSE AF OPRENSNINGSKRITERIUM Seniorkonsulent Annette Pia Mortensen Fagchef Anders G. Christensen

Læs mere

Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl.

Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl. Indhold 2 Ny deponeringsbekendtgørelse 8 Principiel dom i slaggesagen 13 Kort info 14 Ny usikkerhed om nano-vurderinger 16 Artikelovervågning 1 09 Jordforurening.info Leder Svært at spå især om fremtiden!

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder. der. Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg

Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder. der. Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder der Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg Oversigt for præsentation Metoder til karakterisering af DNAPL kildeområder Oversigt over

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974 Firma: HydroInform Navn: Nationalitet: JACOB GUDBJERG Dansk Fødselsår: 1974 Profession: Civilingeniør, Ph.D. SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER: Jacob Gudbjerg har over 10 års erfaring som softwareudvikler og softwarearkitekt

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS

Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS 2 3 Projektet i MOLDOVA: Formål at identificere og afprøve afværgeteknologier

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

WEB-UDGAVE. Jordforurening.info. Leder INDHOLD. for vore læsere, og har derfor valgt helt utraditionelt kun at udsende en kort netversion.

WEB-UDGAVE. Jordforurening.info. Leder INDHOLD. for vore læsere, og har derfor valgt helt utraditionelt kun at udsende en kort netversion. INDHOLD Jordforurening.info 2 Artikelovervågning 5 Kort Info 6 Kursuskalenderen Leder 111 Leo Ellgaard 3529 8183 le@regioner.dk Kit Jespersen 3529 8185 kij@regioner.dk Christian Andersen 3529 8175 can@regioner.dk

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Store jordforureninger

Store jordforureninger Indhold 2 3 Indtryk fra Battelle Battelle, short course: Evalueringsprotokol for naturlig nedbrydning 2 Jordforurening.info 07 4 6 8 Battelle: Stimuleret reduktiv dechlorering af TCA Battelle: Nedbrydning

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER Projektleder Niels Ploug Krüger A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of the Art Schæffergården, Gentofte 22. oktober 2008

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. 2 Redegørelse om jordforurening 2000. 3 Miljøfestival. 4 Standardisering af jordundersøgelser

A V J i n f o. leder. indhold. 2 Redegørelse om jordforurening 2000. 3 Miljøfestival. 4 Standardisering af jordundersøgelser A V J i n f o Nr. 2-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Skov og Landskab Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Præsentation til FIF-møde 22.marts 2012 Rosalina Wenningsted-Torgard Skov & Landskab afd.6

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Grundejere reddes fra ruin

Grundejere reddes fra ruin JORDFORURENING AF ANNE TORTZEN FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD Grundejere reddes fra ruin 4 MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2006 90.000 ejere af boliger på let forurenet jord slipper for kortlægning og oprydning af deres

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Green Building Council Denmark (DK-GBC)

Referat fra bestyrelsesmøde i Green Building Council Denmark (DK-GBC) Referat fra bestyrelsesmøde i Green Building Council Denmark (DK-GBC) Tid: Fredag den 4. februar 2011 kl. 09.00-12.00 Sted: Erhvervs- & Byggestyrelsen, Langelinie Allé 17, lokale 222, Østerbro Afbud: Nikolaj

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

VVM og mulighederne i digital planlægning

VVM og mulighederne i digital planlægning VVM og mulighederne i digital planlægning Ole Gregor Landinspektør, var tidligere udviklingskonsulent i Viborg amt Arbejder nu med plantilsyn og VVM på Miljøcenter Århus, Miljøministeriet Der er ikke er

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere