Tilsyn i Sorø Kommune. Rammer for pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn i Sorø Kommune. Rammer for pædagogisk tilsyn i dagtilbud"

Transkript

1 Tilsyn i Sorø Kommune Rammer for pædagogisk tilsyn i dagtilbud

2 1 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 2 Tilsynsforpligtelsen... 2 HVAD FØRES DER TILSYN MED?... 2 Tilsynsformer... 3 Generelle tilsyn... 3 Bygnings- og brandtilsyn... 3 Hygiejne og sundhedstilsyn... 3 Legepladstilsyn... 3 Økonomi tilsyn... 4 Pædagogiske tilsyn... 4 Dagplejen... 4 Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner... 4 Det løbende personlige tilsyn... 4 Anmeldt og planlagt pædagogisk tilsyn... 5 Uanmeldt tilsyn... 7 Tilsyn private børnepassere... 8 BILAG:... 8 Bilag 1: Tilsynsskema-dagtilbud... 8 Bilag 2: Tilsynsark-dagtilbud... 8 Bilag 3: Spørgeskema forud for tilsyn-dagtilbud... 8 Bilag 4: Tilsynsskema-private børnepassere... 8 Bilag 5: Tilsynsark-private børnepassere... 8

3 2 Formål Formålet med det pædagogiske tilsyn i Sorø Kommune er todelt. Det skal dels fungere som kontrol i henhold til Dagtilbudslovens 5, som på vegne af Kommunalbestyrelsen skal tilse, om Dagtilbudsloven og de kommunale politikker og retningslinjer overholdes. Dels skal det pædagogiske tilsyn fungere som et middel til dialog mellem Børn og Familier og institutionens/områdets ansatte og ledelse om en fortsat pædagogisk kvalitetsudvikling, med det formål at sikre børnene et godt børneliv med læring, udvikling, omsorg, trivsel og sundhed. For de selvejende og private institutioner skal institutionsbestyrelsen involveres i dialogen. Tilsynsforpligtelsen Udmøntningen af pædagogiske tilsyn er delegeret til Børn og Undervisningsudvalget, og det er besluttet, at afrapportering af tilsynet sker til dem. Tilsynsforpligtelsen omfatter: Både det indholdsmæssige i tilbuddene samt på hvilken måde, opgaven udføres. Tilsyn med de pædagogiske forhold, de økonomiske forhold i tilbuddet, legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed. Kommunalbestyrelsen har dog ikke tilsynsansvar for privatinstitutioners økonomi og rentabilitet. Ansvar for og pligt til at holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i tilbuddene, samt forholde sig til denne information i forhold til opgaver, formål og gældende lov Sikre, at kommunens tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen, og at den ydelse, dagtilbuddene leverer til forældre og børn, er i overensstemmelse med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen Tilsyn med børn, som bor i kommunen, men som bruger en anden kommunes dagtilbud, såfremt det ikke er aftalt, at institutionskommunen fører tilsynet. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en ramme for det pædagogiske tilsyn, herunder frekvensen af tilsynsbesøg og eventuelle indrapporteringer. Følgende beskrivelse er en samlet oversigt og beskrivelse af de tilsyn der udføres i dagtilbud i Sorø Kommune Hvad føres der tilsyn med? Sorø Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter Dagtilbudsloven nr af 3. december Tilsynet omfatter alle former for dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering. Det vil sige kommunal og privat dagpleje; kommunale, selvejende og private

4 3 daginstitutioner for børn op til skolealderen, samt private pasningsordninger. Kommunen skal endvidere føre tilsyn med børn, som bor i kommunen, men går i dagtilbud i en anden kommune. Desuden har kommunen pligt til at føre tilsyn med private pasningsordninger, hvor der passes flere end 2 børn, selvom der ikke indgår offentligt tilskud. Tilsynsformer Generelle tilsyn Bygnings- og brandtilsyn Legepladstilsyn Økonomisk tilsyn Hygiejne og sundhedstilsyn Bygnings- og brandtilsyn For de kommunalt ejede bygninger gennemføres et årligt bygningssyn af Sorø Kommunes ejendomscenter. De selvejende institutionsbestyrelser, som selv ejer deres bygning eller bor til leje hos anden udlejer end kommunen, er selv ansvarlig for deres bygninger og skal aflevere en årlig vedligeholdelsesoversigt. Brandtilsyn gennemføres af det kommunale brandvæsen. Hygiejne og sundhedstilsyn Kommunens Sundhedsplejersker tilbyder besøg i kommunens institutioner for at tilse og drøfte de hygiejniske forhold ca. hver 3. år. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne i daginstitutioner vurderes sammen med den daglige leder/selvejende leder institutionens indretning, inventar, toiletforhold, rengøringsniveau m.m. Der drøftes også procedurer og rutiner, der generelt kan have betydning for hygiejne, miljø og indeklima i den enkelte institution. Efter besøget udarbejdes en rapport med konklusioner og anbefalinger. Alle institutioner har tilknyttet en sundhedsplejerske som er deres nærmeste kontaktperson i sundhedsplejen. I henhold til dagplejen afholder dagplejepædagoger og sundhedsplejersker møder sammen 2 gange årligt, hvor relevante temaer tages op inkl. hygiejne. Samarbejdet omhandler desuden drøftelse af generelle sundhedsmæssige emner samt specifikke børns sundhed og trivsel i samarbejde med barnets forældre. Såvel institutioner som dagplejepædagoger og dagplejere kan direkte henvende sig til sundhedsplejen efter behov. Det kan eks. være omkring udbrud af smitsomme sygdomme såsom børnesår, diaresygdomme mv. Netop omkring smitsomme sygdomme er sundhedsplejen bindeled mellem dagtilbud og embedslægeinstitutionen. Legepladstilsyn En certificeret legepladsinspektør gennemfører et årligt tilsyn på alle legepladser i de kommunale, selvejende og private institutioner samt i dagplejens legestuer. Der afleveres en rapport over legepladsens tilstand og sikkerhed, samt forslag til forbedringer.

5 4 Økonomi tilsyn Områdelederne udarbejder hver måned en ledelseserklæring, hvori der benævnes den nuværende økonomiske status og de fremtidige forventninger om regnskabsresultatet. Samtidig udarbejdes der årligt en tilsynserklæring. Der er foruden ledelseserklæringer og tilsynserklæring et tæt samarbejde mellem flyver korps, økonomikonsulent, personalekonsulent, områdelederne og de pædagogiske ledere, som sikrer den økonomiske styring. Pædagogiske tilsyn Dagplejetilsyn Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Tilsyn private børnepassere Dagplejen Dagplejens tilsyn med dagplejerne er generelt baseret på en fortløbende dialog mellem pædagog og dagplejer om, hvordan dagplejeren arbejder med indsatområder og læreplanstemaerne. Fundamentet for dette arbejde er planlagt i legestuegruppen og skal derefter omsættes i praksis i eget hjem. Tilsyn fungerer via det daglige samarbejde og den personlige kontakt mellem pædagog og dagplejer. Der udføres ca. 6 8 tilsyn af denne karakter pr. år hos den enkelte dagplejer. Udover de planlagte tilsyn gennemføres ca. 3 uanmeldte tilsyn pr. år hos den enkelte dagplejer. Efter hvert tilsyn, planlagt som uanmeldt, udarbejdes et notat. Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Det pædagogiske tilsyn kan opdeles i tre forskellige kategorier: Det løbende personlige tilsyn Det anmeldte og planlagte tilsyn Det uanmeldte tilsyn Det løbende personlige tilsyn Tilsynet omfatter de kommunale og selvejende institutioner. Sorø Kommunes tilsyn er generelt baseret på en fortløbende dialog mellem forvaltning, områdeledere og de pæd. ledere om, hvordan de opfylder og omsætter lovens bestemmelser og de kommunalt fastsatte politikker og indsatsområder. Det løbende og personlige tilsyn fungerer via det daglige samarbejde og den personlige kontakt mellem forvaltning og institutionerne, primært ved samarbejdet mellem forvaltningens ledelse, ansatte, områdelederne og de pædagogiske ledere. Dertil kommer den mødevirksomhed, der eksisterer mellem forvaltning og ansatte i form af MED struktur, kursusdeltagelse, samarbejde med bestyrelser og med de faglige organisationer.

6 5 Som eksempler på det løbende pædagogiske tilsyn kan nævnes: Deltagelse i 2 fællesledermøder med forvaltningen Kontinuerlige områdeledelsesmøder mellem områdeledere, fagcenterchef, gruppeleder i Børn og Familier og den pædagogiske konsulent Forvaltningens opfølgning på forældrehenvendelser via dialog med ledelsen Besøg i børnehuse eller institutioner i forbindelse med møder mv. Deltagelse i projekter og udviklingsarbejde Deltagelse i kompetence- og udviklingsforløb Henvendelser fra pladsanvisningen samt øvrige samarbejdspartnere i kommunen om diverse forhold Anmeldt og planlagt pædagogisk tilsyn Alle kommunale, selvejende og private institutioner, vil en gang hvert andet år have et planlagt pædagogisk tilsynsbesøg, som primært udføres af den pædagogiske konsulent. Efter tilsynet udarbejdes der en rapport og den pågældende områdeleder og pæd. leder tilbydes et dialogmøde, hvor der kan følges op på rapporten. Tilsynet indeholder fire elementer. Forud for tilsynet, udfylder den pæd. leder og evt. områdeleder et spørgeskema omkring konkrete data. Dette afleveres tilbage til den pædagogiske konsulent ved tilsynet. Det konkrete tilsyn startes med en dialog mellem konsulent, pæd. leder (evt. områdeleder) og en medarbejderrepræsentant. Samtalen tager sit udgangspunkt i et samtaleskema. Derefter er der rundtur i huset, hvor udvalgte børn viser konsulenten rundt og fortæller om deres dagligdag. Til slut deltager konsulenten i en aktivitet, dette kan være at spise frokost, være på legepladsen eller deltage i en samling m.m. Besøget forventes i alt at tage ca. 3 1/2 time. Der udarbejdes undervejs i samtalen et udkast til en rapport over besøget. Rapporten kommer efterfølgende til udtalelse hos områdeleder og den pæd. leder, inden rapporten endelig færdiggøres. Den færdige rapport sendes derefter til den pæd. leder, områdelederen og fagcenterchefen for Børn og Familier. Den pæd. leder og områdelederen tilbydes som opfølgning på rapporten, en samtale med den pædagogiske konsulent. Når alle tilsyn er afholdt udarbejdes en samlet afrapportering til Børn og undervisningsudvalget.

7 6 Tilsynet er opbygget som følgende: Spørgeskema -Sendes ud 1 uge før tilsyn -Afleveres ved tilsynet Tilsyn -Varer ca. 3,5 time -den pæd. leder, evt. områdeleder, en medarbejderrep og den pæd. konsulent deltager Dialog Børn viser rundt Deltagelse i aktivitet Rapport Opfølgende samtale Samlet rapport Rapporten vil have fokus på et antal indsatsområder/temaer, som dagtilbuddene skal arbejde med i henhold til de af Kommunalbestyrelsen besluttede politikker og mål. Derudover vil rapporten forholde sig til de lovkrav, der stilles til et tilsyn. Rapporten vil indeholde en samlet vurdering af, om institutionen lever helt eller delvist op til lovens bestemmelser, herunder de pædagogiske læreplaner, indsatsområder og mål i børn og unge politikken. Rapporten vil også angive forhold, institutionen eventuelt skal arbejde med i den kommende periode. Formål med det planlagte tilsynsbesøg: At kontrollere om institutionens ledelse og ansatte udmønter lovgivningens bestemmelser, herunder målene for de pædagogiske læreplaner og de kommunalt fastlagte politikker, indsatsområder og mål. At gennemgå, om institutionens ansatte i deres pædagogiske praksis arbejder ud fra de mål, der er for institutionen og for det samlede dagtilbudsområde At det serviceniveau og den kvalitet, Kommunalbestyrelsen har vedtaget for dagtilbudsområdet overholdes At vurdere om institutionen er et sted, hvor børnene respekteres, trives, er trygge og glade for at være, og mødes børnene med respekt og forståelse af personalet At det pædagogiske tilbud i institutionen er egnet i forhold til tilbuddets målgruppe, herunder indretning af de fysiske rammer, det pædagogiske indhold, samt de sikkerhedsmæssige

8 7 forhold At institutionen arbejder inkluderende i henhold til de 10 pædagogiske pejlemærker At personalet har de nødvendige kvalifikationer til at varetage de opgaver, der ligger i institutionen, herunder at der er en hensigtsmæssig fordeling mellem pædagoger/pædagog medhjælpere/pædagogiske assistenter. At der er en progression i institutionens pædagogiske praksis At drøfte udviklingsmuligheder for institutionens pædagogiske arbejde At personalet er opmærksomt på, hvordan de minimerer risikoen for seksuelle og andre overgreb på børn i institutionen At loven om røgfri miljøer overholdes At drøfte med ledelsen, hvilke pædagogiske tiltag for det samlede dagtilbudsområde, der er væsentligt at have særlig opmærksomhed på i fremtiden Tilsyn i selvejende og private institutioner I selvejende og private institutioner skal bestyrelserne informeres om, at tilsynet afholdes. Derudover skal enten bestyrelsesformanden eller en repræsentant for bestyrelsen deltager i den opfølgende samtale. Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn kan forekomme i det tilfælde, at Børn og Familier modtager henvendelser eller informationer om en institution, som medfører, at der må gennemføres et uanmeldt tilsyn for at undersøge de rejste forhold. I forbindelse med et uanmeldt tilsyn vil en konsulent fra Børn og Familier orientere ledelsen i dagtilbuddet om baggrunden for besøget. Der vil blive udarbejdet et notat ud fra besøget. Børn og Familier er forpligtet til at undersøge kritisable forhold, uanset om oplysningerne kommer fra andre forvaltninger, ansatte i området, brugere, pårørende eller andre personer. Uanmeldt tilsyn i selvejende og private institutioner I de selvejende institutioner, private institutioner, puljeordninger og private pasningsordninger vil orienteringen blive givet til institutionsbestyrelsen/ejeren.

9 8 Tilsyn private børnepassere Der udføres to tilsyn om året hos de private børnepassere; et uanmeldt og et anmeldt tilsyn. Besøgene varer ca. 1 times tid og udføres ud fra et tilsynsskema og et tilsynsark, som udfyldes umiddelbart efter besøget (se bilag). Bilag: Bilag 1: Tilsynsskema-dagtilbud Bilag 2: Tilsynsark-dagtilbud Bilag 3: Spørgeskema forud for tilsyn-dagtilbud Bilag 4: Tilsynsskema-private børnepassere Bilag 5: Tilsynsark-private børnepassere

10 9 Bilag 1 Tilsynsskema for Sorø Kommune Tilsyn gennem dialog Dato: Institutionens navn: Tilsynsførende konsulent: Institutionsleder: Medarbejderrepræsentant: Andre: Forældrebestyrelsens inddragelse i tilsynet: - Hvordan inddrages forældrebestyrelsen i forberedelse eller afrapportering af tilsynet? Lovbestemmelser og kommunale rammer: Hvordan sikrer i jer at alle børn udvikles løbende? Hvordan sikrer i jer at alle børn trives? Hvordan kan man se Sorø Kommunes værdier hos jer? (Troværdighed, engagement, arbejdsglæde, åbenhed, dia-

11 10 log og anerkendelse) Institutionens pædagogik Hvad er I særlig optaget af i jeres institution? Hvad kendetegner jeres institution? Hvad er I særlig gode til? Læreplan og læringsmål Læringsmål Hvordan skaber I rummelige læringsmiljøer? Læreplanen Hvad betyder læreplanen for den faglige kvalitet i jeres institution? På hvilken måde har læreplanen medvirket til at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring? Dokumentation Hvilke dokumentationsformer arbejder I med i den daglige pædagogiske praksis? Hvordan arbejder I med pædagogiske handleplaner/udviklingsplaner for enkelte børn/alle børn?

12 11 Evaluering Hvilke evalueringsmetoder anvendes i forhold til læringsmål og den pædagogiske læreplan? Hvordan arbejder I med og følger op på resultaterne af evalueringen? Inklusion og børn med særlige behov Hvordan arbejder i med inklusion? Hvordan kendetegner I børn med særlige behov? Hvordan tilrettelægger I det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov? Hvordan udfører I det i praksis? Hvordan bruger I de tværfaglige samarbejdspartnere? Sprogarbejdet Hvilke pædagogiske metoder anvendes i sprogarbejdet? Hvordan udføres de i praksis og hvordan kan det ses? Hvordan arbejder i med Sorø kommunes sprogkanon?

13 12 Brobygning Hvordan foregår brobygningen fra vuggestue/dagpleje til børnehaven? Hvordan er samarbejdet mellem jer og skolen tilrettelagt? Børnemiljø og børneinddragelse Hvordan arbejder I med at skabe et trygt og udviklende børnemiljø? Hvordan inddrages børnene i det? Har I nogen fokuspunkter i forhold til forbedring af børnemiljøet? Digitale medier og forældreintra Hvordan arbejder I med digitale medier? Hvordan arbejder I med forældreintra og hjemmesiden? Positive og negative oplevelser med MitBarn Forældresamarbejde Hvad kendetegner jeres samarbejde med forældrene? Hvordan fungerer samarbejdet med forældrebestyrelsen? Hvilke udfordringer er der i forældresamarbejdet?

14 13 Ledelse Hvordan er ledelsen organiseret? Hvilke ledelsesmæssige fokusområder arbejdes der med i øjeblikket? Personaleforhold Hvordan har i fordelt forskellige arbejdsområder f.eks. sprogarbejde, MitBarn m.m.? Har I en tydelig forskel på pædagogernes og pædagogmedhjælpernes opgaver? Hvis ja, hvor står det beskrevet? Hvordan følges der op på MUS (medarbejder udviklings samtaler)? Hvilke fokuspunkter har i arbejdet med i forbindelse med jeres APV? Sikkerhed og hygiejne Hvad gør institutionen for at forebygge ulykker? Hvordan kontrolleres sikkerheden på institutionens legeplads, og hvordan følges der op på det? Hvordan sikres det, at befordring sker efter gældende regler og under betryggende forhold jf. færdselssikkerhedsloven?

15 14 Hvordan sikres det, at sikkerhedskravene til legetøj i institutionen overholdes? Hvordan sikres det, at soveseler anvendes i overensstemmelse med gældende regler? Hvordan sørger institutionen for, at vejledning om sovestillinger efterleves (forebyggelse af vuggedød)? Hvad gør institutionen for at opretholde og sikre en god hygiejne? - Blandt børnene? - Blandt personalet? Afrunding: Andre punkter der har indgået i dialogen på tilsynsbesøget, som ikke er nævnt i ovenstående: Hvad er jeres største udfordring lige nu? Hvad er jeres største succes i år?

16 15 Afsluttende konklusion på tilsynsbesøget: Tilsynet er udført dato: Underskrift pæd. leder Underskrift konsulent Underskrift områdeleder

17 16 Bilag 2 Tilsynsark - udfyldes umiddelbart efter besøg Hvordan er atmosfæren i huset? (På en skala fra 0-10) 0 = Dårlig stemning 10 = En god fornemmelse af, at her er rart at være Hvordan fungerer indretningen? (På en skala fra 0-10) 0 = Indretningen virker rodet og ikke gennemtænkt 10 = Funktionel indretning, der giver rum for leg og læring Hvordan tales der til børnene? (På en skala fra 0-10) 0 = Hård og bydende tone (der tales til børnene og ikke med børnene) 10 = Anerkendende og respektfuldt Hvordan tales der de voksne imellem? (På en skala fra 0-10) 0 = Hård tone og upersonligt 10 = Anerkendende og respektfuldt Udviser børnene glæde, nysgerrighed og virker de trygge? (På en skala fra 0-10) 0 = utrygge og usikre børn 10 = Glade børn der ser ud til at trives Hvor befinder de voksne sig i forhold til børnene? (På en skala fra 0-10) 0 = Ingen voksne i nærheden 10 = Flere voksne, der er opmærksomme på børnene og tilgængelig

18 17 Bilag 3 Skriftligt tilsynsskema Strategier/politikker Er medarbejderne bekendt med Sorø Kommunes politikker/strategier omkring: Børne- og Ungepolitik Beredskabsplan for vold og misbrug Vision og Planstrategi (VIPS) Stærke børnefællesskaber, herunder de pædagogiske pejlemærker Hvilke kurser/efteruddannelse har personalet deltaget i det sidste år? Hvordan ser institutionens sygefravær ud? Øvrige tilsyn Har institutionen i det forløbne år haft følgende tilsyn: Brandtilsyn Legepladstilsyn Bygningstilsyn Økonomisk tilsyn Tilsyn med arbejdsmiljø Tilsyn med levnedsmidler Hygiejnetilsyn

19 18 Bilag 4 Dato: Navn: Børn der passes dagsdato: = Godkendt = ikke godkendt Indgang Område Gelænder/gitter Aflåsning Andet Tiltag Krav & Anbefalinger & børnemiljøet Er gelænder ved udvendig trappe ordentligt fastgjort og er der under 9 cm imellem tremmerne. Er det muligt at låse eller aflukke, så børnene ikke selv kan gå ud på vej. Opholdsrum legerum Stole Borde Reoler Varmekilder Kvælningsfare Elektricitet Ledninger Leg & aktiviteter Pladsforhold Er stolene stabile Er bordhjørner i børnehøjde afrundede/sikre Er høje reoler sikrede og fastgjorte Er brændeovn og el radiator børnesikret. Er andre radiatorer faldsikret (ingen skarpe kanter) Er små genstande f.eks. tegnestifter, batterier, legetøj o.a. anbragt udenfor børnenes rækkevidde. Er kontakter, stik i børnehøjde børnesikret. Er lamper og løse ledninger placeret udenfor børnenes rækkevidde. Er der et varieret udbud af legetøj, der er alderssvarende Er der god plads at lege på inden for. Er der steder hvor børnene kan bevæge sig (danse, løbe, hoppe, slå kolbøtter ) Er der steder hvor børnene kan lege vildt. Er der steder hvor børnene kan hvile sig eller slappe af. Er der steder hvor børnene kan lege i fred for voksne.

20 19 Er der stole & eller borde tilpasset børnenes alder. Øvrige forhold Er støj, lys og temperaturforhold i orden Føles stemningen og atmosfæren rar. Andet Tiltag Komfur Er der børnesikring på kogeplader / ovnlåge Husholdnings-Kemikalier Er alle husholdningskemikalier (opvaskemaskine sæbe) og lign. anbragt udenfor børnenes rækkevidde eller i skabe med børnesikring. Køkken Køkken - maskiner Skuffer Er alle køkkenmaskiner og deres ledninger anbragt udenfor børnenes rækkevidde. (Kaffemaskine, elkedel mm). Er skuffer med knive, sakse, plastposer, tændstikker mm. Børnesikret, eller er disse ting anbragt udenfor Andet Tiltag børnenes rækkevidde. Op/ned Er skammel/stige stabil. Badeværelse Håndvask / Skoldning Puslebord Toilet Andet Har børnene mulighed for at vaske hænder og er det uden fare for at skolde fingrene Er puslebordet solidt og tip sikret. Er der adgang til toilet. Tiltag Husdyr? Har hjemmet husdyr (beskriv) Husdyr Hygiejne Sikkerhed Er mad/vandskåle og kattebakker anbragt udenfor børnenes rækkevidde. Kan det sikres at husdyr ikke slikker på/bider i børnenes legetøj. Er husdyr anbragt forsvarligt i forhold til børnene, såvel indendørs som udendørs. (beskrivelse af hvordan).

21 20 Andet Tiltag Hunden kommer ikke i køkkenet og legeværelset Generelt Vinduer Første sal Trapper Husholdnings-midler Olielamper Er der børnesikring på vinduer hvor børnene opholder sig. Er rækværker min. 90 m højt med lodrette tremmer og med en tremmeafstand på max. 9 cm. Er det sikret at der ikke er noget børnene kan kravle op på og falde ud over. Er alle trapper børnesikret med låger på min. 70 cm i højden og under 9 cm, mellem de lodrette tremmer. Er alle trappetrin lukkede og er gelænderet sikkert Er alle rengøringsmidler, vaskepulver, wc rens samt giftige opløsningsmidler og lign. anbragt udenfor børnenes rækkevidde eller i skabe med børnesikring, Er indendørs og udendørs olielamper anbragt udenfor børnenes rækkevidde. Generelt Medicin Tobak Tæpper Pynt Elektricitet Røgalarm/ skumslukker /brandtæppe Evakueringsplan Transport i egen bil planter Andet Er al medicin og vitaminpiller anbragt udenfor børnenes rækkevidde eller i skabe med børnesikring. Er tobak og askebæger i sikker afstand fra børnene. Er løse tæpper skridsikre Er alle ting, der hvor børnene opholder sig testet for kvælningsfare. Virker HPFI relæet Er der røgalarm og skumslukker / brandtæppe i huset? Er der en evakueringsplan, hvis der skulle opstå f.eks. brand.? Der skal foreligge en skriftlig tilladelse fra forældrene inden evt. kørsel med børnene i egen bil. Gældende regler fra rådet for sikker trafik vedr. børn i bil skal følges og der må ikke sidde børn på forsædet hvis der er en aktiv airbag. Er der obs på giftige planter ude og inde. Har et barn været kommet så slemt til skade, at der er blevet ringet til forældrene

22 21 Tiltag Inde (soverum) Inde (seng) Er soverummet sikkert for de børn der sover inde Er seng eller lign. sikkert for de børn der sover inde Sovemuligheder Ude (regn og blæst) Ude (varme) Barnevogne Er der mulighed for at børnene kan sove i læ for regn og blæst når de sover udenfor. Der må ikke anvendes regnslag. Er der mulighed for at børnene kan sove i ly for solen (skygge) om sommeren. Er barnevogne sikret og stabile. Andet Tiltag Generelt Puslepladsen Er de hygiejnemæssige forhold generelt i orden Er de hygiejnemæssige forhold i orden til puslepladsens placering og indretning. (Er der adgang til vand). Hygiejne legetøj Andet Rengøring af puslepude. Ingen faste håndklæder. Rengøres børnenes legetøj regelmæssigt Vasker børnepasseren hænder (fx før håndtering af madvare, efter toiletbesøg, ble skift & næsetørring) Tiltag Indhegning Er legeområdet hvor børnene opholder sig indhegnet, hegnet skal være omkring 1m, eller på anden måde aflukket og uden mulighed for at børnene selv kan komme ud. Udeareal (evt. ekstra sikring til naboer med hund eller bassin) Legeredskaber Er evt. legeredskaber forsvarlige til børn i alderen 0-3 år. (højde, afskærmning, halsklemfælde, vedligeholdelse) mm. Sandkasse Drivhus Er der mulighed for at overdække sandkassen (net eller låg). Er drivhus sikret (brudsikkert glas/indhegnet)

23 22 Trampolin Haveredskaber Gift Åbent vand Områdets størrelse Andet Tiltag Trampoliner max 1m i diameter & max 20 cm høj må være tilgængelig for børnene, trampoliner over denne størrelse må ikke være tilgængelig, for børnene. Er farlige haveredskaber udenfor børnenes rækkevidde (i aflåst rum) Er kemikalier f.eks. gift, sprøjtemidler mm. udenfor børnenes rækkevidde (aflåst rum). Er havebassin, badebassin, åben regnvandstønde, fuglebad eller lign. fjernet fra matriklen, eller sikret med låg/ gitter over vand overfladen. Er der rimelig plads til at børnene kan lege og bevæge sig. ( fliser/græs) Væsentlige ændringer Er der sket væsentlig ændringer i forhold til: Helbred Familie Straffeattest & Børneattest Beboer i husstanden. 2 Bolig Andet Tiltag Hvornår har du sidst haft pædagogisk vejledning. Faglighed Andet Hvornår har du sidst været på efteruddannelse. Har du et førstehjælpskursus? Hvornår har du sidst været på opdatering kursus i førstehjælp?

24 23 Bilag 5

Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010

Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010 Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010 1. Indledning Rudersdal Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter Dagtilbudsloven

Læs mere

Hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen? Skema til kortlægning af børnemiljøet i vuggestuer

Hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen? Skema til kortlægning af børnemiljøet i vuggestuer Hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen? Skema til kortlægning af børnemiljøet i vuggestuer Sådan bruges skemaet Skemaet henvender sig til vuggestuer, der skal kortlægge børnemiljøet. Via skemaets

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud

Ramme for tilsyn i dagtilbud Ramme for tilsyn i dagtilbud Rudersdal Kommune Rev. september 2014 Tilrettet december 2016 1 Indholdsfortegnelse Ramme for tilsyn i dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune... 3 Bygnings- og brandtilsyn...

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud

Ramme for tilsyn i dagtilbud Ramme for tilsyn i dagtilbud Rudersdal Kommune Rev. september 2014 1 Indholdsfortegnelse Ramme for tilsyn i dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune... 3 Bygnings- og brandtilsyn... 3 Dagplejen... 4 Hygiejne

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE Pædagogisk tilsyn i dagtilbud Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 5 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Byrådet føre tilsyn med indholdet i dagtilbud,

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Indhold Indledning...1 Organiseringen af tilsynet...1 Pædagogisk

Læs mere

Side 1 af 7. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012. Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen

Side 1 af 7. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012. Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

At borgerne får den hjælp, som de har ret til ifølge loven og ifølge de beslutninger, som byrådet har truffet på dagtilbudsområdet

At borgerne får den hjælp, som de har ret til ifølge loven og ifølge de beslutninger, som byrådet har truffet på dagtilbudsområdet NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Dagtilbudsområdet Procedure for tilsyn på sområdet Dette afsnit beskriver Køge Kommunes retningslinjer i forhold til tilsyn med ifølge kommunernes tilsynsforpligtelse,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5

Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Tilsyn med det pædagogiske indhold i Ballerup Kommunes dag- og klubtilbud... 6 1. Løbende og personlige

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Retningslinjer ved ansættelse af. Kommunale dagplejere. Forvaltningen Børn og Uddannelse

Retningslinjer ved ansættelse af. Kommunale dagplejere. Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer ved ansættelse af Kommunale dagplejere Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer ved ansættelse af kommunale dagplejere Dagtilbudsområderne har i samarbejde med Forvaltningen Børn

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Formålet med pædagogiske tilsyn Ifølge dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsens pligt, at føre tilsyn med indholdet i kommunens dagtilbud, samt

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud 2012. Revideret 16.12.2013 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at ansætte

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret 24.september 2014 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud

TÅRNBY KOMMUNE. Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud TÅRNBY KOMMUNE Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud til børn i Tårnby Kommune. Tårnby Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet

Læs mere

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget i Struer Kommune den 2. december 2013 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: 1. Vurderes det, at børnehuset har plads nok?, indendørs har vi mange rum og pænt med plads

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Lillemyr Adresse: Kannikegårdsvej 17. Povlsker 3730 Nexø Telefon: 56 48 98 28 Leder: Birgit Dam Tilsynsdato: 6. november 2012 Tidligere

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Liden Stina, Soldalen, Maegårdsvej 4, Olsker, 3770 Allinge Dato for tilsynsbesøg: 19. november 2014 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Sikkerhedsmæssige forhold der skal belyses ved gennemgang af hjemmet (hvert 2. år) Dagplejen Haderslev kommune

Sikkerhedsmæssige forhold der skal belyses ved gennemgang af hjemmet (hvert 2. år) Dagplejen Haderslev kommune Sikkerhedsmæssige forhold der skal belyses ved gennemgang af hjemmet (hvert 2. år) Dagplejen Haderslev kommune Dagplejers Navn: Udført d. / - Underskrift dagplejer: Underskrift pædagogisk dagplejekonsulent:

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 11. november 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Sikkerhedsskema Glostrup Dagpleje

Sikkerhedsskema Glostrup Dagpleje Sikkerhedsskema Glostrup Dagpleje Navn Adresse Dato Hvilke rum er godkendt til dagpleje Er der opsat røgalarm? Elinstallationer Ja Nej Kommentar Er stikkontakterne intakte? Er kontakterne børnesikrede?

Læs mere

BØRNEHAVEN Lauge Koch

BØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen i BØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen Kære forældre. Med denne velkomstpjece vil vi gerne byde jer velkommen til Børnehaven Lauge Koch. Formålet med denne pjece er, at give jer et indblik i børnehaven

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige trygge omgivelser, der er tid og ro til det enkelte

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Velkommen til Kastaniely Plejecenter

Velkommen til Kastaniely Plejecenter Velkommen til Kastaniely Plejecenter Denne folder indeholder de vigtigste informationer du som ny beboer og din familie har brug for om indflytning og dagligdagen på Kastaniely Plejecenter Du skal bo på:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Børnehusene Team Høng Dagplejen

Børnehusene Team Høng Dagplejen Børnehusene Team Høng Dagplejen TEAM HØNG Velkommen til den kommunale dagpleje Velkommen i dagplejen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Team Høng.

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet Indhold De lovmæssige krav til tilsyn i dagtilbud:...2 Planlagt pædagogisk tilsyn...2 Observationsmodel...3 Det planlagte pædagogiske tilsyns tre etaper...4 Pædagogisk

Læs mere

KULTURBØRNEHAVEN Lauge Koch

KULTURBØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen i KULTURBØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen Kære forældre. Med denne velkomstpjece vil vi gerne byde jer velkommen til Kulturbørnehaven Lauge Koch. Formålet med denne pjece er, at give jer et indblik

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Normeret

Læs mere

Vuggestuegruppen i intgr. Daginstitution Ådalsparken

Vuggestuegruppen i intgr. Daginstitution Ådalsparken Velkommen til Vuggestueafdelingen, Blå stue: At starte i vuggestue kan være en stor omvæltning for familien og især hvis det er første gang I stifter bekendtskab med institutionsverdenen. Vi har derfor

Læs mere

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Børneby Glesborg Glesborg Bygade 81 8585 Glesborg Distriktsleder -

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse ROSMUS BØRNEHUS Behovsanalyse Vi vil være Syddjurs bedste børnehave/vuggestue som en integreret del af et børne- ungemiljø dækkende fra 0 18 år. Vuggestue/børnehave har sammen med skole/sfo et fælles værdigrundlag,

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen Januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA

VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA 1 VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA Skemaet er udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger 1 om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Frie Midgården Adresse: Midgårdsvej 81, 3700 Rønne Telefon: 56 95 00 42 Leder: Kim Egemose Hansen Tilsynsdato: 14.november 2012

Læs mere

Arbejdspapir for Dagplejekontoret vedrørende godkendelse af dagplejehjem i Solrød Kommune.

Arbejdspapir for Dagplejekontoret vedrørende godkendelse af dagplejehjem i Solrød Kommune. Arbejdspapir for Dagplejekontoret vedrørende godkendelse af dagplejehjem i Solrød Kommune. Ansøgning modtages. Personalekontoret sender bekræftelse til ansøger, på at ansøgningen er modtaget. Desuden sendes:

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Morbærstiens Børnehave, Morbærstien 2, 3700 Rønne. Telefon: 56 92 44 80 Dato for tilsynsbesøg: 6. november 2013, klokken 9.00-12.00

Læs mere

Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år.

Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år. Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år. Grupperne består af et varieret antal børn og personale. Grupperne er aldersopdelte og børnene

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset

Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Institution: Børnehuset Lundegården Hestens kvt. 26 27 2750 Ballerup Udarbejdet af: Børnemiljøvurdering (BMV) For børnehaveafd. Bente Kristensen, Anne Mørck For vuggestueafd. Birgitte Christensen, Lone

Læs mere

Middelfart Kommunale Dagpleje

Middelfart Kommunale Dagpleje Middelfart Kommunale Dagpleje Velkommen til børn og forældre Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i Middelfart Kommunale Dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Karlsvognen, Havnegade 70, 3730 Nexø, telefon: 56 92 44 33 Dato for tilsynsbesøg: 3. december 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet.

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 årsområdet: 1. Institutionerne 2. Dagplejen

Læs mere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Godkendelseskriterier for og tilsyn med selvstændige børnepassere Dagplejelignende pasningsordninger for 3 eller flere børn. Denne form

Læs mere

Værdier Leveregler og hvordan vi arbejder i Vuggestuen Himmelblå.

Værdier Leveregler og hvordan vi arbejder i Vuggestuen Himmelblå. Værdier Leveregler og hvordan vi arbejder i Vuggestuen Himmelblå. Disse værdier og vores praksis evalueres en gang årligt i oktober måned NÆRVÆR Vi anser det for overordentligt vigtigt at vi voksne er

Læs mere

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret Vi brugte spørgeskemaet fra DCUM

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere