FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E"

Transkript

1 FOAs Klageinstans Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E

2 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads København V Telefon: FOAs hjemmeside: Klageinstansens dommer Marie-Louise Andreasen Sekretær Ebbe Jacobsen, direkte Omslag: GraFOA Peter Kamper Vendrup Tryk: FOAs trykkeri & Pjec1heden Illustration: Bob Katzenelson

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans' beretning Afgørelser i FOAs Klageinstans FOA 1 indklaget FOA 1 og FOA forbundet indklaget FOA Århus indklaget PMF afd. 4 indklaget FOA Randers indklaget FOA Social- og Sundhedsafdelingen indklaget FOA Social- og Sundhedsafdelingen indklaget FOA Vejle indklaget FOA Sydsjælland indklaget FOA Kolding og a-kassens lokalenhed Kolding indklaget FOA Aalborg indklaget FOA Nordvestsjælland og FOA forbundet indklaget FOA Sønderjylland indklaget FOA Odense og FOA forbundet indklaget FOA Holbæk indklaget LFS indklaget FOA 1 indklaget A-kassens lokalenhed Randers indklaget LFS indklaget FOA Århus og FOA forbundet indklaget FOA Social- og Sundhedsafdelingen og FOA forbundet indklaget LFS indklaget FOA Odense indklaget LFS indklaget FOA Herning indklaget FOA Social- og Sundhedsafdelingen indklaget. 18 1

4 FOA forbundet indklaget.. 18 Statistisk oversigt over afgjorte klagesager Klagernes fordeling på kvinder og mænd Klagernes fordeling på faggrupper.. 19 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse.. 20 Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse Retningslinjer for FOAs Klageinstans. 21 2

5 FOAs KLAGEINSTANS BERETNING 2012 Den uvildige klageinstans, der har eksisteret i FOA siden den 1. januar 1998 med det formål at sikre det enkelte medlems rettigheder i forhold til forbundet og arbejdsløshedskassen, har haft følgende dommere: tidligere præsident i Sø- og Handelsretten Frank Poulsen fra 1998 til og med 2001, tidligere højesteretsdommer Hans Kardel fra 2002 til og med 2006 og tidligere højesteretsdommer Marie-Louise Andreasen fra Retningslinjerne for FOAs Klageinstans er fra 1997 og er revideret i 2003 og De er godkendt af forbundets hovedbestyrelse og er gengivet bagerst i denne beretning. FOAs dommer afgiver hvert år en skriftlig beretning. Beretningen offentliggøres den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOAs hovedbestyrelse. Klageinstansens beretning for 2012 foreligger hermed. FOAs Klageinstans har i 2012 modtaget 26 nye sager. Klageinstansen har afsluttet 27 sager, herunder de 13 sager, der var modtaget, men ikke afgjort den 1. januar Der er således 12 sager under behandling den 1. januar To af de afsluttede sager vedrørte helt eller delvist FOAs A-kasse. Årsberetningen indeholder en oversigt over de afgørelser, der er truffet. I en af årets sager udtalte afdelingen, at man ikke fandt det rimeligt fortsat at skulle anvende tid og unødige kræfter på en sag, man allerede havde redegjort for. Det giver klageinstansen anledning til at gøre opmærksom på, at afgørelserne træffes udelukkende på skriftligt grundlag, og at det faktum, klageinstansen må lægge til grund, er de oplysninger, der fremgår af de fremlagte dokumenter samt medlemmets og afdelingens udtalelser. Et skriftligt indlæg fra den ene af parterne kan derfor medføre, at klageinstansen 3

6 har behov for at stille et konkret spørgsmål til den anden part og således må indhente mere end de sædvanlige to udtalelser. Dette kan også være tilfældet, hvor medlemmet har givet oplysninger, som afdelingen ikke har kommenteret. København, i februar 2013 Marie-Louise Andreasen / Dorte Hansen 4

7 Afgørelser i FOAs KLAGEINSTANS i 2012 FOA 25 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA forbundet og FOAs afdelinger afgørelserne var fordelt således: I 8 sager fik klagerne helt eller delvist medhold i 6 heraf foreslog klageinstansen erstatning/godtgørelse 17 klagere fik ikke medhold I alt 25 FOAs A-kasse 2 klager var relateret til sagsbehandlingen i arbejdsløshedskassen. Ingen af disse klagere fik medhold I alt 2 5

8 Afgørelser truffet i FOA 1 indklaget Klage over FOA-afdelings behandling af henvendelse i anledning af opsigelse. En vagtleder i parkeringscenter, blev varslet opsagt, men fik at vide, at opsigelsen kunne annulleres, hvis der var sket væsentlige forbedringer i hendes helbredstilstand. Hun mente, at FOA-afdelingen på et møde lovede hende og hendes bisidder, at opsigelsen ville blive trukket tilbage, hvis hun inden fratrædelsesdagen vendte tilbage efter sin sygemelding. Hun blev opsagt som varslet. Hun startede efter en delvis raskmelding og havde nogle samtaler med arbejdsgiveren om helbredet, men opsigelsen blev dog fastholdt. Hun følte sig bedraget, fordi hun ikke fik opfyldt løftet om annullation af opsigelsen. FOA-afdelingen var helt sikker på, at sagsbehandleren ikke havde villet love medlemmet, at opsigelsen ville blive annulleret. Det er alene arbejdsgiveren, der kan love noget sådant. Man beklagede, hvis medlemmet og bisidderen havde fået en anden opfattelse. Sagsbehandleren udtalte, at hun aldrig havde lovet noget medlem, at en opsigelse ville blive annulleret ved raskmelding inden fratrædelsesdatoen. Sagsbehandleren havde bedt arbejdsgiveren om at få annullationsmuligheden præciseret og havde senere et møde med arbejdsgiveren om sagen. Arbejdsgiveren fastholdt både opsigelsen og muligheden for annullation. Hun vurderede, at der var tale om en saglig opsigelse, men hun kunne ikke huske, om hun havde fortalt medlemmet om mødet. Der var i afdelingens sag desværre ikke notater om nogle telefonsamtaler. Klageinstansen fandt det ikke sandsynliggjort, at afdelingen havde lovet medlemmet, at afskedigelsen af hende under visse forudsætninger ville blive annulleret. Klageinstansen fandt det kritisabelt, at afdelingen ikke havde givet eller i hvert fald ikke havde dokumenteret, at man havde givet medlemmet besked om, at man anså afskedigelsen af hende for saglig og derfor ikke ville videreføre sagen i det fagretlige system. Det var heller ikke ved de foreliggende notater eller andet sandsynliggjort, at afdelingen havde sikret sig, at medlemmet var blevet orienteret om, hvad arbejdsgiveren måtte have svaret på afdelingens anmodning om præcisering af muligheden for annullation af afskedigelsen. Efter klageinstansens opfattelse havde afdelingen på disse punkter ikke givet medlemmet en rimelig medlemsservice, og i anledning heraf foreslog klageinstansen, at afdelingen betalte medlemmet en godtgørelse på kr FOA 1 og FOA forbundet indklaget Klage over ikke at have fået effektiv og hurtig hjælp til at få rettet lønudbetalinger. En driftsleder klagede over, at FOA-afdelingen og forbundet ikke gennem mere end 4 år havde hjulpet hende bedre og hurtigere med at få berigtiget sin løn, herunder forskellige tillæg. FOA-afdelingen udtalte, at arbejdsgiveren i hele forløbet havde forsøgt at trække sagen i langdrag og været uvillig til at finde en løsning og bl.a. (uberettiget) havde afvist en del af kravet som forældet. Afdelingen beklagede, at det havde taget så umanerlig lang tid at få sagen afsluttet, og især at man ikke havde oplyst nogle satser fuldt korrekt og ikke havde reageret i en periode på ca. 3/4 år i Klageinstansen udtalte, at arbejdsgiverens manglende vilje til at forhandle sagen med afdelingen og forbundet efter det oplyste havde været medvirkende til den meget lange sagsbehandlingstid. Som erkendt havde imidlertid også afdelingens sagsbehandling været mangelfuld, dels på grund af forkerte oplysninger om satserne for forskellige løntillæg, dels på grund af afdelingens manglende reaktion igennem længere tid, ikke mindst i årene 2010 og Afdelingen havde i denne sammenhæng efter klageinstansens opfattelse ikke givet medlemmet en rimelig medlemsservice. Det var uvist, i hvilket omfang disse mangler havde påvirket det endelige resultat af forhandlingerne, men klageinstansen 6

9 foreslog, at afdelingen i anledningen af den mangelfulde sagsbehandling betalte medlemmet en godtgørelse på kr. Klageinstansen havde ikke grundlag for at kritisere, at FOA forbundet i 2009 fik arrangeret en ny forhandling mellem afdelingen og arbejdsgiveren, eller at forbundet i juni 2011 skønnede, at man ikke da med held kunne gennemføre medlemmets krav på yderligere løn for årene og derfor indgik forlig i sagen FOA Århus indklaget Klage over ikke at have fået kvalificeret hjælp til at få rettet lønnen samt forhindre en omplacering samt over et tillidsrepræsentantvalg. En sygehjælper der var tillidsrepræsentant og i 34 år havde været på samme arbejdsplads klagede over, at hun ikke havde fået FOA-afdelingens hjælp til at berigtige sin løn, og over at afdelingen ikke havde forhindret, at hun blev omplaceret til dagvagt på et andet arbejdssted. Medlemmet var endvidere utilfreds med, at afdelingens repræsentant var kommet for sent til et tillidsrepræsentantvalg, der ikke blev afviklet ordentligt. FOA-afdelingen udtalte, at der igennem lang tid havde været forhandlinger med kommunen om tillidsrepræsentanternes løn og arbejdsforhold. Der blev indgået en aftale, og dette medlem fik dispensation til at fortsætte på aftenvagt, hvilket dog senere blev ændret efter aftale med medlemmet. Det lykkedes afdelingen at fastholde kommunen på løftet om, at medlemmet skulle tilbage til sin hidtidige stilling, da hun ikke længere var tillidsrepræsentant. Senere ville kommunen omplacere hende, hvilket afdelingen ikke havde held til at forhindre. Ledelsen ville dog tage visse hensyn til medlemmets helbred. Afdelingen mente generelt at have hjulpet medlemmet til de arbejdsvilkår, der var mulige at opnå. Afdelingens repræsentant var på grund af et andet møde kommet ½ time for sent til tillidsrepræsentantvalget, men havde dog telefonisk givet besked om forsinkelsen. Ingen af dem, der endnu var til stede da hun kom, gav udtryk for utilfredshed over valget, og ingen havde senere henvendt sig til afdelingen om det. Senere havde andre tillidsvalgte bekræftet, at valg og valghandling var gået helt efter bogen. Klageinstansen havde ikke grund til at antage, at afdelingens behandling af medlemmets henvendelser om hendes lønmæssige forhold og om den omplacering, kommunen ønskede, havde været utilstrækkelig eller urimeligt langvarig. Det var beklageligt, at afdelingens repræsentant kom for sent til tillidsrepræsentantvalget, som hun havde lovet at deltage i, men hun underrettede undervejs tillidsrepræsentanterne om sin forsinkelse. Klageinstansen kunne ikke vurdere, om valget var foregået korrekt, eller om afdelingsrepræsentantens tilstedeværelse ville have haft nogen indflydelse på valghandlingen. Klageinstansen havde i det hele ikke grund til at tro, at afdelingen ikke havde givet rimelig medlemsservice, og medlemmet fik ikke medhold i sin klage PMF afd. 4 indklaget Klage over ikke at have fået berigtiget ansættelsesvilkår og tilkendt erstatning. En pædagogmedhjælper klagede over, at FOA-afdelingen ikke havde opfyldt løfter om at få berigtiget ansættelsesvilkår og tilkendt erstatning for ansættelse i strid med overenskomsten. FOA-afdelingen udtalte, at man på ingen måde har lovet medlemmet, hvad resultatet af forhandlinger med arbejdsgiveren ville blive, eller at hun ville få erstatning. Man rådede medlemmet til at gå efter en ansættelse, der ikke var tidsbegrænset, samt en regulering af løn- og ansættelsesvilkår i overensstemmelse hermed, men medlemmet ville ikke fortsætte på arbejdspladsen. Afdelingen gik 7

10 derfor alene efter en regulering, navnlig af pensionsindbetalingerne. Afdelingen var enig i, at en ekspedition herom ikke burde have varet ca. 3½ måned. Klageinstansen var enig i, at ekspeditionen burde have været hurtigere. Bortset herfra fandt klageinstansen ikke grund til at antage, at afdelingens behandling af medlemmets henvendelser om hendes løn- og ansættelsesvilkår ikke havde været i overensstemmelse med god medlemsservice, og der var derfor ikke grundlag for at give hende medhold i klagen FOA Randers indklaget Klage over FOA-afdelings manglende opbakning i forbindelse med opsigelse. En kommunal dagplejer blev opsagt med begrundelsen faldende børnetal og efter en helhedsvurdering blandt dagplejere i de berørte områder. Hun mente, at det ikke burde være hende, der blev sagt op, fordi hun ikke som kommunen påstod var den, der havde det mindste antal børn, bedømt efter nogle elektroniske lister, kommunen brugte. FOA-afdelingen oplyste, at man hos fællestillidsrepræsentanten havde fået bekræftet, at de opstillede kriterier og personalepolitiske retningslinjer var fulgt. Kommunen havde vist et papir over børnetallet og de på opsigelsestidspunktet kendte fremtidige faktorer, som ikke alle fremgik af de elektroniske lister. Afdelingen mente ikke at kunne gøre indsigelse mod afskedigelsen og fortalte efter at have undersøgt spørgsmålet medlemmet, at det ikke i kommunen var muligt at fritstille dagplejere, som var opsagt i forbindelse med besparelser. Klageinstansen fandt ikke grund til at kritisere, at afdelingen havde skønnet, at der ikke med held kunne rejses indsigelse mod opsigelsen. Klageinstansen mente, at afdelingen i det hele havde givet medlemmet en rimelig medlemsservice ved hendes henvendelser forbindelse med opsigelsen, og afviste derfor klagen FOA Social- og Sundhedsafdelingen indklaget Klage over FOA-afdelings sagsbehandling, herunder langsommelighed i forbindelse med opsigelse. En sygehjælper blev varslet opsagt i 2008 efter lang tids sygefravær. Hospitalet kom ikke til et aftalt møde og fulgte ikke opsigelsen op men standsede på et tidspunkt lønbetalingen og pensionsindbetalingen. Hospitalet beklagede det lange sagsforløb, men opfyldte heller ikke de aftaler, man senere indgik med afdelingen om sagen, der først blev afsluttet i december Den faglige sekretær, der behandlede sagen i afdelingen, fortalte på et tidspunkt i strid med sandheden, at den var sendt til forbundet. Da medlemmet senere sagde, at hun ville henvende sig til forbundet, skrev han til hende, at det var ganske uacceptabelt og utidig indblanding, og at han hvis hun ikke ændrede tone og adfærd ville standse sagen i afdelingen. Medlemmet klagede over at have fået urigtige oplysninger?, over at være blevet truet med, at afdelingen ville standse sagsbehandlingen, og over ikke at være blevet holdt orienteret om sagsforløbet og have fået svar på sine forespørgsler. FOA-afdelingen mente ikke alene at have ansvaret for det alt for lange sagsforløb. Man havde mange gange rykket hospitalet for svar. Man klagede til hospitalsdirektøren over sagsbehandlingstiden i denne og andre sager. Afdelingen og medarbejderen beklagede den urigtige oplysning til medlemmet, men forklarede det med hans ønske om at få arbejdsro til at behandle sagen, og mente ikke, det havde haft indflydelse på sagsbehandlingen. Afdelingen havde afvist medlemmets ønske om at få rapportering hver 14. dag, men havde telefonisk og skriftligt besvaret medlemmets henvendelser og holdt hende orienteret om sagens forløb. Man havde fortalt medlemmet, hvad sagen havde kostet hospitalet, men det var ikke for at forsvare hospitalet, men for at sætte et forligsresultatet i perspektiv til, hvad der skulle være betalt, hvis hospitalet havde gennemført opsigelsen i

11 Klageinstansen kritiserede, at afdelingen havde givet medlemmet den urigtige oplysning, og udtalte, at det heller ikke var rimeligt begrundet, at man havde truet med at ville standse sagsbehandlingen i afdelingen. Selv om behandlingen af afskedigelsessagen har varet urimeligt længe, var der derimod ikke grundlag for at antage, at afdelingen ikke i øvrigt har givet medlemmet en rimelig medlemsservice FOA Social- og Sundhedsafdelingen indklaget Klage over ikke at have fået kvalificeret hjælp til i forbindelse med en opsigelse at få ændret en ulovlig lang ansættelse som afløser. En sosu-hjælper der i lang tid havde været ansat som afløser klagede over, at FOA-afdelingen ikke ville foretage sig mere, efter at afdelingen havde aftalt med arbejdsgiveren, at hun skulle betragtes ansat på 20 timer ugentlig med tilbagevirkende kraft i ca. 1½ år og blev fritaget for at tilbagebetale et acontobeløb på godt kr. Hun ville ikke skrive under på aftalen, fordi hun havde arbejdet meget mere end 20 timer ugentlig. FOA-afdelingen mente at have efterlevet alle fagforeningens værdier, men at man ikke havde haft held til at få medlemmet til at forstå beregningsmetoden for hendes timetal. Man mente, at aftalen var en fordel for medlemmet, bl.a. fordi hun så fik løn i tre måneders opsigelsesperiode. Klageinstansen fandt ikke grund til at kritisere, at afdelingen havde skønnet, at det under de foreliggende omstændigheder var det bedst mulige for medlemmet at forlige sagen om hendes afskedigelse som tilbudt af arbejdsgiveren, og at afdelingen da hun ikke ville tiltræde aftalen herom derfor havde meddelt hende, at man ikke kunne foretage yderligere i sagen. Klageinstansen fandt det heller ikke i øvrigt sandsynliggjort, at afdelingen ikke havde givet medlemmet rimelig medlemsservice ved behandling af hendes henvendelser i 2011 om manglende lønbetalinger og afskedigelse. Hendes klage afvistes derfor FOA Vejle indklaget Klage over FOA-afdelingens behandling af afskedigelsessag. Et medlem blev afskediget fra en stilling som kantineleder, og der blev efterfølgende indgået forlig med arbejdsgiveren om vilkårene for fratræden. Hun havde meldt sig ind i FOA, da hun mundtligt havde fået besked om den ventede opsigelse. Medlemmet var utilfreds med, at hun ikke fik opfyldt det fulde krav om udbetalt tillæg for overarbejde og over, at afdelingen ikke havde fået tilsidesat opsigelsen, fordi hun var sikkerhedsrepræsentant. FOA-afdelingen havde fra starten gjort det klart for medlemmet, at man ikke kunne tage sig af den del, der vedrørte tiden fra før hendes medlemskab. Medlemmet havde over for afdelingen givet udtryk for, at hun ikke ønskede at komme tilbage til arbejdspladsen. Afdelingen rejste sagen på grund af manglende overholdelse af tillidsmandsreglerne og forhandlede sig frem til et forligsforslag, hvorefter medlemmet fratrådte med en måneds længere opsigelsesvarsel end hun havde krav på. Hun undgik afspadsering af oparbejdet overtid, men fik kun anerkendt en del af overarbejdsbetalingen. Medlemmet accepterede efter nogen tid forligsforslaget. Klageinstansen fandt ikke grund til at kritisere, at FOA-afdelingen havde skønnet, at det under de foreliggende omstændigheder var det bedst mulige for medlemmet som sket at forlige sagen om hendes afskedigelse. Afdelingen havde løbende orienteret hende om de skridt, afdelingen ville tage i sagen, og fået hendes accept heraf. Efter klageinstansens opfattelse havde afdelingen givet medlemmet en rimelig medlemsservice, da de rådede og medvirkede til, at hun indgik aftalen herom med arbejdsgiveren, og hendes klage afvistes derfor. 9

12 FOA Sydsjælland indklaget Klage over at FOA-afdelings sagsbehandling, herunder at afdelingen ikke ville rejse sag om manglende ansættelsesbevis. En pædagog henvendte sig til FOA-afdelingen, da hun ikke kunne få bevis for ansættelse i en institution, hvor hun havde haft vagter i nogle måneder. Hun havde underskrevet en henstilling til kommunen om ansættelse som vikar/timelønnet, og regnede med, at det ville blive lavet om til en rigtig stilling, hvis prøvetiden gik godt. Under afdelingens og medlemmets møde med kommunen fremkom et forligsforslag, som medlemmet ikke ville acceptere. Hun mente at have ret til godtgørelse for manglende ansættelsesbrev, men afdelingen ville ikke fremsætte krav på omkring kr., som hun havde foreslået. FOA-afdelingen mente at have forsøgt at servicere medlemmet ud fra de fakta, der var i sagen. Efter et møde var kommunen der ikke havde kendskab til en nu fratrådt leders ansættelse af medlemmet villig til at give et ansættelsesbrev indtil den dag, medlemmet havde forladt arbejdet i vrede, og afdelingen rådede forgæves medlemmet til at acceptere et forligsforslag. Socialpædagogernes Landsforbund, der senere indtrådte i sagen, udtrådte igen, da medlemmet afviste et nyt forligsforslag. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere, at afdelingen efter forhandling med medlemmets arbejdsgiver skønnede, at der ikke var grundlag for at rejse sag om erstatning for manglende ansættelsesbevis for hendes ansættelse, og rådede hende til at acceptere arbejdsgiverens forligsforslag. Klageinstansen havde heller ikke i øvrigt grundlag for at kritisere afdelingens behandling af medlemmets sag, og hun havde efter det foreliggende fået en rimelig medlemsservice af afdelingen. Klageinstansen afviste derfor hendes klage. Klageinstansen tog ikke stilling til medlemmets ønske om udmeldelse af FOA og FOAs A-kasse, idet medlemmet måtte følge den fremgangsmåde og de regler, der gælder herfor FOA Kolding og a-kassens lokalenhed Kolding indklaget Klage over manglende oplysning om betingelser for at optjene dagpengeret. Et medlem klagede over, at afdelingen og a-kassen ikke havde oplyst, at han ikke ville optjene dagpengeret under Grunduddannelse for voksne. Afdelingen oplyste, at man havde sagt til medlemmet, at a-kassen kunne ekspedere ansøgning om VEU-godtgørelse for sine medlemmer, og han svarede, at han så ville melde sig ind. A-kasseenheden oplyste, at man havde fortalt medlemmet, at han skulle kontakte uddannelsesstedet for at søge om VEU-godtgørelse, da han ikke var medlem af a-kassen. Da han senere søgte om at blive medlem, var det en anden medarbejder, der godkendte hans optagelse i a-kassen og bl.a. skrev, at kun timer i forbindelse med arbejde på almindelige løn- og arbejdsvilkår, men altså ikke timer med offentligt løntilskud, kunne medregnes i det antal løntimer, der krævedes til dagpengeret. Hvis det havde været den samme medarbejder, der havde ekspederet hans indmeldelse, ville han muligvis endnu tydeligere have fået at vide, at han ikke kunne optjene dagpengeret på udbetalt VEUgodtgørelse. A-kassens hovedledelse mente, at medlemmet var blevet korrekt vejledt, og at hans sag var blevet korrekt behandlet i lokalenheden. Klageinstansen lagde til grund, at medlemmet af a-kasseenheden havde fået korrekte oplysninger om betingelserne for, at han ville optjene dagpengeret. Selvom a-kassen ikke udtrykkeligt over for medlemmet havde nævnt, at Grunduddannelse for voksne ikke er arbejde på almindelige løn- og arbejdsvilkår, der kan medregnes til arbejdskravet, havde medlemmet efter klageinstansens opfattelse fået rimelig medlemsservice i afdelingen og a-kassen, og klageinstansen gav ham derfor ikke medhold i klagen. 10

13 FOA Aalborg indklaget Klage over FOA-afdelings manglende opbakning i forbindelse med opsigelse og bortvisning. En sygehusportør blev i august 2011 varslet opsagt begrundet i manglende tillid, fordi han var gået før arbejdstids ophør og i øvrigt ikke havde varetaget sine arbejdsopgaver på en ordentlig måde. Han havde senest i 2010 fået advarsler efter klager fra forskellige hospitalsafdelinger over manglende samarbejdsvilje, uvenlig kommunikation m.v. FOA-afdelingen havde sammen med medlemmet deltaget i møder med regionen og havde forgæves forsøgt at få bortvisningen ændret til en opsigelse. Medlemmet var i høringsperioden vedrørende opsigelsen blevet indklaget i anledning af yderligere to episoder på hospitalsafdelinger. Klageinstansen fandt ikke grund til at kritisere, at afdelingen havde skønnet, at det ikke var muligt at ændre regionens bortvisning af medlemmet til en opsigelse, og at der derfor ikke burde rejses en sag om uberettiget bortvisning af ham. Klageinstansen fandt, at afdelingen også i øvrigt havde givet medlemmet rimelig medlemsservice ved behandlingen af hans henvendelse i anledning af varsel om opsigelse og senere bortvisning. Klageinstansen afviste derfor klagen FOA Nordvestsjælland og FOA forbundet indklaget Klage over FOA-afdelings og forbundets behandling af arbejdsskadesag. Et medlem klagede over dårlig rådgivning fra afdeling, forbund og forbundets advokat i en arbejdsskadesag. Hun havde fået tilbudt afdelingens vurdering af, om en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen om, at hendes arbejdsskade havde medført en mengrad på 10 % skulle ankes. Hun anførte, at hun havde fået at vide, at hun højst kunne tabe 2 % af erstatningen, der ville være på kr., og hun accepterede en anke. Ankestyrelsen nedsatte imidlertid mengraden til 0 %, idet der ikke var dokumenteret årsagssammenhæng til en del af skaden. En retssag om spørgsmålet måtte opgives efter Retslægerådets udtalelse om årsagssammenhængen. Hun ville aldrig have anket, hvis risikoen var at miste hele beløbet. FOA-afdelingens socialrådgiver (arbejdsskadekonsulent) mente, at mengraden var i underkanten. Hun forklarede medlemmet, at der var en risiko ved at anke, men at hun vurderede risikoen for, at Ankestyrelsen ville nedsætte erstatningen som minimal. FOA forbundet og forbundets advokat oplyste, at man efter Ankestyrelsens afgørelse søgte og fik fri proces for medlemmet, hvilket understregede det rimelige i at føre retssagen. Herunder blev Retslægerådet spurgt og svarede, at man ikke kunne udtale sig om sandsynligheden for årsagssammenhæng mellem hændelsen og skulderskaden. Herefter mente forbundet efter advokatens indstilling, at retssagen måtte opgives. Klageinstansen kritiserede ikke, at forbundet og forbundets advokat havde rådet medlemmet til at anlægge retssag med påklage af Ankestyrelsens afgørelse, eller at man efter erklæringen fra Retslægerådet havde skønnet, at der ikke var udsigt til at vinde sagen. Afdelingens socialrådgiver havde efter det oplyste ikke sikret sig, at medlemmet inden Arbejdsskadestyrelsens afgørelse blev påklaget var helt klar over, at der var en risiko for, at den ikke ubetydelige erstatning, hun ville få ifølge Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, kunne bortfalde ved en klage til Ankestyrelsen. Klageinstansen var af den opfattelse, at dette burde være bragt helt på det rene, og at medlemmet derfor ikke havde fået fuldt tilstrækkelig medlemsservice i afdelingen. Det kunne ikke afklares, om Arbejdsskadestyrelsens afgørelse ville være blevet den endelige afgørelse af sagen, hvis den ikke var påklaget af medlemmet. Klageinstansen foreslog derfor, at FOA-afdelingen i anledning af den manglende medlemsservice betalte medlemmet en godtgørelse på kr. 11

14 FOA Sønderjylland indklaget Klage over at afdelingen ikke havde behandlet hans henvendelse om uddannelse som sygehusportør tilfredsstillende. En sygehusportør klagede over den utilfredsstillende behandling, FOA-afdelingen havde givet hans henvendelse i anledning af, at arbejdsgiveren ikke ville lade ham gå på kursus. FOA-afdelingen udtalte, at medlemmet var ansat tidsbegrænset. Uddannelsen bygger på en aspiranttid på 8 måneder, et grundkursus på 4 uger og et specialiseringsmodul på 2 uger. Afdelingen vidste ikke, hvornår der blev holdt kursus. Kort efter medlemmets henvendelse, drøftede afdelingen sagen med sygehusets HR-afdeling, der undersøgte sagen, men sagde, at der ikke var mulighed for uddannelse efter fratræden. Medlemmet ville ikke gå til medarbejderudviklingssamtale uden bisidder, selv om afdelingen forklarede ham, at der ikke kunne tages bisidder med, og at afdelingen bagefter kunne tage spørgsmålet om uddannelsen op med ledelsen. Da han derefter ville melde sig ud af FOA, forklarede man ham, at man ikke kunne fortsætte sagen, før han havde været til MUS-samtalen. Afdelingen mente derefter ikke at kunne forfølge sagen yderligere. Klageinstansen havde ikke grund til at antage, at medlemmet ikke hos afdelingen havde fået en rimelig medlemsservice ved behandlingen af hans henvendelse i anledning af, at arbejdsgiveren ikke ville lade ham gå på kursus. Hans klage afvistes derfor FOA Odense og FOA forbundet indklaget Klage over ikke at have fået kvalificeret og tilstrækkelig hurtig hjælp til at få ansættelsesbrev m.v. og tilgodehavende feriepenge efter en virksomhedsoverdragelse. En husassistent i en kommunal institution klagede over, at hun i 2011 ikke havde fået FOA Odenses kvalificerede og tilstrækkeligt hurtige hjælp til at få ansættelsesbrev m.v. fra det selskab, kommunen havde overdraget rengøringsopgaverne til. FOA-afdelingen mente at have vejledt medlemmet korrekt. Medlemmet fik med virkning fra 2 måneder efter virksomhedsoverdragelsen igen stilling under kommunen i institutionen. Afdelingen opgav efter 4 måneders korrespondance med selskabet at få gennemført medlemmets feriepengekrav og oversendte sagen til forbundet. FOA forbundet mente, at spørgsmålet om feriepenge til medlemmet var blevet urimeligt forsinket af interne uenigheder mellem kommunen og selskabet. 4½ måned efter, at forbundet havde modtaget sagen, rejste man skriftligt kravet over for selskabet. Først efter yderligere godt 2 måneder blev der enighed om beløbets størrelse, og forbundet rykkede nogle gange for betalingen, der først endeligt kom på plads mere end 16 måneder efter virksomhedsoverdragelsen. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere, at afdelingen ikke forfulgte spørgsmålene om medlemmets ansættelsesbrev m.v. hos selskabet, efter at medlemmet igen var blevet ansat i kommunen på samme arbejdsplads. Der var heller ikke grundlag for at kritisere afdelingens behandling af feriepengespørgsmålet eller at kritisere, at afdelingen videresendte dette spørgsmål til behandling i forbundet. Det havde efter klageinstansens opfattelse været rigtigere, hvis forbundet hurtigere end sket over for selskabet havde fulgt op på spørgsmålet om medlemmets tilgodehavende feriepenge. Klageinstansen fandt dog ikke grundlag for at kritisere forbundets sagsbehandling eller dets skøn, hvorefter det ikke ville være hensigtsmæssigt at anlægge retssag om betalingen. Også forbundet havde således givet medlemmet rimelig medlemsservice. Medlemmets klage afvistes derfor. 12

15 FOA Holbæk indklaget Klage over FOA-afdelings utilstrækkelige hjælp i anledning af blacklistning til stillinger i regionen og manglende hjælp til at rejse arbejdsskadesag om den depression, hun fik på grund af blacklistningen. En sosu-assistent klagede over, at FOA-afdelingen ikke ville give hende hjælp i anledning af, at hun mente at være blevet blacklistet af regionen, herunder til vikaransættelser. Afdelingen havde heller ikke villet hjælpe hende med at rejse arbejdsskadesag, da hun fik en depression som følge af blacklistningen. FOA-afdelingen havde haft vanskeligheder med at få medlemmet til at komme til møde. Man havde spurgt i regionen, der benægtede, at medlemmet var blacklistet. Man mente ikke, at der i medlemmets dokumentation var tilstrækkeligt bevis for blacklistning, eller at der kunne rejses arbejdsskadesag, da medlemmet ikke var i arbejde, da depressionen opstod. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at antage, at afdelingen ikke havde givet medlemmet rimelig medlemsservice i forbindelse med hendes henvendelser om påstået blacklistning og om hendes depression som følge af en sådan blacklistning. Klageinstansen afviste derfor klagen LFS indklaget Klage over at afdelingens medarbejder som bisidder ensidigt havde fremført de synspunkter, andre medlemmer på en ungeinstitution havde over for medlemmet og over, at han havde videreformidlet fortrolige oplysninger om medlemmet. En socialpædagog, der var souschef i en institution for unge, klagede over den måde FOA-afdelingen havde behandlet hende på i forbindelse med klager over hende fra kolleger. FOA-afdelingen udtalte, at man havde organiseret det på den måde, at èn medarbejder repræsenterede klagerne og en anden souschefen. Kommunen støttede souschefen, men afdelingen havde ikke mandat til at frafalde klagepunkterne. Afdelingen bestred at have videreformidlet fortrolige oplysninger. Efter klagen til klageinstansen havde der været et forsoningsmøde i institutionen. Klageinstansen kritiserede ikke, at afdelingen havde behandlet sagen om samarbejdsproblemer i institutionen på den måde, at én medarbejder repræsenterede dem der klagede, og en anden repræsenterede souschefen. Der var ikke grund til at kritisere, at afdelingen på klagernes vegne havde fremsat synspunkter, der var imod souschefens interesser, og det var ikke sandsynliggjort, at han uberettiget havde videreformidlet fortrolige oplysninger om souschefen. Hun kunne derfor ikke med rette klage over ikke at have fået rimelig medlemsservice, og klageinstansen afviste hendes klage FOA 1 indklaget Klage over ikke at have fået kvalificeret hjælp til at påklage afslag på fleksjob. En portør klagede over, at han i 2010 ikke havde fået tilstrækkelig hjælp fra FOA-afdelingen til at gennemføre en henvisning til fleksjob. Han fik medhold i en ny afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet, efter at han havde fremsendt en speciallægeerklæring. FOA-afdelingen mente at have behandlet medlemmet korrekt ud fra de oplysninger og forudsætninger, afdelingen havde. Klageinstansen kritiserede ikke, at afdelingen, efter det materiale der forelå, havde skønnet, at det ville være bedre for medlemmet ikke at anke det af Beskæftigelsesankenævnet trufne afslag på fleksjob, men i stedet at henvende sig til kommunen på ny for at få vurderet sin beskæftigelsessituation. Det var derfor ikke forkert, at afdelingen ikke foretog sig mere, hverken over for Beskæftigelsesankenævnets afgørelse eller over for Ankestyrelsens afvisning. 13

16 Klageinstansen fandt heller ikke grundlag for at kritisere afdelingens sagsbehandling i øvrigt. Medlemmet fik derfor ikke medhold i sin klage A-kassens lokalenhed Randers indklaget Klage over a-kassens behandling af sag om afslag på dagpenge og feriedagpenge og over ikke at være vejledt om muligheden for erstatning for kritisk sygdom. Et medlem klagede over, at a-kassen havde givet hende forkerte oplysninger om hendes ret til dagpenge og feriedagpenge og ikke havde vejledt hende om muligheden for erstatning for livstruende sygdom (meningitis). A-kasseenheden oplyste, at man havde bekræftet, at medlemmet havde ret til dagpenge, når hun i januar 2011 var færdig med sin uddannelse. Imidlertid blev hun på grund af sygdom først færdig i januar 2012, og da var hendes dagpengeret forældet. Man havde skriftligt fortalt medlemmet, at hun skulle søge om feriedagpenge, når hun skulle holde ferie, men det havde hun øjensynlig ikke gjort, og det var grunden til, at hun ikke var registreret i systemet for feriedagpenge og heller ikke havde fået det. A-kassen vejleder normalt ikke medlemmer om forsikring mod kritisk sygdom, men man havde i 2012 udleveret hende materiale fra PenSam og anbefalet hende at kontakte selskabet. A-kassens hovedledelse havde ikke bemærkninger til lokalenhedens udtalelse. Klageinstansen havde ikke grund til at kritisere den vejledning medlemmet havde fået af a- kasseenheden, idet det ikke kan kræves, at a-kassen i vejledningen skal tage højde for alle situationer, herunder den, at medlemmet på grund af sygdom ikke gennemfører sin uddannelse til den forudsatte tid. Medlemmet havde derfor efter klageinstansens opfattelse fået rimelig medlemsservice i a-kassens lokalenhed, og klageinstansen gav hende ikke medhold i klagen LFS indklaget Klage over FOA-afdelings behandling af sag, hvor medlemmets arbejdsplads ønskede hende omplaceret, og hun måtte henvende sig til en advokat for at få vejledning. En støttepædagog ved en gruppeordning under en kommunal skole følte sig mobbet på arbejdspladsen og henvendte sig til FOA-afdelingen. Sagsbehandleren tog et møde på arbejdspladsen og fortalte dagen efter telefonisk medlemmet, at hun var fritstillet med øjeblikkelig virkning med henblik på omplacering. Hun fik ikke nærmere oplysninger, og hun fik trods utallige forsøg ikke kontakt med sagsbehandleren i afdelingen før cirka 2 måneder senere. Hun henvendte sig til en advokat, der forgæves opfordrede afdelingen til at tilkendegive, om man ville forfølge sagen fagretligt. Da hun yderligere cirka 2 måneder senere fik andet arbejde, var hun nødt til at sige stillingen op. Medlemmet mente, at afdelingens dårlige sagsbehandling havde besværliggjort hendes muligheder for at gennemføre en civilretlig sag og havde medført, at hun fik udgifter til advokat. FOA-afdelingen anerkendte, at der havde været problemer med sagsbehandlingen. Man burde have svaret på medlemmets mails og telefonopringninger og have fået kommunen til at agere. Men hvis medlemmet havde henvendt sig til andre i afdelingen, havde man haft mulighed for at flytte sagen til en anden sagsbehandler eller at intervenere i sagen, således at hun ikke havde behøvet at gå til advokat. Sagsbehandleren havde villet sikre medlemmet den bedst mulige løsning og fik en mundtlig aftale om, at kommunen skulle forsøge en omplacering. Det var grunden til, at han ikke havde vejledt hende om hendes stilling ved en opsigelse. Der var gået ca. 3 måneder, før afdelingen blev klar over, at kommunen ikke ville vedstå den mundtlige aftale. Da medlemmet valgte at sige sin stilling op, havde man ikke længere mulighed for at forfølge sagen fagretligt. Klageinstansen lagde til grund, at afdelingen i længere perioder ikke havde besvaret medlemmets og hendes advokats mails og telefoniske henvendelser, ikke havde svaret på, om afdelingen ville sørge for, 14

17 at arbejdsgiveren fagretligt ville blive indklaget for usaglig opsigelse, ikke trods opfordring under klageinstansens behandling af sagen havde fremlagt dokumentation for afdelingens beskrivelse af sagsforløbet og havde opfordret hende til at underskrive en fratrædelsesaftale, og ikke orienteret hende om, hvilke rettigheder, der tilkom hende som opsagt fra stillingen. Alt i alt havde afdelingen således efter klageinstansens opfattelse ikke ydet medlemmet en rimelig medlemsservice, og det var derfor forståeligt, at hun havde henvendt sig til en advokat. Klageinstansen foreslog, at afdelingen betalte kr. i godtgørelse til medlemmet i anledning af den mangelfulde sagsbehandling. En senere henvendelse fra advokaten gav ikke klageinstansen grundlag for at forhøje godtgørelsesbeløbet FOA Århus og FOA forbundet Klage over ikke at have fået hjælp, da arbejdsgiveren talrige gange med kort varsel pålagde ham at afvikle søgne-/helligdagsfrihed. En buschauffør klagede over, at FOA-afdelingen og forbundet ikke gennem mere end 3 år havde hjulpet ham med at forhindre, at arbejdsgiveren fra den ene dag til den anden uden kompensation pålagde ham at afspadsere søgne-/helligdagsfrihed på en planlagt arbejdsdag. Det var umuligt for ham at få et rekreativt indhold af frihed, der blev givet med så kort varsel. FOA-afdelingen udtalte, at man over for arbejdsgiveren gjorde medlemmets synspunkt gældende. Da arbejdsgiveren afviste, sendte man sagen til forbundet til videre faglig behandling og med krav om, at afviklingen blev annulleret og dagene indlagt i turnusplanen. Afdelingen afsluttede sin sag ca. 2 år efter, hvilket man ellers ikke normalt gjorde, blot fordi en sag blev sendt til forbundet. Man mente ikke at have aftalt hverken nedprioritering eller henlæggelse med forbundet. FOA Forbundet tog det for givet, at sagen var søgt løst lokalt, inden den blev sendt til forbundet, men der havde i denne sag ikke været nogen egentlig lokal forhandling. Sagen blev drøftet med afdelingen, der var enig i, at den kunne nedprioriteres, og efter godt 2 år enig i, at den kunne henlægges. Afdelingen afsluttede den eneste sag, der var i det fælles arkivsystem. Forbundet mente, at sagen burde være ført frem til en egentlig afgørelse. Der burde have været indledt og refereret en lokal forhandling, og i givet fald burde den være indbragt for en voldgift. Grunden til, at det ikke var sket, var et meget stort antal sager netop på dette område sammenholdt med de tilgængelige ressourcer. Forbundet ville nu holde møde med arbejdsgiverparten om en række principielle spørgsmål, herunder om varsling af fridage. Klageinstansen kritiserede, at afdelingen og forbundet ikke havde givet medlemmet en rimelig medlemsservice, Det kritiseredes således, at afdelingen ikke inden sagen blev sendt til forbundet foranledigede afholdt og refereret en lokal forhandling om sagen, og at forbundet ikke gjorde afdelingen opmærksom på, at et sådant referat manglede. Det kritiseredes også, at FOA forbundet ikke inden rimelig tid derefter fik sagen forhandlet mellem overenskomstparterne, og eventuelt rejste en voldgiftssag. Klageinstansen kritiserede endvidere, at sagen mere end 2 år efter medlemmets henvendelse blev afsluttet, uden at han fik besked om det. Klageinstansen foreslog, at FOA betaler medlemmet en godtgørelse på kr FOA Social- og Sundhedsafdelingen og FOA forbundet indklaget Klage over sagsbehandling efter medlems henvendelse om dårligt psykisk arbejdsmiljø m.v. Et medlem klagede over, at en faglig afdeling ikke havde forfulgt en sag om dårligt psykisk arbejdsmiljø, og ikke havde fortalt ham, at der ville blive modregnet i dagpengene, hvis han arbejdede som vikar i fratrædelsesperioden, at han kunne klage over afdelingens sagsbehandling, eller at han ville komme til at betale restskat. 15

18 FOA-afdelingen mente at have vejledt medlemmet korrekt i forhold til den faglige sag, hvor man havde indstillet ham til udredning på arbejdsmedicinsk klinik, hvilket dog ikke førte til anerkendelse som arbejdsskade. Der blev indgået en fratrædelsesaftale med fritstilling i opsigelsesperioden, som medlemmet underskrev. Afdelingen oplyste, at man aldrig rådgiver om hverken a-kasseforhold eller skattespørgsmål. Efter forelæggelse for FOAs eksterne advokat besluttede forbundet ikke at anlægge civilt søgsmål mod arbejdsgiveren, hvilket man havde taget forbehold for. Klageinstansen havde ikke grund til at kritisere, at FOA forbundet og Social- og Sundhedsafdelingen efter forelæggelsen for forbundets advokat havde skønnet, at der ikke var grundlag for at anlægge sag mod medlemmets arbejdsgiver eller at rejse arbejdsskadesag for ham. Der var heller ikke i øvrigt grund til at kritisere afdelingens eller forbundets behandling af medlemmets henvendelser. Efter det fremkomne havde afdelingen ikke haft anledning til at oplyse medlemmet om muligheden for at klage til FOAs Klageinstans. Han havde således fået en rimelig medlemsservice i afdelingen og forbundet, og fik derfor ikke medhold i klagen LFS indklaget Klage over ikke at have fået hjælp til at få rettet lønnen eller protestere mod afskedigelse efter sygemelding. Et medlem, der mente, der var et dårligt psykisk miljø på hendes arbejdsplads, klagede over, at FOAafdelingen ikke tog hendes bekymringer alvorligt og ikke hjalp hende til at få berigtiget sin løn eller forhindre, at hun blev opsagt. Medlemmet var endvidere utilfreds med, at afdelingen ikke ville give hende en anden sagsbehandler, da hun følte, at den, hun havde, var på ledelsens side. FOA-afdelingen udtalte, at man havde fået forhandlet en efterregulering for 2 år tilbage fra det tidspunkt, hun blev medlem af FOA. Man havde ført mange samtaler og udvekslet mange mails m.v. med medlemmet, der hele tiden henvendte sig til forskellige medarbejdere og myndigheder. Det blev derfor bestemt, at alle henvendelser skulle behandles af én bestemt sagsbehandler, og afdelingen mente heller ikke, at tillidsrepræsentanten skulle medvirke. Man forsøgte forgæves at få medlemmet omplaceret i stedet for at blive opsagt, men medlemmet ville ikke acceptere dette og ville heller ikke have, at afdelingen skulle forhandle fratrædelsesvilkårene. Klageinstansen havde ikke grund til at tro, at afdelingen ikke havde givet medlemmet en rimelig medlemsservice ved behandling af hendes henvendelser om de lønmæssige forhold m.v. for hendes ansættelse. Klageinstansen havde heller ikke grundlag for at kritisere, at afdelingen skønnede, at der ikke burde rejses sag om uberettiget afskedigelse af hende, og hendes klage afvistes derfor FOA Odense indklaget Klage over FOA-afdelings behandling af afskedigelsessag. Et medlem blev på grund af samarbejdsvanskeligheder afskediget fra sin stilling på et hospitals rengørings- og patientservice. Han havde i årene forud fået mundtlig og skriftlig advarsel på grund af adfærd over for kolleger. Medlemmet var utilfreds med, at afdelingen ved at acceptere opsigelsen godtog kollegernes beskyldninger, som han var helt uenig i. FOA-afdelingen havde afvist at engagere advokat til at møde med medlemmet til den tjenstlige samtale forud for afskedigelsen, og afdelingen mente ikke, der var belæg for at indbringe sagen for afskedigelsesnævn. Klageinstansen kritiserede ikke, at afdelingen havde vurderet, at der ikke var grundlag for at rejse sag ved afskedigelsesnævn i anledning af afskedigelsen af medlemmet og havde heller ikke i øvrigt grundlag for at kritisere afdelingens behandling af medlemmets sag. Han havde således fået en rimelig medlemsservice, og hans klage afvistes derfor. 16

19 LFS indklaget Klage over utilstrækkelig hjælp fra FOA-afdeling i anledning af problemer med mobning m.v. på en arbejdsplads. Fire hjemmevejledere, der var ansat i et bofællesskab, klagede over ikke at have fået tilstrækkelig hjælp fra FOA-afdelingen i anledning af mobning på arbejdspladsen. De mente også, at to af afskedigelserne var uberettigede, og at afdelingen burde have forfulgt sagerne. Endvidere var de utilfredse med afdelingens indsats i forbindelse med omplacering af den ene af klagerne. FOA-afdelingen bestred på nogen måde af have medvirket til at forhale sagen, men var dog ikke tilfreds med sagens forløb, idet man mente, at kommunen burde have taget fat om ledelsesproblemerne. Afdelingen mente ikke, at afskedigelserne var uberettigede. Fællestillidsrepræsentanten havde ikke protesteret mod, at ledelsesrepræsentanter deltog i tillidsrepræsentantvalg, idet de var omfattet af overenskomsten. Afdelingen bekræftede, at man havde rådet medlemmerne til at skifte job, idet det kan være det bedste råd i tilfælde af massive samarbejdsproblemer og uacceptabel adfærd med både kollega- og ledelsessvigt. Man afviste, at nogen medarbejder havde videregivet fortrolige oplysninger. Afdelingen deltog, men forgæves, i et forsøg på at lave en fælles beskrivelse af, hvad der skulle ske på arbejdspladsen. Når afdelingen rådede den omplacerede medarbejder til at møde på det nye arbejdssted, var det for at undgå at give kommunen en bortvisningsgrund, efter at jobcenteret havde vurderet, at hun ikke var fuldt uarbejdsdygtig og altså kun var syg i forhold til arbejdet på netop det bofællesskab, hvor hun tidligere havde arbejdet. Klageinstansen havde ikke grundlag for at kritisere, at afdelingen havde skønnet, at der ikke var grundlag for i fagligt regi at rejse sag om to afskedigelser fra bofællesskabet. Klageinstansen havde heller ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at de medlemmer, der klagede, i forløbet af den meget omfattende sag om arbejdsforholdene på bofællesskabet ikke havde fået rimelig medlemsservice af afdeling eller tillidsrepræsentant. Det havde været rigtigere, hvis afdelingen, da det ene medlem henvendte sig om det akutte problem, at hun under en sygemelding med kort varsel var blevet pålagt at møde på et nyt arbejdssted, havde stillet en medarbejder til rådighed for hende selv om sagsbehandleren ikke var til stede. Klageinstansen fandt i det hele ikke grundlag for at antage, at medlemmerne ikke havde fået rimelig medlemsservice af afdelingen, og klagen afvistes derfor FOA Herning indklaget Sosu-assistents klage over afdelingens krav om, at hun skulle betale fuldt kontingent for hele den periode, hvor hun havde fået kontingentnedsættelse på grund af uddannelse. En sosu-assistent klagede over, at FOA-afdelingen havde forlangt, at hun skulle betale almindeligt kontingent for hele den periode, hvor hun ellers havde fået bevilget kontingentnedsættelse på grund af uddannelsen til sosu-assistent. Hun havde fået bevilget nedsat kontingent i 22 måneder og havde hele tiden været indforstået med at betale fuldt kontingent i de perioder hvor hun fik anden indkomst end elevlønnen. Det fik hun i de sidste 4 måneder af uddannelsen. FOA-afdelingen udtalte, at man, da man bevilgede kontingentnedsættelsen, fik oplyst, at medlemmet ikke havde indtægt udover elevlønnen. I brevet herom skrev afdelingen det er vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt, hvis der sker ændringer i forhold til din indtægt, du ophører i uddannelsen eller andet, som ligger til grund for denne kontingentfritagelse. Afdelingen mente, at medlemmet lige omkring det tidspunkt, da hun vidste, hun ville få indtægter udover elevlønnen, burde have indberettet den forventede indtægt, og at hun ikke burde 17

20 have ventet til efter uddannelsens afslutning 4 måneder senere. Afdelingen mente, at medlemmet havde været fuldt informeret om betingelserne for det nedsatte kontingent, og at hurtigst muligt ikke vil sige at vente 4 måneder på at blive afkrævet en slutopgørelse, og så først på dette tidspunkt oplyse om den ekstra indtægt. Klageinstansen mente, at afdelingen med sit brev om kontingentnedsættelse ikke utvetydigt havde givet medlemmet den information, at enhver fremtidig indtægt skulle indberettes øjeblikkelig, når medlemmet fik en forventning om den, og at konsekvensen af manglende indberetning kunne være, at hele den bevilgede kontingentnedsættelse bortfaldt. Medlemmet havde således ikke fået en rimelig medlemsservice, og klageinstansen foreslog derfor, at afdelingen for fremtiden ændrede formuleringen af tilsvarende breve til medlemmer, og at afdelingen alene ophævede dette medlems kontingentnedsættelse for den periode, hvor hun udover elevlønnen havde haft en indtægt, der ville medføre, at hun ikke ville have fået bevilget kontingentnedsættelse FOA Social- og Sundhedsafdelingen indklaget Klage over at FOA-afdeling ikke hjalp med at gennemføre krav mod arbejdsgiveren. En hjemmehjælper klagede over ikke at have fået hjælp til at gennemføre krav mod arbejdsgiver. FOA-afdelingen forsøgte at fremføre kravene, selv om man ikke mente, der var tilstrækkelig dokumentation for dem. På et møde i afdelingen frafaldt medlemmet klagerne over afdelingen og var enig i, at sagen blev lukket. Afdelingen fik imidlertid senere gennemført krav om indbetaling af pensionsbidrag for medlemmet. Klageinstansen sendte afdelingens notat om sagsbehandlingen til medlemmet, der ikke reagerede på klageinstansens opfordring til at præcisere klagen. Klageinstansen havde herefter ikke grundlag for at antage, at afdelingen ikke havde givet medlemmet en rimelig medlemsservice, og hendes klage blev derfor afvist FOA forbundet indklaget Klage over at sag om ophævelse af uddannelseskontrakt først blev indbragt for Tvistighedsnævnet mere end 1 år efter, at uenighed mellem parterne var konstateret. En sosu-hjælper klagede over, at forbundet først indbragte hendes sag om ophævelse af uddannelseskontrakt 1 år og 3 måneder efter, at forhandlinger mellem parterne var endt resultatløst. Hun var også utilfreds med, at hun ikke fik fyldestgørende svar på sine rykkere, og at forbundet ikke på eget initiativ orienterede hende om sagens gang. Medlemmet havde i perioden været meget belastet af at føle, at kommunen drog hendes faglighed og arbejdsindsats i tvivl. FOA forbundets konsulent var enig i, at behandlingen af sagen i forbundet havde taget uacceptabel lang tid. I de første måneder havde man bevidst ventet med at videreføre sagen, fordi man ville se, om medlemmet fik uddannelsesaftale med en anden kommune. Derefter gjorde konsulentens arbejdspres og personlige forhold, at der ikke blev foretaget noget i sagen, der desuden havnede midt i en generel konflikt med KL. Klageinstansen var enig i, at sagen langt tidligere burde have været indbragt for Tvistighedsnævnet, og at medlemmet ikke havde fået en rimelig medlemsservice. Klageinstansen foreslog, at forbundet betaler medlemmet en godtgørelse på kr. for den ikke-økonomiske skade, hun havde lidt. 18

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning 2007 4 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2007.... 6 13-2006 FOA Vestlolland indklaget. 7 15-2006 FOA Horsens indklaget.. 7 16-2006 FOA Forbundet

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du Til tillidsrepræsentanten FOAs F O A F A G O G A R B E J D E Klageinstans Sådan klager du Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Afskedigelsessager er altid vanskelige at håndtere. Der er mange følelser indblandet,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

Beretning fra HK s Klagenævn 2012-2013

Beretning fra HK s Klagenævn 2012-2013 Indledning HK s Klagenævn har i perioden 1. maj 2011 1. maj 2012 i alt behandlet 47 sager, heraf er 14 uafsluttede. Af de 47 sager var 15 påbegyndt i sidste periode. Sagerne er listet kronologisk og organisatorisk

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 11. november 2010. faglig voldgift: DJØF for A. mod. Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 11. november 2010. faglig voldgift: DJØF for A. mod. Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 11. november 2010 i faglig voldgift: DJØF for A mod Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden Sagen forhandledes den 11. november 2010. Den faglige voldgiftsret

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626 E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs hjemmeside: www.foa.dk FOAs dommer: Hans Kardel Sekretær: Stanley Lie, direkte 4697

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2008 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Klager bestilte 14. december 2007 et bryllupsarrangement hos indklagede til afholdelse den 6. september 2008. Klager modtog den 17. december

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR OG KOMMUNIKATION Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR og Kommunikation 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afskedigelsesprocessen... 3 2.1 Fasen, hvor der træffes beslutning om, at der skal

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Beretning fra HK s Klagenævn 2012 2013

Beretning fra HK s Klagenævn 2012 2013 HK s Klagenævn har i perioden 1. maj 2012 30. april 2013 i alt behandlet 44 sager, heraf er 10 uafsluttede. Af de 44 sager var 10 påbegyndt i sidste periode. Sagerne er listet kronologisk og organisatorisk

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2011

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2011 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2011 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Rie Jakobsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 20. juli 2010. Klagen

Læs mere

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær Notat Afdeling/enhed: Personaleadministrationen, Odense Oprettelsesdato: 24-aug-2009 Udarbejdet af: THS Journalnummer: - Dokumentnavn: 125196.Vejledning til Sygefraværspolitik-marts 2010.docx Fra fravær

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Husk lønsamtaler med medarbejdere på orlov

Husk lønsamtaler med medarbejdere på orlov Husk lønsamtaler med medarbejdere på orlov Oprettet: 10-08-2010 Opdateret: 11-08-2010 10.000 kr. kostede det en virksomhed, at en medarbejder på barsel ikke fik den lønsamtale hun havde krav på efter personalehåndbogen.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

TR ROLLEN OG KOMPETENCER

TR ROLLEN OG KOMPETENCER TR ROLLEN OG KOMPETENCER TR MØDE 17. og 18. JANUAR 2014 Ved faglig konsulent Helle Ingemann Harmsen Med baggrund i konkret sag, drøftes snitfladen med kredskonsulent og lokal TR Omplacering Optakt til

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Hovedudvalget Forord Region Syddanmark har et personalepolitisk værdigrundlag, som skal efterleves af ansatte i forbindelse med varetagelse

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 25. februar 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0139: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di (AKT) for Nettbuss A/S (advokat Jacob

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010 2010 20-13 Advarsel på utilstrækkeligt grundlag Et forbund klagede på vegne af en socialpædagog over en skriftlig advarsel. Begrundelsen for advarslen var at pædagogen havde involveret forældre til beboere

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere