Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret"

Transkript

1 Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret

2 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere bortvist som følge af en mailkorrespondance foretaget fra hendes arbejdscomputer mellem hende selv og hendes samlever. Højesteret fandt, at afskedigelsen ikke var begrundet i barslen, og at arbejdsgiveren ikke havde krænket medarbejderens privatliv ved at gennemlæse hendes mailkorrespondance. Medarbejderen blev derfor ikke tilkendt godtgørelse herfor. Til gengæld fandt Højesteret, at bortvisningen var uberettiget, og at medarbejderen derfor havde derfor ret til godtgørelse efter funktionærloven. Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: Mobil: Maria Bekke Eiersted Advokat Direkte: Mobil: Højesterets dom af 4. februar 2015 Sagen kort En kvindelig medarbejder (M) havde siden 2007 været ansat som erhvervs-ph.d. hos en medicinalvirksomhed (A). Under hendes barsel i november 2008 blev hun afskediget på grund af A's massive økonomiske problemer, der medførte, at medarbejderstaben skulle beskæres med ca. 40 %, og at aktiviteter uden for de forretningsområder, der var i fokus for A, skulle skæres væk. Det var i sagen ubestridt, at M var beskæftiget med et forskningsprojekt, der ikke lå inden for de forretningsområder, som A ifølge den nye strategi ville beskæftige sig med. I februar 2009 blev M bortvist, da A mente, at M havde misligholdt sin loyalitetsforpligtelse ved at videregive fortrolige oplysninger til sin samlever, der arbejdede i samme branche. Bortvisningen skete på baggrund af A's undersøgelse af M's mailkorrespondance, hvor A fandt, at M havde videregivet fortrolige oplysninger om A til sin samlever, der drev en konkurrerende virksomhed til A, og at M havde omtalt A's ledelse i illoyale vendinger. M gjorde dels gældende, at hun havde ret til godtgørelse efter ligebehandlingsloven, da A ikke havde bevist, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i barslen. M gjorde endvidere gældende, at hun havde ret til godtgørelse som følge af den uberettigede bortvisning samt godtgørelse for tort som følge af A's gennemgang af M's personlige mailkorrespondance. Højesterets dom Højesteret fastslog i sagen, at afskedigelsen i november 2008 hverken helt eller delvist var begrundet i M's barsel. Det blev lagt til grund, at A havde godtgjort, at afskedigelsen skyldtes virksomhedens egne forhold, hvor en strategiomlægning og fyringsrunde var nødvendig på grund af virksomhedens dårlige økonomi. M blev valgt som en af de medarbejdere, der skulle afskediges, idet M var beskæftiget med et forskningsprojekt, der lå uden for A's nye strategi, ligesom at M som ph.d.-studerende ikke havde samme 2/9

3 faglige niveau eller erfaring som de kollegaer, M havde sammenlignet sig med, der ikke var blevet afskediget. I forhold til kravet om godtgørelse for uberettiget bortvisning fandt Højesteret ikke, at A havde godtgjort, at M havde videregivet oplysninger om forretningshemmeligheder eller i øvrigt tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse. Højesteret lagde vægt på, at der ved korrespondance mellem samlevere, der ikke forventes at komme ud til andre, må accepteres et vist frisprog. Der forelå således ikke tiltrækkelige forhold til, at M kunne bortvises. M havde derfor ret til godtgørelse efter funktionærloven, som følge af uberettiget bortvisning. Under hensyn til varigheden af M's ansættelse, samt at M allerede på bortvisningstidspunktet var afskediget ved en opsigelse, der var rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, fastsatte Højesteret godtgørelsen til én måneds løn. Højesteret fandt ikke, at der var grundlag for at fastslå, at A's gennemgang af M's mailkorrespondance udgjorde en krænkelse af hendes privatliv. Det fremgik af M's ansættelseskontrakt, at mailkorrespondance via A's systemer betragtes som skreven korrespondance, der tilhørte A, og som A derfor kunne gøre sig bekendt med og disponere over. Det fremgik endvidere af ansættelseskontrakten, at al privat korrespondance udtrykkeligt skulle angives som privat i emnefeltet. Højesteret fandt ikke, at A have søgt i og gennemgået privat mailkorrespondance i videre omfang, end hvad der var nødvendigt for at undersøge, hvorvidt M havde videregivet fortrolige oplysninger. Undersøgelsen udgjorde derfor ikke en krænkelse af M's privatliv, hvormed hun ikke kunne tilkendes tortgodtgørelse for brud på brevhemmeligheden. Hvad kan vi udlede af dommen? Dommen viser, at arbejdstagere på barsel godt kan afskediges, såfremt arbejdsgiveren kan føre bevis for, at afskedigelsen er begrundet i saglige forhold. I denne sag var det tilstrækkeligt, at virksomheden godtgjorde, at afskedigelsen skyldtes dårlig økonomi og strategiomlægning, at medarbejderen ikke havde været beskæftiget inden for de fortsættende områder, og at de tilbageblevne medarbejdere havde bedre kvalifikationer. Herudover viser afgørelsen, at en medarbejder kun kan bortvises, såfremt arbejdsgiveren kan godtgøre, at medarbejderen har misligholdt sit ansættelsesforhold i fornøden grad. I denne sag kunne arbejdsgiveren ikke godtgøre, at M havde tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse og derved misligholdt sit ansættelsesforhold i fornøden grad. Endeligt kan det udledes, at det ikke uden videre vil blive anset som en krænkelse af en medarbejders privatliv, at arbejdsgiveren undersøger medarbejderens mailkorrespondance. Hvis undersøgelsen er begrundet i en konkret mistanke om videregivelse af fortrolige oplysninger, og arbejdsgiveren har undladt eller begrænset undersøgelsen af privat korrespondance, vil det ikke blive anset som en krænkelse af privatlivet. Højesteret lagde i den forbindelse vægt på, at det netop fremgik af medarbejderens ansættelseskontrakt, at mailkorrespondance blev betragtet som tilhørende virksomheden, og at virksomheden måtte gøre sig bekendt med og disponere over korrespondancen, hvorfor medarbejderen netop blev opfordret til at markere privat mailkorrespondance som værende privat. 3/9

4 GRAVID HAVDE RET TIL FORLÆNGELSE AF UDDANNELSESAFTALE, DER UDLØB UNDER BARSELSORLOV En elevs uddannelsesaftale udløb under hendes barselsorlov, og arbejdsgiveren havde ikke forsøgt at afklare, om hun ønskede at forlænge uddannelsesaftalen, som arbejdsgiveren ifølge Højesteret havde pligt til. Ved uddannelsesaftalens udløb havde arbejdsgiveren sendt breve til eleven om, at hun skulle aflevere sit arbejdstøj mv., hvilket Højesteret sidestillede med en afskedigelse. Eleven blev derfor tilkendt en godtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven, fordi hun var blevet afskediget under sin barsel. Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: Mobil: Maria Bekke Eiersted Advokat Direkte: Mobil: Højesterets dom af 21. januar 2015 Sagen kort En elev (M) indgik i maj 2007 en uddannelsesaftale med sin arbejdsgiver (A), hvorefter M skulle uddannes som anlægsgartner med uddannelsesperiode fra den 1. april Det fremgik ikke af uddannelsesaftalen, hvornår uddannelsen skulle afsluttes, men uddannelsesaftalen udløb den 31. juli M meddelte primo 2010 A, at hun var gravid. M var fraværende fra arbejdet som anlægsgartner fra den 2. februar 2010 grundet graviditeten og påbegyndte barselsorlov den 27. maj Den 27. maj 2010 sendte M's skole et tillæg til uddannelsesaftalen, der var udfyldt med parternes navne og angivelse af, at uddannelsesaftalen ændredes som følge af M's barsel. I brevet stod, at A og M skulle kontakte M's skole med henblik på at udarbejde en handlingsplan/slutdato. A besvarede ikke dette brev, men bad efterfølgende i breve af henholdsvis 7. juni og 1. juli 2010 M om at tilbagelevere A's ejendele med henvisning til, at uddannelsesaftalen udløb på det oprindelige sluttidspunkt den 31. juli Der var i sagen uenighed mellem A og M om, hvorvidt M havde givet udtryk for, at hun ønskede at uddannelsesaftalen blev forlænget. M havde gjort gældende, at hun havde fremsat et ønske om, at uddannelsesaftalen blev forlænget over for A, og at en arbejdsgiver i medfør af erhvervsuddannelseslovens 58 er forpligtet til at forlænge en uddannelsesaftale i tilfælde af graviditet og barsel. M anførte derudover, at den manglende forlængelse af uddannelsesaftalen skulle sidestilles med en afskedigelse, hvilket var i strid med ligebehandlingslovens 4 og 9. M gjorde også gældende, at hun var berettiget til godtgørelse efter både ligebehandlingsloven og erhvervsuddannelsesloven. A havde gjort gældende, at M ikke havde fremsat ønske om, at uddannelsesaftalen blev forlænget, men at M derimod havde givet A den opfattelse, at hun ikke ønskede at vende tilbage til A hverken før eller efter påbegyndelsen af barselsorloven. A gjorde endvidere gældende, at brevet af 27. maj 2010 fra M's skole ikke kunne betragtes som en anmodning 4/9

5 om forlængelse af uddannelsesaftalen på M's vegne, og at manglende forlængelse af en uddannelsesaftale ikke kan sidestilles med en afskedigelse eller ophævelse. Det var derfor A's opfattelse, at M hverken havde krav på godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven eller ligebehandlingsloven, og at der i intet tilfælde kunne udmåles erstatning efter begge regelsæt, eftersom M i givet fald ville modtage dobbelt kompensation. Højesterets resultat Højesteret fandt, at erhvervsuddannelseslovens 58 må forstås således, at en elev, der bliver gravid og påbegynder barselsorlov inden uddannelsesaftalen er udløbet, kan kræve, at uddannelsesaftalen forlænges i nødvendigt omfang. Hvis en arbejdsgiver og en elev ikke kan blive enige om forlængelsen, kan hver af parterne anmode det faglige udvalg om at tage stilling til spørgsmålet. Initiativet til at drøfte en forlængelse vil naturligt komme fra den gravide selv, men arbejdsgiveren har, i kraft af sin pligt til oplæring, en forpligtelse til at forsøge at afklare, om der er behov for forlængelse af en elevs uddannelsesaftale, og om nødvendigt at indbringe spørgsmålet for det faglige udvalg. Højesteret fandt det ikke godtgjort, at M skulle have tilkendegivet, at M ikke ønskede at forlænge uddannelsesaftalen, og at A, ved ikke at besvare skolens brev af 27. maj 2010 om forlængelse af uddannelsesaftalen, samt ved brevene af henholdsvis 7. juni og 1. juli 2010 om at tilbagelevere A's ejendele til A som følge af aftalens ophør, havde handlet i strid med erhvervsuddannelseslovens 58. Desuden fandt Højesteret, at A's anmodning i de to breve om at levere A's ejendele tilbage kunne sidestilles med en afskedigelse af M i strid med ligebehandlingslovens 9. På baggrund af den betydelige retsusikkerhed, der havde været vedrørende spørgsmålet om elevers ret til forlængelse af uddannelsesaftaler efter erhvervsuddannelseslovens 58 som følge af fravær på grund af graviditet og barsel, og på grund af det faktum, at A før barselsorlovens udløb tilbød M, at hun kunne gennemføre den resterende del af uddannelsesforløbet hos A, fastsatte Højesteret godtgørelsen efter ligebehandlingsloven til et beløb svarende til ca. 2 måneders løn. Højesteret bemærkede, at der ikke var grundlag for at tilkende M godtgørelse for uberettiget opsigelse efter erhvervsuddannelsesloven, idet en sådan godtgørelse i det væsentligste ville kompensere for samme forhold, som godtgørelsen efter ligebehandlingsloven. Hvad kan vi udlede af dommen? Med Højesterets fortolkning af erhvervsuddannelseslovens 58, hvorefter en elev og virksomhed kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev har orlov i forbindelse med fx graviditet, medfører, at en arbejdsgiver har pligt til at forsøge at afklare, om der er behov for forlængelse, såfremt den gravide elev ikke selv har taget initiativ til denne drøftelse. Denne pligt beror, jf. Højesterets meget klare og generelle præmis, på arbejdsgiverens pligt til at oplære eleven. Arbejdsgivere, der har elever omfattet af erhvervsuddannelsesloven, skal derfor af egen drift afklare, om der er behov for at forlænge uddannelsesaftalen, hvis eleven har fravær i medfør af erhvervsuddannelseslovens 58, dvs. i) på grund af sygdom, hvor eleven er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 % af den fastsatte uddannelsestid, ii) på grund af supplerende skoleundervisning, iii) på grund af orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption, eller iv) på grund af, at eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Derudover viser afgørelsen, at der ikke kan tilkendes godtgørelse efter to forskellige regelsæt (i det konkrete tilfælde ligebehandlingsloven og erhvervsuddannelsesloven), hvis godtgørelsen efter regelsættene i det væsentligste kompenserer for de samme forhold. 5/9

6 PSYKISKE SYMPTOMER OPSTÅET PGA. ARBEJDSGIVERS HÅNDTERING AF KLAGER OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE ADFÆRD VAR IKKE ERHVERVSSYGDOM En pædagog fratrådte efter gensidig aftale med sin arbejdsgiver sin stilling pga. forældreklager over grænseoverskridende adfærd, hvorefter pædagogen var blevet pålagt restriktioner i sin fysiske omgang med børnene. Pædagogen fik efterfølgende nyt arbejde, men blev sygemeldt, da han udviklede psykiske symptomer, som han påstod var forårsaget af arbejdets særlige art, og som dermed var en arbejdsskade efter den dagældende arbejdsskadesikringslov. Højesteret fandt, at pædagogens psykiske symptomer var udløst af de restriktioner, arbejdsgiveren havde iværksat, men at arbejdsgiveren var berettiget dertil. Sygdommen var derfor ikke en erhvervssygdom forårsaget af "arbejdets særlige art". Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: Mobil: Maria Bekke Eiersted Advokat Direkte: Mobil: Højesterets dom af 13. januar 2015 Sagen kort I forbindelse med en pædagogs (M) ansættelse i en skolefritidsordning blev der fra marts 2001 til august 2002 indgivet tre forældreklager om, at M havde udvist grænseoverskridende adfærd over for børnene. Efter den første klage pålagde arbejdsgiveren (A) M restriktioner i forhold til M s fysiske kontakt med børnene. Efter den anden klage fik M at vide, at han ikke længere skulle arbejde med børn og unge mellem 0 og 18 år, at A ville søge at finde et andet arbejde til M i kommunen, og at M selv skulle være aktivt jobsøgende. Efter tredje episode blev M hjemsendt som sygemeldt og fratrådte efterfølgende sin stilling i henhold til en fratrædelsesaftale. M fik nyt arbejde som pædagog i november 2002, men blev sygemeldt efter få dages arbejde, da M også af den nye arbejdsgiver blev pålagt restriktioner i forhold til fysisk kontakt med børnene. Spørgsmålet for både Østre Landsret og Højesteret var, om M's psykiske symptomer var en erhvervssygdom, der udelukkende eller i overvejende grad måtte anses for at være forårsaget af arbejdets særlige art og dermed en arbejdsskade efter den dagældende arbejdsskadesikringslovs 9, jf. 10, stk. 1, nr. 2, 2. led (nuværende 7, stk. 1, nr. 2, 2. led), hvilket A havde nedlagt påstand om, at Ankestyrelsen skulle anerkende. Ankestyrelsen havde på grundlag af Retslægerådets og Erhvervssygdomsudvalgets udtalelser anerkendt, at M havde pådraget sig psykiske symptomer, og at symptomerne var forårsaget af belastninger i forbindelse med forældreklagerne. Ankestyrelsen havde dog bestridt, at symptomerne havde karakter af en erhvervssygdom og havde gjort gældende, at de restriktioner, som A havde pålagt M, var et udslag af A's generelle ledelsesret. De var derfor ikke en belastning, der skyldtes arbejdets særlige art. Højesterets resultat 6/9

7 Højesteret lagde på baggrund af M's forklaring til grund, at det ikke var forældreklagerne i sig selv, der belastede ham, men de restriktioner, som A havde iværksat. M's psykiske symptomer var derfor forårsaget af A's reaktioner på klagerne over M. Højesteret bemærkede, at en arbejdsgiver i kraft af ledelsesretten har adgang til at iværksætte passende tiltag for at undgå klager, og at den psykiske belastning, som sådanne tiltag måtte påføre en medarbejder, ikke i almindelighed kan anses som et udslag af "arbejdets særlige art" i medfør af arbejdsskadesikringslovens 10, stk. 1, nr. 2, 2. led. Højesteret fandt ikke, at M havde godtgjort, at de restriktioner, som A havde pålagt, var mere vidtgående, end hvad omstændighederne tilsagde, og at restriktionerne derfor konkret var omfattet af A's generelle ledelsesbeføjelser, idet restriktionerne blev pålagt med henblik på at undgå fremtidige, lignende situationer. Højesteret fandt heller ikke, at restriktionerne skyldtes, at der var grundlag til at antage, at M havde begået overgreb. På den baggrund fandt Højesteret det ikke for godtgjort, at M's symptomer udelukkende eller i overvejende grad var forårsaget af arbejdets særlige art som pædagog. Hvad kan vi udlede af dommen? Dommen yder et fortolkningsbidrag til fastlæggelsen af, hvornår en sygdom er omfattet af 7, stk. 2, 2. led i den gældende arbejdsskadesikringslov. Dvs. andre sygdomme end sygdomme på erhvervssygdomsfortegnelsen, hvor det godtgøres, at sygdommen må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art. Højesterets dom medfører derfor, at en arbejdsgivers tiltag for at undgå klager over en medarbejder er et udslag af arbejdsgiverens ledelsesret, og så længe sådanne tiltag ikke er uproportionale, kan psykisk belastning som følge af sådanne tiltag ikke anses som en erhvervssygdom, der er forårsaget af "arbejdets særlige art". 7/9

8 OPSIGELSE AF MEDARBEJDERE VAR IKKE ALDERS- DISKRIMINERENDE En arbejdsgiver opsagde fem medarbejdere som følge af nedskæringer, som alle var over 50 år. To medarbejdere blev tilkendt godtgørelse af Ligebehandlingsnævnet, som fandt, at faktiske omstændigheder tydede på forskelsbehandling. Sagen blev efterfølgende behandlet i Østre Landsret, som fandt, at der ved udvælgelsen af de afskedigede medarbejdere specifikt var blevet taget stilling til, hvilke der bedst kunne undværes, og at der ikke måtte lægges vægt på alder. Det var derfor ikke var godtgjort, at medarbejderne var blevet afskediget på grund af alder, hvorfor Arbejdsgiveren blev frifundet. Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: Mobil: Maria Bekke Eiersted Advokat Direkte: Mobil: Østre Landsrets dom af 23. januar 2015 Sagen kort En arbejdsgiver (A) afskedigede i juni 2011 fem medarbejdere som følge af nedskæringer på grund af reducerede bevillinger. A's direktør havde via i maj 2011 orienteret medarbejderne om de påtænkte afskedigelser. Den 6. juni 2011 holdt A's sikkerheds- og samarbejdsudvalg et ekstraordinært møde, hvor medarbejderne igen blev orienteret alle om de påtænkte afskedigelser, og chefkredsen i A holdt den 8. juni 2011 møde om den konkrete udmøntning af de nødvendige personalereduktioner. Af et referat fra mødet fremgik bl.a., at udvælgelsen af de medarbejdere, der påtænktes afskediget, skete ud fra en samlet og tværgående vurdering af, hvilke medarbejdere, A bedst kunne undvære, ligesom det fremgik, at chefkredsen afvejede kriterierne i forhold til sociale beskyttelseshensyn, herunder de enkelte medarbejderes anciennitet. Derudover fremgik det af referatet, at chefkredsen konkluderede, at det ville være usagligt, hvis der blev foretaget ændringer i kriterierne for afskedigelse med henblik på at ændre fx aldersprofilen. De fem medarbejdere, som konkret blev afskediget, var alle over 50 år, og en enkelt medarbejder var over 65 år. Ligebehandlingsnævnet havde i november 2012 truffet afgørelse i to af medarbejdernes sager (M1 og M2), hvor nævnet havde bemærket, at andelen af ældre personer, der blev afskediget, udgjorde en uforholdsmæssig stor andel af den samlede medarbejderstab. M1 og M2 havde påvist faktiske omstændigheder, der gav Ligebehandlingsnævnet anledning til at formode, at M1 og M2 ved afskedigelsen var blevet udsat for forskelsbehandling. Ligebehandlingsnævnet fandt endvidere, at A ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. M1 og M2 blev derfor tilkendt godtgørelse. Landsrettens begrundelse og resultat Landsretten fandt på baggrund af det, der blev oplyst under sagen, at der var ansat et betydeligt antal medarbejdere hos A, der var ældre end M1 og M2, som ikke blev 8/9

9 afskediget, og at der specifikt i referatet af mødet på chefgruppeniveau den 8. juni 2011 fremgik, at det blev drøftet, at det ville være usagligt at foretage ændringer af den aldersmæssige fordeling af de medarbejdere, der påtænktes afskediget, alene med henblik på at justere aldersprofilen. Landsretten fremhævede i dommen, at Ligebehandlingsnævnet ikke havde kunnet pege på forhold ud over den aldersmæssige fordeling af de afskedigede medarbejdere, der understøttede, at A skulle have tillagt M1's og M2's alder betydning ved afskedigelsen. På den baggrund fandt Landsretten, at M1 og M2 ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at A havde udøvet forskelsbehandling. A blev derfor frifundet. Hvad kan vi udlede af dommen? Dommen viser, at arbejdsgivere nøje skal overveje og kunne dokumentere, hvilke kriterier, de lægger vægt på, når de afskediger personale. Dette er begrundet i, at der i sager efter forskelsbehandlingsloven gælder en såkaldt delt bevisbyrde, hvorved det påhviler den person, der anser sig for krænket, at påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der udøves forskelsbehandling (fx på grund af alder), mens det påhviler arbejdsgiveren at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. En arbejdsgiver skal derfor ved afskedigelser, der er begrundet i virksomhedens forhold, og hvor der fx ikke er tale om en stillingsnedlæggelse, kunne godtgøre, hvorfor det netop er den pågældende medarbejder, der skal afskediges. Samtidig skal arbejdsgiveren kunne godtgøre, at der netop ikke er blevet lagt vægt på kriterier, der er i strid med forskelsbehandlingsloven. Det kan fx ske ved at udarbejde interne arbejdsdokumenter eller referater fra møder, hvor kriterierne for udvælgelse af medarbejdere til afskedigelse fremgår. 9/9

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV 6. MAJ 2015 ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV NR. 1/2015 Hermed udsendes Nielsen Nøragers nye ansættelsesretlige nyhedsbrev. I dette første nyhedsbrev sætter vi fokus på det fremsatte forslag til ansættelsesklausulloven,

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselsorlov 2012-2014

Beskæftigelsesministeriets gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselsorlov 2012-2014 Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 69 Offentligt Beskæftigelsesministeriets gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselsorlov 2012-2014 Indhold

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 27.08.2015 RYANAIR KUNNE IKKE UNDSLIPPE DEN DANSKE KONFLIKTRET 27.8.2015 Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Afskedigelsessager er altid vanskelige at håndtere. Der er mange følelser indblandet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Husk lønsamtaler med medarbejdere på orlov

Husk lønsamtaler med medarbejdere på orlov Husk lønsamtaler med medarbejdere på orlov Oprettet: 10-08-2010 Opdateret: 11-08-2010 10.000 kr. kostede det en virksomhed, at en medarbejder på barsel ikke fik den lønsamtale hun havde krav på efter personalehåndbogen.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om fyring af på barsel og sikring af at flere fædre tager barsel

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Udvidelse af reglen om omvendt bevisbyrde 2 Opsigelse skyldtes ikke anmodning om deltid 6 Handicap kræver funktionsnedsættelse 7 Medarbejder havde ret til løn i sygemeldingsperioden 3 Bortvist for manglende

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015 Sag 180/2013 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Jesper Schäfer Munk) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Carsten

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2.

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Som advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten.

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten. Nummer 3 december 2015 Redaktion: Robert Barrit Sørensen Pharmadanmark Lone Rente Hansen Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 10. oktober 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 263/13 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-NUU-CS-0165-2013) SIK som mandatar for Appellanten

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 11. november 2010. faglig voldgift: DJØF for A. mod. Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 11. november 2010. faglig voldgift: DJØF for A. mod. Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 11. november 2010 i faglig voldgift: DJØF for A mod Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden Sagen forhandledes den 11. november 2010. Den faglige voldgiftsret

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Manglende reel vurdering af aktindsigt 2 Tilsidesættelse af tavshedspligt var grundlag for opsigelse 3 Omvendt bevisbyrde fandt anvendelse for kommende far 4 Anvist stilling var passende 5 Ingen klar

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Gennemgangen... 3 3. Sammenfatning... 4. 4. Lovgrundlaget... 5. 5. Retspraksis... 8. 6. Høringssvar... 14

1. Indledning... 3 2. Gennemgangen... 3 3. Sammenfatning... 4. 4. Lovgrundlaget... 5. 5. Retspraksis... 8. 6. Høringssvar... 14 B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r e n s g e n n e m g a n g a f o m f a n g e t a f a f s k e d i g e l s e r a f p e r s o n e r i f o r b i n d e l s e m e d g r a v i d i t e t o g b a r s

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B mod Moderniseringsstyrelsen for Professionshøjskolen UCC Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om Professionshøjskolen

Læs mere

FOA Køges nyhedsbrev nr. 1-2015

FOA Køges nyhedsbrev nr. 1-2015 FOA Køges nyhedsbrev nr. 1-2015 Kære Medlemmer Hermed det første nyhedsbrev fra FOA Køge afdeling. Afdelingsbestyrelsen besluttede i 2014 at vi fremover ikke skal have et lokalt medlemsblad men i stedet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.07.2014 ERHVERVSEVNETABSPROCENTEN KAN FASTSÆTTES FORSKELLIGT EFTER ARBEJDSSKADE- SIKRINGSLOVEN OG ERSTATNINGS- ANSVARSLOVEN Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte:

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 193/2012 (1. afdeling) A (advokat Erik Høimark, beskikket) mod Brabrand Boligforening (advokat Jacob Møller) I tidligere instanser er afsagt dom af

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med oprettelse af et testamente og et dødsboskifte.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med oprettelse af et testamente og et dødsboskifte. ADVOKATNÆVNET København, den 8. januar 2008 J.nr. 02-0402-07-0452 lnj/alo K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Julehilsen 2 Lønnedgang i overenskomsten skal ikke varsles 3 Ingen reklame for den nye arbejdsgiver 4 Afslag på ansættelse 5 Lovforslag om afskaffelse af multimedieskatten per 1. januar 2012 7 Ingen

Læs mere

Tale er sølv, men tavshed er ikke nødvendigvis guld. Skærpet anmeldelsespligt for udenlandske virksomheder i Danmark

Tale er sølv, men tavshed er ikke nødvendigvis guld. Skærpet anmeldelsespligt for udenlandske virksomheder i Danmark Tale er sølv, men tavshed er ikke nødvendigvis guld FUNKTIONÆR: En ledende medarbejder talte over sig til en personalefest om en sag, han ikke burde have vidst noget om. Han nægtede at afsløre, hvor han

Læs mere