København, september Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:"

Transkript

1 København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca selskaber i 2001 til ca i Svarende til en stigning på over 150 pct. I samme periode er kapitalkravet til anpartsselskaber lempet tre gange fra kr. i 1996 til kr. i Næsten hver fjerde nystiftede selskab i 2014 var et Iværksætterselskab (IVS). Et IVS er en særlig type anpartsselskab, hvor kapitalkravet er 1 kr. ved stiftelsen. Krav til revision og regnskabsoplysninger er lempet adskillige gange siden selskaber med begrænset hæftelse har indtil nu fravalgt revision eller en udvidet gennemgang af regnskaberne. Store underskud og høj gæld i selskaber med begrænset hæftelse. Sammenlagt er der ekstern gæld for mia. kr. i disse selskaber. Datamateriale i notatet er indsamlet med skæring i maj Indledning Notatet gennemgår udviklingen i omfanget af selskaber med begrænset hæftelse. Udviklingen viser, at der er sket en betydelig stigning i antallet af selskaber med begrænset hæftelse, hvor ejeren typisk kun hæfter for en mindre del af selskabets kapital. Det påvises desuden, at selskaber med begrænset hæftelse står for den største vækst i omsætningen i dansk erhvervsliv og dermed udgør en stor del af den samlede virksomhedsøkonomi. Til trods for at selskaber med begrænset hæftelse, fylder mere i erhvervslivet, kræves der til stadighed færre oplysninger om selskabernes tilstand. Notatet viser således, at omfanget af krav til revision og regnskabsoplysninger er faldet betydeligt i samme periode, som omfanget af selskaber med begrænset hæftelse er steget. Endelig påviser notatet, at en stor andel af selskaber med begrænset hæftelse har underskud og/eller angrebet egenkapital. En stor andel har desuden en betydelig gæld til eksterne parter og gæld til varekreditorer. Selskaber med begrænset hæftelse Et selskab med begrænset hæftelse er et samlebegreb for de selvstændige juridiske enheder hvor ejeren(ne) af selskabet har begrænset hæftelse for selskabets gæld og forpligtelser. Det betyder rent praktisk, at i tilfælde af en eventuel konkurs så vil ejerens(nes) tab være begrænset til værdien af indskuddet. De to mest udbredte former for selskaber med begrænset hæftelse er aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). Andre selskabsformer med begrænset hæftelse er bl.a. partnerselskaber (P/S) og iværksætterselskaber (IVS). Sidstnævnte blev introduceret som selskabsform i jan. 2014, som afløser for selskaber med begrænset ansvar (SMBA).

2 Sammenlagt findes der cirka selskaber i Danmark. Langt størstedelen af disse er enkeltmandsvirksomheder. Disse enkeltmandsvirksomheder har som navnet antyder relativet få ansatte og værdiskabelsen er begrænset, idet virksomheden hovedsagligt skaber beskæftigelse for den enkelte iværksætter. Langt størstedelen af den økonomiske aktivitet i dansk erhvervsliv skal imidlertid findes i de cirka aktieselskaber og cirka anpartsselskaber. Disse udgør rygraden i dansk erhvervsliv og bidrager med langt hovedparten af aktiviteten målt både på størrelse, omsætning og antal ansatte. Udviklingen i antal af virksomheder Aktieselskaber Enkeltmandsvirksomheder Anpartsselskaber Andre virksomhedsformer Kilde: Experian, 2015 Som det fremgår af figuren, er der sket en voldsom stigning i antallet af anpartsselskaber over de sidste 15 år. Fra ca selskaber i 2001 til ca i En stigning på over 150 pct. Gruppen Andre virksomhedsformer 1 har også oplevet en stigning fra cirka selskaber i 2001 til cirka i Samtidig er der sket et mindre fald i antallet af enkeltmandsvirksomheder i Danmark fra i 2007 hvor antallet nåede sit højdepunkt til ca i Antallet af aktieselskaber har ligget nogenlunde stabilt gennem hele perioden. Udviklingen i virksomhedsformerne i Danmark de seneste 15 år betyder, at A/S og ApS nu udgør ca. 35 pct. af alle danske virksomheder, hvor de i 2001 kun udgjorde 23 pct. af alle danske virksomheder. Udviklingen ses også i omsætningen, som viser en markant omsætningsvækst for netop anpartsselskaber og aktieselskaber. Fra 2000 til 2012 steg omsætningen 1 Denne gruppe tæller alle andre selskabsformer end enkeltmandsvirksomheder (EMV), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S)

