STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)"

Transkript

1 STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg Bind 1. August

2 INDHOLD Frrd Knservatrieuddannelsens pbygning Adgangskrav g ptagelsesprcedure... 4 Udenlandske betalingsstuderende Uddannelsens verrdnede mål g indhld Bachelruddannelsens læringsudbytte Undervisningens planlægning g mfang Fagkmbinatiner g specialer på uddannelserne Frløbet af bachelruddannelsen sm almen musiklærer Hvedfag (1.-6. semester) Hvedinstrument/Sang (1.-6. semester) Almene fag/støttefag (1.-6. semester) Eksamen Karakterbekendtgørelsen... 9 Bedømmelse af eksaminer g ptagelsesprøver Særligt fr betalingsstuderende DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg Bind 1. August

3 FORORD Studierdningen er knservatriets verrdnede beskrivelse af knservatrieuddannelsens frmål, indhld g eksamensbestemmelser. Studierdningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 11/12/2009 m uddannelserne ved musikknservatrierne g Operaakademiet, der indehlder de verrdnede retningslinjer fr studierdningen. Studierdningen henvender sig til ptentielle g indskrevne studerende, lærere, censrer, andre uddannelsesinstitutiner, musiklivet g verrdnede myndigheder. Studierdningen gælder fr alle studerende, der er ptaget på knservatriet til studieåret 2011/2012 eller senere. Fr tidligere studerende gælder vergangsbestemmelser. Til studierdningen knytter sig en række andre bilag, sm løbende kan ændres g suppleres, uden at selve studierdningen skal ændres. Dette gælder f.eks. detaljerede beskrivelser af de enkelte fag, pensumlister mv. Studierdningen med gældende bilag, regler g retningslinjer findes på knservatriets hjemmeside, hvr den løbende pdateres. ( Gdkendt af Det Kngelige Danske Musikknservatriums Knservatrieråd den 23. august Bertel Krarup Rektr DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg Bind 1. August

4 1. KONSERVATORIEUDDANNELSENS OPBYGNING Knservatrieuddannelsen mfatter følgende uddannelser: En 3-årig bachelruddannelse nrmeret til 180 ECTS pint, hvr den studerende kvalificerer sig inden fr en uddannelsesretning En 2-årig kandidatuddannelse, hvr den studerende kvalificerer sig inden fr en uddannelsesretning nrmeret til 120 ECTS pint. Hertil kmmer muligheder fr: En 2-4 årig slistuddannelse, hvr ekstrardinært talentfulde studerende kvalificerer sig inden fr et speciale. Uddannelsen er nrmeret til mellem 120 g 240 ECTS pint En frskeruddannelse i verensstemmelse med Videnskabsministeriets bekendtgørelse m ph.d. uddannelsen g ph.d. graden. 60 pint i Eurpean Credit Transfer System (ECTS) svarer til ét års heltidsstudier. 2. ADGANGSKRAV OG OPTAGELSESPROCEDURE Adgangskravet til bachelruddannelsen er en bestået ptagelsesprøve. Optagelsesprøven består af prøver i både hvedfag g supplerende prhibitive prøver. Ansøgeren kan i pririteret rækkefølge søge m ptagelse på flere knservatrier samtidig. Afgørelse m ptagelse træffes af knservatriet på baggrund af en knkret bedømmelse af ansøgerens evner g færdigheder. Der skal desuden tages hensyn til musiklivets behv samt til en hensigtsmæssig sammensætning af instrumenter g stemmer. Knservatriernes fælles regler m ptagelsesprcedure: Optagelseskrav, -prcedure g blanketter er tilgængelige på knservatriernes fælles hjemmeside. Optagelsessøgende angiver i pririteret rækkefølge på ansøgningsblanketten, hvilket knservatrium de søger m ptagelse på. Knservatrierne er enige m at anerkende resultaterne af hinandens ptagelsesprøver således, at karakterer pnået på et knservatrium anvendes sm grundlag fr ptagelse på et andet knservatrium. Det enkelte knservatrium kan dg franstalte supplerende prøver hvr særlige frhld taler derfr. UDENLANDSKE BETALINGSSTUDERENDE Betalingsstuderende følger de rdinære ptagelseskrav g studierdninger. Fr udvalgte studieretninger er der mulighed fr at vælge ml. ptagelsesprøve eller fremsendelse af DVD. Der kan tilrettelægges særlige undervisningsfrløb fr betalingsstuderende efter individuel aftale ml. DKDM g den studerende jf. bekendtgørelsen m betalingsstuderende 1 stk.3 DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg Bind 1. August

5 3. UDDANNELSENS OVERORDNEDE MÅL OG INDHOLD Frmålet med en knservatrieuddannelse er at kvalificere de studerende til beskæftigelse sm musiker g musikerpædagg samt beslægtede fag inden fr musik. Bachelruddannelsen er et afrundet uddannelsesfrløb, sm giver den studerende grundlag fr videre studier på kandidatuddannelsen. Bachelruddannelsen kan gså danne grundlag fr udøvelse af erhvervsfunktiner. Udviklingen g plejen af den enkelte studerendes særegne talent er undervisningens centrale element. Kernen i en knservatrieuddannelse er de studerendes tilegnelse af kunstneriske kvalifikatiner på højt niveau. Rammen herfr er en kmbinatin af slundervisning, hldundervisning g prjektarbejde. Størstedelen af alle knservatriekandidater kmmer i deres senere beskæftigelse til at virke både sm musikere g undervisere. Derfr indgår i samtlige bachelruddannelsesfrløb såvel kunstneriske sm pædaggiske fag. Hertil kmmer almene fag. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes evne til at danne synteser af indhldet i bachelruddannelsens frskellige fag samt i særlig grad de almene g pædaggiske fags relatin til hvedfaget. Sm en del af de pædaggiske kvalifikatiner er det vigtigt, at de studerende under uddannelsen udvikler mundtlig g skriftlig fremstillingsevne med henblik på frmidling i undervisningssammenhænge, større g mindre frsamlinger herunder frskellige, bredt sammensatte publikumsgrupper. Efter afsluttet uddannelse skal de studerende hnrere prfessinelle krav ikke alene fra det institutinaliserede, men gså det ikke-institutinaliserede arbejdsmarked. I alle uddannelsesfrløb indgår derfr faget Entrepenørskab, der kvalificerer de studerende til freelance g anden bred beskæftigelse. Knservatriet lægger vægt på at undervisningen fremmer de studerendes selvstændighed samt evne til selv at tage ansvar fr deres uddannelse. Undervisningen skal anspre de studerende til selvstændigt at psøge viden g kmpetencer samt sætte dem i stand til at sammenknytte de enkelte fag g discipliner. 4. BACHELORUDDANNELSENS LÆRINGSUDBYTTE Viden g frståelse Efter endt bachelruddannelse Har den studerende kunstnerisk baseret viden m musikalsk praksis g metder samt frskningsbaseret viden m teri inden fr relevante dele af fagmrådet Kan den studerende frstå g reflektere ver kunstnerisk praksis g metder, samt indenfr særlige fagmråder relevant videnskabelig teri Færdigheder Efter endt bachelruddannelse: Kan den studerende anvende kunstneriske g relevante videnskabelige metder, redskaber g udtryksfrmer samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden fr fagmrådet Kan den studerende vurdere kunstneriske udfrdringer, praktiske g teretiske prblemstillinger samt begrunde g vælge relevante udtryk g løsningsmdeller Kan den studerende frmidle kunstneriske udtryk g faglige prblemstillinger til både fagfæller g ikke-specialister DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg Bind 1. August

6 Kmpetencer Efter endt bachelruddannelse Kan den studerende håndtere kmplekse g udviklingsrienterede situatiner i studie- g arbejdssammenhænge Kan den studerende selvstændigt indgå i fagligt g tværfagligt samarbejde med en prfessinel tilgang Kan den studerende identificere egne læringsbehv g strukturere egen læring i frskellige sammenhænge 5. UNDERVISNINGENS PLANLÆGNING OG OMFANG Undervisningsåret strækker sig fra de sidste uger af august til ultim juni. Undervisningen veksler mellem uger med skemalagt undervisning g prjektuger, hvri bl.a. rkesterprjekter g anden undervisning er placeret, der mfatter større grupper af studerende på tværs af uddannelsesretninger g faggrupper. Frud fr undervisningsåret mdtager de studerende et skema, der viser placeringen af den skemalagte undervisning. Endelig afvikles såvel i skemalagte sm i skemafri uger prjekter g kncerter, hvrtil de studerende indkaldes efter behv I studierdningens bilag findes bestemmelser m de studerendes medvirken i kncerter g ikkeskemalagt undervisning. 6. FAGKOMBINATIONER OG SPECIALER PÅ UDDANNELSER- NE Knservatriet udbyder bachelruddannelsen med følgende 5 frskellige fagkmbinatiner: Bachelruddannelsen sm instrumentalist eller sanger Bachelruddannelsen sm kirkemusiker Bachelruddannelsen sm kmpnist Bachelruddannelsen sm tnemester Bachelruddannelsen sm almen musiklærer DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg Bind 1. August

7 7. FORLØBET AF BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER Bachelrfrløbet består af en kmbinatin af Hvedfag Musikpædaggik Ensembleledelse Krledelse Hvedinstrument/Sang Almene fag/støttefag Brugssang Brugsklaver Hørelære Klassisk teri, arrangement g instrumentatin Rytmisk musikteri Børnekr Musikhistrie g kulturfag Puls g rytmik Entrepenørskab Pædaggisk teri Studieplancherne viser placeringen af de enkelte fag på uddannelsens 6 semestre samt deres mfang angivet i ECTS pint. I det følgende beskrives krt indhld, frløb g sammenhæng mellem de 5 fagmråder. 7.1 HOVEDFAG (1.-6. SEMESTER) I hvedfagene musikpædaggik, kr- g ensembleledelse intrduceres den studerende på uddannelsens 1. g 2. semester til basale musikalske, teretiske g praktisk-pædaggiske elementer inden fr hvert af de tre hvedfagsmråder. Frløbet afsluttes med eksamen. På semester udbygges den studerendes musikalske g pædaggiske repertire g undervisningsfærdighed i tæt sammenhæng med frskelligartede praktikfrløb. Den praktikrienterede undervisningsfrm har til hensigt at styrke den studerendes praktisk-musikalske erfaring med direkte henblik på et erhvervsmæssigt virke. I faget musikpædaggik er undervisningen rettet md børn i alderen 0-9 år. I kr- g ensembleledelse er undervisningen rettet md både børn g vksne inden fr et bredt repertire. 7.2 HOVEDINSTRUMENT/SANG (1.-6. SEMESTER) Faget udvikler g styrker den studerendes individuelle, musikermæssige identitet, hvad angår såvel tekniske sm musikalske udtryksfærdigheder. DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg Bind 1. August

8 7.3 ALMENE FAG/STØTTEFAG (1.-6. SEMESTER) Brugssang Faget brugssang udvikler g styrker såvel tale- sm sangstemmen, m.h.p. hensigtsmæssig anvendelse i undervisningssammenhænge. Derudver giver faget den studerende redskaber, musikalsk stilmæssig vkal erfaring g indsigt i et bredt repertire, sm kvalificerer til vkal instruktin g ledelse indenfr uddannelsens pædaggiske hvedfag. Brugsklaver Faget brugsklaver udvikler den studerendes færdigheder i dels at anvende klaveret sm hjælpemiddel ved tilegnelsen af teretiske kundskaber, praktiske færdigheder g repertire, g dels i den fremtidige undervisningsvirksmhed sm redskab til anskueliggørelse af musikalske fænmener g sm akkmpagnements- g sammenspilsinstrument. Hørelære Faget hørelære bidrager til udvikling af den studerendes musikermæssige bevidsthed g færdighed. Hvedpunkterne i undervisningen er udvikling af det indre gehør, pbygning af færdigheder i at verskue g realisere et ndebillede samt træning af den musikalske hukmmelse. Klassisk teri, arrangement g instrumentatin Faget klassisk teri, arrangement g instrumentatin bibringer den studerende indsigt i den klassiske traditins musik g i den vestlige musikkulturs grundlæggende harmniske g satstekniske principper. På baggrund heraf styrkes grundlaget fr det prduktive element i et fremtidigt virke sm underviser g frmidler både hvad angår musikalsk kreativitet g -fantasi g sans fr kmpsitrisk håndværk. Desuden udvikles de håndværksmæssige frudsætninger fr at kunne udarbejde, arrangere g instrumentere mindre satser til pædaggisk brug. Rytmisk musikteri Faget rytmisk teri bibringer den studerende teretisk baggrund fr at kunne udarbejde plæg til sammenspilshld samt at udarbejde arrangementer fr mindre, blandede ensembler/kr. Musikhistrie/kulturfag I musikhistrie g kulturfag lærer den studerende m den histriske g alment kulturelle baggrund fr hvedfagsundervisningens repertire. Undervisningen mfatter den vestlige verdens musikhistrie gennem det seneste årtusind med hvedvægt på tiden efter ca Der fkuseres på repræsentative værker inden fr de vigtigste genrer g frmer af de frskellige epkers mest betydningsfulde kmpnister. Puls g rytmik Faget puls g rytmik bidrager til udviklingen af den studerendes indre pulsfrnemmelse samt frståelse fr kmplekse rytmiske strukturer Entrepenørskab Faget mfatter 6 mduler: 1. Prjektudvikling, prjektarbejde g prjektstyring 2. IT DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg Bind 1. August

9 3. Skrivekursus frmulering af prjektansøgninger g legatansøgninger, herunder pstilling af CV 4. Musiklivets jura - verenskmster, rettigheder, skat, etc. 5. Egen ledelse herunder markedsføring g fundraising samt udarbejdelse af PR materiale 6. Mental træning 8. EKSAMEN Der findes flere frmer fr bedømmelse. Bedømmelse af de knkrete eksaminer fremgår af de specifikke studierdninger. Eksaminerne bedømmes efter karakterbekendtgørelsen, se venligst efterfølgende. Attest Fr at pnå attest i et fag skal den studerende i fag med 1 g 2 undervisningsgange ikke have fravær. i fag med 3 g 4 undervisningsgange have max. 1 fraværsdag. i fag med 5 undervisningsgange eller derver have minimum 80 % fremmøde. 9. PRAKTIK Praktik kan indgå sm undervisningselement i enkelte af bachelruddannelsens fag, men kan ikke alene træde i stedet fr en eksamen. 10. MERITMULIGHEDER Den studerende kan søge knservatriet m merit fr et eller flere af uddannelsens fag på baggrund af beståede uddannelseselementer fra en anden ikke afsluttet eller afsluttet dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Hvedfag vil under nrmale mstændigheder ikke kunne meritverføres. Den studerende kan søge knservatriet m verflytning til et senere studieår på baggrund af hidtidige studier ved et andet dansk musikknservatrium. I frbindelse med ansøgning m merit påhviler det den studerende at indhente g fremvise dkumentatin i det mfang, det kræves af knservatriet. 11. KARAKTERBEKENDTGØRELSEN BEDØMMELSE AF EKSAMINER OG OPTAGELSESPRØVER Karakter gives i verensstemmelse med bekendtgørelse nr af 11/12/2009 m karakterskala g anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutiner under Kulturministeriet. Til grund fr bedømmelsen lægges eksaminandens adfærd i eksamenssituatinen. Fr så vidt angår kunstneriske frtlkningsfag gælder følgende: DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg Bind 1. August

10 Eksamensadfærden er den måde, hvrpå eksaminanden gennem sin fremførelse viser sin frståelse af de musikalske g udtryksmæssige karakteristika ved de fremførte værker g demnstrerer sin tekniske g kunstneriske frmåen. Eksaminandens måde at fremføre et værk på må bedømmes i frhld til værkets vanskelighedsgrad. Bedømmelsen skal fretages således, at den vedrører eksaminandens frståelse af de fremførte værkers musikalske g udtryksmæssige karakteristika g eksaminandens evne til tekniske g kunstnerisk at klarlægge disse. Karakteriseringen af eksamensadfærden sker ved anvendelse af de tre begreber: Meget gd: Karakteren 10 g 12 Gd: Karakteren 02, 4 g 7 Mindre gd: Karakteren -3 g 00 Den meget gde eksamensadfærd karakteriseres ved at: eksaminanden har en dybtgående frståelse af de fremførte værkers musikalske g udtryksmæssige karakteristika, g eksaminanden evner at give et abslut verbevisende udtryk fr denne gennem en fuldstændig beherskelse af værkernes tekniske g kunstneriske prblemer Den gde eksamensadfærd er karakteriseret ved at eksaminanden har en gd frståelse af de fremførte værkers musikalske g udtryksmæssige karakteristika, g eksaminanden evner at give ngenlunde dækkende udtryk fr denne gennem en acceptabel teknisk g kunstnerisk udførelse. Den mindre gde eksamensadfærd er karakteriseret ved at eksaminanden har utilstrækkelig frståelse af de fremførte værkers musikalske g udtryksmæssige karakteristika, g eksaminandens fremførelse er præget af usikkerhed i den tekniske beherskelse g den kunstneriske hldning til de fremførte værker Fr kunstneriske frtlkningsfag gælder, at karakteren 02 gives fr den adfærd, der bedømmes sm udtryk fr det mindstemål af frståelse g udtryksevne, der kan anerkendes, fr at prøven betragtes sm bestået. Fr så vidt angår øvrige fag gælder: Eksamensadfærden er den måde, hvrpå eksaminanden gennem sin fremstilling viser sin viden m g færdighed i at anvende de begreber, metder g data, der indgår i studiet. Fremstillingen mfatter, at eksaminanden redegør fr sin viden g begrunder, hvrfr den fremkaldte viden tages p i den freliggende sammenhæng. Eksaminandens viden fremgår af den sammenstilling af begreber, metder g data, sm eksaminanden fretager g af mfanget af denne sammenstilling. DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg Bind 1. August

11 Eksaminandens frståelse fremgår af vurderingen af den fretagne sammenstilling af begreber, metder g data, således at sammenhængen mellem disse beskrives, g frskellige frmer fr generalisering ud fra den beskrevne sammenhæng kritisk vurderes Eksaminanden anvender sin viden ved at vise, hvrdan freliggende principper kan benyttes til en syntese, der fører til løsningen af prblemstillinger af kendt type. Da sådanne prblemstillinger varierer fra den enkle til den meget kmplicerede, må eksaminandens måde at løse et prblem på, bedømmes i frhld til hvr kmpliceret prblemet er. Eksaminanden kan endvidere, hvis eksamenssituatinen muliggør det, vise hvrdan prblemer af ikke kendt type kan læses ved at anvende freliggende principper i nye kmbinatiner g derigennem pstille løsningsmuligheder. Bedømmelsen skal fretages sådan, at den vedrører eksaminandens viden, redegørelse fr denne, begrundelse fr redegørelsen, vurdering af den fremstillede viden g anvendelsen af den. Karakteriseringen af eksamensadfærden sker ved anvendelse af de tre begreber: Meget gd: Karakteren 10 g 12 Gd: Karakteren 02, 4 g 7 Mindre gd: Karakteren -3 g 00 Den meget gde eksamensadfærd karakteriseres ved, at eksaminanden har en meget mfattende viden m begreber, metder g data eksaminanden redegør fr disse p en sådan måde, at næsten alle relevante frhld medtages eksaminanden giver en næsten helt dækkende begrundelse fr at fremdrage disse frhld eksaminanden sammenligner eller kmbinerer begreber, metder g data på meget sikker måde g tilsvarende vurderer dem g generaliserer ud fra dem eksaminanden anvender sin viden ver fr kendte prblemstillinger på meget sikker måde, g eventuelt ver fr ikke kendte prblemstillinger ved at kmbinere freliggende principper så løsningsmulighederne pstilles. Den gde eksamensadfærd er karakteriseret ved, at eksaminanden har en mfattende viden m begreber, metder g data eksaminanden redegør fr disse på en sådan måde, at mange relevante frhld medtages eksaminanden giver en ngenlunde dækkende begrundelse fr at fremdrage disse frhld eksaminanden sammenligner eller kmbinerer begreber, metder g data på ret sikker måde g tilsvarende vurderer dem g generaliserer ud fra dem, g eksaminanden anvender sin viden ver fr kendte prblemstillinger på ret sikker måde. Den mindre gde eksamensadfærd er karakteriseret ved, at eksaminanden har viden m begreber metder g data, sm mfatter ngle af disse men ikke tilstrækkeligt mange DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg Bind 1. August

12 eksaminanden redegør fr disse på en sådan måde, at kun få relevante frhld medtages eksaminanden giver en begrundelse fr at fremdrage disse frhld, der ikke er dækkende eksaminanden sammenligner eller kmbinerer begreber, metder g data på en måde, der er meget usikker g tilsvarende vurderer g generaliserer ud fra dem, g eksaminanden anvender sin viden ver fr kendte prblemstillinger på en måde, der er meget usikker De anførte beskrivelser dækker hvert sit trin i karakterskalaen, g der skal ved bedømmelsen af eksamensadfærden ud fra disse beskrivelser afgøres, på hvilket trin eksamensadfærden kan placeres. Når trinbedømmelsen er fastlagt, fretages en gradbedømmelse i verensstemmelse med karakterbekendtgørelsens skala. Fr øvrige fag gælder, at karakteren 02 gives fr den adfærd, der kan bedømmes sm udtryk fr det mindstemål af viden g anvendelse af viden, der kan anerkendes, fr at prøven kan betragtes sm bestået. 12. DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER Reglerne m disciplinære franstaltninger ver fr studerende ved Det Kngelige Danske Musikknservatrium fremsendes til den studerende ved studiestart g findes endvidere på DKDM s intranet. Alle studerende ved Det Kngelige Danske Musikknservatrium er mfattet af de disciplinære franstaltninger, g den studerende er derfr frpligtet til at kende g hlde sig rienteret m reglerne. 13. DISPENSATION Knservatriet kan dispensere fra de regler i studierdningen, der alene er fastsat af knservatriet 14. SÆRLIGT FOR BETALINGSSTUDERENDE Frud fr studiestart skal der være indgået en juridisk bindende aftale ml. DKDM g den studerende (Cntract determining the Cnditins set fr the Prvisin f Educatin fr Internatinal Students at the Ryal Danish Academy f Music). DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg Bind 1. August

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 INDHOLD Forord... 3 1. Konservatorieuddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 INDHOLD Forord... 3 1. Konservatorieuddannelsens opbygning...

Læs mere

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik VERSION 1 160503 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2.1. Dansk... 3 2.2. Engelsk...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KIRKEMUSIKER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KIRKEMUSIKER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KIRKEMUSIKER Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2014 INDHOLD Frrd... 3 1. Knservatrieuddannelsens pbygning...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser 1. Generelle bestemmelser I medfør af 4, stk. 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet:

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet: Virksmhedsguiden Minihåndbg / guidelines til virksmheder der ansætter elever med anden etnisk baggrund, g til undervisere der arbejder med denne gruppes grundfrløb g vergang til praktik g hvedfrløb. 1

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (kemi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (kemi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (kemi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Chemistry) Studierdning 2011, Versin 1.4 Gældende

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre Eksamenskatalg fr OPBLF16ED36 Udarbejdet 17-01-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studierdning fr SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 - fagstudieordningen

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 - fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bachelruddannelsen i Psyklgi 2011 - fagstudierdningen Gældende fra 1. september 2015 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere