Spildevandsplan Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014"

Transkript

1 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning Generelt Betalingsvedtægt Spildevandsforsyningsselskabets anlæg Indtræden i Frederikssund Forsyning Udtræden af Frederikssund Forsyning Forhold til private grundejere Kontraktligt medlemskab af Forsyningsselskabet Private spildevandsforsyningsselskaber Arealafståelse og servitut Pålæg af servitutter og afgivelse af areal Ejendomme med arealafgivelse Ejendomme der tilsluttes kloak Ejendomme med påbud om forbedret spildevandsrensning... 6

2 1 Frederikssund forsyning 1.1 Generelt Med vedtagelsen af lov nr. 496 af om vandsektorens organisering og økonomiske forhold blev de tidligere kommunale forsyningsselskaber udskilt i selvstændige selskaber. Her redegøres kort for Frederikssund Forsynings administrative forhold. Yderligere oplysninger fås på Frederikssund Forsynings hjemmeside Betalingsvedtægt Frederikssund Forsyning har udarbejdet en betalingsvedtægt, som angiver reglerne for forsynings indtægter fra vandafledningsbidrag, særbidrag, tilslutningsbidrag etc. Betalingsvedtægten har hjemmel i betalingsloven (lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., lov nr. 633 af ) og er baseret på Miljøstyrelsens standardvedtægt, som findes i Betalingsregler for spildevandsanlæg vejledning nr Betalingsvedtægten skal godkendes af Frederikssund Forsynings bestyrelse, af selskabets generalforsamling og Frederikssund Kommune, og den gælder til en ny vedtages. Frederikssund Forsyning A/S udarbejder hvert år et budget, som indmeldes til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet udmelder på denne baggrund et prisloft, som er den øvre grænse for forsyningens indtægter. Frederikssund Forsyning A/S skal derefter fastsætte taksterne således at prisloftet overholdes. Taksterne fastsættes en gang årligt og skal godkendes af Frederikssund Kommune. Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Frederikssund Forsynings spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet Frederikssund Forsyning, betaler et vandafledningsbidrag. Frederikssund Forsyning har fastsat regler i betalingsvedtægten for særbidrag til virksomheder, der udleder spildevand, der er mere forurenet end spildevand fra en almindelig husstand. For at sikre, at veje, pladser og lignende bidrager til Frederikssund Forsyning i lighed med de øvrige tilsluttede brugere, skal stat og kommune betale vandafledningsbidrag i forhold til tilsluttede veje. 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets anlæg Ved Spildevandsforsyningsselskabets anlæg forstås anlæg, som Frederikssund Forsyning har ansvaret for drift og vedligeholdelse af. Det vedrører renseanlæg, pumpestationer, bygværker, kloakanlæg med mere. Inden for et kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er snitfladen mellem forsyningens stikledning og det private spildevandsanlæg. Kloakforsyningen skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter udføre et privat anlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes. I spildevandskloakerede områder er der kun tilslutningspligt for husspildevand. I fælleskloakerede områder er der tilslutningspligt for både regn og spildevand. Det kan dog aftales med Frederikssund Forsyning, at der tilbagebetales tilslutningsbidrag. Dette forudsætter at der på grunden ansøges om og opnås tilladelse til en lokal løsning for afledning af overfladevand hos Frederikssund Kommune, Plan og Miljø. Det kan f.eks. være til etablering af en faskine. I separatkloakerede områder, hvor der både er regn- og spildevandsledning, er der normalt tilslutningspligt for både regn og spildevand. 1.4 Indtræden i Frederikssund Forsyning Ved indtræden i Frederikssund Forsyning betales et tilslutningsbidrag. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, fastsættes tilslutningsbidraget til 60 % af standardtilslutningsbidraget. Vedtaget 27. maj 2014 Side 2 af 8

