NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK"

Transkript

1 LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber.

2 NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber = A/S og ApS er. Ejeraftale = aktionæroverenskomst/anpartshaveroverenskomst. Ejerbeviser = Aktiebreve. Ejerbog = aktiebog og anpartshaverfortegnelse føres over ALLE aktionærer og anpartshavere. Ejerregister: Føres af E&S over visse kapitalejeres kapitalposter (>5%). Ledelsen: Alle medlemmer i DI, BS og TR.

3 NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Det centrale ledelsesorgan: BS i selskaber der har en BS. DI i selskaber, der alene har en DI. DI i selskaber, der har både en DI og et TR. Det øverste ledelsesorgan: BS i selskaber der har en BS. DI i selskaber, der alene har en DI. TR i selskaber, der både har en DI og et TR. NB: Hvis et selskab har: DI og BS: BS kaldes både et øverste og det centrale ledelsesorgan. DI hedder bare DI. DI: DI kaldes både et øverste og det centrale ledelsesorgan. DI og TR: DI kaldes det centrale ledelsesorgan og TR kaldes for det øverste ledelsesorgan.

4 SELSKABSKAPITALEN A/S: Min.kapital kr , jfr. SL 4. Kan nøjes med at indbetale 25% heraf, jfr Eks. Et selskab stiftes med en nom. kapital på kr til kurs 100 -> 25% skal indbetales = kr Hver aktionær skal indbetale min. 25%. Det er ikke tilladt, at én aktionær indbetaler 100% og én aktionær indbetaler 0%. NB: Overskurs skal altid indbetales 100%. Apportindskud skal altid indbetales 100%. Blandet stiftelse (kontanter og aktiver) -> 100% indbetaling også af kontanterne. Bør opdeles i en stiftelse og en efterfølgende kapitalforhøjelse, hvis man ønsker at undgå at indtale kontantbeløbet fuldt ud.

5 SELSKABSKAPITALEN A/S: Herefter har selskabet en fordring på kapitalejeren, der kan kræves indfriet på anfordring. Tilføj følgende i stiftelsesdokumentet, hvis den fulde selskabskapital ikke indbetales: Dette stiftelsesdokument kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse uden dom, jf. retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 5, til dækning af udestående kapital, renter og alle omkostninger. os Kapitalejeren kan til enhver tid vælge at indbetale restbeløbet. Ledelsen har som hidtil et ansvar for til enhver tid at opretholde en forsvarlig kapital i forhold o til selskabets s drift, uanset størrelsen se af den indbetalte te kapital.

6 SELSKABSKAPITALEN ApS: Min.kapital kr Kan nøjes med at indbetale 25% heraf dog min. kr Eks. Der stiftes et selskab med en nom. kapital på kr til kurs 100 -> kun 25 % skal indbetales dog min. kr > kr skal indbetales. Hvis selskabet stiftes med en nom. kapital på kr til kurs 100 -> kun kr skal indbetales. Evt. nedsættelse af kapitalen i eksisterende ApS er!

7 STIFTELSE AF SELSKABER STIFTELSESPROCEDUREN Samme stiftelsesprocedure for A/S er og ApS er bortset fra størrelsen af selskabskapitalen, jfr. 4. Ikke længere krav om stiftende GF i A/S er og har ikke tidligere været muligt i et ApS. U: Hvis der ikke i stiftelsesdokumentet er valgt ledelse og evt. revisor -> senest 2 uger fra underskrivelse af stiftelsesdokumentet skal der afholdes GF til valg af ledelse og evt. revisor, jfr. 39. Ikke krav om tegningslister stiftelse skal ske på stiftelsesdokumentet, jfr. 30. Fristen for anmeldelse til E&S: 2 uger før 6 måneder for A/S er og 8 uger for ApS er!!!

8 STIFTELSE AF SELSKABER - STIFTELSESDOKUMENTET ApS: Stifterne behøver ikke længere at tegne alle anparterne, jfr. SL e.c. Anparter kan dog ikke udbydes til offentligheden, jfr. 1, stk. 3. Stiftelse kan nu ske med fremtidig virkning, jfr. 40, stk Kapitalen indbetales og anmeldelse til E&S efter sædvanlige tidsfrister. Kontant stiftelse, jfr. 40, stk. 4: Stiftelsen kan tillægges virkning op til 12 mdr. efter stiftelsesdokumentets underskrift. Stiftelsesdatoen vil være sammenfaldende med første regnskabsdag i selskabets første regnskabsår. Apportindskud, jfr. 40, stk. 5: Stiftelsen kan tillægges frem til registreringstidspunktet hos E&S eller anmeldelse til registrering hos E&S. Stiftelse med tilbagevirkende kraft: Kan nu også lade sig gøre ved indskud af en kapitalpost, jfr. 40, stk. 6. NB: Kan ikke lade sig gøre efter reglerne om skattefri AO pas på!!

9 STIFTELSE AF SELSKABER - STIFTELSESDOKUMENTET Stiftelsesdokumentet: Færre formkrav nu kun 6 lovpligtige punkter, jfr NB: Fravalg af revision skal fremgå af stiftelsesdokumentet, jfr. 27, stk. 1, nr. 4. Hvis hele selskabskapitalen ikke indbetales skal dette også fremgå af stiftelsesdokumentet, jfr. 27, stk. 1, nr. 5. SE i øvrigt 27, stk Tilføj følgende i stiftelsesdokumentet af hensyn til at lette adgangen til tvangsfuldbyrdelse, hvis den fulde selskabskapital ikke indbetales: Dette stiftelsesdokument kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse uden dom, jf. retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 5, til dækning af udestående kapital, renter og alle omkostninger.

10 STIFTELSE AF SELSKABER - VEDTÆGTER Vedtægter: Færre formkrav nu kun 7 lovpligtige punkter, jfr NB: Ikke længere lovkrav, at hjemstedet er angivet i vedtægterne. God idé at undlade at medtage hjemstedet i vedtægterne, idet man så slipper for at ændre vedtægterne, hvis selskabet flytter til en anden kommune. Ej heller et lovkrav, at antallet eller mindste og højeste antal af revisorer og revisorernes valgperiode fremgår af vedtægterne. NB: Ikke længere et lovkrav, at dagsorden for den ordinære GF skal fremgå af vedtægterne. Men omvendt anbefalelsesværdigt at beholde det i vedtægterne af pædagogiske årsager.

11 VURDERINGSBERETNING Jfr Ikke længere krav om udarbejdelse af VB ved apportindskud af: Aktiver, der er individuelt målt og præsenteret i en revideret årsrapport for det forudgående regnskabsår, eller Fx relevant ved en tilførsel af aktiver. Næppe den store praktiske betydning pga. kravet om individuelt målt og præsenteret. Ledelsen er ansvarlig for, at aktivet ikke er faldet i værdi!! Børsnoterede værdipapirer, I stedet skal det centrale ledelsesorgan udarbejde en erklæring, der offentliggøres hos E&S, jfr. 38, stk. 2-3.

12 FRAVALG AF REVISION Skal ske allerede i stiftelsesdokumentet, jfr. 27, stk. 1, nr. 4. Forudsætter naturligvis, at dette er muligt efter ÅRL 135 (tærskelværdier). Tærskelværdierne efter ÅRL er blevet forhøjet, således at 69% af alle danske selskaber nu er fritaget for revisionspligt. Kan også vedtages på en efterfølgende ordinær GF.

13 EFTERFØLGENDE ERHVERVELSER FRA STIFTERE Jfr før 6 c. Reglerne er ophævet for ApS er. Gælder nu kun for A/S er og i reduceret omfang: Gælder kun for erhvervelser fra stifterne (ikke kapitalejere). Reglerne gælder fortsat ikke for kapitalforhøjelser, medmindre åbenbar omgåelse. Ikke længere krav om GF s godkendelse.

14 ANMELDELSE TIL E&S Den generelle 4-ugers frist ændres til en 2 ugers frist, jfr. 9.

15 NYT OFFENTLIGT EJERREGISTER HOS E&S Fremover er ejerbesiddelser i et kapitalselskab offentlige. Sværere at gemme sig bag et kapitalselskab. E&S fører et offentligt t og digitalt it ejerregister over ejerbesiddelser i kapitalselskaber, l k jfr. 58. Gælder kun storaktionærer = over 5% aktier eller stemmer, jfr. 55. D k l i dd l l å 5% k id 1/3 2/3 jf Der skal gives meddelelse når en 5% grænse overskrides + 1/3 og 2/3, jfr. nærmere 55.

16 EJERBOG ApS: Altid tilgængelig for alle anpartshavere, jfr. 51, stk. 6. Fx via hjemmeside med en bestemt adgangskode. A/S: Kun hvis vedtægterne bestemmer det vil ejerbogen være tilgængelig for A/S: Kun hvis vedtægterne bestemmer det, vil ejerbogen være tilgængelig for kapitalejerne, jfr. 51, stk. 4.

17 EJERBEVISER Jfr Ho: Udstedelse kun hvis hjemmel i vedtægterne, jfr. 60, stk. 1. Tidligere kunne 10% af aktiekapitalen kræve det. U: Omsætningspapirer eller udstedt til ihændehaver. Der kan nu også udstedes ejerbeviser i ApS er.

18 EJERAFTALER (= AKTIONÆROVERENSKOMSTER) Ejeraftaler er ikke længere bindende for selskabet dvs. dirigenten, DI og BS, jfr. 82. Ejeraftaler er fortsat bindende obligationsretligt g inter partes og kan sanktioneres ved domstolene/voldgift. NB: Efter den gamle retsstilling kunne en domstolsafgørelse få den virkning, at en selskabsretlig disposition kunne erklæres ugyldig og føres tilbage (i hvert fald teoretisk). Det kan ikke ske fremover. er FIF: Hvordan sikrer man typiske bestemmelser i en aktionæroverenskomst om udpegning af BS-medlemmer? Kan være ved opdeling af kapital i klasser, hvor hver klasse eksempelvis kan udpege 1 medlem. FIF: Indsæt evt. forkøbsrettigheder og omsættelighedsbegrænsning i øvrigt i vedtægter fx samtykke til aktieovergang. g

19 SELSKABETS LEDELSE Følgende muligheder: A/S, jfr. 111: DI og BS, eller DI og TR. ApS, jfr. 111: DI, DI og BS, eller DI og TR. Ikke længere mulighed i ApS er for kun at have en BS.

20 FORRETNINGSORDEN FOR BS OG TR Lovkrav i alle kapitalselskaber (også ApS er), hvor der er en BS eller TR, hvori der er mere end 1 medlem, jfr Lovhjemlet krav om, at forretningsordenen skal være tilpasset det enkelte selskab = konkret vurdering. En mangelfuld forretningsorden kan være medvirkende til ansvar for BS. NB: Lovkrav om, at der i BS-protokollen også indføres forhandlinger og ikke kun et beslutningsreferat, jfr. 128.

21 BS-MØDER Krav om at også forhandlinger SKAL protokolleres, jfr Før var det nok at lave et beslutningsreferat. Bør ændres i BS-forretningsorden.

22 MEDARBEJDERREPRÆSENTATION Mange af reglerne om medarbejderrepræsentation kan fremover i enighed fravælges i enighed mellem ledelse og medarbejdere. Medarbejderne har ret til at vælge et mindre antal repræsentanter t end foreskrevet i loven. Jfr

23 KAPITALTABSREGLER Jfr GF skal afholdes senest 6 måneder efter, at mere end 50% af den tegnede kapital er tabt. U: Hvis selskabets egenkapital er reduceret til mindre end kr > samme reaktionspligt. Gælder uden hensyntagen til, om selskabskapitalen kun er delvist indbetalt.

24 STEMMELØSE AKTIER OG ANPARTER Der kan nu også udstedes stemmeløse aktier, jfr. 46. Skal de stemmeløse aktier have repræsentationsret? NB: Som det mindre i det mere kan der nu også være en stemmevægtsforskel på mere end 10:1. Man har altid kunne udstede stemmeløse anparter. Man kan også udstede aktier eller anparter som stykandele uden pålydende værdi, jfr. 47. Fx kan aktiekapitalen i et selskab med en nom. aktiekapital på kr være opdelt i 5 stykker uden en pålydende d værdi. Hvis man dividerer id stykantallet t t op i den nom. aktiekapital kan man så finde den enkelte stykandels størrelse som i dette eksempel vil være kr

25 GENERALFORSAMLING Fysisk GF eller på anden vis? Det er nu lovfæstet, at kapitalejerne i enighed KONKRET kan bestemme, at GF kan holdes på anden vis fx skriftligt eller ved cirkulation af s eller på anden nem vis = frit slag, hvis bare alle er enige herom, jfr. 76, stk. 2. Kræver ikke hjemmel i vedtægterne men god idé. Kapitalejerne kan GENERELT bestemme, at GF holdes på anden vis end ved fysisk fremmøde, jfr. 76, stk. 3. Kræver hjemmel i vedtægterne. NB: Kapitalejere der ejer mere end 10% af kapitalen kan altid kræve en fysisk NB: Kapitalejere, der ejer mere end 10% af kapitalen kan altid kræve en fysisk GF, jfr. 76, stk. 3, sidste pkt.

26 GENERALFORSAMLING Indkaldelsesfrist for GF: Min. 2 uger (før 8 dage) og max 4 uger, jfr. 94. Indkaldelse via selskabets hjemmeside: Skal have hjemmel i vedtægterne, jfr. 95. Forslag til dagsordenspunkter: Skal medtages, hvis modtaget senest 6 uger før GF, jfr. 90, stk. 1. Dirigenten: Dirigentens beføjelser er nu opremset i loven. Kan være en idé at gentage dette i vedtægterne.

27 GENERALFORSAMLING Minoritetsaktionærers mulighed for at indkalde til ekstraordinær GF: A/S er: 5% af aktiekapitalen kan kræve, at der afholdes en ekstraordinær GF, fjr. 89, stk. 3. ApS er: Enhver anpartshaver har denne ret, jfr. 89, stk. 2.

28 KONCERNTILSKUD Tilskud indenfor en koncern behandles efter E&S praksis som: Tilskud fra moder til datter: Ingen formkrav. Tilskud fra datter til moder: Alm. selskabsretlige udbytteregler skal iagttages. Søster til søster: Alm. udbytteregler skal iagttages.

29 MULIGHED FOR AT VÆLGE SUPPLERENDE REVISOR Minoritetsanpartshavere i ApS er kan vælge en supplerende revisor, hvis de repræsenterer 10% af kapitalen, jfr. 144, stk. 2. Gælder allerede for A/S er.

30 MULIGHED FOR AT AFSÆTTE REVISOR Hvis selskabet er underlagt revisionspligt, kan revisor kun afsættes inden hvervets udløb, hvis et begrundet forhold giver anledning hertil, jfr. 146.

31 KAPITALFORHØJELSE Reglerne om indbetaling af 25% af selskabskapitalen finder tilsvarende anvendelse ved kapitalforhøjelser, jfr. 174, jfr. 33. Mange erklæringer kan droppes i tilfælde ld af enighed: Kapitalforhøjelse på en ekstraordinær GF: Bestyrelsesberetning og revisorudtalelse kan undlades, jfr. 156, stk. 3. Indkaldelse til GF med kapitalforhøjelse: Oplysning om fortegningsret i indkaldelsen kan fravælges, jfr. 157, stk. 3. Kapitalforhøjelse gældskonvertering: g Redegørelse fra BS om årsag og grunde kan fravælges, jfr. 161, stk. 4.

32 EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE Bemyndigelse til ekstraordinært udbytte skal ikke længere fremgå af vedtægterne, jfr. 183, stk. 1. Ledelsen skal ikke længere udarbejde en erklæring om forsvarlighed. Det er fortsat ledelsens ansvar, at udlodningen er forsvarlig!! Revideret mellembalance er nu frivillig, men A/S: Der skal altid vedlægges en balance (ikke krav om revideret), jfr. nærmere stk. 2. ApS: Kun en balance i nogle tilfælde, jfr. stk. 3. Jfr. også stk. 4-5 vedrørende formkrav. NB: Gældende regler og nye regler: Apportudbytte fx udbytte af bil kræver VB,,j jfr. 181.

33 KAPITALNEDSÆTTELSE Offentliggørelse hos E&S: 4 uger før 3 måneder, jfr Der skal IKKE længere ske anmeldelse af gennemførelsen. E&S registrerer kapitalnedsættelsen tt l automatisk ti efter udløbet af offentliggørelsesperioden l i på 4 uger, medmindre selskabet har meddelt, at nedsættelsen ikke gennemføres, jfr Ikke længere erklæring fra vurderingsmand ved kapitalnedsættelse til dækning af underskud. Frist for anmeldelse: 2 uger i stedet for 4 uger, jfr Udlodning af andet end kontanter -> VB, jfr Nu også bemyndigelse til BS til kapitalnedsættelse tt l ia ApS er, jfr. 187.

34 EGNE AKTIER OG ANPARTER Nu ingen 10 % grænse for A/S er og tilsvarende mulighed for ApS er. Jfr Bemyndigelse til BS til erhvervelse af egne aktier kan gives for op til 5 år, jfr. 198, stk. 2.

35 SELVFINANSIERING Selvfinansiering er nu tilladt under visse betingelser, jfr Selvfinansiering = Kapitalselskabet stiller direkte eller indirekte midler til rådighed, yder lån eller stiller sikkerhed i forbindelse med tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab, jfr. 206, stk. 2. Betingelser: 1. Der skal foretages en kreditvurdering af dem, der modtager økonomisk bistand fra selskabet. 2. Bestyrelsen skal udarbejde en skriftlig redegørelse til aktionærerne. 3. GF skal godkende dispositionen. 4. Redegørelsen skal efterfølgende offentliggøres. 5. Den økonomiske bistand til købet af aktierne eller anparterne skal være forsvarlig. 6. Bistanden skal være på markedsvilkår. Betingelserne gælder ikke i forhold til medarbejdere, jfr. 214, og pengeinstitutter/realkreditinstitutter, jfr NB: Efterfinansiering (fx udbytte) er fortsat tilladt.

36 AKTIONÆR- OG ANPARTSHAVERLÅN: Fortsat forbudt. Jfr , der dog tillader udlån til visse moderselskaber og udlån til kapitalejere, hvis dette sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

37 TVANGSINDLØSNING Jfr Reglerne udvidet til også at omfatte ApS er.

38 FUSION Tilbagevirkende kraft og fremadrettet virkning: Kan fortsat ske med tilbagevirkende kraft. Kan fortsat kun ske med fremadrettet virkning til vedtagelsestidspunktet. Reglerne om stiftelse med længere virkning fremadrettet finder ikke anvendelse, idet en spaltning ikke er en kontant stiftelse.

39 FUSION Følgende kan undværes, hvis kapitalejerne er enige herom: Fusionsplan kan undværes, hvis der kun deltager ApS er, jfr. 237, stk. 2. Men så skal der tages stilling til 5 forhold, der svarer til en lille fusionsplan, jfr. 237, stk. 2, jfr. 248, stk. 2 og 3. Anbefaling: Oprethold fusionsplanen!! Fusionsredegørelse kan undlades for ApS er, jfr. 238, stk. 2. Skal jo laves for hver enkelt selskab, så hvert enkelt ApS i fusionen kan beslutte, at der ikke skal laves en fusionsredegørelse. Mellembalance i ApS kan undlades trods fusionsplanen underskrives mere end 6 måneder efter udløbet af regnskabsåret, jfr. 239, stk. 2. Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplan og vederlag kan altid undlades, jfr. 241, stk. 1. Før ASL 134 c, stk. 3. Har også tidligere været sådan.

40 FUSION Følgende kan undværes, hvis kapitalejerne er enige herom: Kreditorerklæring fra vurderingsmand kan altid fravælges, jfr., 242, stk. 2. Men så kan kreditorerne anmelde deres krav, jfr. 243: Forfaldne fordringer kan kræves indfriet, og Uforfaldne fordringer kan der forlanges betryggende sikkerhed for. Det kan ikke svare sig at undlade kreditorerklæringen og vil indebære et forøget ansvar for ledelsen. Offentliggørelse hos E&S i 4 uger: Kan undlades, hvis der er tale om en fusion, hvor der alene deltager ApS er OG der foreligger en positiv kreditorerklæring, jfr. 245, stk. 2. Fremlæggelse af diverse dokumenter 4 uger før fusionsbeslutningen kan altid undlades, jfr.. 245, stk. 6.

41 SPALTNING Følgende kan undværes, hvis kapitalejerne er enige herom: Spaltningsplan kan undværes, hvis der kun deltager ApS er, jfr. 255, stk. 2. Men så skal der tages stilling til 5 forhold, der svarer til en lille spaltningsplan, jfr. 255, stk. 2, jfr. 266, stk. 2 og 3. Anbefaling: Oprethold spaltningsplanen!! Spaltningsredegørelse kan ALTID undlades, jfr. 256, sidste pkt. Mellembalance kan ALTID undlades trods spaltningsplanen underskrives mere end 6 måneder efter udløbet af regnskabsåret, jfr. 257, stk. 2. Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplan og vederlag kan altid undlades, jfr. 259, stk. 1. Før ASL 136 c, stk. 3. Har også tidligere været sådan.

42 SPALTNING Følgende kan undværes, hvis kapitalejerne er enige herom: Kreditorerklæring fra vurderingsmand kan altid fravælges, jfr., 260, sidste pkt. Men så kan kreditorerne anmelde deres krav, jfr. 261: Forfaldne fordringer kan kræves indfriet, og Uforfaldne fordringer kan der forlanges betryggende sikkerhed for. Det kan ikke svare sig at undlade kreditorerklæringen. Offentliggørelse hos E&S i 4 uger: Kan undlades, hvis der er tale om en spaltning, hvor der alene deltager ApS er OG der foreligger en positiv kreditorerklæring, jfr. 263, stk. 2. Fremlæggelse af diverse dokumenter 4 uger før spaltningsbeslutningen kan altid undlades, jfr.. 263, stk. 6.

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater Præsentation af den nye selskabslov Formuepleje seminar februar 2010 Holst, Advokater 1. Introduktion Dagens program: 1. Introduktion 2. Stiftelse 3. Kapitalandele, ejerbog og ejerregister 4. Ledelse 5.

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Den 25. februar 2011 DATASAMMENSKRIVNING Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Herved sammenskrives lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S VEDTÆGTER for Samsø Havvind A/S 1.0. Navn 1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S. 2.0. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune. 3.0. Formål 3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER MARTS 2010 DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Den 1. marts 2010 trådte hovedparten af den nye selskabslov i kraft. Den nye selskabslov erstatter den aktieselskabslov og anpartsselskabslov og

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus Den nye selskabslov af den 29. maj 2009 På hvilke områder er den nye selskabslov væsentligt ændret i forhold til den tidligere lovgivning for aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

7650 Bolig ApS. Selskabet hjemsted er Åbrinkvej 2, 7650 Bøvlingbjerg i Lemvig kommune.

7650 Bolig ApS. Selskabet hjemsted er Åbrinkvej 2, 7650 Bøvlingbjerg i Lemvig kommune. Undertegnede har pr. 4. november 2015 stiftet et anpartsselskab under navnet 7650 Bolig ApS Selskabet hjemsted er Åbrinkvej 2, 7650 Bøvlingbjerg i Lemvig kommune. Selskabskapitalen udgør kr. 320.000,00

Læs mere

for NK-Spildevand A/S

for NK-Spildevand A/S VE D T Æ G T E R for NK-Spildevand A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er NK-Spildevand A/S. Selskabets binavn er Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Spildevand A/S (NK- Spildevand

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER for Udviklingsselskabet Fasterholt ApS cvr.nr. 26352363

VEDTÆGTER for Udviklingsselskabet Fasterholt ApS cvr.nr. 26352363 MidtAdvokaterne A/S Advokat Martin Plum Juul Sieferts Plads 5 7430 Ikast TLF.: 97152233 FAX: 97250095 Sagsnr.: 13-19996-IK /TR Dato: 26. februar 2016 VEDTÆGTER for Udviklingsselskabet Fasterholt ApS cvr.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Aktuel selskabsret. SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Aktuel selskabsret. SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Aktuel selskabsret SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvem er jeg? Cand.merc.aud. 2004 Danica-prisen for bedste kandidatafhandling

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab.

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab. Ordbog i selskabsret Aktiebog/aktiebogsfører Fortegnelse over aktierne i selskabet. Selskabets bestyrelse eller en aktiebogsfører fører aktiebogen. Aktiebogen skal ligge på selskabets kontor. Aktiebogen

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Side 2 Stiftelse Reglerne om stiftelse er ændret indenfor følgende områder: Stiftelsesprocedure Standardvedtægter Hjemsted Revisor Selskabets varighed

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, Grejen, 21. juli 2015 J.nr. 2015-7775 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn

Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn V E D T Æ G T E R for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn 1. NAVN, HJEMSTED OG STIFTER 1.01 Fonden er en erhvervsdrivende fond, etableret i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde. 1.02

Læs mere

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Vedtægter Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne. 1.3 Sparekassens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 VEDTÆGTER for Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Behandlingscenter Stop Ung ApS

Stiftelsesdokument. for. Behandlingscenter Stop Ung ApS December 2014 ldi@cphlex.dk Kjeld Fruensgaard Henning Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R. Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen Gry

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 VEDTÆGTER for Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 1 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1.1 Selskabets navn er Assens Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

INDKALDELSE. egetæpper a/s, cvr.nr. 38 45 42 18, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. mandag, den 30. august 2010, kl. 11.30

INDKALDELSE. egetæpper a/s, cvr.nr. 38 45 42 18, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. mandag, den 30. august 2010, kl. 11.30 INDKALDELSE egetæpper a/s, cvr.nr. 38 45 42 18, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i egetæpper a/s mandag, den 30. august 2010, kl. 11.30 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. marts 2011 25. marts 2011. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 11 december 2008 Indhold Økonomi- og erhvervsministeriet Betænkning om ny selskabslovgivning PricewaterhouseCoopers Få styr på årsregnskabsloven IFRS essential Økonomi- og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr.

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 157077 VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Generelt om beslutningstræerne 2 Generelt om beslutningstræerne (1:2) Dette hæfter indeholder en række

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er

Læs mere