3 blandt anparts- og aktieselskaber til henholdsvis indeks 212 og 168, hvilket betyder, at disse selskabstyper fylder mere og mere i den samlede virksomhedsøkonomi. I samme peridode faldt omsætningen i øvrigt blandt enkeltmandsvirksomheder til indeks 98, svarende til et fald på to pct. Udviklingen i omsætningen siden 2000 fordelt på selskabstyper (indeks, 2000=100) A/S ApS Enkeltmandsfirma Samlet Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, 2015 Fordele ved at stifte selskab med begrænset hæftelse Den umiddelbare fordel ved at oprette et selskab med begrænset hæftelse ligger i selve betegnelsen; nemlig at stifteren/ejeren af selskabet begrænser sin hæftelse for tab til den indskudte selskabskapital. Selskabets kreditorer kan ikke gøre krav i ejerens(nes) personlige aktiver (hus, opsparing etc.), hvis selskabet ikke er stand til at betale den skyldige gæld eller går konkurs. Ejeren løber således en mindre økonomisk risiko ved at oprette et selskab med begrænset hæftelse end ved et selskab uden begrænset hæftelse (enkeltmandsvirksomhed, Interessantselskab (I/S), Kommanditselskab) For samfundet er det ubetinget en fordel, at man kan etablere virksomhed i selskabsform med begrænset hæftelse. Det muliggør iværksætteri og initiativ, da det giver mulighed for, at en person kan starte et selskab uden at risikere mere end sit eget indskud. Den selvsamme begrænsede hæftelse kan så omvendt betyde, at andre som banker, varekreditorer og samfundet i form af fx tilgodehavender, skyldige skatter og moms, lider et tab, hvis det går galt. Kravet fra samfundet for at muliggøre at stifte selskab med begrænset hæftelse er for eksempel, at et selskab hvert år skal offentliggøre et årsregnskab, som be-

4 lyser selskabets økonomiske situation. Årsregnskabet giver banker, samhandelspartnere etc. mulighed for at vurdere, hvilke vilkår de vil handle med selskabet på - har de fx brug for mere sikkerhed, end den som umiddelbart "findes" i selskabet. Om selskaber med begrænset hæftelse Anpartsselskaber (ApS) Ved oprettelse af et anpartsselskab (ApS) skal den samlede værdi af indskuddet (anpartskapitalen) være minimum kr. Den daglige ledelse i et anpartsselskab varetages af en direktion eller en bestyrelse. Anpartshaverne har medbestemmelse på baggrund af deres andel af anparten. Overskuddet i et anpartsselskab beskattes med selskabskat, mens udbytte beskattes med en udbytteskat. Aktieselskaber (A/S) Ved oprettelse af et aktieselskab (A/S) skal det samlede indskud (aktiekapitalen) være på minimum kr. Et aktieselskabs ledelse består af en direktion og en bestyrelse. Bestyrelsen i et aktieselskab står for den langsigtede ledelse, mens direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet. Det relativt store indskud i A/S sender umiddelbart et signal om en højere grad af pålidelighed og dermed kreditværdighed, hvorfor denne selskabsform i nogle situationer kan være at foretrække frem for ApS. Partnerselskaber (P/S) Partnerselskaber (P/S) fungerer på mange områder ligesom A/S, men er ikke genstand for beskatning. Det vil sige, at al beskatning sker uden for selskabet hos de enkelte ejere. Ejernes andel af overskuddet kan enten føres over i et holdingselskab og blive beskattet i henhold til denne selskabstype, blive beskattet som personlig indkomst, eller som personlig indkomst gennem virksomhedsskatteordningen. Denne selskabsform ses ofte anvendt inden for liberale erhverv, som fx advokat og/eller revisionsvirksomhed. Iværksætterselskaber (IVS) 2 Iværksætterselskaber (IVS) blev introduceret som selskabsform i jan De fungerer på mange områder ligesom anpartsselskaber, men med den væsentlige forskel, at det samlede indskud blot skal være 1 kr. 3 Et IVS skal dog årligt henlægge mindst 25 pct. af selskabets overskud til en bunden reserve til opsparing af selskabs kapitalgrundlag indtil kr. er nået, hvorefter iværksætterselskabet omdannes til anpartsselskab. En yderligere fordel ved at stifte selskab med begrænset hæftelse er, at omkostningerne forbundet med at stifte denne type selskaber typisk er forholdsvis lave. For anpartsselskaber er kravet til indskudskapitalen fx blevet sænket af flere omgange. Første gang i 1996 fra kr. til kr. Derefter blev det igen i 2009 sænket fra kr. til kr. og sidst i 2013 hvor det blev sænket til 2 Idet IVS har afløst SMBA som selskabsform samt det meget begrænsede antal SMBA har vi valgt ikke at lave en længere beskrivelse af dette type selskab. 3 Mere præcist mellem 1 kr. og kr.

5 kr. I 2013 introducerede regeringen som en del af en ændring i Selskabsloven en ny selskabsform: Iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab er en særlig type anpartsselskab, hvor kapitalkravet blot er 1 kr. ved stiftelsen. Udviklingen i kapitalkrav til A/S, ApS & IVS (DKK) A/S ApS IVS Efter 1996 (Jf. Lov nr. 378, Maj 1996) , , (Jf. Lov nr. 470, Juni 2009) , , (Jf. Lov nr. 616, Juni 2013) , ,00 1,00 Sænkningen af mindstekravet til indskudskapital har alt andet lige gjort det mere attraktivt at starte et anpartsselskab og dermed gjort det muligt for en større gruppe iværksættere at starte virksomhed, uden at risikerer at måtte gå fra hus og hjem. Dette har uden tvivl været en medvirkende årsag til, at antallet af anpartsselskaber er steget så markant i perioden og dermed har det bidraget til vækst og udvikling i dansk erhvervsliv. Det lave kapitalkrav på bare 1 kr. ved stiftelse af et Iværksætterselskab er formentlig også hovedforklaringen på, at iværksætterselskaber er blevet så populære, som tilfældet er. På bare ét år er der stiftet over iværksætterselskaber. Knap hver fjerde nystiftede selskab i 2014 var et Iværksætterselskab (se figur nedenfor). Fordeling af selskaber med begrænset hæftelse etableret i 2014 Andre selskabsformer med begrænset hæftelse 1% Anpartsselskaber 71% Iværksætterselskaber 24% Aktieselskaber 4% Kilde: Experian og egne beregninger, 2015

6 selskaber med begrænset hæftelse har valgt revisionen fra Mens det er blevet billigere at stifte selskab med begrænset hæftelse og antallet af selskaber følgelig er steget, er det gået modsat med kravene til revision og de informationer, som virksomhederne ifølge loven skal stille til rådighed for banker, kreditorer og leverandører. Omfanget af revision og oplysningskrav i regnskaberne er faldet markant de sidste 10 år. Fra 2006 og frem til i dag er revisionspligten blevet lempet tre gange. Før 2006 var alle selskaber i regnskabsklasse B omfattet af revisionspligten. I 2006 lempede man revisionspligten for mindre virksomheder første gang. Dette betød, at virksomheder kunne fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskred to af tre størrelser på balancedatoen. En balancesum på 1,5 mio. kr. En nettoomsætning på 3 mio. kr. og Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret I 2010 blev der foretaget yderligere lempelser i revisionspligten. Herefter blev størrelseskriterierne ændret til: En balancesum på 4 mio. kr. En nettoomsætning på 8 mio. kr. og Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret I 2013 blev revisionspligten endnu engang lempet ved introduktionen af udvidet gennemgang, som er et revisionsprodukt målrettet SMV-virksomheder. Lempelsen betød, at alle virksomheder i regnskabsklasse B med en omsætning på under 72 mio. kr. kan vælge mellem at få revision eller udvidet gennemgang. Samtidig sidestilles holdingselskaber med klasse B-virksomheder i forhold til revisionspligten, så holdingselskaber med op til 8 mio. kr. i nettoomsætning på koncernniveau får mulighed for helt at fravælge revision.

7 Selskaber, der har fravalgt revision eller udvidet gennemgang Aktieselskaber Anpartsselskaber Øvrige selskabsformer Kilde: Experian og egne beregninger, 2015 Lempelserne har medført at antallet af selskaber, der fravælger revision er steget markant. Fra blot 12 selskaber i 2006, til over selskaber i I 2013, hvor selskaberne for første gang kunne vælge mellem revision og udvidet gennemgang har over selskaber fravalgt disse ydelser. Yderligere lempelser i regnskabskravene Ud over lempelserne i revisionspligten er der også gennemført ændringer i årsregnskabsloven, der har medført en række lempelser i de krav, som virksomhederne skal oplyse i regnskabet. Alle virksomheder i regnskabsklasse B, C og D har som hovedregel pligt til at indberette et årsregnskab til Erhvervsstyrelsen én gang årligt. Dette årsregnskab skal følge de grundlæggende principper, som er beskrevet i årsregnskabsloven. Nedenfor følger en kort opsummering af de mest centrale lempelser i regnskabskravene, som er blevet gennemført siden 2004 med fokus på selskaber i regnskabsklasse B og C Regnskabsklasse B: Kan undlade at oplyse nettoomsætnings fordeling af aktiviteter og geografiske markeder såkaldte segmenteringsoplysninger hvis disse aktiviteter afviger indbyrdes.

8 Regnskabsklasse B: Ikke længere nødvendigt at udarbejde en ledelsesberetning, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold. Virksomhederne kan undlade at vise nettoomsætning mv. uden at give en begrundelse. Ikke længere krav om at indregne finansielt leasede aktiver og tilhørende gældsforpligtelser i balancen. Regnskabsklasse C Oversigt med hoved- og nøgletal kan undlades i moderselskabets ledelsesberetning, hvis oversigten fremgår af koncernregnskabet. Mellem C 4 virksomheder kan undlade at vise nettoomsætning mv. uden at give en begrundelse. Ikke længere et krav at bruge indre værdis metode. Man kan således i stedet vælge at opgøre aktiver efter kostpris eller dagsværdi. Ikke længere krav til en note om specifikation af nettoomsætning og eventualaktiver. Regnskabsklasse B Ledelsesberetningen skal ikke længere revideres. Notekravet for antal beskæftigede ophæves. Regnskabsklasse C Transaktioner med nærtstående parter skal kun oplyses, såfremt transaktionerne ikke er indgået på normale markedsvilkår. Koncerner kan undlade 5-års oversigt over hoved- og nøgletal for den periode, hvor koncernen ikke har aflagt koncernregnskab. Regnskabsklasses B Hverken aktieselskaber eller anpartsselskaber skal længere oplyse om ejerforhold i årsrapporten. Lovforslag L 117 om ændringer af årsregnskabsloven. Lovforslaget lægger op til en række nye lempelser herunder: Undtagelser og ændringer i regnskabskravene for såkaldte mikrovirksomheder. Færre oplysningskrav for små virksomheder i regnskabsklasse B. Forslag om forhøjelse af de størrelsesgrænser, der definerer små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C. 4 Mellem C virksomheder er virksomheder i Regnskabsklasse C, der i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af tre størrelser på balancedatoen. Balancesum 143 mio. kr. Nettoomsætning 286. mio. kr. Antal ansatte 250.

9 Underskud og stor gæld i mange selskaber med begrænset hæftelse I notatet er der redegjort for, at antallet af selskaber med begrænset hæftelse er steget siden 2001, og at omsætningen i selskaberne vokser betydeligt mere end i det øvrige erhvervsliv. Alligevel er kravene til revision og regnskabsoplysninger for hovedparten af selskaberne med begrænset hæftelse blevet kraftigt reduceret i samme periode. Konsekvensen er, at banker, kreditorer, investorer, leverandører og samhandelspartnere, der har penge til gode i selskaberne, stilles ringere med hensyn til gennemsigtighed omkring selskabernes samlede økonomi og sundhedstilstand. Selskabernes økonomiske sundhedstilstand er et spørgsmål, som påkalder sig særligt opmærksomhed fra den gruppe af kreditorer og andre, der har penge til gode i virksomhederne. Som det fremgår af figuren neden for, er der en relativ stor andel af selskaber med begrænset hæftelse, der havde underskud ultimo Sammenlagt havde hver tredje aktie- og anpartsselskab underskud på opgørelsestidspunktet i Økonomisk sundhedstilstand for A/S og ApS (Ultimo 2014) 40% 35% 30% 25% 20% 29% 35% 34% 17% 28% 26% 19% 18% 15% 11% 10% 5% 0% Underskudsandel Angrebet egenkapital Underskud og angrebet egenkapital Aktieselskaber Anpartsselskaber Samlet Kilde: Experian og egne beregninger, 2015 Underskud er ikke nødvendigvis et dækkende udtryk for, om en virksomhed har økonomiske problemer eller ej. Derfor suppleres analysen med begrebet angrebet egenkapital, der dækker over selskaber, hvor egenkapitalen er lavere end det lovmæssige kapitalkrav på opgørelsestidspunktet. For eksempel, hvis et aktieselskab har en lavere egenkapital end de kr. som ejerne skød ind ved selskabets oprettelse. Som det fremgår af figuren, havde sammenlagt hver fjerde aktie- og anpartsselskab en angrebet egenkapital på opgørelsestidspunktet.

10 Ser man samlet set på selskaber, hvor der både er underskud og en angrebet egenkapital, får man et udtryk for, hvor stor en andel af selskaberne med begrænset hæftelse, der har en særlig anstrengt økonomi. Her er der altså tale om selskaber, hvor kreditorer, leverandører og andre risikerer, at få penge i klemme. Som det fremgår af figuren, er det sammenlagt næsten hver femte (18 pct.) aktieog anpartsselskab, der har både underskud og angrebet egenkapital og dermed har en yderst anstrengt økonomi. For at få en indikation af, hvor mange penge, banker, kreditorer, leverandører og samhandelspartnere sammenlagt har til gode i de nævnte selskaber, ses på selskabernes gæld til eksterne parter, der dækker over både kortfristet og langfristet gæld til banker, realkreditforeninger mv., samt gæld til varekreditorer 5. Som det fremgår af figuren er der en sammenlagt gæld på over mia. kr. i disse selskaber. Billedligt talt svarer det til prisen for at anlægge mere end 36 Storebæltsbroer 6. Gæld til eksterne parter og ejernes indskudte selskabskapital (2013-regnskaberne) Mia. kr Gæld til eksterne parter Selskabskapital Ekstern gæld Varekreditorer Selskabskapital Kilde: Experian og egne beregninger på baggrund af 2013-årsregnskaber, Der ses kun på aktive danske selskaber med begrænset hæftelse, der har aflagt et regnskab i 2013, som dækker 12 måneder. Ydermere ses der bort fra koncern regnskaber og selskaber, der har aflagt regnskab i udenlandsk valuta. Selskaber, der arbejder med pengeformidling, forsikring, investering og finansiering, samt holdingselskaber er også udeladt af beregningerne. Det skyldes, at størstedelen af gælden i disse selskaber udgøres af indlån, udstedte obligationer og anden finansiel aktivitet, som risikerer at forvride resultatet for de øvrige brancher. 6 Anlægssummen for Storebælt svarer til ca. 37 mia. kr. i 2013-priser

11 Gælden skal sammenholdes med den selskabskapital, som ejerne selv har skudt ind i selskaberne, da de i sin tid etablerede selskaberne. Den samlede selskabskapital i selskaber med begrænset hæftelse udgør på opgørelsestidspunktet 265 mia. kr. Det svarer til, at selskabsejerne har indskudt kapital, der dækker ca. en femtedel af den samlede gæld til eksterne, fx banker, kreditorer, leverandører, investorer og andre.

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De fleste danske virksomheder inden for liberale erhverv, hvor der er mere end en ejer, drives som

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Anette Fyhn Holding ApS. Årsrapport for 01.01-31.12.2014

Anette Fyhn Holding ApS. Årsrapport for 01.01-31.12.2014 Anette Fyhn Holding ApS Monradsgade 18, 7400 Herning Årsrapport for 01.01-31.12.2014 8. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 29.05.2015 --- Dirigent Anette Fyhn CVR.

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/3 2015 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Vareflow i en handelsvirksomhed

Vareflow i en handelsvirksomhed Vareflow i en handelsvirksomhed Leverandør Handelsvirksomhed Kunde Varer Lager Betaling Kreditor Varesalg Varer Faktura Vareforbrug Debitor Betaling Vareflow i en produktionsvirksomhed Leverandør Produktionsvirksomhed

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014 www.pwc.dk Iværksætteri - kom godt igang! v/partner Jesper Falk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda De gode forudsætninger Virksomhedsbegrebet Valg af virksomhedsform Økonomistyring Budgettering 2 De gode

Læs mere

GAUGUIN TRADING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GAUGUIN TRADING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GAUGUIN TRADING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2014 Troels Olivero Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang Ny SMV-standard Udvidet gennemgang ÅRL 135, stk. 1 En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

MIP Holding Esbjerg ApS

MIP Holding Esbjerg ApS MIP Holding Esbjerg ApS CVR-nr. 31 88 70 97 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Michael Laugesen Petersen Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

Årsrapport for 2012 41. regnskabsår

Årsrapport for 2012 41. regnskabsår Årsrapport for 2012 41. regnskabsår Elektro-Motor, Elektromekanisk Etablissement ApS Skælskørvej 88 4250 Fuglebjerg CVR-nr. 40 68 39 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

ApS Birmingham Broad Street Komplementar. Årsregnskab 2013

ApS Birmingham Broad Street Komplementar. Årsregnskab 2013 ApS Birmingham Broad Street Komplementar CVR-nr. 29 39 33 89 Årsregnskab 2013 Årsregnskab er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent Årsregnskabet indstilles af

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 88 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 1 Indberettet til Dansk AMP den 29. august 2008 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015 En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning - : Offentligt register over de oplysninger, der fremgår af storaktionærfortegnelserne Større gennemsigtighed om ejerforholdene - Regelgrundlag:

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Folketingets Skatteudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 1. juni 2016 Besvarelse af spørgsmål 466 alm. del stillet af udvalget

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

ApS Birmingham Broad Street Komplementar

ApS Birmingham Broad Street Komplementar ApS Birmingham Broad Street Komplementar c/o Habro & Finansgruppen Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2012 (7. regnskabsår) CVR-nr. 29 39 33 89 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2007 1.1.2007-31.12.2007. (9.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2007 1.1.2007-31.12.2007. (9. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2007 1.1.2007-31.12.2007 (9. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2007 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015.

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. Erhvervsområdet har de seneste år været vant til at se

Læs mere

Når virksomheder afleverer årsregnskabet

Når virksomheder afleverer årsregnskabet FSR ANALYSE / JULI 2016 Når virksomheder afleverer årsregnskabet for sent har de typisk et dårligere resultat og dårligere kreditrating Undersøgelse af for sent afleverede regnskaber Danske selskaber skal

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Aktuel selskabsret. SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Aktuel selskabsret. SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Aktuel selskabsret SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvem er jeg? Cand.merc.aud. 2004 Danica-prisen for bedste kandidatafhandling

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Danske Havne. Selskabsetablering

Danske Havne. Selskabsetablering Danske Havne Selskabsetablering Rettidig omhu også ved selskabsetablering 2012 Deloitte Rettidig omhu også ved selskabsetablering Etableringstidspunktet År 3 År 5 2012 Deloitte Målet for dagens program

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

PALADS BOLIG A/S CVR NR. 26 92 71 02 ÅRSRAPPORT FOR 2006 1.1.2006-31.12.2006 (4. REGNSKABSÅR)

PALADS BOLIG A/S CVR NR. 26 92 71 02 ÅRSRAPPORT FOR 2006 1.1.2006-31.12.2006 (4. REGNSKABSÅR) PALADS BOLIG A/S TERP SKOVVEJ 111, 8270 HØJBJERG CVR NR. 26 92 71 02 ÅRSRAPPORT FOR 2006 1.1.2006-31.12.2006 (4. REGNSKABSÅR) Vedtaget på ordinær generalforsamling den: 24.5.2007 Dirigent: www.arosbolig.dk

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 28/2008 Frederiksberg, 25. november 2008 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs i København, offentliggør

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

23. februar 2015. Nedenfor er anført vores bemærkninger til brug for det videre arbejde med vejledningen. Overordnede bemærkninger

23. februar 2015. Nedenfor er anført vores bemærkninger til brug for det videre arbejde med vejledningen. Overordnede bemærkninger Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Anja Lamp Vrang og Mia Simonsen Pr. e-mail: anjlam@erst.dk; miasim@erst.dk 23. februar 2015 Høring vedrørende udkast til ny

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet ANALYSE April 2016 www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere