Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune"

Transkript

1 Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr / Mail.: ertslund.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj. Der er indsat elementer fra Vejledningen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde af 3. marts Skemaet er en del af det samlede materiale til kommunens redegørelse pr. 1. maj. Der indgår også skabelon til opgørelse af kommunes efterspørgsel af tilbud, skabelon til specifikation af efterspørgsel vedr. autister, skabelon til kommunens udbud af tilbud, og skabelon til venteliste. Skemaet er en erstatning for de tekstbokse, der indgik i materialet til kommunens redegørelse i Ændringen er foretaget, fordi teknikken med tekstbokse ikke fungerede tilfredsstillende. Opdeling i undergrupper følger mapperne om efterspørgsel og udbud. Der regnes med tekst på de enkelte områder og ønskes denne uddybet kan det ske under de enkelte målgrupper. Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Gener elt Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen: Samarbejdet omkring rammeaftalen har båret præg af, at der er tale om en ny opgave, hvor begge parter savner konkrete erfaringer at bygge på. Skemamaterialet er fortsat under udvikling, og det giver usikkerhed omkring, hvilke data kommunen skal indberette samt en stor arbejdsbyrde. Albertslund Kommune

2 friis.brorhside 2 af 9 sider. Børneområdet Albertslund Kommune oplever en faldende efterspørgsel efter pladser i det tidligere amtslige tilbud, Klub Vest. Albertslund Kommune følger udviklingen i visitationer til tilbuddet nøje ifht. muligheden for at kunne opretholde tilbuddet. Albertslund Kommune driver desuden en specialgruppe i børnehaven Jægerhytten for døve og tunghøre børn. Tilbuddet er ikke omfattet af rammeaftalen, men pga. af målgruppen ligger tilbuddet tæt op ad et 32 tilbud. Som følge af en vigende efterspørgsel efter pladser, har forvaltningen stillet forslag om at nednormere specialgruppen fra 15 pladser til 12 pladser. Forslaget er pt. ikke godkendt af kommunalbestyrelsen. Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som også er målgruppe for 32 og 36 -tilbud, rummes i vid udstrækning inden for normalmiljøet i Albertslund Kommune. Det skyldes, at kommunen råder over et stort støttepædagogkorps, som yder støtte til børnene primært i daginstitutionerne. Kommunen har oprettet dysleksiklasser som alternativ til undervisning på Ordblindeinstituttet. Målgruppen er børn på klassetrin, der har så store læsevanskeligheder, at de ikke kan profitere tilstrækkeligt af undervisningen i en almindelig folkeskoleklasse. Undervisningsforløbet er tænkt som en toårigt forløb, hvor der arbejdes på at forbedre elevernes læsestandpunkt væsentligt. Herefter sluses eleven tilbage til almenskolen. Taleklassen er oprettet som alternativ til en række specialpædagogiske foranstaltninger for børn med svære talehandicaps. Undervisningsforløbet er tænkt som en to-treårigt forløb, hvor der arbejdes på at forbedre elevernes tale og kommunikation. Herefter sluses eleven tilbage til almenskolen. Kommunen har et taleundervisningstilbud Alberta. Her undervises elever med fonologiske vanskeligheder, sproglige problemer, hvis årsag ikke kendes, samt sproglige vanskeligheder. Børne- og Undervisningsforvaltningen er pt. i gang med en analyse af Klub Vest. Analysen skal sætte fokus på klubbens opgaveløsning og økonomi og bruges som afsæt for beslutninger om den fremtidige drift og udvikling af klubben, herunder Den pædagogiske organisering af tilbuddet Udviklingen i den fremtidige søgning til klubben Takstberegningsmodellen. Uddybning af de enkelte målgruppe-områder Målgrupper: Autisme TekstLine.friis.brorh Tilbuddene skal være præget af struktur, visualisering, forudsigelighed samt en genkendelig hverdag med faste og rygge rammer. Pædagogerne bør være specialiserede og arbejde med forskellige strategier til træning af kommunikation og social forståelse hos børnene. Institutionerne bør kunne yde råd og vejledning til børnenes familier. Personalet på en behandlingsinstitution bør være personer med en psykologfaglig baggrund, faglærere, pædagoger, socialrådgivere/-formidlere.

3 friis.brorhside 3 af 9 sider. Børneområdet nedsat fysisk funktionsevn e Da børnegruppen har brug for forskellige typer af behandling, skal institutionerne foruden pædagoger råde over fysioterapeuter, ergoterapeuter og talehørelærere, der tværfagligt samarbejde om såvel det enkelte barn som om gruppen af børn. Institutionen bør desuden kunne yde råd og vejledning til børnenes familier. Psykisk udviklingsh æmning Tilbuddet skal være præget af en genkendelig hverdag med faste og trygge rammer. Der skal arbejdes med individuelt tilrettelagte planer for at sikre en optimal stimulering og udvikling af det enkelte barns færdigheder. De fleste af disse børn har en manglende eller forsinket sprogudvikling. Der skal derfor være tilknyttet talehørelærer til institutionen, som kan taleundervise børnene. Pædagogerne skal kunne arbejde med forskellige kommunikationsmetoder. Institutionen bør desuden kunne yde råd og vejledning til børnenes familier. sindslidelse Institutionen skal i samarbejde med den visiterende kommune have den målsætning, at barnet eller den unge bedst muligt kan klare sig i samfundet ud fra den enkeltes forudsætninger. Det pædagogiske arbejde må tage sit udgangspunkt i barnets kompetencer og potentialer. Personalet på en behandlingsinstitution bør være personer med en psykologfaglig baggrund, faglærere, pædagoger, socialrådgivere/-formidlere.

4 friis.brorhside 4 af 9 sider. Voksen området, handicap Kommunen råder over 3 bofællesskaber og 1 botilbud. I botilbuddet, Boligerne Herstedøster Sidevej, er der en bruger- og pårørendegruppe. Ledelsen holder minimum 4 møder om året med gruppen. I bofællesskaberne er der pt. ikke inddraget pårørende. Uddybning af de enkelte målgruppe-områder Målgrupper: Autisme TekstLine.friis.brorh Tilbuddet skal have som målsætning, at hjælpe og støtte borgeren således, at det i videst muligt omfang bliver muligt for borgeren at håndtere sit eget liv og at klare sig i samfundet ud fra egne forudsætninger. Der lægges vægt på, at der i tilbuddet er struktur og forudsigelighed. Det pædagogiske arbejde må tage sit udgangspunkt i borgerens kompetencer og potentialer. Der skal i tilbuddet benyttes en tilpasset kommunikation. Personalet på en behandlingsinstitution bør være personer med en psykologfaglig baggrund, faglærere, pædagoger, socialrådgivere/-formidlere. nedsat fysisk funktionsevn e Tilbuddet skal have som målsætning, at hjælpe og støtte borgeren således, at det i videst muligt omfang bliver muligt for borgeren at håndtere sit eget liv og at klare sig i samfundet ud fra egne forudsætninger. Tilbuddet skal have en hensigtsmæssig indretning og adgang til fysioterapi og ergoterapi. Det pædagogiske arbejde må tage sit udgangspunkt i borgerens kompetencer og potentialer. Personalet på en behandlingsinstitution bør være personer med en psykologfaglig baggrund, faglærere, pædagoger, socialrådgivere/-formidlere. Psykisk udviklingsh æmning Tilbuddet skal have som målsætning, at hjælpe og støtte borgeren således, at det i videst muligt omfang bliver muligt for borgeren at håndtere sit eget liv og at klare sig i samfundet ud fra egne forudsætninger. Det pædagogiske arbejde må tage sit udgangspunkt i borgerens kompetencer og potentialer. Personalet på en behandlingsinstitution bør være personer med en psykologfaglig baggrund, faglærere, pædagoger, socialrådgivere/-formidlere.

5 friis.brorhside 5 af 9 sider. Voksen området, psykiatri. Kommunen har ingen botilbud til målgruppen. Den kommunale indsats foregår via støtte- og kontaktpersoner. Kommunen efterspørger et mere alsidigt udbud af dagtilbud til målgruppen. Samtidig efterspørges flere tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser. Målgrupper: sindslidende TekstLine.friis.brorh Tilbuddet skal have som målsætning, at hjælpe og støtte borgeren således, at det i videst muligt omfang bliver muligt for borgeren at håndtere sit eget liv og at klare sig i samfundet ud fra egne forudsætninger. Det pædagogiske arbejde må tage sit udgangspunkt i borgerens kompetencer og potentialer. Personalet på en behandlingsinstitution bør være personer med en psykologfaglig baggrund, faglærere, pædagoger, socialrådgivere/-formidlere.

6 friis.brorhside 6 af 9 sider. Misbrug, forsorgshjem og krisecentre Kommunen råder ikke selv over dag- eller botilbud indenfor området. I forhold til målgruppen indenfor misbrug og hjemløse er der i kommunen ansat opsøgende medarbejder. Albertslund Kommune har forbrugt pladser, der dels dækker over almindelige sager med vold i familien og i forhold til uønskede ægteskaber og vold i den forbindelse. Kommunen oplever, at der er behov for flere pladser i forhold til ikke mindst forsorgshjem og krisecentre. Uddybning af de enkelte målgruppe-områder Målgrupper: Voldsramte kvinder TekstLine.friis.brorh Under ophold på krisecenteret skal kvinden kunne få vejleding og hjælp i forhold til hendes situation. Samtidig får kvinden og evt. børn mulighed for samvær med ligestillede. Det skal være muligt at få tolkebistand under opholdet. Der bør blandt medarbejderne være socialrådgivere/formidlere. Der opleves et stigende behov for pladser indenfor området. Hjemløse Tilbuddet skal tage udgangspunkt i den enkelte borger og være rummeligt i tilgangen til borgeren. Der skal arbejdes målrettet mod udslusning. Det er ønskeligt, at der i tilbuddet også indgår muligheden for efterværn. Der bør blandt medarbejderne være socialrådgivere/formidlere. Der opleves et stigende behov for pladser indenfor en geografisk nærhed af kommunen. Der er et ønske om et tættere samarbejde med tilbuddene for at sikre, at kommunen ved at borgeren har ophold på stedet sådan, at der kan laves tiltag i kommunen der imødekommer borgerens behov. Misbrug Døgn tilbud Tilbuddet bør indeholde udredning og behandling. Tilbuddet skal indeholde rådgivning af den enkelte og evt. pårørende. Målet er at hjælpe den enkelte ud af sit misbrug og samtidig sætte den enkelte i stand til at håndtere en hverdag uden misbrug. Personalet bør bestå af socialrådgivere/formidlere, psykologer, pædagoger og lærerfagligt personale.

7 friis.brorhside 7 af 9 sider. Misbrug, forsorgshjem og krisecentre Misbrug Dagtilbud Tilbuddet bør indeholde ambulant udredning og behandling. Tilbuddet skal indeholde rådgivning af den enkelte og evt. pårørende. Målet er at hjælpe den enkelte ud af sit misbrug og samtidig sætte den enkelte i stand til at håndtere en hverdag uden misbrug. Personalet bør bestå af socialrådgivere/formidlere, psykologer, pædagoger og lærerfagligt personale. Misbrug Ambulant tilbud Tilbud til unge med hashmisbrug bør indeholde ambulant udredning og delvis behandling. Tilbuddet skal målrettes unge under 25 år, hvor hashmisbrug er det primære problem. Tilbuddet skal ligeledes indeholde rådgivning til den unges pårørende. Indholdet kan bl.a. bestå af individuelle samtaler og gruppeforløb. Personalet bør bestå af socialrådgivere/- formidlere, psykologer, pædagoger og lægefagligt personale. Tilbud der er rettet mod en bredere målgruppe bør indeholde ambulant udredning og behandling. Tilbuddet skal indeholde rådgivning af den enkelte og hjælpe den enkelte ud af sit misbrug og samtidig sætte den enkelte i stand til at håndtere en hverdag uden misbrug. Personalet bør bestå af socialrådgivere/formidlere, psykologer, pædagoger og lærerfagligt personale.

8 friis.brorhside 8 af 9 sider. Specialundervisning for voksne og øvrige områder Albertslund Kommune forventer ikke at ændre i sit forbrugsmønster i forhold til køb af pladser i forhold til specialundervisning og øvrige områder. Uddybning af de enkelte del-områder Områder Hjælpemidle r TekstLine.friis.brorh Tilbuddet skal kunne rådgive og vejlede den enkelte borger i de specialiserede tilfælde, hvor kommunen ikke kan varetage opgaven. Der kræves en faglig ekspertise i forhold til hjælpemidler, til funktionsnedsættelse og til lovgivningen på området. Medarbejdere bør være uddannet indenfor området f.eks. fysio- eller ergoterapeuter. Fysio- og Ergoterapi Konsulent, rehabiliterin g og genoptrænin g Tilbuddet skal tage udgangspunkt i den enkelte borger og dennes situation. Målet er at rådgive og vejlede borgeren og evt. pårørende og derved give borgeren redskaber/genoptræning til at håndtere en hverdag efter en hjerneskade eller lign. Lands- og landsdelsdækkende tilbud. social delen Lands- og landsdelsdækkende tilbud, undervisnings delen

9 friis.brorhside 9 af 9 sider. Specialundervisning for voksne og øvrige områder Tale høre syn: Kommunikationscentre Undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte borger, men i det omfang det er muligt må undervisningen gerne varetages som holdundervisning. Undervisningen skal være tilpasset den enkelte og af høj faglig kvalitet. Målet med undervisningen skal være at kompensere borgeren for dennes vanskelighed/handicap. Undervisningen skal varetages af uddannet personale, der har kompetencer indenfor tale, høre og synsområdet. Øvrig specialundervisning Undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte borger, men i det omfang det er muligt må undervisningen gerne varetages som holdundervisning. Undervisningen skal være tilpasset den enkelte og af høj faglig kvalitet. Målet med undervisningen skal være at kompensere borgeren for dennes vanskelighed/handicap. Undervisningen skal varetages af uddannet personale, der har kompetencer indenfor undervisningsområdet.

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere