Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel"

Transkript

1 Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010

2 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat 5 Løsninger 6 Konklusion 7 Bilag 1 8 Bilag 2 9 I dagligvarebranchen er der, både nationalt og internationalt, en stigende erkendelse af, at der er svære problemer med kvaliteten af varestamdata. Det er derfor, medlemmer af Dagligvareleverandørernes (DLFs) IT- og Logistikudvalg har ønsket at deltage i tilblivelsen af denne analyse, som fastslår problemets omfang i Danmark. Analysen, udarbejdet af GS1 Denmark, viser desværre, at der er fejl i 80% af de varestamdata, som virksomhederne dagligt benytter som beslutningsgrundlag. Dette er i sig selv skræmmende. Men når man desuden tager i betragtning de store omkostninger, som datakvalitetsproblemet medfører for både handelen og leverandørerne, så bliver det klart, at det er på høje tid, vi gør noget for at øge kvaliteten af varestamdata betragteligt. Manglende datakvalitet er et fælles problem som kræver en fælles løsning, dvs. et samarbejde mellem kæder, grossister og leverandører. Det bliver en stor opgave, men det må gøres nu. Carsten Hänel Formand for Dagligvareleverandørernes (DLFs) IT- og Logistikudvalg 2 Resumé Uoverensstemmelser i data i over 80% af tilfældene Tabt salg kr. 300 mill. Unødige omkostninger kr. 700 mill. Alt for mange af de stamdata, der dagligt anvendes som beslutningsgrundlag i dagligvarehandelen, er fejlbehæftede. I efteråret 2009 undersøgte GS1 UK og IBM sammen med britiske dagligvarehandlere og leverandører problemets omfang på det engelske marked. Resultatet var skræmmende: Der viste sig at være uoverensstemmelser mellem data hos henholdsvis leverandører og handelen i over 80% af tilfældene. I nærværende rapport kan du læse resultatet af den analyse af det danske datakvalitetsproblem, som GS1 Denmark i maj 2010 foretog i samarbejde med to danske dagligvarehandlere og seks af deres leverandører. Formålet var at undersøge uoverensstemmelser mellem de stamdata, der findes om de handlede produkter hos henholdsvis leverandører og dagligvarehandlere. I analysen sammenlignes stamdata for højde, længde, bredde og bruttovægt for hver vare på GTIN-niveau og for både forbruger- og handelsenheder. Den engelske rapport sætter tal på, hvad ukorrekte varestamdata koster den engelske dagligvarehandel, og da fejlniveauet synes at være stort set identisk mellem UK og Danmark, vil konklusionerne fra den engelske Data Crunch Report med stor rimelighed kunne overføres til danske forhold. Omsat til beløb betyder det, at dansk dagligvarehandel og dens leverandører i løbet af de kommende 5 år vil opleve et samlet tab på omkring DKK 700 mio., samt et tabt salg i størrelsesordenen DKK 300 mio. Dette er vel at mærke et forsigtigt skøn over, hvad konsekvensen af ukorrekte varestamdata betyder for branchen. Side 2 Problemer med datakvaliteten?

3 3 Baggrund for analysen Dagligvarebranchens udfordringer Dagligvarebranchen er i rivende udvikling. Forbrugerne kræver adgang til stadig flere vareinformationer ud over de basale oplysninger, vi kender i dag. Der efterspørges især udvidet mærkning vedrørende sundhed, produktionsmetoder og miljørigtighed. Dette stiller øgede krav til håndteringen af varestamdata i branchens forsyningskæde, for jo flere stamdata, der skal håndteres, jo vigtigere bliver det, at det er korrekte stamdata, der kommer ind i systemet og sendes videre. Leverandører og dagligvarekæder/- grossister har længe haft en fornemmelse af, at der er et problem med kvaliteten på varestamdata, dog uden at kende til problemets omfang og de økonomiske konsekvenser heraf. I efteråret 2009 gennemførte GS1 UK, i samarbejde med en række britiske dagligvarekæder og deres leverandører, en analyse af datakvaliteten i den britiske dagligvarebranche. Analysen viste, at kvalitetsproblemet var meget værre end forventet, samt at de heraf afledte økonomiske konsekvenser er ganske betragtelige. Der blev konstateret uoverensstemmelser mellem stamdata hos leverandørerne og kæderne i mere end 80% af tilfældene. Det anslås, at dette vil koste branchen som helhed mindst 700 mio. i direkte omkostninger i løbet af de næste 5 år, og yderligere 300 mio. i tabt salg i samme periode. Den engelske rapport var en øjenåbner for dagligvarebranchen over hele verden, og således også i Danmark. Men har problemet det samme omfang herhjemme som i UK? Og hvad kan der gøres ved det? For at give svar på de spørgsmål, besluttede GS1 Danmark i april 2010 (i samråd med DADAS A/S s bestyrelse) at foretage en analyse, sammenlignelig med den britiske, men af mindre omfang. Forventet stigning i antallet af attributter, som som branchen skal kunne håndtere inden for de næste 5 år Miljø Download den engelske Data Crunch Report på Sundhed Supply chain 5 år siden I dag I fremtiden Side 3 En analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

4 4 Hvorfor er fejlbehæftede varestamdata et problem? Mange beslutninger træffes på baggrund af de data, som virksomhederne har i deres systemer. Er der fejl i disse data, kan det få alvorlige og meget dyre konsekvenser for leverandører og dagligvarehandelen inden for flere områder. Det drejer sig bl.a. om (i uprioriteret rækkefølge): Udgifter til manuelle løsninger for at finde årsagen til forkerte oplysninger samt fejlrettelse. Administrativt svind og omkostninger mht. fx ordrer og fakturering. Gentagne opmålinger af varer. Problemer på automatiserede lagre. Mistet salg på grund af out-of-shelf. Problemer ved selv-scanning i butikkerne. Transportoptimering- og afregning. Dansk dagligvarehandel er, ligesom den engelske, en branche præget af konkurrence og innovationspres. Årsagerne er mange, men bl.a. skal branchen både honorere lovgivningskrav og øgede krav fra forbrugerne om nye varer og indkøbsmuligheder (fx fra internettet og selvbetjeningsterminaler). Samtidig er marginer og profit under pres på grund af det stagnerede forbrug, der har været en konsekvens af den økonomiske krise. Disse problemstillinger betyder, at varesortimentet ændres i et større og hurtigere omfang end tidligere, og omfanget af problemet med forkerte varestamdata bliver tilsvarende større. Det er derfor vigtigt at få løst dette problem nu og en forudsætning for at kunne det er, at problemets omfang afdækkes gennem en analyse. 5 Metode Der er i analysen behandlet data for varer se Figur 1. Der er foretaget en sammenligning mellem de stamdata, der findes om varer, hos henholdsvis leverandører og dagligvarehandlere. Undersøgelsen er begrænset til de basale stamdata, dvs. værdierne for højde, længde, bredde og bruttovægt. For hvert GTIN, der handles mellem kæden og leverandøren, er de fire stamdataværdier blevet sammenlignet, og det er registreret, om data er ens med fejltolerancer på henholdsvis 0%, 5% og 10%. 1 Som nævnt er sammenligningerne foretaget på GTINs, og hele varehierarkiet er taget med, således at data omhandlende forbrugerenheder, kolli og paller alle indgår i analysen, i den udstrækning der har været data til rådighed. Kæde 1 Kæde 2 Leverandør Leverandør Leverandør Leverandør Leverandør Leverandør Figur 1: Antallet af sammenlignede varer mellem dagligvarehandel og leverandører: For Leverandør 1 sammenlignes 378 varer med Kæde 1og 312 varer med Kæde 2. (1) Den procentvise afvigelse er beregnet som den numeriske forskel mellem værdierne i procent af en af værdierne. En afvigelse på 5% kan derfor betyde både -5% og +5%. Side 4 Problemer med datakvaliteten?

5 6 Resultat: Hvor stort er datakvalitetsproblemet i dansk dagligvarehandel? Download rapporten på Hvis man ønsker, at der skal være 100% overensstemmelse mellem de varestamdata, som dagligvarekæder og leverandører hver især har registreret i deres systemer, så er der lang vej til mål: For Kæde 1 og Kæde 2 er der nemlig uoverensstemmelser i henholdsvis 80% og 91% af tilfældene se Figur 2, viser den gennemsnitlige procentuelle uoverensstemmelse mellem data hos hver af de 2 kæder og deres leverandører. Selv hvis man tillader en fejlprocent på 10%, er uoverensstemmelserne på henholdsvis 53% og 42%. I den britiske Data Crunch Report er den sammenlignelige fejlprocent anført til 57-97%. I Figur 2 sammenlignes som nævnt varestamdata mellem dagligvarehandlere og leverandører. Når vi i stedet sammenligner de varestamdata, som dagligvarekæderne hver især har registreret om den samme vare (GTIN) 2, så er uoverensstemmelsen på 95% af varerne ved en tilladt fejlprocent på 0% - se Figur 3. Hvis der accepteres en fejlmargin på 10%, er fejlprocenten på 66%. I den britiske Data Crunch Report var den sammenlignelige fejlprocent på 54-60% ved 0% fejltolerance. Figur 2: Gennemsnitlig fejlprocent for en tilladt varians på 0%, 5% og 10%. Figur 3: Fejlprocenten mellem kædernes varestamdata for en tilladt varians på 0%, 5% og 10%. For flere detaljerede analyseresultater, se Bilag 1. Selvom de danske fejlprocenter i sig selv er skræmmende høje, så ligger de lidt under tallene i den britiske analyse. Årsagen til dette er højst sandsynligt, at vi kun sammenligner fire stamdataværdier, hvor den engelske analyse sammenligner væsentlig flere og sandsynligheden for fejl må antages at være større for en større datamængde. På baggrund heraf er det rimeligt at konkludere, at datakvalitetsproblemerne i Danmark er sammenlignelige med de britiske. (2) Her er antallet af sammenlignede produkter = Side 5 En analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

6 7 Løsninger på datakvalitetsproblemet GS1 Denmark vurderer, at der skal følgende tre vigtige trin til, for at vi kan rette op på problemet med fejlagtige varestamdata: Trin 1 er naturligvis, at leverandøren stiller korrekte varestamdata til rådighed for grossisten/detailkæden. Her er det en fejlkilde, hvis data manuelt skal skabes (udtrækkes, noteres i skemaer e.l.) hver gang en kunde efterspørger data. For med denne proces kan det ske, at to kunder ikke får udleveret ens varedata. Dette problem taler for brugen af en datapool, som fx DADAS (trin 2), som leverandøren indmelder data i en gang for alle. Herefter udtrækkes varedata af denne datapool, uanset hvilken kunde, der er tale om og overførslen af data foregår elektronisk, så manuelle indtastninger, der er en væsentlig fejlkilde, undgås. Trin 3 ligger i dagligvarehandelens håndtering af de data, som modtages fra leverandørerne. Det anbefales, at grossister og detailkæder kortlægger de processer, de anvender til håndtering af vareoprettelser og vedligeholdelse af varestamdata, herunder også work-around løsninger og metoder til fejlhåndtering. Man kan fx bruge sin ERP-løsning til at opnå viden om dette. Der kan også med fordel udarbejdes en case-beskrivelse, som belyser konsekvenserne for de interne processer af manglende og fejlagtige varestamdata. Gennem ovennævnte kommer grossister/detailkæder til at forstå deres udfordringer, og samtidig får de et klart billede af, hvordan forkerte varestamdata påvirker medarbejdernes processer. Hvad kan GS1 Denmark hjælpe med? En forudsætning for succes er, at grossister og detailkæder i fællesskab beslutter, hvilken fællesmængde af data man ønsker til beskrivelse af en vare, og at denne ophøjes til en standard inden for dansk dagligvarehandel. Det betyder, at leverandørerne fremover (1) skal levere de samme varestamdata, uafhængig af hvem kunden er (og altså ikke længere udfylde forskellige vareindmeldelsesskemaer til deres forskellige kunder), og (2) kun skal indmelde og vedligeholde varestamdata ét sted, dvs. i datapoolen. Det er med andre ord dagligvarehandelen selv, der fremover skal berige og vedligeholde dataindholdet med særlige detailkæde-/grossistafhængige data. GS1 Denmark kan i denne proces fungere som facilitator for en arbejdsgruppe, hvor grossister og detailkæder i fællesskab kan arbejde med problemstillinger vedrørende dataindhold, datalayout og procesmæssige udfordringer. GS1 Denmark har udarbejdet en procesbeskrivelse for rollefordelingen mellem leverandører og detailkæder/ grossister i forbindelse med håndtering af varestamdata se Bilag Når handelen og leverandørerne er blevet enige om dataindhold, roller og (3) Grossister/kæder har forskellige it-løsninger og forskellige måder at håndtere manuelle oprettelser på. Dog er der en række sammenfald i processerne, og derfor er det relevant at udarbejde en sådan generisk procesbeskrivelse. Side 6 Problemer med datakvaliteten?

7 processer, skal der arbejdes for, at flere leverandører tilslutter sig datapoolen DADAS. I den forbindelse kan GS1 Denmarks serviceorganisationen hjælpe parterne med at få etableret et aktiveringsprogram med bl.a. klart en defineret ansvarsfordeling og tidshorisont. I parentes bemærket har datapools som DADAS langt større tilslutning i andre nordiske lande. Fælles for de tre lande er, at tilslutningen fra den lokale dagligvarehandel ligger tæt ved 100%. Hos de tre nordiske GS1-organisationer mener man, at det er datamodtagernes enighed og klart formulerede ønske om, at leverandørerne anvender en datapool, der er hovedårsagen til den store tilslutning blandt leverandørerne: GS1 Sveriges datapool: ca medlemsvirksomheder. GS1 Norges datapool: ca medlemsvirksomheder. GS1 Finlands datapool: ca. 500 medlemsvirksomheder. GS1 Denmark vil gerne takke de deltagende dataleverandører. 8 Konklusion Hvilke konsekvenser har datakvalitetsproblemet for dansk dagligvarehandel? I den engelske Data Crunch Report vurderes det, at fejl i stamdata vil koste branchen 700 mio. i tabt overskud og 300 mio. i tabt salg over de næste fem år. Men hvilke tal kan anslås for den danske dagligvarebranche? IGD Retail Analysis vurderer, at den danske dagligvarebranche har en samlet årlig omsætning på 15,47 mia., og den britiske en årlig omsætning på 146,30 mia. Hvis forholdet mellem omsætningen i de to lande bruges som modelberegningsgrundlag, så betyder det, at den danske dagligvarebranche vil miste ca. 678 mio. DKK4 1 i tabt overskud og ca. 312 mio. DKK5 2 i tabt salg over en 5-årig periode hvis der ikke gøres noget ved datakvalitetsproblemet nu. Ser man lidt længere fremad, kræver forbrugerne adgang til flere vareinformationer og bedre mærkning vedrørende sundhed, produktionsmetoder og miljørigtighed. Planlagt europæisk lovgivning trækker i samme retning. I fremtidens verden vil de manuelle work-arounds, som i øjeblikket dagligt bruges til at reparere fejlagtige varestamdata, derfor ikke længere være holdbare. Afrunding Denne analyse har vist, at konklusionerne fra den engelske Data Crunch Report med stor rimelighed kan overføres til danske forhold. Det betyder, at dersom der ikke sættes ind for at forbedre datakvaliteten betragteligt, så vil dagligvarebranchen samlet komme til at acceptere unødige omkostninger på små DKK 700 mio. samt et tabt salg på godt DKK 300 mio. over de næste 5 år. Dette er vel at mærke et forsigtigt skøn over, hvad konsekvensen af ukorrekte varestamdata er, baseret på en kombination af negative indvirkninger på processer, tidsforbrug i forbindelse med håndtering af work-arounds samt administrativt svind og hyldepladsproblemstillinger. (4) 10½% x 700 mio. = 73,5 mio. = 678 mio. DKK (kurs 922). (5) 10½% x 300 mio. = 31,5 mio. = 312 mio. DKK (kurs 922). Side 7 En analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

8 Bilag 1: Analysens resultater i detaljer For Kæde 1, hvor varer er undersøgt, er resultatet følgende (se Figur 4): Ved en fejlprocent på 0% er der uoverensstemmelse mellem leverandørernes og kædens varestamdata for mellem 64% og 97% af de GTINs, der er analyseret. Hvis man tillader en fejlprocent på 10%, så er det for 29-68% af de sammenlignede GTINs, at der ikke er overensstemmelse mht. de basale mål på varerne. Figur 4: Kæde 1 fejlprocenter i varestamdata for en tilladt varians på 0%, 5% og 10%. For Kæde 2, hvor varer er undersøgt, er der følgende resultater (se Figur 5): Ved en fejlprocent på 0% er der uoverensstemmelse mellem leverandørernes og kædens varestamdata for mellem 62% og 96% af de GTINs, der er analyseret. Hvis man tillader en fejlprocent på 10%, så er for 11-75% af de sammenlignede GTINs, at der ikke er overensstemmelse mht. de basale mål på varerne. Figur 5: Kæde 1 fejlprocenter i varestamdata for en tilladt varians på 0%, 5% og 10%. Side 8 Problemer med datakvaliteten?

9 Bilag 2: Varestamdataoprettelse og -vedligeholdelse i DADAS Side 9 En analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

10 GS1 Denmark Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø T F E

5 trin. ind i stregkodernes verden

5 trin. ind i stregkodernes verden 5 trin ind i stregkodernes verden Version 1.1 - juni 2010 Copyright GS1 Denmark 2010 ONE global system ONE global standard ONE global solution Globale produktnumre og stregkoder Hvordan og hvorfor Introduktion

Læs mere

GS1 DATAMATRIX OG GS1 DATABAR TEMA: FEJLAGTIGE STAMDATA

GS1 DATAMATRIX OG GS1 DATABAR TEMA: FEJLAGTIGE STAMDATA Denmark HELDIGE KARTOFLER SCANNES GODT PÅ VEJ side 3 OPDATERINGER OG CASES MED GS1 DATAMATRIX OG GS1 DATABAR side 8-9 TEMA: FEJLAGTIGE STAMDATA KOSTER DAGLIGVAREBRANCHEN MILLIONER side 10-12 BREVKASSEN:

Læs mere

GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013

GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013 GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013 Standarder What s in it for me? Et sprog Standarder er aftaler som strukturerer aktiviteter eller industri - regler alle følger ü Åbne ü Neutrale

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI. Jesper Kervin Franke GS1 Denmark

Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI. Jesper Kervin Franke GS1 Denmark Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI Jesper Kervin Franke GS1 Denmark Agenda Anvendelse af standarder skaber værdi Hvorfor er standarder vigtige? Hvem er GS1? Udvikling i anvendelse af

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Private Label vokser sig endnu større

Private Label vokser sig endnu større Private Label vokser sig endnu større Chancen for, at du fanger dig selv med indkøbskurven fuld af varer med navne som Vores, Princip, First Price, Xtra, Budget eller Änglamark har aldrig været større.

Læs mere

GS1Trade Sync GENERELLE BRUGERBETINGELSER

GS1Trade Sync GENERELLE BRUGERBETINGELSER Bilag til GS1Trade Sync Brugeraftale GS1Trade Sync GENERELLE BRUGERBETINGELSER A. Kort om GS1Trade Sync... 2 B. Tilmelding og forudsætninger... 2 C. Brugernes ansvar og rettigheder... 2 D. GS1Trade Sync

Læs mere

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1.

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1. GS1Tre c Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2 V 0.2 december 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync 1 Indholdsfortegnelse... 2 Dataoprettelse af varestamdata til det svenske

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler.

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler

Læs mere

Spørgeramme til leverandører

Spørgeramme til leverandører Spørgeramme til leverandører Information til intervieweren: Vær opmærksom på, at svaret kan variere, afhængig af hvilke leverandører, der er tale om. Det er derfor vigtigt at få præciseret, hvilken type

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 4 Dato Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 VEDERLAG BILAG 4 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Økonomisk ramme 1 3. Timepriser, estimeret antal timer og udgifter, fase 1

Læs mere

FARVEL OG GODDAG: GS1 DENMARK FÅR NY DIREKTØR side 3

FARVEL OG GODDAG: GS1 DENMARK FÅR NY DIREKTØR side 3 Denmark Husk at opdatere jeres kontaktinformationer! Send en e-mail til info@gs1.dk FARVEL OG GODDAG: GS1 DENMARK FÅR NY DIREKTØR side 3 VÆRDIEN AF INTERN STYRING AF STAMDATA ERFARINGER FRA ØSTRIG side

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK SIDE 3 TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI SIDE 8 DETAIL: FÆRRE OMKOSTNINGER OG MINDRE PAPIR SIDE 10 NY FORSKNINGS-

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume I sammenligning med ultimo 2010 har der, over sommeren, været en tydelig bedring i dansk erhvervslivs kreditværdighed. Den

Læs mere

E-handel i Norden. Temperaturmåling Julehandlen i Norden 2017

E-handel i Norden. Temperaturmåling Julehandlen i Norden 2017 E-handel i Norden Temperaturmåling Julehandlen i Norden 2017 E-handel i Norden Nordboerne planlægger at købe julegaver på nettet for 16,1 mia. kr. i år RESUMÉ Julehandlen i Norden er kommet godt i gang.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen

Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen Resultater fra Danmarks Statistik og The Nielsen Company Anne C. Bech Consumer Insight 2015 1 9 år med fiskekampagnen 2 Fortsatte kampagner

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 SuperBest Online Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 E-handel Danskerne købte for i alt 54,7 mia. kr. på nettet i 2012 hvilket er rekord Hvilke forbrugerretninger og trends ser vi i markedet? Socio

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til dagen Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed August 2011

Danske virksomheders kreditværdighed August 2011 August 2011 Danske virksomheders kreditværdighed August 2011 Analyse fra Soliditet 1 Resume Resumé: For første gang siden ultimo 2010 ser vi at dansk erhvervslivs kreditværdighed er blevet ringere. Fra

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013

PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013 PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013 DATO: 21. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 09.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - DAGINSTITUTIONER 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af daginstitutioner er baseret på omkring

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS

STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS Denmark TEMA STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS LILLE NUMMER STYRER STORT SYSTEM side 3-5 NY GS1 SERVICE: GLNDAS HOLDER DIG OPDATERET side 6-8 OPDATERING OM GS1 DATABAR side 10 Nr. 1. Marts 2009 PÅ

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Den med de bedste produktdata får ordren

Den med de bedste produktdata får ordren Den med de bedste produktdata får ordren Om fmcg solutions Stiftet i 2013 Ejerkredsen har siden 1996 leveret løsninger til mere end 100 danske virksomheder i alle brancher, herunder et betydeligt antal

Læs mere

GS1Trade Sync GENERELLE BRUGERBETINGELSER

GS1Trade Sync GENERELLE BRUGERBETINGELSER Bilag til GS1Trade Sync Brugeraftale GS1Trade Sync GENERELLE BRUGERBETINGELSER A. Kort om GS1Trade Sync... 2 B. Tilmelding og forudsætninger... 2 C. Brugernes ansvar og rettigheder... 3 D. GS1Trade Sync/1WORLDSYNC

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Danmark - Fra et kundeperspektiv

Danmark - Fra et kundeperspektiv Danmark - Fra et kundeperspektiv EPSI Kunde 2015 OM VORES KUNDEUNDERSØGELSER 2015 - Et sammendrag af undersøgelser foretaget i 2015 Vi fanger kundeoplevelsen, dvs. det som kunderne oplever, ser og hører

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Dansk standard DS/INSTA 810 1. udgave 2011-08-08 Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Requirements and recommendations for the provision of cleaning services DS/INSTA 810 København

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

September 2011 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Soliditet

September 2011 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Soliditet September 2011 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Resumé: Efter en periode med bedring i dansk erhvervslivs kreditværdighed, i forhold til ultimo 2010, er den positive

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1 Engrosmodellen Dialogforum 16. december Møde 25 14-15485-60 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status 3. Risikovurdering 4. Eventuelt 14-15485-60 2 KSED Tilbagemelding fra mødet 30.11.2015 14-15485-60

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Søborg, 3. juni 2011. Danske virksomheders kreditværdighed

Søborg, 3. juni 2011. Danske virksomheders kreditværdighed Søborg, 3. juni 2011 Danske virksomheders kreditværdighed Juni 2011 Resumé: Danske virksomheders kreditværdighed er for 5. måned i træk i fremgang fra lavpunktet i 2010. Maj måneds tal er på linje med

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

TEMA DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ. Denmark. NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8

TEMA DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ. Denmark. NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8 Denmark DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ TEMA NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8 nr 2. August 2007 PÅ STREGEN AUGUST 07 2 LEDER 30 ÅR OG

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark. Ved Henrik Høegh

Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark. Ved Henrik Høegh Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark Ved Henrik Høegh DK`s Husholdningsregnskab Landbrugseksport: 62 mia. kr. Industrieksport: 61 mia. kr. Skibsfart: 45 58 mia. kr. Diverse: 48 mia. kr. Brain

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Teknisk vejledning Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Rapport nr.: CLM A/. december DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 7 Hørsholm Tlf. 7 4 Fax 7

Læs mere

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen!

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2012 TEMA Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! Stregkoder sætter smag på osten side 4 Undgå madspild og få større salg med smart styring af udløbsdata side

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 121-184104 Udbud af den logistiske håndtering af vareforsyning til praktiserende læger m.v. i Region Midtjylland Spørgsmål 1: Kan RM henvise

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta

Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 APRIL 2018 Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta Mange virksomheder bærer selv risikoen, hvis deres salg til udlandet sker i en valuta,

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion!

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Karl Sperling - Aalborg Universitet Velkomst og kort introduktion til PRINCIP-projektet. Se flere

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Marts 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume I februar 2012 er andelen af C-ratede virksomheder 17,6 %, hvilket er tilnærmelsesvis samme niveau som i februar 2011, hvor

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier.

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier. Bilag 4a CAMSS 1 vurdering af GS1-standarder til implantatregisteret 1. Baggrund Det er aftalt i økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner, at der skal etableres et nationalt implantatregister.

Læs mere