3 1.5 Udtræden af Frederikssund Forsyning I henhold til betalingsvedtægten kan en ejendom/virksomhed, der er tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab få ophævet sin tilslutningsret- og pligt helt eller delvist og dermed udtræde helt eller delvist af Frederikssund Forsyning. Hvis Byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor Byrådet er indstillet på at lade ejendommen udtræde af det offentligt kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af Frederikssund Forsyning med grundejeren indenfor de pågældende oplande, kan spildevandsforsyningsselskabet foretage en tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af Frederikssund Forsyning. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag - og overfladevand, udgør tilbagebetalingen max. 40 % af det på tidspunktet for aftalen om udtræden gældende tilslutningsbidrag. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom udtræder for alt spildevand, kan spildevandsforsyningsselskabet efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det på tidspunktet for aftalen om udtræden gældende standardtilslutningsbidrag. Med vedtagelse af denne spildevandsplan kan alle ejendomme i fælleskloakerede oplande ansøge om udtrædelse for tag - og overfladevand. Ansøgning sendes til Frederikssund Kommune som meddeler, om udtræden kan ske. 1.6 Forhold til private grundejere Når Byrådet har godkendt spildevandsplanen og truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt, når Frederikssund Forsyning har ført stik frem til grundgrænsen. Frederikssund Kommune afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Indenfor et i spildevandsplanens fastlagt kloakopland er det Frederikssund Forsyning, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger. 1.7 Kontraktligt medlemskab af Forsyningsselskabet En ejendom kan være tilknyttet kloakforsyningen uden at være fysisk tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets afløbsanlæg. Dette sker ved et kontraktligt medlemskab. Kontraktligt medlemskab af Frederikssund Forsyning kan komme på tale i visse situationer i forbindelse med udstedelse af påbud. Forholdet mellem ejendommens ejer og Frederikssund Forsyning reguleres i kontrakten. 2 Private spildevandsforsyningsselskaber I kraft af Vandsektorloven gælder fremover samme principielle regler for private spildevandforsyningsselskaber, der behandler og transporterer mindst m 3 spildevand årligt fra mindst 10 ejendomme, som for Frederikssund Forsyning A/S. Mindre private spildevandsforsyningsselskaber er ikke omfattet af Vandsektorloven. Der er ingen private spildevandsforsyningsselskaber i Frederikssund Kommune der behandler og transporterer over m³ spildevand årligt. 3 Arealafståelse og servitut I nogle tilfælde er det nødvendigt, at et spildevandsteknisk anlæg af tekniske eller planlægningsmæssige grunde placeres på arealer, der ikke tilhører kommunen eller forsyningsselskabet. Vedtaget 27. maj 2014 Side 3 af 8

4 Generelt vil spildevandsforsyningen sikre de af deres anlæg, der er beliggende på privat grund, ved tinglysning af deklarationer på de enkelte matrikler. Deklarationen skal beskrive den begrænsning i brugsret, rådighedsindskrænkning eller adgangsret, der pålægges ejendommen gennem servitutten. Såfremt det skønnes nødvendigt kan det komme på tale, at forsyningsselskabet erhverver sig areal til anlæggene og adgangsvej. Placeringen af et spildevandsanlæg kan ske ved indgåelse af en frivillig aftale mellem Frederikssund Forsyning og den berørte grundejer. Er det ikke muligt at indgå en frivillig aftale, foretages der en ekspropriation, med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 58. Aftalen eller ekspropriationen tinglyses på ejendommen. Grundejere, der berøres af ovennævnte, kontaktes skriftligt ved detailprojektering af de spildevandstekniske anlæg. 4 Pålæg af servitutter og afgivelse af areal Følgende plandele kan kræve pålæg af servitutter eller afståelse af areal: a) Ændring af strukturen til renseanlæg, idet der kræves areal til udvidelse af renseanlæg og anlæg af bassiner, pumpestationer m.v. b) Gennemførelse af statens vandplan, idet der kræves areal til bassiner, udløbsbygværker, pumpestationer m.v. c) Klimatilpasning, idet der kræves areal til transport og opmagasinering af klimaændringernes øgede nedbør. d) Udstykning af nye arealer til bebyggelse og anlæg, idet sådanne arealer skal afvandes, hvortil kræves areal til pumpestationer, bassiner, m.v. e) Kloakering af ejendomme i det åbne land, hvortil kræves areal til afskærende ledninger, pumpestationer m.v. 4.1 Ejendomme med arealafgivelse Følgende ejendomme forventes at få pålagt servitutter eller skulle afgive areal i forbindelse med Frederikssund Forsynings kloakprojekter: Projekt Adresse Matrikelnr. Ejer Græse By vejafvanding Bassin Toldmose 1 31a Græse By, Græse Privat Ledninger, adgangsveje etc. Strædet 8 6n Græse By, Græse Frederikssund Kommune Strædet 10 6m Græse By, Græse Privat Strædet 16 6k Græse By, Græse Privat Strædet 18 6i Græse By, Græse Privat Strædet 20 6f Græse By, Græse Privat Strædet 22 66b Græse By, Græse Privat Græse Bygade 27A 72 Græse By, Græse Frederikssund Kommune Vejafvanding Kirkestræde 71 Græse By, Græse Privat fællesvej Strædet 73 Græse By, Græse Privat fællesvej Strædet 7000q Græse By, Græse Offentlig fællesvej Græse Bygade 7000e Græse By, Græse Offentlig fællesvej Græse Skolevej 7000r Græse By, Græse Offentlig fællesvej Sigerslevøstervej 7000u Græse By, Græse Offentlig fællesvej Kirkestræde 7000p Græse By, Græse Offentlig fællesvej Bassin Skibby Øst Bassin Selsøvej 25 5ai Skibby By, Skibby Privat Ledninger, adgangsveje etc. Sikavej 7eg Skibby By, Skibby Grundejerforening Bassin Hans Atkes Mose Bassin Lystrupvej 12z Slangerup By, Slangerup Frederikssund Kommune Vedtaget 27. maj 2014 Side 4 af 8

5 Ledninger, adgangsveje etc. Kongensgade 66 12as Slangerup By, Slangerup Privat Bassin Venslev Syd Bassin Kirkegade 48 11ac Venslev By, Ferslev Privat Jægerspris Nord vejafvanding Bassin Hovedgaden 71 39a Neder Dråby By, Dråby Forsvaret Ledninger, adgangsveje etc. Vængetvej 27 39c Neder Dråby By, Dråby Frederikssund Forsyning Vængetvej 37 39d Neder Dråby By, Dråby Frederikssund Forsyning Vængetvej 47 3y Neder Dråby By, Dråby Privat Vængetvej 49 3z Neder Dråby By, Dråby Privat Vejafvanding Vængetvej 3bh Neder Dråby By, Dråby Privat fællesvej Tuevej 3v Neder Dråby By, Dråby Privat fællesvej Tuevej 3ab Neder Dråby By, Dråby Privat fællesvej Tuevej 3bi Neder Dråby By, Dråby Privat fællesvej Skyttevej 3e Neder Dråby By, Dråby Privat fællesvej Engparken 3p Neder Dråby By, Dråby Privat fællesvej Vængetvej 7d Neder Dråby By, Dråby Privat fællesvej Vængetvej 7000d Neder Dråby By, Dråby Offentlig fællesvej Frihedsvej 7000l Neder Dråby By, Dråby Offentlig fællesvej Tabel: Ejendomme som forventes at få pålagt servitutter eller skulle afstå areal. Projekterne kan ses skitseret i bilag 15 Kloakprojekter. 4.2 Ejendomme der tilsluttes kloak Ved kloakering af ejendomme i det åbne land fører Frederikssund Forsyning kloak frem til ejendommens skelgrænse. Derefter vil Frederikssund Kommune give påbud om at tilslutte sig offentlig kloak. Kloakeringen vil kun omfatte spildevand og ikke regn- og overfladevand. Årsagen til at ejendommen kloakeres kan være dels miljømæssige hensyn og dels hygiejniske årsager. Normalt gives der en frist på 6 måneder for at gennemføre tilslutningen når kloakstik er lagt ind til grunden. Følgende ejendomme i det åbne land kan forvente at få påbud om at tilslutte sig offentlig kloak: Adresse År (cirka) Bonderupvej Skibby 2015 Bonderupvej Skibby 2015 Bonderupvej Skibby 2015 Bonderupvej Skibby 2015 Egernvej Skibby 2019 Hillerødvej Slangerup 2015 Hillerødvej Slangerup 2021 Hillerødvej Slangerup 2021 Højager Slangerup 2015 Højager Slangerup 2015 Højager Slangerup 2015 Højager Slangerup 2015 Jerichausvej 3A 3630 Jægerspris 2021 Kyndbyvej Jægerspris 2014 Landerslevvej Jægerspris 2019 Lystrupvej Slangerup 2020 Lystrupvej Slangerup 2020 Møllevej Jægerspris 2019 Møllevej Jægerspris 2019 Mejerigårdsvej Jægerspris 2014 Mejerigårdsvej Jægerspris 2014 Rappendamsvej Slangerup 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Side 5 af 8

6 Sigerslevøstervej Frederikssund 2018 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Skibbyvej Skibby 2016 Slagslundevej Slangerup 2018 Slagslundevej Slangerup 2014 Tørslevvej Skibby 2014 Tørslevvej Skibby 2014 Tabel: Ejendomme i det åbne land, der vil få påbud om at tilslutte sig offentlig kloak. Bemærk, at kloakeringen er for spildevand alene. Tag- og overfladevand skal grundejer selv bortskaffe. 4.3 Ejendomme med påbud om forbedret spildevandsrensning Ved påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land skal ejendommens ejer etablere et renseanlæg, der lever op til kravene for spildevandsrensning i området. Proceduren er beskrevet i spildevandsplanens kap Ejendommens ejer vil samtidig normalt få tilbudt medlemskab af kloakforsyningen, hvor Frederikssund Forsyning i stedet etablerer og driver en renseløsning, mod at ejeren betaler tilslutnings- og afledningsbidrag. Det er beskrevet i kap Følgende ejendomme i det åbne land kan forvente at få (eller har allerede fået) påbud om at forbedre spildevandsrensningen i planperioden eller senere: Adresse Recipient Rensekrav År (cirka) Beckersvej Jægerspris Mademose Å SO 2013 Birkedalsvej Slangerup Græse Å O 2023 Bonderupvej Skibby Selsø Kanal SOP 2014 Frederiksborgvej Slangerup Havelse Å SO 2015 Frederiksborgvej Slangerup Havelse Å SO 2015 Frederiksborgvej Slangerup Græse Å O 2023 Frederiksborgvej Slangerup Græse Å O 2025 Gl Københavnsvej Slangerup Græse Å SO 2014 Gl Københavnsvej Slangerup Græse Å SO 2014 Gl Københavnsvej Slangerup Græse Å SO 2014 Gl Københavnsvej 7A 3550 Slangerup Græse Å SO 2019 Gl Københavnsvej 7B 3550 Slangerup Græse Å SO 2020 Græsevej Frederikssund Havelse Å O 2018 Græsevej Frederikssund Havelse Å O 2018 Græsevej Frederikssund Havelse Å O 2018 Vedtaget 27. maj 2014 Side 6 af 8

7 Græsevej Frederikssund Havelse Å O 2018 Græsevej Frederikssund Havelse Å O 2018 Græsevej Frederikssund Havelse Å O 2018 Hjorthøjvej Frederikssund Græse Å SO 2015 Hjorthøjvej Frederikssund Græse Å O 2025 Hjorthøjvej Frederikssund Græse Å SO 2020 Hovedgaden Skibby Hønepilsgrøften O 2012 Højskolevej Frederikssund Græse Å SO 2020 Hørup Skovvej Slangerup Græse Å SO 2020 Hørup Skovvej Slangerup Græse Å SO 2020 Hørup Skovvej Frederikssund Græse Å O 2013 Hørup Skovvej Slangerup Græse Å SO 2015 Hørup Skovvej Slangerup Græse Å SO 2015 Hørup Skovvej Slangerup Græse Å SO 2020 Hørup Skovvej Frederikssund Græse Å SO 2020 Hørup Skovvej Frederikssund Græse Å SO 2021 Hørupvej Slangerup Havelse Å O 2025 Hørupvej Slangerup Havelse Å O 2019 Jørlunde Overdrev Slangerup Græse Å OP 2019 Jørlunde Overdrev Slangerup Græse Å SO 2014 Kratvej Slangerup Havelse Å SO 2021 Kroghøj Slangerup Havelse Å SO 2016 Kvinderupvej 11A 3550 Slangerup Havelse Å SO 2016 Kvinderupvej Slangerup Havelse Å SO 2016 Kvinderupvej Slangerup Havelse Å SO 2016 Kvinderupvej Slangerup Havelse Å SO 2016 Kvinderupvej Slangerup Havelse Å SO 2016 Kvinderupvej Slangerup Havelse Å SO 2016 Kvinderupvej 24A 3550 Slangerup Havelse Å SO 2016 Kvinderupvej Slangerup Havelse Å SO 2016 Kvinderupvej Slangerup Havelse Å SO 2021 Kvinderupvej Slangerup Havelse Å SO 2021 Københavnsvej Slangerup Græse Å SO 2021 Københavnsvej Slangerup Græse Å SO 2021 Lindholmvej Slangerup Græse Å SO 2021 Lindholmvej Slangerup Havelse Å SO 2023 Lystrupvej Slangerup Græse Å SO 2021 Manderupvej Slangerup Havelse Å SO 2017 Manderupvej Slangerup Havelse Å O 2027 Manderupvej Slangerup Havelse Å O 2027 Manderupvej Slangerup Havelse Å O 2027 Mejerigårdsvej Jægerspris Mademose Å SO 2023 Oldvejen Skibby Vejlemølle Å SO 2014 Ordrupdalsvej 1B 4050 Skibby Selsø kanal SOP 2013 Ordrupholmsvej Skibby Selsø kanal SOP 2013 Orebjerg Alle Jægerspris Lyngerup grøft SO 2013 Pagteroldvej Skibby Selsø kanal SOP 2013 Påstrupvej Slangerup Græse Å O 2025 Påstrupvej Slangerup Græse Å O 2025 Påstrupvej Slangerup Græse Å O 2017 Ravnsbjergvej Slangerup Havelse Å SO 2023 Ravnsbjergvej Slangerup Havelse Å SO 2023 Selsøvej Skibby Selsø kanal OP 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Side 7 af 8

8 Skelbæk Frederikssund Havelse Å O Skibby Old Skibby Vejlemølle Å SO 2014 Skibbyvej Skibby Vejlemølle Å SO 2017 Skibbyvej Skibby Vejlemølle Å SO 2018 Skibbyvej Skibby Selsø kanal SOP 2013 Skuldelevvej Skibby Marbæksgrøften O 2014 Skuldelevvej Skibby Selsø kanal SOP 2013 Slangerup Overdrev Slangerup Havelse Å SO 2017 Slangerup Overdrev Slangerup Havelse Å SO 2023 Slangerup Ås Slangerup Græse Å SO 2015 Slangerup Ås Slangerup Græse Å SO 2015 Slangerup Ås Slangerup Græse Å SO 2021 Slangerup Ås 5A 3550 Slangerup Græse Å SO 2015 Slangerup Ås Slangerup Græse Å SO 2015 Strandvejen Skibby koholmgrøften O 2013 Sundbylillevej Slangerup Græse Å O 2025 Svanholm Alle Skibby Vejlemølle Å SO Tornebakke Slangerup Havelse Å SO 2023 Tornebakke Slangerup Havelse Å SO 2017 Tornebakke Slangerup Havelse Å SO 2017 Tornebakke Slangerup Havelse Å SO 2017 Tornebakke Slangerup Havelse Å SO 2017 Urtebækvej Slangerup Havelse Å O 2019 Urtebækvej Slangerup Havelse Å O 2019 Urtebækvej Slangerup Havelse Å O 2019 Vangevej Skibby Selsø kanal SOP 2014 Varmedalsvej 2A 3600 Frederikssund Græse Å O 2025 Varmedalsvej Frederikssund Græse Å O 2025 Vildbjergvej Slangerup Havelse Å SO 2023 Vildbjergvej Slangerup Havelse Å SO 2023 Ørnholmvej Slangerup Havelse Å O 2027 Ørnholmvej Slangerup Havelse Å O 2019 Åbrinken Frederikssund Græse Å O 2018 Åbrinken Slangerup Græse Å O 2017 Åbrinken Frederikssund Græse Å O 2018 Tabel: Ejendomme, der kan forvente påbud om forbedret spildevandsrensning Bemærk at listen er lavet ud fra den viden, Frederikssund Kommune har om ejendommene ved spildevandsplanens vedtagelse. Hvis senere undersøgelser viser, at ejendommenes afløbshold er anderledes, kan det have betydning for om der gives påbud eller ej. Vedtaget 27. maj 2014 Side 8 af 8

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

BILAG 3: EJENDOMSLISTER

BILAG 3: EJENDOMSLISTER Guldborgsund Kommune Spildevandsplan 2014-2020 Bilag 3: Ejendomslister BILAG 3: EJENDOMSLISTER Bilaget indeholder lister over de ejendomme, hvor der som følge af spildevandsplanen kan forventes påbud om

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 NÆSTVED KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 April 2013 INDHOLD 1 Generelle forhold, der gælder for hele planen... 1 1.1 Resume... 2 1.2 Procedure for planens vedtagelse... 4 1.3 Sammenfattende

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Administrativ praksis Den administrative praksis refererer til den gældende betalingsvedtægts kapitalnumre, og der henvises hertil.

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand.

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 21 Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Juni 2012 Spildevandsplan Spildevandsplanen og tillægget til spildevandsplanen

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at den fælleskloakerede del af K-område 0.4.40 angives som separatkloakeret

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Kloakering af Ll. Egebjerg, samt mulighed for ekspropriation i forbindelse med kloakering af Uglekilde Erhvervsområde Juni 2016 Offentliggørelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Forslaget til Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 30.august til den 25. oktober 2012.

Forslaget til Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 30.august til den 25. oktober 2012. Til: ENDELIG Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2005 2009 Kloakeringen af HF Højvænge(opland B16.1S), A/H Stuvehøjgård(opland B16.5S) samt den sydlig del af HF Rønhøjgård (opland B16.4S) Har været i høring

Læs mere

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape 3. november 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø -

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

Juridiske rammer for håndtering af regn

Juridiske rammer for håndtering af regn Juridiske rammer for håndtering af regn 1 Baggrund Håndtering af øgede mængder tag- og overfladevand i kloaknettet Udbygning af vandselskabernes afløbssystem den traditionelle løsning Redegørelse af 22.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Sagsbehandler: Peter Müller

Sagsbehandler: Peter Müller Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 22. august 2014 Sagsident: 14/14629 Sagsbehandler: Peter Müller Dir. tlf.

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

Sag nr. 2015-15: Nye muligheder for afdragsordning mm. på spildevandsområdet

Sag nr. 2015-15: Nye muligheder for afdragsordning mm. på spildevandsområdet Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S 9. Ved Fjorden 18, 4700 Næstved Bestyrelse: Helge Adam Møller, Hanne M. Møller, John Lauritzen, Troels Larsen, Stig Kristiansen, Fleming Carlson Fraværende:

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 TEKNIK OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområder i Høng, Svebølle og Kalundborg Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For boligområder i Høng,

Læs mere

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Fuglsevej og Møllevej Program: 1. Indledning om Lolland Forsyning

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 2

Spildevandsplan Tillæg nr. 2 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 2 Spildevandsrensning i det åbne land ved Vonsild syd-fovslet og Åstorp-Vejstruprød By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand April 2013 Spildevandsplan Spildevandsplanen

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere