OVERENSKOMST. PowerCare. Jordemoderforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. PowerCare. Jordemoderforeningen 2012-2014"

Transkript

1 OVERENSKOMST PowerCare Jordemoderforeningen

2 Indholdsfortegnelse Sektlon 1( 1 til og med 8) indeholder faelles vilkâr 1 - OMRADEIDEFINrnONER 4 2- AFGRNSNING MELLEM TIMEL0N OG MANEDSLON 5 3- ANSErrELSESBREV/-BEVIS 5 4-FERIE 5 5- PATIENTLEDSAGELSE 5 6- K0RSELSGODTG0RELSE 6 7- VIKARIATER I UDLANDET OG A FROERNE 6 8-VIKARIATERI GRØNLAND 7 9-MANEDSL0N L0NUDBETALING 8 11-PENSION 8 12-ARBEJDSTID RADIGHEDSVAGT SYGDOM, BARNETS 1. SYGEDAG OG BARSEL MV EFTERUDDANNELSEIVIDEREUDDANNELSE OPSIGELSE LON ARBEJDSTID 15 2

3 19-RADIGHEDSVAGT L0NUDBETALING AFLYSNING AF AFTALT TJENESTE FRID0GN OPSIGELSE HOVEDAFTALE OPSIGELSE AF OVERENSKOMST 19

4 Sektion 1 Faelles vilkár * 1 Omrãde/definitioner Stk. 1 - Overenskomstens omrâde Overenskomsten omfatter alle jordemødre og jordemoderstuderende, der i Danmark an til vikararbejde at PowerCare. sttes Den jordemoderstuderende kan ikke pãlgges/antages i tjeneste, der indebrer et selv stndigt jordemoderfagligt ansvar, og ma kun udføre tjeneste under ansvar at og pa dele gation at en jordemoder eller andet autoriseret sundhedspersonale. Jordemoderstuderen de kan udelukkende pa timeløn. ansttes Den jordemoderstuderende har til enhver tid ret til/ansvar for at trasige sig opgaver, hvor den jordemoderstuderende ikke føler at have tilstrkkelige kvalitikationer/kompetence. Stk. 2 - Definition Dã vikarbureauarbeide Regelmssig virksomhed, som bestâr i, at PowerCare indgár en aftale med en jordemo der med det formal midlertidigt at stine denne til rádighed for en institution, der har ansva ret for udførelse at et arbejde. Ansttelse kan ske enten pa timelønsvilkâr eller pa mãnedslønsvilkãr: Timelonnede Timelønnet vikararbejde kan pa freelancebasis baseret pa her-og-nu arbejde med specifikke individuelle aftaler pr. opgave, hvorefter vikaren 09 bureauet er fritstillet overfor hinanden. Dette kan dreje sig om tra dag til dag, uge til uge, dog maximum vikariater af indtil 3 máneders varighed. vre Timelonnet vikararbejde kan derudover vre med en aftalt gennemsnitlig ugentlig arbejds tid, der ikke overstiger 8 timer, hvor vikaren med fast aftalte intervaller stiller sig til rãdig hed for PowerCare. Mãnedslønnede Mânedslønnet vikararbejde, med en aftalt gennemsnitlig arbejdstid pa over 8 timer pr. uge, baseret pa aftaler om eventuelle ansttelser i vikariater med en varighed af mere end 3 máneder. Deltidsbeskftigede aflønnes forhoidsmssigt i forhold til den aftalte arbejdstid. Stk. 3 - Definition á vikar Enhver jordemoder, der indgãr en aftale, som indebrer, at den págldende af et vikar bureau midlertidigt stilles til rãdighed for en institution, jf. stk. 2. 4

5 2 - fransnin2 mellem timeløn o manedsløn Stk. 1 Definition ã timelønsomrãdet Vikarer er timelennede, uanset Ingden at den ugentige arbejdstid, hvis lngden at det enkelte vikariat ikke overstiger 3 mâneder. Vikarer er timelennede, uanset Ingden at det enkelte vikariat, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstiger 8 timer. Stk. 2 Overpang til mãnedslensvilkár Vikarer overgâr til mánedsløn fra det tidspunkt et vikariat, hvor den gennemsnitlige ugent lige arbejdstid overstiger 8 timer, har varet 3 mâneder. 3 - Anstte1sesbrev/-bevis Vikaren modtager før tiitrdeisen et anstteisesbrev med angivelse at den aftalte Iøn. For mánedslonnede gider endvidere, at der i anstteisesbrevet skal angives en ansttei sesbrøk. AnstteIsesbevisetJ-brevet ma ikke indeholde konkurrenceklausul. Sãfremt anstteisesbeviset ikke er udleveret til vikaren rettidigt, eller hvis anstteisesbe viset er mangelfuldt, kan PowerCare pálgges at ucirede en bod/godtgørelse, dersom der er grundlag derfor i anstteisesbevisioven. OvertrdeIse skal skriftligt pátales af PowerCare. Hvis mangler ved ansttelsesbeviset er rettet, eller manglende ansttelsesbevis er udleveret, senest 15 dage efter, at kravet er rejst, kan PowerCare ikke pâlgges at udrede en bodlgodtgørelse, medmindre der fore ligger systematisk brud pa bestemmelsen om ansttelsesbeviser. Sager om, hvorvidt PowerCare har overholdt sin oplysningspligt, kan rejses efter de fagret lige regler. 4 - Ferie Ferieloven er gldende. For mãnedslønnede udgør ferietillgget 1,5 %. 5 - Patient1edsaeIse Sáfremt vikaren deltager i patientledsagelse, medregnes rejsetiden fuldt ud i arbejdstiden, idet tiden i forbindelse med tilbagerejse imellem ki ki ikke medregnes som arbejdstid, sáfremt der er stillet soveplads til rãdighed. 5

6 I forbindelse med patientledsagelse ydes time- og dagpenge I henhold til statens regler. 6 - Kørse1s2odtØre1se Rejsetiden er defineret som korteste rejsetid opgjort fra afrejsetidspunkt i dansk luft havn/havn til ankomst pa tjenestestedet. Sáfremt der ønskes en anden rejsemâde end den hurtigste, kan der indgás aftale herom kr. 131,84 kr. udstationeringstillg pr. dag pa: Rejsetiden er defineret som korteste rejsetid opgjort fra afrejsetidspunkt I dansk tuft havn/havn til ankomst pa tjenestestedet. Arbejdsfrit ophold uden for hjemstedet pa indtil 2 timer medregnes fuldt ud. Sáfremt det ar bejdsfri ophold uden for hjemstedet er pa mere end 2 timer, medregnes hele opholdet med 1/3 at tiden. Der ydes vikaren kørselsgodtgørelse fra egen bopi til det anviste arbejdssted tur/retur fratrukket 24 kilometer. Der ydes dog godtgørelse for max. 100 km. I alt. 7 - Vikariater i udlandet o pa Ferøerne Stk. 1 - Nromrãder Ved vikariater pa tjenestesteder I nromrádet, kan der indgâs aftale mellem PowerCare og vikaren om, at vikaren ikke udstationeres, men fortsat bor pa sin sdvanlige bopl. I denne situation glder overenskomstens almindelige regler. Stk. 2 - Udstationerinp med en reisetid ã 6 timer eller derunder Der ydes vikaren: fri ud- 09 hjemrejse fri bolig under udstationeringen Pr. 1. marts 2012: Pr. 1. marts 2013: mellem PowerCare og vikaren. Stk. 3 - Udstationerinci med mere end 6 timers reisetid Der ydes vikaren: fri ud- 09 hjemrejse (rejsedagene honoreres som tjenestedage) fri bolig under udstationeringen udstationeringstilleeg pr. dag pa: 6

7 Pr. 1. marts 2012: Pr. 1. marts 2013: 130,28 kr. 131,84 kr. Sâfremt der onskes en anden rejsemãde end den hurtigste, kan der indgãs aftale herom mellem PowerCare og vikaren. Stk. 4 - Forsikring PowerCare tegner i forbindelse med udstationering, jf. stk. 2 og stk. 3, en syge- 09 hjem transportforsikring, rejseulykkesforsikring samt rejsegodsforsikring I henhold til Statens cirkulre om Tjenesterejseforsikringen. Forsikringen skal mindst svare til de vilkãr, der fremgãr at statens cirkulre om tjenesterejseforsikringen at 1. juli Efterfølgende ndringer i cirkulret er parterne uvedkommende. 8 - Vikariater I Grønland Stk. 1 Udstationerinpstillp Vikarer, der udsendes til Grønland, ydes et udstationeringstiilg pr. dag pa: Pr. 1. marts 2012: Pr. 1. marts 2013: 130,28 kr. 131,84 kr. Herudover ydes vikaren: Fri ud- Og hjemrejse (rejsedagene honoreres som tjenestedage) Fri bolig under udstationeringen Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. 12 for mánedslønnede og 18 for timeløn nede, er i Grønland 40 timer. Mánedslønnede vikarers Ion, jf. 9, opregnes derfor med 40/37. PowerCare tegner I forbindelse med vikariaterne i Gronland en syge- 09 hjemtransportfor sikring, rejseulykkesforsikring samt rejsegodsforsikring. Forsikringen skal mindst svare til de vilkár, der april 2000 er gldende I henhoid til Statens cirkulre om tjenesterejseforsik ringen. Efterfoigende ndringer i cirkulret er parterne uvedkommende. Stk. 2 Srlici attale om arbeidstid for kvstiordemodre/distriktsiordemodre Hvor srlige lokale geografiske forhold betyder, at vikaren I overvejende grad vii skulle arbejde alene, fraviges overenskomstens aimindelige arbejdstidsregler. Der ydes I sádanne vikariater et srligt tiilg pa Pr. 1. marts 2012: Pr. 1. marts 2013: ,18 kr ,26 kr. 7

8 Det páhviler vikaren at bistá ved de i omrádet forekommende fodsier, idet pâgldende er pligtig at holde sig til rãdighed, sâledes at págldende I tilflde at fødsler tilkaldes, nãr det er pâkrvet. Sáfremt arbejdet hermed er at sâ ringe omfang, at vikaren eventuelt I perio der ikke er beskftiget svarende til et normalt arbejdsdøgn, kan vikaren pãlgges andet passende arbejde indenfor omrâdet, f. eks. profylaktiske undersøgelser af svangre og ef terundersøgelser. Tillgget dkker al rádighedstjeneste, godtgø relse for ove rarbejde, patientledsagelse, weekendtjeneste, tjeneste pa søgnehelligdage samt for aften- 09 nattjeneste. Der skal regelmssigt gives vikaren et ugentligt fridøgn. Hvis fridøgnet ikke kan afholdes fuldt ud pa grund at fødsler, skal erstatningsfridag, sá vidt som tjenesten tillader det, sna rest gives. 9 - Mànedsløn Sektion 2 Mànedslønnede vikarer Stk. 1 Grundløn Mãnedslønnede vikarer aflønnes med Pr. 1. marts 2012: Pr. 1. marts 2013: ,91 kr. pr. mãned (bruttolen) ,28 kr. pr. mãned (bruttolon) Stk. 2 - tiilg Ud over grundlonnen kan der individuelt aftales funktions- 09 kvalifikationstillg Lønudbeta1in Lonnen udbetales mânedsvis bagud, sãledes at lonnen er til disposition sidste bankdag I mâneden. Udbelaling at variable londele forudstter, at vikaren har afleveret en at tjenestestedet atteste ret timeseddel. Der tilstilles vikaren en specificeret oversigt over det udbetalte belob Pension Som bidrag UI pensionsordning betaler PowerCare 8,33 % at den I 9 nvnte Ion. 8

9 Vikaren betaler et egetbidrag pa 4,17 % af den i 9 nvnte Iøn. Pensionsbidragene indbetales af PowerCare til Pensionskassen for Sundhedsfaglige den sidste i hver máned, der følger efter udbetalingsmáneden, og pensionen ydes i henhold til kassens vedtgter. Forhøjede bidrag til pensionsordningen kan aftales individuelt mellem den enkelte vikar 09 PowerCare Arbejdstid Stk. 1 - Ugentlig og daglig arbeidstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 37 timer, hvori indgár rádighedstjeneste med de i 13 angivne vrdier. Normperioden kan udgøre op til 4 uger. Den daglige arbejdstid kan variere fra 5 til 12 timer, afhngig af den daglige arbejdstid pa arbejdsstedet, med mulighed for at indgã aftale mellem PowerCare og vikaren om op til yderligerel time. Tjeneste udover den aftalte daglige arbejdstid og den ugentlige arbejds tidsnorm betragtes som overarbejde. Pa sriige omrãder, hvor der ikke i øvrigt er ansat plejepersonale med øvre/nedre grnse for den daglige arbejdstid, kan der aftales vagter med vikaren, der fraviger bestemmelsen om den daglige arbejdstid dog sâledes, at der mindst skal honoreres for 3 timer. Ifolge EU direktiv 93/1 04 EF om visse aspekter i forbindelse med tiiretteiggeisen af ar bejdstiden, artikel 6, stk. 2, ma den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer inki. overarbejde. Normperioden er fastsat til 4 máneder. Ifølge EU direktiv 93/1 04 EF om visse aspekter i forbindelse med tiiretteiggeisen at ar bejdstiden, artikel 4, skal det sikres, at vikaren kan holde pause, hvis den daglige arbejds tid overstiger 6 timer. Stk. 2 - Aften-/nattieneste Ved aften- 09 nattjeneste ydes en tiiigsbetaiing pa 28,5 % af timelonnen. TiHgsbetaIingen ydes for den faktisk udførte tjeneste. Nvnte tillgsbetaiing ydes ogsá for overarbejdstimer. Stk. 3 - FredacistiIIg oo weekendtieneste For tjeneste i tidsrummet fra aftenvagtens start fredag aften, 09 Iii nattevagtens afslutning mandag morgen, ydes et tiiig til timelonnen svarende til 50 % af timelønnen, jf. 9. ()

10 Fredagstillg og weekendtillg bortfalder til fordel for søgne- 09 helligdagshonorering for helligdage, der falder uden for søndage. Nvnte tiligsbetaling ydes ogsâ for overarbejdstimer. Stk.4 - Tienestens op fridøpnenes Qlacering Vikaren skal vre bekendt med fridognenes placering mindst 4 uger forud, dog tidligst ved et vikariats pãbegyndelse. ndringer i fridøgnenes beliggenhed kan ske efter droftelse med vikaren. Der ydes en ugentlig fridøgnsperiode af mindst 55 timers samlet varighed. Opdeles fridøgnsperioden, skal hver periode udgore mindst 35 timer. Sammenlgning at flere fridognsperioder sker ved at forlnge perioden med 24 timer pr. fridøgn. lnddrages et fridogn, afvikles tjenesten efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste. Herudover betales der til vikaren et tillg pa Pr. 1. marts 2012: Pr. 1. marts 2013: 354,84 kr. 359,10 kr. sãfremtfridognsperioden inddrages med et kortere varsel end 14 døgn. Stk. 5 - Overarbejde Overarbejde opgores i pãbegyndte halve timer pr. dag. Overarbejde godtgores med tillg pa 50 % at timelonnen, jf. 9. Stk. 6 - Deltidsansatte Deltidsvikarer, som udforer merarbejde, der ikke betragtes som overarbejde, honoreres med timelon. Merarbejde opgores i effektiv tid. Stk. 7 - Orienterinci om overarbejde/merarbejde Vikarer, der pálgges at udføre overarbejde/merarbejde, skal orienteres i senest dagen forud. arbejdstiden For manglende varsel af overarbejde/merarbejde ud over en time ydes et tihg pr. gang pa I0

11 nehelligdage. Stk. 8 - Søgnehelliadage Vikarer har ret til frihed pa søgnehelligdage. Jule- og nytársaftensdag betragtes som søg Rádighedstjeneste i foringeise af normaltjeneste Rãdighedstjeneste i et fuldt døgn (dognvagt) TiIIg ydes ogsá for overarbejdstimer. Dagene honoreres svarende tif weekendtjeneste for alle 24 timer. overarbejde, dog mindst for 3 timer. For flere opkald inden for 3 timer betales kun for 3 Til vikarer, der ikke tar erstatning med frihed inden udgangen af en vikarperiode eller Senest ved udgangen af den 3. mâned, ydes betaling med et tiiig pa 100 % at timelønnen. Nvnte tiiigsbetaiing ydes ogsa for overarbejdstimer. Ig pa 50 % at timelonnen. Inddrages en at ovennvnte dage, honoreres tjenesten med udbetalt søgnehelligdagstil samme varighed, som det prsterede arbejde, samt udbetalt tiiig pa 50 % at timelønnen Sãfremt der er skemalagt tjeneste pa de ovennvnte dage, har vikaren ret til frihed af tidsrummet ki. 00:00-24:00 pa en søgnehelligdag. 34,34 kr. 34,75 kr. Pr. 1. marts 2012: Pr. 1. marts 2013: Ved en søgnehelligdagsvagt forstâs en vagt, hvor mere end halvdelen at timerne falder i i hele vagten. Stk. 9 - Tieneste i andre trihedsderioder For opkald til tjeneste i frihedsperioder, der ikke er omfattet af stk. 4, betales som for timer. For arbejde ud over 3 timer betales der pr. pábegyndt time. Stk. 10- Tieneste rá 1. mai o Grundlovsdag 5. luni 13 - Ràdihedsvat Stk. 1 TyDer at râdiphedstjeneste Der findes folgende typer at rãdighedstjeneste: Râdighedstjeneste uden umiddelbar tilknytning til en normaltjeneste Rádighedstjeneste i 13 timer (halv dognvagt) Stk. 2 - Honorering II

12 For râdigheclsvagt glder følgende honoreringer: Rãdighedstjeneste fra vagtvreise honoreres med 3,4 time pr. time Rãdighedstjeneste fra bolig honoreres med 1/3 time pr. time. Râdighedstjeneste uden umiddelbar tilknytning til normaltjeneste omregnes som minimum til 7,4 timer. Døgnvagt fra bolig honoreres med 14 timer Døgnvagt fra vagtvreise honoreres med 20 timer Halv døgnvagt fra bolig honoreres med 9 timer HaIv døgnvagt fra vagtvrelse honoreres med 11 1/2 timer Stk. 3 Døgnvagters Diacering En døgnvagt anses for hørende til det kalenderdøgn, hvori de fleste timer falder. Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder I et søndags-/søgnehelligdagsdøgn, ydes den i 12 honorering for arbejde pa sendage eller segnehelligdage for mindst 8 timers normaltjeneste. nvnte Stk. 4 Halve deanvapters Dlace ring (13 timers vapter) Der kan uden tilknytning til afvikling at normaltjeneste pãlgges rãdighedstjeneste at 13 timers varighed. Denne form for rãdighedstjeneste begynder eller slutter ved dagtjene stens begyndelse. Hvis alle rádighedstjenestens timer falder i et sondags-/søgnehelligdagsdøgn, ydes den I 12 omtalte frihed for søn- og helligdagstjeneste for mindst 7 timers normaltjeneste. Stk. 5 Râdighedsvagt uden umiddelbar tilknvtning til en normaltieneste Hvis en rádighedsvagt ikke afvikles i umiddelbar tilknytning til en normaltjeneste, skal den mellem 5 og 10 timers varighed (med mulighed for inciividuelt at aftale op til 13 timer, jf. 12, stk. 1) vre Stk. 6 Tilkald Ved tilkald skal den ansatte møde omgãende. Ved tilkald til institutionen i tidsrummet fra ki. 24 til 06 har den ansatte ret til betalt transport til og fra tjenestestedet. Transporten skal foregá under betryggende forhold. Stk. 7 Honorering at effektiv tieneste Etfektivt arbejde under en rãdighedsvagt honoreres med i alt 1,5 times len/afspadsering pr. effektiv time. I den tid hvor der udfores effektivt arbejde, borttalder honoreringen for 12

13 râdighedsvagten (henholdsvis 1/3 time for hver time fra bong og 3/4 time for hver time fra vagtvreise). Tilkald til effektiv tjeneste under rádighedsvagt opgøres pr. pãbegyndt time. Flere tilkald inden for samme time honoreres ikke yderligere. De ferste 8 timers tilkald til effektiv tjeneste under en dognvagt er inkluderet i ovennvnte timetal (14 henholdsvis 20 timer). Tilkald til effektiv tjeneste under døgnvagt afvikles som overarbejde bortset fra de første 8 timers tilkald, som anses for inkluderet I de timetal, der er anfert i stk. 2. De første 7 timers tilkald til effektiv tjeneste under en halv døgnvagt er inkluderet i oven timetal (9 henholdsvis 11 ½ timer). Tilkald til effektiv tjeneste under en halv døgn vagt afvikles som overarbejde bortset fra de første 7 timers tilkald, som anses for inklude ret i de timetal, der er anført i stk. 2. nvnte 14 Sy2dom. barnets 1. syeda2 o barsel my. Stk. 1 Sycidom Mãnedslønnede oppebrer Iøn under sygdom i henhold til FunktionrIoven. Sáfremt en ansat har Iovligt forfald fra sit arbejde pa grund af sygdom, skal meddelelsen herom hurtigst muligt gives til PowerCare i overensstemmelse med PowerCares anvisnin ger. Sáfremt en ansat er sygemeldt ud over 14 dage, kan PowerCare forlange Igeattest. fremt der forlanges Igeattest, betales denne af PowerCare. Sá Stk. 2 Barnets 1. svaedaa I tiifide af barns sygdom har vikaren ret til frihed med Iøn pa barnets 1. sygedag, nâr føl gende betingelser er opfyldt: 1) barnet er under 18 ár og har ophold hos vikaren 2) er nodvendigt af hensyn til barnet, og 3) tjenestefrihed er foreneligt med forholdene pa tjenestestedet. fravr Skønnes mere frihed nodvendig, kan der efter aftale afholdes feriedage eller afspadsering. Stk. 3 Barsel my. Vedrørende graviditet, barsel og adoption samt omsorg henvises til SHK s aftale om fra af famiiiemssige ãrsager. vr 13

14 15- Efteruddannelselvidereuddannelse Der kan ydes tjenestefri med Iøn for deitageise i kurser, der at PowerCare og vikaren skønnes relevante. Nvnte kompensation vii blive ydet I forhoid Iii, I hviiket omfang vika ren har udført vikartjeneste for PowerCare inden for en 1 -árs periode. UddanneIsespIanigning indgàr I den overordnede personalepolitik og PowerCare støtter I størst muiigt omfang den enkelte vikars fortsatte faglige og personilge udvikling under hensyntagen til de økonomiske muligheder herfor Opsi2else Det gensidige opsigeisesvarsel faststtes/aftaies I henhold til Funktionrioven. Det pãhviier PowerCare skriftligt at meddele enhver opsigeise til vikaren. Skønner Jordemoderforeningen, at afskedigelsen at vikarer, der har 9 mâneders ancienni tet pa opsigelsestidspunktet, ikke kan anses for at vre rimeligt begrundet I págidendes elier PowerCares forhold, kan Jordemoderforeningen inden for en frist at 1 mâned efter opsigelsen krve spørgsmãiet forhandiet med PowerCare LØn Sektion 3 Timelonnede vikarer Stk. 1 Timelon Timelønnede jordemodre aflønnes med følgende timelønninger: Pr. 1. marts 2012: Pr. 1. marts 2013: 273,21 kr. 276,49 kr. Stk. 2 TilIci Ud over grundlønnen kan der individuelt aftales funktions- og kvalifikationstillg. Stk. 3 Pension Bidrag til pensionsordningen kan aftales individuelt meilem den enkelte vikar og PowerCa re. Stk. 4 - Timeløn, iordemoderstuderende Jordemoderstuderende afiønnes med folgende timelonninger: 14

15 Pr. 1. marts 2012: Pr. 1. marts 2013: 152,59 kr. 154,42 kr Arbejdstid Stk. 1 - Ugentlip oa daglig arbeidstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 37 timer, hvori indgãr rãdighedstjeneste med de i 19 angivne vrdier. Den daglige arbejdstid kan variere fra 5 til 12 timer, afhngig af den daglige arbejdstid pa arbejdsstedet, med mulighed for at indgã aftale mellem PowerCare og vikaren om op til yderligere 1 time. Tjeneste udover den aftalte daglige arbejdstid og den ugentlige arbejds tidsnorm, betragtes som overarbejde Pa omrâder, hvor der ikke I ovrigt er ansat plejepersonale med øvre/nedre grnse for den daglige arbejdstid, kan der aftales vagter med vikaren, der fraviger bestemmelsen om den daglige arbejdstid, dog sáledes, at der mindst skal honoreres for 3 timer. srlige lfølge EU direktiv 93/104 EF om visse aspekter i forbindelse med tilretteiggelsen af ar bejdstiden, artikel 4, skal det sikres, at vikaren kan holde pause, hvis den daglige arbejds tid overstiger 6 timer. Stk. 2 - Aften-/nattieneste Ved aften- og nattjeneste ydes en tiilgsbetaiing pa 28,5 % at timelønnen. Tillgsbetalingen ydes for den faktisk udforte tjeneste. Nvnte tiilgsbetaiing ydes ogsã for overarbejdstimer. Stk FredapstilIci op weekendtieneste For tjeneste I tidsrummet fra aftenvagtens start fredag aften, og til nattevagtens afslutning mandag morgen, ydes et tillg til timelonnen svarende til 50 % af timelonnen, jf. 17. FredagstiIIg og weekendtelleg borttalder til fordel for søgne- og helligdagshonorering for helligdage, der falder uden for sondage. Nvnte tiligsbetaling ydes ogsá for overarbejdstimer. Stk. 4 - Overarbeide Overarbejde opgøres i pábegyndte halve timer pr. dag. Overarbejde godtgores med tillg pa 50 % at timelonnen, jf

16 Stk. 5 - Søanehelligdage For timelønnede vikarer betales arbejde pa søgnehelligdage med et tillg pa 100 % af timelønnen. Jule- 09 nytãrsaftensdag betragtes som søgnehelligdage. Ved en søgnehelligdagsvagt forstãs en vagt, hvor mere end halvdelen at timerne falder I tidsrummet ki. 00:00-24:00 pa en søgnehelligdag. Stk. 6 - Tieneste tã 1. maj oa Grundlovsdap 5. iuni Dagene honoreres svarende til weekendtjeneste tor alle 24 timer. TiIlg ydes ogsâ for overarbejdstimer Rãdighedsvalit Stk. 1 TyDer at rãdighedstjeneste Der findes følgende typer af rádighedstjeneste: Døgnvagt fra bolig Døgnvagt fra vagtvrelse Halve døgnvagter (13 timer) Rádighedsvagt uden umiddelbar tilknytning til en normaltjeneste Stk. 2 - Honorering For rádighedsvagt gelder folgende honoreringer: Rádighedsvagt fra vagtvrelse indgár i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med 3/4 time for hver times rãdighedsvagt. Rádighedsvagt fra bolig indgár i hver times rádighedsvagt. den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med 1/3 time for Dognvagter fra bong honoreres med 14 timer. Døgnvagter fra vagtvrelse honoreres med 20 timer. Stk. 3 Døcjnvaciters Dlacering En dognvagt anses for horende til det kalenderdøgn, hvori de fleste timer talder. Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder i et sendags-/sognehelligdagsdogn, ydes den i 18 nvnte honorering for arbejde pa sondage eller sognehelligdage for mindst 8 timers normaltjeneste. 16

17 Râdighedstjeneste fra bopl: 9 timer Rádighedstjeneste fra vagtvrelse: 11½ timer stens begyndelse og indgâr i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med folgende var Der kan uden tilknytning til afvikling af normaltjeneste palgges râdighedstjeneste af 13 timers varighed. Denne form for rãdighedstjeneste begynder eller slutter ved dagtjene dier: transport til og fra tjenestestedet. Transporten skal foregá under betryggende forhold. vre mellem 5 og 10 timers varighed (med mulighed for individuelt at aftale op til 13 timer, Stk. 4 Halve dopnvapter (13 timers vapter) Hvis alle rádighedstjenestens timer falder i et sondags-/sognehelligdagsdogn, ydes de I 18 omtalte tillg for son- og helligdagstjeneste for mindst 7 timers normaltjeneste. Stk. 5 Rãdiphedsvagt Hvis en rãdighedsvagt ikke afvikles i umiddelbar tilknytning til en normaltjeneste, skal den jf. 12, stk. 1) og som minimum omregnes til en vrdi af 7,4 time. Stk. 6 Tilkald Ved tilkald skal den ansatte mode omgáende. Ved tilkald til institutionen i tidsrummet fra ki. 24 til 06 har den ansatte ret til vederlagsfri Stk. 7 Honorering af effektiv tieneste Effektivt arbejde under en rádighedsvagt honoreres med i alt 1,5 times lon/afspadsering pr. effektiv time. I den tid hvor der udfores effektivt arbejde, bortfalder honoreringen for Tilkald til effektiv tjeneste under rãdighedsvagt opgores pr. pábegyndt time. Flere tilkald inden for samme time honoreres ikke yderligere. De forste 8 timers tilkald til effektiv tjeneste under en døgnvagt er inkluderet I ovennvnte timetal (14 henholdsvis 20 timer). Tilkald til effektiv tjeneste under dognvagt afvikles som 20 - Lønudbetalin2 For timelonnede vikarer udbetales lonnen for hver periode, sãledes at lønnen er til disposi tion pa den førstkommende fredag efter en periodes afslutning, idet der altid afregnes for 2 17 uger ad gangen. Der tilstilles vikaren en specificeret oversigt over det udbetalte belob. Be- eranførtistk. 1. overarbejde bortset fra de første 8 timers tilkald, som anses for inkluderet i de timetal, der vagtvrelse). râdighedsvagten (henholdsvis 1/3 time for hver time fra bolig og 3/4 time for hver time fra uden umiddelbar tilknvtninp to en normaltjeneste

18 Lønudbetaling forudstter, at vikaren har afleveret en af tjenestestedet attesteret time Afvigelse om lonudbetaling i forbindelse med sognehelligdage kan afviges: seddel. 1. Afvigelse i lonudbetalingen kan ske, sãfremt PowerCare har normal lonudbetaling i en uge, hvor 1 eller flere sognehelligdage falder inden torsdag i den pãgldende 2. Afvigelsen kan udmøntes ved at optjeningsperioden, som vedrører denne lonudbe talings -uge, kan nedsttes fra 14 dage Iii at udgore mindst 7 dage. 3. De dage, der indgár i afkortelsen at optjeningsperioden, skal indgâ i den straks ef 4. Endvidere kan selve lenudbetalingstidspunktet/dispositionsdagen udskydes fra 5. Sâfremt bade torsdag og fredag enten er søgnehelligdage eller banklukkedage, skal 10 nudbetalingstidspu nktetldispositionsdagen frem rykkes til sidste bankdag fø r er, kan reglerne i punkt ovenfor om afvigende periode ogsâ anvendes Aflysnin2 af aftalt tieneste fremt PowerCare ikke kan anvise den pâgldende anden tjeneste pa de aftalte dage, har vikaren - uanset forud for tjenestens pábegyndelse. * 22 - Fridøn En timelonnet vikar har ret (og pligt) til et fridogn uden betating for hver periode pa 6 ar lagte tjeneste Opsigeise 18 nendes ansattelsesforhoid som ophvet. Tjenesteforholdet kan ophves uden forudgaende varsel. Ved sygdom betragtes timelon bejdsdage, dog kan fridognene i enkelte tilfide forskydes at hensyn til tjenestedets plan pãgldende dag. Dette glder dog ikke, nár tjenesten annulleres med et varsel pa 4 timer at tjenesten annulleres - ret til Ion for det antal timer, der var aftalt den Sáfremt en aftalt tjeneste for en timelonnet vikar ikke kan benyttes at PowerCare og sá disse søgnehelligdage/banklukkedage. Hvis udbetaling fremrykkes efter disse reg pãgldende lenudbetalingsuge. torsdag til fredag, sãfremt en eller flere sognehelligdage falder inden fredag i den terfølgende optjeningsperiode. lonudbetalingsuge (sognehelligdagene falder mandag, tirsdag eller onsdag). afteverede timesedler eller online registrering pa POWERCARE A/S s hjemmeside regning og udbetaling af løn sker pa baggrund af vikarens dokumentation i form at enten

19 Sektion 4 Elektroniske dokumenter PowerCare har med frigørende virkning muiighed for at afievere feriekort, Iønsedler og eventuelie andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter iøbende ansttelses forhold, via de eiektroniske postløsninger, som matte vre tii rãdighed, f.eks. e-boks, eller vi . Lønsedien kan i det iøbende anstteisesforhoid bruges som feriekort. Ved fratrdeisen udstedes feriekort efter gidende regier. Sãfremt PowerCare vii benytte sig af denne mulighed, skal vikarerne varsies herom 3 ma neder før, medmindre andet aftales. Efter udiob af varslet kan vikarer, som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning, fã udleveret de págldende dokumenter ved henvendeise tii vikarbureauet. Sektlon 5- Hovedaftaievllkâr og ikrafttrdeisesbestemmelser * 24 - Hovedaftale I øvrigt gider den meliem Sundhedskarteilet og Danske Regioner indgáede hovedaftale vedrorende jordemødre i det omfang, nvnte hovedaftale ikke er fraveget i nrvrende overenskomst Opsi2else af overenskomst Nrvrende overenskomst trader i kraft den 1. marts 2012 og kan sâvei af PowerCare som af Jordemoderforeningen opsiges med 3 máneders varsei, dog tidiigst til den 1. marts For PowerCare, den 2012 For Jordemoderforeningen, den Z.S/S

OVERENSKOMST. PowerCare. Jordemoderforeningen 2014-2017

OVERENSKOMST. PowerCare. Jordemoderforeningen 2014-2017 OVERENSKOMST PowerCare Jordemoderforeningen 2014-2017 Indholdsfortegnelse Sektlon I( I til og med 8) indeholder fiies vitkàr I OMRADEIDEFINITIONER 4 2- AFGRENSNING MELLEM TIMEL0N OG MANEDSL0N 5 3- ANSETTELSESBREVI-BEVIS

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Regionernes Lønnings- og Takstnævn Side 1 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Januar 2009 AFTALE OM ARBEJDSGIVERENS PLIGT TIL AT UNDERRETTE ARBEJDS- TAGEREN OM VILKÅRENE FOR ANSÆTTELSESFORHOLDET (ANSÆTTEL- SESBREVE) EF s ministerråd vedtog

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER BUPL BØRNE- OG UNGDOMS-PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, FOA FAG OG ARBEJDE

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER BUPL BØRNE- OG UNGDOMS-PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, FOA FAG OG ARBEJDE PÆDAGOGISK VIKAROVERENSKOMST 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG BUPL BØRNE- OG UNGDOMS-PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, OG FOA FAG OG ARBEJDE Indhold 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter

om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter 1. marts 2010-1. marts 2014 1 Overenskomstens omrâde Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrdgivere/sociaiformidiere

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

sygeplejevikarer OvereNskOMsT for vikarbureauer 2012 2014 DI Overenskomst II (SBA) Dansk Sygeplejeråd Indgået mellem DI nr. 854655

sygeplejevikarer OvereNskOMsT for vikarbureauer 2012 2014 DI Overenskomst II (SBA) Dansk Sygeplejeråd Indgået mellem DI nr. 854655 sygeplejevikarer OvereNskOMsT for vikarbureauer 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 854655 verenskomst 2012 2014 Overenskomst for vikarbureauer 2012-2014 mellem

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 11.05.1.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn):

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn): ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Kontrakt for arbejdere, der udsendes af danske virksomheder til arbejde i udlandet i indtil 1. år Undertegnede arbejdsgiver (navn): SE-nr.: Og medunderskrevne

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Overenskomst. mellem. Vikarbureauet PUS A/S. Dansk Sygeplejeråd. For time- og månedslønnede sygeplejersker

Overenskomst. mellem. Vikarbureauet PUS A/S. Dansk Sygeplejeråd. For time- og månedslønnede sygeplejersker Overenskomst mellem Vikarbureauet PUS A/S og Dansk Sygeplejeråd For time- og månedslønnede sygeplejersker 2008 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Ansvarsområde

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikar 2014/2017 Landsoverenskomst Pædagogisk vikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og BUPL Børne- og Ungdoms-Pædagogernes Landsforbund, Socialpædagogernes

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere