KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE"

Transkript

1 VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer

2 Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5 Målrettet arbejde med dyrevelfærd... 6 Danske køer har mere plads i stalden end køer i andre lande... 7 Fødevaresikkerhed i verdensklasse... 8 Mælkekvaliteten i top... 9 Den grønne omstilling er i fuld gang Danske kvægbrug påvirker miljøet stadig mindre Danske køer er blandt de mest klimaeffektive i verden Økologisk og konventionel mælkeproduktion Kvæg spiller en stor rolle i naturplejen Teknologisk er vi med helt fremme Effektive mælkeproducenter Kød i danskernes kost Mælk og mælkeprodukter i danskernes kost Udviklingsmuligheder frem mod Kolofon Redaktion Layout Grafik Forsidefoto Udgiver Udgave Tryk Oplag Webudgave ISBN ISBN Web Søren Mejrup Jensen, Landbrug & Fødevarer, Kvæg Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug, Kvæg Christian E. Christensen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne Landbrug & Fødevarer, Kvæg 2. udgave GP Tryk Grenaa Februar

3 Billede Foto: Torben Worsøe, LM Kvægbrug i verdensklasse Den danske kvægsektor har en stærk global placering og stor samfundsmæssig betydning for Danmark i form af arbejdspladser, en årlig omsætning på 56 mia. kroner og en samlet eksport på 20 mia. kroner. Samlet står landbruget for en eksport på 125 mia. kroner og beskæftiger personer. Globalt er dansk kvægbrug i verdenseliten, når det kommer til miljø- og klimavenlig mælke- og kødproduktion. Samtidig bidrager moderne staldsystemer og professionel management til en meget høj grad af dyrevelfærd hos dansk kvæg, set i et internationalt perspektiv. Med de rette rammebetingelser vil kvægbruget også fremover kunne bidrage væsentligt til vækst og udvikling af det danske samfund. I 2015 er danske mælkeproducenter ikke længere underlagt EU-kvoter på produktionen af mælk. Det skal meget gerne bidrage til en større produktion af mælk og dermed flere arbejdspladser og større eksportindtægter. Denne pjece giver et aktuelt overblik over den danske kvægbranche og svar på en række spørgsmål om erhvervet. 3

4 Foto: Arkivfoto Fakta om dansk kvægbrug Der findes i dag omkring landbrugsbedrifter med kvæg i Danmark. Kvæget bevæger sig mod vest godt 85 pct. af alle køer befinder sig nu i Jylland. Den danske kvægbestand består af godt 1,6 millioner stykker kvæg, heraf omkring malkekøer, kvier og stude og tyre. Dertil kommer godt ammekøer (køer af kødkvægsracer). Danmarks omkring malkekvægsbesætninger leverer til- sammen lige så meget mælk som besætninger gjorde for 50 år siden. Og udviklingen mod færre men større bedrifter fortsætter. En ko producerer i gennemsnit 25 liter mælk om dagen. For 50 år siden var det 12 liter. De højstydende køer giver omkring 40 liter mælk om dagen. En gennemsnitsbesætning består af 156 køer. For 50 år siden bestod den af ni køer. Jersey besætningerne er fortsat de største med et gennemsnit på 165 køer. Den største besætning er på køer. I dag er der flere end 40 besætninger med over 500 køer. En gennemsnitsbesætning producerer årligt 1,4 mio. liter mælk. Halvdelen af mælkebedrifterne producerer over 1 mio. liter mælk om året. Der findes godt 100 større, specialiserede slagtekalveproducenter i Danmark, som hver producerer mere end 300 kalve årligt. Producenterne opkøber tyrekalve fra malkekvægsbesætninger til opfedning. De fleste kalve slagtes, når de er mellem 9 og 10 måneder. 4

5 Foto: Maersk Line Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien Danske kvægbrug står for omkring arbejdspladser i fødevareerhvervet (eller hvad der svarer til en tredjedel af beskæftigelsen i hele fødevareerhvervet). Dermed bidrager erhvervet væsentligt til samfundsøkonomien. En typisk kvægbedrift med 150 køer skønnes at give et skattegrundlag, der svarer til seks offentligt ansatte. Bedriften giver arbejde til omkring ni personer (primærproduktion, forarbejdning samt afledte erhverv) og skønnes at medføre en eksport på omkring 3,5 mio. kroner. 85 pct. af de danske mælkeproducenter og halvdelen af alle jobs i mejeriindustrien ligger i yderkommunerne, hvor kampen om arbejdspladserne er hård. Kvægbruget spiller derfor en vigtig rolle i kampen for, at alle egne af Danmark udvikler sig positivt. I 2012 skønnes eksporten af mælkeprodukter og oksekød at nå 20 mia. kroner fordelt med omkring 17 mia. kroner på mælkeprodukter og godt 3 mia. kroner på oksekød og levende dyr. De 20 mia. kroner svarer næsten til statens udgifter til førtidspension (godt 22 mia. kr. i 2012). De største eksportmarkeder for mejeriprodukter er Tyskland (ost), England (smør og ost) og Sverige (smør og ost). De største eksportmarkeder for okseog kalvekød er Tyskland, Italien og Spanien. Totalt eksporterer kvægbruget omkring to tredjedele af den samlede produktion. 5

6 Foto: Jens Tønnesen, LM Målrettet arbejde med dyrevelfærd Kvægbruget har gennem en årrække arbejdet meget målrettet med at forbedre dyrevelfærden i besætningerne og på at minimere påvirkningen af miljø, natur og klima. Det kommer klart til udtryk i Landbrug & Fødevarer, Kvægs vision fra 2009: Dansk kvægbrug er konkurrencedygtigt på et globalt marked og leverer højværdiprodukter, både konventionelle og økologiske, der modsvarer markedets ønsker. Dansk kvægbrug er et økonomisk rentabelt erhverv, der skaber værdi gennem høj fødevarekvalitet og dyrevelfærd, og som minimerer påvirkningen af miljø, natur og klima. Dansk kvægbrug er en attraktiv ar- bejdsplads med udviklingsmuligheder og udfordringer. Kvægbruget vil også fremadrettet have stor fokus på at løfte dyrevelfærden i besætningerne. Derfor har kvægbruget sat følgende ambitiøse mål for 2013: Kodødeligheden sænkes fra 5,7 pct. i 2008 til 3,5 pct. Kalvedødeligheden sænkes fra 8,6 pct. i 2006 til 5,5 pct. Frekvensen af klovrelaterede lidelser halveres i forhold til Malkekvægsbesætninger i salmonellaniveau 2 eller 3 udfases senest i Andelen af besætninger, som deltager i saneringsprogrammet Operation Paratuberkulose og har iværksat en effektiv handlingsplan, øges fra 25 pct. til 75 pct. Behandlingsbehov for indledende behandlinger af yverbetændelse sænkes med 10 procentpoint, og efterbehandlinger sænkes med 20 procentpoint. Det gennemsnitlige tankcelletal på landsbasis reduceres til under (tal for yversundheden). 6

7 Foto: Arkivfoto Danske køer har mere plads i stalden end køer i andre lande På mange områder er der strengere krav til dyrevelfærden i Danmark end i resten af EU. Den 1. juli 2010 trådte Lov om hold af malkekvæg i kraft. Loven indfases de kommende år og indeholder en lang række krav til dyrevelfærden i Danmark, som ikke gælder i det øvrige EU. For nye stalde, som er opført efter 1. juli 2010, skal alle kravene være opfyldt. I stalde bygget før denne dato skal kravene opfyldes i løbet af overgangsperioden. De vigtigste områder er: Krav til minimumsmål af totalareal pr. ko og pr. ungdyr, længde og bredde af sengebåse samt bredde på gangarealer Krav om indretning af separat område til kælvning og område til syge dyr Krav om kloveftersyn Krav om mulighed for hudpleje eksempelvis roterende børster Krav om ekstra plads til fodring af køer, der lige har kælvet Forbud mod bindestalde. Desuden stilles der krav om, at landmanden gennemfører et egenkontrolprogram for dyrevelfærd, som skal sikre, at landmanden kender og overholder lovgivningen på dyrevelfærdsområdet. 7

8 Foto: Arkivfoto Fødevaresikkerhed i verdensklasse Forbruget af medicin i den danske oksekødsproduktion er meget lavt sammenlignet med andre lande. EU fremhæver generelt den danske model til at nedbringe antibiotikaforbruget i landbruget. Vi registrerer, hvor meget antibiotika hvert eneste dyr får. Det er enestående internationalt set og giver os mulighed for at være på forkant i forhold til at modvirke udviklingen af resistente bakterier. Vi har særlig fokus på de kritiske antibiotika, som har størst risiko for at medføre udvikling af resistente bakterier. Brugen af kritiske antibiotika til yverbetændelse er således mere end halveret de seneste år. Dansk oksekød kan altid spores tilbage til det kvægbrug, hvor dyret kom fra. Alt kvæg har et ellevecifret øremærke. De første seks cifre viser, hvor dyret er født, og de sidste fem cifre er dyrets eget nummer. Øremærket sikrer fuld sporbarhed i hele kæden fra jord- til-bord. Dyret bærer det samme øremærke gennem hele livet. Danske kreaturer har verdens bedste sundhedsstatus, fordi de officielt er fri for alvorlige sygdomme som tuberkulose, brucellose (infektionssygdom) og leukose (svulstsygdom). Danmark er blandt de få lande, der officielt er klassificeret med en ubetydelig risiko for BSE (kogalskab). Dansk oksekød er garant for høj fødevaresikkerhed. Det skyldes et højt niveau for sundhed og hygiejne i hele produktionsforløbet, begrænset medicinanvendelse samt en høj grad af sikkerhed omkring foder. Hormoner og andre kunstigt muskel opbyggende stoffer har aldrig været anvendt til kødproduktion i Danmark. 8

9 Foto: Jørgen Katholm Mælkekvaliteten i top Mejerierne har alle et kvalitetsprogram, som kontrollerer fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, miljøhensyn og mælkens sammensætning. Kvalitetsprogrammerne samler lovkravene samt de supplerende krav og anbefalinger, som det enkelte mejeri opstiller. Mælken har en naturlig sammensætning af fedt, protein, mineraler og andre vigtige bestanddele. Mælk fra syge køer, og mælk med synlige forandringer, må ikke leveres til mejeriet. Mælken fra hver ko undersøges før hver malkning. Danske mælkeproducenter har konstant fokus på at forbedre mælkekvaliteten og sænke medicinforbruget. Vi oplever en stadig bedre yversundhed hos køerne. Celletallet er næsten halveret på 25 år. Celletallet er et udtryk for yversundheden. Jo lavere celletal, jo bedre yversundhed. Også hygiejnen i stalden, og under malkningen, bliver stadig bedre (kimtallet, som er et udtryk for mængden af bakterier, er faldende). Den hygiejniske kvalitet af dansk mælk er i verdensklasse, og alligevel arbejdes der hele tiden på at sænke mælkens kimtal yderligere. Al mælk pasteuriseres (varmebehandles), så den er fri for bakterier, men smagen bibeholdes. Mælkeproducenten kan til enhver tid henvende sig til branchens kvalitetsrådgivere og få ekspertrådgivning om mælkens vej fra ko til mælketank. 9

10 Den grønne omstilling er i fuld gang Landbruget har igennem en årrække investeret, arbejdet og forsket mod en stadig mere bæredygtig produktion. Det har givet mærkbare resultater. Dansk landbrug er ganske enkelt i verdenseliten, når det gælder lav miljø- og klimabelastning pr. produceret enhed. I perioden 1990 til 2010 er udledningen af drivhusgasser reduceret med 24 pct. og ammoniaktabet er faldet med 37 pct. I perioden 1990 til 2011 er kvælstofoverskuddet faldet med 47 pct. og fosforoverskuddet er faldet med 115 pct. I samme periode er landbrugsproduktionen steget med 21 pct. Landbruget producerer altså stadig mere med en stadig lavere miljøbelastning pr. produceret enhed (se grafen). Omstillingen til mere miljø- og klimavenlige produktionsformer er sket gennem: Udvikling af nye produkter. Mejerier og slagterier har sammen med landmændene udviklet en række nye produkter, som modsvarer forbrugernes ønske om at kunne vælge mere miljø- og klimavenlige produkter. Væsentlig forbedring af dyrevelfærden. Siden 1990 er der investeret milliarder i omkring nye løsdriftsstalde. Resultatet er, at omkring 85 procent af alle danske malkekøer i dag går frit omkring i nogle af verdens mest moderne staldsystemer. Miljøeffektive staldsystemer. Med de nye staldsystemer følger moderne fodersystemer, robotskrabere, gulvsystemer, luftrensere mv., som har bidraget væsentligt til at reducere udledning til omgivelserne pr. produceret enhed. Pleje af naturarealer. Tusindvis af kreaturer afgræsser hvert år værdifulde naturarealer. Her er den største trussel mod biodiversiteten tilgroning og manglende pleje Indeks, 1990= Produktionsværdi Kvælstofoverskud Fosforoverskud Ammoniaktab Metan og lattergas Kilder: DCE: Landovervågningsoplande 2011 og Danish Emission Inventory for Agriculture. NERI Technical Report no Danmarks Statistik: Landbrug 2010 og Nationalregnskabet. EEA: Central Data Repository Submission March , for og cdr.eionet.europa.eu/dk. 10

11 Foto: Poul Henning Petersen Danske kvægbrug påvirker miljøet stadig mindre Kvægbruget har i perioden næsten udfaset brugen af mineralsk foderfosfat, som er en begrænset ressource. Også tabet af ammoniak til den omgivende natur er faldet voldsomt. Som nævnt har landbruget samlet set reduceret ammoniaktabet med 37 pct siden Alene kvægbruget har reduceret ammoniaktabet med 48 pct. siden Det skyldes dels, at malkekobestanden er faldet fra næsten malkekøer i 1985 til omkring malkekøer i Dels har avlsarbejde, foderoptimering, bedre sorter, forbedret dyrkningsteknik, herunder en forbedret gyllehåndtering, medført en lavere miljøpåvirkning pr. produceret enhed. Dermed er den samlede miljøpåvirkning fra husdyrgødning reduceret. Hver gang en ny stald tages i brug, og hver gang en stald ombygges, skal indretningen af stalden tage udgangspunkt i den bedst tilgængelige teknologi med langt lavere udledning af kvælstof. Det betyder, at danske kvægstalde år for år reducerer udledningen af kvælstof til omgivelserne. 11

12 Danske køer er blandt de mest klima effektive i verden Landbrugets samlede udledninger af drivhusgasser faldt med 24 pct. fra 1990 til Øget anvendelse af husdyrgødning til biogas vil kunne reducere udledningen yderligere. Danske kvægbrugere er blandt de producenter i verden, der udleder mindst drivhusgas pr. liter mælk og pr. kilo kød. Dansk produceret mælk har således en af de laveste CO 2 -belastninger i EU. Det skyldes ikke mindst, at danske malkekøer er i verdenseliten, når det drejer sig om at omsætte foder til mælk og kød. Dertil kommer høje danske krav til udnyttelse og opbevaring af gødning samt til markdriften. Kvægbruget arbejder på at reducere klimabelastningen yderligere gennem en række forskningsprojekter. Sammen med de øvrige nordiske lande bruger vi fx 75 mio. kr. i de kommende år på at hæve fodereffektiviteten yderligere. Det betyder mere mælk pr. kilo foder og mindre klimabelastning pr. produceret liter mælk. Resultaterne fra projekterne bliver straks implementeret i foderplanlægningsprogrammet NorFor, som i dag anvendes i op mod 60 pct. af alle danske malkekvægsbesætninger. Fødevarers klimabelastning kan ikke sammenlignes kilo for kilo, men bør altid sættes i forhold til den energi og de næringsstoffer, fødevaren bidrager med. Et kilo frugt og grønt bidrager med langt mindre energi og protein end et kilo kød. Hvis vi skulle dække vores daglige energibehov alene med frugt og grønt, skulle vi spise langt mere, end vi gør i dag. Og behovet for vitaminer og mineraler som fx jern ville ikke blive dækket. Dansk produceret mælk har laveste CO2 belastning i EU, takket være høj effektivitet og høj udnyttelse af N i marken GHG emission pr. kg mælk, kg CO2-eq 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Fordøjelse (CH4) Lattergas fra jorden Gødningshåndtering Organiske jorde Handelsgødning Energi Danmark Sverige Østrig Frankrig Belgien England Tyskland Spanien Slovakiet Italien Slovenien Holland Portugal Finland Litaun Grækenl. Tjekkiet Ungarn Rumænien Letland Irland Kilde: J.P. Lesschen et al. / Animal Feed Science and Technology (2011), Polen Estland Bulgarien 12

13 Foto: Arkivfoto Økologisk og konventionel mælke produktion Danske forbrugere efterspørger i dag mange forskellige mælketyper. Det drejer sig især om mælk med forskelligt fedtindhold, mælk med eller uden laktose, mælk fra bestemte koracer og økologisk mælk. Den økologiske mælk udgør i dag knap 30 liter af hver 100 liter mælk, der sælges i Danmark. Arla er i dag verdens største producent af økologiske mejeriprodukter. Halvdelen af al dansk skolemælk er økologisk. Der er 400 økologiske malkebedrifter i Danmark. Inden for EU, er det kun Tyskland, der har en større økologisk mælkeproduktion end Danmark. Mejerierne forventer fremover vækst i eksporten af økologiske mejeriprodukter til især Tyskland og Kina. Arla begynder således at afskibe langtidsholdbar økologisk mælk fra Danmark til Kina i foråret Det er en festdag, når de økologiske køer hvert forår lukkes ud på græs. Alene i 2012 besøgte over gæster de økologiske landmænd, der åbnede stalddørene. 13

14 Foto: Torben Worsøe, LM Kvæg spiller en stor rolle i naturplejen Danske landmænd er dagligt med til at pleje den danske natur, når tusindvis af køer, får og geder afgræsser værdifulde naturområder med stor mangfoldighed af dyr og planter. Særligt kvæget spiller i dag en hovedrolle, når den danske natur skal plejes: Omkring hektar, eller otte pct. af Danmarks areal, er beskyttet som særlig værdifuld natur efter Naturbeskyttelsesloven. Det er lysåbne naturtyper som enge, strandenge, overdrev, heder og moser, der typisk har en stor biologisk mangfoldighed af dyr og planter. For at forblive lysåbne naturtyper, og dermed bevare mangfoldigheden, er naturområderne afhængige af pleje enten ved afgræsning med dyr eller ved slæt. Hvis naturområderne ikke plejes, gror de til. Netop tilgroning og manglende pleje er i dag den største trussel mod den lysåbne natur i Danmark. Mange naturområder bliver i dag plejet af kødkvæg, som er robuste dyr, der er velegnede til afgræsning af både våde og tørre naturarealer. Men også malkekvæg og stude bruges til afgræsning af naturområder. Det skønnes, at knap halvdelen af alle naturarealer er uden pleje eller plejes mangelfuldt. Landbrug & Fødevarer arbejder derfor ihærdigt for, at naturpleje bliver en regulær driftsgren på linie med anden landbrugsvirksomhed. Det vil gavne biodiversiteten, bevirke at flere dyr kommer på græs og måske på sigt for alvor være med til at sætte gang i produktionen af kød fra naturkvæg. 14

15 Foto: Lely Teknologisk er vi med helt fremme Danske kvægbønder har i mange år haft en tradition for brugerdreven innovation og teknologiudvikling. Derfor indgår moderne teknologi i dag i alle led af mælkeog oksekødsproduktionen. På flere områder er danske kvægbønder med helt fremme i verdenseliten: Elektronisk klovregistrering Et program til elektronisk registrering af klovlidelser hos kvæg har i løbet af 2½ år medført, at der er registreret godt en million klovbeskæringer fordelt på ca besætninger. Sverige, Finland og Norge har i 2012 købt sig ind i programmet. Derudover har flere lande vist interesse for programmet. Registreringsprogrammet er et effektivt værktøj til at nedbringe klovlidelser i besætningen. Gulvsystemer med fuldautomatiske gødningsskrabere Nye, moderne gulvsystemer med højt dyrevelfærds- og hygiejneniveau bygger på anvendelse af tekniske løsninger, der opfylder krav til forureningsbekæmpelse ved anvendelse af Bedst Tilgængelige Teknologi (BAT). Desuden er der løbende udviklet nye, fuldautomatiske skrabere, der hurtigt kan rengøre gødningskanaler og gulve, og som samtidig tager hensyn til dyrenes velfærd. Gødningsskrabere har en høj miljøeffekt og gør det muligt at bevare spaltegulvet hos mange mælkeproducenter, hvilket er en fordel for klovsundheden. Målrettet avlsarbejde Siden starten af 1980 erne har dansk avlsarbejde taget udgangspunkt i et samlet balanceret avlsmål kaldet NTM, som både har fokus på produktion og koens sundhed. NTM inkluderer eksempelvis ydelse, yversundhed, frugtbarhed, kælvning og senest klovsundhed. Desuden arbejdes der på at lade kvægets energiudnyttelse indgå i avlsarbejdet. Der udføres en effektiv avlsplan med intensiv anvendelse af genomisk selektion, som øger avlsfremgangen. Adskillige lande er i dag i færd med at adoptere systemet. 15

16 Effektive mælkeproducenter x1000 kg EKM pr. årsko Danmark Tyskland Frankrig Argentina Israel Holland UK USA, Wi New Zealand Danske køer ligger i dag i verdenseliten, når det kommer til høj mælkeydelse. En dansk ko yder i gennemsnit godt kilo mælk årligt. Nogle malkekøer ligger dog betydeligt højere. De israelske køer er helt i front med godt kilo mælk i årsydelse, mens tallene fra USA matcher de danske. Kg mælk pr. årsko En årelang indsats med målrettet avlsarbejde samt forbedret management har bevirket, at ydelsen hos danske køer næsten er fordoblet siden midten af 1970 erne. Med andre ord skal der kun halvt så mange køer til i dag for at levere den samme mælkemængde som for godt 35 år siden. 16

17 Foto: René Riis Kød i danskernes kost Kød og kødprodukter er levnedsmidler med god næringsværdi. De giver protein af høj værdi og en række vitaminer og mineraler. Derfor er det vigtigt at sikre, at magert kød har en naturlig plads i en sund og varieret kost hos danskerne. Kød bidrager til danskernes daglige kost med 10 pct. af energien og 25 pct. af proteinet. Derudover bidrager kød med omkring 30 pct. af B12, A-vitamin, B1 og zink og med omkring 20 pct. af selen, niacin, D-vitamin og jern. Kød bidrager også med fedt og mættet fedt i kosten, derfor er det vigtigt at vælge magert kød. Magert kød er kød, der indeholder mindre end 10 gram fedt pr. 100 gram råt kød. Magert kød har et højt protein indhold det mætter og øger stofskiftet. Voksne danskere spiser i gennemsnit 109 gram kød og kødprodukter (okseog svinekød) om dagen. Mænd spiser 30 pct. mere end kvinder. Det svarer til omkring 51 kilo om året til mændene og omkring 30 kilo til kvinderne. Okse- og kalvekødet tegner sig for omkring 30 pct. af den mængde kød danskerne spiser. Der findes ingen officielle anbefalinger for kød, men det anses for passende, at voksne indtager 100 g kød, fjerkræ og indmad om dagen. Det vil sige tilberedt kød uden ben. Danskerne spiser altså tæt på den mængde kød, som anses for passende. 17

18 Foto: Arla Foods Mælk og mælkeprodukter i danskernes kost Mælk Hver dansker drikker i gennemsnit omkring 90 liter mælk om året mere end halvdelen er fedtfattige produkter som skummetmælk, minimælk eller kærnemælk. Desuden forbruger hver dansker næsten syv kilo fløde og godt 13 kilo yoghurt om året. Mælkeprodukter bidrager til danskernes daglige kost med 10 pct. af energien og 17 pct. af proteinet. Derudover bidrager mælkeprodukter med omkring 30 pct. af behovet for B2 og B12 vitamin og mineralerne fosfor og jod, og 40 pct. af vores calciumbehov dækkes af mælkeprodukterne. Den officielle anbefaling er, at en halv liter mælk om dagen er passende for de fleste danskere, og en kvart liter, hvis man i øvrigt spiser varieret og efter anbefalingerne. Ost Hver dansker spiser i gennemsnit 16 kilo ost om året. Ost bidrager til danskerens kost med fem pct. af energien og 10 pct. af proteinet. Ost kan opfattes som en form for opkoncentreret mælk, og indeholder derfor alle mælkens gode næringsstoffer. Der går nemlig i gennemsnit 10 liter mælk til fremstilling af et kilo ost. Vi eksporterer i dag mere ost til Frankrig, end vi importerer fra Frankrig. Tyskland er dog langt det største marked for danske oste. Danske mejerier producerer 500 forskellige oste og 300 forskellige mælkebaserede drikkevarer. Eksporten af oste udgjorde godt 8 mia. kr. i Danske oste har flere gange vundet priser for at være verdens bedste. Mejeriforeningen under Landbrug & Fødevarer har oprettet hjemmesiden mælken.dk for at styrke og nuancere kendskabet til mælk og mejeriprodukter og deres betydning i den danske måltidskultur. 18

19 (Side 19 evt billede af bedriften i Odder (Fenger) Foto: Jens Tønnesen, LM Udviklingsmuligheder frem mod 2020 EU s mælkekvoter forsvinder i Det giver mulighed for at produktionen af mælk og oksekød kan øges i de kommende år. Den danske bedriftsstruktur er bedre end i mange andre EU-lande. De danske kvægbedrifter er således de største i EU, og de danske kvægbønder er generelt yngre end de udenlandske kolleger. Desuden er der de seneste år investeret milliarder af kroner i omkring nye løsdriftsstalde. Samtidigt stiger antallet af købedygtige middelklasseforbrugere frem mod 2020 til over det dobbelte af det nuværende niveau. Alene i Asien (primært Kina) vil middelklassen stige med over en milliard frem mod En udvikling, der vil øge efterspørgslen på mælkeprodukter og oksekød. Eftersom danske mælkeprodukter og dansk oksekød produceres med en mindre miljø- og klimabelastning end i andre lande, vil den danske kvægsektor være godt rustet til at øge den intensive, bæredygtige produktion. Hvis fødevareerhvervet formår at fastholde markedsandele på de eksisterende markeder, så vil eksporten kunne øges med 40 mia. kr. til 160 mia. kr. i løbet af fire-fem år. Det vil give penge på både bøndernes og samfundets bundlinje og skabe tusindvis af ekstra arbejdspladser. Men det kræver at erhvervet får lov til at øge produktionen af bl.a. mælkeprodukter og oksekød. 19

20 Agro Food Park 15 T Skejby, 8200 Aarhus N F W Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 T E 1609 København V F W

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer KOLOFON Redaktion Layout Grafik Forsidefoto Udgiver Tryk Oplag Webudgave Søren Mejrup Jensen, Inger Camilla Fabricius, Videncentret

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Søren Gade Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer Hvad laver Landbrug & Fødevarer? Politisk interessevaretagelse Markedsåbning og afsætningsfremme

Læs mere

Økonomisk analyse. Dansk mælkeproduktion fortsat i toppen på miljøeffektivitet - Status for ammoniakudledningen

Økonomisk analyse. Dansk mælkeproduktion fortsat i toppen på miljøeffektivitet - Status for ammoniakudledningen Økonomisk analyse 7. februar 15 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +5 3339 F +5 3339 11 E info@lf.dk W www.lf.dk Dansk mælkeproduktion fortsat i toppen på miljøeffektivitet - Status for ammoniakudledningen

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark i front på miljøeffektiv mælkeproduktion i EU - Status for ammoniakudledningen

Økonomisk analyse. Danmark i front på miljøeffektiv mælkeproduktion i EU - Status for ammoniakudledningen Økonomisk analyse 1. oktober 1 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +5 3339 F +5 3339 11 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark i front på miljøeffektiv mælkeproduktion i EU - Status for ammoniakudledningen

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Fremtidens Mælkeproduktion Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Global Hvor står konkurrence vi? Hvor står vores konkurrenter? Vores Afregningspris styrker = Hvad Højværdiprodukter udfordringen

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights:

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights: Økonomisk analyse 21. december 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget Highlights: FN s seneste opgørelse

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

Landbrug & Fødevarer. STRATEGI Landbrug & Fødevarer Kvæg

Landbrug & Fødevarer. STRATEGI Landbrug & Fødevarer Kvæg Landbrug & Fødevarer STRATEGI Landbrug & Fødevarer Kvæg 2018-2020 Strategi Landbrug & Fødevarer VISION NYE VEJE TIL VÆKST I BALANCE MÅL Landbrug & Fødevarer vil styrke fødevareklyngens indtjening og forøge

Læs mere

Kvægbedriftens klimaregnskab

Kvægbedriftens klimaregnskab Kvægbedriftens klimaregnskab Hvorfor udleder kvægproduktionen klimagasser? Hvor stor er udledningen af klimagasser fra en kvægbedrift? Hvor sker udledningen i produktionskæden? Hvad er årsag til variationen

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

Udvikling i landbrugets produktion og struktur

Udvikling i landbrugets produktion og struktur Udvikling i landbrugets produktion og struktur Indlæg ved jens Ejner Christensen Verdens befolkning fremskrevet i mia. personer Befolkningsvækst og fødevareefterspørgsel, pct. pr. år 1979-99 2000-15* 2015-30*

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

VIDEN VÆKST BALANCE SVINEPRODUCENTER I VERDENSKLASSE

VIDEN VÆKST BALANCE SVINEPRODUCENTER I VERDENSKLASSE VIDEN VÆKST BALANCE SVINEPRODUCENTER I VERDENSKLASSE 213 Svineproducenter i verdensklasse Som svineproducent er du en del af et erhverv med visioner for fremtiden, for miljøet, for dyrenes velfærd og for

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

Økonomisk analyse. Ammoniaktabets fordeling på sektorer. 3. oktober 2014. Highlights:

Økonomisk analyse. Ammoniaktabets fordeling på sektorer. 3. oktober 2014. Highlights: Økonomisk analyse 3. oktober 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ammoniaktabets fordeling på sektorer Highlights: Den seneste opgørelse af fordelingen

Læs mere

STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer

STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI 2014 2018 Landbrug & Fødevarer Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Kvæg STRATEGI 2018 KORT OG GODT lønsom, bæredygtig vækst produktionen

Læs mere

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Visionskonference den 24. september 2012 om LANDBRUGET OG LANDSKABET I KOMMUNEPLANEN Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17-02-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = stigning Der ventes

Læs mere

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer?

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? AARHUS Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Økologi-Kongres 2015 Onsdag d. 25-11 Morten Kargo AARHUS Hvad er et avlsmål? Emner Hvad vil vi i SOBcows? Økologisk avlsmål baseret på beregninger

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser. Globale tendenser

Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser. Globale tendenser Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser Efterårskonference 216 23. november Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16 Markedsnyt 12-10-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Madens historier Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Mælk og ost Mmmmm, jeg ELSKER mælk, siger Rasmus. Derhjemme får jeg kærnemælk. Ved du så, at mælk kommer fra koen? Og at man kan lave mælk

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15 Markedsnyt -03-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspris = højere

Læs mere

DANSK KVÆG * Kongres 2005

DANSK KVÆG * Kongres 2005 DANSK KVÆG * Kongres 2005 Tema 4 Kødkvægsproduktion under forandring Kødkvægsproduktionen i Danmark i lyset af omverdenen K.B. Lind Pedersen Kødkvægsproduktionen i Danmark i lyset af omverdenen Ammekoantal

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt 13-07-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.0 stk. Afregningspriser = faldende

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16 Markedsnyt 14-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3

Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3 Strategi 2013 Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3 Strategi 2013 for Dansk Kvæg er udarbejdet på grundlag af den samlede strategi 2013 for Dansk Landbrugsrådgivning og Landscentret.

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1 Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2.

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/14. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/14. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/14 Markedsnyt 12-03-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspriser =

Læs mere

Der er en stabil afsætningssituation for forfjerdinger og kød herfra.

Der er en stabil afsætningssituation for forfjerdinger og kød herfra. Oksekød Nr. 39/12 Markeds nyt. september 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret Uændret afsætning Slagtningerne

Læs mere

Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion

Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion 19. februar 2012 Præsentationens indhold Arlas foranderlige verden Arlas Strategiske fokusområder og udviklingsprojekter Status mælkekvalitet 2011 Planer for

Læs mere

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet:

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden Troels Kristensen Aarhus Universitet, Ins4tut for agroøkologi Indlæg ved økologi kongres

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,8 99,6 99,7 100,7 100,2 - I pct. af samme uge sidste år ,9 109,7 109,6 108,8 108,2

- I pct. af ugen før... 99,8 99,6 99,7 100,7 100,2 - I pct. af samme uge sidste år ,9 109,7 109,6 108,8 108,2 Oksekød Nr. 3/13 Markeds nyt 17. januar 13 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark Workshop 25-3- 2014 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -07-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.500 stk. Reduceret afregningspriser

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Bilag til notat om fortolkning af marginal, lokal og begrænset aktivitet Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-261-01803 Belgien

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig.

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/13 Markedsnyt -12-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Læserne af Priser og produktionstal for oksekød

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa forløber stort set uændret. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Eksporten til Sydeuropa forløber stort set uændret. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/16 Markedsnyt -03-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 4.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markeds nyt. Oksekød Nr. 7/12. Danmark. 21. februar 2012

Markeds nyt. Oksekød Nr. 7/12. Danmark. 21. februar 2012 Oksekød Nr. 7/12 Markeds nyt. februar 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Små slagtninger Lavere notering Slagtningerne ventes i denne uge at blive

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 18/12 Markeds nyt 3. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Lavere slagtninger Noteringer uændrede Slagtningerne i denne

Læs mere

Hvor kommer mælken fra?

Hvor kommer mælken fra? LÆRERVEJLEDNING 0. 4. KLASSE dansk natur/teknik temaarbejde Hvor kommer mælken fra? Landbrug & Fødevarer Hvor kommer mælken fra? Filmen Hvor kommer mælken fra? har til hensigt at give eleverne i 0. 4.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa Den 28. og 29. maj 2010 Indledning: Opgave ark En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Afsætningsmæssigt er der ikke de store ændringer.

Afsætningsmæssigt er der ikke de store ændringer. Oksekød Nr. 36/13 Markedsnyt 04-09-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15 Markedsnyt -08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Fremtidsmulighederne for okse- og kalvekød

Fremtidsmulighederne for okse- og kalvekød Fremtidsmulighederne for okse- og kalvekød Dansk Kvægs Kongres 1. marts 2010 Chefkonsulent K.B. Lind Pedersen Landbrug & Fødevarer 1 Disposition Forventet udvikling i verden og EU Dansk kobestand og forventet

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Kvægbruget i tal DANSK KVÆG

Kvægbruget i tal DANSK KVÆG 2009 Kvægbruget i tal DANSK KVÆG Dansk Kvæg har i denne folder samlet en række statistiske oplysninger om kvægbruget og kvægsektoren. Folderen samler relevant statistisk materiale fra Dansk Kvægs basisorganisationer

Læs mere

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Rammevilkår, så landbruget klarer krisen Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Konkurrenceevne Vi skal være konkurrencedygtige, hvis vi skal være her! Hvad er det for en verden

Læs mere

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi er det største fagkontor i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Omkring 40 af medarbejderne har dog kontor i Mejeriforeningen eller regionalt. Den kun halvandet år gamle konstruktion, Dansk Kvæg, har

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Fødevareøkonomisk Institut EU s direkte støtte Konsekvenser og mulige reformstrategier Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Baggrund Stigende betydning af den direkte støtte Midtvejsevaluering af CAP

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Økonomisk analyse. Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. kr.

Økonomisk analyse. Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. kr. Økonomisk analyse 21. februar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. Fødevareklyngen bidrager

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt Europaudvalget 04-5 EUU Alm.del Bilag 88 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 9. januar 05 FVM 64 ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om komitéafstemninger

Læs mere

STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018

STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018 STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018 STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK - 2018 11. REVIDEREDE VERSION, AUGUST 2011 FORSKNINGSSTRATEGI 2018 ER UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM KVÆGBRUGSERHVERVET,

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 8/14. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 8/14. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 8/14 Markedsnyt 19-02-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 99,9 100,1 99,8 99,7 - I pct. af samme uge sidste år ,7 103,5 103,6 106,8 106,6

- I pct. af ugen før ,3 99,9 100,1 99,8 99,7 - I pct. af samme uge sidste år ,7 103,5 103,6 106,8 106,6 Oksekød Nr. 33/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Større slagtninger Notering = + øre/kg for tyrekalve og ungtyre Uændret

Læs mere