APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø"

Transkript

1 Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: Fax: august 2010 APOTO projektet Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Yderligere information forventes til rådighed primo oktober 2010.

2 Indhold 1. Virksomhed Sygehusapotekernes arbejdsområder Struktur i sygehusapotekerne (SA) Verden omkring sygehusapotekernes ERP systemer Målsætning for apotekernes ERP system Virksomhedens processer Værdikæde og delprocesser IT Arkitektur og tilhørende it services Forhold vedrørende integrationer til lokale og centrale applikationer og data Forhold vedrørende brugere, netværk og klienter Forhold vedrørende drift, IT processer og governance Side 2 af 11

3 Denne introduktion til anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark giver en kort, overordnet indføring i den udbudte opgaver og omfatter: Virksomheden, som løsningen skal omfatte, De forretningsprocesser som ønskes omfattet af løsningen Forhold omkring IT arkitektur med tilhørende services Forventede implementeringsforløb De enkelte områder bliver mere indgående behandlet i de enkelte dele af kravspecifikationen. 1. Virksomhed 1.1 Sygehusapotekernes arbejdsområder Sygehusapotekerne er beskæftiget inden for fire hovedområder: Logistik og lægemiddeldistribution Sygehusapotekerne leverer lægemidler til sygehusene. Det stiller krav til sygehusapotekernes logistik, så afdelingerne har lægemidlerne, når der er brug for dem. Ved koordinering af indkøb dels lokalt, dels på landsplan gennem Amgros, er det muligt at opnå fordelagtige priser. Klinisk farmaci Klinisk farmaci er sikring af optimal og rationel brug af lægemidler til gavn for patient og samfund ved et samarbejde mellem farmaceuter, andre sundhedsprofessionelle og patienten selv. Klinisk farmaci omfatter en række opgaver, hvor sygehusapotekerne informerer og rådgiver om lægemidler. Opgaverne løses i samarbejde med sygehusledelse, personale på sygehusafdelinger eller i direkte dialog med den enkelte patient.. Som eksempler på ydelser kan nævnes nyhedsbreve, udarbejdelser af vejledninger i samarbejde med de kliniske afdelinger, information via internettet samt medicingennemgang. Lægemiddelproduktion Sygehusapotekerne i Danmark producerer en del af de lægemidler, der bruges på sygehusene. Det drejer sig specielt om infusions- og injektionsvæsker, men også om særlige lægemidler, der fortrinsvis bruges i små mængder for eksempel til børn. Produktionen af lægemidler på sygehusapotekerne foregår med høje krav til kvalitet, sikkerhed og hygiejne. Side 3 af 11

4 Sygehusapotekerne blander lægemidler, så de er klar til brug. Denne serviceproduktion omfatter blandt andet lægemidler, der doseres individuelt til kræftbehandling. Kvalitetssikring Sygehusapotekerne opbygger og vedligeholder systemer, der sikrer kvaliteten af sygehusapotekernes produktion og andre ydelser. Kvalitetssikringen kan række helt ud på sygehusafdelingerne og dermed være med til at sikre kvaliteten i brugen af lægemidler. Amgros har en central rolle i forhold til IT på sygehusapotekerne Amgros er et interessentskab ejet af Regionerne. Interessentskabets formål er inden for rammerne af sundhedslovens 78, stk. 3, at drive indkøbsvirksomhed indenfor sundhedsområdet med henblik på videresalg til dets interessenter og andre offentlige myndigheder eller offentlige organer. Interessentskabet er formidler af et samarbejde om produktion af og samhandel med sygehusapotekernes egne farmaceutiske produkter. Interessentskabet kan rådgive, herunder via uddannelsesaktiviteter og konsulentvirksomhed. Interessentskabet kan udvikle, administrere og drive it-systemer. Interessentskabet kan varetage formidlingsopgaver over for interessenterne/ deres sygehusapoteker i relation til distribution, logistik, indkøb, udbud og handel 1.2 Struktur i sygehusapotekerne (SA) Strukturen i sygehusapotekerne (SA) i Danmark er under forandring. Tidligere havde hvert sygehus sit eget SA, men apotekerne er gennem tiden slået sammen til større enheder. Konsolideringen forventes at fortsætte. SA strukturen varierer indenfor hver region Side 4 af 11

5 Der er i alt ca 1400 medarbejdere på sygehusapotekerne, heraf godt 1000 brugere af det nuværende system. Hertil kommer kunder, der anvender online-systemer til registrering af ordrer. På SAMnet.dk er der mulighed for at klikke sig ind på hvert enkelt apotek og søge yderligere oplysninger. SAMnet er samarbejdsplatform for sygehusapotekerne i Danmark og Amgros. 1.3 Verden omkring sygehusapotekernes ERP systemer Sygehusapotekernes ERP system skal fungere i krydsfeltet mellem en lang række andre systemer. I det nuværende set-up samarbejder mere end 30 forskellige typer af applikationer, hvoraf flere systemer findes i flere versioner og varianter. Kernesystemet for SA er det nuværende ERP system, der bygger på en Navision platform. Denne Navision løsning har en fælles kerne, men er i øvrigt tilpasset, implementeret og driftet lokalt som 11 uafhængige løsninger 1. Hvert SA har desuden flere lokale applikationer til produktion, lagerstyring og pakning/distribution af medicin. I regi af regionerne findes forskellige økonomisystemer, og væsentlige dele af økonomistyringen (herunder opfølgning på debitorer og kreditorer) ligger ressource- og værktøjsmæssigt uden for SA. 1 Grønland serviceres fra Region Hovedstadens Apotek. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole anvender samme grundapplikation som SA, men med andre præparater og visse andre forretningsproceser. Side 5 af 11

6 På sygehusene anvendes elektroniske patientjournaler (EPJ), hvortil lægemiddelsortimentet replikeres, og hvor væsentlige dele af lægemiddelbehovet fremgår via de patientspecifikke ordinationer. Inden for hver region er der 1-3 forskellige patientjournal systemer, hvoraf nogle går igen fra region til region. Amgros driver centralt en række systemer, som via udbud af samlede indkøb af lægemidler etablerer indkøbsaftaler, stiller lægemiddelsortimentet til rådighed for SA, understøtter forecast på indkøb samt håndterer SA indkøb af lægemidler via Amgros i form af gennemfakturering med direkte leveringer til SA. Desuden driver Amgros en SA-fælles datawarehouse løsning. Endelig findes der på regional- og national basis en række systemer som fx. indeholder patientoplysninger og oplysninger om sygehusstrukturer. Potentialet i integration med disse systemer er i dag ikke udnyttet fuldt ud. Den nye løsning ønskes etableret som en fælles løsning baseret på én installation, hvor kompleksiteten i applikationsporteføljen og integrationerne minimeres. Side 6 af 11

7 1.4 Målsætning for apotekernes ERP system APOTO-projektstyregruppens formulerede målsætning for projektet fremgår af de strategiske mål, som er følgende: At understøtte rationelle arbejdsgange i lægemiddelforsyningen At levere stamdata om lægemidler til sygehusenes EPJ-systemer i for at stille et kvalitetssikret datagrundlag til rådighed for ordination og administration af lægemidler At tilvejebringe data om lægemiddelforsyning til intern og ekstern rapportering Sygehusapotekerne skal også i fremtiden kunne: Understøtte rationelle arbejdsgange i lægemiddelforsyningen Levere stamdata om lægemidler til sygehusenes EPJ-systemer for at sikre, at datagrundlag for ordination og administration af lægemidler sker betryggende Tilvejebringe data om lægemiddelforsyning til intern og ekstern rapportering Sygehusapotekerne skal desuden systemmæssigt kunne matche udviklingen hos sygehusene/regionerne. Dette omfatter fx: Organisatorisk udvikling (sammenlægninger, omstruktureringer mv.) Ændring i behandlingsregimer Ændring i sygehusenes arbejdsgange (fx som følge af procesoptimeringsprojekter mv.) Side 7 af 11

8 2. Virksomhedens processer 2.1 Værdikæde og delprocesser Kerne- og støtteprocesser i sygehusapoteket er illustreret i denne figur: Scopet inden for hver hoved- og delproces beskrives i et særskilt bilag. Via Lægemiddelstyrelsen, leverandørerne og Amgros stilles oplysninger om lægemidlerne til rådighed for SA. De enkelte aktører tilføjer oplysninger til varerne; oplysninger som udover sortimentsstruktur og pris også omfatter særlige vilkår for håndtering og anvendelse på sygehusene. Varestrukturen har en vis kompleksitet i form af holdbarhed, paknings- og doseringsstørrelser, opbevarings- og håndteringskrav, styklistestruktur til produktion etc. SA har egenproduktion af visse typer lægemidler, der ikke kan købes hos traditionelle lægemiddelleverandører. Der er tale om både patientspecifikke blandinger og egentlig industriproduktion. Som følge af arbejdet med lægemidler og patientdata er SA underlagt en lang række kvalitets- og sikkerhedskrav. Sygehusene foretager indkøb af lægemidler gennem Amgros samt i enkelte tilfælde via andre kanaler. Der indkøbes også råvarer og emballager til Side 8 af 11

9 produktion af lægemidler. Bestillinger fra sygehusene kommer ind til SA og håndteres som salgsordrer, der plukkes og distribueres til brugerne. I et vist omfang køber sygehusapotekerne lægemidler hos hinanden. Dette gælder både egenproducerede varer og færdigvarer. Dele af denne handel går via Amgros. Endelig er der en mindre samhandel med private apoteker. På denne måde optræder SA også som grossist. Ud over at sælge og levere lægemidler yder SA forskellige former for service til sygehusene i form af farmaceutisk rådgivning og støtte til medicinbestilling, også kaldet medicinservice. Service omfatter også leverancer til hjemmepatienter, der får medicin direkte fra SA på basis af recepter udstedt på sygehuset. Prissætning af lægemidler og serviceydelser varierer fra SA til SA og også mellem forskellige typer af kunder. Følgende figur illustrerer de væsentligste sammenhænge mellem aktørerne i og omkring SA. (Kvalitetssikring, administration, økonomi samt IT støtteprocesser er udeladt af figuren). Uddybning af udvalgte processer (tallene refererer til figuren ovenfor): 1. Varestamdata forberedes i en proces mellem Amgros, lægemiddel leverandøren og SA. Dette sker bl.a. på baggrund af information fra Lægemiddelstyrelsen. Amgros indgår indkøbsaftaler med lægemiddelleverandørerne. SA trækker på Side 9 af 11

10 disse aftaler ved at købe gennem Amgros (gennemfakturering). Den fysiske leverance sker direkte fra leverandørerne til SA lager. 2. Indkøbsafdelingen i SA implementerer sortimentet eget regi, således at varerne kan bestilles, varemodtages og distribueres i de sygehusafdelinger som betjenes af det pågældende SA. 3. I varemodtagelsen gennemføres modtagekontrol. Cross-docking gennemføres i tilfælde af hasteordrer, restordresituationer o.lign. Mange lægemidler har særlige krav til håndtering/opbevaring, styring af udløbstid samt anden kvalitetssikring, som starter i indgående logistik (certifikater, transport, varemodtagelse etc.) 4. På SA gennemføres forskellige former for produktion, herunder serviceproduktion der relaterer sig til specifikke patienter samt mere industrialiseret produktion, som lægges på færdigvarelager. 5. I ekspeditionen modtages ordrer fra de enkelte sygehusafdelinger. Der er tale om såvel generelle lægemiddelordrer som patientspecifikke ordrer, hvor transaktionerne linkes til specifikke indkøbs- og/eller produktionsordrer Der arbejdes med såvel lagervarer som patient/ordre specifikke varer med behov for gennemsigtighed på tværs af processerne. 6. Lægemidlerne ordineres i henhold til regler fastsat af den lokale lægemiddel komité. Apotekets farmaceuter rådgiver komité og de enkelte afdelinger i anvendelsen af præparater, SA støtter også processen med implementering af lægemiddelsortimentet i de elektroniske patientjournalsystemet og rapportering af lægemiddelforbruget til bl.a. lægemiddelkomitéen. Sygehusenes behov for lægemidler fremgår primært af de ordinationer, der oprettes i de elektroniske patientjournaler. Afdelingerne kan selv oprette rekvisitioner på lægemidler (on-line, pr. fax eller pr. telefon) eller får støtte til dette gennem Medicinservice 7. Gennem Medicinservice gennemgår SA sygehusafdelingernes lokale beholdning af lægemidler (medicinrum/medicinskabe) og opretter rekvisitionsordrer m.h.p. genopfylding på vegne af sygehusafdelingerne. I et vist omfang omfatter denne serviceydelse gennemgang af patientjournaler med henblik på identificere forestående behov. 8. De bestilte (solgte) lægemidler plukkes, pakkes og distribueres. Distributionen foregår mellem SA egne lokationer, internt på egne sygehusafdelinger og eksternt til andre SA, til hjemmepatienter mv. Der er flere forsøg med alternative distributionsformer, og dosisdispensering er ét af dem. Her nedbrydes plukket af pakninger til de enkeltdoser, som patienten skal indtage på et givet tidspunkt. Side 10 af 11

11 3. IT Arkitektur og tilhørende it services 3.1 Forhold vedrørende integrationer til lokale og centrale applikationer og data SA ERP løsningen skal integreres med en række eksterne systemer jf. afsnit Verden omkring sygehusapotekernes ERP systemer ovenfor og inkluderer De enkelte regioners økonomisystemer De enkelte regioners/sygehuses patientjournalsystemer Centrale, nationale applikationer inden for sundhedsområdet Fælles SA applikationer til indkøb, datawarehouse etc. Lokale applikationer internt hos det enkelte SA Den omkringliggende applikationsportefølje er under løbende udvikling (vedligeholdelse, konsolidering, nyanskaffelser mv.). De fleste af disse applikationer er grundlæggende uden for Amgros/SA kontrol. 3.2 Forhold vedrørende brugere, netværk og klienter Der er forskel på hvordan IT håndteres i de respektive regioner. Inden for den enkelte region leveres klienter (PC ere, scannere, printere etc.) af regionens IT funktion jf. regionens politikker og guidelines. Også retningslinjer for brugeradministration ligger i regi af den enkelte region. Dette medfører mange forskellige versioner og typer af browsere og officesystemer. Det samme gælder for standarder for printere og scannere. Netværk styres også af den enkelte region, men også nationale sundhedsrelaterede netværk kan tænkes anvendt (herunder Sundhedsdatanettet). De fleste forhold vedrørende infrastrukturen ligger uden for Amgros/SA kontrol. 3.3 Forhold vedrørende drift, IT processer og governance Den nuværende drift og 1. line support ligger generelt i lokalt regi (sygehus/region) mens 2. line support ligger hos respektive applikationsforvaltere. Amgros er applikationsforvalter på centrale dele af den nuværende Navision løsning. I forbindelse med den nye ERP løsning, hvor driften skal ske med udgangspunkt i et fælles driftssted, vil governance strukturen og IT processerne blive revideret. Der er i dag en governance struktur baseret på repræsentanter fra både SA og Amgros. Side 11 af 11

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. Beskrivelse af Amgros, Amgros likviditet, omfanget af banktransaktioner samt økonomisystem 3 1.1 Amgros 3 1.2 Amgros

Læs mere

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Workshop med leverandører om facility management i politiet

Workshop med leverandører om facility management i politiet 6. december 2010 / MT 4448 KONCERNSERVICE Sekretariatet Workshop med leverandører om facility management i politiet Indhold 1 Formål... 4 2 Afviklingen af inspirationsworkshop... 4 3 Overblik over politiet...

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg vedrørende arkivering og visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Oplæg til fastlæggelse af principper og standarder for e-handel mellem medicobranchen og amterne

Oplæg til fastlæggelse af principper og standarder for e-handel mellem medicobranchen og amterne Oplæg til fastlæggelse af principper og standarder for e-handel mellem medicobranchen og amterne 1. Indledning Denne rapport er udarbejdet på grundlag af drøftelser i møde den 11. februar 2002 i Sinerfa

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Automatisk medicindosering

Automatisk medicindosering Medicinsk teknologivurdering Automatisk medicindosering ved Århus Universitetshospital MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING AUTOMATISK MEDICINDOSERING VED ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Medicinsk Teknologivurdering,

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere