1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010."

Transkript

1 Årsberetning

2 2

3 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet, hvor man er blevet enige om et højere niveau for energispareindsatsen. Man diskuterer bl.a. et eventuelt krav om, at alle offentlige bygninger skal energimærkes, og man overvejer at indføre obligatorisk annoncering i forbindelse med ejendomssalg. Man lægger derudover op til, at medlemslandene indfører sanktioner over for de sælgere, der ikke følger reglerne. Ved udgangen af 2009 var dette recast af Bygningsdirektivet endnu ikke endeligt vedtaget. For energimærkningsordningen har 2009 især været præget af arbejdet med at udvikle en ny ordning i samarbejde med de relevante organisationer, interessenter og konsulenter. Derudover har 2009 været præget af videreudvikling og drift af certificeringsordningen. Endelig har der været fokus på arbejdet med at sætte et nyt energimærkningssekretariat i udbud i efteråret 2009, der fra 1. maj 2010 skal varetage driften af alle Energistyrelsens ordninger; Energimærkningsordningen, Teknisk eftersyn af kedler og varmeanlæg samt Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg. For de to sidstnævnte ordninger har 2009 været et forholdsvis stille år, hvor man har videreført arbejdet med at udvikle og optimere ordningerne. Huseftersynsordningen fungerer stort set fortsat uændret også i Dog er forarbejdet omkring en større revision af håndbogen gået i gang. Et helt nyt elektronisk revisionssystem, HE-rev, har været under udvikling og test og er nu klar til for alvor at blive taget i brug i de fremtidige revisionssager. Dette vil give større åbenhed om sagsbehandlingen og mindre tidsforbrug i forbindelse med revisionssager. Der er også fortsat fokus på formidling og kommunikation til forbrugeren for at gøre tilstandsrapporterne så forståelige og anvendelige for køber og sælger som muligt. Et særligt udvalg under Justitsministeriet er i 2007 begyndt arbejdet med at undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret

4 FEM-sekretariatet Fællessekretariatet for eftersyns- og mærkningsordningerne administrerer fem eftersyns- og mærkningsordninger for henholdsvis Energistyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Formålet med FEM-sekretariatet er at administrere ordningerne på effektiv vis samt sikre, at krav til bl.a. kvalitetsmæssig forbedring af ordningerne overholdes. FEM-sekretariatet administrerer i alt fem ordninger: 1. Energimærkning af bygninger 2. Huseftersynsordningen 3. Eftersynsordningen for kedler og varmeanlæg 4. Eftersynsordningen for ventilations- og klimaanlæg 5. Indberetningsordningen for statens ejendomme. Erhvervs- og Byggestyrelsen er ansvarlig for Huseftersynsordningen, som har til formål at beskytte forbrugerne i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Energistyrelsen er ansvarlig for de øvrige ordninger, som har til formål at fremme energibesparelser og øge energieffektiviteten i bygninger. FEM-sekretariatet blev etableret 1. januar Det administreres af et konsortium af Teknologisk Institut og Byggecentrum, som i fællesskab varetager driften af ordningerne på vegne af de to styrelser. Konsortiet vandt sekretariatsopgaven i slutningen af december 2005 efter en udbudsrunde. FEM-sekretariatet varetager den praktiske drift af ordningerne for de to styrelser, bistår konsulenter, sagkyndige og eksperter med rådgivning og vejledning om forståelse af gældende lovgivning for de enkelte ordninger samt yder generel information om ordningerne til interessenter som fx boligadvokater, ejendomsmæglere og andre. På vegne af begge styrelser forestår sekretariatet derudover den forberedende juridiske sagsbehandling og udarbejder oplæg til den juridiske indstilling til styrelsens afgørelser i alle de administrative sager vedrørende såvel ansøgninger, beskikkelser, genbeskikkelser samt tekniske revisioner og skrivebordskontroller. Det er målet at sikre en kvalitet i sagsbehandlingen, der dels sikrer den klagendes retsstilling og dels optimerer processerne, så sagsbehandlingstiden følger de forvaltningsretlige regler og principperne om god sagsbehandling. For at varetage opgaverne bedst muligt rummer sekretariatet derfor både teknisk, juridisk og administrativt personale samt personale, der arbejder med kommunikation samt udvikling, tilrettelæggelse og administration af kursusaktiviteter. Sekretariatet har under ledelse af en sekretariatsleder en flad struktur, som sikrer videndeling på tværs af de fem ordninger. Sekretariatet deltager desuden i udviklingen af ordningerne som styrelsernes rådgiver og sidder med i diverse arbejdsgrupper om udvikling af ordningerne, certificering m.v. Samlet årsberetning for ordningerne Årsberetningen er både ordningernes og sekretariatets beretning. Derfor er den bygget op, så man nemt og hurtigt kan finde informationer og statistiske oplysninger for henholdsvis Energimærkningsordningen, Eftersynsordningen for kedler og varmeanlæg, Indberetningsordningen for energieffektivitet i statens ejendomme (EiS) og Huseftersynsordningen (se kap. 2-6). Da ordningerne drives af et fælles sekretariat, er en del arbejdsområder og procedurer tværgående. Dette gælder kapitlerne om information og service samt udviklingen for 2010 (se kap. 7-8). 4

5 2. Energimærkningsordningen Energimærkningsordningen for bygninger er etableret af Energistyrelsen i januar 2006 og er et led i gennemførelsen af EU s bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne. Energimærkningsordningens formål er at reducere energiforbruget i bygninger i Danmark. Energimærkningsordningen omfatter nye og eksisterende bygninger dog med enkelte undtagelser som fx industri og landbrug. En energikonsulent gennemgår bygningen og vurderer dens energimæssige tilstand samt foreslår eventuelle energibesparende forbedringer. Hidtil har der været to typer beskikkede energikonsulenter tilknyttet ordningen: energikonsulenter for enfamiliehuse, energikonsulenter for flerfamiliehuse og handel/service og offentlige bygninger. Denne beskikkelsesstruktur er i 2008 afløst af en certificeringsordning for energimærkningsfirmaer med en overgangsperiode, hvor de to ordninger fungerer sideløbende. Til og med den 30. april 2011 kan både energikonsulenter med personlig beskikkelse og certificerede energimærkningsfirmaer udføre energimærkninger. Herefter ophører de personlige beskikkelser automatisk, og det vil kun være de certificerede energimærkningsfirmaer, der kan indberette energimærkninger. Fra 1. maj 2008 har det ikke været muligt at søge om beskikkelse eller genbeskikkelse som energikonsulent. Udviklingen i 2009 I 2009 er det første certificerende organ akkrediteret og de første energimærkningsfirmaer certificerede. Derfor er der fra 2009 udarbejdet energimærkninger fra certificerede firmaer, og antallet af såvel certificerende organer som certificerede firmaer er stigende. Baggrunden for at indføre certificeringsordningen var: Udvidelse af kapaciteten Flere og flere bygninger omfattes af ordningen og tidsfristerne for mærkning af bygninger, der ikke tidligere var omfattet af ordningen, nærmer sig. Derfor er der behov for at få tilført flere ressourcer til ordningen på kort tid. Specielt er der behov for at øge kapaciteten til mærkning af flerfamiliehuse, institutioner mv. Certificeringsordningen vil give firmaer, der udfører energimærkninger, mere fleksibilitet til inddragelse af yderligere ressourcer. Fleksibilitet Den nuværende beskikkelsesordning er baseret på en statslig godkendelse af konsulenternes kvalifikationer og erhvervserfaring og en tæt kontrol af den enkeltes virke som konsulent. Med certificeringsordningen er det tanken, at man i højere grad målretter både kvalifikationskrav og kontrol til de forhold, som har reel betydning, når man udarbejder energimærkninger. Derudover forenkler de nye kvalifikationskrav administrationen af ordningen. Sikring af kvalitet Det er vigtigt for ordningen, at de udførte energimærkninger er af høj kvalitet. Specielt når det gælder mærkningen af store bygninger, er det hensigtsmæssigt med et samspil mellem flere personer med forskellig viden. Derfor understøttes konsulenternes kvalifikationer i certificeringsordningen af en effektiv kvalitetssikring, der ikke kun fokuserer på konsulenternes faglige kvalifikationer, men i høj grad også på den kvalitetssikring, der udføres ved udarbejdelsen af mærkningerne. 5

6 INFO om cetificeringsordningen Indførelse af certificeringsordningen har betydet en hel del for ordningens kvalitetssikring, klagesagsstruktur og uddannelse. Det certificerede energimærkningsfirma overtager ansvaret for, at kvaliteten af energimærkningen er i orden. Til gengæld får firmaerne en større fleksibilitet i forhold til, hvem de involverer i at udføre energimærkningen. Der stilles stadig krav til, hvem der kan blive energikonsulenter, men kravene til fx erhvervserfaring er blevet mere fleksible. De tidligere krav til relevant erhvervserfaring kan i den nye ordning afløses af en periode med sidemandsoplæring. En nyuddannet ingeniør kan fx godt udføre energimærkninger efter at have gennemgået en 3 måneders periode med sidemandsoplæring og et kort kursus. For at blive certificeret skal energimærkningsfirmaet bl.a. opbygge et kvalitetsledelsessystem efter givne retningslinjer og få dette system certificeret. Det betyder, at de personlige beskikkelser erstattes af firmacertificering. Det er op til energimærkningsfirmaet at kontrollere, at kvaliteten af energimærkningerne er i orden, og det er op til firmaet at sikre, at der inddrages den nødvendige ekspertise til opgaven. For at blive certificeret skal firmaet derfor indføre et kvalitetssikringssystem efter reglerne i den internationale standard for kvalitetsstyringssystemer, ISO 9001 med supplerende krav fra Energistyrelsen. Certificeringen skal gennemføres af et certificerende organ, som er akkrediteret af DANAK (Dansk Akkreditering) eller et tilsvarende organ. For at sikre en glidende overgang til certificeringsordningen og for at sikre at konsulenter og assistenter er fortrolige med den nye ordning, har der i 2009 været afholdt introduktionskurser som både henvender sig til assistenter og energikonsulenter. For at lette omstillingen fra en beskikkelsesordning til en certificeringsordning forlængede Energistyrelsen i 2008 varigheden af den personlige beskikkelse, så konsulenter, hvis beskikkelser udløb i 2009, fik den forlænget frem til og med 30. april Samtidigt blev der fra 1. maj 2008 lukket for ansøgninger om beskikkelse som energikonsulent (jf. 58, EM bkg. 228 af 7. april 2008). Revision af ordningen Den evaluering af den danske energibesparelsesindsats, som blev gennemført i 2008, omfattede også Energimærkningsordningen for bygninger. Ifølge evalueringen er ordningen ikke effektiv nok, da man ikke kan bevise, at den faktisk resulterer i energibesparelser. Derfor har Energistyrelsen i 2009 lagt planer for at ændre ordningen med henblik på at aktivere energimærkningerne og få realiseret flere energibesparelser. Det er også en målsætning at reducere omkostningerne ved at udarbejde mærkningerne. Forslagene til den nye ordning omfatter bl.a. en mere aktiv markedsføring og informationsindsats i forbindelse med mærkningen af bygninger samt en bedre udnyttelse af synergieffekter mellem mærkningen og andre tiltag til fremme af energibesparelser. Derudover er der en række forslag til reduktion af omkostningerne ved mærkningen, herunder en mere målrettet mærkningsmetode, hvor energimærkningen afpasses i forhold til omfanget af de forventede energibesparelser. Endelig er der foreslået en forlængelse af mærkningernes gyldighedsperiode. Energistyrelsen har på informationsmøderne for energikonsulenter i 2009 været i konstruktiv dialog med konsulenter om, hvordan man kunne optimere Energimærkningsordningen, og konsulenternes forbedringsforslag har været inddraget i processen. Energistyrelsen afholdt i oktober 2009 en workshop, hvor interessenter (organisationerne) var inviteret. Denne workshop fulgte man op på ved at nedsætte arbejdsgrupper, der fik til opgave at konkretisere, hvordan mærkningen skulle omlægges på grundlag af de ideer, som blev drøftet på workshoppen. 6

7 På grundlag af arbejdet i arbejdsgrupperne vil Energistyrelsen i begyndelsen af 2010 udsende et sammendrag af de foreslåede ændringer til høring blandt de organisationer, der deltog i workshoppen. Dette danner grundlag for en ny bekendtgørelse om Energimærkningsordningen. Flere energibesparelser i byggeriet Energimærkningen er en udmøntning af EU s bygningsdirektiv, som fastlægger minimumskrav til energimærkningen i Danmark. EU-Kommissionen fremlagde ultimo 2008 forslag til justering af bygningsdirektivet, et såkaldt recast. Ændringerne er blevet vedtaget i december 2009, men træder først i kraft i løbet af En af de væsentligste ændringer i direktivet er, at medlemslandene forpligtes til at indføre sanktioner over for borgere, der ikke overholder de krav, der er beskrevet i direktivet. Dette vil eksempelvis have konsekvenser for husejere, der ikke overholder kravet til energimærkning ved salg eller udlejning. Sanktionerne skal være indført i medlemslandene inden for en periode på 2½ år efter direktivet er trådt i kraft. Derudover er det i Danmark besluttet at indføre pligt til at annoncere med energimærket ved salg af ejendomme, når energimærkningen foreligger og salget sker via en ejendomsmægler. Der er fremsat et lovforslag om dette. Offentlige tilgængelige energimærkninger Planerne om at gøre en del af oplysningerne i energimærkningerne offentligt tilgængelige via OIS blev realiseret i Personfølsomme oplysninger om det faktiske energiforbrug i enfamiliehuse er udeladt fra de energimærkningsrapporter, der kan udskrives fra hjemmesiden. Alle øvrige oplysninger er med, herunder også bygningens placering på A G skalaen, energispareforslagene og bygningsbeskrivelsen. Alle nye energimærkninger bliver offentliggjort på hjemmesiden i takt med, at de bliver indberettet til Energistyrelsen. I forbindelse med, at fristen for regelmæssig energimærkning af alle offentlige bygninger blev udsat til den 1. juli 2009, fik statsforvaltningen, regionerne og kommunerne indskærpet deres pligt til at få overblik over deres bygningsmasse og få lagt en plan for energimærkningen af denne. Dermed blev der fra centralt hold lagt pres på de offentlige myndigheder for at få gennemført energimærkninger. Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3 Håndbogen har i 2009 været igennem en mindre redaktionel revision. Styrelsen ønsker at inddrage konsulenterne i processen omkring udvikling af håndbogen. Der er derfor i efteråret 2009 blevet nedsat en arbejdsgruppe med det formål. Som følge af regeringens strategi for at reducere energiforbruget i bygninger er der taget skridt til at implementere målsætningen om, at energirammen for nye bygninger reduceres med 25 % i 2010 og ydermere med 25 % i 2015 og For at skabe lovhjemmel til dette, er der fremsat et ændringsforslag til byggeloven, og der vil blive udsendt et nyt bygningsreglement i løbet af året. Det nyetablerede Videncenter for energibesparelser i bygninger har derudover offentliggjort pakker og produktblade til håndværkere og rådgivere, samt etableret en uddannelse for håndværkerne, som skal ruste dem til at gå i bedre dialog med boligejerne om udførelse af energibesparelser i bygninger. Beskikkelser og certificeringer Antallet af certificerende organer og certificerede energimærkningsfirmaer har som forventet været støt stigende gennem I foråret 2009 blev de første firmaer akkrediterede til at kunne certificere energimærkningsfirmaer. I 2009 blev i alt 4 firmaer akkrediterede som certificeringsorganer og 19 energimærkningsfirmaer blev certificerede til at udføre energimærkninger. Disse firmaer har i alt indberettet energimærkninger i På figur 1 neden for kan man se fordelingen af mærkninger indberettet af henholdsvis personligt beskikkede konsulenter og certificerede energimærkningsfirmaer: Fra 1. marts 2010 er Elsparefonden desuden omdannet til Energisparecentret. Det nye Energisparecentret skal ikke kun fokusere på elsparetiltag, men generelt på energibesparelser. 7

8 Figur 1 Fordeling af indberettede energimærkninger på beskikkede energikonsulenter og certificerede energimærkningsfirmaer 2009 Figur 2 Fordeling af indberettede energimærker 2009 Antal Antal 6000 Certificerede firmaer Personligt beskikkede Antal 11 = 5% 1 = 10% 10 = 20% = 15% = 2% 0 Januar Marts Maj Februar April Juni Juli August September November Oktober December 8 = 11% 3 = 14% Fra certificeringsordningen officielt trådte i kraft i april 2009 er andelen af mærkninger, der er indberettet af certificerede energimærkningsfirmaer steget støt. I december 2009 var andelen over en tredjedel. Ved årsskiftet var der i alt energikonsulenter tilknyttet ordningen fordelt på 570 energikonsulenter til enfamiliehuse, 444 energikonsulenter til flerfamiliehuse, handel/service og offentlige bygninger, 11 interne energikonsulenter. Af dem var 121 dobbeltkonsulenter det vil sige både energikonsulent til enfamilie- og til flerfamiliehuse. Derudover var der energikonsulenter fra 19 certificerede energimærkningsfirmaer. Med certificeringsordningens indførelse udløber de personlige beskikkelser den 30. april Fra 30 april 2008 kunne man ikke længere søge om personlig beskikkelse. 7 = 11% 1 Gulve og terrændæk 2 Ydervægge 3 Loft og tag 4 Vinduer, døre, ovenlys mv. 5 Toiletter 6 Armaturer 6 = 5% 5 = 1% 4 = 6% 7 Varmt vand 8 Varmeanlæg (inkl. kedel) 9 Ventilation (naturlig og mekanisk) 10 Fordelingssystem og Automatik 11 Belysning Figur 2 viser hvilke bygningsdele, der er flest A-besparelsesforslag til i det samlede antal indberettede energimærkninger i Bygningsdele med færre end besparelsesforslag er dog ikke taget med. Tallene viser at lige knap halvdelen af alle besparelsesforsalg knytter sig til bygningsdelene: Vinduer, døre, ovenlys m.m, Ydervægge samt Loft og tag. Indberetning af energimærkninger Siden ordningens start i 2006 (tal fra september 2006) er der i alt indberettet energimærkninger. I 2008 blev der indberettet mærkninger og i 2009 blev der indberettet energimærkninger fordelt på energimærkninger for enfamiliehuse og for flerfamiliehuse. På figur 3 nedenfor kan man se fordelingen af energimærkninger på de forskellige bygningsanvendelser (BBR-anvendelseskoder). Figuren viser kun de anvendelser, hvor der er indberettet flere end 100 energimærkninger i Figur 3 Energimærkning fordelt på BBR-koder Antal

9 Af de energimærkninger, der er indberettet i 2009, fordeler energimærkerne (karaktererne) sig som vist i figur 4: Figur 4 Energimærke fordelt på karakterer Antal A1 = 0,3% A2 = 6% G = 14,1% B = 12% F = 15,3% C = 15,9% E = 18% D = 22,8% Den geografiske fordeling af energimærkninger i figur 5 (grupperet efter postnummerserier) viser en relativt jævn fordeling med undtagelse af, at der i de seneste år er indberettet væsentligt færre energimærkninger i det indre København og nogle af brokvartererne, hvor boligmassen fortrinsvis består af etageboliger med lejligheder. En stor del af disse vil allerede være energimærket på den gamle ELOordning på grund af bygningernes størrelse, og skal derfor først energimærkes igen, når ELO-rapporten udløber. Mindre bygninger, der ikke har skullet energimærkes regelmæssigt i henhold til tidligere gældende krav, og som består af andelsboligforeninger eller udlejningsbygninger, må forventes at blive energimærket efter den 1. juli 2009 i det omfang, der er andelsboliger eller lejelejligheder i bygningerne, som skal henholdsvis overdrages eller udlejes. Energimærket udtrykker bygningens energimæssige stand, hvor A1 er det bedst opnåelige energimærke, dernæst A2, B, C, D osv. G er det dårligste. Indplaceringen af bygningen på skalaen fra A1 til G findes efter en beregning af bygningens energibehov ved almindeligt brug divideret med det opvarmede areal. Bygninger opført efter det gældende Bygningsreglement vil opnå en placering på skalaens trin B. Bygninger opført efter de tidligere bygningsreglementer vil opnå placeringer på lavere trin, med mindre de har fået foretaget omfattende forbedringer. Som det fremgår af figur 4 oven for, har 70 % (i runde tal) af de bygninger, der er blevet energimærket i 2009, fået karakteren D, E, F eller G. Det svarer til mærkninger. I 2009 har der været tre leverandører til beregningsprogrammer til indberetning af energimærkninger, nemlig Ek-Pro.net og Energy08 og BuildDesk. BuildDesk er imidlertid udfaset fra august 2009, hvor de to andre indberetningsprogrammer EK-Pro.net og Energy08 omvendt blev godkendt i overensstemmelse med Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3. Indberetningsmodulet til energimærkninger er udviklet af Energistyrelsen. Fra slutningen af 2009 har der været sat gang i forundersøgelser af eventuelle behov for en ny og forbedret brugergrænseflade. Arbejdet med at udvikle brugergrænsefladen til indberetningsmodulet fortsætter i Figur 5 Geografisk fordeling af udførte energimærker efter postnumre Antal City Nordsj./ Fyn Kbh. omegn Bornholm Sydsj./ Lolland/Falster Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland 9

10 Kvalitetssikring Kvalitetssikringen består af en bred vifte af værktøjer for at sikre kvalitet i rapporterne og information til konsulenterne herom, så de løbende kan forbedre deres arbejde med energimærkningerne. FEMsekretariatet samler løbende op på de erfaringer, der høstes fra kvalitetssikringen for at sikre, at alle identificerede behov for præcisering af retningslinjer (håndbogen), uddybning af retningslinjer (spørgsmål/svar), eller information, der skal videregives til konsulenterne i form af nyhedsmails, bliver videregivet til konsulenterne og Energistyrelsen. Som led i den politiske udvikling er Energistyrelsen i langt højere grad end før fokuseret på kvalitetssikring af energimærkningerne. I udbuddet til det nye energimærkningssekretariat, som blev offentliggjort i efteråret 2009, er der derfor stor fokus på kvalitetssikring, og udførelsen af den tekniske revision lægges derfor formelt ind under sekretariatet. Arbejdet med kvalitetssikring i 2009 viser i alt tydelighed, at dialogen med konsulenterne er vigtig, og at konsulenterne efterspørger mere information om resultaterne af kvalitetssikringen og om eventuelle særlige problemområder for at opnå en bedre kvalitet i mærkningerne. Konsulenterne har også selv ytret ønske om større synlighed omkring kvalitetssikringen og om, at man flytter fokus fra kontrol til kommunikation og information. Som det fremgår af halvårsrapporten fra 2009 om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008, kan kvaliteten af energimærkningerne forbedres på en række punkter, så forbrugerne får et produkt, der i højere grad motiverer dem til energibesparelser: 1. Bygningsregistreringen kan forbedres på konkrete felter 2. Teksterne kan præciseres mere og anvendes mere korrekt 3. Energibesparelsesforslag skal i højere grad tages med 4. Grunddata kan registreres mere omhyggeligt 5. Egenkontrol kan skærpes 6. Anvendelse af ekstern viden kan optimeres 7. Dialog mellem FEM-sekretariatet og konsulenterne kan forbedre kommunikationen. INFO om kvalitetssikring Den automatiserede screening består i filtre ved indberetning af energimærkningsrapporterne og filtre i beregningsprogrammerne. Begge dele skal sikre, at det er de korrekte data, der indberettes, og at man fx ikke kan få lov at indtaste ikke-valide dataværdier i bestemte felttyper, eller indberette en rapport, hvor obligatoriske oplysninger mangler. Den elektroniske screening består i kørsler på bestemte data i de indberettede energimærkninger for at finde de rapporter, der adskiller sig fra normen, og gennem yderligere analyser af disse finde de mulige fejlkilder fx uklare retningslinjer eller andre forhold, der kan rettes op på og indgås dialog om med konsulentkorpset. Skrivebordskontroller består i en manuel gennemgang af energimærkningsrapporter, der er udtrukket som tilfældige stikprøver. FEM-sekretariatets medarbejdere udfører skrivebordskontrollerne og kontakter efter behov konsulenterne om resultatet af kontrollerne. FEM-sekretariatets vurderinger følger retningslinjerne i den aktuelle håndbog. Teknisk revision består i, at teknisk revisor går mærkningen efter ude i marken, dvs. ved selv at gennemgå bygningen og sammenholde sit resultat med konsulentens. Der udtrækkes årligt 0,5 % af de indberettede energimærkningsrapporter til teknisk revision som stikprøver på konsulenter. Når teknisk revisor har lavet sin revisionsrapport, indsendes denne til FEMsekretariatet, som sagsbehandler rapporten og sammenholder med tidligere revisioner eller sanktionssager mod konsulenten. Den samlede indstilling sendes af FEM-sekretariatet til Energistyrelsen, der træffer den endelige afgørelse i sagen. 10

11 Det konkluderes bl.a. i halvårsrapporten, at dialog mellem konsulenter og sekretariat kan forbedre kvaliteten. For konsulenterne skal der fokuseres på de vigtige oplysninger i energimærkningerne. Herunder er det især vigtigt, at konsulenterne fokuserer mere på at beskrive de enkelte besparelsesforslag. I forhold til de nye regler i Håndbog for energikonsulenter 2008 version 2 (som gælder for indberetninger fra 1. januar 2009) skal konsulenten lægge mere vægt på det motiverende i besparelsesforslagene. Derved kræves der mere af teksten i rapporten, og det er ikke længere nok, at konsulenten kun beskriver besparelsesforslag, som er rentable. Konsulenten skal også forsøge at motivere læseren af rapporten (husejeren/køberen) til at gennemføre de foreslåede besparelser ved at sælge varen i teksten til slutbrugeren, således at vedkommende bliver inspireret til at gennemføre besparelsesforslagene. Enten af hensyn til muligheden for energibesparelser, økonomiske besparelser eller komfortfordele. Målene for kvaliteten er nært forbundet med den til enhver tid gældende håndbog. Derfor er arbejdet med kvalitetssikring løbende under udvikling, og man justerer fortsat både kriterier og sanktioner i takt med, at ordningen udvikler sig. Værktøjerne til kvalitetssikringen er primært automatiserede og elektroniske screeninger, skrivebordskontroller og teknisk revision (se infoboks side 10). Uddannelse Sekretariatet varetager planlægning og afholdelse af Energistyrelsens kurser for energikonsulenter. Efter indførelse af certificeringsordningen for energimærkningen er det ikke længere muligt at opnå en personlig beskikkelse som energikonsulent. Derimod skal nye energikonsulenter i stedet være ansat i eller tilknyttet et firma, der er certificeret til at udarbejde energimærkninger. Dette har også haft betydning for kursusaktiviteterne relateret til ordningen. Der afholdes ikke længere optagelseskurser af 5 dages varighed med afsluttende prøver. I stedet afholdes Introduktionskursus for nye energikonsulenter og Opfriskningskursus for energikonsulenter, der har en personlig beskikkelse indtil april Derudover er der en række betingelser (uddannelse og erfaring) som energikonsulenten skal opfylde for at kunne udføre energimærkninger. Det er op til det certificerede firma selv at holde styr på, at krav om kursusdeltagelse er opfyldt. Introduktionskursus for nye energikonsulenter Kurset er af 6 timers varighed og har til formål at give nye energikonsulenter og deres assistenter introduktion til energimærkningsordningens organisering, love og regler samt håndbogen inkl. bilag, som er konsulenternes værktøj. Energikonsulenterne bliver ikke længere undervist i de fagtekniske områder, som indgår i energimærkningen. Introduktionskurset er et fælleskursus for energikonsulenter til enfamiliehuse og energikonsulenter til flerfamiliehuse mv. og giver adgang til at udføre begge typer energimærkninger, hvis de øvrige betingelser om grunduddannelse og sidemandsoplæring (føl-ordning) er opfyldt. I 2009 har i alt 112 kursister deltaget på kurset. Der er afholdt fire ud af fire planlagte. Generelt har der været rigtig stor tilfredshed med de nye Introduktionskurser, hvilket fremgår af kursisternes evaluering (Figur 6)- (1 er dårligst og 5 er bedst). Teknisk revision kan udover at lede til information til konsulenterne om rettelser af håndbog m.v., som beskrevet ovenfor føre til en sanktion overfor den personligt beskikkede energikonsulent. 11

12 Klagesager Forbrugeren skal kunne klage over den vare han får, når han har bestilt en lovpligtig energimærkning af en bygning. Er en forbruger utilfreds med sin energimærkning, bør vedkommende i første omgang forsøge at afklare uoverensstemmelserne med den konsulent, der har udarbejdet mærkningen. Løses dette ikke tilfredsstillende, kan der klages til Energistyrelsen via FEM-sekretariatet for klage over energimærkninger, der er indberettet af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsens afgørelse kan herefter indbringes for Energiklagenævnet. Figur 6 Energikonsulenter, certificeringsordningen Mit personlige udbytte af kurset var stort Det faglige niveau i kurset var som ønsket Undervisningens tilrettelæggelse var god Undervisningsformen var god Undervisningsmaterialet var godt Samlet vurdering 3,87 4,06 4,12 4,21 4,14 Klager over energimærkninger udarbejdet af et certificeret energimærkningsfirma stiles til det firma, som har udarbejdet energimærkningen. Energimærkningsfirmaet svarer skriftligt på klagen til forbrugeren. Er forbrugeren ikke tilfreds med forklaringen, kan han klage til FEM-sekretariatet, som behandler klagen og indstiller til en udtalelse fra Energistyrelsen. Energistyrelsen træffer den endelige afgørelse, men i modsætning til tidligere er der ingen efterfølgende klageret til Energiklagenævnet. Kursusstedet var tilfredsstillende 4,30 Opfriskningskursus for energikonsulenter Alle de personligt beskikkede energikonsulenter fik i april 2009 forlænget gyldigheden af deres personlige beskikkelse til 30. april 2011 som led i en ændring af energimærkningsbekendtgørelsen. Da der med certificeringsordningen ikke beskikkes personligt mere, kommer der heller ingen personlige sanktioner, hvis kvaliteten i mærkningen ikke er i orden. Til gengæld vil en klagesag indgå i de dokumenter, der danner baggrund for den kontrol og opfølgning, der foregår mellem det certificerende organ og det certificerede energimærkningsfirma. Udtalelsen fra Energistyrelsen vil være rettet til det certificerende organ og vil belyse kvaliteten i mærkningen. Denne udtalelse vil være en del af det materiale, der skal indgå i det certificerende organs vurdering af, om de vil forlænge certificeringen af det pågældende energimærkningsfirma. Hvis firmaet ikke lever op til den kvalitetshåndbog, som er en del af grundlaget for kvalitetssikringen i ordningen, skal dette bringes i orden. I modsat fald vil firmaet ikke blive gencertificeret. Frem til denne dato kan de indberette energimærkninger som personligt beskikkede energikonsulenter. Hvis de arbejder i eller for et firma, der er certificeret til at lave energimærkning, giver den personlige beskikkelse adgang til dette, uden at de skal deltage på Introduktionskursus. I stedet skal de deltage på et Opfriskningskursus senest 3 år efter de har fået deres personlige beskikkelse under den tidligere ordning ( ). Disse kurser blev ikke udbudt i 2009, da behovet på daværende tidspunkt ikke var tilstrækkeligt stort. Kun få energimærkningsfirmaer var blevet certificeret i 2009, og kun få medarbejdere havde derfor vist interesse for at deltage på kurset. Opfriskningskursus udbydes første gang i foråret I 2009 blev der indgivet 36 klager af husejere over energimærkninger mod 43 i Energistyrelsen har truffet afgørelser i 23 sager i Der er givet medhold i 4 sager, delvis medhold i 8 sager, ikke medhold i 8 sager, afvist 3 sager og 1 sag er henlagt. 12

13 Teoretisk prøve for energikonsulenter Der stilles fortsat krav til energikonsulenternes grunduddannelse, og her er kravene forskellige for de to ordninger (enfamilie og flerfamilie). For de aspiranter til energikonsulenter, der ikke opfylder de uddannelsesmæssige krav, er der mulighed for at deltage i Energistyrelsens skriftlige, teoretiske prøve. Først når den er bestået, opfylder energikonsulenten kravet om grunduddannelse. Der udstedes bevis på bestået prøve. Begge prøver afholdt i 2009 har kun været for aspiranter til energikonsulenter i certificerede energimærkningsfirmaer. Der har været udbudt en enkelt prøve for aspiranter til energikonsulenter til enfamiliehuse, men pga. for få tilmeldte blev denne aflyst. I alt har 25 ud af 41 deltagere (flerfamiliekonsulenter) bestået prøven i Informationsmøder Der er i 2009 afholdt et enkelt informationsmøde for energikonsulenter med 46 deltagere som ekstra møde for dem, der ikke fik plads på informationsmøderne i november/december På møderækken i november/december 2008 var der fokus på nyt fra Energistyrelsen på området, erfaringerne med certificeringen, kvalitetskontrollen og den reviderede håndbog. Deltagelse er frivillig. Der har ikke været afholdt yderligere informationsmøder i

14 3. Teknisk eftersyn af kedler og varmeanlæg Som led i indsatsen for at spare på energien er det lovpligtigt for bygningsejere at få en teknisk ekspert til at efterse kedler og varmeanlæg. Eftersynene skal gøre anlægsejerne opmærksomme på mulighederne for at spare på energien. Ordningen rummer et stort potentiale for energibesparelser og driftsoptimeringer i forbindelse med kedler og varmeanlæg - ikke mindst ude hos de private boligejere. Ved at udskifte en gammel kedel med en ny, opnår boligejeren en mere effektiv brændselsøkonomi og dermed et lavere forbrug. Det er hensigten, at ordningen skal fungere i et stadigt bedre samspil med de øvrige ordninger. Eftersynsordningen for tekniske anlæg omfatter: 1. Regelmæssige eftersyn af oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselskedelanlæg (ordn 5a) 2. Regelmæssige eftersyn af gasfyrede kedelanlæg (ordn 5b) 3. Engangseftersyn af oliefyrede og fastbrændselsfyrede varmeanlæg (ordn 6a) 4. Engangseftersyn af gasfyrede varmeanlæg (ordn 6b) Kort om ordningerne Oliekedler skal renses mindst en gang om året og gennemgå et lovpligtigt eftersyn hvert femte år af en teknisk ekspert. For gaskedler over 100 kw skal eftersynet ske hvert 4. år, og her er der ikke krav om rensning af kedlen hvert år. Boligejere skal derudover få en teknisk ekspert til at foretage et mere omfattende engangseftersyn af ejendommens samlede varmeanlæg, når kedlerne fylder 15 år. Dette gælder uanset brændselstypen. Man skal have foretaget regelmæssigt eftersyn af sin oliekedel eller fastbrændselsanlæg inden 1. september 2011 og regelmæssigt eftersyn af sit gasfyrede kedelanlæg inden 1. september Det samlede varmeanlæg omfatter ud over kedelanlægget også beholdere, rør, pumper, automatik og radiatorer. Udviklingen i 2009 Da de første regelmæssige eftersyn samt engangseftersyn først skal være foretaget inden henholdsvis 1. september 2010 og 1. januar 2011, er der endnu ikke et lovmæssigt tidspres på boligejerne for at få gennemført de tekniske eftersyn. Det betyder, at der endnu ikke er kommet gang i udførelse af eftersynene. Energistyrelsen nedsatte derfor i sensommeren 2009 særlige arbejdsgrupper, hvor bl.a. brancheforeninger og andre af ordningens interessenter arbejder med at omstrukturere og styrke ordningen. Der er etableret underudvalg bl.a. inden for formidling og IT, og der bliver arbejdet med at styrke sammenhængen mellem eftersyn af kedler og varmeanlæg og Energimærkningsordningen. Tekniske eksperter I 2009 modtog sekretariatet i alt 26 ansøgninger om at blive godkendt som teknisk ekspert fordelt på 22 til regelmæssigt eftersyn af olie- og fastbrændselsfyrede kedelanlæg, 3 til regelmæssigt eftersyn af gasfyrede kedelanlæg, 1 til engangseftersyn af olie- og fastbrændselsfyrede varmeanlæg og ingen ansøgninger om at blive ekspert til engangseftersyn af gasfyrede varmeanlæg. Der er i løbet af året i alt godkendt 19 nye tekniske eksperter fordelt over 18 nye godkendelser til regelmæssigt eftersyn af olie- og fastbrændselsfyrede kedelanlæg og 1 til regelmæssigt eftersyn af gasfyrede kedelanlæg. 14

15 Pr. 31. december 2009 var der i alt godkendte tekniske eksperter i ordningen fordelt på 980 godkendte tekniske eksperter til regelmæssigt eftersyn af olie- og fastbrændselsfyrede kedelanlæg, 53 til regelmæssigt eftersyn af gasfyrede kedelanlæg, 71 til engangseftersyn af olie- og fastbrændselsfyrede varmeanlæg og 37 til engangseftersyn af gasfyrede varmeanlæg. Indberetning af kedeleftersyn Da fristerne for regelmæssigt eftersyn og engangseftersyn af varmeanlæg først ligger i henholdsvis 2011 og 2010 har mange kedelejere valgt at vente med at få udført eftersynene. Der er i 2009 indberettet 73 eftersynsrapporter for kedler og 1 eftersyn af varmeanlæg. Kvalitetssikring Grundet den begrænsede aktivitet på ordningerne har Energistyrelsen besluttet, at der ikke skulle foretages teknisk revision af eftersynsrapporter i Klager Klager over tekniske eftersynsrapporter kan indbringes for Energistyrelsen, som træffer afgørelse i sagen. Klagen skal indgives på et særligt skema til FEMsekretariatet, der forbehandler klagen på vegne af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget af FEM-sekretariatet eller Energistyrelsen senest 6 måneder efter, at eftersynet har været udført. Uddannelse Der har ikke været gennemført kurser for tekniske eksperter i Alle planlagte kurser blev aflyst på grund af manglende tilmelding. 15

16 4. Indberetningsordningen for energieffektivisering i statens institutioner Formålet med indberetningsordningen for energieffektivisering i statens institutioner (EiS) er at skabe større opmærksomhed omkring energieffektivisering og vandforbrug i de ejendomme, som staten driver, ejer og lejer. For at fremme energieffektive indkøb og energieffektiv drift og vedligeholdelse af statens ejendomme har man indført indberetningsordningen af energiog vandforbruget. På hjemmesiden kan man finde Statusrapport Statens forbrug af varme, el og vand (tal fra 2008). Statusrapporten er et led i rækken af publikationer om statens energi- og vandforbrug. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data for energi- og vandforbrug i 2008, som de enkelte statslige institutioner har indberettet. Det indberettede elforbrug er af samme årsager steget fra 2007 til 2008 med 3,6 % mens vandforbruget er steget med 7,7 %. Til gengæld er CO2- udledningen faldet med 2,5 %. Faldet skyldes bl.a. energibesparende foranstaltninger samt at CO2- emissionsfaktoren for el gennem årene er faldet. Dette skyldes stigende el-produktion fra vindmøller og andre vedvarende energikilder. For 2008 har i alt 542 institutioner indberettet deres energi- og vandforbrug fordelt på 698 bygninger. I 2007 var de tilsvarende tal 440 institutioner og 584 bygninger. Den markante stigning i antal institutioner og bygninger skyldes primært, at indberetningen fra de mange Jobcentre er lagt ind under Beskæftigelsesministeriet. Det indberettede varmeforbrug er fra 2007 til 2008 steget med 3 %. Stigningen fra 2007 skyldes primært, at Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Undervisningsministeriet har fået større opvarmede arealer og dermed varmeforbrug, samt at Jobcentrene nu ligger under staten. 16

17 5. Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg Pr. 1. januar 2008 er det blevet lovpligtigt at få udført energieftersyn af større ventilations- og klimaanlæg. Formålet med ordningen er at fremme besparelser, der er økonomisk rentable og at øge energieffektiviteten i anlæggene. Eftersynet foretages af et akkrediteret ventilationsfirma og omfatter en registrering af grundoplysninger om anlægget, inspektion af anlæggets driftstilstand samt et måleprogram. Kort forklaret er det først meget store bygninger, som skal have et lovpligtigt eftersyn, og senere bliver det mindre bygninger, som skal have lavet et eftersyn af ventilations- og klimaanlæg. Ud fra de målinger der foretages, kan man vurdere anlæggets energieffektivitet. På denne baggrund udarbejder montøren en række gode råd og besparelsesforslag, som beskriver, hvor meget man sparer på energien, og hvor meget man sparer på økonomien. Anlæggets ejer/bruger får en rapport med resultaterne. Ventilations- og klimaanlæg skal efterses mindst hvert femte år. I alt omfatter ordningen omkring ventilationsanlæg og klimaanlæg. Elforbruget i disse anlæg anslås til 680 GWh/år, og opvarmningen af ventilationsluften anslås til 1400 GWh/år. Den samlede årlige energiudgift til anlæggene i ordningen er omkring 1,5 mia. kr. Læs mere om hvilke anlæg, der er omfattet af ordningen og hvilke, der er undtaget på Ordningen omfatter følgende typer eftersyn: Anlæg i bygninger med et areal på m 2 og derover skal senest efterses den 31. marts Anlæg i bygninger med et areal på mindst m 2 og under m 2 skal senest efterses den 31. december Anlæg i bygninger med et areal på mindst m 2 og under m 2 skal senest efterses den 31. december Anlæg i bygninger med et areal på mindst m 2 og under m 2 skal senest efterses den 31. december Anlæg i bygninger med et areal under m 2 skal senest efterses den 31. december Udviklingen i 2009 I 2009 har eftersynsordningen af ventilations- og klimaanlæg fået sin spæde start, men det har taget længere tid at få ordningen fuldt implementeret, end man havde forventet. Kombinationen af den generelle økonomiske afmatning og manglende kendskab til ordningen har gjort det svært for alvor at få gang i eftersynene samtidig med, at der endnu er relativt få firmaer, der er akkrediteret til at udføre eftersyn. Formålet med ordningen er at fremme økonomisk rentable besparelser samt øge energieffektiviteten i ventilations- og klimaanlæg. Erfaringer viser, at der også for nyere anlæg kan opnås store besparelser ved at tilpasse driftstider, volumenstrømme og temperaturer til det reelle behov, der er i det pågældende lokale, der ventileres og evt. køles. Derudover kan man opnå besparelser ved ændringer og justeringer af anlæg som fx udskiftning af ventilatorer eller evt. etablering af varmegenvinding. Er- 17

18 faringer viser også, at eftersyn bør gentages med et par års mellemrum, fordi ventilerede lokaler relativt ofte får nye funktioner, og fordi den teknologiske udvikling kan åbne for nye energibesparelser ved anlæggene. For at udnytte den naturlige kobling mellem ordningerne kan ventilationsordningen supplere energimærkningerne med forbedrede informationer. Eksempelvis kan man bruge måleoplysningerne fra ventilationseftersynet og sætte dem direkte ind i energimærkningen og derved opnå en mere præcis vurdering af besparelsespotentialet, end det har været muligt tidligere. Akkrediterede virksomheder Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg er etableret som en akkrediteringsordning. De første akkrediteringer blev afsluttet i efteråret Ved årsskiftet var 9 virksomheder akkrediteret. Indberetning Der er lavet i alt 933 ventilationseftersyn i 2009 Klager Behandlingen af klager er forankret i de akkrediterede firmaer efter de retningslinjer for klageprocessen, som Energistyrelsen har udstukket. I dette akkrediterede system er der ikke mulighed for at klage til Energistyrelsen. Uddannelse Ventilationsmontørerne, der er ansat i de akkrediterede ventilationsfirmaer, skal have deltaget på et introduktionskursus for at kunne udføre det lovpligtige energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg. På kurset får ventilationsmontørerne en generel viden om eftersynsordningen og en grundig gennemgang af det pc-program, de skal benytte til at udføre eftersynene. Da der er tale om en akkrediteringsordning, bliver introduktionskurserne holdt i AMU-regi og ligger derfor uden for FEM-sekretariatets uddannelsesprogram. 18

19 6. Huseftersyn Huseftersynsordningen er etableret i 1996 med det formål at yde den bedst mulige forbrugerbeskyttelse og -oplysning i forbindelse med køb og salg af boliger. Huseftersynsordningen vedrører køb og salg af ejendomme, som hovedsageligt anvendes til beboelse. Ordningen har til formål at sikre, at en sælger fritages for sit 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler over for køber ved at fremlægge en gyldig tilstandsrapport samt oplysninger om en ejerskifteforsikring, inden købsaftalen skrives under. Ordningen er etableret på baggrund af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Tilstandsrapporten udarbejdes af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Erhvervs- og Byggestyrelsen, og beskriver synlige fejl og mangler ved ejendommen. Udviklingen i 2009 Huseftersynsordningen har fungeret uændret i Justitsministeriet har i 4 år arbejdet i et udvalg, som skal se på hele Huseftersynsordningen, herunder behovet for eventuelle ændringer. Udvalget kigger blandt andet på ejerskifteforsikringen, tilstandsrapportens indhold og muligheden for at forbedre kommunikationsindsatsen overfor forbrugerne. Udvalgets arbejde er blevet forsinket i forhold til den oprindelige plan men forventes afsluttet i foråret I 2009 har der bl.a. været fokus på oplæringen af nye bygningssagkyndige. I Huseftersynsordningen er denne baseret på en mentorordning. I 2009 opfordrede Erhvervs- og Byggestyrelsen til, at flere beskikkede bygningssagkyndige ville melde sig til mentorordningen. Formålet var at sikre, at man mindsker de konkurrencemæssige barrierer, der er ved, at man i en mentorordning i princippet uddanner sine kommende konkurrenter. I 2009 er forarbejdet til en større revision af Håndbog for Bygningssagkyndige gået i gang. Revisionsarbejdet startede med en evaluering af håndbogen blandt de bygningssagkyndige. Der blev etableret fokusgrupper i København og Århus, og der blev lavet telefoninterviews. Konklusionen var, at håndbogen ifølge de bygningssagkyndige skulle gøres mere brugervenlig, evt. som reelt opslagsværk og med en forbedret søgefunktion. Der var forslag om at dele håndbogens sider op i to spalter med teori i venstre spalte og relevante eksempler i højre. Endelig var der forslag til opdatering af ståbien (håndbogens del 5) i forhold til nye typer skader. Ud over forundersøgelsen blandt de bygningssagkyndige har der i 2009 været lavet en kommunikationsanalyse af håndbogen med henblik på forbedringsforslag til de formidlingsmæssige aspekter. Der er også i 2009 arbejdet målrettet med formidling og kommunikation i øvrigt. Erhvervs- og Byggestyrelsen har øget sin kommunikationsindsats overfor de beskikkede bygningssagkyndige ved at sikre fast kadence af nyhedsbreve til branchen. Beskikkede bygningssagkyndige I 2009 er 29 nye sagkyndige blevet beskikket og 76 er blevet genbeskikket. Sekretariatet har modtaget 58 ansøgninger om beskikkelser. Der er ved årets udgang i alt 583 (kilde: KMD) beskikkede bygningssagkyndige, mod 646 i På kan man finde en udførlig vejledning til, hvordan man kan blive beskikket som bygningssagkyndig. 19

20 Indberetning af tilstandsrapporter HE-WEB er det indberetningsprogram, som beskikkede bygningssagkyndige bruger til at udarbejde tilstandsrapporter. KMD står for driften af HE-WEB, og indberetningsprogrammet har kørt stabilt i Klager Klager over tilstandsrapporter behandles af Ankenævnet for Huseftersyn, som kan fastlægge erstatning i forbindelse med klagesager. Siden ordningens start i 1996 er der i alt indberettet tilstandsrapporter. I 2009 er der i alt indberettet rapporter mod tilstandsrapporter i Faldet i antallet af indberetninger skyldes nok primært udviklingen på boligmarkedet. De lave ejendomspriser gør, at mange potentielle sælgere vælger at se tiden an og afventer prisstigninger, inden de sælger boligen. Den geografiske fordeling af tilstandsrapporterne kan ses af figur 7: Figur 7 Geografisk fordeling af udførte tilstandsrapporter. Antal udførte tilstandsrapporter: (pr. 2009) Kvalitetssikring Kvalitetssikringen består af automatiserede og elektroniske screeninger, skrivebordskontroller og teknisk revision. Den automatiserede screening består i at udvikle filtre ved indberetning af tilstandsrapporterne på HE-WEB, så man bedst muligt sikrer sig, at det er de korrekte data, der indberettes, og at man fx ikke kan få lov at indtaste ikke-valide dataværdier i bestemte felttyper, eller indberette en rapport, hvor obligatoriske oplysninger mangler. Den elektroniske screening består i kørsler på bestemte data i tilstandsrapporterne for at finde de rapporter, der adskiller sig fra normen, og eventuelt finde frem til de mulige fejlkilder. Antal tilstandsrapporter City Nordsj./ Fyn Bornholm Kbh. Sydsj./ omegn Lolland/Falster I alt er 583 (kilde: KMD) beskikkede bygningssagkyndige aktive i ordningen, fordelt over hele landet. Af de 583 bygningssagkyndige udarbejder de fleste (27 %) mellem 100 og 200 tilstandsrapporter om året, som det ses af figur 8 nedenfor: Figur 8 Antal bygningssagkyndige Kilde: KMD-statistik fra HE-WEB Sydjylland Vestjylland Østjylland Antal tilstandsrapporter pr. beskikket bygningssagkyndig. Statistikgrundlag: tilstandsrapporter (modtaget i 2009) Nordjylland > Erhvervs- og Byggestyrelsen har ønsket at begrænse de sagkyndiges tidsforbrug i forbindelse med kvalitetssikringssager og lette sagsgangen for alle involverede parter. Derudover har de ønsket større åbenhed og gennemsigtighed i processerne til alles fordel. Teknisk revision foretages bl.a. via det nye HE-rev, som er et elektronisk revisionssystem, der er særligt udviklet til at håndtere de tekniske revisioner med transparens og overskuelighed. I 2009 har dette været testet grundigt igennem og forbedret i en version 2 med mindre tilpasninger. Disse er implementeret i december Med implementeringen af HE-rev er det blevet lettere og mere overskueligt for de sagkyndige at følge med i sagsbehandlingen af deres sager. Endelig kan systemet bruges til at generere viden og samle op på erfaringer i forbindelse med kvalitetssikring. HE-rev kan findes på I 2009 er der ifølge teknisk revisor (Dansk Energi Management) i alt gennemgået 324 tilstandsrapporter som led i teknisk revision. Skrivebordskontroller består i en manuel gennemgang af tilstandsrapporter, der er udtrukket som tilfældige stikprøver, og hvor FEM-sekretariatet vurderer, om rapporterne, ud fra en indledende gennemgang, lever op til de stillede krav. I 2009 er der gennemført skrivebordskontroller. 20

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

1. Forord: En omskiftelig tid

1. Forord: En omskiftelig tid Årsberetning 2010 1 2 1. Forord: En omskiftelig tid Energistyrelsen valgte at etablere et nyt sekretariat til driften af styrelsens mærkningsog eftersynsordninger, som trådte i funktion den 1. maj 2010.

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkningsordningerne

Energimærkningsordningerne Energimærkningsordningerne Dansk Gas Forening ERFA-konference større og mindre gasfyrede anlæg Middelfart 6. og 7. september 2006 Kai Borggreen FEM-sekretariatet Energimærkningsordningerne og seneste nyt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetstal for energimærkninger 66.637 Energimærkninger 69 % Korrekte energimærker 88 % Energimærkninger med velbeskrevne besparelsesforslag Energistyrelsen

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Stenbjergvænget 31 Postnr./by: Resultat 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-007660-001 Energikonsulent: Ole Lentz Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Strandvænget 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Koustrup mark 90 Postnr./by: 7400 Herning BBR-nr.: 657-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 56 D Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-180008 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Aktivering af energimærkningerne.

Aktivering af energimærkningerne. NOTAT 26. februar 2009 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Side 1/6 Aktivering af energimærkningerne. Indledning Den evaluering af den danske energibesparelsesindsats, som

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Olgavej 36 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 849-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag).

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag). SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg 19. november 2008 RMH + MJ Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg Af Rikke Marie Hald, Energistyrelsen, og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S Fra 1. januar 2008 skal større ventilations-

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snerosevej 11 Postnr./by: 4540 Fårevejle BBR-nr.: 306-039914 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærskiftevej 63 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-007281 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kvædevej 33 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080795 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Adresse: Postnr./by: Nymånevej 28B 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-001162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme.

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygholm Åvænget 2-6 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-282030 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henri Birch Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henri Birch Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Virum Vandvej 18A Postnr./by: 2830 Virum BBR-nr.: 173-196261 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fruerlundvej 13 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-004809 Energikonsulent: Arne Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer.

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 26 Postnr./by: Resultat 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984093-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

1. Forord. 1.1 Det andet år

1. Forord. 1.1 Det andet år Årsberetning 2007 1 2 1. Forord Fællessekretariatet for eftersyns- og mærkningsordningerne administrerer fem eftersynsog mærkningsordninger for henholdsvis Energistyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Parcelvej 3 Postnr./by: 7130 Juelsminde BBR-nr.: 766-013102 Energikonsulent: Benny P. Kristoffersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Utilgængelige rum: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige 2 lejligheder samt loft og teknikskab med de tekniske installationer.

Utilgængelige rum: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige 2 lejligheder samt loft og teknikskab med de tekniske installationer. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østre Fælled 141 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: H N Andersens Vej 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-044601 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Faksingevej 11 B 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-136000 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere