Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter. Kolding og Fredericia Sygehuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012"

Transkript

1 Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter Kolding og Fredericia Sygehuse

2 Indholdsfortegnelse: Distributionsanlæg for medicinske gasser Forbrugsanlæg medicinske gasser Forsyningsanlæg/Centraler for medicinske gasser Hovedforsyning/Centraler for teknisk trykluft Forbrugsanlæg for Trykluft Hovedforsyning/centraler for Vaccum Distributionsanlæg for Vakuum Side 2 af 12.

3 Emne: Distributionsanlæg for medicinske gasser Sikkerhed: Baggrund: Til medicinsk brug er hospitaler forsynet med installation for medicinske gasser. Det drejer sig normalt om trykluft, vakuum og ilt. Faren ved arbejde med installation for trykluft og vakuum er begrænset til fasen omkring trykprøvning af installationen, hvor et evt. brud på installationen kan forårsage personskade. Denne risiko er også til stede for ilt, men derudover har denne gas den egenskab, at den nærer en brand. I ren ilt vil mange materialer antænde meget let. Gasdata: Oxygen (ilt): Oxygen er en farveløs, ugiftig og lugtfri gas, hvis indhold i atmosfærisk luft er 20,95 vol. %. Oxygen er brandnærende. Forbrændingsreaktioner forløber, allerede ved en beskeden forøgelse af oxygenindholdet, hurtigere end i luft. Alle dele, der kommer i berøring med oxygen, skal derfor holdes absolut fri for olie, fedt og smøremidler. Anvendelse: Medicinske indåndingsformål i forbindelse med f.eks. anæstesi, intensiv behandling, lungesygdomme, genoplivning m.v. Minimering af risiko: Trykprøvning: Trykprøvning udføres i flere tempi. Først tæthedsprøves ved lavt tryk for check af evt. utætte samlinger åbne rørender e.l. Når tæthedsprøven er ok, skal styrken af rørinstallationen kontrolleres. Der sker ved højt tryk, men i en kortere periode. Trykprøvning skal tilrettelægges således, at den foregår, når der ikke er andre til stede på byggepladsen end de håndværkere, som udfører trykprøvningen. Der må ikke arbejdes på installationen med tryk på. Findes fejl, som skal rettes, skal trykket først tages af anlægget. Ledningsbrud, Brandfare: Alle installationsfag samt bygningsfag såsom murer og tømrer kan ved et uheld forårsage brud på installationen. Det kan ske, hvis rør rives ned, eller hvis der bores ind i et rør, som er placeret i væg eller etagedæk. Risiko reduceres ved: Hænder og værktøj skal være rene og fri for olie og fedt. Rørinstallation i byggeområdet holdes så vidt muligt afspærret. Alle kendte rør i vægge og dæk mærkes op på stedet med spraymaling. Side 3 af 12.

4 Efter overfladebehandling af vægge udføres skilt på færdig loftfrise med advarsel om gasser i væg. Forholdsregler ved uheld: Trykprøvning: Et uheld vil forgå som en slags eksplosion. Der er ingen umiddelbart farlige følgevirkninger. Ledningsbrud, Brandfare: Et brud på en skjult installation kan høres som en hvæsen. F.eks. ved hul på rør i væg kan man ikke umiddelbart vide hvilken gas, der strømmer ud. Trykluft og ilt vil ikke kunne lugtes. Man er nødt til at agere efter, at det er den farlige gasart(ilt). Ved brud skal: Brandbart materiale fjernes fra stedet, hvor udslip sker. Så vidt muligt skabes god ventilation. Teknisk afdeling tilkaldes omgående. Forsøg at lukke hul/brud eller begrænse udslippet. Forsøg så vidt muligt at lukke for installationen med brud. Rørledninger, der forsyner områder uden for byggeområdet, må ikke lukkes uden deltagelse af Teknisk afdeling. Der kan være patienter for hvem, gasforsyningen er livsvigtig. Brandslukker skal være på pladsen, så en evt. brand kan holdes nede/bekæmpes. Installation / udførelse: Føringsveje: Installationerne for medicinske gasser føres over lofter på samme etage, som de forsyner. Afspærringsventiler og andre servicérbare komponenter skal placeres i gangarealer og/eller teknikrum/birum, således at der er nem adgang til disse. Afspærringsventiler på parallelle ledninger og på ledninger, som forsyner samme område, placeres udfor hinanden. Installation og udførelse skal ske i henhold til DS/INF 111, DS/EN ISO og DS/EN Der må under ingen omstændigheder anvendes teflon pakketape. Ved ombygninger skal alle ledninger, der ikke er i brug fjernes, helt tilbage til forsyningsledningen, så der ikke forekommer døde ender. Gl. rørbæringer, rørender m.m. afskæres til glat med vægge/lofter og huller tilstøbes. Ved ejektorsug må røret herfra kun forsyne én enhed. Der må ikke forefindes afspærring på denne installation og modstanden i denne må ikke være over 100 Pa, ved et flow på 150 l/min målt igennem koblingen. Hvor rør føres fra gipsvæg ud i panel, skal der udføres en gastæt tætning. Ved tilslutning til eksisterende ledningsnet tilkobles med union eller nødafspærringsboks, således at den nye installation kan trykprøves uafhængig af det eksisterende ledningsnet. Alle ikke trykprøvede samlinger kontrolleres efterfølgende med sæbevand. Rørene tilsluttes i teknikpaneler/søjler/vægudtag til ledningsanlægget for luftarter. Side 4 af 12.

5 Det skal påses, at kodning og mærkning af de enkelte udtag stemmer overens med de tilsluttede luftarter. Hvor der skal monteres ejektorsug, føres afkast herfra direkte til det fri eller til udsugningskanal for procesudsug. Kodning af gaskoblinger skal ske efter retningslinier i Teknisk standard for Kolding og Fredericia Sygehuse vedr. gaskoblingsudtag. Se komponentliste Bips nr Rørmærkning, udføres som Flo-code. Rørmærkninger skal påføres en undertekst som bestemmes i samråd med Teknisk Afdeling. På underside af nedhængte lofter skal der under hver afspærringsmulighed monteres skilt med tekst udformet af Teknisk Afdeling. - Rørophæng, generelt som fab. Müpro/ Wopf med gummiindlæg. - Rørgennemføring, som fabrikat Karfa type FlexEco bøsning. Der monteres rosetter (ikke oplukkelige) ved synlige gennemføringer. - Brandtætninger: Udføres i.h.t. Brandteknisk Vejledning nr. 31 Brandtætninger. - Brandtætninger udføres med brandplader og brandmastik som fabrikat Nullifire. Funktionsafprøvning / test: Der skal i overværelse af det pågældende tilsyn og Teknisk afdeling fremstilles 3 stk. prøver af loddesamlinger udført under forhold, der svarer til forholdene på arbejdspladsen. Prøverne skal godkendes af tilsynet og sygehusets tekniske personale, inden loddearbejder påbegyndes. Det foregår på følgende måde: 1. Anlægget prøves efter DS/INF 111. Hertil anvendes formularer, som findes i DS/EN ISO , indeks J. Formularer udfyldes omhyggeligt. 2. Herefter kontroller Teknisk afdeling i samarbejde med de berørte afdelinger de pågældende installationer. 3. Hvis der ikke konstateres fejl, kan installationen tages i brug. Rørsystemer til komprimerede medicinske gasser og vakuum testes i henhold til jf. DS/EN ISO Der udføres renhedsprøver på nye anlæg. Desuden skal der udføres en renhedsprøve på det eksisterende ledningsnet umiddelbart før tilslutningen af det nye ledningsnet. Renhedsprøverne på det nye net må ikke give dårligere resultat end prøverne på det gamle net. Side 5 af 12.

6 Emne: Forbrugsanlæg medicinske gasser Installation / udførelse: Hvor, der skal monteres ejektorsug, føres afkast herfra direkte til det fri eller til udsugningskanal for procesudsug. Det må ikke tilsluttes ventilationen. Rørene tilsluttes i teknikpaneler/søjler/vægudtag til ledningsanlægget for luftarter, og det skal påses, at kodning og mærkning af de enkelte udtag stemmer overens med de tilsluttede luftarter. Kodning af lynkoblinger skal ske efter retningslinjer i Teknisk standard for Kolding og Fredericia Sygehuse vedrørende lynkoblingsudtag. Se komponentliste Bips nr Hvor rør føres fra gipsvæg ud i panel, skal der udføres en gastæt tætning. Funktionsafprøvning / test: Rørsystemer til komprimerede medicinske gasser og vakuum testes i henhold til jf. DS/EN ISO Efter udførende entreprenørs færdigmelding af ny installation afprøves installationen af Teknisk afdeling, der ligeledes udfylder standarddokumenter for afprøvning i samarbejde med ansvarshavende anæstesioverlæge. Bemærkninger: - Tegninger skal være Teknisk Afdeling i hænde 10 dage før afleveringen. Side 6 af 12.

7 Emne: Forsyningsanlæg/Centraler for medicinske gasser Fabrikat/type/materiale: - Som rørmateriale anvendes kobberrør jf. DS/EN Alle samlinger hårdloddes jf. DS/EN ISO og DS/EN Som afspærringsventiler anvendes kugleventiler Ved vakuumanlæg anvendes TA 500 VVS nr XX (XX = dimension) - Alle materialer er fedtfrie. - Koblinger aftales specifikt med Teknisk Afdeling. - Forsyningsledninger afsluttes over loft med afspærringsventiler. Rør til vægpaneler udføres i tomrør for senere montering af diverse slanger ifølge farvekode Installation/udførelse: - Afspærringsbokse placeres, så der kan afspærres for hver enkel Operationsstue, undersøgelsesrum, behandlingsrum samt hvert enkelt rum i skadestuer, modtagestuer, intensivstuer samt andre rum, hvor oppetiden er vigtig. - I ambulatorier, sengeafd o.l. skal der kunne afspærres i passende afsnit, hvilket vil være max. 5 rum. Funktionsafprøvning/test: - Der skal i overværelse af det pågældende tilsyn og Teknisk afdeling fremstilles 3 stk. prøver af loddesamlinger udført under forhold, der svarer til forholdene på arbejdspladsen. Prøverne skal godkendes af tilsynet og sygehusets tekniske personale, inden loddearbejder påbegyndes. - Hvis der ikke konstateres fejl, kan installationen tages i brug. - Test og afprøvning jf. DS/EN ISO Rørsystemer til komprimerede medicinske gasser og vakuum. - Der udføres renhedsprøver på nye anlæg. - Desuden skal der udføres en renhedsprøve på det eksisterende ledningsnet umiddelbart før tilslutningen af det nye ledningsnet. Renhedsprøverne på det nye net må ikke give dårligere resultat end prøverne på det gamle net. Bemærkninger: - Tegninger skal være Teknisk Afdeling i hænde før afleveringen. - Alle rør skal være renset og testet før ibrugtagelse, dokumentation på dette skal foreligge før ibrugtagelse. Side 7 af 12.

8 Emne: Hovedforsyning/Centraler for teknisk trykluft Fabrikat/type/materiale: - Leveringen af trykluftkompressor aftales tekniske afdeling FKS Teknisk Afdeling. Installation/udførelse: Teknisk trykluft: - Teknisk trykluft tilsluttes det eksisterende trykluft anlæg. - Inden tilslutningen skal kompressorens belastningsgrad undersøges. - Inden tilslutningen skal tryktabet i hovedledningen verificeres inden belastningen øges. Samtidig med at trykluftrørenes renlighed kontrolleres gennem udtagning af prøver. - Det vurderes i hver enkelt tilfælde om der skal placeres et lokalt back-up anlæg ved det enkelte sted. - Alle rørledninger fremføres via ingeniørgange/ tunnelsystemet til de enkelte bygninger, hvorfra de forgrener sig til de enkelte afdelinger. Anlægget har 2 strenge, én for medicinsk trykluft og én for teknisk trykluft. - Nominelt tryk ved forbrugssted er min. 6 bar. - Ved ændringer/ tilbygninger m.m. skal det i samråd med Teknisk Afdeling bestemmes, hvorvidt der skal tilsluttes ved eksisterende medicinsk trykluftsystem eller der skal suppleres med en lokal/ decentral kompressor. Teknisk trykluft: - Teknisk trykluft forsyner maskiner, døre, værktøj m.m. Medicinsk trykluft: - Medicinsk trykluft forsyner operationsstuer med mere hvor der kræves stor renlighed. Gældende lovgivning: - FSD Rekommandation for medicinske gaser - DS INF 38, 1. udgave DSI Projektrapport DS INF 111, 1. udgave 1996 Centralanlæg for gasser - DSI Projektrapport Medicinske gasser del 1: Råd for teknikere - DS delstandard omfattende krav til indkøb og vedligehold af teknisk udstyr - BEK nr 1444 af 15/12/ Trykbeholder bekendtgørelsen. - Der kommer mere fra trykluft leverandør - A-8: Tilsyn med trykbærende anlæg Bemærkninger: - Alle komponenter skal være CE-mærket. - Dokumentation på det udførte arbejde skal forelægge ved overtagelse af installationerne. - Der skal monteres intern el-fordelingsmåler på ny tilsluttede kompressorer. Måleren skal være forberedt tilslutning til CTS-anlæg i henhold til bips afsnit 64.9 Side 8 af 12.

9 Emne: Forbrugsanlæg for Trykluft Fabrikat/type/materiale: - Afspærringsventiler for teknisk trykluft skal være som fabrikat AGA. - Ventil skal være affedtet fra fabrik hvor medicinsk trykluft anvendes som teknisk trykluft. Alternativt fabrikat Neerskov type IMT med farveplade aftalt med Teknisk Afdeling. Rørophæng: Generelt som fab. Müpro/ Wopf med gummiindlæg. Installation/udførelse: - Hvor rør for teknisk trykluft tilsluttes det eksisterende ledningssystem for medicinsk trykluft skal ledninger være afrenset og affedtede. - Installationerne for teknisk trykluft føres over lofter på samme etage som de forsyner. - Afspærringsventiler og andre servicérbare komponenter skal placeres i gangarealer og/ eller birum, så der er nem adgang til disse. - Afspærringsventiler på parallelle ledninger og på ledninger som forsyner samme område placeres udfor hinanden. - Ved ombygninger skal alle ledninger som ikke er i brug fjernes helt tilbage til forsyningsledning, så der ikke forekommer døde ender. - Over nedhængte lofter, i rørskakter, ingeniørgange m.m. anvendes hårde kobberrør, VVS nr XXX eller galvaniserede stålrør, VVS nr XXX. - Indstøbte ledninger udføres af bløde kobberrør, VVS nr XXX. - Ikke udskiftelige ledninger skal udføres uden samlinger på den indstøbte del. - Lodning foretages med godkendte kobberloddefittings, jfr. DSI projektrapport 82.06, kap Loddesamlinger udføres med godkendt (AT) hårloddemiddel med tilhørende flusmiddel. - Der skal i overværelse af det pågældende tilsyn og Teknisk Afdeling fremstilles 3 stk. prøver af loddesamlinger udført under forhold, der svarer til forholdene på arbejdspladsen. Prøverne skal godkendes af tilsynet og sygehusets tekniske personale inden loddearbejdet påbegyndes. - Der skal kunne afspærres for passende små afsnit samt for de enkelte maskiner. Omfanget af afspærringsventiler skal godkendes af Teknisk Afdeling. - Rørmærkning: Udføres som Flo-code. Rørmærkninger skal påføres en undertekst som bestemmes i samråd med Teknisk Afdeling. På underside af nedhængte lofter skal der udfor hver afspærringsmulighed monteres mærkat med tekst udformet af Teknisk afdeling. - Rørgennemføring: Som fabrikat Karfa type FlexEco bøsning. Der monteres rosetter (ikke oplukkelige) ved synlige gennemføringer. - Gl. rørbæringer, rørender m.m. afskæres til glat med vægge/ lofter. - Rørdrænpotte Ø50 mm med 2 stk. afspærringsventiler skal udføres relevante steder. - Arbejder der medfører afbrydelse på eksisterende anlæg skal påregnes udført uden for normal arbejdstid og skal være aftalt med Teknisk Afdeling. Bemærkninger: - FSD Rekommandation for medicinske gasser - Brandtætninger: Udføres i.h.t. Brandteknisk Vejledning nr. 31 Brandtætninger. - Brandtætninger udføres med brandplader og brandmastik som fabrikat Nullifire. - At-cirkulæreskrivelse nr DSI Projektrapport DS INF 111, 1. udgave 1996 Centralanlæg for gasser - DS delstandard omfattende krav til indkøb og vedligehold af teknisk og medicinsk udstyr - BEK nr 1444 af 15/12/2010 Side 9 af 12.

10 Emne: Hovedforsyning/centraler for Vaccum Fabrikat/type/materiale: - Aftales nærmere med Teknisk Afdeling. Installation/udførelse: Vakuum: - Hovedanlæggets placering anvises af Teknisk Afdeling. Ledninger fremføres via ingeniørgange/ tunnelsystemet til de enkelte bygninger, hvorfra de forgrener sig til de enkelte afdelinger. Bemærkninger: - FSD Rekommandation for medicinske gasser - Brandtætninger: Udføres i.h.t. Brandteknisk Vejledning nr. 31 Brandtætninger. - Brandtætninger udføres med brandplader og brandmastik som fabrikat Nullifire. - DSI Projektrapport DS INF 111, 1. udgave 1996 Centralanlæg for gasser - DS delstandard omfattende krav til indkøb og vedligehold af teknisk og medicinsk udstyr - BEK nr 1444 af 15/12/2010 Side 10 af 12.

11 Emne: Distributionsanlæg for Vakuum Fabrikat/type/materiale: - Over nedhængte lofter, i rørskakter, ingeniørgange m.m. anvendes hårde kobberrør, VVS nr XXX. - Indstøbte ledninger udføres af bløde kobberrør, VVS nr XXX. - Ikke udskiftelige ledninger skal udføres uden samlinger på den indstøbte del. - Over nedhængte lofter, i rørskakter, ingeniørgange m.m. anvendes hårde kobberrør, VVS nr XXX eller galvaniserede stålrør, VVS nr XXX. - Afspærringsventiler for vakuum skal være som fabrikat AGA. Alternativt fabrikat Neerskov type IMT med farveplade aftalt med Teknisk Afdeling. Der skal kunne afspærres for passende små afsnit. - Omfanget af afspærringsventiler skal godkendes af Teknisk Afdeling. - Rørgennemføring som fabrikat Karfa type FlexEco bøsning. Der monteres rosetter (ikke oplukkelige) ved synlige gennemføringer. - Rørophæng som fabrikat Müpro/ Wopf med gummiindlæg. Installation/udførelse: - Ved ombygninger skal alle ledninger som ikke er i brug fjernes helt tilbage til forsyningsledning, så der ikke forekommer døde ender. - Indstøbte ledninger udføres af bløde kobberrør, VVS nr XXX. - Ikke udskiftelige ledninger skal udføres uden samlinger på den indstøbte del. - Lodning foretages med godkendte kobberloddefittings, jfr. DSI projektrapport 82.06, kap Loddesamlinger udføres med godkendt (AT) hårloddemiddel med tilhørende flusmiddel. - Rørmærkning: Udføres som Flo-code. Rørmærkninger skal påføres en undertekst som bestemmes i samråd med Teknisk Afdeling. På underside af nedhængte lofter skal der udfor hver afspærringsmulighed monteres mærkat med tekst udformet af Teknisk Afdeling. - Føringsveje: Installationerne for vakuum føres over lofter på samme etage som de forsyner. Ledninger lægges parallelt med øvrige medicinske gasser. - Afspærringsventiler og andre servicérbare komponenter skal placeres i gangarealer og/ eller birum, så der er nem adgang til disse. Afspærringsventiler på parallelle ledninger og på ledninger som forsyner samme område placeres udfor hinanden. - Gl. rørbæringer, rørender m.m. afskæres til glat med vægge/ lofter. - Ved skadestuer, OP-stuer o.lign. skal forsyninger for vakuum (V) føres til nødafspærringsboks. - Rørdrænpotte Ø50 mm med 2 stk. afspærringsventiler skal udføres. - Der skal i overværelse af det pågældende tilsyn og Teknisk Afdeling fremstilles 3 stk. prøver af loddesamlinger udført under forhold, der svarer til forholdene på arbejdspladsen. Prøverne skal godkendes af tilsynet og sygehusets tekniske personale inden loddearbejdet påbegyndes. Bemærkninger: - FSD Rekommandation for medicinske gasser - Brandtætninger: Udføres i.h.t. Brandteknisk Vejledning nr. 31 Brandtætninger. - Brandtætninger udføres med brandplader og brandmastik som fabrikat Nullifire. - DSI Projektrapport DS INF 111, 1. udgave 1996 Centralanlæg for gasser - DS delstandard omfattende krav til indkøb og vedligehold af teknisk og medicinsk udstyr. - Alle komponenter skal være CE-mærket. - Dokumentation på det udførte arbejde skal forelægge ved overtagelse af installationerne. - Der skal monteres intern el-fordelingsmåler på ny tilsluttede kompressorer. Side 11 af 12.

12 Måleren skal være forberedt tilslutning til CTS-anlæg i henhold til bips Arbejder der medfører afbrydelser af eksisterende anlæg skal påregnes udført uden for normal arbejdstid og efter forudgående aftale med Teknisk Afdeling. Side 12 af 12.

Tekniske standarder Afsnit 4 - bips nr. 54 Luftarter 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 4 - bips nr. 54 Luftarter 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 4 - bips nr. 54 Luftarter 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 54.11 Distributionsanlæg for medicinske gasser...

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 54 Luftarter. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 54 Luftarter. Revision: 2015-01-31 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 54 Luftarter Revision: 2015-01-31 Indholdsfortegnelse 54.0 Generelt...4 54.1 Sikkerhed...5 54.1.1.1 Ledningsbrud, Brandfare...5 54.1.2 Forholdsregler ved uheld...5

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 54 Luftarter. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 54 Luftarter. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 54 Luftarter Revision: 2017.06.01 Indholdsfortegnelse 54.0 Generelt... 4 54.1 Sikkerhed... 5 54.1.1.1 Ledningsbrud, Brandfare... 5 54.1.2 Forholdsregler ved

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 56.11 Varmecentraler/ forsyningsanlæg for komfortvarme...

Læs mere

Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand. Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1

Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand. Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1 Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 53.11 Brugsvandsproduktion... 3 53.12 Brugsvand (Rørledninger m.m.)... 5 53.13

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2015-01-31 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling...3 55.1.1 Indledning...3 55.1.2 Generelle principper...3

Læs mere

Teknisk paradigma køling/frost Sfb nr. 55 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma køling/frost Sfb nr. 55 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma køling/frost Sfb nr. 55 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Afdeling Finsensgade 35-6700 Esbjerg Tlf. 7918 2550

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 03:

RETTELSESBLAD NR. 03: Rettelsesblad nr. 03 af 03.11.2014 Side 1 af 6 RETTELSESBLAD NR. 03: GENERELT: ALLE : Jf. Udbudsbrev skal tro og loveerklæring udfyldes. Erklæringen er oplagt på box under pkt. 2.3 Dokumenter FÆLLESBETINGELSER:

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2017.06.01 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.1.1 Indledning... 3 55.1.2 Generelle principper...

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

Afsnit 6 Teknisk standard Varme. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 6 Teknisk standard Varme. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 6 Teknisk standard Varme Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 56.11 Varmecentraler/forsyningsanlæg for komfortvarme... 3 56.12 Distributionsanlæg for komfortvarme... 4

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 57.11 Komfortventilation Aggregater... 2 57.12

Læs mere

CLA. Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT

CLA. Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT Lav konstruktionshøjde Fremragende lyddæmpning Stenuld dækket med særligt polyestervæv Tæthedsklasse D Lavt trykfald Typegodkendt brandteknisk klasse

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

Gyptone Plank system Monteringsvejledning

Gyptone Plank system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone Plank er et selvbærende gipsakustikloft, som typisk anvendes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan bruges i forskellige

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

Tekniske standarder Generelt Diverse skemaer Bilag til afsnit udgave

Tekniske standarder Generelt Diverse skemaer Bilag til afsnit udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS 13. udgave 20. december 2016 OUH - Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Bilag 1.1 Mer-/mindreforbrug af energi... Side

Læs mere

Tekniske standarder Generelt Diverse skemaer Bilag til afsnit udgave

Tekniske standarder Generelt Diverse skemaer Bilag til afsnit udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS 10. udgave 10. januar 2014 OUH - Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Bilag 1.1 Mer-/mindreforbrug af energi... Side 2

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Sagsnr. 1-23-4-101-11-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det nye Universitetshospital, Aarhus

Læs mere

BRUGSANVISNING. Gas Booster Unit. Customer ref.: 274103. HYTOR ref. no.: 274103. Ref. dok.; 43-10-0030. Revision history:

BRUGSANVISNING. Gas Booster Unit. Customer ref.: 274103. HYTOR ref. no.: 274103. Ref. dok.; 43-10-0030. Revision history: Customer Brugsanvisning HYTOR A/S Customer ref. 274103 HYTOR ref. no. 274103 Ref. dok.; 43-10-0030 Id. no 43-31-0022-R01 Revision history Rev. Issue date Description Created by Approved by 1 161213 AS

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26 Andelsselskabet 14. september 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse : Side Bilag Indholdsfortegnelse: 2 Generelt: 3 Plan for brud på forsyningsledningsnet: 4 Plan for nedbrud på vandværket: 5 Plan for

Læs mere

Viega Combi PB. Nemt og sikkert.

Viega Combi PB. Nemt og sikkert. Viega Combi PB Nemt og sikkert. Viega Combi PB med fleksible PB rør og koblingsdåse til indbygning. Hurtig montage og optimeret strømningshastighed. Det nye Viega Combi PB brugervenligt, økonomisk og fleksibelt.

Læs mere

INDTRUKTIONS OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL FOR SLANGEDYKKER UDRUSTNING

INDTRUKTIONS OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL FOR SLANGEDYKKER UDRUSTNING INDTRUKTIONS OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL FOR SLANGEDYKKER UDRUSTNING 1 Udstyret består af følgende dele 1. Bæreselen med fastgøreslesarrangement 2. Doseringsventil 3. Helmaske Fabrikat JH Teknik Type JHT

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning micro inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1)

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1) BEK nr 1041 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-11-00032 Senere ændringer

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160 Holm & Holm A/S. Svejsemaskine OMISA De tekniske data I denne brugervejledning er kun til generel information. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer uden varsel. I tvivlstilfælde sammenholdes

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Kosan Gas varenr. 24216 (lavtryk) + 24217 (mellemtryk) Ved installation er det meget vigtigt, at man følger denne vejledning nøje. 4/2016

Læs mere

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 15 (ve,ho, io) S og E

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Professional Satellite SM series

Professional Satellite SM series Professional Satellite SM series DA Servicemanual...3-8 Indhold DA 1. Beskrivelse...3 1.1 Funktionsdiagrammer...5 2. Vedligeholdelse...6 3. Start...6 3.1 Nyt anlæg...6 4. Daglig drift...6 4.1 Start...6

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Brugsvejledning PV250 P PV350 P

Brugsvejledning PV250 P PV350 P Brugsvejledning PV250 P PV350 P 1 DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PV250 P PV350 P LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING FØR MONTERING OG FØLG ALLE ANVISNINGER, SPECIELT DEM DER OMHANDLER SIKKERHED. DENNE MANUAL

Læs mere

HØJVAKUUMANLÆG. Geovent har et stort udvalg af tilbehør til højvakuumanlæg, bl.a. slanger, ventiler og energisatelitter.

HØJVAKUUMANLÆG. Geovent har et stort udvalg af tilbehør til højvakuumanlæg, bl.a. slanger, ventiler og energisatelitter. HØJVAKUUMANLÆG GEOVENT højvakuum anlæg er en samlet enhed, der anvendes når partikler skal transporteres væk fra operatøren. Det kunne være sig støvsugnings- og slibeopgaver i industrien, bilværksteder

Læs mere

FRITHIOF Installationsvejledning

FRITHIOF Installationsvejledning 1 1 1 1 1 1 FRITHIOF Installationsvejledning 2 PRISLISTE FEBRUAR 2007 Placering af rør i hjørne med hjørneafdækning Placering af rør i skab. Det er nemt at installere en Frithiof - også i eksisterende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Etablering af vaskesøjle 4. Rengøring af gulvafløb (a c) 5. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 1. Generel info om badeværelset

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler. Halton FDR. Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler

FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler. Halton FDR. Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Halton FDR Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = EI 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse EI 120 (ho, io) S Brandtestet

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Latox 50%/50% medicinsk gas, komprimeret. Dinitrogenoxid/oxygen

Indlægsseddel: Information til brugeren. Latox 50%/50% medicinsk gas, komprimeret. Dinitrogenoxid/oxygen INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Latox 50%/50% medicinsk gas, komprimeret Dinitrogenoxid/oxygen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

Læs mere

HØJVAKUUMANLÆG. Hvis man ønsker det kan anlægget udbygges med bl.a. en forudskiller, der filterer de største partikler inden de når selve filteret.

HØJVAKUUMANLÆG. Hvis man ønsker det kan anlægget udbygges med bl.a. en forudskiller, der filterer de største partikler inden de når selve filteret. Højvakuumanlæg HØJVAKUUMANLÆG GEOVENT højvakuumanlæg kan leveres som en samlet unit eller som separate enheder. Geovent HVU er idéel når partikler skal fjernes fra den forurenende proces. Det kunne være

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde DENNE PLACERES SYNLIGT PÅ VÆGGEN Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde Efterlad ALDRIG et barn på puslebordet uden opsyn Det anbefales, at puslebordet kun betjenes af personalet Vær særlig

Læs mere

INDEKLIMAETS TEMADAG 2016

INDEKLIMAETS TEMADAG 2016 INDEKLIMAETS TEMADAG 2016 Patientmiljø - patienter: infektionshygiejne, dernæst indeklima og - personalet: indeklima Dias-nr.: 1 Indhold - De konventionelle løsninger til ventilation og opvarmning. - Hvad

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Installation Røgdetektor ELQZ-2-428-2, GOLD

Installation Røgdetektor ELQZ-2-428-2, GOLD Installation Røgdetektor ELQZ-2-428-2, GOLD Generelt Røgdetektor ELQZ-2-428-2 benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler. Den består af en ioniserende detektor monteret i et adaptersystem, hvor

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 68 Øvrige El-anlæg i bygninger. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 68 Øvrige El-anlæg i bygninger. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 68.1 Lynaflederanlæg... 3 68.1.1 Indledning... 3 68.1.2 Generelle principper... 3 68.1.3 Installation/udførelse... 3 68.1.4

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer Placering og montering eksterne motorer: Ved valg af en løsning med ekstern motor opnås primært to fordele: 1) Nedsættelse af støjniveau fra motor. Op til 50% i bedste fald. 2) Afhængig af anvendt motorstørrelse

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE Røgspjæld (RS) til runde kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 5 (ve,ho, io) S og E 20 (ve,ho,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Original brugermanual for Softbørsten

Original brugermanual for Softbørsten Original brugermanual for Softbørsten 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Softbørste

Læs mere

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik Oversigt Trykluft forsyning: Kompressor Køletørre Filter & Vandudskiller Tryktank/ beholder Fremføring af trykluft: Rørføring med udtag og kondenspotter Luftbehandling FRS Enhed : Cylinder og aktuator

Læs mere

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget Brugsanvisning FlexCare lejer type 1000 til 7000 Serie 6200 er undtaget Indhold 1. Advarsel 2. General brug af FlexCare leje 3. Indstilling af hjul 4. Indstilling af lejets højde 5. Indstilling af hovedsektion

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere